Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv 10

 • 31. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Dokumenty ke stažení: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) potvrdilo, že žádný zákon (novelu) o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka nepřipravuje a ani takovou legislativu v letech 2014/2015 neobdrželo! Výše uvedený imaginární zákon (novela) ani není zahrnut v legislativním plánu vlády ČR na rok 2016! – „Mimo-ostravský“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci (ne)vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromí občanů ČR. Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který bude postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňovat. Nejprve se soustředíme na tzv. „připravovaný“ zákon o povinném/plošném čipování psů v ČR. – Dotaz reprezentanta Svobodných adresovaný MV ČR zněl: „Pokud disponuje MV ČR informacemi obsaženými v návrhu zákona (případně novele stávajícího zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) o plošném/povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů (jedná se mi pouze o návrh legislativy z roku 2014 nebo 2015; pokud jste jej již obdrželi k připomínkám) včetně stanoviska MV ČR k tomuto návrhu zákona (novely): zašlete mi všechny takové informace obsažené v těchto a souvisejících dokumentech.“ – Dvacátého čtvrtého listopadu 2015 přišla z MV ČR následující jasná odpověď: „V reakci na Vaši žádost týkající se případné novely zákona o ochraně zvířat proti týrání sdělujeme, že odboru legislativy a koordinace předpisů není znám návrh novely tohoto zákona, který by byl předložen v letech 2014 či 2015. Takový návrh odbor legislativy a koordinace předpisů v rámci své role reprezentanta Ministerstva vnitra v mezirezortních připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů nepřipomínkoval, dle Knihovny připravované legislativy ani takový návrh novely nebyl předložen. Úkol novelizovat zákon na ochranu zvířat proti týrání nebyl zařazen v plánech legislativních prací vlády na předmětná léta a není ani v navrhovaném Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.“ – Takové oficiální vyjádření Ministerstva vnitra České republiky plně koresponduje s již získanými stanovisky Ministerstva zemědělství ČR (MZ ČR) a Policejního prezídia ČR. – Společenství webu Necipujtenas.CZ pak ovšem musí konstatovat vzhledem k otázce některými aktivisty tolik uměle vyvolávaného „hyper problému“ tzv. „množíren“, že ani MV ČR, MZ ČR a dokonce ani Policie ČR nepotvrdila zprávy o desítkách tisíc případů týrání zvířat ročně (ve skutečnosti osciluje toto číslo kolem 24 případů každých 12 měsíců) nebo o existenci jakéhokoliv masového problému v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií jisté síly, které by díky tomu chtěly donutit milióny nevinných chovatelů psů v ČR pomocí zákona k zastaralému, předraženému, invazivnímu a z hlediska zdravotních rizik a etiky velice nebezpečnému čipování. – Pokud by totiž bylo zapotřebí vynucovat označování RFID transpondéry milióny českých, moravských a slezských domácích mazlíčků: zákonodárci by si jistě takovou v uvozovkách „potřebu“ nenechali ujít. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývajících požadavků na plošné/povinné čipování všech pejsků i té poslední babičky v celé České republice? Někomu tady jde zřejmě úplně o něco jiného: Ochrana zvířat nebo pomoc lidem to určitě nebude. – Výše uvedená fakta z provenience MV ČR byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-169017-2/LG-2015 a MV – 164963-3/ODK-2015 (a související materiály) dne 24. listopadu 2015; 16. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Ostravský primátor píše šéfeditorovi Necipujtenas.CZ: ANO, uznáváme závažná bezpečnostní rizika chytrých měst a úzce souvisejícího externího čipování lidí (viz ODISka)! – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zaslal šéfeditorovi webu Necipujtenas.CZ v prosinci roku 2015 poštou na hlavičkovém papíře se svým podpisem oficiální vyjádření celého města a to s ohledem na neustále rostoucí závažná rizika tzv. „smart technologií“, chytrých měst, Internetu všeho, všudypřítomných šmírovacích mikročipů apod. Takovou reakci si vyžádali samotní úředníci Statutárního města Ostravy, jelikož už nemohli dále snášet porušování principů dobré veřejné správy, ke kterému bohužel stále častěji docházelo v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) obzvláště v poslední čtvrtině roku 2015 vzhledem k ignorovaným podnětům/dotazům občanů, které lidé předložili místním ostravským politickými reprezentantům. Výše uvedené vyjádření následně schválilo svým hlasováním dne 16. prosince 2015 celé ZSMO počtem 49 hlasů z celkem padesáti pěti. K takovému pozitivnímu výsledku, který konečně zohledňuje bezpečnostní hlediska všech Ostravanů ohrožených tzv. „motivačním vynucováním“ chytrých technologií, přispěl mj. projev Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, jenž zastupitele seznámil ještě před jejich hlasováním se svým stanoviskem k celé věci, když mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Předně mi dovolte, abych poděkoval za zařazení tohoto bodu hned na první místo v programovém bloku Váženého pana primátora Macury, čehož si velice vážím. Dále mi dovolte, abych poděkoval Váženým zaměstnancům magistrátního Odboru legislativního a právního za jejich poctivou snahu o dodržování zákona o obcích a pečlivé pročítání zápisů z jednání Váženého zastupitelstva, jelikož díky tomu objevili, že byly ignorovány řádně položené otázky občana, které zazněly na jednání Váženého zastupitelstva v září a v říjnu 2015: a právě proto navrhli ze svého vlastního férového podnětu a snahy o výkon dobré veřejné správy nápravu situace a řádné projednání celé záležitosti Váženým zastupitelstvem. Vnímám tento krok nesmírně pozitivně a věřím také, že spolu se mnou většina občanů Ostravy a všichni další lidé, kteří sledují s obrovským znepokojením obzvláště vývoj cenzurní kauzy, ke které zde na Váženém zastupitelstvu letos v říjnu 2015 došlo měsíc před změnou ve vedení města. Tedy zařazení bodu č. 5 považuji za pozoruhodně pozitivní start v rámci prvního jednání Váženého zastupitelstva v novém složení Vážené městské Rady. Říkám to mj. proto, aby si Vážený pan primátor zase nestěžoval, že již občané dlouho nic a nikoho nepochválili. Dále bych chtěl ocenit vstřícný tón a jasné sdělení, které obsahuje odpověď občanovi s navrženým podpisem Váženého pana primátora, kterou máte ve svých materiálech přiloženou k Vašemu dnešnímu hlasování. Jsem hlavně rád za to, že si Vážený pan primátor, pokud tedy tento dopis podepíše a Vážené zastupitelstvo jej schválí, moudře uvědomil obrovská rizika chytrých technologií a celého konceptu „Smart city“. Navržená písemná odpověď pana primátora totiž překvapivě obsahuje velmi důležité sdělení: Cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje. /.../ je zásadní dbát na bezpečnost osobních dat, která jsou do systémů vkládána, v tom se lze shodnout. Před zavedením nových chytrých technologií na trh a do života obyvatel města, analýza kybernetické bezpečnosti a rizik s tím souvisejících je bezesporu nezbytná. Vážený pane magistře, vážím si Vašeho zájmu o budoucí aktivity města a věřím, že jsem tímto alespoň částečně eliminoval Vaše obavy z implementace konceptu Smart Cities na území města Ostravy. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor.Konec citace. Takže pozitivní obrat vzhledem ke všemu, co zde bylo v minulých měsících již řečeno. Nicméně bych také poprosil, aby se k otázce nebezpečnosti a rizik tzv. chytrých technologií ještě vyjádřili Vážení zde přítomní zástupci bezpečnostních složek a aby bylo občanovi sděleno, proč nebyla lidem předložena výše citovaná analýza situace ještě před letošním schvalováním deklarace o podpoře konceptu „Smart city“. – Zároveň můj podnět, který máte také v materiálech v příloze, obsahuje další dotazy, na které bych nyní poprosil o odpovědi. – Dále dodám takové dvě technické věci z hlediska anonymizace dokumentů k tomuto bodu, které jsou zveřejněny na městském webu. Došlo k tomu, že jméno občana je sice v dokumentu anonymizováno, nicméně paradoxně webový odkaz na samotnou odpověď v sobě měl zahrnuto přímo jméno občana, kterému je odpovídáno, takže pak již všichni vědí o koho jde. Občanovi to sice nevadí, spíše naopak to oceňuje, nicméně prosím, aby byla tato záležitost napravena podle znění zákona o ochraně osobních údajů. Dále z hlediska úspory peněz daňových poplatníků a v rámci časové úspory občana z hlediska cestování na pobočku České pošty prosím, aby byla odpověď občanovi zaslána na mou elektronickou adresu, kterou mám zaregistrovánu v systému města a ze které Vám pravidelně chodí mé podněty. Veřejně tady deklaruji, že Vám potvrdím přijetí této Vaší zprávy jakmile ji obdržím a de facto již tak činím nyní, jelikož jsem se seznámil s textem Vašeho dopisu na městských internetových stránkách. – Jinak dopis s podpisem Váženého pana primátora si posléze vytisknu, nechám zarámovat a v případě vynucování třeba čipování lidí formou ODISky a jiných zdokumentovaných kauz kolem „Smart city“ na něj budeme s občany poukazovat. Děkuji Vám za pozornost.“ – Dopis Váženého pana ostravského primátora obsahuje dále celou řadu velmi zajímavých sdělení a některé vyložené perličky. Vyberme například městem podporované tzv. „chytré sdílení“ osobních dopravních prostředků. Občané tak budou zřejmě moci využít ke své dopravě luxusní vozidla Vážených členů ZSMO i Váženého pana primátora třeba při svých pravidelných cestách do zaměstnání. Politici půjdou jistě v této věci příkladem: umožní takový „car sharing“ obzvláště ostravským horníkům nebo hutníkům či studentům a seniorům, kteří už se těší na společné/radostné jízdy osobním automobilem Váženého pana primátora nebo třeba Váženého pana starosty/zastupitele ostravského obvodu Michálkovice. Lidé by si však měli pospíšit, neboť lze předpokládat velkou poptávku. Bude zřejmě nutné zavést pořadníky. Při desítkách tisíc očekávaných zájemců by se tak totiž mohli dostat Ostraváci na řadu až v následujícím volebním období :) . – Ve věci ostravské dopravní čipové karty ODISka s nebezpečnou a dálkově čitelnou „smart“ technologií nutno poznamenat, že hackerská komunita získává každou minutou nové a nové informace. Vnucovat za této situace občanům jakékoliv čipové karty a související platební systémy představuje neskutečný hazard s lidskými životy. Každý člověk musí proto dostat na výběr jiné a hlavně férové možnosti provádění finančních/identifikačních/cestovních transakcí, aby tak mohl chránit sebe i své blízké. Budoucí potenciální útoky na ODISku a její finanční služby tzv. „E-peněženky“, na patřičné karetní terminály a vůbec celý ostravský/elektronický/informační/dopravní systém, který se zatím pyšní svou údajnou naprostou bezpečností, neprolomitelností „master kódů“ apod. totiž nelze nikdy podceňovat. Ostravští politici ODISku i přes opakované prosby o nápravu a odkazy na veřejné deklarace Váženého pana primátora: svým občanům na sklonku roku 2015 takřka „motivačně vnutili“ bez možnosti spravedlivé volby jiné varianty (viz články Necipujtenas.CZ 1, 2, 3, 4). – Na závažná rizika chytrých měst, souvisejících „smart technologií“, mikročipů aj. už přitom dlouhodobě poukazují mj. např. zástupci Strany svobodných občanů (Svobodní) pod vedením svého místopředsedy Váženého pana Ing. Karla Zváry. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. SwN závěrem děkuje všem úředníkům Magistrátu Statutárního města Ostravy, kteří odvážně hájí v praxi přirozená práva/svobody občanů a principy dobré veřejné správy i přes těžkou a drtivou opozici nové arogance politické moci.

  Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy v prosinci 2015; dopis Váženého pana primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) z 16. prosince 2015, jednací číslo SMO/389894/15/OSR/Bon, adresovaný šéfeditorovi Necipujtenas.CZ (doručen dne 29. prosince 2015); další dokumenty a informace publikované na webu Necipujtenas.CZ.

Dokumenty ke stažení v PDF:

 • 28. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Bezpečnostní specialisté představili veřejnosti nové možnosti napadení RFID/NFC systémů a karet s bezkontaktními čipy (např. ODISka)! Francis Brown je certifikovaným auditorem bezpečnosti elektronických systémů. Vede v USA z pozice společníka globální/IT/bezpečnostní a poradenskou firmu „Bishop Fox“ (BF; vznik roku 2005; mezi její klientelu patří mj. významné finanční instituce, vlády apod.). Vystudoval výpočetní techniku, inženýrství a psychologii na proslavené Pensylvánské univerzitě („University of Pennsylvania“). Pracoval krom jiného na vědeckých programech financovaných americkou Agenturou ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty („Defense Advanced Research Projects Agency“, DARPA). Pravidelně se účastní odborných konferencí („Black Hat USA“, „DEF CON“, „RSA“, „InfoSec World“, „ToorCon“, „HackCon“). Jeho badatelskou práci citují vědecké publikace. – Francis Brown vystoupil 9. srpna 2015 se svou zhruba hodinovou prezentací („RFIDiggity: Pentester Guide to Hacking HF/NFC and UHF RFID“) v rámci jednoho z vůbec největších, nejproslulejších, hackerských setkání „DEF CON“ (DC; vznik 1993), které proběhlo tak jako každý rok v nevadském městě Las Vegas. Záznam Brownova projevu uveřejnily oficiální YouTube kanály BF/DC v září a prosinci 2015. Brown v něm natvrdo, přitom s humorem sobě vlastním, vysvětlil přítomné odborné i laické veřejnosti na základě své dlouholeté praxe obrovská rizika spojená s používáním RFID/NFC elektronických systémů a neodmyslitelných dálkově čitelných čipových karet. Popsal neustále se zlepšující metody útoků kyberzločinců na výše uvedené systémy/karty za pomoci většině lidí dostupného hardware/software. Podle jeho výkladu jsou v současnosti ohrožena všechna RFID/NFC elektronická zařízení: ať již pracují na nízkých, středních, vysokých nebo ultra vysokých frekvencích. Obzvláště to platí v situaci, jestliže k nim lze přistupovat s pomocí Internetu. – Brown dále osvětlil hackerské metody útoků na čtečky dat, možnosti jejich úprav za účelem získávání osobních i firemních aj. údajů, nákupy hardware pro úspěšné/dálkové získání informací z jednotlivých mikročipů. On sám si takto opatřil již řadu RFID skenerů, které potom zabudoval do svého vlastního čtecího přístroje s nímž výrazným způsobem posílil signál většiny komerčně dostupných skenerů, prodloužil vzdálenosti pro úspěšné získání údajů třeba z karet určených pro přepravu cestujících v městské hromadné dopravě, ski pasů atd. Všechna takto shromážděna data pak ukládá na SD paměťové médium do souboru txt a nebo rovnou přenáší pomocí bezdrátového spojení do mobilního telefonu k dalšímu využití. – Brown zároveň důrazně upozornil, že systémy s čipy MIFARE DESFire (viz ostravská ODISka) se již podařilo v minulosti prolomit mj. díky úniku informací z firmware s bezpečnostními elektronickými klíči určenými k zamezení úpravy karetních a síťových dat. Pokud již někdo ale má k dispozici výše uvedené elektronické klíče: pak se dostane ke všem informacím. Nepomůže tady ani uživatelské/biometrické přihlašování ke kartě nebo zadávání pinů, jelikož všechny takové bezpečnostní prvky si útočník stáhne ze systému (digitalizované otisky prstů, snímky oční duhovky apod.), přímo z karty, změní je tam, zkopíruje si je a může s nimi pak nakládat třeba v dalších kartách, paměťových médiích apod. Francis Brown vůbec obecně varuje před všeobecným nadšením z nástupu jakési nové módy biometrických ochranných prvků, které jsou však v realitě ještě nebezpečnější než třeba taková ztráta pin kódu. Je to tak, jako byste používali „stále stejné heslo, které se nikdy nezmění,“ osvětlil Brown odvrácenou/rizikovou stranu biometrické identifikace. – Alespoň některé finanční instituce se již v něčem poučily a brání se vůči pokusům o hacknutí jimi vydávaných RFID karet automatickou změnou přístupových kódů po každém použití karty, aktualizováním seznamů platných klíčů přímo v jednotlivých čtečkách apod. Hacker by tak musel před jakýmkoliv použitím karty znovu získat aktuální informace: jinak by byla jeho karta zablokována. – Podle Browna jsou pro hackery pravým rájem hlavně mikročipy, které komunikují na ultra vysokých frekvencích (chytré řidičské a občanské průkazy, pasy apod.). Ty se daří úspěšně číst na opravdu velké vzdálenosti 66 metrů a teoreticky podle dosavadních znalostí až 172 i více metrů (až kilometry). To je také dle jeho názoru ten hlavní důvod, proč je chtějí nejrůznější vlády zavést na celém světě, jelikož pak mohou opravdu snadno sledovat přesný pohyb svých občanů i bez soudního příkazu, který potřebují pro sledování polohy osob skrze mobilní telefony. – Výše uvedená fakta jsou podle Francise Browna natolik alarmující a technologie RFID je tak děsivá právě proto, že „už je všude“. Osobně u něj vyvolává při všech jeho odborných znalostech obzvláště hrůzu použití RFID/NFC mikročipů ve zdravotnictví. Zmínil také interní čipování lidí. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti opakovaně upozorňuje na situaci v Ostravě, kde se místní zastupitelé vydali i přes všechny dobře známé problémy a zveřejněné kauzy kolem dálkově čitelných čipů na cestu motivačního nucení (konec používání od března 2016 a diskriminační zdražení papírových kuponů od ledna téhož roku) cestujících v MHD k externímu očipování právě rizikovými transpondéry značky „MIFARE DESFire“. Obzvláště je takový přístup k lidem velice neetický z hlediska seniorů. Ti většinou nedisponují vůbec žádnými znalostmi o plném fungování bezkontaktních transpondérů. Vystavují se tak obrovskému nebezpečí. Pokud budou totiž důchodci chtít v Ostravě cestovat od 1. ledna 2016 tzv. zdarma třeba autobusem a nebylo jim ještě 70 let, nezbude jim nic jiného než čelit všem hrozbám, které jim tzv. moderní technologie přinesou (odevzdání svých osobních údajů výrobci karty a jejich zpracování/načtení třetími stranami, pravidelné šmírování v prostředcích MHD a na všech místech vybavených skenery, vytváření neférových finančních podmínek pro občany, kteří nemohou čipy akceptovat), budou tlačeni k tomu, aby si pořídili předraženou a v jejich případě naprosto zbytečnou (vzhledem k nevyužívání elektronického kupónu) čipovou kartu ODISka. Od března 2016 to pak čeká většinu zbylých cestujících v MHD. Nikoho z ostravských politiků přitom nenapadlo, že žijeme v době Internetu. Každý cestující by si mohl kupón pro jízdu v ostravské hromadné dopravě zakoupit, uložit do mobilu, tabletu nebo vytisknout z pohodlí svého domova třeba na ekologický papír i bez jakékoliv předražené čipové karty. Takový systém vybavený bezpečnostními prvky běžně funguje na železnici nebo na soukromých autobusových linkách. Ostatně ostravským odborníkům na otázky dopravy stačilo pouze rozšířit již existující systém SMS jízdenek. O obrovské úspoře nákladů pro všechny zainteresované cestující přitom raději přirozeně nikdo ani nemluví, jelikož by pak byla předražená ODISka s výdaji na výrobu, čtečky, bezpečnost systému apod. pro řadu občanů zcela zbytečná. Metody obrany vůči špatnému externímu čipování občanů formou karty ODISka, které vzešlo z dílny ostravské politické reprezentace jsme včas popsali zde. Funkčnost takového řešení potvrdili zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ v listopadu 2015 samotní řidiči ostravského dopravního podniku, kteří se snaží lidem pomáhat i v této těžké životní situaci. Obzvláště pro věřící je vlastní sebeočipování a používání karty s dálkově čitelným čipem naprosto neakceptovatelné. Raději by si totiž připlatili za zachování své svobody, víry, přesvědčení. Zbývá jim tak již jediná možnost jak ještě cestovat za nelikvidačních podmínek v ostravské MHD: a tou jsou technologická ANTI-čipovací opatření. Tito občané si budou moc dobře pamatovat, kdo jim takové problémy při cestování v Ostravě způsobil, kdo jim zase nadělil na Vánoce další nechtěné čipy podobně jako roku 2012 tzv. povinné čipování psů. Teď byli už pro změnu na řadě lidé. Takové politiky již volit nikdy nebudeme! – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: https://www.defcon.org/html/defcon-23/dc-23-speakers.html; http://www.bishopfox.com/resources/tools/rfid-hacking/; https://www.defcon.org/html/defcon-23/dc-23-schedule.html; http://www.bishopfox.com/resources/tools/rfid-hacking/media-gallery/; http://www.bishopfox.com/resources/slides/; http://www.bishopfox.com/resources/downloads/; http://www.cio.com/article/2954954/the-upload-your-tech-news-briefing-for-thursday-july-30.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-zavadi-nebezpecne-externi-cipovani-senioru-pasazeru-v-mhd-cr-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nxp-semiconductors-dutch-xt-card-tomas-valler-abbas-cr-tanenbaum-odiska-ostrava-dangers-of-rfid-microchips-2015-2010.jpg; http://www.computerworld.com/article/2953660/security/no-building-access-card-no-problem-if-you-have-new-def-con-tools.html; https://youtu.be/7o38hyQWw6g; https://youtu.be/YcHjUJmeK4o

 • 24. až 27. prosince 2015: Společenství webu Necipujtenas.cz přeje všem slušným/dobrým lidem a jejich zvířatům klidné – neočipované – Vánoční svátky a plné Boží Požehnání pro následující roky. Děkujeme Vám za to, že stojíme již třetím rokem společně s Vámi pevně na straně svobody a přirozeného práva vůči idejím nastupujícího totalitního uvažování a s ním spojené proti-občanské legislativy! Také příští rok budeme pracovat na dosažení osvobození občanů od povinného čipovacího aj. útlaku. Nebojte se! Když se lidé spojí, podpoří a vytrvají: zvítězí! Tedy slušně a směle vpřed přátelé! :)

P.F. 2016! :)

Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40)
Společenství webu Necipujtenas.CZ

 • 23. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Americký právník a držitel prestižní ceny Emmy varuje před nástupem čipování lidí!Michael William Lebron vystupuje ve sdělovacích prostředcích pod svým uměleckým jménem Lionel. Jde o svobodomyslného newyorského právníka, držitele prestižní ceny Emmy, rozhlasového/televizního komentátora, spisovatele, umělce etc. – Osmého prosince roku 2015 zveřejnila globální televizní stanice „RT“ (vlastněná vládou Ruské federace; její moderátoři a hosté hovoří v angličtině) na svém oficiálním YouTube kanálu záznam vysílání rozhovoru s Lionelem, jenž v něm jednoznačně a přitom svou specifickou zábavnou formou varoval před pozvolným nástupem čipování lidí. Vysvětlil divákům, že jsou občané našeho globálně propojeného světa každým rokem, kousek po kousku, vedeni stále více a více k tomu, abychom si všichni zvykli: budeme mít „v našich tělech RFID čip“. Obyvatelstvo bude posléze už tak zblblé vhodně zvoleným a velmi dobře zacíleným marketingem, že budou lidé stát ve frontě, aby jim byl nastřelen pod kůži jejich vysněný čip. Lionel upozornil: Můžeme již roky sledovat jednoznačný vývoj, který nás k tomu posunuje. Nejprve jsme si oblíbili desktopy, pak přišly laptopy, chytré telefony, „smart“ hodinky. Teď už je zde nápad na takové „malé tetování“ s biometrickými senzory. Nakonec to skončí napojením každého člověka na osobní mikročip. Díky němu dojde k totální destrukci soukromí a přirozených práv/svobod občanů. Na implantátu budou uloženy všechny dostupné občanské údaje: např. bankovní účty, GPS poloha, zdravotní dokumentace aj. „A vy to uděláte! Vy ten čip dostanete,“ protože Vás k tomu přiměje reklama hlavně díky zdravotním výhodám, řekl pro RT pan Lebron. Budete mít totiž zaručen neustálý monitoring a nebudete už muset vůbec chodit na lékařské prohlídky. Jednoho dne, jakmile společnost takové čipy ve svých tělech akceptuje, pak se stane to, že si na ně lidé už tak zvyknou, že když například budou obviněni z nějakého trestného činu nebo přestupku, který bude v dané době postižitelný: Prostě vás zkrátka díky čipu za trest odpojí od systému a nebudete moci vůbec existovat. Přesně to představuje obrácenou minci přetechnizované/šmírovací společnosti bez soukromí. Jakmile se to stane realitou: Pak už s tím nic neuděláte. Budete součástí „bioelektronického matrixu“. Skrze všeobecné datové/dálkové propojení všeho a všech („Internet věcí“), díky automatické systémové kontrole, se pak už s Vámi ani nikdo nebude moci spojit byť by i jen ve fyzické rovině třeba tak, jako to běžně kdysi dělali dobří sousedé, občané a mohli si tak navzájem pomoci třeba v dobách totalitních režimů, okupace apod. Jakýkoliv disent/opozice bude hned v zárodku zlikvidován. A k tomu to celé směřuje, dodal Lionel. Na dotaz moderátorky RT dále řekl, že v procesu postupného očipování lidstva bude hrát důležitou/nosnou úlohu především mládež a její nadšení pro nové technologie. Stačí si jen uvědomit všechny ty pozitivní reakce na každoroční vynálezy/patenty globální firmy Google (viz např. tzv. elektronické tetování umístěné na lidském krku za účelem hlasového ovládání moderní techniky nebo dokonce detekování lži). – Lionel se zároveň domníval: „Čipovací trend“ není cílem vlády ani tajné služby nebo nějaké konspirace, nýbrž prostě jde jen a jedině o zájem hloupých lidí, kteří jako nadšená/nevědoucí zvířata podléhají svodům moderních technologií. V bláhové touze po tom, co je právě moderní, prosí o to, aby už konečně dostali svou progresivní/populární novinku a nadšeně nastavují svá těla čipům, chytrým tetováním apod. Chtějí být tzv. „IN“ a součástí toho celého reklamního humbuku kolem. Vůbec je přitom nezajímá nějaké soukromí a následky jejich unáhlených kroků pro celou společnost a přirozená práva/svobody každého z nás. Chtějí to zkrátka dostat rovnou pod kůži: čím více, tím lépe. Chtějí být tzv. „cool“. Vždyť přeci podle zákeřných televizních reklamnemají co skrývat(SIC!). – Právník Lebron zároveň na dotaz moderátorky RT uvedl, že bude na druhé straně ovšem také narůstat počet lidí, kteří vytvoří vůči takovému neblahému trendu účinný disent a odmítnou používat jakoukoliv chytrou elektroniku. Navrátí se zpět ke klasickým analogovým zařízením, fyzickému uzamykaní nemovitostí, k papíru apod. Budou si totiž velmi dobře vědomi všech rizik např. v souvislosti s hacknutím čehokoliv napojeného na Internet, do sítě apod. – Moderátorka RT dodala, že ona proto nejraději používá při své práci klasický papír a kuličkové pero, aby ji nikdo nečetl myšlenky. Má ráda své soukromí. Vůbec ji nevadí, že díky tomu vypadá před mladou generací jako nějaký poustevník. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: https://www.rt.com/news/324911-tech-biometric-tattoos-wearable/; https://youtu.be/3P954uvXUYs; https://www.youtube.com/watch?v=KtFtJxaJPxg; https://youtu.be/9iFuTaqD4fM; http://edition.cnn.com/2013/11/12/tech/innovation/google-throat-tattoo/; http://techcrunch.com/2015/11/23/chaotic-moon-explores-biometric-tattoos-for-medicine-and-the-military/

 • 22. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Prestižní/globální distributor mikročipů, které využívá mj. ostravská dopravní karta ODISka, potvrdil děsivá bezpečnostní rizika těchto dálkově čitelných transpondérů! Podceňování uvedených fakt v době neustále se zrychlujícího technologického vývoje a sdílených vědomostí hackerské komunity představuje nehorázný hazard s lidskými životy! – Nizozemská firma „NXP Semiconductors(vznik roku 1953, tehdy ještě v rámci proslaveného koncernu „Philips“) patří ke světové špičce v oblasti distribuce dálkově čitelných mikročipů „MIFARE DESFire“ a při jejich nasazení do praxe například v městské hromadné dopravě (MHD) apod. Za svůj úspěch/důvěru vděčí mj. tomu, že poskytuje svým klientům nezkreslené informace o bezpečnostních rizicích celého systému bezkontaktně čitelných transpondérů. Každý zákazník by si měl totiž dle mínění specialistů z NXP nejprve před využitím mikročipů třeba v MHD zpracovat bezpečnostně-kybernetickou analýzu situace i všech potenciálních hrozeb. Jejich podceňování považují odborníci z NXP za nehorázný hazard s lidskými životy. Je třeba mít totiž neustále na paměti: Mikročipy a související technologická řešení velmi rychle zastarávají. Zůstávají často dlouhé roky v nedostatečně zabezpečené podobě v držení/užívání miliónů občanů, zatímco odborná komunita včetně hackerů získává každou hodinou nové informace a způsoby jak „čipovací systém“ napadnout, upravuje si k tomu hardware/software apod. – Mikročipy „MIFARE DESFire“ jsou vyráběny v různých typových řadách. Jakmile hackeři prolomí a zveřejní slabinu dané čipové řady: výrobce na to reaguje patřičnými úpravami zpravidla až se značným zpožděním. Řešení posléze vyžaduje značné investice do udržení bezpečnosti občanů obzvláště v městské hromadné dopravě. – Základní typy čipů „MIFARE DESFire“ ukazuje níže přiložená tabulka.

  Typ čipu

  Frekvence

  Rok uvedení na trh

  Paměť

  Šifrování

  Mifare classic 1K

  13,56 MHz

  1994

  1.024B v 16 sektorech

  protokol Crypto-1 (48-bitový klíč)

  Mifare classic 4K

  13,56 MHz

  2002

  4.096B ve 40 sektorech

  protokol Crypto-1 (48-bitový klíč)

  Mifare DESFire MF3ICD40

  13,56 MHz

  2002 (do 2010)

  2kB / 4kB / 8kB dle typu karty

  3DES/AES crypto

  Mifare DESFire EV1

  13,56 MHz

  2006

  2kB / 4kB / 8kB dle typu karty

  128-bitové AES a vyšší

  NFC

  13,56 MHz

  2007

  48B až 32kB dle typu tagu

  využívá standardy AES

  Mifare DESFire EV2

  13,56 MHz

  2013

  2kB / 4kB / 8kB dle typu karty

  128-bitové AES a vyšší

  Rizika bezkontaktních mikročipů jsou přitom již známá desítky let. Z opravdu dlouhé řady možností úspěšných útoků na „čipovací systémy“ uveďme například tolik obávané klonování karet, využívání osobních informací a financí z dálkově čitelných mikročipů bez vědomí oprávněných osob včetně napadání čteček a celých tzv. „smart systémů“: to vše s nedozírnými následky. Společenství webu Necipujtenas.CZ před tímto scénářem varuje takřka 3 roky. Vždyť stačí jen připomenout např. námi publikovaný výzkum pana profesora Tanenbaumaamsterdamské „Svobodné university“ („Vrije Universiteit“) v Nizozemském království. – V České republice pak naplno hovoří o nebezpečích tzv. „chytrých karet“ třeba pražská akciovka „XT-Carda to i přes to, že sama mikročipy prodává. Na svém webu např. 22. prosince 2015 uváděla: „Čipové karty a přívěsky se používají zejména pro identifikaci osob při zabezpečení vstupu do budov a kanceláří, pro sledování docházky, k platbám za stravování, k platbám za veřejnou dopravu, k ukládání elektronických jízdních dokladů, vstupenek a podobně. Při zneužití karet a přívěsků tak hrozí neoprávněné vstupy, cestování bez řádně zaplacených jízdenek, podvodná vybírání peněz a další zpronevěry. /.../ Základem zabezpečení je nutnost správného vyhodnocení míry rizika a předpokládaných způsobů provedení podvodů a neoprávněných vstupů do budov, kanceláří, archívů, serveroven a dalších místností. Globální společnostNXP Semiconductors“ před svými klienty a širokou veřejností taková fakta neutajuje. Naopak o nich pravidelně mluví. Již ve svém materiálu z roku 2010 informovala o nejrůznějších scénářích napadení čipových karet „Mifare DESFire EV1“, čteček i související informační sítě. Jako hlavní hrozbu pak viděla zločinné spolčení osob vybavených znalostmi i penězi, které dokáží získat elektronické klíče k přístupu/kopírování/změně dat na kartách, ke skenerům, do sítě k úložištím dat apod. s výsledkem dejme tomu: zneužití osobní identity; neoprávněné jízdy v MHD; nelegální vytváření finančních prostředků na kartě; zahlcení systému elektronického odbavování cestujících; nepovolaný vstup do nemovitostí a nakládání s nejrůznějšími neveřejnými informacemi aj. – Zodpovědnost za konečné řešení ve veřejném prostoru, jeho aplikaci, za bezpečnost obyvatelstva tak spadá ve svém důsledku na objednatele karetní čipové technologie, kterému k tomu dali mandát v mnoha případech politici, kteří veřejnost masírovali propagandou o naprosté bezpečnosti mikročipů včetně všech zavedených opatření, nákupů tzv. neprolomitelných SAM modulů ke skenerům karet („Secure Application Module“), dokonalého utajení „master kódů“ (viz ukázka jejich získání ze starších typů čipových karet zde a dalších možností útoků v níže přiložených videích na YouTube) atd. To všechno je sice z hlediska pokusů o stoprocentní zabezpečení a uklidnění občanů hezké, nicméně v realitě naprosto nedostatečné! Jde totiž přeci jen o nevojenský elektronický moloch, ke kterému budou postupně přistupovat milióny lidí bez patřičného prověření. Jeden zkušený hacker pak dokáže divy. Např. v Ostravě se místní zastupitelé vydali i přes všechny dobře známé problémy a zveřejněné kauzy kolem dálkově čitelných čipů na cestu motivačního nucení (konec používání od března 2016 a diskriminační zdražení papírových kuponů od ledna téhož roku) cestujících v MHD k externímu očipování právě rizikovými transpondéry značky „MIFARE DESFire“. Obzvláště je takový přístup k lidem velice neetický z hlediska seniorů. Ti většinou nedisponují vůbec žádnými znalostmi o plném fungování bezkontaktních transpondérů. Vystavují se tak obrovskému nebezpečí. Pokud budou totiž důchodci chtít v Ostravě cestovat od 1. ledna 2016 třeba autobusem a nebylo jim ještě 70 let, nezbude jim nic jiného než čelit všem hrozbám, které jim tzv. moderní technologie přinesou (odevzdání svých osobních údajů výrobci karty a jejich zpracování/načtení třetími stranami, pravidelné šmírování v prostředcích MHD a na všech místech vybavených skenery, vytváření neférových finančních podmínek pro občany, kteří nemohou čipy akceptovat), budou tlačeni k tomu, aby si pořídili předraženou a v jejich případě naprosto zbytečnou (vzhledem k nevyužívání elektronického kupónu) čipovou kartu ODISka. Od března 2016 to pak čeká většinu zbylých cestujících v MHD. Metody obrany vůči takovému špatnému opatření ostravské politické reprezentace jsme již pro naše seniory včas popsali zde. Jejich funkčnost potvrdili zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ v listopadu 2015 samotní řidiči ostravského dopravního podniku, kteří se snaží lidem pomáhat i v této těžké životní situaci. Obzvláště pro věřící je vlastní sebeočipování a používání karty s dálkově čitelným čipem naprosto neakceptovatelné. Raději by si totiž připlatili za zachování své svobody, víry, přesvědčení. Zbývá jim tak již jediná možnost jak ještě cestovat za nelikvidačních podmínek v ostravské MHD: a tou jsou technologické ANTI-čipovací opatření. Tito občané si budou moc dobře pamatovat, kdo jim takové problémy při cestování v Ostravě způsobil, kdo jim zase nadělil na Vánoce další nechtěné čipy podobně jako roku 2012 tzv. povinné čipování psů. Teď byli už pro změnu na řadě lidé. Takové politiky již volit nikdy nebudeme! – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10969.pdf; https://en.wikipedia.org/wiki/MIFARE#MIFARE_SAM_AV2; http://adamsblog.aperturelabs.com/2013/02/atmel-sam7xc-crypto-co-processor-key.html; https://www.blackhat.com/docs/sp-14/materials/arsenal/sp-14-Almeida-Hacking-MIFARE-Classic-Cards-Slides.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/prof-tanenbaum-vazna-rizika-mikrocipu-nl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-zavadi-nebezpecne-externi-cipovani-senioru-pasazeru-v-mhd-cr-2015.jpg; http://www.abbas.cz/clanky/recenze-technika/riziko-duplikovani-pristupovych-karet/; http://www.xt-card.com/cz/reseni/san; http://www.root.cz/zpravicky/bezkontaktni-karty-mifare-desfire-prolomeny/; http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/novy-tarif-mhd-byl-schvalen-20151221.html; http://www.kodis.cz/koordinator-odis-s-r-o-vyuzil-dotaci-poskytnutou-moravskoslezskym-krajem/; https://www.mifare.net/en/products/infrastructure-components/mifare-sam-2/; http://www.ima.cz/hledam-produkty/ctecky/ctecky-hf-vysokofrekvencni-1356-mhz/mifare-desfire-nfc/; https://github.com/islog/liblogicalaccess/wiki/MIFARE-SAM-AV1-AV2-examples; http://www.kodis.cz/wp-content/uploads/cenik_dlouhodobe_jizdne2016.pdf; http://www.openpcd.org/Live_RFID_Hacking_System; https://www.mifare.net/en/; https://vimeo.com/26817215; https://youtu.be/ttEwJxQthOg; https://youtu.be/FODGYfhqb4Q; https://youtu.be/VWIzW0rRw_s; https://youtu.be/4kDKZ5pZico

 • 21. a 20. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 11. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 25. listopadu 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého výše uvedeného Zastupitelstva a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v ostravském městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování občanů; (ne)zveřejňování informací z činnosti města mj. ve věci netržních nárůstů cen tepla; chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „Ověření zápisu z 10. zasedání ZM“, „Informace o činnosti orgánů města“, „Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“, „39 – Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační“, „Organizační záležitosti“.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v lednu 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 25. 11. 2015 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že datum 25. listopadu 2015 vejde opět natrvalo do ostravských dějin. Tohoto dne došlo k převratu v Radě Statutárního města Ostravy. Jedenhlavních důvodů takového vývoje spočíval mj. v říjnovém závažném porušení ústavního pořádku ČR, Zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, které tehdy zakázalo řádně/písemně přihlášeným občanům vystoupit v diskusi k bodu programu č. 34, který měl mj. řešit dopis Váženého pana europoslance Petra Macha (předseda Strany svobodných občanů). Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Zastupitelé se také odmítli za takové své nehorázné chování na přímou výzvu občanů omluvit a nepřijali ani vstřícný návrh řešení. Někteří z nich dokonce začali občany vystupující slušně v diskusi dehonestovat. Arogance moci tak na občany opět vystrčila své totalitní růžky.

  Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy obsahuje náznaky, že by se mohl výše uvedený exces opakovat a situace by pak dále gradovala. Ostatně Vážené Zastupitelstvo již odmítlo řádně odpovídat dokonce na některé pečlivě připravené/slušné dotazy občanů. – Chybuje přitom každý: stát se to může kde komu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout vstřícnou nápravu.

K velkým/pozitivním momentům patřilo především dvojí vítězství Váženého pana občana Ing. Novotného, jenž konečně uspěl se svým podnětem mj. díky přímluvě zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ: zastupitelé nakonec schválili svými dvěma usneseními značnou část toho, co Vážený pan Ing. Novotný navrhoval ve věci pomoci občanům v záležitosti s netržním zvyšováním cen tepla a získáváním předmětných veřejných informací. – Občanům se také podařilo otevřít velké téma kolem nesystémového, byrokratického, zbytečného/externího čipování seniorů, kteří ještě vůbec chtějí jezdit od 1. lednu 2016 v ostravské MHD. Problém s externím označováním/sledováním seniorů pak díky tomu nakonec mnohokrát rezonoval napříč politickým spektrem.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů a teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného (proslavený ostravský občanský aktivista), Váženého pana Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu ledna 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 25. listopadu 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správě veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 19. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Dokumenty ke stažení: Město Vodňany hlásí dalších 45 zdravotních a etických výjimek z vynucování tzv. povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka, které jsou zde evidovány na základě odborných veterinárních zpráv! Celkový počet zatím zjištěných „generálních pardonů“ z invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat se tak v České republice přehoupl přes číslo 210! – Město Vodňany (cca 6.853 obyvatel) se nachází v Jihočeském kraji, zhruba 29 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic. Zdejší radní uvalili na své spoluobčany roku 2012 (podobně jako v Ostravě) svou vyhláškou č. 4 tzv. povinnost označovat psy chované na území města invazivními elektronickými RFID implantáty. Již od začátku však politici celou záležitost konzultovali se zvěrolékaři a především se svými spoluobčany, kteří oprávněně poukazovali na závažná zdravotní/etická rizika takového kroku. Vodňanští zastupitelé nakonec díky vstřícnému dialogu mezi všemi dotčenými stranami schválili pod vedením Váženého pana starosty Ing. Viktora Blaščáka z politického uskupení „Vodňany pro změnu“ vyhlášku č. 4/2012, která umožnila osvobození z tzv. „čipovací povinnosti“ na základě předložení zprávy od veterináře. Každý občan může dodnes (prosinec 2015) kdykoliv využít následující text vyhlášky: Povinnosti označit psa podle odstavce 1 se chovatel může zprostit jen předložením veterinárního potvrzení, že pes není schopen čip přijmout. Zastupitelé to vnímali jako vstřícné/dobré řešení, které již navíc také použila jiná města. Znění vyhlášky podpořilo navíc i Ministerstvo vnitra České republiky. – Představitelé samosprávy se tak totiž jistili před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a jejich chovatelům plošné vymáhání čipování všech psů. Pokud by došlo na základě vynucování čipování dle dikce vodňanské obecně závazné vyhlášky k újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. – Vodňanští místní politici tedy postupovali velmi korektně dle zásad předběžné opatrnosti a dobré veřejné správy. Do 1. prosince 2015 zaevidovali zdejší úředníci v praxi celkem 45 zdravotních/etických výjimek z čipování psů. Občané pro získání výjimek postupují následujícím/bezproblémovým způsobem: Stačí doručit na městský úřad veterinární potvrzení na jehož základě úředník výjimku zaeviduje: a je hotovo. Nikdo už pak občany/chovatele k implantacím rizikových čipů do živých těl zvířat nenutí. Zvířata i lidé tak mají od všech urputných byrokratů svatý pokoj! – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně profesionální práce zaměstnanců Městského úřadu Vodňany, které vede Vážený pan starosta Václav Heřman (SNK-nepol.sdr."Město a venkov"). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá v listopadu 2015 Městským úřadem Vodňany a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 1. prosince 2015; 16. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z Vodňan od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

 • 18. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Legendární ostravský disident Petr Hadaščok nst. přednesl v listopadu 2015 na obvodním zastupitelstvu Ostravy-Jihu zdrcující kritiku vynucování čipování zvířat, neplnění politických slibů a především hrozivé neústavní cenzury diskutujících občanů, která se v Ostravě při jednání zastupitelstev stále více a více tristně rozmáhá! Jeho pravdivá slova si s evidentní nelibostí vyslechl přítomný ostravský primátor, Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, jenž dne 14. října 2015 osobně asistoval komunistickému zastupiteli při nezákonném potlačení přirozených práv/svobod občanů v rámci řízení jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy!Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) vystoupil 12. listopadu 2015 se svým zdrcujícím/pravdivým projevem v rámci jednání Váženého Zastupitelstva ostravského městského obvodu Ostravy-Jihu (kolem 104.000 obyvatel). Společenství webu Necipujtenas.CZ přináší široké veřejnosti přepis doslovné verze toho, co zde Vážený pan Hadaščok nst. řekl. Videozáznam je k dispozici zde. Slova Váženého občana Hadaščoka nst. si vyslechl za jeho zády u stěny Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, jenž přitom projevoval podivuhodné grimasy. Jistě pochopil: Vážený občan/disident Hadaščok nst. cílil svým proslovem na neplnění primátorových předvolebních i povolebních prohlášení (zdobrovolnění dosud vynucovaného čipování zvířat a zaručení občanům vždy otevřené, vstřícné, transparentní radnice) a na jeho tristní asistenci při podpoře cenzury vyvolané komunistickým zastupitelem ve věci do diskuse řádně přihlášených občanů, kteří díky tomu nemohli vystoupit se svými příspěvky v době jednání Váženého Zastupitelstva celého Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. řekl: „Dobrý den Vážený pane primátore, Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení hosté. Trošku možná zklidním (svým, pozn. autora) vystoupením tuto bouřlivou atmosféru, která tady vznikla zásluhou Mitušovy školy a nebudu (to, pozn. autora) komentovat, protože neznám situaci přesně, jaká je, na čí straně je pravda. Každopádně děti by měly být základem tady tohoto všeho. A bylo tady přesně komentováno, jak nám ubývá lidí. Proč nám ubývá lidí v Ostravě? To nikdo neřekl. Já Vám řeknu asi toto. Mám 3 syny. Ani jeden už nebydlí v Ostravě. To o něčem vypovídá. Já jsem nepřímo z Ostravy vyháněn. A teď se dostanu k tomu, kvůli čemu jsem přišel. Před týdnem jsem si na Internetu přečetl, že radní Ostravy-Jih, v počtu tam bylo myslím 1:1, odsouhlasili pro městské zastupitelstvo nebo spíš pro městské radní to, že v Ostravě se souhlasí nebo v Ostravě-Jih, Ostrava-Jih, že souhlasí s povinným čipováním psů, které mj. již je teda zavedeno a já spolu se svým kolegou, taky mladíkem, tentokrát sedmdesátiletým, proti tomu už 3 roky bojujeme (sledujte nervozní a podivné chování Váženého pana ostravského primátora na videozáznamu, pozn. autora). Můj kolega Štefan Šustai, který ze zdravotních důvodů už tady nemůže přijít, každopádně přesto děkuje radním, případně panu starostovi (vše z Ostravy-Jihu, pozn. autora), že si na něj minulý týden vzpomněli a poslali mu blahopřání k sedmdesátinám. Ale to je taky jediné, za co děkuje. Ti radní, kteří tady sedí, a kteří hlasovali pro to, že souhlasí, aby čipování psů bylo nadále povinné, by měli zdůvodnit: proč to tak udělali. S kým mluvili, co řešili mezi občany, koho se ptali a jestli vůbec byla provedena nějaká anketa. Jediná anketa, dost reprezentativní, byla v Mladé frontě DNES zásluhou paní Leskové (prestižní, ostravská, žurnalistická legenda, pozn. autora), bylo to v roce devadesát, pardon, 2013, kdy z dvanácti tisíc účastníků ankety, což je úplně jedinečná situace (vzhledem k obvyklým, pravidelným počtům hlasujících, pozn. autora), přes 90% bylo proti nucenému čipování. Když budu, pochopitelně někteří soudruzi to zneužili a z nás dvou dědků, nestydím se to říct, dělají blázny, hlupáky. Není tomu tak, ono totiž 133 poslanců Národní rady Slovenské republiky včetně pana presidenta Gašparoviče zrušili zákon o povinném čipování a na Slovensku je čipování dobrovolné.“ (Panu Hadaščokovi nst. prodloužila drtivá většina zastupitelů čas pro jeho vyjádření o další 3 minuty, pozn. autora.) „Nezbývá mi než poděkovat a pokusím se teda být stručný. Na zastupitelstvu města (Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy, pozn. autora), kde vystupujeme pravidelně (Vážený pan starosta Ostravy-Jihu vyzývá přítomné ke klidu v sále, pozn. autora), tak se k tomu postavili na minulém zasedání (viz 14. 10. 2015, pozn. autora) velice svérázně (sledujte nervozní a podivné chování Váženého pana primátora na videozáznamu, pozn. autora), kdy, když jsem chtěl vystoupit a řádně přihlášený do diskuse, tak mne pan primátor volal k mikrofonu, tak jako jsem byl zavolán tady a než jsem došel k mikrofonu, ejhle, najednou se zvedla ruka soudruha Jurošky (mj. funkce Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D.), který je za KSČM (pískot v sále, pozn. autora) a navrhl ukončení diskuse, aniž vznikl jediný diskusní příspěvek, aniž byl jediný diskusní příspěvek pronesen. Jednoznačně z mého pohledu laika: jedná se o naprosto sprostou cenzuru. Podle Listiny základních práv a svobod máme právo hovořit cokoliv, jakkoliv a pochopitelně být za to zodpovědní. Já za to zodpovědný budu, co jsem chtěl říct. Včas to říkám tady a bohužel je situace taková, že soudruzi už opět nás začínají cenzurovat. Jestliže není možné svobodně říct, co si myslíme, je to velice smutné. Je toho mnohem víc. Jak vidíte: jsme dva dědci, vidíte jednoho. Já jsem na tom zdravotně taky špatně. A nemalou zásluhu na tom mají ti, kteří s námi takto jednají: jako s malými kluky, jako s nevychovanými fracky. Nejsme jimi. Jsme docela normální, slušní lidé. Je nám šedesát devět a sedmdesát let a podpisů pod peticí, kterou jsme vydali: je dneska asi 815, podpisů. Chtěl bych Vám, nebo přál bych Vám, abyste se dostavili: pětadvacátého je zastupitelstvo města a uvidíte, jaká tam je situace. Tady toto (zastupitelstvo Ostravy-Jihu, pozn. autora) je sice ve stísněných prostorách, ale perfektní. Velice se mi to líbí a zastupitelé alespoň slyší Vaše názory. To bude zhruba všechno. Děkuji Vám.“ (Potlesk v sále a poděkování Váženého pana starosty Ostravy-Jihu, pozn. autora.)

  Zdroj: https://youtu.be/zNvKj-INqPQ (stopáž přibližně 01:47:00 až 01:53:49); https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/volebni-obdobi-2014-2018/zapis_6_zastupitelstvo.pdf (s. 15); http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/lide-zvitezili-12-000-hlasu-proti-cipovani-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/parlament-uzakonil-dobrovolne-cipovani-sk.aspx

 • 17. a 16. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Dokumenty ke stažení: Policejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech se pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do dvaceti čtyř obviněných osob. Policie ČR ani nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! Policejní prezidium České republiky (PP ČR) vede Vážený pan policejní prezident: brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, jenž řídí Policii ČR (podřízena ministerstvu vnitra, které je v gesci ČSSD). – PP ČR odpovědělo svým oficiálním dopisem ze dne 11. prosince 2015 na dotazy občanů ve věci čipování psů. Jednoznačně sdělilo následující fakta: 1/ Na území celé České republiky ještě nikdy nedošlo k ani jednomu trestnímu stíhání konkrétních osob ve věci tzv. „množíren“ a „množitelů“ zvířat. To i přes to, že byly v této věci prověřovány nejrůznější podněty občanů a policie přistoupila také k vlastnímu operativnímu šetření. 2/ Od roku 2000 došlo k vůbec prvnímu případu obvinění občanů ČR z trestného činu týrání psů a koček až v roce 2011. Od té doby nikdy nepřekročil počet takových obviněných osob číslo dvacet čtyři. 3/ PP ČR dále zřetelně uvedlo: nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ pak ovšem musí konstatovat vzhledem k otázce některými aktivisty tolik uměle vyvolávaného „hyper problému“ tzv. „množíren“, že ani Policie ČR nepotvrdila zprávy o desítkách tisíc případů týrání zvířat ročně nebo o existenci jakéhokoliv masového problému v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií jisté síly, které by díky tomu chtěly donutit milióny nevinných chovatelů psů v ČR k zastaralému, předraženému, invazivnímu a z hlediska zdravotních rizik a etiky velice nebezpečnému čipování. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývajících požadavků na plošné/povinné čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v celé České republice? Někomu tady jde zřejmě úplně o něco jiného: Ochrana zvířat nebo pomoc lidem to určitě nebude. – Výše uvedená fakta z Policejního prezídia České republiky byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců Kanceláře policejního presidenta, Oddělení tisku PP ČR. (Ministerstvo vnitra ČR vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD.) Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 18. listopadu 2015 Policejním prezídiem České republiky (PP ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět pod jednacím číslem PPR-31890-3/ČJ-2015-990140 v prodloužené zákonné lhůtě dne 11. prosince 2015; 13. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z PP ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

 • 14. a 13. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Vláda České republiky plánuje od roku 2017 postupné/povinné externí očipování občanů! – Veřejnoprávní Česká televize (ČT) zveřejnila 11. prosince 2015 mj. ve své hlavní zpravodajské relaci „Události“ informaci, že se stávající vláda České republiky chystá uvalit na obyvatelstvo břemeno povinného externího čipování a to prostřednictvím nových občanských průkazů. Takové opatření by mělo vstoupit v platnost od roku 2017. Není zatím jasné, zda budou v sobě mít osobní identifikační průkazky občanů ČR zabudovány kontaktní čipy nebo dálkově čitelné bezkontaktní transpondéry a ani to, na jaké frekvenci by případně pracovaly apod. Vše může být totiž ještě úplně jinak: Nakonec taky žádné povinné/externí čipování třeba ještě díky Parlamentu ČR ani nenastane. Mohou třeba vypuknout předčasné volby. Stačí si jen vzpomenout jak např. dopadla tzv. čipová sKarta, vůči které hlasitě protestovala široká veřejnost. Byla to právě ČSSD (mj. za podpory ODS), která nakonec v roce 2013 prosadila zrušení nuceného používání výše uvedené identifikační/platební karty. – Například Ministerstvo vnitra Slovenské republiky už zavedlo občanské průkazy s kontaktním čipem, nicméně žádného Slováka nikdo k povinnému využívání čipů dodnes nenutí. Své průkazy lidé totiž využívají tak: jak byli v minulých desetiletích zvyklí. Výše uvedená reportáž ČT mj. navíc upozornila na expertní stanovisko Daniela Dočekala (žurnalista, spisovatel, inovátor a dlouholetý technologický IT nadšenec), jenž zdůraznil závažná rizika spojená s externím čipováním občanů České republiky. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000101211; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1634761-ministerstvo-vnitra-planuje-do-dvou-let-ocipovat-vsechny-obcanske-prukazy; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo-vnitra-slovenske-republiky-nebudeme-vas-nutit-pouzivat-mikrocipy-v-obcanskych-prukazech-luboslav-plavina-stara-tura-sk-2015.jpg


 • 12. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Ukázka nebezpečného klonování jízdní MHD karty s dálkově čitelným čipem typu Mifare DESFire (např. ostravská ODISka). Odborníci varují před podceňováním rizik těchto karet a obecně RFID/NFC technologie obzvláště v případě seniorů a občanů, kteří si neuvědomují všechna závažná úskalí v oblasti kyberzločinnosti a tzv. chytrých technologií! Nucení např. starších lidí k používání výše uvedených čipů je neuvěřitelným hazardem s jejich bezpečím, penězi, osobními údaji aj. Vždy musí jít v každém jednotlivém případě pouze o poučenou/dobrovolnou/nediskriminační volbu občana pořídit si a nakládat s výše uvedenými kartami a čipy s ohledem na děsivé možnosti současného „smart“ technologického vývoje a urputnou snahu některých politiků očipovat vše, co se ještě hýbe a není zaevidováno v jejich všemožných registrech. – http://jerrygamblin.com/2015/12/02/cloning-uids-with-chameleon/?utm_source=hootsuite; http://jerrygamblin.com/2015/12/05/25-handheld-rfid-cloner/; http://jerrygamblin.com/2015/12/08/decoding-hid-proximity-cards/; https://ekarta.dpo.cz/Gettext.aspx?id=navodVyuzKarty; https://msregion.cz/cz/bezkontaktni-cipova-karta-odiska-38061/
 • 11. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Prestižní deník „The Wall Street Journal”: Spočívá budoucnost hudby v čipu ve Vašem mozku? – Sedmého prosince roku 2015 zveřejnil oficiální web prestižního deníku „The Wall Street Journal (WSJ; noviny vznikly roku 1889; za tu dobu získaly 39 Pulitzerových cen; periodikum má několik miliónů čtenářů tištěného i webového obsahu každých 24 hodin) článek nazvaný Je budoucností hudby čip ve Vašem mozku?(„Is the Future of Music a Chip in Your Brain?”). Jeho autor Stephen Witt vystudoval matematiku na Chicágské univerzitě a žurnalistiku na Kolumbijské univerzitě („Graduate School of Journalism”). Vydělal zajímavé jmění díky obchodům na burze a prací pro hedgeové fondy. V neposlední řadě napsal knihu o revolučních změnách v hudebním průmyslu „How Music Got Free. Stephen Witt ve svém výše zmiňovaném článku rozvinul na základě současných/známých/vědeckých poznatků a možností: futurologickou vizi vyspělé hypertechnologické společnosti roku 2040. V této době budou mít podle něj lidé plné možnosti ke zlepšení života pomocí tzv. chytrých mikročipů, které si budou vkládat přes patřičné rozhraní do svých mozků. Dostanou díky tomu nejen nové vědomosti, dovednosti, prostředky ke své zábavě, nýbrž především dojde k jejich propojení s všeobjímající umělou inteligencí, s pozornými a veškeré životní detaily sledujícími elektronickými souputníky, kteří dokáží např. dle nálady, hladiny hormonů, aktuální situace, chování, polohy, historických dat z monitoringu dané osoby apod. dejme tomu okamžitě spustit v hlavě člověka tu správnou informaci, vhodnou uklidňující nebo povzbuzující melodii, která přesně zapadne do aktuální čipem zjištěné potřeby psychického uvolnění, radosti, povzbuzení atd. Bude to svět, kde si již hudbu většinou nikdo nekupuje v obchodech nebo na Internetu, nýbrž kde jsou jednotlivé skladby přehrávány přímo v lidské mysli a ovládány třeba pomocí příkazů mluveného slova nebo i pouhou myšlenkou či rovnou automaticky skrze umělou inteligencí: to vše díky „smart“ mikročipu v mozku. Život se tak stane pro řadu občanů jakýmsi snesitelnějším rájem na zemi, kde vlastně nebude existovat v psychologické rovině situace, se kterou by si mikročip nedokázal poradit a nezvolil by ihned nejvhodnější řešení, tak aby učinil člověka šťastným. Hudba by v tom měla hrát naprosto rozhodující úlohu. – Přesto se matematik/žurnalista Witt domnívá, že vždy budou existovat občané, kteří své propojení s mikročipy a souvisejícím elektronickým systémem sběru/analýzy/aplikace životních dat odmítnou. Nebudou zkrátka chtít, aby je řídily stroje. Budou vyžadovat bezprostřední rozhodování o svém bytí a budou chtít prožívat realitu tak, jako tomu bylo po tisíce předchozích let se všemi bolestmi, radostmi, problémy apod. Bez jakékoliv pomocné obezličky ve formě chytré technologie. Tyto lidi nepřesvědčí ani báječný svět plný svobodné virtuální tvorby, elektronického vzkříšení již dávno mrtvých osobností, zpěváků, herců nebo dosud netušené šance na zbohatnutí díky práci s daty a tvorbou aplikovaného software. Naopak takové lidské bytosti budou velice ctít tradici a budou se k ní upínat jako ke své cestě, kterak přežít ve společnosti ovládané na každém kroku výpočetní technikou. – Stephen Witt se domnívá: Nakonec stejně budou vystaveni nutkavé potřebě žít opět svobodný život také nadšenci s mikročipy ve svých tělech, kdy i oni jednou podstoupí tzv. „odpojení od sítě”, od systému (Matrix). Jenže pokud již budou zvyklí na výhody svého očipovaného života, budou na něm zřejmě tak závislí, že skoro nedokáží říct: „A dost, teď to celé vypnu.“ Jejich strach z přirozeného prostředí, neochota snášet všechna úskalí běžného života nakonec přeci jen možná zvítězí. Ostatně: Kdo tady ještě velí? Počítač a nebo člověk? Takto si klade neodbytnou závěrečnou otázku autor článku z WSJ. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.wsj.com/articles/is-the-future-of-music-a-chip-in-your-brain-1449505111; https://thump.vice.com/en_us/article/what-happens-when-a-microchip-inside-your-brain-dictates-what-you-listen-to?utm_Source=thumptwitterus; https://www.facebook.com/stephenrwitt/posts/790215161104178; https://twitter.com/stephenwitt/status/673970234689249281; http://www.electronicbeats.net/feed/music-future-chip-inside-brain/; http://hotair.com/headlines/archives/2015/12/08/is-the-future-of-music-a-chip-in-your-brain/

 • 10. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování / Média / Zkušenosti, Návody, Řešení: Newyorské svobodné společenství chovatelů psů FIDO varuje před spoléháním na nedokonalý systém čipování zvířat! – Newyorské neziskové společenství „FIDO In Prospect Park“ (FIDO) právně zastřešilo v roce 2004 zájmy těch chovatelů nejlepších čtyřnohých přátel člověka, kteří naplno využívají svobodu pohybu svých svěřenců v brooklynském/veřejném/městském Prospect parku (rozloha zhruba 237 hektarů). Mohou se zde v přesně vymezeném prostoru a čase volně, bez vodítka, pohybovat ve velkém množství pod dohledem svých pánů jak pejsci, tak jejich majitelé i široká veřejnost. Město New York je rádo, že se mu podařilo vytvořit dohodu s pejskaři: za jakých podmínek bude tato svoboda pohybu na veřejném prostranství umožněna. Taková spolupráce dodnes funguje ke všeobecné spokojenosti. Všechny její strany předem vědí: co a jak musí dodržovat. – FIDO poskytuje svým příznivcům dle svých dlouholetých praktických zkušeností kromě poradenství a informací z oblasti kynologie také pomoc při řešení konkrétních životních situací například se zatoulanými domácími čtyřnohými mazlíčky. – Desátého prosince 2015 bylo díky tomu možné na webu FIDO dohledat oficiální sdělení: „Mikročipy nejsou neomylné. Věřte tomu nebo ne, ale čip v těle Vašeho psa nemusí odpovídat zaevidovanému numerickému kódu čipu v registru chovatelských informací, takže ani Home Again nebo AC&C (společnosti zajišťující mj. servis ve věci zatoulaných zvířat, pozn. autora) nebudou mít vždy k dipozici správné údaje.“ – Výše uvedená situace pak dokáže způsobit tragické následky z hlediska neúspěšného navrácení ztracených živočichů zpět k jejich vlastníkům. FIDO to dokumentovalo např. na případu foxteriéra jménem Gracie z února 2015, který se dostal domů až díky informační letákové kampani, jelikož byl v chovatelské databázi zanesen špatný kontaktní údaj na jeho vlastníka. O dalších selháních čipování přineslo společenství FIDO zprávu mj. v březnu 2015. – Podobně Společenství webu Necipujtenas.CZ již skoro 3 roky ukazuje na mnoha kauzách z praxe, kterak je systém násilného vynucování označování domácích zvířat formou podkožních RFID transpondérů problematický a značně nespolehlivý. Shromáždili jsme k dané záležitosti nejednu studii, zprávy od veterinárních odborníků i samotných chovatelů zvířat: Všechny dokumenty pravidelně na našem webu Necipujtenas.CZ zveřejňujeme. V prosinci 2015 jsme objevili další tristní případy selhání čipovacího molochu, který tolik lidí zcela bezmyšlenkovitě přijímá pod vlivem líbivých, leč zavádějících marketingových sdělení.

Zdroj: http://www.fidobrooklyn.org; https://twitter.com/fidobrooklyn; https://twitter.com/FIDOBROOKLYN/status/575676954906591233; https://www.facebook.com/FIDO-in-Prospect-Park-events-pictures-1549637745250430/timeline; https://www.youtube.com/playlist?list=PLE2B2F8A5A1DD2562; http://www.fidobrooklyn.org/rescue/adoption.html; https://youtu.be/wZXdfxkLAXs; https://youtu.be/iiJ-jrqLZp8

 • 8. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Kočkopes“: Newyorští ochránci zvířat hlásí další kuriózní selhání systému čipování zvířat! Nalezený očipovaný kocour byl registrován v chovatelské databázi v kolonce „pes“ a navíc jeho domnělá zaevidovaná majitelka jednoznačně ochráncům přírody vysvětlila, že žádného kocoura nevlastní! – Společenství webu Necipujtenas.CZ již skoro 3 roky ukazuje na mnoha zdokumentovaných případech z praxe, kterak je systém násilného vynucování označování domácích zvířat formou podkožních RFID transpondérů problematický a značně nespolehlivý. Shromáždili jsme k dané záležitosti nejednu studii, zprávy od veterinárních odborníků i samotných chovatelů zvířat: Všechny dokumenty pravidelně na našem webu Necipujtenas.CZ zveřejňujeme. V prosinci 2015 jsme objevili další tristní případ selhání čipovacího molochu, který tolik lidí zcela bezmyšlenkovitě přijímá pod vlivem líbivých leč zavádějících marketingových sdělení. – Ochránci přírody z neziskové organizace „Animal Care & Control of NYC“ (AC&C) zajišťují péči o zatoulaná/opuštěná zvířata (cca 30.000 každých 12 měsíců) v rámci New York City. AC&C vznikla roku 1994. Při své činnosti se řídí městským kontraktem a spadá tak pod dozorovou pravomoc úředníků z „New York City Department of Health“. – Zaměstnanci AC&C přišli na počátku prosince 2015 na velmi kuriózní selhání systému čipování/identifikace nalezených zvířat. Prvního prosince převzali do péče ve své brooklynské pobočce přibližně tříletého zrzavého kocoura, kterého v rámci přijímací procedury oskenovali na přítomnost podkožního RFID transpondéru. Ten sice v živém těle nebohého zvířete nakonec objevili, nicméně při zjišťování údajů zanesených v databázi chovatelských informací ke svému zděšení zjistili, že by měli teoreticky vlastně mít ve své péči psa (SIC!). Číslo kocourova mikročipu bylo totiž údajně špatně zaznamenáno v evidenční kolonce určené pro nejlepší čtyřnohé přátele člověka. Při prověřování informací a kontaktování údajné majitelky „kočkopsa“ vyšlo najevo: dotčená osoba vůbec žádného kocoura nevlastní. – O celé kauze informovaly spřízněné newyorské organizace ochránců zvířat jako např. „BigHands LittlePaws“ nebo „Lost and Found Pets in Brooklyn, New York“. – Výše uvedený případ by měl být také varovným mementem pro všechny chovatele zvířat, kteří ještě pořád naivně věří v tzv. bezchybné, dokonalé a naprosto báječné „povinné čipování“, které obzvláště v České republice neustále tristně vynucuje část měst a obcí.

  Zdroj: https://twitter.com/BigHandsLilPaws/status/672164070360006656 ; https://twitter.com/BigHandsLilPaws; https://www.facebook.com/lostpetsinbrooklyn/photos/a.388934217874169.1073741828.388926341208290/700119336755654/?type=3; http://www.adoptapet.com/adoption_rescue/74829.html; http://www.nycacc.org; http://www.nycacc.org/Locations.htm

 • 7. až 5. prossince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Lékař Dixon: Chtěli byste mít ve svém mozku čip? Lidé nadšeně přijmou do svých těl mikročipy pouze díky pozitivním emocím, které budou ke svým implantátům cítit! Nijak jinak jejich dobrovolné očipování neprosadíte!Web britského technologického měsíčníku Wired UK(vznik roku 1995; cca 57.000 výtisků měsíčně; zhruba 1.000.000 internetových čtenářů každých 30 dnů) zveřejnil 18. listopadu 2015 článek nazvaný „Chtěli byste mít ve svém mozku čip?“ („Would you wear a chip in your brain?“). Jeho autorem je světoznámý lékař, vizionář, spisovatel a technologický nadšenec Patrick Dixon, jenž vede proslulou společnost „Global Change“ (předpovídá důležité světové/vývojové trendy) a patří k zakladatelům agentury „ACET“ (boj s AIDS). Doktor Dixon ve svém textu mj. zdůraznil známá fakta, že k roku 2015 si již nechalo implantovat do svých hlav nějaké to digitální zařízení s mikročipem přes 400.000 lidských bytostí a každý rok přibývá dalších padesát tisíc. Většina z výše uvedených elektronických přístrojů pomáhá svým nositelům při odstraňování problémů se sluchem nebo zrakem. Roste taktéž počet lidí, kteří mají napojeny čipy přímo na svůj mozek. Podle doktora Dixona není kontakt elektronického transpondéru s neurony v lidském mozku vůbec nijak složitý. Jakmile už totiž proběhne samotný pečlivě připravený operační zákrok, který zajistí dokonalé a bezpečné umístění mikročipu do mozkové tkáně: posléze zde dochází k samovolnému propojování buněk, které s čipem zkoušejí komunikovat pomocí vysílání elektrických signálů. Každá mozková buňka v dosahu takového elektrického signálu má posléze tendenci na tyto pokusy o výměnu informací ihned odpovídat a propojovat se s povrchem implantátu. Vytvoří pak buněčný kontakt nebo rovnou synapsi. Přirozeně můžeme celý proces nazvat s trochou nadsázky automatickou hardwarovou instalací. Problém však ještě stále představuje tzv. dokonalý bio-software pro převedení komunikace mezi neurony, čipem a dalšími technologickými senzory do podoby, se kterou by se pak dalo v realitě plně pracovat: například řídit pohyby končetin pacienta, dodávat mu potřebné znalosti, pokyny, informace apod. Navíc samotné voperování mikročipu do lidského mozku vyžaduje provedení invazivního zákroku: vyvrtání díry v lebce, prořezání skrze membránu, která zakrývá mozek. Ke všemu existuje poměrně velké riziko, že nakonec si stejně čip s mozkem tzv. „nepadnou do oka“ a dojde k závažnému zhoršení zdravotního stavu pacienta dejme tomu v důsledku vzniku epilepsie. aj. potíží. První generace mozkových implantátů dodnes vyžaduje instalaci velkého množství drátů a vývodů na povrch lidské hlavy, což zase způsobuje nebezpečí vzniku závažné infekce. Nové typy těchto zařízení jsou však plně bezdrátové včetně napájení zdroje své energie. Doktor Dixon ovšem zdůrazňuje: Pro současné lidské pokolení je stále typické, že ve své drtivé většině odmítá jakékoliv implantáty, tedy pokud nejde o léčbu nemocí. Veřejnost zkrátka nechce do svých mozků žádné čipy: ani kdyby jí to přineslo neuvěřitelné benefity z hlediska zlepšení paměti, obrovského rozšíření inteligence a neomezených možností rychlého načerpání vědomostí. Vědci se údajně již poučili z minulých pokusů o prosazení čipování lidstva a zjistili, že i když vymyslí sebelepší, supermoderní zařízení, tak míra jeho širokého přijetí občany naprosto závisí pouze a jedině na tom, co budou k tomuto vynálezu lidé pociťovat: nadšení, nenávist, potřebu ho mít a nebo naopak jeho zbytečnost. Rozumné argumenty zkrátka nezabírají. Jedině emoce účinkují spolehlivě. Jenže ty se také často mění. Všichni inovátoři už moc dobře vědí, že kdo chce dnes uspět se svým záměrem (třeba na očipování všech lidí nebo kdekoliv jinde včetně politiky): musí mít dokonalé nástroje právě k predikování emocí, nálad a nejniternějších lidských potřeb, což je vše daleko důležitější než samotná inovace. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2015/12/ideas-bank/patrick-dixon-wear-chip-brain; http://e.town/2015/11/18/would-you-wear-a-chip-in-your-brain/

 • 4. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků: Australská nezisková organizace „Rocky's K9 Rescue“ zachraňuje opuštěné psy a a zprostředkovává jejich adopci. Na svém oficiálním Facebooku poctivě zveřejnila na začátku prosince 2015 informaci o častém/závažném selhávání systému identifikace/čipování domácích čtyřnohých mazlíčků, ke kterému dochází v důsledku mnoha chyb v chovatelských registrech. Celé „slavné“ a v Austrálii většinou veřejnou mocí vynucované čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka je tak v mnoha případech naprosto zbytečné. – https://www.facebook.com/RockysK9Rescue/?fref=photo; https://www.facebook.com/RockysK9Rescue/photos/a.378552295501.156579.368172610501/10153665557890502/?type=3&theater

  Opravdu děsivý příklad obrovského nebezpečí chytrých technologií, které se odevšad na každého valí často bohužel bez možnosti plného a nediskriminačního opt-outu, zveřejnily prestižní technologické weby „Zive.cz“ (součást mediální skupiny Mladá fronta) a „Motherboard.vice.com“ (patří pod křídla mediální společnosti „VICE Media, Inc.“; vznik roku 1994). Jeden jediný šikovný hacker totiž dokázal získat milióny citlivých osobních informací včetně kontaktů, hesel, dat narození, neveřejných fotografií dětí a jejich rodičů i vybavení domácností, osobních zvukových nahrávek soukromých rodinných rozhovorů a chatů. To vše díky masovému a nemoudrému používání aplikace ve „smart“ mobilních telefonech, skrze které pak rodiče dálkově komunikovali se svými potomky pomocí opět „smart“ dětských tabletů a „smart“ IT systémů jisté soukromé společnosti. – Obzvláště někteří ostravští politici všechna tato nebezpečí chytrých technologií, mikročipů, Internetu všeho apod. dlouhodobě odmítají přiznat: nikdo přitom neví proč! – http://www.vtech.com/en/press_release/2015/statement/; http://www.zive.cz/bleskovky/hacker-se-dostal-k-milionum-uctu-z-chytrych-hracek-obsahuji-i-fotky-deti/sc-4-a-180604/default.aspx; http://motherboard.vice.com/read/hacker-obtained-childrens-headshots-and-chatlogs-from-toymaker-vtech; http://motherboard.vice.com/read/one-of-the-largest-hacks-yet-exposes-data-on-hundreds-of-thousands-of-kids

  V dánském městě Aarhus (cca 261.570 obyvatel) vyzvali místní zastupitelé občany k aktivní účasti v projektu čipování/sledování pohybu cyklistů po veřejných cestách. Politici lákají cyklisty na čipy díky příslibu zajištění přednosti v jízdě na aarhuských křižovatkách, kde by měli vždy ke své cestě na semaforu zelenou barvu, kterou by spustil mikročip připevněný ke kolu každého takového účastníka silničního provozu dle signálu všemožně po městě rozestavěných RFID skenerů. Výše uvedené mikročipy jsou zatím distribuovány zájemcům a místním samosprávám ve vybraných pěti evropských městech v rámci daleko většího projektu Evropské komise s děsivým názvem „Radical“ (v překladu mj. radikál, radikální), který je určen na jedné straně k získávání údajů o fungování tzv. konceptu chytrých měst („Smart City“), jenže na druhé straně také k monitoringu tisíců lidí, ke sledování jejich každodenního rozhodování v konkrétních situacích při využívání Internetu věcí, ke shromažďování ohromného množství soukromých dat ze života občanů bez soudního příkazu: to vše pro slavnou porážku emisí CO2 za nadšeného a bohatého sponzorování penězi z veřejných rozpočtů Evropské unie. – Samozřejmě pod líbivým marketingovým pláštíkem bezpečnosti, komfortu, úspor času i financí a dle nikdy nekončících/nenasytných potřeb tzv. bitvy s klimatickými změnami. – http://www.techinsider.io/denmark-is-testing-rfid-bike-tags-that-change-stoplights-2015-11; http://www.radical-project.eu/

  Web londýnského centra „Digital catapult“ (DC), které spadá pod křídla britské veřejnoprávní organizace „Innovate UK“ („Technology Strategy Board“), informuje širokou veřejnost již řadu let o svých službách v rámci vyhledávání nových technologických řešení, vhodných podnikatelských nápadů a pomáhá jim pak posléze prorazit na trh s podporou vlády i soukromého businessu. – V listopadu 2015 zveřejnil DC rozhovor s legendárním Hannesem Sjobladem (sám má implantován mikročip pod kůží své ruky), jenž se v první čtvrtině roku 2015 proslavil v doslova globálním měřítku jako švédský propagátor čipování zaměstnanců, když tehdy řekl: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový mezinárodní trend prokazatelně existuje dle koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom, „The Office of Communications, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici zde; viz též monitoring médií zde.) – Vážený pan Sjoblad v interview pro DC velmi překvapivě/férově popsal kromě pozitiv čipování lidstva také již dobře známá negativa. Patří k nim podle jeho zkušeností například problém s automatickým sdílením dat uložených na voperovaném mikročipu, ke kterým může mít na určitou vzdálenost přístup kdokoliv vybavený patřičným skenerem. Je proto velmi nemoudré ukládat na tyto lidem nastřelené transpondéry jakékoliv citlivé údaje. Vždyť by je mohla např. načíst bez vědomí oprávněného občana třeba chytrá zastávka městské hromadné dopravy nebo moderní smart trička vybavená displejem apod. Hackeři také poměrně snadno dokáží dálkově přepsat údaje na výše uvedených mikročipech a nebo si všechna data v RFID/NFC transpondéru rovnou naklonovat, pak se vydávat za zcela jinou osobu a získat tím přístup třeba k úplně cizímu autu, domu, kanceláři, počítači apod. – DC navíc zveřejnil na počátku listopadu 2015 anketu (4. prosince 2015 stále probíhala) a v ní se několik desítek respondentů vyslovilo pro své vlastní očipování (50 %; 36 % bylo naopak proti). – http://www.digitalcatapultcentre.org.uk/microchip-implant-qa-hannes-sjoblad/; http://www.digitalcatapultcentre.org.uk/would-you-wear-a-microchip-implant/

  Ukázka marketingové propagace využití aktivních i pasivních RFID mikročipů a souvisejících technologických systémů k dálkovému sledování věcí, zvířat a především lidí (zaměstnanců i pacientů) ve zdravotnictví. – Vše je tak v uvozovkách „báječné/úžasné“ a bezchybné: až se tomu nechce ani věřit. – http://www.xerafy.com/userfiles/misc/resources/whitepapers/FAQ%20on%20healthcare.pdf; http://www.xerafy.com/blog/get-the-faq-on-rfid-for-healthcare-use/

  Ukázka vynucování čipování psů na španělském ostrově Mallorca (město Esporles; cca 4.940 obyvatel) včetně policejních návštěv obydlí občanů, kde jsou chovaní nejlepší čtyřnozí přátele člověka bez označení RFID transpondérem. – Související pokuty v přepočtu až cca 3.100,- Kč. – http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2015/11/24/policia-vigila-perros-lleven-obligatorio/1073241.html

  Bezhotovostní placení pomocí tzv. chytré australské cestovní lahve, která má v sobě zabudován dálkově čitelný mikročip, kam může její majitel nahrát své identifikační/bankovní údaje a pak prostě platit za různé nápoje pouhým přiložením této „smart“ nádoby ke speciálně upravenému automatu apod. Cena za „chytrou“ láhev dosahuje v přepočtu cca 630,- Kč. – http://ausfoodnews.com.au/2015/11/18/smartbottle-allows-customers-to-fill-up-and-pay-with-bottles-microchip.html

 • 3. prosince 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků: Britské vydání zpravodajských internetových stránek „The International Business Times“ (vznik roku 2006; pátý nejnavštěvovanější web v rámci mezinárodní business komunity; cca 55 miliónů čtenářů každý měsíc; roku 2015 v globálním žebříčku čtenosti všech webů místo č. 1.050) zveřejnil na počátku prosince 2015 článek nazvaný „Lidé ničí své identifikační karty a vyrábějí si obranné prostředky vůči signálům RFID čteček, proto aby zabránili svému šmírování ze strany jednotlivých vlád“ („People are destroying ID cards and building RFID blockers to avoid being spied on by governments). Tento rostoucí trend je obzvláště patrný v Německu a dalších státech Evropské unie, kde jsou občanům vnucovány dálkově čitelné mikročipy např. v pasech, řidičských průkazech, dokladech potřebných pro jízdu v městské hromadné dopravě, v platebních kartách, v automobilech, ale dokonce také v živých bytostech: v domácích čtyřnohých mazlíčcích i lidech. Občané jednotlivých národních států proto vymýšlejí celou řadu důmyslných řešení, kterak se zbavit všudypřítomných čipů, těchto neodbytných/nežádoucích „švábu“, jak je znefunkčnit. „The International Business Times“ v dané souvislosti popisuje již dobře známé způsoby vykázání nechtěných čipů mimo život svobodomyslné lidské společnosti: od mikrovln až po fyzickou likvidaci RFID/NFC transpondérů, nebo ukládání předmětů označených čipy do podomácku vyrobených obalů z hliníkové fólie, kterou neprojde běžný signál slabších RFID čteček. – http://www.ibtimes.co.uk/people-are-destroying-id-cards-building-rfid-blockers-avoid-being-spied-by-governments-1531341; https://uk.news.yahoo.com/people-destroying-id-cards-building-145444357.html

  Ukázka obrovských bezpečnostních rizik, která přináší každému spotřebiteli neprozřetelné používání tzv. chytrých televizí. Mnozí lidé takové velké nebezpečí zcela nepochopitelně podceňují. Jeho dopady však mohou být v praxi katastrofální. – http://www.zive.cz/bleskovky/vyderacsky-software-v-chytrych-televizich-brzy-realita/sc-4-a-180569/default.aspx; http://e-svet.e15.cz/technika/vyderacsky-software-v-chytrych-televizich-brzy-realita-1250408#utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news

  Irský technologický web „The Sociable“ (vznik roku 2010, několik prestižních ocenění) zveřejnil na konci listopadu 2015 článek nazvaný „Sbírka soukromých údajů: od aplikací na Facebooku po generaci očipovaných biohackerů(Private data collection: from Facebook apps to a generation of microchipped biohackers) z dílny žurnalisty/PR manažera jménem Tim Hinchliff, jenž upozornil mj. pomocí logických otázek a doposud známých fakt včetně signifikantních výroků známých osobností na závažná rizika bezmyšlenkovitého přijímání externího a interního čipování lidstva. Hinchliff obzvláště varoval před ukončením hotovostních plateb a totální kontrolou veřejné moci nad každou jednotlivou finanční transakcí mj. v důsledku možného používání interních dálkově čitelných mikročipů zabudovaných přímo v lidských organizmech. – http://sociable.co/technology/private-data-collection-from-facebook-apps-to-a-generation-of-microchipped-biohackers/

  Zoltan Istvan kandiduje ve volbách roku 2016 na úřad amerického presidenta za „Transhumanistickou stranu“ („Transhumanist Party“; na celém světě existuje přibližně 26 podobných politických uskupení; prosazují krom jiného čipování lidí), kterou loni založil (2014). Je to zatvrzelý atheista a člověk s dálkově čitelným čipem implantovaným ve své ruce. Tento pán neuznává žádnou tradiční morálku ani etiku. Podle něj jakmile věda porazí smrt, nemoci: podaří se definitivně zlikvidovat ze světa Boha a křesťané odejdou od svého „bludu“ vstříc k radostným světlým zítřkům moderní/dokonalé/technologické společnosti. – Istvan navštívil v listopadu 2015 v rámci své presidentské kampaně také největší alabamskou křesťanskou církev „Church of the Highlands“, která disponuje díky štědrým příspěvkům svých cca 32.000 členů mnoha modlitebními komplexy budov s patřičným zázemím. Setkal se zde s vedoucím pastorem výše uvedené církve i s některými věřícími: v klidu a míru si vyměnili za přítomnosti žurnalistů své názory. Istvan posléze přiznal, že jeho filosofie „nadčlověka“ a věděcké nesmrtelnosti je jen těžko slučitelná s křesťanstvím a to to bez ohledu na to, jakým způsobem se snažil biblické Boží slovo překroutit. V průběhu Istvanovy návštěvy na něj prý překvapivě nikdo neházel kameny ani mu nic nevyčítal. Presidentský kandidát o svých zážitcích posléze napsal článek pro „The Tech Insider“. – http://www.techinsider.io/transhumanist-zoltan-istvan-visits-one-of-the-largest-megachurches-in-the-us-2015-11; https://youtu.be/aTz4utD6if8

  Další z analýz, které predikují masivní nárůst bezhotovostních plateb realizovaných pomocí tzv. „smart“ technologií a všudypřítomných dálkově čitelných mikročipů. – http://www.prnewswire.com/news-releases/wearable-payments-contactless-nfc-rfid-and-qrbarcode-payment-technologies-for-smart-watches-fitness-trackers-and-payment-wristbands-300186376.html; https://www.reportbuyer.com/product/3423926/wearable-payments-contactless-nfc-rfid-and-qr-barcode-payment-technologies-for-smart-watches-fitness-trackers-and-payment-wristbands.html

  Graficky velmi jasně vysvětlená podstata nebezpečného a neustále rostoucího trendu v používání všudypřítomného Internetu věcí a označování/identifikace/sledování předmětů, zvířat i lidských bytostí (viz např. „občan kyborg“ Chris Dancy atd.) pomocí dálkově čitelných mikročipů s nejrůznějšími senzory. – http://www.appcessories.co.uk/blog/the-state-of-internet-of-things-in-six-visuals/; http://www.appcessories.co.uk/blog/quantified-self-worlds-connected-human/

 • 2. prosince 2015: Média: Filmová a televizní produkce s tématikou čipování lidstva: Listening, Kingsman: The Secret Service, Scorpion, Heroes Reborn! – S raketovým rozšiřováním všeobecného používání tzv. smart/chytrých technologií také roste zájem filmových a televizních produkčních společností o ztvárnění tématiky neodbytných myšlenek o nastupujícím vynucování označování lidských bytostí formou RFID/NFC interních mikročipů. V posledních dvou letech zaznamenalo Společenství webu Necipujtenas.CZ mj. následující snímky s tématikou čipování: „Kingsman: The Secret Service“ (2014), „Listening“ (2014) a dva televizní seriály pojmenované „Scorpion“ (druhá řada z roku 2015), „Heroes Reborn“ (2015). Výše uvedená díla shlédly dohromady na celém světě stovky miliónů diváků a další milióny přibývají každým dnem. Děsivé téma nebezpečí vynucovaného čipování každého obyvatele naší planety se tak opět zapsalo do myslí a srdcí dalších lidských generací. – Ve filmu „Kingsman“ pracují jeho autoři mj. s ideou o spiknutí elitních politicko-ekonomických a vědeckých sil vůči většině běžných občanů národních států pod pláštíkem boje s globálním oteplováním, které již nejde údajně zastavit jinak než masovou genocidou lidstva. K té má dojít prostřednictvím mezinárodního vysílání radiofrekvenčního vlnění, na které zareaguje obyvatelstvo Země podvědomým nárůstem agresivity s výsledkem okamžité vzájemné/násilné likvidace. Výše uvedené vysílání mají přežít pouze pečlivě vybraní VIP vyvolení jedinci s implantovaným ochranným mikročipem v prostoru hlavy za uchem. Díky zásahu tajných služeb však z takového ďábelského plánu sejde. – Snímek „Listening“ upozornil krom jiného na nebezpečí vědeckých projektů, které se zabývají čtením lidských myšlenek a následným ovládáním/sledováním každého občana již od narození pomocí povinných implantátů. Svobodná společnost by se tak stala definitivní minulostí. – Druhá řada, šestý díl, televizního seriálu „Scorpion“ zase poukázala na děsivé možnosti ohrožení života občanů v tzv. chytrých městech, obydlích, kde dokáže jeden zkušený hacker zlikvidovat paradoxně za využití „smart“ protiteroristických opatření životy stovek i tisíců občanů, kteří jsou nuceni v chytrých domech bydlet nebo pracovat. Filmaři zde dokonce upozornili na zavirované mikročipy implantované zaměstnancům za účelem otevírání dveří, přístupu k počítačům, sledování jejich pohybu apod. Znefunkčnění každého takového transpondéru nastřeleného člověku do jeho ruky mělo proběhnout dle představ scénáristů prostřednictvím elektrického výboje z paralyzéru. – „Heroes Reborn“ zase ve svém pátém díle první seriálové řady pracují s nápadem na bezpečnostní monitorování/označování občanů formou dálkově/satelitně čitelných mikročipů nastřelených do ruky nebo jiného místa v těle pro většinovou společnost nějakým způsobem nebezpečných nebo naopak výjimečných lidí. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: (1) LISTENING: Listen Film, Amplify; (2) KINGSMAN: THE SECRET SERVICE: Marv Films: Shangri-La Entertainment, TSG Entertainment, 20th Century Fox; (3) SCORPION: CBS Television Studios, K/O Paper Products, Black Jack Films, Perfect Storm, SB Projects, CBS Television Distribution; (4) HEROES REBORN: Universal Television, NBCUniversal Television Distribution.

 • 27. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Dokumenty ke stažení: Občané České republiky si prosadili v městě Jeseníku v souladu s odborným veterinárním stanoviskem zdravotní výjimky z tzv. povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka!Jeseník (do roku 1947 Frývaldov; cca 11.524 obyvatel) je lázeňské město zhruba 71 km severně od Olomouce. Jeseničtí zastupitelé uvalili na své spoluobčany roku 2007 svou vyhláškou č. 7 tzv. povinnost označovat psy chované na území města invazivními elektronickými RFID implantáty. Po komunálních volbách roku 2010 si však místní občané vymohli na svém nově zvoleném politickém vedení, které tehdy reprezentovala Vážená starostka Ing. Marie Fomiczewová (ČSSD), úpravu výše uvedené vyhlášky. Čtrnáctého prosince 2010 ji schválilo jesenické zastupitelstvo formou své nové vyhlášky č. 10/2010: Zavedlo zdravotní výjimky z původně nekompromisního vymáhání čipování. Zastupitelé vnímali takovou změnu jako vstřícné/dobré řešení, které již navíc také použila jiná města. Původní znění podzákonného předpisu č. 7/2007 totiž oficiální udělení medicínských výjimek neumožňovalo. Udělování výjimek bylo navíc doporučeno odborným veterinárním stanoviskem. Diskuse probíhala mj. s Váženou specialistkou MVDr. Alenou Marečkovou (zastupitelka Jeseníku zvolená na kandidátce ODS). Novelu vyhlášky podpořilo také Ministerstvo vnitra České republiky. Vyhláška č. 10/2010 přinesla mj. náležitosti následující důležité osvobození z vynucování nastřelování čipů do živých těl psů: „Povinnost se nevztahuje na chovatele psa, u kterého nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení elektronickým čipem provést.“ – Představitelé místní samosprávy se tak totiž jistili před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a jejich chovatelům plošné vymáhání čipování všech psů. Pokud by došlo na základě vynucování čipování dle dikce jesenické obecně závazné vyhlášky k újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. – Jeseničtí zastupitelé tedy postupovali velmi korektně dle zásad předběžné opatrnosti a dobré veřejné správy. Do 23. listopadu 2015 nakonec nemuseli v praxi udělit dle své vyhlášky žádnou zdravotní výjimku z čipování. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně profesionální práce zaměstnanců Městského úřadu v Jeseníku, který vede Vážený pan starosta Ing. Adam Kalous (hnutí ANO 2011). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Městským úřadem v Jeseníku pod jednacím číslem MJ/54561/2015/02/OŽP/We a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 3. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z Jeseníku od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). Žádost byla následně doplněna informacemi v elektronické komunikaci z 18. a 23. listopadu 2015.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. a 25. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Dokumenty ke stažení: Ministerstvo zemědělství České republiky (MZ ČR) přiznalo existenci závažných zdravotních rizik vynucování čipování zvířat! Tzv. čipovací vyhlášky měst/obcí v ČR, které však neumožňují udělení zdravotních výjimek z nastřelování invazivních čipů do živých těl psů, se tak dostávají mimo zákony ČR. Podle právního výkladu MZ ČR totiž v případě takto koncipovaných vyhlášek nelze udělit vůbec žádnou výjimku z čipování. Taková neuvěřitelná krutost by pak v praxi nastala kupříkladu v situaci, kdyby bylo zvíře nemocné, hrozil by vznik újmy a politická reprezentace by navíc měla k dispozici odborný veterinární posudek o nebezpečnosti RFID transpondéru pro konkrétního živého tvora! MZ ČR také konečně jasně sdělilo, že ke dni 24. listopadu 2015 nedisponuje vůbec žádnými informacemi o připravovaném návrhu zákona, novely stávající legislativy, o plošném povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů! Navíc MZ ČR jednoznačně potvrdilo: nemá v evidenci ani jednu „množírnu“ zvířat (absence legální definice) a počty tzv. „množíren“ tedy ani nesleduje! Ono pověstné čekání na návrh zákona o plošném/povinném čipování psů všech chovatelů v ČR a na průběh připomínkového řízení na MZ ČR v jedenácti měsících roku 2015, čímž obzvláště neustále často argumentovali někteří ostravští politici, že právě proto nemohou čipování „ještě“ zdobrovolnit: se tak ukázalo jako lichý argument a zdržovací taktika! Ministerstvo zemědělství České republiky je ústředním orgánem státní správy. Do jeho gesce spadá mj. oblast veterinární péče a ochrana zvířat proti týrání. Listopadové (2015) stanovisko MZ ČR krom již tradičních a všeobecně známých názorů na vynucování tzv. trvalého označování psů formou invazivního nastřelování mikročipů do těl živých tvorů však přeci jen přineslo některá překvapivá zjištění. Předně potvrdilo, že právní názor na legalitu vymáhání čipování zvířat (psů, koček) chovaných v zájmových chovech občanů v soukromí jejich domácností, kteří se svými zvířaty necestují přes hranice České republiky, neobchodují s nimi a ani není v místě jejich bydliště (chovu) hrozba žádného infekčního onemocnění zvířat, vztekliny ani se po ulicích takové lokality nepohybují žádné smečky zdivočelých psů apod.: se diametrálně liší od stanoviska Státní veterinární správy ČR. – Výše citované rozporuplné stanovisko MZ ČR získali občané v listopadu 2015. MZ ČR v něm dokonce na jedné straně tvrdí, že vynucování čipování psů formou městských vyhlášek nepředstavuje pro zvířata a jejich chovatele ze statistického hlediska vůbec žádné zdravotní ani etické či jiné komplikace, jenže na druhé straně úplně nepochopitelně přiznává, že ví o závažných medicínských nebezpečích čipování (SIC!). V jiné části svého oficiálního vyjádření, které odkazuje na starší/platný dokument z roku 2010, zase MZ ČR jasně tvrdí, že: „Ačkoliv se v literatuře uvádějí důvody k vyjmutí nebo neaplikování čipu z důvodu VZNIKU NEOPLAZMA NEBO POSUNU MIKROČIPU,tak to podle jeho výkladu prý není nijak podstatné (SIC!). Ke všemu MZ ČR potvrdilo, že dobře ví o oficiálních veterinárních zprávách, které vystavují čeští zvěrolékaři právě v důsledku obav z mohutného nebezpečí vzniku onemocnění a etických problémů, fyzické i citové újmy při nekompromisním vymáhání čipování ze strany výkonné moci ve všech konkrétních případech dotčených zvířat a jejich chovatelů. Jenže zase stejný listopadový dokument (2015) MZ ČR v jiné své části informuje: prý ve skutečnosti ministerstvo zemědělství žádné takové informace NEMÁ (SIC!). MZ ČR dále dokonce nerado vidí, když je možnost udělení zdravotní/etické výjimky z čipování umístěna do vyhlášek jednotlivých měst/obcí. „Jestliže obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze, vysvětluje zřetelně Ministerstvo zemědělství České republiky. A právě díky tomu se dostávají dotčené městské „čipovací vyhlášky“ do stádia nezákonnosti a rozporu s právními předpisy (zákon na ochranu zvířat proti týrání, trestní i občanský zákoník aj.): mj. důvody pokud tedy výše uvedené osvobození z čipování neumožňují. – Například široké veřejnosti je velice dobře znám veterinární posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno), který jej vypracoval na žádost Váženého presidenta „Komory veterinárních lékařů České republikyMVDr. Jana Bernardyho, Ph.D. Zmiňovaný posudek totiž jednoznačně poukázal na reálná zdravotní rizika čipování domácích čtyřnohých mazlíčků (např. psi, kočky, fretky). Kompletní verzi dokumentu profesora Svobody již zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ v létě roku 2013 ZDE! Každý občan si může PRAVDU sám přečíst včetně informací od veterinářů z mnoha zemí světa ZDEZDE a samotné veterinární zprávy (zatím přes 160) desítek českých zvěrolékařů určené pro udělení výjimek z čipování ZDE! – MZ ČR ve svém stanovisku z listopadu 2015 posléze opět odkazuje na svůj stále platný dokument z roku 2010, ve kterém i přes dobře známá fakta o rizicích vynucování čipování dokonce apriori označuje vysoce etický postup veterinárních specialistů, kteří jednají přesně ve shodě s Profesním řádem Komory veterinárních lékařů ČR a vystavují na základě svého nejlepšího vědomí/svědomí/odborné praxe potvrzení k udělení zdravotních výjimek z invazivních implantací mikročipů: tak takové konání zvěrolékařů označuje MZ ČR přesto za irelevantní až podjaté. – Je nutné si však uvědomit: Odborné veterinární zprávy, literaturu a studie k problematice zdravotní závadnosti čipování však MZ ČR občanům nepředložilo, i když na druhé straně o existenci takových materiálů bezesporu ví, ale považuje problémy spojené s čipováním za „málo četné“ atd. Přesto s nimi občany odmítlo přesně seznámit, jelikož prý jimi opět nedisponuje (SIC!). – Všichni jistě cítíme: jak je pak ale taková argumentace absurdní (SIC!), neboť MZ ČR podporuje svými dosavadními stanovisky vynucování čipování, které hrubě zasahuje do občanských přirozených práv/svobod a především zdraví zvířat! – K otázce některými aktivisty tolik zprofanovaných tzv. „množíren“ MZ ČR neuvedlo, že by například v ČR existovaly desítky tisíc případů týrání zvířat ročně nebo jakýkoliv masový problém v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií síly, které chtějí donutit všechny chovatele psů v ČR k povinnému čipování. MZ ČR totiž naopak jasně vysvětlilo ve věci „množíren“: „Tato zařízení jsou v drtivé většině nelegální, z čehož plyne, že jejich počty nejsou sledovány.“ Poskytlo občanům ke všemu oficiální tabulku počtu trestných činů týrání všech zvířat v ČR v období let 1992 až 2014, kam spadají také tzv. „množírny“. Z tohoto materiálu vyplývá, že vrchol nastoupil roku 1997 v počtu cca šedesáti osob obžalovaných z týrání zvířat. Od té doby můžeme dokumentovat pokles takové trestné činnosti. Jen v roce 2014 už šlo o méně než 30 obžalovaných. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývající požadavky na plošné/povinné čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v celé České republice? – MZ ČR dále informovalo: K otázce čipování obdrželo celkem údajně pouze 3 podněty občanů. V listopadu 2012 to byla žádost o udělení výjimky z implantace mikročipu; v lednu 2013 petiční protest vůči vynucování čipování od Váženého občana České republiky Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a jeho kolegů; konečně v srpnu 2013 dorazil požadavek na úplné zrušení tzv. povinného čipování ve městech/vesnicích v ČR v případě malých psích plemen. MZ ČR však například úplně zapomnělo zahrnout do své odpovědi podnět pana Hadaščoka nst. a jeho kolegy z ledna 2013 a odpověď z MZ ČR z března 2013 nebo opět podnět pana Hadaščoka nst. z června 2015. – Velmi příjemné zjištění také představoval fakt: „MZe nedisponuje žádnými informacemi o údajném návrhu zákona o plošném povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů.“ Jde o překvapivou informaci vzhledem k opravdu masívní mediální masáži občanů České republiky a množství jiných veřejných prohlášení pro-čipovacích aktivistů i vlivných politiků s přístupem do nejvlivnějších sdělovacích prostředků v roce 2015. – Ohromně šokující bylo ovšem úplně jiné zjištění: Ještě i v listopadu 2015 MZ ČR stále obhajuje své zde již několikrát zmiňované starší stanovisko z roku 2010, které vyznívá tak, že pro MZ ČR je daleko přednější obhajoba bezproblémového fungování systému čipování než jeho dopad na konkrétní životní situace zvířat a především jejich majitelů/chovatelů. Například pokud veterinář vystaví potvrzení o nemožnosti čipovat zvíře ze zdravotních důvodů a čipování by způsobilo zvířeti utrpení nebo bylo aplikováno zvířeti již trpícímu, pak by MZ ČR vidělo v praxi nejlépe včasné usmrcení zvířete, aby byla tato v uvozovkách ´systémová chyba´ včas eliminována, než aby např. zvíře dožilo přirozeným způsobem při aplikaci léčiv v péči odborníků a svých chovatelů. MZ ČR k tomu píše: „Naopak slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením, jsou důvodem pro usmrcení zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona na ochranu zvířat proti týrání.“ (Poznámka: z toho jde opravdová hrůza.) – Společenství webu Necipujtenas.CZ se domnívá: Nelze podceňovat ani jediný případ rizik vynucování čipování zvířat a nebo bagatelizovat dopady invazivních implantací RFID transpondérů. Život byť by i té poslední babičky s pejskem a kočičkou nepřestavuje a nikdy nesmí představovat jen jakési marginální číslo v kolonce pražského či jiného byrokrata. Tady jde na prvním místě o občany České republiky, nikoliv o ministerskou statistiku! Úlohou politiků včetně úředníků není lidem ničit jejich svobodný život, nýbrž naopak jim ho pomáhat chránit! – Vynucování čipování je bezesporu politickým, veskrze necitlivým/invazivním rozhodnutím. Společenství webu Necipujtenas.CZ před takovými neetickými kroky pro zdraví/životy zvířat i jejich chovatelů a jejich svobodný/tradiční život důrazně varuje! Lidé ani zvířata nejsou stroje! Ke každému případu možných negativních zdravotních/etických aj. rizik při aplikaci označování živých tvorů mikročipy je vždy třeba přistupovat individuálně. Z hlediska politiků/úředníků pak s náležitou péčí dle principů dobré veřejné správy a při posuzování všech okolností. Nikdy ne plošně. – Na tomto případě se však také výborně ukazuje pravá podstata negativní síly hrubiánské veřejné moci, která je využívána skrze čipování, pokuty, kontroly vůči vlastním občanům, mj. seniorům, kteří nikomu v drtivé většině nic špatného nedělají a pouze chtějí v klidu/svobodně žít a chovat na svém dvorku pejska, kočičku atd. Ani to už jim nechtějí někteří byrokraté dovolit. Bohužel: i tak vypadá situace v České republice po dvaceti šesti letech vývoje společenských vztahů od svobody zpět k totalitě. – Uvedená fakta z MZ ČR byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MZ ČR, kteří pracují pod politickým vedením Váženého pana ministra Ing. Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování. – Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 9. listopadu 2015 Ministerstvem zemědělství České republiky pod jednacím číslem 60490/2015-MZE-17214 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v zákonné lhůtě dne 24. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z MZ ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 21. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Česká Lípa hlásí ohromných 127 oficiálně udělených výjimek z tzv. vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Tyto výjimky zde zaevidovali městští úředníci na základě potvrzení od veterinárních specialistů díky obavám ze vzniku závažných zdravotních a etických následků skrze vymáhání implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! Zastupitelé České Lípy (cca 36.943 obyvatel) schválili roku 2011 obecně závaznou vyhlášku o tzv. povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tento podzákonný předpis sice nebyl dodnes (20. listopadu 2015) novelizován a není v něm ani slovo o žádných zdravotních výjimkách z vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat, nicméně Vážení úředníci v České Lípě přesto občanům/chovatelům výše uvedené výjimky bez jakýchkoliv problémů udělují v rámci interní dohody s městským vedením. Celou situaci popisuje oficiální vyjádření z Městského úřadu Česká Lípa takto: „Výjimky z povinnosti trvale označit psa podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 zaznamenává do příslušné evidence psů oprávněná úřední osoba, a to na základě písemných potvrzení vystavených veterinárními lékaři. Tato potvrzení předkládají chovatelé psů, zpravidla osobně při plnění přihlašovací povinnosti podle uvedené vyhlášky. O výjimkách z vyhlášky tedy není rozhodováno formou usnesení zastupitelstva či rady města, chovatelé nepodávají písemné žádosti, ani jim není na tyto žádosti písemně odpovídáno. Jedinými podklady jsou tedy zmiňovaná potvrzení veterinárních lékařů. Všechna tato potvrzení předložená za dobu účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Vám zasílám naskenovaná v příloze (viz dokumentace níže, pozn. autora).“ – Představitelé místní samosprávy se tak totiž jistí před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a jejich chovatelům plošné/nekompromisní vymáhání čipování všech psů. Pokud by totiž došlo na základě vynucování čipování dle dikce českolipské obecně závazné vyhlášky k fyzické nebo i citové újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. Nutno konstatovat: Městský úřad Česká Lípa postupuje v daném kontextu opravdu velmi citlivě/vstřícně ke svým občanům, neboť od roku 2011 do 20. listopadu 2015 zaevidovali jeho zaměstnanci celkem rekordních 127 výjimek z čipování psů na základě předložených posudků z provenience veterinárních specialistů. Krom jiných odborníků k nim patří následující osobnosti: MVDr. Jaroslav Šeps – Česká Lípa; Veterinární ordinace Slovanka – MVDr. Stanislav Daníček – Česká Lípa; MVDr. Přemysl Stratil – Česká Lípa; MVDr. František Branžovský – Česká Lípa; Veterinární klinika Sosnová – MVDr. Martin Russ a MVDr. Simon Russ – Sosnová u České Lípy; MVDr. Šárka Stratilová a MVDr. Přemysl Stratil – Česká Lípa; MVDr. Pavlína Zachardová – Česká Lípa; MVDr. Zdeněk Vepřek – Mimoň; MVDr. Lukáš Beránek – Nový Bor aj. – Všechny zdravotní výjimky z čipování byly v České Lípě povoleny v době, když vedla město Vážená starostka Mgr. Hana Moudrá (ODS) a od roku 2014 pak Vážená starostka Mgr. Romana Žatecká (ČSSD), která je zároveň zastupitelkou Libereckého kraje (od 2012) a odbornicí na komunikaci s veřejností a sdělovacími prostředky. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně práce zaměstnanců Městského úřadu Česká Lípa, kteří pracují pod politickým vedením Vážené paní starostky Mgr. Romany Žatecké (ČSSD). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 9. listopadu 2015 Městským úřadem v České Lípě pod značkou MUCL/89585/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 20. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z České Lípy od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

 • 20. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků: Předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR poctivě upozornil širokou veřejnost na možná rizika nanotechnologií, které se v brzké době mohou proměnit ve vševědoucí/neviditelné/všudypřítomné chytré částice označující věci, zvířata, lidi, vzduch, vodu, zemi atd. Tyto okem nepostřehnutelné „smart“ senzory (tzv. „chytrý prach“) budou sbírat ohromné množství dat („Big Data“) často bez svolení konkrétních občanů a tak neustále šmírovat celé lidstvo! – Mgr. Ing. Jiří Kůs předsedá výkonné radě Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Je to významný český podnikatel, psycholog, propagátor nanotechnologií, konceptu tzv. chytré III. průmyslové revoluce. Vystudoval průmyslovou energetiku a sociologii/psychologii. Dvě desítky let pracoval v oboru automatizace průmyslu, v zahraničním obchodu, marketingu. Řídil česko-italskou společnost Lovato electric. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která se specializuje na využití nanovláken v antialergických lůžkovinách. – Dvacátého listopadu 2015 zveřejnil internetový portál „BusinessInfo.cz“ (provozovatelem je agentura CzechTrade, gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a další spolupracující ministerstva ČR včetně významných obchodních partnerů) článek nazvaný „Jiří Kůs: Nanočástice nejsou jen nová technologie, ale třetí průmyslová revoluce“. Ve výše citovaném a jistě veskrze pozoruhodném textu Mgr. Ing. Jiří Kůs občanům vysvětlil možná rizika nanotechnologií, které se v brzké době mohou proměnit ve vševědoucí/neviditelné/miniaturní/všudypřítomné a neustále vše-monitorující a skrze Internet všeho komunikující chytré/identifikační částice obsažené v/na věcech, zvířatech, lidech, vzduchu, vodě, zemi atd. Tyto okem nepostřehnutelné smart“ senzory (tzv. „chytrý prach“) budou sbírat ohromné množství dat bez svolení konkrétních občanů třeba o jejich poloze, zdravotním stavu, spotřebě energie, zálibách apod.: budou neustále šmírovat celé lidstvo! Vědci prý nasazení nanotechnologií v praxi teprve zkoumají z hlediska jejich možného/dlouhodobého negativního působení na živé bytosti, životní prostředí atd. Zatím údajně žádné negativní účinky nanočástic nikdo nezjistil. Vážený pan Jiří Kůs zároveň vyzval k tomu, aby na druhé straně nikdo téma zdravotní bezpečnosti obyvatelstva v souvislosti s nasazováním nanotechnologií nebagatelizoval. Věda se přeci učí každý den novým věcem. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by byly nanotechnologie pro zdraví populace nebezpečné. – Samozřejmě evidentní problém se zachováním přirozených práv/svobod občanů včetně jejich soukromí je již nyní naprosto zřejmý: zde není radno nic skrývat. Spíše by bylo zapotřebí nalézat vhodná kompromisní řešení tak, aby byl každému člověku umožněn plný/nediskriminační opt-out z používání těchto nejrůznějších nových technologií. – http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nanocastice-nejsou-jen-nova-technologie-ale-treti-prumyslova-revoluce-rika-jiri-kus-71033.html; http://jirikus.blog.idnes.cz/c/446537/Jsou-ceske-nanotechnologie-bezpecne.html; http://www.jirikus.cz/?page_id=22

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 18. a 17. listopadu 2015: Tisková prohlášení - aktuality: Stanovisko a právní komentáře Necipujtenas.CZ k jednání ostravského Zastupitelstva dne 1. 10. 2015!

Celé stanovisko je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

 • 16. a 15. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Nástroje pro Vaše akce / Zkušenosti, Návody, Řešení: Ministerstvo vnitra Slovenské republiky lidem vysvětlilo: Nebojte se občané! Nikdo Vás nebude nutit používat mikročipy zabudované v nových občanských průkazech! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) kontaktoval v první polovině listopadu 2015 Vážený pan Ľuboslav (Ľubo) Plavina ze slovenského města Stará Turá (cca 30 km vzdušnou čarou jihovýchodně od Strážnice). Tento neuvěřitelně aktivní OBČAN (viz např. článek SwN z roku 2013 zde) už po několik let nepatří k mlčící většině příslušníků utlačovaných svobodných národů ve střední Evropě a proto věnuje velkou část svého volného času pravidelnému informování širokých vrstev obyvatelstva formou elektronicky rozesílaných zpráv (bez nároku na honorář) o nejrůznějších novinkách ze Slovenska i celého světa. Výraznou měrou tak pomáhá lidem v jejich každodenním střetu se současným bezcitným systémem byrokratického uspořádání a řízení společenských vztahů. – Vážený pan Plavina oslovil svým písemným dotazem 6. listopadu 2015 Ministerstvo vnitra Slovenské republiky ve věci obrany občanů před vynucováním externího čipování obyvatelstva formou povinného používání identifikačních průkazů s kontaktními mikročipy. Devátého listopadu 2015 posléze obdržel Emailem oficiální odpověď z Tiskového odboru Kanceláře ministra vnitra Slovenské republiky („Tlacove@minv.sk“): „Dobrý deň, od decembra 2013 SR vydáva už len občianske preukazy s integrovaným elektronickým čipom. Ak si neželáte používať e-služby, nie ste povinný čip si aktivovať, čiže doklad budete používať rovnakým spôsobom ako doteraz.“ – Zákon Slovenské republiky č. 224/2006 Sb. o občanských průkazech v aktuálním znění jde dokonce ještě dále a poskytuje lidem legální možnost, kterak zabránit svému externímu/vynucovanému očipování skrze různé způsoby technologického znefunkčnění kontaktních transpondérů umístěných v občanských průkazech: „Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi aj c) ak je jeho občiansky preukaz neplatný podľa § 10 ods. 1 písm. b), c), e), g) a h), alebo ak ide o občiansky preukaz, ktorého elektronický čip nie je funkčný.“ „(3) Občiansky preukaz nie je neplatný, ak sa dôvod neplatnosti podľa odseku 1 písm. c), e) alebo písm. g) týka len elektronického čipu.“ – Dokud tedy bude platná legislativa kteréhokoliv státu obsahovat výše uvedené možnosti zákonného a plně nediskriminačního opt-outu: je zatím vše OK. Nicméně v posledních patnácti letech jsme svědky plíživé salámové metody, která postupnými kroky více a více likviduje přirozená práva/svobody občanů. Pokud ovšem nebudou lidé neustále sledovat vývoj situace: jednoho dne se taky může stát, že poslanci odhlasují povinné čipování pro všechny. Vždyť už ty čipy v občankách na Slovensku mají; přinese to velké úspory, urychlení komunikace a hlavně ta bezpečnost, že … Stát chce být schopen elektronicky identifikovat se 100 procentní přesností i tu poslední babičku a přitom sám nedokáže odhalit zákeřné teroristy: Neskutečný paradox (SIC!). – Spisovatel, dramatik, publicista a nejvýznamnější představitel české svobodné žurnalistiky Ferdinand Peroutka napsal v době tvrdé totality roku 1959 ve svém slavném „Demokratickém manifestu“ tato nesmrtelná slova: „Škodlivá lhostejnost státu byla nahrazena škodlivou všemohoucností státu, a občan ztratil poslední útulek, kam by se skryl před domýšlivým dohlížitelem. Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědomého politika.” Peroutka takto charakterizuje totalitní režimy, nicméně jeho slova bohužel neskutečně dobře vystihují také současnou společenskou situaci 26 let po tzv. „Sametové revoluci“: na každém rohu kamera s mikrofóny; telefonní rozhovory odposlouchávány a nahrávány; vše je na Internetu monitorováno; externí/interní čipování má spasit lidstvo a přinést mu bezpečnost pod pláštíkem pohodlí, komfortu a skutečné ztráty svobodného života; nikdo přitom NIKOMU NIC nevěří; politici chrlí takové množství nových zákonů, vyhlášek, nařízení, že už je ani nečtou, nepřemýšlejí o nich, nevědí, jaký dopad TO celé bude mít a nevede se o TOM celonárodní debata; nejrůznější hlasování v zastupitelských sborech připomíná – obzvláště v některých velkých městech – stroj na výrobu razítek a schvalování obrovských zakázek, dotací, podpor pro úzký okruh vyvolených, zatímco většině občanů milostivě sem tam VELCÍ PÁNI hodí nějakou tu ohlodanou kost ze své bohaté hostiny v podobě stovečky příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Politici již zase hlasitě odsuzují lidskost jako – považte – nefunkční chybu celého mocenského systému a domýšliví místní zastupitelé vydávají rozkazy, které vynucují bez široké diskuse s občany silou svých městských/obecních policejních jednotek. Slovo svoboda je opět na černé listině a za maskou tzv. „odpovědnosti“ a tzv. „nerušeného fungování systému“ se skrývá promyšlený marketing očerňující jakýkoliv jiný názor dokonce již za pomoci cenzury. To není bájný rok 1984. Vítejte v roce 2015! – A právě proto je vždy tak povznášející, inspirující a nadějné, když při znalosti výše řečeného ještě v životě potkáváme opravdového OBČANA. Člověka, který je ochoten věřit v úspěch tzv. „zdola”, zároveň používá rozum i cit, hlavně posléze slušně, inteligentně a v míru koná, nemlčí, nebojí se být zpočátku sám, svou neúnavnou pílí a překonáváním překážek získává místní, národní i globální podporu a nakonec uskuteční vytouženou změnu ke svobodě, prosperitě a etice celé společnosti. Dokážeme být těmito OBČANY?

Zdroj: Elektronická komunikace mezi občanem Slovenské republiky Váženým panem Ľuboslavem (Ľubo) Plavinou a Tiskovým odborem Kanceláře ministra vnitra Slovenské republiky („Tlacove@minv.sk“) ze dne 6. a 9. listopadu 2015; http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy; http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy&subor=223083; http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy&subor=185297; http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy&subor=185298; http://www.minv.sk/?vzory-dokladov&subor=213218; http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-decembra-2013-vydava-slovenska-republika-elektronicke-obcianske-preukazy-eid-karty

 • 14. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování / Legislativa: Přelomové a jednoznačné/oficiální stanovisko Státní veterinární správy České republiky vysvětluje všem zastupitelům v ČR, ve kterých případech nemohou svými vyhláškami vynucovat tzv. povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromých domácnostech občanů!

  Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) je zřízena Ministerstvem zemědělství ČR především dle dikce zákona č. 166/1999 Sb. v aktuálním znění (veterinární zákon). SVS ČR vykonává krom jiných činností např. dozor nad dodržováním předpisů pro řádný chov zvířat, nad péčí o jejich zdraví a tzv. pohodu (včetně dohledu nad činností soukromých veterinárních lékařů společně s Komorou veterinárních lékařů ČR), prošetřuje třeba případy týrání psů apod.

  Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ odeslal 12. listopadu 2015 písemný dotaz ve věci nezákonnosti a neústavnosti vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat na SVS ČR v následujícím znění:

  Vážení zástupci tiskového odboru Ústřední veterinární správy, Státní veterinární správy, Slezská 100/7, Praha 2, 120 00. Úspěšný den Vám přeji, obracím se na Vás s dotazem ve věci legislativního výkladu nezákonnosti a neústavnosti vynucování čipování zvířat (psů, koček) chovaných v zájmových chovech občanů v soukromí jejich domácností, kteří se svými zvířaty necestují přes hranice České republiky, neobchodují s nimi a ani není v místě jejich bydliště (chovu) hrozba žádného infekčního onemocnění zvířat, vztekliny ani se po ulicích takové lokality nepohybují žádné smečky zdivočelých psů apod. Je v takovém případě podle Vašeho právního názoru vynucování trvalého označování výše definovaných psů a koček v České republice formou RFID transpondérů skrze místní obecně závazné vyhlášky měst/obcí nezákonné a neústavní? Jaké právní problémy by přinášelo v praxi například vymáhání čipování výše definovaných psů z hlediska rozdílu mezi definicí výkladu: majitel, držitel a chovatel. Děkuji Vám za Vaši odpověď.

  Již 13. listopadu 2015 odpověděl na tento výše uvedený dotaz přímo Vážený pan Mgr. Petr Pejchalvedoucí oddělení vnější komunikace a tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR – z oficiální Emailové adresy SVS ČR „p.pejchal@svscr.cz“:

  Státní veterinární správa je orgánem státního veterinárního dozoru, řídícím se při své činnosti zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 246/1999 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a ve znění pozdějších předpisů. Z citovaných právních předpisů Vámi popsaná povinnost čipování psů NEVYPLÝVÁ. Protože Státní veterinární správa není kompetentní k posuzování ústavnosti a zákonnosti obecně závazných vyhlášek měst/obcí, doporučujeme obrátit se s žádostí o takové stanovisko na Ministerstvo vnitra.“

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zdůrazňuje: Jde o ZCELA PŘELOMOVÉ STANOVISKO, které se zatím ještě nikdy nepodařilo od státní organizace v ČR k otázce tzv. povinného čipování získat! Obrovským způsobem pomůže v argumentaci všem občanům, kterým leží na srdci zachování svobodného chovu jejich domácích zvířat. – Právní analýzy SwN k otázce neústavnosti a nezákonnosti vynucování čipování zvířat v ČR již byly zveřejněny zdezde.

  Zdroj: Emailová komunikace z 12. a 13. listopadu 2015 vedená mezi zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou („info@necipujtenas.CZ“) a Váženým panem Mgr. Petrem Pejchalem, vedoucím oddělení vnější komunikace a tiskovým mluvčím Státní veterinární správy České republiky (oficiální elektronická adresa „p.pejchal@svscr.cz“); dále také telefonická konzultace Váženého pana Mgr. Přepiory s právním odborem Státní veterinární správy ČR ze dne 12. listopadu 2015.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 13. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování / Média / Nástroje pro Vaše akce / Zkušenosti, Návody, Řešení: Statutární město Ostrava zavádí externí čipování seniorů/pasažérů v městské hromadné dopravě! Když bude chtít od 1. ledna 2016 důchodce cestovat v ostravské MHD zdarma a nebude mu zároveň do konce roku 2015 sedmdesát let: čeká ho složitá forma hledání moudré obrany vlastní bezpečnosti, soukromí, přirozených práv, svobod vůči vynucování svého externího označení RFID dálkově čitelnými mikročipy! Dopravní podnik Ostrava a. s. (DPO) má jediného veřejně známého vlastníka: je jím Statutární město Ostrava. DPO zajišťuje a provozuje městskou hromadnou dopravu (MHD) v Ostravě pod dozorem politiků z centrálního ostravského zastupitelstva. DPO navíc existuje jakožto velmi bohatá firma se základním jměním přes 3,3 miliardy korun. Tento dopravní podnik každoročně láká nejednoho zastupitele k podpoře tzv. modernizace a k rozsáhlým investičním projektům, dotacím v řádu desítek až stamiliónů korun, které však mnohdy cestující ke svému životu vůbec nepotřebují. Statutární město Ostrava a DPO chtějí na jedné straně důrazem na technologický pokrok poskytovat lidem vyspělé služby/komfort třeba skrze zavádění používání elektronického jízdného, nicméně na druhé straně odmítají přiznat vysoká bezpečnostní rizika, která tím vznikají hlavně při neprozřetelném používání dálkově čitelných RFID a NFC transpondérů v platebních/identifikačních kartách, chytrých mobilech apod. Ostravské politické vedení, v roli vlastníka DPO, už v listopadu 2015 dokonce vyhlásilo definitivní konec tradičních a osvědčených papírových jízdenek a to s platností od 1. března 2016. Tyto jízdenky přitom rozumným způsobem cestující chránily před riziky současného digitálního světa. Občané, kteří právě preferovali své soukromí, nebo nemohli z bezpečnostních, etických, náboženských aj. důvodů dálkově čitelné RFID mikročipy používat: budou nyní obzvláště od 1. ledna 2016 tlačeni velmi nevybíravým způsobem k akceptaci pouze výše uvedených elektronických platebních prostředků v rámci ostravské MHD tzv. „zdarma“ avšak bez šance na plný a nediskriminační opt-out (zdražení dosavadního jízdného) ze svého externího očipování/monitorování nejrůznějšími skenery umístěnými ve veřejném městském prostoru (viz koncept „Smart City“). Obzvláště tristně bylo takové jednání patrné v oficiální zprávě města z 12. listopadu 2015, která se naplno pouštěla do až dosud za své jízdné řádně platících seniorů ve věku 65 až 69 let, kterým dokonce stanovila povinnost nechat se externě označit mikročipem (SIC!): „Radniční koalice plní svůj slib. Od Nového roku budou lidé starší 65 let jezdit městskou hromadnou dopravou zdarma. Podmínkou je, že si zakoupí kartu ODISka, která stojí 130 korun a její platnost je 6 let, a nahrají si na ni roční bezplatný kupon. /.../ Povinnost vlastnit kartu ODISka se nebude vztahovat na cestující narozené před 1. lednem 1946, tedy starší 70 let, kteří dosud jezdili MHD zdarma a kteří se i nadále budou moci prokazovat platným občanským průkazem. Povinnost vlastnit kartu ODISka a prokazovat se jí ve vozidlech MHD přiložením k elektronické čtečce je dána nutností evidovat počty cestujících pro potřeby rozvoje a optimalizace sítě MHD, plnění daňových povinností a dalších závazků.“ – Samozřejmě žádná taková povinnost ze zákona nevyplývá. Občanům nelze vysoce rizikové karty s dálkově čitelnými/monitorovatelnými čipy typu „MIFARE“ nutit podobně jako psům (viz platná ostravská vyhláška o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka z roku 2012). Vždyť i sám Vážený pan ostravský primátor Tomáš Macura ke všemu poskytl občanům veřejný příslib ochrany vůči vynucování používání chytrých/šmírovacích technologií (koncept „Smart City“), když 9. září 2015 při jednání městských zastupitelů jednoznačně prohlásil, že „v žádném případě nepůjde o žádnou násilnou implementaci nějakých tzv. chytrých technologií proti vůli občanů“. Jestliže tedy město chtělo dát ostravským těžce zkoušeným seniorům k letošním vánocům (2015) nějaký dárek: mělo tak učinit formou jízdy na platný občanský průkaz, tak jako je tomu již doposud v případě výše zmiňovaných občanů starších sedmdesáti let. Zdůvodňovat povinné externí čipování důchodců v Ostravě jejich nutnou evidencí včetně byrokratických úkonů spojených s vydáním a provozem karty ODISka je opravdu neskutečné (SIC!). Statutární město Ostrava má již nyní k dispozici registry obyvatelstva, aby si dokázalo všechny potřebné údaje ověřit i bez tlačení občanů k jejich externímu sebeočipování. Lidé mohou naštěstí ještě takový „čipovací záměr“ politiků změnit svými podněty, jelikož valná hromada DPO bude zasedat až na konci listopadu 2015. – Společenství webu Necipujtenas.CZ ovšem již nyní hledá cesty: jak občanům pomoci z této šlamastyky ven. Naštěstí přepravní předpisy DPO umožňují technologicky dosažitelný kompromis. Návod na využívání ODISky platný od 1. listopadu 2015, který však ještě bude údajně zpřesňován (podle vyjádření zástupců DPO ze dne 13. listopadu 2015) na valné hromadě DPO konané ke konci listopadu 2015, zní: „V případě ODISky vydané vydavatelem DPO může kontrola proběhnout i v případě, že je ODISka elektronicky nečitelná. Přepravní kontrolor v tomto případě sejme čárový kód z ODISky a ověří platnost jízdního dokladu (platnost profilu a jízdenky).“ Tedy senioři ve věku 65 až 69 let, kteří preferují zachování své bezpečnosti, soukromí, přirozených práv/svobod, budou moci stále cestovat v ostravské MHD zdarma i po 1. lednu 2016 například tak, že si na jedné straně sice projdou zcela zbytečným/byrokratickým kolečkem s vydáváním ODISky, s placením fotografovi za účelem vystavení ke kartě vyžadovaného snímku a navíc ještě s odvodem poplatku 130,- Kč za výrobu vlastní ODISky, nahráváním dat na transpondér v kartě, nicméně posléze nebezpečný dálkově čitelný čip v ODISce stejně šetrným způsobem znefunkční (např. elektrický výboj, EMV vlnění apod.): tak aby nedošlo k vnějškovému poškození karty. V případě přepravní kontroly ve vozidle pak budou senioři předkládat předpisově občanský průkaz a kartu ODISku přesně podle oficiálního návodu k jejímu využívání avšak bez funkčního mikročipu. Revizor zjistí podle čárového kódu v ODISce a data narození v občanském průkazu, že dotyčný senior spadá pod kategorii cestujících 65 let a výše: tedy jezdí v ostravské MHD bez platby jízdného. Naši spoluobčané ve zralém věku si zachovají výhodu cestování zdarma v ostravské MHD, svou důstojnost a přitom odmítnou akceptovat své externí očipování, šmírování, ochrání také svá osobní data i peníze (viz další funkce ODISky) před různými útočníky, kteří dokáží např. pomocí směrových antén a radiových frekvencí ukrást na značné vzdálenosti z bezkontaktních karet citlivé osobní údaje, finance, sledovat/identifikovat konkrétní lidi a dokonce využít tyto technologie ke zcizení občanovy identity apod.

  Zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/lide-starsi-65-let-mohou-jezdit-od-noveho-roku-mhd-v-ostrave-zdarma-20151111.html; https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/po-petasedesatce-zdarma-ceny-jizdenek; https://ekarta.dpo.cz; https://ekarta.dpo.cz/Gettext.aspx?id=objKartaSouhlas; https://ekarta.dpo.cz/Gettext.aspx?id=navodVyuzKarty; http://www.arriva-morava.cz/res/data/018/002108.pdf; http://www.arriva-morava.cz/res/data/016/001927.pdf; http://www.arriva-morava.cz/res/data/012/001398.pdf; https://www.schneier.com/blog/archives/2008/08/hacking_mifare.html; http://www.computerworld.com/article/2537817/security0/how-they-hacked-it—the-mifare-rfid-crack-explained.html; http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/hacking-rfid-payment-cards-made-possible-with-android-app/; http://mashable.com/2013/08/05/mifare-ultralights-hack-def-con/#bKXo7F.E9uqb; http://mashable.com/2012/10/10/subway-tickets-hack/#pqYD58g0FGq3; https://youtu.be/NW3RGbQTLhE

 • 12. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Roudnice nad Labem hlásí 13 výjimek z tzv. povinného čipování psů! Byly zde uděleny v důsledku obav ze závažných zdravotních a etických rizik implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! – Zastupitelé Roudnice nad Labem schválili roku 2009 obecně závaznou vyhlášku o tzv. povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území jejich městského katastru. Jelikož nicméně v průběhu následujících měsíců roudničtí radní zjistili, že při tvorbě své vyhlášky nezohlednili závažné zdravotní a etické problémy, které by mohlo nekompromisní vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl všech zdejších psů způsobit: museli posléze přijmout již v roce 2010 novelu výše uvedené vyhlášky. Změnu si vyžádali přímo místní občané, když oprávněně poukazovali na úděsné/nemorální vymáhání nastřelování mikročipů do zvířat nemocných nebo v pokročilém věku apod. Pokud by totiž došlo na základě čipování provedeného dle původní dikce dotyčné obecně závazné vyhlášky ke zdravotním komplikacím: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. Vedení Roudnice nad Labem ovšem zareagovalo naprosto korektně. Do své vyhlášky zahrnulo roku 2010 možnost přiznání výjimky z čipování na základě předložení potvrzení od veterinárního lékaře. Takovou úpravu tzv. roudnické „čipovací vyhlášky“ pomohl prosadit tehdejší Vážený pan starosta PharmDr. Josef Bakeš, PhD. (v té době ještě člen Občanské demokratické strany, ODS, jenž vystudoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, od roku 1998 pracoval v medicínských profesích, byl navíc aktivním soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví farmakologie humánních a veterinárních léčiv, mezi roky 2003 až 2007 působil v představenstvu České lékařské komory). – V období let 2010 až 2015 evidoval Městský úřad Roudnice nad Labem celkem 13 udělených výjimek z čipování na základě závažných zdravotních nebo etických důvodů. Odborná stanoviska pro osvobození z čipování zde vystavili mj. specialisté z Veterinární kliniky LIVELitoměřicích, dále Vážený pan MVDr. Josef Šitanc z Roudnice nad Labem a další odborníci. Všechny výjimky byly následně chovatelům uděleny skrze rozhodnutí pověřených městských úředníků ihned po předložení veterinárního stanoviska (v jednom případě také na základě čestného prohlášení), přičemž Zastupitelstvo ani Rada města se už pak takovými konkrétními případy nezabývaly. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně práce Vážených roudnických úředníků. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování. – Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Městským úřadem v Roudnici nad Labem pod jednacím číslem 35793 jako žádost o informace I-24/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 11. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z Roudnice od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

 • 11. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků: V Brně, druhém největším městě České republiky, politici nevynucují implantace RFID transpondérů do živých těl zvířat vyhláškami, nenahánějí kvůli čipům svobodomyslné chovatele po ulicích svého města tak jako třeba v Ostravě a světe div se: v brněnském útulku pro zatoulaná/opuštěná zvířata klesá počet zdejších opuštěných nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Čipování psů zkrátka není v Brně povinné a přesto slaví úspěchy. Brněnská městská policie dokonce pracuje tak profesionálně, že dokáže bez problému navracet velké množství zatoulaných zvířat zpět domů i přes absenci jakéhokoliv označení těchto živých tvorů. Využívá k tomu především fotografickou identifikační metodu a navazující databází informací, ve které je zaevidováno cca 14.000 psů. – http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-brnenskem-utulku-ubyva-psu-cipy-pomahaji-najit-jejich-majitele

  Další ukázka jedné z mnoha nefunkčností celého vynucovaného systému tzv. čipování zvířat, který mnozí politici prosazují formou legislativních/násilných předpisů a který měl mj. zabezpečit slušné životní podmínky, etické zacházení s čtyřnohými přáteli člověka v jednotlivých rodinách každého chovatele, měl účinně omezit např. vyhazování živých tvorů z domácností, jejich nelegální prodej apod. Výsledky jsou nicméně tristní. Lidé čipují, očkují, za vše povinně platí jak mourovatí a stejně je to ve výsledku na nic, jestliže jim chybí morálka a dobré principy, kterými by dobrovolně řídili své životy, vztah ke svému okolí. – http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3213491/I-rid-dogs-soon-stop-cute-puppies-woman-s-given-away-FOUR-dogs-four-years-brazen-confession-ll-enrage-pet-lovers.html

  Rozsáhlý článek londýnského deníku „The London Evening Standard“ (vznik roku 1827; cca 900.000 výtisků každých 24 hodin; několik miliónů čtenářů včetně webu) s tématikou neustále sílícího trendu dobrovolného čipování lidí: Tentokrát v hlavním městě Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. – http://www.standard.co.uk/lifestyle/esmagazine/biohackers-meet-londons-living-synths-who-are-implanting-microchips-into-their-own-bodies-a3101646.html; https://twitter.com/vaughanbell/status/660032522059911168; http://womentimes.net/life/biohackers-meet-londons-living-synths-who-are-implanting-microchips-into-their-own-bodies/

  Ukázka pro-čipovací propagandy v nizozemském městě Groningen: jak snadné je prý vstupovat do posilovny pouze s implantovaným mikročipem pod kůží své ruky. – https://www.youtube.com/watch?v=tIsCRnN6Ldc&feature=youtu.be

  Americký měsíčník „Packaging World“ (vznik roku 1994; zhruba 65.000 výtisků každých 30 dnů) zveřejnil v listopadu 2015 velmi podnětný článek, který mj. upozorňoval na zásadní fakt, že čím více se objevují všude kolem nás v nejrůznějších věcech, předmětech běžné denní spotřeby mikročipy: tím více nabývají ve společnosti na síle pravdivé hlasy, které správně poukazují na závažná rizika výše uvedeného vývoje. Patří k nim tlak na prolamování soukromí a likvidaci občanských přirozených práv/svobod. Naštěstí právě svobodný trh samozřejmě posléze generuje nejrůznější obranné prostředky proti „vše-čipujícímu trendu“, které si mohou občané buď sami vyrobit a nebo zakoupit tak, aby ochránili své soukromí/bezpečí vůči všudypřítomným šmírovacím skenerům, které dokáži přečíst na značné vzdálenosti RFID/NFC mikročipy a v nich zanesené údaje třeba v různých typech karet aj. – http://www.packworld.com/rfid-privacy-concerns-getting-commercialized

  Vedení Statutárního města Ostravy je známo svým obrovským nadšením pro jakékoliv nové technologie. Mnoho jeho vedoucích představitelů se rádo „vyhřívá“ na výsluní nejrůznějších „euro-unijních“ novinek. Bohužel tito lidé však často zapomínají občanům po pravdě vysvětlit, že obzvláště všechny tzv. „chytré“ (smart) technologie představují na druhé straně velké nebezpečí pro zachování lidského soukromí a ústavně garantovaných přirozených práv/svobod každého člověka. Je s podivem, jak urputně odmítají taková fakta někteří ostravští zastupitelé přiznat. Občané by se jich tedy měli ptát: proč tak činí a co za tím vězí. Nejnověji jde o případ ostravské/nekritické/listopadové (2015) propagace nebezpečné technologie „eCall“, souvisejících mikročipů a povinného šmírování obyvatelstva nařízeného Evropskou unií už dokonce v soukromí vlastních automobilů. – Ostatně dejme slovo samotné moudré encyklopedii, která o systému „eCall“ píše: „Přínos tohoto projektu je ovšem diskutabilní. Systém obsahuje stále aktivní GPS, má možnost datové komunikace a mikrofon na palubě vozu. eCall tedy plně splňuje technické předpoklady k tomu, aby mohl být teoreticky zneužit (či se souhlasem soudu využit) k odposlouchávání a sledování polohy auta, jeho směru a počtu pasažérů v něm. Montáž eCallu měla být od roku 2015 povinná ve všech nových vozech v EU (později odloženo na rok 2017), za což eCall obdržel anticenu pro Velkého bratra. Z povahy příslušné legislativy vyplývá, že znemožnění provozu eCallu či jeho odstranění bude postihováno.“ – https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/auta-si-sama-zavolaji-o-pomoc

  Deník E15 si všímá šmírovací technologie, na kterou upozornil web Necipujtenas.CZ ve své zprávě ze dne dne 3. listopadu 2015: Vědci vynalezli malý/přenosný skener radiových frekvencí (RF) určený k detekci osob v jednotlivých nemovitostech. Výrobek pracuje na podobné vlnové délce jako Wi-Fi modemy. Tento RF skener má až deset tisíc krát silnější signál než klasický mobilní telefon a díky tomu dokáže zjistit skrze domovní zdi počty osob dejme tomu v ložnici, jejich pohyb, rozměry, tlukot srdce, dýchání a další projevy živých bytostí. Vysílané RF vlny se totiž odrážejí od lidí zpět do skeneru, který je posléze vyhodnocuje. Výrobek bude běžně komerčně dostupný. – Taková technologie pomůže nejen při práci hasičů, policistů, vojáků (uvidí nepřítele skrze zdi domů), nýbrž bude na druhé straně především zneužívána k neústavním/dálkovým domovním prohlídkám bez soudního příkazu třeba v rámci sběru dat v tzv. chytrých městech, k nájezdům zlodějů apod. Sami vynálezci RF skeneru už upozorňují na vznikající obrovské legální/etické/praktické problémy, které jejich přístroj jistě způsobí. Například obydlí občanů díky tomu bude zřejmě muset být vybaveno pro zachování soukromí a bezpečnosti rušičkami nebo stěnami z RF nepropustných materiálů. – http://e-svet.e15.cz/technika/wi-fi-umoznujici-rozpoznavani-cloveka-i-pres-zed-1243390

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Senátor Parlamentu České republiky a starosta Albrechtic v Jizerských horách: Vynucování čipování zvířat přináší reálná zdravotní rizika a proto jsme u nás v obci přistoupili k zavedení úředních výjimek z povinných implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! – Obec Albrechtice v Jizerských horách vede již třetí volební období kontinuálně od roku 2006 Vážený pan starosta Jaroslav Zeman z Občanské demokratické strany (ODS), jenž byl navíc zvolen roku 2012 senátorem Parlamentu České republiky. – V roce 2011 došlo v Albrechticích ke schválení obecně závazné vyhlášky o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Zdejší Vážení zastupitelé využili od samého začátku pro přípravu textu svého podzákonného předpisu konzultace s veterinárními specialisty a pečlivě si nastudovali také další související informace. Obzvláště pak bylo důležité stanovisko Vážené paní doktorky MVDr. Kláry Pospíšilové (ordinace ve Velkých Hamrech), které oslovilo v záležitosti přípravy předpisů pro čipování mnoho starostů z celého mikroregionu Tanvaldsko. Vážená paní doktorka Pospíšilová zainteresovaným představitelům samospráv naprosto profesionálně doporučila mj. v rámci zásady předběžné opatrnosti: vzít v potaz závažná medicínská rizika vymáhání plošného/nekompromisního čipování všech psů například v situaci zvířat v pokročilém věku, náchylných k nečekaným komplikacím s hojením, citlivě vnímajícím zbytečnou stresovou zátěž apod. Pokud by totiž došlo na základě vymáhání čipování dle dikce obecně závazné vyhlášky ke zdravotním komplikacím: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. Vedení Albrechtic ovšem zareagovalo na taková zjištění naprosto korektně. Do své vyhlášky ihned zahrnulo roku 2011 výše uvedené veterinární doporučení s tím, že se čipování nevztahovalo na psy starší dvanácti let. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně práce albrechtické kanceláře Váženého pana starosty/senátora Zemana (ODS) a pověřených obecních úředníků. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Obecním úřadem Albrechtice v Jizerských horách pod značkou 608/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 6. listopadu 2015; 9. listopadu 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z Albrechtic v Jizerských horách od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); dále také informace získané v měsíci listopadu 2015 z městyse Zásada.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 9. a 8. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Podrobný veterinární rozbor odhalil závažné chyby v systému čipování zvířat a neetické praktiky distributorů mikročipů! – Zvěrolékařka Patty Khulyová, VDM, MBA, vystudovala (1995) veterinární medicínu na americké universitě v Pensylvánii („The University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine“; vznik roku 1884) a o dva roky později (1997) navíc získala diplom z ekonomické fakulty téže vysoké školy („The Wharton School of the University of Pennsylvania“; vznik r. 1881). Zvířatům se věnuje od svých deseti let v Miami na Floridě ve zdejší veterinární klinice „Sunset Animal Clinic“, kde také rozvíjí svou již takřka dvacetiletou praxi. Aktivně publikuje např. pro velmi dobře zavedené deníky „USA Today“, „The Miami Herald“, časopis „Veterinary Practice News“, „Veterinary Economic“, „The Bark“, web „vetstreet.com“. Je držitelkou několika prestižních ocenění. – Doktorka Khulyová publikovala na svém webu v září roku 2015 dvě poměrně rozsáhlé analýzy s tématikou závažných chyb v systému čipování zvířat a neetických praktik distributorů mikročipů. Ačkoliv ona sama patří k podporovatelkám označování domácích čtyřnohých mazlíčků formou RFID podkožních transpondérů: její profesionální čest jí neumožňuje nadále mlčet vůči evidentně špatné situaci v celém „čipovacímu businessu“. Podle veterinářky Khulyové jde o čipovací „hydru“, která je od samého počátku veskrze špatná, nedokonalá a pro tisíce případů konkrétních zvířat dokonce životu nebezpečná. „Pravda je v této čipovací kauze odporná, opravdu. Pokud by naše lidské děti musely spoléhat na takový nezabezpečený identifikační systém, tak sdělovací prostředky by už v dané situaci dávno grilovaly patřičné činitele a padala by jména zodpovědných osob. Pokud by se totiž nepodařilo dostat zpět domů díky čipování byť by i jen jedno jediné dítě, poté co by se stalo nevyvratitelným, jednoznačně zřejmým, že byl čipovací systém založen právě na podpoře existujících problémů, kde se systémové nepřesnosti prohlubují a ztracená domácí zvířata dále strádají ale zisky zainteresovaných osob pořád vesele vzkvétají – pak by mělo přeci být jednoduché to celé zastavit,“ vysvětlila zvěrolékařka Patty Khulyová. Ve své analýze popsala dále řadu konkrétních chyb v systému čipování: souboje výrobců a distributorů mikročipů/skenerů; odmítání rozumné/svobodné/etické dohody na jednotných pravidlech trhu, která by prospěla zákazníkům i zvířatům; technologické nedostatky; obrovské problémy s neaktuálními, špatně nebo vůbec nezadanými údaji v registrech chovatelských informací, které si navíc mnohdy odmítají navzájem předávat informace, což přirozeně ničí šanci na dohledání a navrácení zatoulaných živých tvorů zpět domů; takové velké obtíže přiznávají také profesionální vědecké studie; je zde navíc patrné evidentní finanční vytěžování v databázích zaevidovaných chovatelů; veterináři, útulky a další osoby nemají v mnoha státech povinnost skenovat nalezené psy, kočky apod. na přítomnost mikročipů; samotný RFID transpondér neprokazuje vlastnictví psa atd. – Doktorka Khulyová se navíc pravidelně setkává se žádostmi svých klientů o voperování do živého těla zvířete ještě druhého mikročipu, který je kompatibilní se čtečkami při kontrolách na letištích obzvláště v Evropské unii. Pro mnoho lidí jsou výše uvedená zjištění naprosto šokující, jelikož si doposud většina veřejnosti myslela: jak je vše kolem čipování bezchybné, dokonalé, jak jsou ti distributoři mikročipů všichni úplně hodní andělé a jde jim pouze o dobro zvířat i jejich chovatelů. Ve skutečnosti však ignorování všech výše uvedených systémových nedostatků „vyústilo v epidemii identifikačních chyb“. – Veterinární lékařka Patty Khulyová vyjádřila navíc dne 14. září 2015 ke své analýze v diskusi na svém oficiálním Facebooku zděšení nad tím, že existuje jakýsi nepsaný zákaz kritiky čipování: „Takže to už ten čipovací průmysl nesmí nikdo kritizovat? Pokud se nikdo těmi problémy čipování nezabýval z obavy o to, že by pak nebyla zvířata už vůbec označována RFID transpondéry: no tak to se pak opravdu s takovou ale nikdy nic nezmění. Ve skutečnosti čipovací průmysl tyto situace neustále zneužívá ke svému dalšímu obohacení a k obětování stále nových zvířat. No a to je přesně ten důvod, proč většina lidí ještě nikdy o všech těchto problémech spojených s čipováním v životě neslyšela. /.../ Ano, je to tak smutné. Vypadá to, že se zatím opravdu jen malá hrstka lidí zajímá o to, jak je tenhle čipovací systém špatný, nicméně jen do té doby: než se jim ztratí právě ten jejich milovaný domácí mazlíček. Budu se neustále pokoušet to změnit,“ vysvětlila Dr. Khulyová.

Zdroj: http://www.drpattykhuly.com/dolittler-blog/2015/9/13/vkdw0uu0iz7rven3t088452qgho9q8; http://www.drpattykhuly.com/dolittler-blog/2015/9/20/ten-more-reasons-why-our-pets-microchip-system-needs-fixing-part-2; https://www.facebook.com/PattyKhulyVMD/posts/909085382490684; https://twitter.com/DrPattyKhuly/status/643096101168545792; https://twitter.com/DrPattyKhuly/status/645660988130361344; https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-legal-rights-and-duties-lost-pet-disputes; http://www.sunsetvets.com/our-doctors; https://www.facebook.com/PattyKhulyVMD/?sk=app_221035841263747; https://www.linkedin.com/in/patty-khuly-82a8b320

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 7. listopadu 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Britské sdělovací prostředky masivně informovaly o dalším případu selhání systému čipování domácích zvířat! – Britská média věnovala na počátku listopadu 2015 velkou pozornost dalšímu případu selhání systému čipování/identifikace domácích zvířat. Tentokrát šlo o kauzu tříletého a RFID transpondérem označeného kocoura jménem Phoenix, který zmizel v květnu roku 2014 z místa svého bydliště v městě Littleover (předměstí Derby, hrabství Derbyshire). Jeho majitelé po něm začali pátrat za pomoci svých dětí včetně pětiletého syna Ronnieho: vyvěšovali plakáty, informovali o situaci útulky, úřady. K ničemu to však nebylo. – Po osmnácti měsících marného hledání se Phoenixovi chovatelé rozhodli adoptovat nového čtyřnohého kamaráda z útulku pro nalezené kočky „Cats Protection“ (CP) v Ashbourne. A právě tehdy přišel překvapivý obrat. Při listopadové (2015) rodinné návštěvě v CP zde objevil malý Ronnie díky neuvěřitelné shodě okolností svého milovaného Phoenixe a to dokonce nedaleko od místa, kde již bylo pro chlapce připraveno k osvojení úplně nové zvíře. Setkání s Phoenixem se přirozeně neobešlo bez slz dojetí. Po vyřešení administrativních záležitostí si posléze Ronnie a jeho rodina odvezli objeveného kocoura domů. Díky špatnému systému čipování/navracení zvířat však přišli všichni dotčení lidé takřka o dva roky života s Phoenixem. – Představitelé útulku „Cats Protection“ okomentovali pro sdělovací prostředky celou kauzu tak, že jim kocoura předal na konci léta 2015 jeden občan po té, co nalezl dotyčné volně pobíhající zvíře venku na ulici a odnesl je k veterináři. Zaměstnanci CP Phoenixe po přijetí do útulku oskenovali na přítomnost podkožního mikročipu: skutečně zjistili v databázi chovatelských údajů kocourovy registrované držitele. Nicméně výše uvedené informace už byly v evidenci neaktuální včetně adresy i telefonního čísla. Nepomohla ani osobní návštěva představitelů CP v místě dávno opuštěného bydliště Phoenixových chovatelů. Čipování zkrátka na celé čáře selhalo. Nenaplnilo svůj cíl. Sami ochránci zvířat z „Cats Protection“ byli tedy nuceni přiznat: příběh šťastně skončil jen díky opravdovému zázraku, nikoliv však skrze dokonale fungující službu veřejnosti, ve které hrají stále více a více svou zbytečnou úlohu RFID čipy. Vždyť stačilo, aby pětiletý Ronnie nebyl tak všímavý, aby byl zrovna Phoenix v jiné části útulku, nebo už třeba pobýval v úplně nové rodině a „happy end“ by nenastal.

Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3302121/Heartwarming-moment-five-year-old-boy-burst-tears-getting-beloved-cat-Phoenix-18-months-went-missing.html; http://metro.co.uk/2015/11/03/the-emotional-moment-a-little-boy-finds-his-cat-18-months-after-it-went-missing-5478256/; http://swns.com/news/heart-melting-moment-little-boy-bursts-into-tears-of-joy-when-he-realises-cat-in-rescue-centre-is-his-beloved-pet-lost-18-months-before-69217/; http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/heartwarming-moment-boy-5-spots-6756896; http://iheartcats.com/missing-for-18-months-fate-brings-this-lost-cat-back-to-the-little-boy-who-loves-him/; http://www.derbytelegraph.co.uk/Little-Ronnie-s-tears-joy-finds-pet-cat-Phoenix/story-28100551-detail/story.html; http://www.express.co.uk/news/nature/616761/Ronnie-Humber-child-finds-long-lost-cat-Phoenix-by-chance-Derby; http://www.lifewithcats.tv/2015/11/03/little-boy-finds-long-lost-cat-at-shelter/; http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/11/04/boy-finds-cat-rescue-centre-18-months-missing_n_8470586.html; http://quirker.co.uk/story/tears-of-joy-as-youngsters-remarkably-reunited-with-beautiful-cat-after-18-months; http://www.itv.com/news/2015-11-04/boy-5-bursts-into-tears-after-spotting-his-beloved-missing-cat-in-rescue-centre-after-going-to-find-new-pet/; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840705759379636&id=344079515708932; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840401446076734&id=344079515708932; http://www.derby.cats.org.uk/derby/news/another-chance-for-phoenix-as-he-is-reunited-with-owners; https://youtu.be/-S7M2cPV7CU

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 31. října 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Litoměřice hlásí 7 výjimek z vynucování čipování v důsledku obav ze zdravotních/etických následků plošných implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! – Královské město Litoměřice (cca 24.101 obyvatel) vede již kontinuálně čtvrté volební období Vážený pan Mgr. Ladislav Chlupáč z Občanské demokratické strany (ODS). V roce 2011 zde došlo ke schválení obecně závazné vyhlášky o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Vážení litoměřičtí zastupitelé si nicméně původně neuvědomili, že vymáháním plošného/nekompromisního čipování psů ve všech konkrétních případech hrozí vznik závažných zdravotních/etických následků například pro zvířata: nemocná, predisponovaná k určitým medicínským problémům, vystresovaná, v pokročilém věku s mnoha tělesnými dysfunkcemi apod. Na tato fakta upozornil svým dopisem Váženého pana starostu Chlupáče na počátku prosince 2012 litoměřický občan/chovatel, když jeho ženě odmítli místní úředníci udělit výjimku z čipování pro vážně nemocného psa i přes předložené potvrzení od veterináře. Pokud by taková situace pokračovala: vystavily by se všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. Vedení města ovšem zareagovalo na danou situaci naprosto rychle/profesionálně. Ještě v prosinci 2012 schválilo litoměřické zastupitelstvo vyhlášku č. 4/2012, prostřednictvím které novelizovalo předchozí podzákonný čipovací předpis z minulého roku a oficiálně tak zavedlo pro své občany výše uvedené výjimky. Jejich evidenci dodnes (30. října 2015) vede ekonomický odbor městského úřadu, který rovněž provádí výběr poplatků za psy. Pro udělení výjimek z invazivních implantací RFID transpondérů platí v Litoměřicích následující postup: Majitel psa nepodává žádost o výjimku, pouze předloží potvrzení od zvěrolékaře. Díky tomu nemusí svého psa nechat čipovat. Městský úřad také o veterinárním potvrzení vůbec nerozhoduje, neosobuje si právo posuzovat názor odborných expertů; udělení výjimek neprojednává městská Rada ani Zastupitelstvo. Zkrátka: Pokud občané vnímali, že by nekompromisní vymáhání čipování mohlo způsobit dle dikce původní městské vyhlášky zdravotní a etické nebo jiné problémy a to v konkrétních případech, došlo ihned k řešení situace tak, aby byl co nejvíce minimalizován možný vznik fyzické i citové újmy dotčeným zvířatům i jejich chovatelům. Litoměřice udělily od prosince roku 2012 do 30. října 2015 celkem 7 výjimek z plošného čipování ve městě. Podepsalo je 5 veterinárních specialistů: Vážená MVDr. Eva Štolcová – Litoměřice; Vážený pan MVDr. Petr Petráš – Lovosice; Vážený pan MVDr. Petr Soldátek – Litoměřice; Vážená MVDr. Marcela Matzkeová – Litoměřice; Vážený pan MVDr. Jiří Král – Ústí nad Labem. – Uvedená fakta se podařilo zjistit díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně naprosto profesionální práci litoměřické kanceláře Váženého pana starosty Mgr. Chlupáče a pověřených městských úředníků. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Městským úřadem královského města Litoměřice a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 30. října 2015; téhož dne 30. října 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z Litoměřic od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

  Dokument ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Celé stanovisko je k dipozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

 • 28. října 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Další výjimky z tzv. povinného čipování udělilo svým občanům Statutární město Karlovy Vary! – Proslavené lázeňské město Karlovy Vary (cca 49.781 obyvatel) vedené již od roku 2010 Váženým panem primátorem Petrem Kulhánkem z politického uskupení Karlovarská občanská alternativa k tomu přitom nepotřebovalo dokonce ani žádné veterinární zprávy nebo vyjádření jiných odborníků. Zkrátka: Pokud občané vnímali, že by zde mohlo způsobit tzv. trvalé označování psů vynucované formou RFID mikročipů dle dikce městské vyhlášky problémy – např. z důvodu věku, alergické reakce na vpich implantační jehly se závažnými důsledky pro zdraví/život zvířete nebo prostě jen díky nekomfortnímu pocitu chovatelů či v důsledku neetického vnímání čipování v konkrétních lidských případech, také díky možnému vzniku těžké sociální situace aj.: Městská Rada pak udělila bez jakýchkoliv problémů dotčeným chovatelům zvířat výjimky z vymáhání čipování. Stačilo, aby se majitelé nejlepších čtyřnohých přátel člověka obrátili se svými žádostmi na karlovarský magistrátní odbor životního prostředí s popisem své situace, zkušenostmi, názory, přesvědčením a vyjádřili svou vůli po osvobození z čipovacího břemene. V roce 2012 byly takto uděleny 2 výjimky. – Uvedená fakta se podařilo zjistit díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně naprosto profesionální práci karlovarského odboru životního prostředí a pověřených úředníků Statutárního města Karlovy Vary. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá v říjnu 2015 Magistrátem Statutárního města Karlovy Vary pod č. j. 4566/OŽP/15 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 26. října 2015; téhož dne 26. října 2015 obdržel výše uvedené dokumenty od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

  Dokument ke stažení v PDF:

 • 27. října 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 10. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze 14. října 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené ostravské centrální Zastupitelstvo (ne)umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého Zastupitelstva a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka, případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v ostravském městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, otázky kolem hazardu jak z hlediska ničení svobody podnikání a likvidace pracovních příležitostí, tak také na druhé straně z hlediska doprovodných negativních společenských jevů, (ne)fungování systému (ne)navracení zatoulaných zvířat zpět domů k jejich vlastníkům, (ne)zveřejňování informací z činnosti města, chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích a obyčejného/slušného/gentlemanského jednání s lidmi v Ostravě, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „Ověření zápisu z 9. zasedání ZM“, „9 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy“, „34 - Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů“, „43 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „44 - Žádost manželů R.P. a P.P. – vybudování příjezdové cesty“, „45 Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v listopadu 2015 k výše uvedenému jednání Váženého ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že datum 14. října 2015 vejde natrvalo do dějin Ostravy. Tohoto dne došlo k bezprecedentnímu zásahu ostravských zastupitelů do ústavního pořádku ČR, Zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, které zakázalo řádně/písemně přihlášeným občanům vystoupit v diskusi k bodu programu č. 34, který měl mj. řešit dopis Váženého pana europoslance Petra Macha. Podrobnější popis událostí je k dispozici zde. Něco podobného si nedovolilo ani předchozí politické vedení ostravské radnice. Takovou závažnou situaci, která překročila všechny meze možné tolerance, tento děsivý útok na ústavně garantovaná nejzákladnější přirozená práva/svobody, si v rámci jednání ostravského centrálního zastupitelstva nevybavují po roce 1993 ani ti nejzkušenější pamětníci. Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy obsahuje náznaky, že by se mohl výše uvedený exces opakovat a situace by pak dále gradovala. Ostatně Vážené Zastupitelstvo již odmítlo řádně odpovídat dokonce na některé pečlivě připravené/slušné dotazy občanů. Éra vstřícné/otevřené radnice tak zřejmě zhruba rok po komunálních volbách definitivně skončila a vše se zase vrací do původních kolejí? – Vážený pan ostravský primátor bohužel i přes opakované prosby občanů a návrh vstřícného/mírového řešení tuto situaci nechce řešit – o nabídce veřejné omluvy dotčeným občanům ani nemluvě (stav ke dni 26. 10. 2015). Chybuje přitom každý: stát se to může kde komu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout vstřícnou nápravu situace.

  K velkým/pozitivním momentům patřilo především zveřejnění zápisů z jednání ostravského Sboru starostů z let 2009 až 2015, které obdržel Vážený pan primátor v říjnu 2015 od zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ díky obětavé spolupráci Strany svobodných občanů (Svobodní). Vážený pan primátor může tyto materiály kdykoliv publikovat na oficiálním městském webu v souladu s předchozím usnesením ostravského Zastupitelstva. Podařilo se díky tomu také objasnit některé nesrovnalosti, které někteří ostravští obvodní starostové jakožto zpravodajové z těchto svých debatních jednáních před občany prezentovali.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením a psychologickými metodami papalášů a teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého občana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Váženého občana Jiřího Válka (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk), Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného (proslavený ostravský občanský aktivista), Váženého pana Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu listopadu 2015), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 14. října 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané: např. Vážený pan Stanislav Válek, Vážený pan Jiří Válek, jejichž přihlášky k diskusi jsou taktéž součástí zápisu níže. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky aj.

  Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. až 24. října 2015: Fakta/Rizika čipování / Tragické případy / Média: Děsivý případ selhání čipovacího/identifikačního systému: V útulku majitelce zabili v rozporu se zákonem RFID čipem označeného kocoura! – Američanka Stephanie Radlingerová si adoptovala z útulku očipovaného kocoura jménem Moe. Vytvořila si k němu velmi silné citové pouto. V červenci 2015 jí však její dvouletý/čtyřnohý domácí kamarád utekl. Majitelka po něm začala pátrat. Rozeslala informace o jeho zmizení včetně čísla čipu a své aktuální adresy do registrů chovatelských informací, na útulky, k ochranářům přírody, na úřady. Vylepovala plakáty. Informovala veřejnost také pomocí Internetu. Až na počátku října 2015 obdržela zprávu, že se Moe nachází v útulku „Gloucester County Animal Shelter“ (GCAS), který sídlí ve městě Clayton (cca 8.307 obyvatel) ve státě New Jersey a z hlediska zřizovatele spadá pod okresní úřad Gloucester. – Stephanie Radlingerová měla přirozeně obrovskou radost. Už se těšila na shledání s Moem. Bohužel vše ale dopadlo jinak. – Kocour byl v útulku GCAS sice identifikován skrze RFID podkožní transpondér a ochráncům přírody se zde dokonce podařilo navázat kontakt s majitelkou zvířete, jenže posléze byl Moe znenadání prohlášen za tzv. „nebezpečného živého tvora“ (údajně zaútočil na své ošetřovatele). V důsledku toho došlo 1. října 2015 bez vědomí/souhlasu vlastníka k jeho utracení. Jak se později zjistilo: v rozporu s legislativními předpisy státu New Jersey. – Detaily výše uvedeného příběhu jsou natolik tristní a tak zarážejícím/signifikantním způsobem charakterizují obrovská rizika celého nedokonalého, životu nebezpečného systému identifikace/čipování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů k jejich majitelům mj. také v Evropské unii včetně České republiky, že se na něj podíváme blíže. – Moe volně cestoval po svém červencovém útěku z domova v prostoru okresu Gloucester. Až během září 2015 se ho ujala jedna vstřícná žena, která zvíře po několika dnech péče u sebe doma předala na konci měsíce zaměstnancům GCAS. Pokud by tak neučinila: nikdo by se už zřejmě o kocourovi nikdy nic nedozvěděl. – Teprve v útulku „Gloucester County Animal Shelter“ čtyřnohého tuláka oskenovali na přítomnost mikročipu. V registru chovatelských informací „24PetWatch“ zjistili aktuální údaje o Moeho držitelích, kterými byli od roku 2013 pan Mike Sedges a Stephanie Radlingerová: v té době ještě spolu žili a tvořili společnou domácnost. Posléze se však rozešli. Chovatelka Radlingerová se odstěhovala i s kocourem, nicméně v evidenci stále zůstala obě dvě výše uvedená jména i původní adresa bydliště. Navíc údaje v registru ještě ve většině zemí civilizovaného světa neprokazují právoplatného majitele zvířete (SIC!). – Pana Sedgese kontaktovali představitelé registru „24PetWatch“ kolem osmé hodiny dopolední dne 1. října 2015. K jeho překvapení mu sdělili radostnou zprávu o nalezení kocoura. Moe již v té době pobýval v péči útulku GCAS. Mike Sedges zároveň předal do evidence kontakt na oprávněnou majitelku nalezeného čtyřnohého mazlíčka: Stephanii Radlingerovou, kterou ochránci zvířat obratem taktéž informovali o vzniklé situaci. Někdejší Moeho chovatel, pan Sedges, byl ještě téhož dne pracovníkem GCAS telefonicky vyzván, aby se vydal ve lhůtě sedmi dnů do útulku a kocoura zde fyzicky identifikoval. Pan Sedges tak učinil 1. října 2015 zhruba v 10:30 hod.. Ukázalo se: Moe na něj opravdu v útulku čekal. Zvíře nejevilo vůbec žádné známky agresivity. Naopak bylo přítulné. Mike Sedges nyní dostal na výběr, aby si buď kocoura odnesl domů a nebo převedl jeho vlastnická práva na útulek tak, aby si pak zvíře mohla pouze pro sebe adoptovat jeho bývalá přítelkyně Stephanie Radlingerová; vyhnul by se tak setkání a složitým právním tahanicím se svou někdejší láskou. Pan Sedges zvolil druhou variantu. Zaplatil navíc poplatek za převod vlastnických práv k Moemu na útulek. Tím pro něj celá věc skončila. – Z právního hlediska však nemohl převést něco, čehož nebyl prokazatelným vlastníkem. – Stephanie Radlingerová si poslechla hlasovou zprávu od „24PetWatch“ až kolem 15:00 hod. odpoledne 1. října 2015. Ihned telefonovala do útulku GCAS. Tam jí sdělili, že se bude muset o své vlastní čipem označené zvíře znovu ucházet v rámci adopčního procesu a posouzení její schopnosti řádně se o kocoura postarat. Musela by navíc zaplatit adopční poplatek cca 2.500,- Kč. Chovatelka Radlingerová tedy vyplnila potřebnou dokumentaci a čekala na schválení. Jenže do hodiny obdržela telefonát od zaměstnanců útulku, že v době, když vyplňovala potřebné formuláře, tak byl již Moe mrtev (SIC!). V útulku jej zabili, jelikož se prý kocour choval agresivně. Nějaká sedmidenní ochranná lhůta stanovená zákonem státu New Jersey pro řádné posouzení případu každého zatoulaného živého tvora vůbec nikoho z ochránců zvířat v GCAS nezajímala (SIC!). Aby toho nebylo málo, tak ředitel GCAS nenabídl Stephanii Radlingerové při přebírání ostatků Moea oficiální omluvu, nýbrž vysvětlil, že k celé situaci došlo z důvodu temperamentního chování kocoura. – Chovatelka Radlingerová teprve později zjistila: byl porušen zákon. Útulek jejího čtyřnohého rodinného příslušníka zkrátka zahubil bez ohledu na platnou legislativu. Právě proto se chovatelka Radlingerová rozhodla bojovat za nápravu situace pro všechny další občany, kteří by mohli být výše uvedenými špatnými postupy zasaženi. Podle Radlingerové není možné akceptovat, aby k těmto excesům neustále docházelo i přesto, že byla zvířata řádně očipována, zanesena v databázi údajů a dokonce už se i podařilo najít jejich majitele (SIC!). – Systém tzv. trvalé identifikace zvířat pomocí implantovaných RFID transpondérů by měl být naprosto dokonalý. Jenže k těmto hrozným pochybením neustále dochází všude na světě už po desítky let od zavedení čipování zvířat do praxe. „Čipovací moloch“ si tak vybírá každý den další a další nevinné životy nejen nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Politici jej dokonce nařizují chovatelům zvířat povinně. Korektní řešení situace a pomoc postiženým občanům však většinou až na světle výjimky zarputile odmítají i když k tomu mají jak obrovské finanční, tak mocenské prostředky. – Stephanie Radlingerová proto založila na Facebooku skupinu, ke které se přihlásilo do 24. října 2015 tisíc pět set sedmdesát čtyři členů, jejichž cílem bylo upozorňovat širokou veřejnost na nedokonalý systém čipování zvířat. Vedle toho tato chovatelka svůj příběh neustále operativně připomíná na vlastním FB profilu a na otevřené FB stránce. – Krutost/cynismus/necitlivost některých ochránců přírody i politiků a případ zabitého kocoura jménem Moe: představují názornou ukázku další z řady hororových selhání systému čipování/identifikace, nenavrácení zvířat zpět domů ke svým chovatelům. Společenství webu Necipujtenas.CZ o těchto excesech pravidelně již třetím rokem informuje. – Tisková mluvčí okresního úřadu Gloucester teprve později v důsledku velkého veřejného zájmu oznámila, že jde vskutku o velmi citlivou záležitost; útulek vše ještě jednou prošetří a přistoupí ke změně svých úředních postupů. Pokud by se taková situace opakovala: tak z toho budou vyvozeny přísné důsledky. – Jenže GCAS patří po řadu let k těm útulkům v New Jersey, kde dochází pravidelně k tisícovkám kauz tzv. úředního zabíjení nalezených živých tvorů. V říjnu 2015 s tím pořád nikdo nic nedokázal udělat.

  Zdroj: http://www.nj.com/gloucester-county/index.ssf/2015/10/south_jersey_animal_shelter_wrongly_euthanized_cat.html; http://www.courierpostonline.com/story/news/2015/10/12/shelter-made-mistake-cats-death-activists-say/73826030/; http://www.courierpostonline.com/story/news/2015/10/21/policethreats-made-animal-shelter/74352866/; http://www.nj.com/opinion/index.ssf/2015/10/cat.html; http://www.nj.com/gloucester/voices/index.ssf/2010/05/another_unhappy_shelter_experi.html; http://www.phillyvoice.com/nj-shelter-review-policies-euthanizing-cat/; https://yesbiscuit.wordpress.com/2015/10/13/nj-pound-kills-owned-microchipped-cat-upon-impound/; http://www.peoplepets.com/2015/10/14/article/cat-owner-believes-her-pet-was-wrongly-euthanized-new-jersey-shelter; https://www.facebook.com/Justice-For-Moe-414980942045496/timeline/; https://www.facebook.com/stephanie.radlinger.9; https://www.facebook.com/stephanie.radlinger.9/posts/10207815038883885; https://www.facebook.com/groups/989857094391485/; https://www.facebook.com/stephanie.radlinger.9/posts/10207772031488727; https://www.facebook.com/stephanie.radlinger.9/posts/10207765896935367; https://www.facebook.com/stephanie.radlinger.9/posts/10207692186412650; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207690675774885&set=a.1717536868218.2097044.1532157571&type=3; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207724932351278&set=a.1717536868218.2097044.1532157571&type=3; https://www.facebook.com/stephanie.radlinger.9/posts/10207715106505638; https://www.facebook.com/stephanie.radlinger.9/posts/10207695659739481; https://www.facebook.com/stephanie.radlinger.9/posts/10207692455739383; https://www.facebook.com/414980942045496/photos/a.414982355378688.1073741827.414980942045496/417415018468755/?type=3; https://www.facebook.com/414980942045496/photos/a.414982355378688.1073741827.414980942045496/416969551846635/?type=3; http://www.lexisnexis.com/hottopics/njcode/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 16. října 2015: Fakta/Rizika čipování / Legislativa: Ostravští zastupitelé zakázali občanům diskutovat k dopisu poslance Evropského parlamentu Petra Macha: dle návrhu politika z KSČM! Závažně tím porušili ústavní pořádek České republiky, Zákon ČR o obcích a další právní předpisy! Éra otevřené/vstřícné ostravské radnice tak po roce od komunálních voleb zřejmě definitivně skončila a vše se opět navrací do starých předvolebních kolejí? – Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) zakázalo 14. října 2015 dle návrhu politika z KSČM (Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D., zastupitel ZSMO/starosta ostravského obvodu Michálkovice) svým vlastním občanům Ostravy diskutovat k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní). Závažně tím porušilo ústavní pořádek České republiky, Zákon o obcích a další právní předpisy včetně svého vlastního jednacího řádu! Éra otevřené/vstřícné ostravské radnice tak po roce od komunálních voleb zřejmě definitivně skončila a vše se opět navrací do starých předvolebních kolejí? – Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a dále Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (nezávislý publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) si poctivě připravili své pětiminutové diskusní příspěvky pro jednání výše uvedeného Váženého ostravského Zastupitelstva. Řádně podali v souladu s jednacím řádem ZSMO před devátou hodinou dopolední dne 14. října 2015 přihlášky do diskuse k oficiálnímu programu ZSMO a jeho bodu s číslem 34 s názvem „Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů“. Obzvláště Vážený pan Mgr. Přepiora si zpracoval velmi podnětný příspěvek přesně v souladu s jednacím řádem Váženého ZSMO v rozsahu 5 minut, který byl součástí jeho písemné přihlášky do diskuse s Váženými zastupiteli ZSMO. Tento text mohl v některých Vážených zastupitelích vyvolat snahu o cenzuru a zamezení svobodné diskuse. (Definice cenzury: „Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování.“) – Detailní informace z příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ již dříve v říjnu 2015 za pomoci série dokumentů získaných na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím (viz zdroje níže) díky Straně svobodných občanů a dalších vstřícných právnických i fyzických osob. Podrobný výklad Společenství webu Necipujtenas.CZ lze nalézt zde. – Jakmile však přišel na program jednání Váženého ZSMO bod č. 34: došlo k dosud nebývalému vývoji situace. Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D., zastupitel ZSMO a starosta ostravského obvodu Michálkovice v dresu KSČM, navrhl, aby zastupitelé zakázali občanům Ostravy diskutovat k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní). Nikdo z Ostravanů již díky tomu nemohl vystoupit a promluvit. Tento naprosto neuvěřitelný zásah do ústavního pořádku České republiky, Zákona o obcích a dalších předpisů ČR se vztahem k ochraně základních přirozených práv/svobod občanů – bohužel zřejmě díky své právní neznalosti – podpořilo dle oficiálních výsledků hlasování ze dne 14. října 2015 (Mezinárodní den normalizace) ve 12 hodin, 15 minut a 34 sekund celkem 36 zastupitelů ZSMO. Skončila tak éra svobodné, necenzurované, vstřícné, otevřené radnice: zhruba 1 rok od komunálních voleb? Smutné je: způsobili to velmi zkušení političtí matadoři včetně doktorů práv a dalších velice vzdělaných zastupitelů, kteří si zřejmě vůbec neuvědomili dosah svého hlasování. Pro tuto nezákonnou a zlovolnou cenzuru hlasovali všichni Vážení zastupitelé hnutí ANO včetně Váženého pana primátora Ostravy – Ing. Tomáše Macury, MBA – a jeho Vážené náměstkyně pro otázky životního prostředí Mgr. Kateřiny Šebestové, dále přítomní Vážení právníci z KSČM a další Vážení zastupitelé z této strany, pak také 11 Vážených zastupitelů z ČSSD, 2 Vážení zastupitelé z KDU-ČSL a dokonce 1 Vážený zastupitel z ODS (SIC!). Na druhé straně při výše uvedené ukázce formy „politického násilí“ a evidentního návratu k praktikám minulých režimů odmítli asistovat všichni Vážení zastupitelé z hnutí Ostravak, 1 Vážený zastupitel z ČSSD, 2 Vážení zastupitelé z KDU-ČSL, 3 Vážení zastupitelé z ODS (celkem 17 přítomných). Patří jim za to poděkování, které voliči ocení! – Společenství webu Necipujtenas.CZ už navrhlo vstřícné/smírné řešení celé situace. Zatím ale bez odezvy z řad Vážených zastupitelů ZSMO. – Reakci kanceláře Váženého pana europoslance Macha zatím (16. 10. 2015) nelze zjistit. – Stále platné stanovisko Ministerstva vnitra České republiky k těmto podobným kauzám na území celé České republiky hovoří jasně: „Občan obce má zákonem zaručené právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem, což znamená, že mu musí být umožněno vyjádřit názor k jakémukoli bodu, který byl zařazen na program zasedání a který byl projednáván. Jednací řád může toto právo „usměrnit“, nikoli však vyloučit (např. nastavením takových podmínek, které by vedly k nemožnosti jeho realizace).“ – Podobně výrok senátu Ústavního soudu ČR – sp. zn IV. ÚS 1511/13 – z 20. května 2014 naléhavě vysvětluje zastupitelům českých, moravských a slezských měst a obcí České republiky, že: „Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných.“ – „Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.“ – Sir Winston Churchill, proslulý premiér Spojeného království, držitel Nobelovy ceny za literaturu (1953), historik, žurnalista, voják a zákonodárce, jenž je považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století: vyřkl ve svém rozhlasovém projevu nazvaném „Obrana svobody a míru“ („The Defence of Freedom and Peace“) již 16. října 1938 svá následující prorocká slova, která vešla do dějin. Naprosto přesně vystihují také výše popsanou situaci, kterou ostravští zastupitelé svým nebetyčným cenzorským hlasováním vyvolali. Jakoby už tehdy Churchill přesně hovořil o těch třiceti šesti ostravských zastupitelích, kteří nectí svobodnou diskusi a potlačili ji ve snaze zabránit občanům v tom, aby mohli sdělit veřejnosti důležité informace. Sir Winston mj. na adresu podobných politiků prohlásil: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, čim více jsou zakazovanéa to je děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.“ – Petr Hadaščok nst. zhodnotil cenzurní zásah ostravských zastupitelů ve svém telefonickém vyjádření pro Necipujtenas.CZ dne 15. října 2015 takto: „Je to horší než za minulého totalitního režimu.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ proto zveřejňuje celý diskusní příspěvek Váženého pana Mgr. Radka Přepiory níže: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím, aby Vážené Zastupitelstvo dnes odmítlo schválit písemné odpovědi Váženému panu Hadaščokovi nst. a Váženému panu europoslanci Machovi, které jsou Vám předloženy. Již jsem Vás dnes na začátku jednání informoval o závažných zdravotních, etických a právních rizicích vynucování čipování. Vedení města byly letos navíc předloženy právní analýzy nezákonnosti a neústavnosti vymáhání čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka včetně analýz neúspěšnosti ostravského systému identifikace a navracení zatoulaných/opuštěných psů zpět domů k jejich majitelům. (Poznámka autora: viz materiály A, B, C, D, E, F a další na webu Necipujtenas.CZ včetně vyjádření starostů ostravských městských obvodů; navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vynucování čipování zde.) Jistě také víte, že místo dobře placených úředníků města pro Vás a všechny občany Ostravy sepsal zdarma Vážený disident/důchodce Petr Hadaščok nst., jenž sice nemá právní vzdělání, nicméně oplývá rozsáhlými životními zkušenostmi, vyhlášku o osvobození zle tísněných chovatelů psů ve městě z čipovací tyranie. Desítky pokut a správních řízení hovoří za vše. Vyhlášku Váženého disidenta Hadaščoka nst. posoudilo na žádost Statutárního města Ostravy přímo Ministerstvo vnitra České republiky jako souladnou se zákonem a poslalo ji zpět k aplikaci do Ostravy! Po zakomponování doporučených úprav ji můžete kdykoliv schválit. Týká se to obzvláště hnutí ANO a jeho ostravských zastupitelů vzhledem k předvolebním i povolebním prohlášením někdejšího ostravského/volebního lídra, dnešního Váženého pana primátora Ostravy – Ing. Tomáše Macury, MBA! – MV ČR navíc ve svém komentáři a doporučeních k vyhlášce Váženého pana Hadaščoka nst. uvedlo další zajímavá fakta: 1/ upozornilo, že cílem vyhlášky je mj. docílení nápravy situace tak, aby jeden pes nebyl povinně označen vícekrát, tedy známkou a ještě čipem nebo adresářem apod., což se bohužel v Ostravě aj. fakticky děje; 2/ MV ČR dále jednoznačně uznalo možná závažná rizika čipování, když připustilo situace, kdy veterinář odmítne čipovat zvíře ze zdravotních důvodů! Ostravská tzv. čipovací vyhláška č. 9/2012 bohužel s těmito případy nepočítá a již jen z tohoto důvodů je v rozporu se zákony České republiky! Fascinující je nicméně postup ve věci vyřizování podnětu Váženého pana Hadaščoka nst. a jeho ministerstvem vnitra schválené osvobozující vyhlášky. Do Ostravy dorazilo z MV ČR schválení a komentář k předmětné vyhlášce 25. května 2015. Vedení města ale tento fakt panu Hadaščokovi nst. až do počátku října 2015 z nepochopitelných důvodů nesdělilo i přes několik schůzek a pravidelnou korespondenci. Město navíc oficiálně přijalo podnět s návrhem vyhlášky Váženého občana Hadaščoka nst. dne 31. března 2015 a zařadilo jej pod dikci zákona o obcích a zde uvedených lhůt, ve kterých je nutné občanovi odpovědět. Nicméně do 1. října 2015 ještě Váženému občanovi Hadaščokovi nst. nikdo v zákonné lhůtě šedesáti až devadesát dnů žádnou odpověď nedal! Až teprve dnes máte před sebou dopis navržený Váženým vedením města k Vašemu hlasování. Jeho verze zveřejněná na webu města dokonce obsahovala nepravdivý údaj, že: Cituji „Vaše podání dne 9. 9. 2015 projednalo zastupitelstvo města Ostravy a usnesením č. mě pověřilo Vám odpovědět.“ Konec citace. Samozřejmě dne 9. 9. 2015 nic takového na oficiálně zveřejněném programu Váženého Zastupitelstva nebylo. – Jestliže nyní znáte všechna výše citovaná fakta, pak ovšem není správné, aby byly Vám předložené stávající písemné odpovědi zaslány Váženému panu Hadaščokovi nst. a Váženému panu europoslanci Machovi. Prosím: aby Vážené Zastupitelstvo dnes přijalo zcela nové usnesení, které bude reflektovat nové údaje a dramatický vývoj situace v této tzv. „Ostravské čipovací kauze“. Děkuji Vám.“ – Vážený pan Mgr. Přepiora na své písemné přihlášce zároveň pravidelně Vážené ostravské Zastupitelstvo mj. informuje, že: „Nebude-li tomuto diskusnímu příspěvku dán náležitý a spravedlivý prostor dle mé prosby, bude to považováno za porušení článku č.17 Listiny práv a svobod ČR – dle ústavního pořádku: „(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.“ „(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.“ Občan Přepiora také písemně na přihlášce vysvětlil: „Zákon ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) č.128/2000 Sb. v aktuálním znění: „§ 16 odst. (2) „občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, ...“ Děkuji. Dle stávajícího právního výkladu platí, že oprávněním občana obce uvedených v § 16 zákona o obcích odpovídá povinnost obce, resp. jejích orgánů, uplatnění daných oprávnění občanu obce umožnit. V případě, že by obec tato oprávnění neumožnila, porušila by tím zákon. Pokud by porušoval zákon jenom individuální volený funkcionář obce, mohlo by ho zastupitelstvo z funkce odvolat, pokud zaujímá ve věci jiný postoj. V případě, že by došlo k porušení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dalo by se postupovat dle pracovně právních předpisů.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201508/0015.html; https://web.archive.org/web/20151016085213/https://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201508/0015.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo-vnitra-cr-schvalilo-obcanskou-vyhlasku-disidenta-hadascoka-o-osvobozeni-z-cipovaci-tyranie-cr-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/14-veterinarnich-lekaru-oficialne-uznalo-zavazna-zdravotni-eticka-nebezpeci-vynucovani-cipovani-cr-2011-2008.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-cipovani-dane-cr-2015-2014.pdf; http://www.mvcr.cz/odk2/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=21247874; https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura; https://en.wikiquote.org/wiki/Censorship; http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/IV._US_1511_13_an.pdf

Text ke stažení v PDF:

 • 15. října 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 9. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy z 1. října 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené ostravské centrální Zastupitelstvo umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého Zastupitelstva v daleko větším počtu než obvykle a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v ostravském městském obvodě Ostrava-Polanka nad Odrou, chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích a obyčejného/slušného/gentlemanského jednání s lidmi v Ostravě, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v listopadu 2015 k výše uvedenému jednání Váženého ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že se občanům vedeným Váženým panem Stanislavem Válkem a inspirovaným zástupcem SwN – Váženým panem Mgr. Přepiorou – podařilo opět promluvit do duše místním ostravským politikům tak, aby si uvědomili potíže, které lidé v životě mají díky špatným politickým rozhodnutím a především díky tristní situaci, kterou způsobují obyvatelům Ostravy někteří zastupitelé v ostravském městském obvodě Ostrava-Polanka nad Odrou. Dochází zde totiž k děsivému přístupu ke zdejším stavebníkům v lokalitě U Olší a okolí. Po skončení jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy se posléze podařilo získat v kuloárech pro polanské stavebníky vítanou morální podporu ze strany řady zastupitelů napříč politickým spektrem a příslib odborného dohledu nad celou zdejší kauzou. Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami a psychologickými metodami papalášů; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého občana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Váženého občana Jiřího Válka (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk), Váženého pana Vladimíra Šebery (temperamentní, neohrožený občan, který odmítá akceptovat nespravedlivý přístup politiků) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Dostala se zde také zřejmě nedopatřením chyba z hlediska počtu přihlášek občanů, kteří se již před začátkem jednání Váženého Zastupitelstva přihlásili písemně do diskuse. Bylo jich nejméně 5. SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom, co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu listopadu 2015), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 25 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 1. října 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané: např. Vážený pan Stanislav Válek, Vážený pan Jiří Válek, Vážený pan Vladimír Šebera, jejichž přihlášky k diskusi jsou taktéž součástí zápisu níže. Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky aj.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 14. října 2015: Akce: Pozvánka na jednání ostravského centrálního zastupitelstva dne 14.10.2015 v 09:00hod. A možná přijde také Vážený pan europoslanec Petr Mach!

  http://www.necipujtenas.cz/akce/

 • 13. října 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Oficiální zápisy z jednání ostravského Sboru starostů potvrdily poctivou snahu Váženého pana primátora Tomáše Macury (zvolen na kandidátce hnutí ANO) o naplnění jeho předvolebního prohlášení: Aktivně a opakovaně usiluje o osvobození ostravských chovatelů z vynucování čipování nejlepších přátel člověka v Ostravě! Narazil však na neuvěřitelné obstrukce a neplnění stanovených termínů ze strany jemu podřízených ostravských obvodních starostů! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v souladu s usnesením Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015 i přes naprosto nepochopitelný/urputný odpor ze strany vedení Váženého ostravského Sboru starostů (Ss) zápisy z jednání Ss z období let 2014 a 2015. – Zřizovatelem Váženého Sboru starostů je ZSMO. – Výše uvedené důležité dokumenty dostalo SwN k dispozici díky obětavé pomoci a žádosti „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění a dále díky profesionální práci úředníků Statutárního města Ostravy ze zdejšího Odboru legislativního a právního. To vše po té: když selhaly opakované/pokorné prosby a mírové pokusy občanů o diskusi s vedením Ss. Všem spolupracujícím právnickým a fyzickým osobám proto náleží velké poděkování! Široká veřejnost se tak díky tomuto nespornému úspěchu konečně dozví pravdu o mnoha důležitých otázkách, které občany v Ostravě trápí a kdo je z velké části lidem způsobuje. Navíc zápisy z jednání Váženého Sboru starostů z let 2009 až 2013 již SwN obdrželo v létě roku 2014 díky žádosti o informace vzešlé z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji) a prostřednictvím kooperace (2014) s Váženým disidentem Petrem Hadaščokem nst. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka) a konečně také díky materiálům poskytnutým v létě 2014 Váženými zaměstnanci kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostrava-Poruba včetně Vážených pracovníků Magistrátu Statutárního města Ostravy. Všechny zápisy z let 2009 až 2015 získané „občany pro občany“ zaslal Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi a jeho týmu elektronicky dne 13. října 2015 šéf-editor SwN: Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Měly by být kompletně zveřejněny na oficiálním webu Statutárního města Ostravy v rámci plnění výše zmíněného usnesení ZSMO z 1. 7. 2015. Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje níže pouze výběr ze zápisů Ss, respektive ty z nich, které se zaměřují na tématiku vymáhání čipování zvířat a nemorální vynucování zvyšování daňové zátěže obyvatelstva. – Tyto dokumenty mj. především nade vší pochybnost potvrdily poctivou snahu Váženého pana ostravského primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolen na kandidátce hnutí ANO) o splnění jeho předvolebního prohlášení: Podle zápisů z jednání Ss Vážený pan primátor aktivně/opakovaně usiluje o osvobození ostravských chovatelů z čipovací tyranie! Naráží však na neuvěřitelné obstrukce ze strany jemu podřízených starostů ostravských městských obvodů! Zápisy taktéž potvrdily neskutečnou snahu Váženého vedení Sboru starostů o zvýšení daňové zátěže (z nemovitých věcí, nemovitostí) a o uvalení dalších těžkých břemen na obyvatelstvo Ostravy. To vše proti vůli Váženého pana primátora Macury, jenž se naopak občanů zastával a zvyšování daní konzistentně odmítal!Například 26. ledna 2015 přímo na zasedání Ss Vážená paní předsedkyně Sboru starostů propaguje zvýšení daní z nemovitých věcí slovy „za mě nejlépe zvednout“ a dále chce uvedené téma protlačit v rámci hlasování celého Ss, aby se posléze dalo odvolávat na tzv. kolektivní rozhodnutí dvaceti tří starostů. To se jí v dalších měsících posléze skutečně podařilo prosadit. Dále kupříkladu 18. května 2015 prohlásila Vážená paní předsedkyně Ss, že zvyšování daní z nemovitých věcí (nemovitostí) se dotkne opravdu všech, což u každého obvodu bude znamenat nějaký nárůst“ daně. Tedy není pravda, že např. pro majitelé malých domků se zahrádkou mělo dojít v této době ke snížení daňové zátěže (viz zápis z jednání ZSMO ze dne 9. 9. 2015). Naopak Vážený pan primátor Macura statečně odolával se svým týmem všem pokusům vedení Ss o protlačení zvýšení daní. Třeba už 26. ledna 2015 jasně v zápisu Sboru starostů uvedl, žedaň by měla být přijatelná a akceptovatelná pro lidi, kteří tady bydlí“ a „je třeba dobře zvážit, ať nezpůsobíme kolaps u vrstev, které jsou na hranici, a nedemotivujeme některé občany“; 27. dubna 2015 posléze natvrdo mj. prohlásil:Já osobně nechci zvyšovat daň“; „je to závažná věcatd. Z hlediska čipování zápisy Ss ukázaly, že 2. března 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura potvrdil záměr vedení Ostravy na vyhodnocení (ne)úspěšnosti čipování ve městě skrze vyjádření starostů všech dvaceti tří městských obvodů. Výše uvedeného dne Vážený pan primátor Macura jednoznačně zadal podřízeným starostům termín, kdy by mu měli takové své vyjádření sdělit. Mělo k tomu dojít hned v průběhu prvního/následujícího jednání Ss. Jenže k tomu z neznámých důvodů nedošlo ani v rámci výjezdního zasedání Ss na Čeladné dne 16. 4. 2015, kde mělo být řešení čipování na programu. Po uplynutí několika měsíců marného čekání Vážený pan primátor opět prosí starosty o posouzení dopadů a (ne)systémovosti čipování v Ostravě. Jasně jim stanovuje termín vyjádření do 30. 6. 2015. Avšak zase mu nebylo vyhověno. Zápis z jednání Ss z konce června 2015 dokonce k otázce čipování bohužel z neznámých důvodů neobsahuje záznam důležité diskuse starostů, která zde proběhla k trvalému označování psů chovaných na území města. Starostové svého primátora opět ignorovali. Sedmého září 2015 – potřetí – stanovil starostům Vážený pan primátor Macura termín pro jejich vyjádření k čipování do 30. 9. 2015. Svá stanoviska měli starostové zaslat písmeně na magistrátní odbor ochrany životního prostředí k Vážené paní náměstkyni Mgr. Kateřině Šebestové (zvolena na kandidátce hnutí ANO). – Není zatím známo (13. 10 . 2015): jak to dopadlo a jestli tato do nebe volající obstrukce starostů dále pokračovala. Jaký zájem na tom mohou starostové mít? Někomu evidentně velmi záleží na tom: aby se celá věc prodlužovala. Jednak může jít o dosažení tzv. přirozeného přírůstku počtu očipovaných psů s ohledem na každoroční vrhy štěňat a následný výběr poplatků ve městě. Dále přichází v úvahu čekání na legislativní proces v Praze, kde dochází k přípravě nové tzv. „celostátní čipovací legislativy“. – Na identifikaci/čipování zvířat ale nelze pohlížet jen jako by šlo o pouhá čísla v nějaké tabulce bez posouzení konkrétní funkčnosti a závažných rizik celého systému. Čipování tady není pro statistiku, aby si úředník mohl „odfajfknout“ plnění plánu. O tom, jak celý systém vynucování čipování v Ostravě trpí závažnými problémy, ostatně informoval Vážený Sbor starostů roku 2014 někdejší Vážený pan starosta nejlidnatějšího ostravského městského obvodu Ostravy-Jihu: Vážený pan Mgr. Karel Sibinský (ČSSD). Ten 23. června 2014 v rámci jednání Ss uvedl konkrétní fakta: systém čipování v Ostravě totálně na celé čáře selhal. Vážený pan starosta Sibinský tehdy řekl, že v Ostravě je to čipování prakticky k ničemu“, jelikož: „Existuje 10 druhů čipů a některé ani policisté nemohou najít.“ Podobně se vyjádřil 23. června 2014 také Vážený pan starosta ostravského městského obvodu Vítkovice: Petr Dlabal (ČSSD). Tehdy potvrdil, že systém čipování v Ostravě nefunguje. Policisté s ním mají velké problémy obzvláště tehdy, když se ostravský pes označený čipem zaběhne mimo hranice města. Vážený pan Dlabal dokonce vnímal tématiku vynucování čipování, poplatků ze psů a obecně souvisejících dlužníků za tak důležitou, že ji 31. března 2014 spojil s návrhem na vytvoření přístupu do databází občanů/chovatelů, aby mohli tyto lidi starostové/obvody přímo v uvozovkách „oslovovat“. – Tady se ukazuje: jak jsou takové databáze nebezpečné např. pro občany odmítající vynucování nezákonného/neústavního čipování a jakou důležitost implantacím RFID transpondérů přisuzují někteří starostové také z hlediska zjišťování osobních údajů občanů. – Kompletní verze získaných zápisů z jednání Váženého Sboru starostů z let 2009 až 2015 by měly být zveřejněny pro všechny občany Ostravy na oficiálním webu města.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 16. září 2015 Magistrátem Statutárního města Ostravy pod č. j. SMO/330094/15/LPO/Hud a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět po prodloužení zákonem dané lhůty o deset dnů (taktéž v rámci platné legislativy) dne 9. října 2015; dne 11. října 2015 obdržel výše uvedené dokumenty od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas. CZ); dále oficiální zápisy z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy z let 2009 až 2013: žádost o informace vzešlá v létě 2014 z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala - předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji; dokumenty získané v rámci letní spolupráce (2014) s Váženým občanem Ostravy PetremHadaščokem st. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka); materiály poskytnuté v létě 2014 Váženými zaměstnanci kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostravy-Poruby a Váženými pracovníky Magistrátu Statutárního města Ostravy; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/povinne-zverejnovane-informace/na-teto-strance-zahrnuji/i.-povinne-zverejnovane-informace-organu-verejne-spravy/18.-odpovedi-na-zadosti-o-informace-podle-zakona-c.-106-1999-sb/odpovedi-2014/odpovedi-na-zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu/lpo55.PDF; https://www.ostrava.cz/cs/urad/povinne-zverejnovane-informace/na-teto-strance-zahrnuji/i.-povinne-zverejnovane-informace-organu-verejne-spravy/18.-odpovedi-na-zadosti-o-informace-podle-zakona-c.-106-1999-sb/odpovedi-2015/odpovedi-na-zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu/copy_of_lpo41.PDF

Dokument ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 7. října 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Čtrnáct veterinárních specialistů z Olomouce, Brna, Prostějova, Kojetína, Hvozdu a Kostelce na Hané vystavilo své oficiální veterinární zprávy, které popsaly závažná zdravotní nebezpečí a mohutná etická rizika spojená se státním/městským vynucováním invazivního čipování zvířat! Čipovací hazard“ se životy nejlepších čtyřnohých přátel člověka tak musí být konečně zastaven! Špatné městské „čipovací“ vyhlášky, zákony nebo jiné předpisy, které vyžadují nekompromisní označení čipem všech živých tvorů: budou muset být novelizovány nebo úplně zrušeny! Opět se potvrdilo, že někteří ostravští politici a úředníci, kteří rizika/nebezpečí čipování stále popírají: neskutečným způsobem matou občany. Lidé se budou ptát: Proč jim část jejich zastupitelů a nevolených byrokratů neří pravdu! V důsledku níže publikovaných oficiálních dokumentů si tuto svou krutost budou muset zodpovědět před svým svědomím, naštvanými voliči/chovateli zvířat a samozřejmě také před Bohem! Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) publikovalo v rámci významného veřejného zájmu dne 7. října 2015 další důležité dokumenty s tématikou zdravotní, etické a právní nebezpečnosti/rizik vymáhání čipování, když obzvláště někteří ostravští politici neustále odmítají takové informace občanům předložit a dokonce je zamlčují nebo cíleně překrucují. Výše zmiňované materiály pocházejí z provenience čtrnácti dlouholetých v