Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv 5

 • 12. března 2014: Dokumenty ke stažení: Pan „Валерий Шапхатович Неталиев“ - zástupce ruského/městského/rodičovského výboru z Jekatěrinburgu („Екатеринбургский городской родительский комитет“) - zaslal v únoru 2011 dopis presidentu Ruské federace Medveděvovi, kde mu vylíčil problémy současné bezcitné společnosti dopadající těžce na tradiční rodiny, jejich víru/svobody/soukromí. Takové komplikace vytvářejí svými nápady progresivními vědci a politici. Ve svém listu zároveň zkritizoval myšlenky povinného očkování, dále především čipování dětí a jejich odebírání z rodin na státní převýchovu - viz teze vědeckého projektu „Dětství 2030“ s oficiální státní podporou.

Dokument - dopis pana "Неталиевa" - ke stažení v PDF:

Dále text rezoluce z 22. prosince 2010 adresované ruskému presidentu Medveděvovi, kterou odsouhlasil kongres přes třech tisíc zástupců disentujícího lidu v Moskvě na prvním „Všeruském rodičovském fóru ´Zachráníme rodinu - zachráníme vlast!´“ („Всероссийский родительский форум «Спасем семью - спасем Россию!»“). Diskusní příspěvky přihlášených řečníků odrážely zděšení lidu nad připravovanou sociálně-inženýrskou vizí vlády, nad situací ve společnosti, rozbíjením tradiční rodiny, čipováním dětí, potlačováním svobod, víry, soukromí aj. tématy. Závěrem zasedání byla jednomyslně schválena výše uvedená rezoluce, určená také „Občanské komoře Ruské federace“ s cílem zastavení projektu „Dětství 2030“ („Детствo-2030“). V reakci na takový lidový podnět „Občanská komora Ruské federace“ odložila plánované schválení „Детствa-2030“.


Dokument - rezoluce „Všeruského rodičovského fóra" z 22. prosince 2010 - ke stažení v PDF:

 • 11. března 2014: Dokumenty ke stažení: Doktor pedagogických věd „Максим Сергеевич Фомин“, absolvent Ruské státní pedagogické university („Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена“) v Petrohradu a člen vládní Putinovy/Medveděvovy politické strany „Jednotné Rusko“ („Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я»“), napsal v únoru 2011 kritický dopis ředitelce projektu „Dětství 2030“ („Детство-2030“) a šéfce sekretariátu „Občanské komory Ruské federace“ („Алина Федоровнa Радченко“). Publikoval v tomto smyslu také článek v časopise „СОЦИОСФЕРА“, kde uvedl, že ruští vědci velmi často vymýšlejí různé projekty, jejichž dopady na celou společnost nejsou řádně propracované, obsahují neskutečné „skryté významy“ a opravdu silně „kontroverzní ideje“ jako např. čipování dětí včetně jejich odebírání z rodin na státní převýchovu. Badatelská práce je pak často dokonce považována za jakési nové absolutní „božství“. „Фомин“ upozorňuje: projekty jako „Dětství 2030“ se mnohdy snaží nahradit „Stvořitele“ podle latinského rčení „Demon est Deus inversus“ - „Démon - to je Bůh naruby“ („Демон - это Бог наоборот“). Ve svém textu pak cituje paní ředitelku „Радченко“: To samé se týká „čipování mozku - je to jen otázka času. A ať se nám to líbí nebo ne, tak v blízké budoucnosti se to stane součástí našeho života. Otázkou je, zda budeme připraveni žít v tomto prostředí a s námi i naše děti? Zda můžeme být s našim vzdělávacím systémem ještě vůbec konkurenceschopní, bude-li k dispozici čip za dostupné peníze, který zajistí jakoukoliv odbornou způsobilost?"

  Dokument - článek z časopisu „СОЦИОСФЕРА“ - ke stažení v PDF:

 • 8. března 2014: Články, Publikace, Texty/Fakta - Rizika čipování: "RUSKÉ „ДЕТСТВО-2030“ = ČIPOVÁNÍ DĚTÍ! RUS" - Krátce z obsahu článku:

  Přelom let 2013/2014 překvapil občany Evropské unieSpojených států amerických celou řadou nepotvrzených spekulací o zavedení státem vyžadovaného povinného čipování dětí/novorozenců a starších: tzv. ´neproduktivních´ lidských bytostí - důchodců. Tyto informace byly pravděpodobně uvolněny v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Světové veřejné mínění však přitom zcela opomnělo upřít svou pozornost na velmi závažný vývoj reálných technologických trendů v Ruské federaci.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokumenty, které jednoznačně potvrzují, že významné ruské vědecké kruhy napojené na nejvyšší vládní místa připravovaly cestu pro doslovné čipování dětí. To vše v rámci jejich nijak neutajovaného/seriózně zpracovaného projektu s názvem Dětství 2030“ („Детство-2030), který byl protěžován v letech 2008 - 2012, byl dostupný k prostudování každému uživateli Internetu a jeho prezentace proběhla mj. v rámci oficiálního ruského pavilónu na prestižním Expu 2010Šanghaji. Zcela nepokrytě promýšlel možné scénáře/tendence vývoje společnosti s nutností jednat v praxi co nejdříve tak, aby se podařilo zabránit vědou identifikovaným/možným negativním jevům.

  Odborníci z týmu kolem projektu „Dětství 2030 pojmenovali následující důležité trendy současnosti a navrhli jejich řešení:

  • raketová rychlost vývoje elektronizace lidstva

  • nutnost být neustále připojen k informačním sítím a technologiím - Internet

  • nové možnosti celoživotního vzdělávání bez potřeby návštěvy škol

  • život lidí v prostředí virtuální reality s plnou seberealizací - prožívání mnoha typů doposud pouze pro většinu občanů nedostupných životů

  • rozpad tradiční rodiny

  • zavedení státem vyžadovaných „průkazů správného rodiče“ bez nichž by nebylo vůbec možné vychovávat jakékoliv potomky

  • odebírání dětí z rozpadlých rodin a jejich státní převýchova/kontrola/indoktrinace

  • posléze v konečném důsledku také nástup tzv. „čipizace“ („чипизация“ - mikro/nanočipy), nebo-li čipování dětí/mládeže i dospělých osob s cílem umožnění bezprostředního propojení člověka s informačními sítěmi, zajištění změny/zlepšení lidských tělesných a intelektuálních schopností, především pak daleko efektivnější státní i tržní/marketingové/informační kontroly

  To vše za účelem údajného zkvalitnění života dítěte, rodiny a společnosti. Rusko si mělo díky tomu zachovat i v budoucích desetiletích statut globální velmoci („великая страна“).

  Детство-2030bylo obšírně ze všech stran probíráno v ruských sdělovacích prostředcích. Jakmile se o tomto projektu (tzv. „Форсайт - angl. Foresight - dlouhodobá předpověď vědecko-technologického vývoje založená na reálných faktech/výzkumu odborníků) dozvěděli obzvláště pravoslavní věřící, dokonce značná část vědecké obcepředevším konzervativně založený ruský národ: téměř okamžitě vznikl vůči „Dětství 2030“ mohutný národní odpor. Lidé svolávali občanské výbory na ochranu rodiny/soukromí/svobody vůči nástupu juvenilní justice, se kterou si projekt oprávněně spojovali. Občané také aktivně participovali ve velmi „divokých“ televizních debatách, sepisovali protestní petice, posílali podnětydotazy, pořádali masové demonstrace včetně všeruského sjezdu rodičů v Moskvě. A světe div se: v Rusku uspěli.

  Disenty lidu vůči projektu „Dětství 2030“ se staly jednou z mnoha důležitých příčin cca dvaceti osmi procentního úbytku hlasů pro vládní ruskou politickou stranuJednotné Rusko(„Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я»“) v parlamentních volbách roku 2011. S nástupem (staro)nového presidenta Vladimira Vladimiroviče Putina („Влади́мир Влади́мирович Пу́тин“) v květnu roku 2012 byly krok za krokem podobné technologicko-vizionářské projekty předchozího vedení jdoucí proti pocitům lidu a tradiční rodině většinou postupně utlumovány a transformovány do jiné - veřejnosti přijatelnější - podoby, zpočátku oficiálně z finančních důvodů, později již také ze zásadových/ideových.

  Progresivní vědci napojení na některé politiky v okolí minulého presidenta Dmitrije Anatoljeviče Medveděva („Дми́трий Анато́льевич Медве́дев“ - ve funkci od 7. května 2008 do 7. května 2012) si alespoň v praxi vyzkoušeli, že zásadová/věřící veřejnost má stále velkou sílu a dobře si pamatuje, jaké pokusy na ní prováděli sociální inženýři za minulého režimu. V zemi s tak mohutnou revoluční tradicí není radno s lidem laškovat a pokoušet se mu v současnosti nalinkovat „skvělou budoucnost“ s mikročipy, juvenilní justicí, totální státní kontrolou. K tomuto poznání dospěli také pod Putinovým vedením šéfové ruského státu.

  Je to dodnes názornou ukázkou toho, že i v Ruské federaci lze dosáhnout svobodně, demokratickými/mírovými metodami realizace přání občanů. Je k tomu ale především nutná ochota aktivně se zapojit do společné/dlouhodobé práce, vzájemné naslouchání/vstřícnost mezi politiky/vědci/občany. O to více pak představuje tento fakt inspiraci pro Českou republiku a celou Evropskou unii.

  Pro českého čtenáře bude jistě zajímavým zjištění, že z hlediska politické reprezentace vystupovali nejhlasitěji proti „Dětství 2030 nikoliv pravicoví politici jakožto tradiční obhájci svobody člověka, nýbrž především paradoxně ruští komunisté („Коммунистическая партия Российской Федерации“), ale také třeba členstvo vládní Putinovy/Medveděvovy politické strany „Jednotné Rusko („Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я») a samozřejmě pravoslavní duchovní („Русская Православная Церковь Московского Патриархата“).

  Představuje to svým způsobem výzvu obzvláště pro komunisty v ČR. Vždyť něco takového bylo pro ně ještě nedávno naprosto neslýchané. Přeci levice - ke své škodě - obzvláště v Ostravě urputně odmítala pomáhat hájit svobodu člověka na úkor tzv. údajné nutnosti obnovit opět pořádek“. Mnoho občanů se však posléze oprávněně ptalo: Jaký? Nový světový nebo ten starý/předlistopadový?

  Níže se můžete seznámit s podrobnostmi kolem ruského projektu s názvem Детствo-2030(„Dětství 2030“), který měl podporu nejvyšších vládních míst Ruské federace a ukázal také nebezpečné trendy v myšlení globálních, tedy zároveň některých českých/evropských/amerických aj. elit. Veřejné mínění si jistě uvědomuje: Velmi mocní/bohatí lidé mohou rozhodovat skrze své ´neomezené možnosti´ o zákonné úpravě společenských vztahů. Proto by občané měli být vždy v nejvyšší možné míře pohotovosti, pokud budou existovat takové projekty, prosazující mj. implantace cizích elektronických zařízení (mikro/nanočipy aj.) do živých těl (zvířat i lidí), vyžadující povinné identifikační označování bez možnosti výběru klasických metod označení a s tím související omezování svobodného života člověka/rodiny a celých národů. Ono pověstné: „Nejprve si čipování vyzkoušíme na zvířatech, pak přijdou na řadu lidé,“ tak nyní dostává naprosto reálnou podobu.

  Tento článek přináší dále především ukázky z mohutné celospolečenské/ruské/mediální i odborné diskuse, kterou daný projekt „Dětství 2030“ rozpoutal. Vždy zde přitom rezonovalo velké téma: Obrana občanů před vměšováním státu do soukromí/víry, před rozbíjením tradiční rodiny a propagovanými možnostmi čipování dětí/mládeže/lidí. Celý text je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ruske-detstvo-2030-cipovani-deti-rus-6.aspx

 • 5. března 2014: Dokumenty ke stažení: Zápis z 30. zasedání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 19.2.2014 mj. s tématikou nelegálního povinného čipování již označených domácích zvířat a řešení této otázky od 1.1.2014 dle nového Občanského zákoníku včetně ochrany základních práv a svobod občanů. Dotčené body jednání: Úvod, bod č. 7 s názvem „Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10. 03. 2014 “ a především k bod č. 19 s názvem „Návrh na nové vzory dokumentů" Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích" a pověření ředitele Městské policie Ostrava k rozhodování a uzavírání smluvních vztahů“.

POZNÁMKA: Originální verze dokumentu (viz zdroj 1) má legálně zcenzurovány (začerněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména části občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě některá jména nezačerňuje: Má souhlas Petra Hadaščoka st. se zveřejňováním jeho jména dle kontextu námi publikovaných materiálů. Oficiální dokument města Ostravy (viz zdroj 1) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Doporučujeme proto raději před čtením originálního materiálu vždy nejprve prostudovat tiskové prohlášení společenství webu Necipujtenas.CZ ZDE, které přesněji zachycuje doslovně pronesené výroky pana Hadaščoka st., pana primátora Ostravy Ing. Petra Kajnara, jeho náměstků a dalších osob, kontext a právní komentáře dle pořízených audio-nahrávek.

Podrobný výklad celé problematiky je pak k dispozici v samostatném materiálu ZDE: http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

 • 23. února 2014: TISKOVÁ PROHLÁŠENÍ - AKTUALITY: ZASTUPITELÉ OSTRAVY SOUHLASILI 19. ÚNORA L.P. 2014 S KOMPROMISNÍM NÁVRHEM LIDU NA ZASTAVENÍ VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT (PEJSCI) A TO SICE FORMOU NOVELY PŘÍSLUŠNÝCH MÍSTNÍCH VYHLÁŠEK. PROJEDNAJÍ TENTO NÁVRH NEJPRVE V KOMISÍCH, V RADĚ MĚSTA A PŘEDLOŽÍ POSLÉZE VÝSLEDNÉ TEXTY SOUVISEJÍCÍCH/ ZMĚNĚNÝCH/PODZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ (PŘÍPADNĚ PŮVODNÍ „ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY“ ZCELA ZRUŠÍ) K HLASOVÁNÍ NA DUBNOVÉM (2. 4. 2014) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA. POLITICI TO OBČANŮM VEŘEJNĚ/OPAKOVANĚ SLÍBILI FORMOU GENTLEMANSKÉ DOHODY.

ZÁSTUPCI „PRO-ČIPOVACÍ“ LOBBY NEDOKÁZALI ZABRÁNIT OBHÁJCI OBČANSKÝCH SVOBOD A SPOLUAUTOROVI PETICE PROTI VYNUCOVÁNÍ IMPLANTACÍ MIKROČIPŮ - PANU HADAŠČOKOVI ST. - VE SLUŠNÉ DISKUSI ANI PŘES MARGINALIZACI CELÉHO „ČIPOVACÍHO PROBLÉMU“, PODCEŇOVÁNÍ JEHO OSOBY, OBSTRUKCE S VYŘIZOVÁNÍM ELEKTRONICKY ZASÍLANÝCH PROSEB/PODNĚTŮ/ŽÁDOSTÍ A PRÁVNÍCH ANALÝZ S TÉMATIKOU ZASTAVENÍ NEZÁKONNÉHO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, KTERÁ JIŽ JSOU ŘÁDNĚ ZAPLACENA, OZNAČENA JINÝM ZPŮSOBEM - NAPŘ. ZNÁMKOU - A ZA KTERÉ JSOU OBČANÉ NUCENI PLATIT PODRUHÉ ZAKOUPENÍM MIKROČIPU A REGISTRACEMI DO RŮZNÝCH CHOVATELSKÝCH DATABÁZÍ.

PANA HADAŠČOKA NEODRADILY OD SVOBODNÉ DISKUSE ANI VÝHRŮŽKY FYZICKOU LIKVIDACÍ ADRESOVANÉ JEMU SAMOTNÉMU I JEHO MALIČKÉ FENCE NELINCE. PROHLÁSIL: NIKDY TO NEVZDÁM! JÁ ANI MOJE RODINA SE NIKÝM ZASTRAŠIT NEDÁME!“ JDE PODLE NĚJ O VĚC „VÝHRADY SVĚDOMÍ/SLUŠNOSTI/ETIKY/CTI“ A „ZLU SE NEUSTUPUJE“. CELÝ NÁROD BY SE MĚL SPOJIT PROTI TOMUTO „ČIPOVACÍMU ZLOŘÁDU“.

SVOBODA PROJEVU BYLA TENTOKRÁTE NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA OSTRAVY DODRŽENA! PODĚKOVÁNÍ ZA TO PATŘÍ PŘEDEVŠÍM PANU PRIMÁTOROVI KAJNAROVI, JENŽ BYL NEDÁVNO VYLOUČEN MJ. KVŮLI NESHODÁM V PROBLEMATICE ČIPOVÁNÍČSSD. DÁLE JE TŘEBA VYSLOVIT UZNÁNÍ ŘADĚ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY NAPŘÍČ SPOLEČENSKOPOLITICKÝM SPEKTREM, KTERÉ NA PROBLÉM S MOŽNOU CENZUROU PŘI JEDNÁNÍ OSTRAVSKÝCH ZASTUPITELŮ DŮRAZNĚ UPOZORNILY A VAROVALY PŘED PORUŠOVÁNÍM ZÁKLADNÍCH ÚSTAVNÍCH LIDSKÝCH PRÁV/SVOBOD.

PANA HADAŠČOKA, SPOLEČENSTVÍ NECIPUJTENAS.CZ A MILIÓNY OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY JIŽ PODPOŘILO MNOŽSTVÍ KLÍČOVÝCH POLITIKŮ Z REGIONŮ A PŘEDEVŠÍM MJ. Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY A SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE AJ. ZEMÍ.

MÍROVÝ BOJ PROTI LEGISLATIVNÍMU A DALŠÍM FORMÁM NÁSILÍ TAK ÚSPĚŠNĚ FINIŠUJE. OBČANÉ MOHOU BÝT V DOHLEDNÉ DOBĚ OSVOBOZENI OD NEPŘÍJEMNÝCH „ČIPOVACÍCH KONTROL“, OD PROLAMOVÁNÍ ÚSTAVNĚ CHRÁNĚNÝCH PRÁV/SVOBOD, OD NARUŠOVÁNÍ SOUKROMÍ OBČANŮ, OD ZBYTEČNÝCH/NOVÝCH VÝDAJŮ A PŘEDEVŠÍM OD RIZIKOVÉHO A NEZÁKONNÉHO VYNUCOVÁNÍ IMPLANTACÍ CIZÍCH ELEKTRONICKÝCH PŘEDMĚTŮ DO ŽIVÝCH TĚL DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.

POLITICI SI ZŘEJMĚ KONEČNĚ UVĚDOMILI, ŽE SUPER VOLEBNÍ ROK 2014 JE ZDE A VEŘEJNOST BEDLIVĚ SLEDUJE JEJICH KROKY, NEHODLÁ JIŽ DÁLE BEZMOCNĚ ČEKAT: VYŽADUJE KONEČNĚ VSTŘÍCNÉ ŘEŠENÍ! DĚKUJEME! :)

Zastupitelé Statutárního města Ostravy projednali na svém třicátém zasedání dne 19. února 2014 návrh na zrušení povinného čipování domácích mazlíčků a související novelizaci vyhlášek o místních poplatcích ze psů z dílny pana zastupitele Jana Bechera (Hnutí Ostravak). Výsledkem jejich neformální diskuse byla gentlemanská dohoda, že bude tento návrh postoupen příslušným komisím a Radě města tak, aby mohl být předložen ke hlasování Zastupitelstvu Ostravy na dubnovém jednání (2. 4. 2014).

Jde o značný úspěch občanů, kteří s vynucováním čipování nesouhlasí, od prosince roku 2012 aktivně bojují za osvobození svých rodin a domácích zvířat od neústavních zásahů do jejich soukromých životů a také neustále svým zastupitelům píší, scházejí se s nimi, prosí o diskusi a zasílají jim už dokonce právní analýzy, v nichž poukazují na nezákonnost vynucování čipování a na nelegální kontroly domácích zvířat konaných městskou policií včetně likvidační výše zamýšlených/nespravedlivých pokut. A právě tito svobodomyslní občané se rozhodnutím ostravských zastupitelů úspěšně posunuli na své cestě k definitivnímu ukončení tzv. „povinných“ implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat. Bude to však ještě nelehký souboj argumentů. Zástupci „čipovací lobby“ se jistě pokusí celý osvobozovací proces zvrátit nebo zcela zastavit a to včetně využití tzv. formálních důvodů.

Společenství webu Necipujtenas.CZ seznámilo na přelomu let 2013/2014 zastupitele Ostravy, poslance, senátory a další významné představitele ČR - dle své předchozí veřejné deklarace - s analýzou nezákonného vynucování čipování již označených zvířat včetně situace kolem nového Občanského zákoníku. Oslovilo v této věci (a dále kontaktuje) řadu významných osobností z České republiky i zahraničí. Získalo např. důležitou podporu od:

Ostravští zastupitelé v průběhu svého jednání 19. 2. 2014 navíc dále probrali upozorněni občana Petra Hadaščoka st. na vážné problémy ve věci předloženého návrhu Smlouvy o opatrovnictví psů (bod č. 19 pořadu jednání v bloku pana primátora). Tento dokument znevýhodňuje dobrovolnou lidskou péči o nalezená zvířata, konanou z dobroty srdce na vlastní náklady chovatele mimo aktivity městského útulku (úspora prostředků města, občanská konkurence útulku) a to až do doby stanovenou Občanským zákoníkem pro vyjasnění, komu pes vlastně patří. Veškerou svou vynaloženou péči (mimo nálezné) takto občan činí bez nároků na jakýkoliv honorář. Město bude podle návrhu smlouvy na výše uvedených dobrých lidech nyní vymáhat nestandardní poplatky za tuto jejich péči, které nemají z hlediska města přesně/taxativně vymezenou oporu v zákoně. Existuje obava, že chce město tímto způsobem tzv. ´vyřešit´ otázku výplat nálezného? Další smluvní ujednání nutí navíc občany k tomu, aby při své dobročinnosti strpěli neústavní a nikým přesně nedefinované kontroly svých soukromých obydlí: jde to proti Listině práv a svobod.

Petr Hadaščok st. také poukázal na nejasnosti kolem předávání jeho elektronické komunikace zastupitelům města Ostravy k náležitému projednání. Ačkoliv mu bylo patřičnými zaměstnanci ostravského magistrátu písemně sděleno, že byly všechny jeho podněty voleným zástupcům lidu řádně doručeny v polovině ledna téhož roku: přesto obdržel dopis z 12. února 2014 podepsaný náměstkem pana primátora Ostravy, ve kterém mu bylo sděleno, že se tak nestalo. Jeho Emaily se týkaly mj. nelegálnosti vynucování čipování (viz výše) a žádaly z toho důvodu krom jiného nové hlasování o zrušení „čipovací“ vyhlášky č. 9/2012 na zasedání zastupitelů dne 19. 2. 2014.

Interní zdroj z ostravského magistrátu - nepřál si být z pochopitelných důvodů jmenován (dále nehodlal přihlížet takové nespravedlnosti) - k tomu pro kolegy ze Společenství webu Necipujtenas.CZ uvedl, že ostravským politikům legislativní argumenty pana Hadaščoka z jeho lednových Emailů tak „zřetelně zamotaly hlavu, že ani jejich nejlepší právní experti si s nimi nevěděli rady“. Proto prý potřebují více času. Využili tedy slovyrůzné/zástupné a formální důvodyk odložení projednávání návrhu pana Hadaščoka. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění jim přitom umožňuje (nikoliv ukládá) řešit občanské podněty dle § 16 odst. (2) písm. g) „BEZODKLADNĚ. Magistrátní zdroj dále dodal:Pokud by již měli v celé věci jasno, nedělali by s tím takové drahoty. Můžete to klidně nazvat třeba formou cenzury, jestli chcete.

Wikipedie definuje cenzuru takto:

Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací - ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů. Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo by se cenzuru snažil obejít. Cenzura je součástí praktik mocenských struktur prakticky celou lidskou historii.

Pan Petr Hadaščok st. stejně nakonec dokázal tyto podivné praktiky jako svobodný/svéprávný a velmi inteligentní občan eliminovat tak, že přednesl svůj příspěvek a jasné názory v rámci programového bodu jednání zastupitelů č. 19.

Zástupce Společenství Necipujtenas.CZ totiž rozeslal vybraným zastupitelům Ostravy (kteří veřejně deklarují, že považují lidskou svobodu za velmi důležitou hodnotu naší civilizace) 18. 2. 2014 pokornou prosbu, aby nebyli diskutující občané při jednání města cenzurováni, aby jim nikdo jen tak z plezíru bez jasného zdůvodnění a komunikace s lidmi neodebíral slovo. Tuto iniciativu podpořil svým oficiálním vyjádřením mj. osobnosti výše uvedený poslanec PČR Herbert Pavera z TOP 09.

Ke cti „pana řídícího“ jednání ostravského Zastupitelstva budiž řečeno, že se touto prosbou nechal inspirovat a tentokráte k cenzuře/omezení svobody slova nedošlo. Občané dostali plný/spravedlivý prostor pro vyjádření svého názoru tak, jak by tomu mělo být ve svobodné zemi zvykem. Děkujeme! :)

Pan Hadaščok st. posléze veřejně na mikrofon neopomněl sdělit všem zastupitelům a oběma přítomným váženým pánům vedoucím činitelům městské i státní policie, že jeho zásadový/statečný/disentující/mírový/občanský odpor vůči bezcitnému a nezákonnému čipování a různým typům neférového jednání se stal předmětem nelibosti ´jistých temných individuí´. Jeho fence Nelince i jemu osobně někdo opakovaně vyhrožuje likvidací. Vyzval tedy všechny účastníky jednání Zastupitelstva, aby v případě své povědomosti o takovém nevybíravém zastrašování: bylo od podobných zlých kroků upuštěno.

Kolegům z Necipujtenas.CZ v kuloárech ostravské radnice pan Hadaščok st. sdělil: Nikdy to nevzdám! Já ani moje rodina se nikým zastrašit nedáme!“ Jde podle něj o věcvýhrady svědomí/slušnosti/etiky/cti“, a „zlu se neustupuje. Celý národ by se měl spojit proti tomuto „čipovacímu zlořádu a aktivně se mírovými/slušnými prostředky bránit tak, jako to dělají lidé v Ostravě a dnes již v mnoha dalších městech i vesnicích ČR. Nechť světlo naděje konečně zasvítí celé utlačované České republice i Evropské unii.

Níže se můžete seznámit s komentovaným přepisem části audionahrávek z oficiálního/veřejného zasedání ostravských zástupců lidu ze dne 19. 2. 2014 v dopoledním bloku, obzvláště se zřetelem k úvodnímu jednání, dále k bodu č. 7 s názvem „Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10. 03. 2014 “ a především k bodu č. 19 s názvem „Návrh na nové vzory dokumentů" Útulku pro nalezené psyOstravě-Třebovicích" a pověření ředitele Městské policie Ostrava k rozhodování a uzavírání smluvních vztahů“.

Celý článek k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Vždy budu stát na straně svobody slova občanů. Cenzura slušné a věcné diskuse občana vystupujícího na jednání obce je naprosto nepřípustná! U nás v Bolaticích jsme dali občanům možnost volby. Nikoho k čipování nenutíme. Ti, kteří mají psa očipovaného, platí menší roční poplatek za psa. Možná i to by mohla být cesta zastupitelů města Ostravy,” vysvětlil pan poslanec a dodal: „Přeji Vám, abyste dosáhli svého cíle."

Děkujeme! :)

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Agentura Bloomberg a další zpravod. weby informují o dalším rozvoji možností implantací mikročipů do živého lidského těla v rámci americké armády a jejích zdravotních programů pro rekonvalescenci veteránů -http://www.globalresearch.ca/the-pentagons-darpa-continues-to-push-black-box-brain-chip-implant/5368289; http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3482-pentagon-chce-pomoci-vojakum-a-seniorum-spoustet-vzpominky-implantovanym-cipem; http://www.infowars.com/darpa-continues-to-push-black-box-brain-chip/; http://www.bloomberg.com/news/2014-02-07/brain-implants-hold-promise-restoring-combat-memory-loss.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 2014, 7. února: FAKTA-DOKUMENTY KE STAŽENÍ: Ministerstvo průmyslu a energetiky Ruské federace („МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“, dnešní ruské Ministerstvo energetikyMinisterstvo průmyslu a obchodu) zveřejnilo své nařízení č. 311 ze dne 7. srpna 2007 s podpisem dlouholetého šéfa tohoto resortu (2004-2012) pana Viktora Borisoviče Christenka (Виктор Борисович Христенко). Daný dokument popisuje schválený plán vývoje Ruska v oblasti elektronizace celé společnosti až do roku 2025. Jedním z hlavních cílů třetí fáze výše uvedené ruské strategie je masové rozšíření používání nanotechnologií a jejich pronikání do běžného života obyvatel. Každý člověk by měl být díky tomu neustále napojen na globální informační síť - např. Internet. Nanoelektronika (mj. miniaturní „nanočipy“) bude integrována s bio-objekty (rozuměj: např. s částmi lidského nebo zvířecího těla), čímž bude prý zajištěno nepřetržité monitorování, udržování a zlepšování kvality života. Zároveň se přitom díky tomu mají snížit sociální náklady státu. Dojde k mohutnému rozšíření bezdrátových nanoelektronických zařízení: zajistí to permanentní kontakt člověka s okolím skrze jeho pouhé myšlenky. Bude umožněna přímá komunikace mezi lidským mozkem, životním prostředím, předměty, vozidly, dalšími živými bytostmi. Výroba těchto nanoelektronických produktů překročí miliardy kusů ročně. Půjde o obrovský trh. Ruský průmysl musí být na podobnou výzvu dobře připraven, aby pomohl uhájit nezávislost své země (silná konkurence). Tradiční přístrojová strojírenská výroba pak přirozeně ustoupí do pozadí požadavkům především farmaceutického sektoru (rozuměj: např. nanočipové implantáty apod.).

Dokument ke stažení v JPG: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo_prumyslu_a_energetiky_ruske_federace_nanocipy_lidem_masove_rozsireni-strategie-vyvoje-2007.jpg

 • 2014, 6. února: Média: Deník MF DNES informuje ve své tištěné podobně (4. 2. 2014 - pro MS kraj) o masivním bojkotu povinného čipování v Ostravě; zmiňuje neúspěch s vynucováním trvalé identifikace psů, která nezafungovala ani pod hrozbou drastických pokut a ukazuje občanům, že se v této souvislosti také zatím prý údajně nemusejí bát policejních/čipovacích kontrol. List zároveň cituje pozvánku spoluautora Petice proti povinnému čipování pana Hadaščoka st. určenou široké veřejnosti, aby lidé přišli na únorové jednání zastupitelstva Ostravy a zasadili se zde společně v rámci boje za svobodný život člověka a celých rodin o zrušení povinných/plošných implantací cizích elektronických předmětů do živých těl domácích zvířat a ukončili tak postihování slušných občanů města. Podle vyjádření vedení ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro MF DNES jsou zdejší radní jednoznačně/konzistentně proti povinnému čipování. (Online verze z 8. 2. 2014 ZDE: http://ostrava.idnes.cz/povinne-cipovani-psu-ostrava-d2c-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140204_2030198_ostrava-zpravy_mav )

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Společenství webu Necipujtenas.cz oslovilo významné představitele Strany svobodných občanů (Svobodní), kteří již minulý rok prokázali v praxi, na rozdíl od některých jiných politických subjektů a jejich pouze pro-forma marketingových vábniček, že se nebojí hájit svobody/přirozené právo člověka a rodiny, jsou odhodláni zastat se občanů vůči snahám bezcitné moci výkonné/zákonodárné o povinné/plošné očipování domácích zvířat i samotného lidu České republiky. Tento svůj veskrze zásadový postoj Svobodní konzistentně potvrdili také pro rok 2014.

Exkluzivně pro Necipujtenas.cz vyslali své významné ANTI-čipovací poselství voličům vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu (EP) a do obecních/městských zastupitelstev:

Ing. PETR MACH, Ph.D., předseda Svobodných, z televize i rozhlasu dobře známý lidový a přitom špičkový ekonom/vysokoškolský pedagog

Ing. JIŘÍ ZAPLETAL, předseda krajského sdružení Strany svobodných občanů v Moravskoslezském kraji

Pan MIROSLAV JAHODA, BA, člen Republikového výboru Svobodných

Ve dnech 5. až 12. února 2014 probíhají navíc ve Straně svobodných občanů široké veřejnosti otevřené primárky, do kterých se přihlásilo 64 kandidátů. Zvoleno bude 22 osobností s nejvyšším počtem hlasů.

Níže se můžete seznámit s doslovným zněním odpovědí pánů Macha, Zapletala a Jahody na dotazy Necipujtenas.cz.

Celý článek k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/svobodni-v-bruselu-i-doma-stop-cipovani-cr.aspx