Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Řešení zlé čipovací novely vet. zákona!ČR

Praha, Česká republika, 3. července 2017 (Rd)

ODS čestně dodržela slovo: Celý poslanecký klub občanských demokratů odmítl hlasovat pro invazivní/zastaralé/povinné a rizikové čipování spojené s očkováním nejlepších čtyřnohých přátel člověka! – Dolní komora Parlamentu České republiky odhlasovala 30. června 2017 novelu Veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., která neodborným a děsivě diletantským způsobem stanovila a spojila platnost očkování proti vzteklině s implantací RFID podkožního čipu a to s účinností od 1. ledna 2020. Týkat se bude všech chovatelů psů, kteří budou muset prokázat platnost vakcinace proti vzteklině paradoxně ve spojitosti s podkožním čipem. Bez čipu nebo staršího tetování (uznatelné pouze před 3. červencem 2011) jim pomýlení politici odmítnou očkování uznat i když bude mít pes imunitu a výrobce vakcíny v příbalovém letáku nikde žádné čipy pro akceptaci svého produktu nezmiňuje (SIC!). Medicínská rizika bezvýjimečného vynucování nastřelování cizích identifikačních těles do živých těl zvířat v kombinaci s očkováním jsou přitom již dostatečně známá. Vzteklina se ke všemu na území ČR nevyskytuje od roku 2004. Očkování proti této nemoci funguje od své aplikace bez jakýchkoliv čipů nejméně 3 roky (viz např. Nobivac Rabies, Versiguard Rabies apod.), nicméně faktická účinnost může být mnohem delší. Některá zvířata již mají dávno vůči vzteklině vyvinutou doživotní imunitu. Není také možné očkovat (a tedy nově i čipovat) akutně, chronicky nebo autoimunitně nemocné zvíře, když jsou známy případy, že obzvláště právě chronicky nemocní psi už nedokáží po vakcinaci utvořit ve svém těle dostatek protilátek. Jsou zdokumentovány kauzy, kdy došlo v kombinaci s očkováním a čipováním k vývinu nádorů. Novela veterinárního zákona v tomto ohledu úplně krutě s žádnými/nutnými zdravotními výjimkami, které jsou v civilizovaném světě běžné (Anglie, Irsko, Austrálie, Nový Zéland), vůbec nepočítá (SIC!).

Dále podle oficiálních zpráv (2017 - 2000) Policejního prezídia nejsou v České republice známy žádné masové případy tzv. množíren malých domácích zvířat; – týrání psů, koček apod. obecně dosahuje v ČR pouze kolem tří desítek případů ročně z několika miliónů zcela bez problémů chovaných oblíbených čtyřnohých lidských kamarádů. Čipy těmto tristním jevům dosud v žádné zemi nezabránily a ani je definitivně nevyřešily.

Od začátku roku 2020, jestliže výše uvedený legislativní paskvil projde také senátem a podepíše jej Vážený pan president, by pak urputní politici nadělili občanům/chovatelům před volbami další nevítané, předražené a často zcela nefunkční břemeno. Povinné čipování totiž jako systém za více než dvě desítky let své existence nedokázalo nikde na světě vyřešit problémy s týráním zvířat, jejich touláním, krádežemi, pašováním nebo znečisťováním veřejných prostranství a samozřejmě už vůbec nikoliv s nemocností živých čtyřnohých tvorů.

Po zkušenostech s hlasováním v dolní komoře Parlamentu ČR nezbývá než konstatovat: Části českých politiků je to však úplně jedno. Hlavně, aby mělo všechno živé svůj čip, číslo, bylo to zkatalogizováno, kontrolováno a platilo to daně. Nic jiného je v tomto smyslu nezajímá. Praktické problémy jejich rozhodnutí, špatný systém, humanita, etika, nic z toho pro ně nemá význam. Hloupost a krutost opět zvítězila.

Nutit občany k povinnému nákupu zastaralé a často systémově nefunkční RFID identifikace (mj. neaktuálnost údajů v registrech), když existuje např. NEinvazivní DNA označování přímo v terénu bez nutnosti zdlouhavého čekání na vyhodnocování laboratorních vzorků, mobilní aplikace využívající policejní metodu inteligentního rozpoznávání tváří zvířat apod., představuje nehoráznou neznalost, nespravedlnost a nepřijatelný zásah do ústavních přirozených práv/svobod občanů ČR, kteří také často díky svému přesvědčení (víře) jakékoliv dálkově čitelné povinné čipy odmítají – o protěžování a lobbování jistých Vážených zákonodárců pouze za jednu jedinou identifikační metodu a její výrobce ani nemluvě. A tím to nekončí: někteří zákonodárci už plánují další zpřísňování „čipovací legislativy“.

Hlavní iniciátor celé tristní „čipovací“ novelizace veterinárního zákona, Vážený pan poslanec TOP 09 Mgr. Herbert Pavera, ani na výše uvedené jednání dolní parlamentní komory 30. 6. 2017 nepřišel, neb se řádně omluvil. Samotný jeho poslanecký klub „topky“ a Starostů byl v otázce povinného čipování rozdělen. Nedokázal vládní koalici poskytnout více než 8 a posléze 9 hlasů z celkových dvaceti šesti.

Naopak Občanská demokratická strana (ODS) čestně dodržela svá dřívější prohlášení: Povinné/neférové/nekompromisní implantace invazivních RFID transpondérů NIKDO Z JEJICH VÁŽENÝCH POSLANCŮ/POSLANKYŇ NEPODPOŘIL!

První hlasování o konkrétní paragrafované novele veterinárního zákona o povinném čipování psů proběhlo 30. června 2017 v 10:38 hod. Pro bylo tehdy pouze 102 poslanců(kyň) z celkových 200 a přítomných 129. Z ODS nehlasoval pro povinné čipování nikdo! – Bohužel největší zásluhu na protlačení tohoto děsivě neférového právního předpisu mělo hnutí ANO, které poskytlo 30 hlasů a dále ČSSD s dvaceti šesti hlasy. Paradoxně TOP 09, která celou tuhle změnu veterinárního zákona spustila prostřednictvím mediální kampaně zaštiťované Váženým panem poslancem Mgr. Paverou, jenž sám pro změnu veterinárního zákona nakonec vůbec nehlasoval, byla schopna dodat pouze 8 hlasů pro-čipování z celkových 26 členů/členek svého poslaneckého klubu.

Konečné hlasování o celkové akceptaci změny veterinárního zákona bylo vyjádřeno přijatým usnesením v následujícím znění: „Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony podle sněmovního tisku 881, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.“ Třicátého června 2017 v 10:41 hod. hlasovalo 108 poslanců(kyň) z celkových dvou set a 121 přítomných pro vynucování čipování. Jediná Občanská demokratická strana opět kompletně nepodpořila vynucování RFID identifikace. Jasně proti hlasovali však pouze dva poslanci ODS: Vážený pan poslanec a někdejší ministr zemědělství Ing. Petr Bendl a Vážený pan Mgr. Marek Benda. Vážený pan „topkař“ Mgr. Pavera opět nebyl přítomen (omluven) a pro své tak propagované povinné čipování zase vůbec nehlasoval, podobně jako Vážení někdejší zastánci povinné RFID identifikace: Vážený pan poslanec Tomio Okamura (SPD) a Vážený pan Ing. Radim Fiala (SPD). TOP 09 a Starostové dodali pro-vynucování čipování pouze 9 hlasů, hnutí ANO 30, ČSSD 29, KSČM 23 atd. Katastrofa byla dokonána. – Přesné seznamy osob k oběma hlasováním lze dohledat zdezde.

Podívejme se nyní podrobněji na to, co českým, moravským a slezským chovatelům psů sněmovní papaláši způsobili. Rozšířili již platný veterinární zákon, který před svou novelizací i po ní stanovuje, že každý, kdo

zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu“ je podle § 4 a odstavce 1 „povinen a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví, b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc, c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat 7c), d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný veterinární úkon, například fixace zvířete, předvedení zvířete v zájmovém chovu, e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen podle jeho pokynů, F) ZAJISTIT, ABY BYLI PSI, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni 7d) proti vzteklině A POTÉ BĚHEM DOBY ÚČINNOSTI PŘEDCHOZÍ POUŽITÉ OČKOVACÍ LÁTKY PŘEOČKOVÁNI, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři, g) zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou, h) dodržovat povinnosti plynoucí z předpisů Evropské unie 7g).

Poslanecká sněmovna přidala 30. 6. 2017 k výše uvedenému platnému znění pozměňovací návrhy o povinném čipování psů v rámci tisku č 881/3:

 „Za bod 7 se vkládá nový novelizační bod 8, který zní: „8. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní: „(4) Očkování psa proti vzteklině podle odst. 1 JE PLATNÉ, POUZE pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.“ (Následuje znění poznámky pod čarou č. 65, pozn. autora) „65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.“. Dosavadní body se přečíslují.“ Platnost novelizace: „Ustanovení části první čl. I bodu 8“ nabývá „účinnost dnem 1. ledna 2020“.

Kromě již popsaného problému s neodborným zasahováním do tzv. „platnosti“ vakcinačních látek je zde samozřejmě také Vážná právní potíž: Výše uvedená formulace se totiž vůbec nemusí vztahovat na přesuny zvířat v zájmovém chovu uvnitř přidruženého státu Evropské unie, tedy rozhodně nikoliv na Českou republiku, protože EU nemůže citovanými a v novele odkazovanými euro-unijními předpisy z let 2013 a 2003 takovou věc řešit.

Velmi výživné jsou také pokuty, které občanům za odmítnutí čipování v budoucnu hrozí: Podle platného veterinárního zákona a jeho paragrafu 71 (stav k 3. červenci 2017) se každý chovatel (fyzická osoba) dopustí porušením paragrafu číslo 4 přestupku, za který mu může být na místě uložená bloková pokuta až 5.000,- Kč a ve správním řízení až 10.000,- Kč. Chovatel označený jako právnická nebo podnikající fyzická osoba (živnostník) pak může dostat podle paragrafu 72 výše uvedeného právního předpisu za odmítnutí RFID identifikace v souvislosti s očkováním proti vzteklině likvidační pokutu až 300.000,- Kč. – Novela veterinárního zákona z konce června 2017 je účinná z hlediska čipování/očkování od 1. 1. 2020 a v případě schválení senátem a panem presidentem však až dosud nevinným občanům (fyzickým osobám) zvedne tresty v podobě pokut za neočipování psa v souvislosti s očkováním až na 20.000,- Kč. Takovou nehoráznou výši pokut vysloveně navrhlprosadil Vážený pan poslanec Ing. Petr Kudela z KDU-ČSL.

Řešení: Vypustit naprosto tristní/bezvýjimečné vynucování čipování v přímé souvislosti s očkováním proti vzteklině; umožnit v civilizované zemi nutné zdravotní výjimky z invazivní RFID identifikace tak, aby o tom rozhodoval veterinární komorou certifikovaný veterinář dle dohody s chovatelem vzhledem k zachování co nejlepšího zdravotního stavu zvířete; umožnit více systémů neinvazivní/trvalé identifikace: např. DNA vzorky, aplikace využívající fotografickou inteligentní metodu apod.; ponechat občanům/chovatelům svobodu volby; zajistiti změnu veškeré patřičné navazující české legislativy.

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=881; https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/059schuz/s059117.htm#r9; https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=66683; https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=881&ct1=3; https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=881; https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=66685; http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134005&pdf=1; https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/059schuz/s059118.htm; https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=66688; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166; http://zpravy.idnes.cz/psy-ceka-od-roku-2020-povinne-cipovani-schvalili-poslanci-pio-/domaci.aspx?c=A170630_112326_domaci_kop; http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170630_112326_domaci_kop; http://hobby.idnes.cz/proti-vztekline-uz-psa-nemusite-nechat-ockovat-kazdy-rok-pm0-/hobby-mazlicci.aspx?c=A080905_193609_hobby-mazlicci_tyn; http://zverolekarka.com/ockovani-proti-vztekline/; https://pribalovy-letak.info/nobivac-rabies; https://www.svscr.cz/vzteklina_je_stale_ve_svete_problemem/; https://pribalovy-letak.info/versiguard-rabies; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0091; http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-chce-zavest-povinne-cipovani-psu-od-roku-2020/1502594; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2167786-cipovani-psu-ma-byt-povinne-boji-proti-mnozirnam-nepomuze-tvrdi-kritici; https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/snemovna-schvalila-povinne-cipovani-psu-chce-take-zvysit-pokuty-za-poruseni_1706301131_per; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/od-roku-2020-budou-vsichni-psi-ocipovani-schvalili-poslanci/r~870cc3405d7c11e7986b0025900fea04/; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/jiri-pospisil-budte-bojovne-i-a-cipujte-cr.aspx; https://www.svscr.cz/vzteklina_stale_hrozi_mimo_cr/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-do-not-create-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/oficialni-postoj-ods-povinne-necipujme-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx; http://nazory.e15.cz/komentare/glosa-arsena-lazarevice-psi-budou-od-roku-2020-cipovani-co-takhle-ocipovat-i-politiky-1334431; http://www.halonoviny.cz/articles/view/45782680; https://www.novinky.cz/domaci/442362-majitele-psu-budou-muset-sve-mazlicky-ocipovat-schvalili-poslanci.html; http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ocipujte-misto-psu-radeji-poslance-Podle-byvaleho-policejniho-prezidenta-by-lide-meli-mit-moznost-hlidat-kde-zrovna-kradou-494619; http://tn.nova.cz/clanek/pejskari-pozor-vsichni-psi-v-cesku-budou-muset-mit-cipy.htmlhttps://echo24.cz/a/w73iK/vsichni-psi-budou-muset-mit-povinne-cip