Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Prof. Svoboda-VFU:Posudek rizik čipování!ČR

Brno, Ostrava, Česká republika, 1. srpen a 29. říjen 2013 (Rd)

President „Komory veterinárních lékařů České republikyMVDr. Jan Bernardy, Ph.D. letos oslovil pana profesora MVDr. Miroslava Svobodu, CSc. z vůbec nejprestižnějšího/českého/vědeckého/veterinárního pracoviště s názvem „Veterinární a farmaceutická univerzita Brno1 (VFU) a poprosil jej o zaslání odborného stanoviska k rizikovosti čipování domácích mazlíčků (např. psi, kočky, fretky).

Profesor Svoboda věnoval oblasti výzkumu nemocí zvířat desítky let svého života. Patří k nejuznávanějším kapacitám v České republice. Dle svého nejlepšího vědomí, svědomí a vysokého etického přístupu sepsal poctivý posudek, který bez marketingových příkras „čipovací lobby“ jasně definuje reálná zdravotní rizika pro čipování psů, koček, fretek aj. živých tvorů.

Společenství webu Necipujtenas.cz proto vyzývá všechny osoby a především politiky, kteří nařizují nebo vymáhají povinné implantace cizích elektronických těles do živých těl zvířat bez znalosti této problematiky, aby od takové kruté činnosti upustili a svolili v otázce čipování vzhledem k principu vědecké nejistotypředběžné opatrnosti2 k dobrovolnosti.

Posudek např. uvádí tato fakta:

  1. Rizika čipování reálně existují a jsou podložená konkrétními zkušenostmi veterinářů, chovatelů zvířat z ČR i zahraničí

  2. Dlouhodobý vědecký výzkum rizik/zdravotních dopadů čipování naopak bohužel neexistuje

  3. Čipování je třeba brát vážně a nepodceňovat jeho dopady obzvláště u starších nebo nemocných jedinců

  4. Aplikovat pouze nejmodernější mikročipy

  5. Nečipovat do míst na živém těle, kde již byla např. dříve provedena vakcinace nebo jiný zákrok, léčba atd.

  6. Komplikace spojené s čipováním řeší zodpovědný veterinární lékař a o nežádoucích účincích sepíše hlášení pro „Ústav pro státní kontrolu veterinárních léčiv a biopreparátů3 (ÚSKVBL)Brně.

  7. Implantace cizích elektronických těles do živé tkáně je mj. nežádoucí v případě nemocných (např. také alergie) a starších zvířat nebo již jinak trvale označených živých tvorů (třeba formou tetování, laseru apod.). Rozhodující je zde písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.

Níže se můžete seznámit s kompletním textem posudku pana profesora Svobody. Zveřejněn byl na webu Veterinární kliniky TOSAOlomouce: http://www.klinikatosa.cz/index.php?id=20662&action=detail&nid=6296&lid=cs&oid=3107980

Záložní odkaz v případě nefunkčnosti výše uvedeného web linku nebo zásahu cenzury „čipovací lobby“: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/www-klinikatosa-cz-srpen-2013-posudek-rizika-cipovani-profesor-svoboda-vfu.pdf

________________________

1 „VFU je moderní univerzita přírodovědeckého zaměření, které vychovává odborníky v oblasti veterinární farmaceutické problematiky. Je jedinou univerzitou v České republice nabízející studijní program veterinární medicíny a jednou ze dvou nabízejících farmaceutické vzdělání (společně s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy Hradci Králové). V areálu se nacházejí ordinace veterinárních lékařů, všeobecných lékařů a fakultní lékárna.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Veterinární_a_farmaceutická_univerzita_Brno; „Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena v roce 1918. V současné době má tři fakulty, a to Fakultu veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutickou fakultu. VFU Brno je jedinou univerzitou v České republice zaměřenou na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii a jedna ze dvou zaměřených na farmacii. Je lokalizována v městské části Brno - Královo Pole a umístěna v jedinečném kampusu, ve kterém jsou soustředěna všechna výuková a výzkumná zařízení univerzity.“, cit. dle http://www.vfu.cz/index.html

2 Viz také ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ (EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)

3 Výrobky, které slouží k označování zvířat a které jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete – mikro čipy, musí dále splnit požadavky nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (splnění podmínek stanovených ISO normami) a některé další předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o prostředky, které se aplikují (většinou) subkutánně musí být dále posouzeny vlastnosti bezpečnosti pro zvíře, včetně hlediska mikrobiální čistoty (sterility). U veterinárních technických prostředků se Ústavem posuzuje jejich vhodnost a bezpečnost pro veterinární použití a evidují se podle § 65, odst (2), písm a) veterinárního zákona a vyhlášky 290/2003 o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů.“, cit. dle http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/evidence-vtp