Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Dokumenty ke stažení

 • 27. května 2016: Úřad veřejného ochránce práv se oficiálně zastal zle tísněných ostravských stavebníků: Zástupci Statutárního města Ostravy pochybili v právní, etické i morální rovině! Ombudsman důrazně apeluje na okamžitou nápravu situace a vyjednání satisfakce pro tolik let neskutečně likvidované ostravské občany, kterým místní veřejná moc neustále háže klacky pod nohy! Připojila se k němu také Police České republiky skrze Dopravní inspektorát v Ostravě. Veřejný ochránce práv tím poskytl nejen Ostravanům, nýbrž všem občanům ČR tolik důležitou naději na vítězství ve věčné bitvě Dobra se Zlem! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se zastalo dotčených lidí ve výše uvedené kauze dle prosby samotných občanů v roce 2015 a 2016 formou vyvolání veřejné diskuse na zastupitelstvech a informováním široké veřejnosti o těžké situaci zle tísněných ostravských stavebníků, kterým místní veřejná moc odmítala po dlouhou řadu let (počátky již kolem roku 2008) povolit připojení na vyhovující komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy. Obzvláště někteří místní politici totiž těmto lidem svým špatným úředním postupem cíleně ničili životy, vyvolali jim újmu a přivedli do existenčních/zdravotních potíží navíc i jejich rodiny: ve svém důsledku navíc poškodili možnost na všeobecně prospěšný rozvoj dané lokality. V květnu 2016 však došlo konečně k průlomu v legislativní rovině. Stalo se to díky oficiální zprávě o šetření Úřadu veřejného ochránce práv České republiky. Celé její znění přinášíme níže. Reprezentant Společenství webu Necipujtenas.CZ zároveň znovu a velmi naléhavě vystoupil se svým projevem na obranu zle tísněných stavebníků v rámci tzv. velkého zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 25. května 2016. Mj. v něm zdejším překvapeným politikům sdělil: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím zařaďte na program jednání dnešního Váženého zastupitelstva dva nové body. První z nich se týká závažných skutečností, které vyplynuly z výsledků šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně ve věci neférového nepovolení připojení výstavby rodinných domů na kapacitně dostačující cesty v lokalitě ulic Příměstská a U Olší v katastrálním území Statutárního města Ostravy. – Viz také souhlasné stanovisko Policie České republiky, Dopravního inspektorátu v Ostravě, ze dne 29. března 2016. – Jde o polanské stavebníky, na jejichž těžkou situaci Vás zde občané včetně mne minulý rok a letos opakovaně upozorňovali. Statutární město Ostrava totiž vlastní předmětné příjezdové cesty k dotčeným stavebním pozemkům. Výsledek ombudsmanova šetření má datum 9. května 2016, spisovou značku 5271/2014/VOP/PPK a Statutární město Ostrava jej již muselo jakožto účastník řízení obdržet, jelikož občanům, poškozeným stavebníkům, byl doručen. Prosím, abyste dnes dotčené občany seznámili s Vašim stanoviskem k této kauze a pomohli jim konečně po všech těch dlouhých, bolestných a ztracených letech dosáhnout na konkrétní pomoc a vstřícné řešení. Úřad ombudsmana totiž došel k závěru, že se zástupci Statutárního města Ostravy dopustili ve věci přístupu k dotčeným stavebníkům evidentního pochybení a nenaplnili především jejich legitimní očekávání ve věci povolení připravovaných staveb rodinných domů. Úřad veřejného ochránce práv dále konstatoval: ze strany zástupců Statutárního města Ostravy dokonce došlo k formulování nepřiměřených požadavků – například na rozšíření stávající komunikace v předmětných lokalitách na 6 metrů v neskutečně nadměrné délce tak, aby bylo realizováno tzv. „povinné“ zhodnocení zcela cizích pozemků. Vedení vstřícného dialogu, konstruktivní komunikace s výše uvedenými stavebníky, snaha o nalezení oboustranně přijatelného řešení pro postižené občany: to vše také shledal Úřad veřejného ochránce práv jako velice tristní. Proto bude apelovat na Vaše svědomí, abyste si takovou chybu uvědomili a co nejdříve ji v praxi napravili. Nějaké neustále omílané výmluvy na to, že s danou záležitostí nelze nic dělat: jsou irelevantní. Když se chce lidem pomoci, tak to jde: v legální i etické rovině! Můžete občanům v praxi podat pomocnou ruku v různých rovinách morálního/mediačního uchopení výkonu Vašeho zastupitelského mandátu. Statutární město Ostrava a jeho orgány včetně obvodů, úřadů apod. se totiž nemohou dle Úřadu veřejného ochránce práv zbavit své morální povinnosti za to, „aby byla případným stavebníkům stran obce poskytnuta patřičná součinnost ve vztahu k přípravě daného území a nutnosti dobudování nové veřejné infrastruktury či úpravy infrastruktury stávající /.../. Očekával bych však, že jako subjekt zastupující zájmy občanů se pokusí v maximální možné míře přispět k nalezení vhodného řešení a přijetí kroků, které povedou k rozvoji dané obce v nové lokalitě“. Zatím k tomu dle dostupných zpráv nedošlo. A roky, kdy poškození stavebníci a jejich rodiny dále trpí: běží. – Ostravští zastupitelé následně souhlasili formou svých veřejných projevů na pořizovaný audiozáznam a zápis s tím, že se k celé záležitosti oficiálně vyjádří v rámci svého jednání dne 22. června 2016. – Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou kauzu dále sledovat. Případné novinky zveřejníme. Přejme občanům/stavebníkům, našim Bližním, aby se jim konečně podařilo v jejich dlouholetém boji s urputnými a nesmiřitelnými/krutými byrokraty zvítězit! – Předmětná dokumentace je k dispozici níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ombudsman-cr-ostravsti-stavebnici-meli-pravdu-politici-obcany-poskodili-v-pravni-i-eticke-rovine-cr-2016-2008.pdf

 • 3. května 2016: Oficiální publikace britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv z února roku 2016 potvrdila na konkrétních případech nebezpečí čipování zvířat! Další odborníci z České republiky a mnoha zemí světa již také zveřejnili svá varování! Ostravští politici však všechny faktické argumenty sveřepě odmítají! Zachování nefunkčního a v konkrétních kauzách nebezpečného systému identifikace psů je prý důležitější než jednotlivé tragické situace RFID transpondérem označených zvířat! Pořádek musí být: výjimky nepřipustíme i kdyby trakaře padaly! Vzhůru ke světlým zítřkům totalitního uspořádání společenských vztahů, kde životy konkrétních občanů a jejich nejlepších čtyřnohých přátel nemají pro kruté papaláše posedlé mocí a jedinou egoistickou (ne)pravdou vůbec žádný význam! – Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje v důsledku závažného veřejného zájmu v originálním znění (viz níže) původní/oficiální dokument z února 2016 nazvaný „Veterinary Pharmacovigilance in the United Kingdom. Annual Review 2014“ s tématikou nebezpečných veterinárních preparátů a jejich zjištěných nežádoucích účinků, který byl k dispozici každému občanovi z celého našeho globálně propojeného světa prostřednictvím Internetu na vládním webu britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate; VMD; vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova; „Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA). Výše uvedená publikace popisuje případy šesti zvířat, kdy došlo v důsledku čipování a zřejmě také vakcinace k vývinu nádorů, další čtyřnohý živý tvor po nastřelení RFID transpondéru zkolaboval a jeden dokonce zemřel! Nutno podotknout, že VMD shromažďuje každý rok taková fakta prostřednictvím svého systému pečlivě zpracovaných úředních hlášení. – Ostatně již na jaře roku 2014 vydala VMD oficiální prohlášení, ve kterém upozornila, že existují možná zdravotní rizika implantovaných RFID mikročipů. Právě v této souvislosti a také s ohledem na povinné/plošné čipování psů účinné ve Velké Británii od 6. dubna 2016 zavedla VMD včas pro širokou veřejnost ve čtvrtém měsíci roku 2014 zcela nový systém online monitoringu a zasílání hlášení všech vzniklých komplikací, nemocí, problémů, technických obtíží, systémových selhání apod. záležitostí spojených s podkožními RFID identifikačními transpondéry mj. domácích čtyřnohých mazlíčků (viz formuláře a informace o podávání hlášení zde). Výsledky sběru dat jsou průběžně analyzovány a provázány s již v předchozích letech zjištěnými údaji. Budou každým rokem zpětně publikovány. Zároveň jsou také získané informace předávány k řešení zodpovědným výrobcům čipů, veterinářům, organizacím zajišťujícím ochranu přírody apod. Britská vláda se tím zároveň jistí před možnými budoucími žalobami rozzlobených chovatelů domácích zvířat, kteří museli své čtyřnohé přátele nechat označit mikročipy pod hrozbami legislativního násilí a značných pokut. Není jistě bez zajímavosti, že výše uvedený projekt zasílání negativních zkušeností s čipy velmi rychle podpořili i samotní distributoři RFID transpondérů. Britští veterinární odborníci tedy už před dvěma roky správně očekávali přísun nových dat o třech základních dosud známých a již z minulosti velmi dobře potvrzených negativních dopadech čipování: 1/ přímá onemocnění: nežádoucí reakce zvířat na implantaci cizího tělesa – mikročipu. K nejčastěji hlášeným zdravotním komplikacím v souvislosti s čipováním patřil v Británii např. hematom, infekce, záněty, celkové odmítnutí mikročipu živým organismem aj. 2/ migrace RFID transpondéru v těle domácího mazlíčka. Stále jsou také přiznávány problémy se samovolným pohybem mikročipů pod kůží jednotlivých živočichů v celém jejich těle včetně nemožnosti takový transpondér správně detekovat čtečkou dat. Mj. vyjma vlastního pohybu zvířete k tomu dochází v důsledku neodborného nebo nepřesného operačního úkonu při vlastním čipování. V takových případech je posléze nutné podrobně zkoumat organismus třeba očipovaného psa/kočky pohmatem nebo využít pro zajištění správné lokalizace čipu až dokonce rentgen či ultrazvuk. 3/ úplné nebo částečné selhání samotného čipu (viz třeba případy hlášené z vícero států včetně České republiky ve věci vadných transpondérů distributora „BackHome Biotec Microchips). V českém prostředí již např. upozorňoval na podobná rizika čipování posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VFU) vypracovaný na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“. Dále třeba soudní znalec Vážený pan MVDr. František Špruček, Ph.D., MBA z Olomouce: V oficiální zprávě popsal, že čipování způsobuje v některých případech rozvinutí dermatické nekrolýzy; ve své praxi se již Vážený pan doktor Špruček a jeho tým setkali s několika kauzami, kdy bylo nutné odstranit z těla implantované RFID transpondéry právě v důsledku rozsáhlých nekrotických ložisek; ta vznikla na základě vpravení cizího předmětu – identifikačního mikročipu – do živé tkáně zvířat. – Z desítek dalších veterinárních specialistů v ČR a stovek odborníků na celém světě, jejichž vyjádření již Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo, vyberme např. praktické zkušenosti veterinární lékařky Barbary Royalové, DVM, CVA (absolventka jedné z nejlépe hodnocených vysokých škol pro zvěrolékaře v rámci celého našeho globálního světa – „University of Illinois College of Veterinary Medicine“), která je zakladatelkou/majitelkou veterinárního centra The Royal Treatment Veterinary Center“ v Chicagu a zastávala krom jiných vysoce uznávaných odborných pozic také místo presidentky Americké holistické veterinární asociace („American Holistic Veterinary Medical Association“; organizace začleněná do struktury prestižní veterinární komory USA – American Veterinary Medical Association“). Doktorka Royalová vysvětlila široké veřejnosti jednoznačná rizika označování domácích zvířat formou RFID invazivních mikročipů a to i přes to, že sama je zastánkyní čipování – uvědomuje si také jeho výhody. Avšak její svědomí, přísaha chránit zdraví svých pacientů a vědecké poznatky obsažené v odborné literatuře jí nedovolily zamlčet fakta o nebezpečích implantací cizích těles do živých těl zvířat. Uvedla, že:Existuje vždy riziko v případě jakékoliv aplikace čehokoliv do těla, že na to bude organismus odpovídat nějakou nežádoucí reakcí a nakonec to skončí rakovinou nebo podobnou zánětlivou nemocí. Je to možné.Obzvláště dále také upozornila na známý zdravotní hazard: kombinaci vakcinace/čipování do stejného místa na těle zvířete. Vědecké studie (viz seznam a citace zde) již totiž prokázaly karcinogenitu některých typů očkování a související problémy s čipováním zvířat. Pokud umístíte RFID transpondér do oblasti vpichu vakcíny, tak dochází ke značnému posílení nebezpečí vzniku vážných chorob. Navíc samotná aplikační jehla s mikročipem „je pořádně velká, vysvětlila navíc veterinářka. Díky tomu se malým zvířatům provádí lokální anestezie, aby u nich nedošlo k poměrně značné bolesti. Dr. Royalová doporučila všem chovatelům činit pohmatem pravidelné kontroly svých očipovaných domácích čtyřnohých mazlíčků, zda je podkožní identifikátor stále na stejném místě a jestli nedošlo k zánětu tkáně nebo jiným nežádoucím reakcím organismu. Závěrem vyzdvihla nutnost udržování aktuálních údajů v chovatelských registrech: jinak by bylo celé slavné čipování úplně zbytečné. – A opět na to navazuje v českém prostředí: Ministerstvo zemědělství ČR skutečně potvrdilo v listopadu 2015, že se v literatuře uvádějí důvody k vyjmutí nebo neaplikování čipu z důvodu vzniku neoplazma nebo posunu mikročipu“. České úřady také poskytly Společenství webu Necipujtenas.CZ roku 2015 ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a dalšími význačnými osobnostmi napříč společenským spektrem oficiální dokumenty k více než 212 zdravotním/etickým výjimkám z vynucování čipování, které musely být uděleny proto, aby se zabránilo závažnému týrání psů, jejich utrpení a fyzické i psychické újmě dotčených občanů/chovatelů. – Ministerstvo vnitra České republiky dokonce uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného čipování zvířat a již dříve roku 2015 shledalo jako souladnou se zákonem městskou vyhlášku sestavenou ostravským občanem za účelem osvobození chovatelů psů z čipovacího útlaku. – Zdravotní/etické výjimky do svých podzákonných předpisů zavedla nebo jiným způsobem je již realizovala například níže uvedená města, městyse, obce v ČR: Karlovy Vary, Prostějov, Přerov, Česká Lípa, Litoměřice, Desná, Vodňany, Litoměřice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Roudnice, Jeseník, Litvínov, Smržovka, Tanvald, městys Zásada, Albrechtice v Jizerských Horách, Kořenov aj. V zahraničí se to krom jiného týká například Texasu, Kalifornie, Anglie, Skotska, Irska, Austrálie, Nového Zélandu aj. států. – Nejvyšší správní soud ČR navíc podobně jako Ústavní soud uznal na základě expertních stanovisek existenci zdravotních rizik povinného čipování mj. ve své argumentaci z roku 2013 (viz 4 As 79/2013 – 44) a to „ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany těchto jedinců (pokud by implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře)“. – A takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Viz další dokumentace a tisíce stran argumentů z celého světa na webu Necipujtenas.CZ. – Přesto je špatný čipovací moloch dále s umíněnou urputností mnohde plošně vynucován: obzvláště v Ostravě. Toto město představuje typickou ukázku zlého a přirozeně také krutého přístupu veřejné moci v některých státech Evropské unie, kde dochází pod hrozbou likvidačních pokut, zásahů speciálních/úředních tzv. „čipovacích komand“ a mnohdy ještě za pomoci lokálních/městských policejních jednotek k plošnému/bezvýjimečnému vymáhání tzv. trvalého označení např. psů, koček nebo fretek i v případě ohrožení jejich zdraví nebo rovnou života. – Nezbývá než poděkovat Pánu Bohu za to, že jsou zde ještě stále čestní veterináři s vysokými etickými principy a s desítkami let praktických zkušeností, kteří se proti takovému vyloženě totalitnímu systému oprávněně bouří a zastávají se svých čtyřnohých pacientů i lidských vlastníků zvířat. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/the-veterinary-medicines-directorate-defra-veterinary-pharmacovigilance-in-the-united-kingdom-annual-review-health-problems-microchipping-gb-cr-2016-2014.pdf

 • 29. dubna 2016: Oficiální zápis z 16. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 13. dubna 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; „3 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015“; „4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015“; „5 Navržení změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.“; „28 Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Ing. J.N.“; „25 Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejích chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013“; „31 – Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15. 3. 2016“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj. – Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu roku 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 13. dubna 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 13. 4. 2016 došlo k další a ještě větší ukázce arogance některých ostravských politiků, když se opět odmítli občanům omluvit za své předchozí neústavní/nezákonné/cenzurní zásahy. Dokonce se pustili některými nevybíravými projevy do těch lidí, kteří oprávněně poukazovali na nesrovnalosti, problémy v činnosti Váženého ZSMO, mj. na likvidaci závěrečných bodů programu Váženého ZSMO určených k diskusi občanů. Ostravští politici přitom mohli vstřícně akceptovat pozitivní návrhy občanů na patřičné změny. Místo toho buď mlčeli a nebo se rozhodli přejít do slovního protiútoku. Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanůMoravskoslezském kraji) se v tomto smyslu zle tísněných Ostravanů důrazně zastal prostřednictvím svého otevřeného dopisu, který Vážené ZSMO zařadilo na svůj program. Podrobnosti lze najít v samostatném článku Necipujtenas.CZ zde. – ZSMO nakonec naštěstí svým hlasováním odmítlo stanovisko věhlasného zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., a souhlasilo s tím, že dozorová činnost Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) nad prací Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ve věci potlačování svobody slova občanů přihlášených do diskuse, která vyplývá přímo ze zákona o obcích, není pouze jakýmsi nezávazným právním názorem a ostravští zastupitelé jej tedy budou respektovat. – Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA (zvolen na kandidátce hnutí ANO) následně opět avizoval plánované změny jednacího řádu ZSMO. Jako důvod si k tomu vybral přihlášky do diskuse Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ). Jenže není zatím jasné v jakém smyslu: Buď se rozhodne potlačit svobodnou diskusi a nebo ji naopak podpoří a ještě rozšíří. Po zkušenostech s vyjadřováním Váženého pana primátora v průběhu minulých jednání Váženého ZSMO je však druhá varianta jen velice málo pravděpodobná. – K podivuhodným úkazům patřily v průběhy jednání Váženého ZSMO projevy věhlasného zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice: Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D. Tento veledůležitý člověk se nepochopitelně několikrát divoce/tristně vyjádřil včetně nevhodných pokusů o vtip na adresu slušně/k věci/korektně vystupujících občanů. Místo toho, aby se pokusil nabídnout řešení problémů, tak jak se o to výše uvedení občané férově snažili. Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ bude na takový nepochybně zajímavý vývoj reagovat přednesením svého projevu na příštím jednání Váženého ZSMO. – Vážený pan Mgr. Přepiora proto mj. Váženému ZSMO zdůraznil velký význam zastupitelského slibu podle § 69 (2) zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky," protože jestliže někteří zastupitelé odmítají pomáhat občanům, když se lidem evidentně děje křivda, pak prostě nastupují na zastupitelstvo sami Ostravané bez veřejné funkce a snaží se lidem pomoci dle aktuálních právních mantinelů. A politici se všemožně snaží tyto už tak úzké mantinely ještě zdrsnit. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde, a navíc milují silová gesta: místo kompromisního řešení. Bohužel. Pak si musí zkrátka pomáhat sami lidé bez veřejné funkce, kteří jsou k dispozici všude tam jako za dob totality, kde současná politická reprezentace selhává. Pověstní blaničtí rytíři ještě nevyjeli, nicméně i na ně možná jednou s takovým přístupem části zastupitelů ZSMO dojde. – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy ovšem například velmi vstřícně a správně udělil slovo i bez písemné přihlášky do diskuse podle smyslu, účelu ústavního pořádku ČR a Zákona o obcích Váženému panu Ing. Novotnému (legendami opředený občanský aktivista), jenž chtěl vystoupit přímo od mikrofonu na galerii pro veřejnost na začátku jednání Váženého ZSMO (již by nestihl operativně seběhnout o patro níže a vyplnit zde přihlášku) a posléze mu ještě prodloužil čas pro jeho další projev. – Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) dále mj. ovšem nezodpověděl přesně dotaz Váženého pana zastupitele Šebesty (KSČM): krom jiného věci analýzy systému čipování a jeho (ne)vynucování. Vážený pan ředitel MPO nedokázal přesně zdůvodnit: jak tzv. čipovací vyhláška (ne)funguje. Poukázal v této souvislosti pouze na obecné grafy počtu přestupků. Samotná analýza posléze nebyla ani součástí pokusu o novelu výše uvedené vyhlášky. – ZSMO také neschválilo ani jedno-větou novelu tzv. ostravské čipovací vyhlášky č. 9/2012. Podrobnosti k tomuto neskutečně krutému kroku jsou k dispozici v podrobnějším článku Necipujtenas.CZ zde. Alespoň pozitivním momentem byl pokus Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD, který vyzval Váženou paní náměstkyni životního prostředí, aby přiznala, že měla být vyhláška novelizována na popud občanů Statutárního města Ostravy, když lidé takovou nutnost podpořili velice pádnými důvody. – Vážený pan plukovník Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie Ostrava, k velké nelibosti přítomných politiků, uvítal diskusní příspěvek Mgr. Přepiory a s radostí mu poděkoval za ocenění práce Policie České republiky, když navíc mj. zdůraznil, že: Ano, otázky kyberbezpečnosti a nových technologií jsou velmi závažné a není radno je podceňovat. – Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit! – POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala, Váženého pana Mgr. Libora Čecha, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů. – Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudily navíc v porovnání se zvukovou nahrávkou některé vynechávky a posunutí pronesených výroků jednotlivých diskutujících (pokud to bylo někým nařízeno, tak jde o další děsivý akt cenzury). Na tato fakta upozorní občané zastupitele osobně v rámci květnového jednání Váženého ZSMO. – SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo. – SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek. – Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 13. dubna 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-16-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-13-4-2016.pdf

 • 19. dubna 2016: Ostravský magistrát potvrdil závažná rizika dálkově čitelné tzv. „jízdní karty“ ODISky! IT odborníci Unucka a Lupták důrazně varují před bezmyšlenkovitým podceňováním nebezpečí těchto karet! Tzv. „motivační vnucování“ ODISek spotřebitelům, kteří je neumějí nebo nebudou plně využívat a ani si neuvědomují problémy, které jim mohou kyberzločinci díky tzv. „smart kartám“ způsobit, představuje nehorázný hazard se životy nevinných občanů!Vážený ostravský občan/senior Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k jeho činnosti a názorům viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) vystoupili v minulých měsících (2016 a 2015) v rámci veřejné diskuse na Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy se svými podněty a dotazy k reálným nebezpečím tzv. ostravské „chytré karty“ ODISka. Zaměstnanci ostravského Magistrátu (MO) si posléze sami pečlivě pročetli zápisy z jednání zastupitelstva a pokusili se výše uvedeným občanům zprostředkovat odpovědi ve spolupráci se společností Koordinátor ODIS s.r.o. Z písemného stanoviska MO ze dne 14. března 2016 následně vyplynuly mj. následující závažné skutečnosti: Předně byly potvrzeny oprávněné obavy občanů ve věci kybernetické nebezpečnosti ODISky, která má podle vyjádření MO „potřebná data nahrána přímo na ní“. – Díky tomu samozřejmě existuje dle již dříve zveřejněných informací Společenstvím webu Necipujtenas.CZ (viz níže ve zdrojích) nebetyčné riziko klonování každé takové karty a zjištění/použití tzv. „master klíče“, pomocí něhož lze měnit za využití čteček jakákoliv data ať již na samotných nosičích ODISek nebo v patřičných systémech apod. Vždyť už i běžní uživatelé Internetu vědí: cokoliv jednou umístíte do digitálního prostředí, tak je to zkrátka odtajněno; nějaké ujišťování o zabezpečování takových dat nebo jejich mazání je naprosto irelevantní. K citlivým informacím se lze dostat v určité podobě i po jejich destrukci. Co jednou digitální prostředí a Internet schvátí, to se již do soukromí a utajení nikdy zpátky nenavrátí. Vždyť stačí i jen sekunda k tomu, aby došlo k získání/zneužití dat a související informace. I za tak krátkou dobu mohou citlivé údaje obletět takřka celý svět a dostat se na milióny různých nosičů. – Dopis MO v této věci uvádí, že zpracovatel osobních dat, která musejí uživatelé ODISek poskytnout, s nimi nakládá pouze na samém začátku procesu výroby karet a to po dobu maximálně tří měsíců; společnost Koordinátor ODIS s.r.o. k tomu ovšem připojila vágní ujištění o naprosté bezpečnosti celého procesu zpracování a nakládání s osobními údaji. – Jenže paradoxně opět výše uvedené stanovisko MO ze dne 14. března 2016 jednoznačně připustilo následující bezpečnostní problém ODISek: „Tzn., že i kdyby došlo k prolomení bezpečnosti karty a někdo dokázal vyčíst, co na kartě je, tak jedinou informací, kterou je schopen se dovědět je, že na kartě je uložen např. profil opravňující k nákupu nějakého slevového kupónu nebo je na kartě zapsaná jízdenka.“ A dále text přípisu MO v tomto případě přiznává, že kyberzločinec by mohl třeba kartu neoprávněně „využít na jízdy“ v městské hromadné dopravě na úkor právoplatného držitele ODISky. Za technické zabezpečení ODISky zodpovídá samotný Koordinátor KODIS s.r.o. – Ovšem karta ODISka samozřejmě obsahuje navíc také funkci tzv. elektronické peněženky, se kterou se dá rozsáhle pracovat, získávat z ní neoprávněně a dokonce na značné vzdálenosti bez vědomí vlastníka finanční prostředky včetně osobních identifikátorů nebo monitorovat zvyky konkrétní osoby. Elektronickou peněženkou v ODISce lze bezkontaktně platit v omezeném množství a částkách také ve vybraných obchodech, terminálech, Internetu apod., které podporují technologie RFID/NFC rychlých plateb. Na kartě ODISka je sice fotografie jejího majitele, nicméně na tu se nikdo z obsluhy třeba v obchodě při použití rychlých/bezkontaktních plateb elektronické peněženky nedívá ani ji nekontroluje. Sofistikované technologické systémy, které párují fotografii na kartě s kamerovým rozpoznávání tváří nakupujícího se zatím ještě ve velké míře v ČR nepoužívají. – Dopis MO dále vysvětluje, že v případě zneužití ODISky dojde k „zablokování použití karty“, které „se pohybuje do 24 hodin“. „Nejdéle se uvádí 3 dny.“ – Jenže tohle je naprosto neskutečně dlouhá doba. Žijeme přeci ve světě, kde lze uskutečňovat digitální operace/elektronické transakce i během jedné vteřiny. Poškozená osoba se dozví o své finanční ztrátě mnohdy až za několik týdnů ze svého výpisu karetních transakcí. Navíc nynější legálně stanovené malé limity na kartách pro bezkontaktní placení nejsou věčné. – Na nebezpečí RFID/NFC karet typu ODISka s čipem „MIFARE DESFire EV1 8 kB“ (viz technická specifikace a možnosti využití ODISek popsané v článku zveřejněném přímo na stránkách Moravskoslezského kraje) již dlouhodobě upozorňuje ve svých přednáškách Vážený pan Pavol Lupták (certifikovaný bezpečnostní IT expert a výkonný ředitel slovenské IT společnosti Nethemba s.r.o.). Společenství webu Necipujtenas.CZ o něm psalo mj. v březnu 2015. Jeho stále aktuální prezentace připravená na základě rozsáhlých testů mnoha RFID/NFC nosičů dat ukázala zcela natvrdo: jak nebezpečné dokáží být „chytré karty“ pro své uživatele již jen za pomoci běžně dostupných aplikací pro chytré mobilní telefony. Lze s nimi posléze např. třeba takovou ODISku nejen číst, získávat karetní bezpečnostní klíče, nýbrž také přepisovat nebo klonovat informace na nové („prázdné“) karty, které jsou posléze při opatrném stylu používání automatickými systémy jen těžko detekovatelné. Pan Lupták velice správně vysvětlil: Neexistuje bezpečná RFID/NFC technologie. – Navíc pro ty lidi, kteří s chytrými technologiemi neumějí zacházet, neuvědomují si jejich rizika, ale přesto jsou k jejich používání tzv. „motivačně nuceni“ bez možnosti jiné a férové metody prokazování jízdného (senioři), jde o vysloveně nebezpečný hazard. Velice tristní je pak to, pokud se na něčem takovém navíc podílejí někteří politici. – Ostatně stačí např. vzpomenout dramatické selhání chytrých jízdních karet, které mohla překvapená veřejnost sledovat na počátku roku 2016 v Londýně. – K nebezpečím ODISek a mj. k souvisejícím rizikům datových systémů se pro Necipujtenas.CZ vyjádřil v dubnu 2016 například také Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů na otázky RFID/NFC technologií v ČR, lídr ODS pro letošní krajské volby v MS kraji a místostarosta Klimkovic: „K těmto datům má přístup prakticky kdokoliv: pokladní, vedení prodejny, majitel prodejny, správce software, správce hardware, operátor, banka…… Riziko tedy není samotný akt nákupu, ale datová stopa, kterou platba zachová. Pokud se jí obávám, mohu platit hotově. Stejné je to při platbě v autobusu nebo tramvaji. Pokud platím kartou, ať už ODIS nebo platební, opět vzniká o mé cestě lehce zneužitelná elektronická stopa. Nejen o nástupu, ale i výstupu. Pokud se jí bojím, mám mít možnost tuto stopu nezanechat. Pracujeme s různými softwarovými systémy a vím, že k datům má na pozadí přístup mnoho osob, bez ohledu na zabezpečení. Proč háčkovat nějaký software, když můžu navštívit kamaráda, který s daty pracuje……. Opět platí, že občan by měl mít právo použít takovou metodu, která nezanechá elektronickou stopu.“ – „Každý občan má mít právo provést úkon tak, aby o něm nezůstala elektronická stopa, vztahující se k dobrovolným a neúředním úkonům. Nemám problém s přečtením čipu v občanském průkazu při návštěvě budovy soudu. Ale mám problém se sejmutím čísla ODIS karty, pokud se vracím domů ze Stodolní v pět ráno.“ – Elektronická odpověď MO z 21. 3. 2016 na doplňující dotaz Váženého Petra Hadaščoka nst. ke všemu přinesla následující velice zajímavé skutečnosti, které otevírají nové otázky obzvláště se vztahem k výběru výherce veřejné zakázky tzv. „systému zpracování dat“ ODISek: „Dobrý den pan Hadaščoku, s Vašimi dalšími dotazy ke kartám ODISka jsem se obrátil na odborníky, kteří zajišťovali veškeré procesy vedoucí k zavedení těchto karet do provozu. Tito se vyjádřili k Vašim dotazů takto: E-karty ODISka byly součástí výběrového řízení pod názvem „Zákaznický portál“, které bylo vypsáno 11. 05. 2010 formou zakázky malého rozsahu. Byly osloveny čtyři firmy a Dopravní podnik Ostrava a.s. zároveň zveřejnil výběrové řízení na veřejně dostupném portálu elektronického systému ppeSystém. Nabídku podal pouze jeden uchazeč, a to společnost TELMAX s.r.o. Dopravní podnik Ostrava a.s. nastavil hodnotící kritéria podle ekonomické výhodnosti. Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria byla: technické řešení s 60% váhou a kritérium ceny s váhou 40%. Zákaznický portál v současnosti provozuje Koordinátor s.r.o. a slouží všem dopravcům v ODIS. Cena ODISky je stanovena jednotně v rámci integrovaného dopravního systému ODIS, tedy všichni dopravci jsou vázáni ji uplatňovat ve stejné výši. Cena odráží náklady na vyhotovení karty včetně její personifikace a její distribuci cestujícímu.“ – Řešení celé situace s ODISkami, kolem kterých se navíc objevují také závažné etické otázky v souvislosti s našimi i zahraničními veřícími (např. pravoslavnými, židovskými, ortodoxními ale také mnohými dalšími) spoluobčany, přitom spočívá v diverzifikaci rizik. Nelze protěžovat pouze jednu jedinou metodu prokazování jízdného. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) takové řešení již předložilo vedení ostravské radnice. Na 5. května 2016 je v této záležitosti připraveno pracovní jednání s patřičnými osobami, které o ODISkách v Ostravě oficiálně rozhodují. – SwN tímto děkuje Váženému panu Hadaščokovi nst. a pověřeným zaměstnancům ostravského Magistrátu za zprostředkování a zaslání důležitých informací. Díky tomu jsme mohli informovat širokou veřejnost. – SwN nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ostrava-city-and-security-experts-luptak-unucka-confirms-risks-of-odiska-rfid-microchip-card-czech-republic-2016-2015.pdf

 • 18. dubna 2016: Ministerstvo vnitra České republiky se opět důrazně zastalo ostravských občanů! Kvůli pokračujícímu porušování ústavně a zákonně garantovaných přirozených práv/svobod Ostravanů při jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) a dalšímu posilování tohoto neblahého trendu ve výrocích řídícího jednání ZSMO už dokonce ministerstvo doporučilo odvolání ostravského primátora z jeho veřejné funkce včetně zásahu správní justice! Občanům se totiž doposud nikdo za výše způsobenou újmu ani neomluvil! ZSMO však alespoň uznalo, že se bude řídit dozorovými opatřeními Ministerstva vnitra ČR! – Společenství webu Necipujtenas.CZ již několikrát informovalo o tristním vývoji situace po loňských (2015) i letošních (2016) nezákonných a neústavních/cenzurních zásazích Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, které řídí Vážený pan Ing. Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO 2011). Proti výše uvedenému potlačování přirozených práv/svobod občanů České republiky opakovaně vystoupil Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k jeho činnosti a názorům viz. např. zde), jenž docílil svými brilantními podněty řešení celé tristní situace díky dozorovému opatření Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) nad samostatnou působností ZSMO ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích ve spolupráci s Váženou paní Ing. Marií Kostruhovou, ředitelkou Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR (resort vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). Vážený pan Hadaščok nst. poskytl Společenství webu Necipujtenas.CZ nejnovější stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 8. dubna 2016, které reaguje na další podněty a dotazy Váženého pana Hadaščoka nst. a mj. zřetelně uvádí: „Statutární město Ostrava naším přípisem ze dne 19. února 2016, č. j. 3126/ODK-2016, bylo informováno o skutečnosti, že zastupitelstvo města porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit své stanovisko. Současně s rozborem celé situace bylo městu doporučeno dodržovat zákon o obcích. Argumentace úpravou stanovenou jednacím řádem města je v tomto konkrétním případě irelevantní, neboť jednací řád svou povahou nepatří mezi obecně závazné právní předpisy, a musí být aplikován konformně se zákonem o obcích. Jednací řád je obecně řečeno jakýmsi vnitřním předpisem příslušného orgánu města a není nadřazen zákonu o obcích. Článek 7 odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva Statutárního města Ostravy sám o sobě nelze považovat za rozporný se zákonem, je nutné ho však aplikovat tak, aby neomezilo právo občana města vyjádřit své stanovisko k projednávanému bodu programu. /.../ Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo vnitra nemůže aktivně zasáhnout do jednání zastupitelstva města, přičemž primátor je odpovědný s odkazem na ustanovení § 103 odst. 2 zákona o obcích právě zastupitelstvu, JEŽ MŮŽE PRIMÁTORA ODVOLAT. Problematika vyřizování stížností na člena zastupitelstva města je řešena ve stanovisku zdejšího odboru č. 11/2010, které Vám zasíláme v příloze. Za předpokladu, že město bude i nadále omezovat Vaše právo dané ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, lze Vám doporučit bránit se žalobou ve správním soudnictví. V tomto kontextu považujeme za vhodné Vás upozornit na možnost požádat soud o osvobození od soudních poplatků.Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji) k cenzurním zásahům ostravských zastupitelů sepsal důrazné stanovisko, kterým se jednoznačně zastal všech zle tísněných Ostravanů. Navíc zaslal svůj podnět vedoucím představitelům ZSMO, kteří jej posléze zařadili na program veřejného projednávání Zastupitelstva dne 13. dubna 2016 za velkého zájmu přítomných občanů. Excelentní text Váženého pana Ing. Zapletala například uvádí: „Ostrava vynakládá významné prostředky z daní nás všech na budování dobrého jména. Věřím, že společně se chceme zbavit nálepky špinavého, zaostalého a neperspektivního města. Stačí však jedno hlasování o záležitosti, která by ve svém důsledku znamenala náklad 5ti minut jednání zastupitelstva a je potvrzeno, že Ostrava je městem totalitních ideologií, komunistickým městem. Byli jste to Vy, zastupitelé města Ostravy hlasující pro omezení diskuse a práva na vyjádření, kteří jste dali jednoznačný signál lidem, že Ostrava žije stále v době komunistické totality. A můžete za to všichni, jelikož žádný ze zastupitelů proti snaze omezit právo občana neprotestoval. /.../ Vážené zastupitelstvo, žádám Vás o oficiální vyjádření k této věci. Žádám Vás o jednoznačné stanovisko, zda potlačování práv občanů bude pokračovat. Žádám Vás o vyvození důsledků z porušení zákona o obcích. Žádám Vás o sdělení, jak napravíte opakované pochybení, jelikož na základě upozornění občana jste se tímto porušením zákona zabývali na jednání v únoru a stále jste tvrdili, že vše je v pořádku. Měli jste možnost posečkat s reakcí, byli jste upozorněni, že věc je v šetření Ministerstva vnitra. Neudělali jste to a chybovali jste znovu.“ – Třináctého dubna 2016 se v rámci jednání Váženého ZSMO zastal zcenzurovaných občanů a vystoupil zde se svými veřejnými projevy proti pokračujícímu trendu omezování svobody slova/názoru/přesvědčení/víry také Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), když mj. řekl: „Dále prosím, abyste zařadili na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva body nazvané „Diskuse – různé“ a „Závěr“, které patřily v minulosti k dobrým tradicím zdejšího Váženého Zastupitelstva a kde měly Vážené zastupitelky a Vážení zastupitelé včetně občanů možnost přednést své diskusní příspěvky. Zdůvodnění takového návrhu: Nezařazení těchto bodů není sice nic nezákonného, nicméně to svědčí o tom, jak některým osobám vadí opravdu svobodná, necenzurovaná a vstřícná diskuse s vlastními občany, které se zavázaly ve svém zastupitelském slibu podle § 69 (2) zákona o obcích svědomitě a čestně hájit tak, že: cituji: „Slibuji věrnost české republice. slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se ústavou a zákony české republiky." Konec citace. Zároveň zde vzniká problém s pro forma ukončením jednání Váženého Zastupitelstva a ustanovením jednacího řádu Zastupitelstva v článku 9 odstavci osmém, který stanoví, cituji: „Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant a věc je důležitá a nesnese odkladu, může uložit zástupci odboru legislativního a právního vypracovat nový návrh usnesení. o tomto novém návrhu usnesení se pak zpravidla hlasuje na závěr zasedání zastupitelstva města.“ Konec citace. Formálně ovšem bod Závěr v programu existovat nebude, což může přinést rozličné výkladové problémy. Tedy shrnuji, že v případě neschválení mých návrhů už lidé nebudou mít možnost svobodně diskutovat na Závěr jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, nebudou moci reagovat na to, co se odehrálo od rána až do závěru na Zastupitelstvu a budou tak de-facto vyloučeni z diskuse. Zároveň odstraněním výše uvedených tradičních bodů „Diskuse – různé“ a „Závěr“ dochází k potvrzení toho, že občané měli pravdu, když zde minule upozorňovali Váženého pana primátora na to, že je nemůže cenzurovat právě k bodu s názvem „Diskuse - různé“. Jinak by samozřejmě k žádnému odstranění tradičních bodů „Diskuse – různé“ a „Závěr“ vůbec nedošlo. Podle našeho právního názoru Společenství webu Necipujtenas.CZ jsou takové kroky podnikány právě proto, aby se lidem zamezilo v diskusi. Tak se zkrátka bod „Diskuse – různé“ a bod „Závěr“ takticky odstranil z programu, aby tedy měly některé osoby už od diskutujících občanů našeho města konečně klid. Jde o krásnou ukázku obstrukčního přístupu, kdy než postupovat vstřícně, naslouchat lidem, snažit se jim umožnit plnou a necenzurovanou diskusi v rámci alespoň oněch pěti minut na jejich projev, tak se to zkrátka zařídilo tak, aby byl klid. Až budou za pár let voliči zjišťovat, kdo jim zase sebral jakou důležitou svobodu a možnost, jak se podílet v rámci ústavního rozměru svého práva na přímé správě své obce, města, bude vhodné si na to vzpomenout. Podobný přístup jsme již totiž zaznamenali také minimálně v jednom ostravském obvodě, takže se v tomto smyslu negativně inspirují i někteří jiní. Jak napsal jeden z otců zakladatelů USA pan Benjamin Franklin: cituji: „Svoboda slova je základním pilířem svobodné vlády; je-li tento pilíř odstraněn, pak se rozpustí také ústava svobodné společnosti a na jejích troskách je vystavěna tyranie.“ Konec citace. Prosím, abyste si tedy mé návrhy na zařazení nových bodů na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva osvojili tak, aby se o nich dalo hlasovat. Děkuji Vám.“ – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora posléze krom jiného na obranu přirozených práv/svobod občanů Váženému ZSMO, široké veřejnosti a představitelům sdělovacích prostředků řekl: „Děkuji Váženému panu Ing. Zapletalovi, Ostravanovi a předsedovi Strany svobodných občanů v Moravskoslezské kraji za jeho jasně a důrazně formulované písemné zastání (viz dokumentace zveřejněná k projednávání tohoto bodu na městském webu) pro ty občany, kterým vznikla značná újma díky nezákonnému postupu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015 potlačením občanských přirozených ústavních práv/svobod. Pokud se občanů nezastanou zastupitelé, musejí to udělat přirozeně sami občané. Tedy: Děkuji Vám Vážený pane Ing. Zapletale!“ – „Dále zopakuji k výše uvedené loňské/říjnové cenzurní kauze jasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 17. 2. 2016, které je formulováno z pozice výkonu dozoru nad samostatnou působností Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích. Ministerstvo vnitra v tomto případě vystupuje jako orgán dozoru, nadřízený kontrolní orgán. Nejde o žádný pouhý právní názor. Cituji: „Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko.“ Konec citace. Dnes Vám předložené stanovisko Rady Statutárního města Ostravy k hlasování paradoxně na jedné straně uvádí, že nemáte ze zákona v tomto smyslu žádné povinnosti, že jste neporušili zákon a cenzura je v pořádku. Nicméně přesto nakonec stejné stanovisko Rady uvádí, že bude dozorové stanovisko ministerstva vnitra milostivě respektováno. Nabízí se otázka: Proč ale, když bylo podle stanoviska Rady vše v pořádku? Pokud máte pravdu, tak si za ní stůjte. Jenže prostě cenzura v pořádku není a nikdy ve svobodném státě nebude, ať už to zaobalíte do jakýchkoliv sofistik! Je proto potěšující, že stejné stanovisko Rady, o kterém budete dnes hlasovat, obsahuje tuto citaci: „Na závěr nezbývá než uvést, že není jediného důvodu názor Ministerstva vnitra ČR nereflektovat, byť je výklad města jiný. Pro budoucí předejití případných konfliktů mezi městem a občany při uplatňování jejich práv se v obdobných skutkových situacích Zastupitelstvo města zachová v souladu s aktuálním právním názorem Ministerstva vnitra ČR. /.../ S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA.“ Konec citace. (ZSMO tuto formulaci nakonec odhlasovalo dne 13. 4. 2016 svými čtyřiceti jedna hlasy z celkem 55-ti možných a 50-ti přítomných zastupitelů, pozn. autora.) Jenže občanům, kterým vznikla újma, se pořád nikdo neomluvil. Tím by se totiž dala celá tato záležitost jednou provždy smírně vyřešit. Minule v rámci jednání Zastupitelstva 23. 3. 2016 Vážený pan primátor místo toho naopak sdělil, že ještě přitvrdí. Každý si to může dohledat v zápisu. Americký president Harry S. Truman by před tímto vývojem varoval: cituji: „Jakmile se vláda přikloní na stranu umlčování hlasu opozice, zůstane ji pak už pouze jedna cesta, kterou se může vydat: cesta narůstajících represivních opatření, až se taková vláda nakonec stane zdrojem teroru pro všechny své občany a vytvoří stát, kde budou všichni žít ve strachu.“ Konec citace. Přitom Vážený pan primátor už ukázal, že se omluvit dokáže. No a tady se nabízí paralela s presidentem Kennedym, jenž na sebe vzal před veřejností plnou odpovědnost za neúspěch při pokusu o násilný převrat na Kubě v roce 1961. Získal si svou upřímností a omluvou přízeň národa. Inu jistě vhodná inspirace. Ostatně druhého března 2016 zhodnotil ve svém vyjádření pro Necipujtenas.CZ výše uvedené naprosto neuvěřitelné metody potlačování svobodné diskuse pod vedením Váženého pana ostravského primátora Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, lídr ODS pro letošní krajské volby a místostarosta Klimkovic takto: cituji: „To by u nás neprošlo! Naši zastupitelé přeci jen mají morální zásady a odpovědnost vůči občanům!“ Konec citace. A 8. dubna 2016 opět pro Necipujtenas.CZ Vážený pan lídr ODS Unucka: cituji: „Víte, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ „Ale kdo chce něco říct, vždy (u nás na zastupitelstvu) řekne.“ Konec citace. Prosím tedy o nápravu situace. Děkuji Vám.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou cenzurní kauzu sledovat a v případě nových informací vše zveřejníme. Dokumentace je k dispozici níže. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky-doporucuje-odvolat-ostravskeho-primatora-za-potlacovani-svobody-slova-obcanu-v-prubehu-jednani-zastupitelstva-ostrava-cr-2016.pdf

 • 16. dubna 2016: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: „Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.“ Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiory a poprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipů s implantacemi umělých kloubů, chlopní a bypassů. – Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: 2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. – Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ostravsti-baroni-svym-poddanym-psy-musite-cipovat-i-kdyby-byli-nemocni-a-veterinari-vas-odmitli-kruta-ostrava-ceska-republika-2016.pdf

 • 11. dubna 2016: Oficiální zápis z 15. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 23. března 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“, „Ověření zápisu“, „3. Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015“, „5. „Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region)“, „34. Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava“, „35. Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava“, „44. Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „48. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016“, „Diskuse – Různé“ aj.

K pozoruhodným úspěchům patřilo zamítnutí návrhu věhlasného starosty/zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., jenž se pokusil zvrátit pravidla jednacího řádu ZSMO a nepředřazovat programové body, ke kterým se přihlásili občané do diskuse, aby na jejich projednání nemuseli dlouhé hodiny čekat. Díky zásahu Vážené paní vedoucí magistrátního odboru legislativního a právního se podařilo včas tento netaktní/obstrukční pokus zastavit a Vážené ZSMO posléze svým hlasováním výše uvedený návrh Váženého pana zastupitele Jurošky nepodpořilo. Občanům se tak díky tomu podařilo zachovat kratší dobu, po kterou museli čekat na projednání programových bodů, ke kterým zamýšleli sdělit veřejnosti své stanovisko.

Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil, že písemný materiál, který mu zaslal a zpracoval Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníciz hlediska celorepublikové úrovně, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni) ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISka, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD, jasně obsahuje podnětné návrhy, které Vážený pan radní s kolegy prověřuje a v dubnu 2016 by posléze rádi pozvali jeho autora(y) na společné pracovní jednání, kde by se mělo podařit nalézt konkrétní/průchozí řešení. Bude tedy zajímavé sledovat: jakým způsobem s navrženými zlepšováky Vážený pan radní Semerák nyní naloží.

Vážené ZSMO vyřadilo ze svého programu na žádost Váženého pana starosty ostravského městského obvodu Poruba materiály č. 34 a 35 ve věci zdejších pozemků u kostela, za jejichž ponechání v současném/klidovém/přírodním stavu plédují místní občané, dobří sousedé, pomocí petice, a které mj. zastupuje Vážený pan Mgr. Libor Čech z Ostravy-Poruby. Stažení výše uvedených bodů bylo značně podivné, jelikož je Vážená Rada Statutárního města Ostravy původně zařadila na program k projednání. Občané byli připraveni k diskusi. Nakonec se dozvěděli, že z toho nic nebude: mohli jít zase domů a opět čekat až na jednání porubského obvodního zastupitelstva.

Ve věci deklarace tzv. „Smart City“, „Smart Regionu“ a ostatně také kolem stavby polyfunkčního domu za budovou banky ČSOB v centru Ostravy se debata stočila mj. na to, proč Vážený pan Mgr. Přepiora hájí občany Ostravy a snaží se jim pomoci urovnat vzniklé spory, když ani není zastupitel nebo jinak zvolený politik. Inu: Samozřejmě jestliže občanům nepomáhají jejich zvolení zastupitelé/politici, nesnaží se docílit oboustranně výhodného řešení, zapomněli na svůj slib podle § 69 (2) zákona o obcích: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky," nezbývá pak už přirozeně občanům nic jiného, než aby se sami chopili díla. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde, neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde, a navíc milují silová gesta: místo kompromisního řešení. Bohužel. Pak zkrátka nastupují sami lidé bez veřejné funkce, kteří pomáhají všude tam, kde současná politická reprezentace selhává. Ostatně zastání od Váženého a legendárního pana Ing. Jaroslava Novotného, jenž přispěchal občanům v diskusi se zle dorážejícími ostravskými politiky na pomoc takříkajíc v nouzi nejvyšší jako pověstný blanický rytíř: posléze vešlo do dějin. Společenství webu Necipujtenas.CZ mu za to velice děkuje.

Vskutku zajímavá debata se rozproudila kolem gigantické akce probíhající každoročně nejen za účasti armádních vzdušných sil pro veřejnost na letišti v blízkém Mošnově, která má ve svém názvu Severoatlantickou alianci „Dny NATO v Ostravě“. Diskuse o výši dotace, kterou by mělo (či nemělo) Statutární město Ostrava na takovou akci poskytnout se nevyhnula ani mj. vzpomínce na doby Varšavské smlouvy. Ekonomickým aspektům Dnů NATO v Ostravě věnoval svůj diskusní příspěvek Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů v Moravskoslezském kraji).

K nesporně pozitivním momentům patřila omluva Váženého pana primátora Macury Váženému panu Mgr. Přepiorovi za uvedení nepravdivé osobní informace a také profesionální politická reakce včetně omluvy ze strany velice zkušeného politického matadora: Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD. Taková moudrá/gentlemanská gesta mají svou velkou váhu a je třeba je slušně ocenit.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) se již nemohl zúčastnit plánované diskuse k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“ na konci jednání Váženého ZSMO, kam se původně písemně přihlásil, jelikož jej čekalo jednání Váženého zastupitelstva v dalším ostravském městském obvodě. Písemně se proto Váženém panu primátorovi omluvil pomocí vzkazu zanechaném u pověřené úřední osoby v předsálí zasedací síně Váženého ZSMO.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala, Váženého pana Mgr. Libora Čecha, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudila navíc v porovnání se zvukovou nahrávkou vynechávka (pokud byla někým nařízena, tak jde o další děsivý akt cenzury) obzvláště z hlediska opomenutí Váženého pana primátora Macury, jenž neudělil slovo řádně do diskuse přihlášenému občanovi Ing. Novotnému. Posléze se mu za to veřejně/uctivě omluvil a slovo mu po výkřiku Váženého pana Ing. Novotného udělil. Přesto tento fakt v zápisu nenajdeme.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 23. března 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-15-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-23-3-2016.pdf

 • 29. března 2016: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného čipování zvířat! Vedení Statutárního města Ostravy (SMO) požádalo MV ČR o schválení výše uvedených medicínských „generálních pardonů“ pro připravovanou novelu své čipovací vyhlášky (ČV) a uspělo! Finální změna ČV by měla být projednána v Radě SMO 30. března 2016 ovšem bez předchozích konzultací se zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ! Občané tak nevědí, jak bude či nebude výsledný text vyhlášky vypadat! Budou se k němu moci vyjádřit zřejmě až v rámci jejího projednávání ostravskými zastupiteli v průběhu dubna 2016! Tzv. „otevřená a vstřícná“ radniční politika se tím opět ukázala v plné „parádě“ ve stylu: „O nás bez nás!“ Ostravští politici však byli včas seznámeni s kompromisními návrhy na novelu ČV písemnou i ústní formou jak prostřednictvím zástupce Necipujtenas.CZ, tak ze strany Váženého pana Petra Hadaščoka nst. v průběhu minulých jednání Zastupitelstva SMO! Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého ostravského občana viz. např. zde) se obrátil v období února/března 2016 na Ministerstvo vnitra České republiky se žádostí „o pomoc při změně obecně závazné vyhlášky města Ostravy, stanovující povinnost čipování psů, a to bez ohledu na jejich věk či zdravotní stav“. Posléze obdržel z Prahy jednoznačnou odpověď datovanou jedenáctým březnem 2016, která potvrdila, že zdravotní/etické výjimky z vynucovaného čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka jsou naprosto legální a nic nebrání – kromě ješitnosti, urputnosti a krutosti některých politiků – v jejich přijetí a zakomponování do připravované novely ostravského podzákonného předpisu č. 9/2012 v aktuálním znění, který by měl být zařazen na program jednání Vážené Rady SMO 30. března 2016. – MV ČR k tomu ve svém stanovisku (viz dokument níže) mj. sdělilo: „Co se týče stanovení výjimek z povinností uvedených v obecně závazné vyhlášce, je nutno konstatovat, že tuto pravomoc má pouze zastupitelstvo města, tedy orgán, kterému přísluší schvalování obecně závazných vyhlášek. V případě, že požadujete výjimky z povinnosti čipování psů dle věku či zdravotnímu stavu psa, je nutno řešit tuto záležitost na zasedání zastupitelstva města. K řešení dané situace můžete jakožto občan města využít všech oprávnění, obsažených v ustanovení § 16 zákona o obcích. Je možno zmínit Vaše právo podávat ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o obcích orgánům města podněty, připomínky a návrhy, jež jsou tyto orgány povinny vyřizovat bezodkladně, nejdéle do šedesáti dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, pak nejpozději do devadesáti dnů. Rovněž pak jste oprávněn požadovat projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem či radou, přičemž, je-li žádost podepsána nejméně půl procentem občanů města, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do šedesáti dnů, a jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do devadesáti dnů. Dále pak máte jako občan možnost vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva města. Současně Vám přísluší právo aktivně se zúčastnit příštích voleb do zastupitelstva města a při svém rozhodování zohlednit i nabyté zkušenosti s prací jednotlivých představitelů, případně využít svého práva být sám zvolen a podílet se tak na úrovni města na správě veřejných věcí. Pro úplnost dodáváme, že zdejší odbor Ministerstva vnitra obdržel ze strany statutárního města Ostravy žádost o posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012. Předmětný návrh počítá se zavedením výjimek z povinného čipování psů malých plemen do 50 cm od 12 let věku a psů velkých plemen nad 50 cm od 10 let věku. Zda bude předmětný návrh přijat, záleží však pouze na zastupitelstvu statutárního města Ostravy.“ – Jenže Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy své občany, kteří chtěli danou situaci řešit podle návodu MV ČR, zcenzurovalo a nedovolilo jim opakovaně v rozporu se zákonem o obcích i ústavním pořádkem ČR vyjádřit velkou část jejich stanovisek. Navíc nejnovější oficiální data z let 2016 až 2009 zveřejněná Společenstvím webu Necipujtenas.CZ za pomoci Strany svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve zdejším vynucovaném systému povinného čipování psů. Od schválení ČV v roce 2012 ke všemu enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených/čtyřnohých/nejlepších přátel člověka v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení zvířat zpět k jejich držitelům. Společenství webu Necipujtenas.CZ proto opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících diskriminačních poplatků. Případná novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z nekompromisních implantací čipů. Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, tak současná ostravská ČV v takovém případě představuje svou urputnou dikcí týrání zvířat. Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva vystavená patřičným odborníkem pro byť by i jen jediného psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat, aby museli ostravští politici konečně přistoupit na nabízený kompromis. Ministerstvo vnitra ČR k tomu už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Vážený pan ostravský primátor ani jeho tým neprokonzultovali (stav ke dni 28. 3. 2016) se zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ finální návrh novely ČV, který by měla projednat Vážená Rada SMO dne 30. března 2016. Nezveřejnili ani tolik a opakovaně slibovanou analýzu (ne)fungování systému identifikace/čipování zvířat v Ostravě. Nicméně všechny dokumenty, kompromisní návrhy a další podklady k této otázce si však mohli nalézt na webu Necipujtenas.CZ nebo se inspirovat písemnými i ústními projevy Váženého pana Petra Hadaščoka nst. a Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) v rámci minulých jednání Váženého Zastupitelstva SMO. Co nakonec tedy ostravští politici v rámci řešení celé „čipovací kauzy“ vymysleli: zůstává zatím záhadou. – Nefunkční systém čipování/identifikace zvířat však nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého svěřence.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/czech-ministry-of-interior-accepts-legality-of-exceptions-from-mandatory-microchipping-animals-ostrava-city-prepares-amendment-to-its-regulation-czech-republic-2016.pdf

 • 4. března 2016: Oficiální zápis ze 14. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 17. února 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schváleni programu“, „5 Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“, „6 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „29 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“, „35 Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“, „38 Zprava o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015“, „Diskuse – Různé“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu jara 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 17. února 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 17. 2. 2016 došlo k dalšímu prohloubení neústavních/nezákonných cenzurních zásahů ostravských politiků, kteří dokonce pověřili patřičné městské činovníky zpracováním podivuhodného právního výkladu: ten měl takové jejich praktiky obhájit. Vážený pan ostravský primátor Tomáš Macura (zvolen na kandidátce hnutí ANO) posléze dokonce odeslal se svým podpisem výše uvedený výklad tristně schválený ZSMO samotnému zcenzurovanému občanovi Hadaščokovi nst. a to rovnou doporučeně až domů, i když byl Mgr. Radkem Přepiorou (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) vyzván, aby něco takového nečinil už jen kvůli citlivé otázce kolem odkazu Váženého pana otce dotčeného občana Hadaščoka nst. a toho, co mu minulý totalitní režim všechno provedl. Vážený pan primátor Macura na to nedbal. Posléze dokonce také hlasoval pro odstranění z programu ZSMO městskou radou schváleného bodu č. 35, ke kterému byl opět řádně přihlášen občan Petr Hadaščok nst. a taktéž Mgr. Radek Přepiora. Vážený pan primátor si ještě neodpustil na úplný závěr jednání ZSMO natvrdo zcenzurovat Mgr. Přepioru, jenž byl řádně přihlášen k diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“. Vážený pan Mgr. Přepiora stačil mj. doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura reagoval slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.

  Ministerstvo vnitra České republiky však naštěstí odmítlo podobné cenzurní zásahy dále tolerovat a již 19. 2. 2016 z pozice dozorového orgánu nad činností samosprávy upozornilo na jednoznačné porušení ústavního pořádku a zákona o obcích, ke kterému v průběhu jednání ZSMO došlo:Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.“ Podrobnosti k velmi dramatickému vývoji ve věci potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry občanů vystupujících na ZSMO již Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo v samostatných článcích včetně dokumentace zde.

  Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil přijetí písemného materiálu ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISka, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD, který zpracoval Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“ z hlediska celorepublikové úrovně, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni). Bude tedy zajímavé sledovat: jakým způsobem s navrženými zlepšováky Vážený pan radní Semerák nyní naloží.

  Důležitou a pozitivní změnu městského Statutu navrhl mj. Vážený pan Mgr. Michal Mariánek (náměstek ostravského primátora; hnutí Ostravak), která by pomohla občanům a jejich tolik let trýzněným rodinám konečně rozvinout zablokovanou výstavbu rodinných domů tak, aby mohli definitivně vyřešit následky hospodářské krize z minulých let: Bohužel v rámci operativní politické „zlodohody“ tuto změnu shodili ostravští zastupitelé ze stolu mj. především na popud některých starostů ostravských městských obvodů.

  Díky vstřícné spolupráci zaměstnankyň organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy, kterým náleží velké poděkování za poctivé plnění svěřených úkolů v oblasti komunikace s veřejností, se podařilo zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ předat slovutnému zastupiteli Statutárního města Ostravy a věhlasnému starostovi (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženému panu Ing. Martinu Juroškovi, Ph.D., (Anti)Cenu „Čipák“ roku 2015 a to i přes počáteční odmítnutí ze strany některých členů Vážené městské Rady a „spoluřídících“ osob jednání Váženého ZSMO. Vážený pan zastupitel Juroška si o svůj „čipácký“ diplom a doplňkovou cenu (věnovala Strana svobodných občanů) veřejně řekl na lednovém (2016) jednání Váženého ZSMO. Se svým diplomem/oceněním se posléze Vážený pan zastupitel Juroška nechal mnohokrát vyfotografovat přímo v jednací síni Váženého ZSMO za nadšené participace svých kolegů/zastupitelů. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto oceňuje smysl pro humor a ochotu k přijetí recese, kterou Vážený pan zastupitel Juroška bez problému akceptoval. Svědčí to přeci jen o zkušenosti a vyzrálosti tohoto politika, jenž dokáže ještě mnohdy i pozitivně překvapit. Bude navíc zajímavé sledovat jeho argumentační příklon na stranu té části veřejnosti, která odmítá své externí očipování formou „motivačně vnucované“ karty ODISka.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudily navíc i v porovnání se zvukovou nahrávkou některé vynechávky (pokud byly někým nařízeny, tak jde o další děsivý akt cenzury) obzvláště z hlediska projevu Váženého pana zastupitele JUDr. Josefa Babky (KSČM) ke schválení programu jednání Váženého ZSMO a posléze ve věci závěrečného bodu „Diskuse – Různé“, kde došlo k cenzuře občana a porušení zákona o obcích.

  SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu jara 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 17. února 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-14-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-17-2-2016.pdf

 • 2. března 2016: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) se důrazně zastalo ostravských občanů! Odmítlo tolerovat říjnový/cenzurní zásah (2015) Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO)! MV ČR odsoudilo potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry, ústavně garantovaných přirozených práv/svobod občanů, nerespektování ústavního pořádku a související likvidaci podílu obyvatelstva na přímé správě své obce včetně libovůle samosprávy v průběhu jednání ZSMO! Lidé totiž musí dostat v souladu s jednacím řádem plný/necenzurovaný prostor pro vyjádření svých stanovisek ke každému bodu programu zastupitelstva! Ostravští politici svým cenzurním zásahem ze dne 14. října 2015 porušili zákon o obcích! MV ČR je na to z pozice dozoru nad samostatnou působností obcí důrazně upozornilo; vysvětlilo jim, jak by měli správně postupovat! Občané Petr Hadaščok nst. a Mgr. Radek Přepiora, kterým ostravští zastupitelé zakázali promluvit v rámci obhajoby zle tísněných Ostravanů mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu České republiky Ing. Petra Macha, Ph.D. (Strana svobodných občanů) s tématikou neústavního vynucování čipování zvířat, tak dosáhli pro všechny lidi nejen v Ostravě obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí! Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) informovalo v poslední čtvrtině roku 2015, dále 21. a 7. ledna 2016 o oficiální stížnosti na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských členů ZSMO. Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ji podal 6. ledna 2016 proto, aby obhájil pro všechny občany jejich plné přirozené právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy. Svůj podnět odeslal Vážený občan Hadaščok nst. až po marných/opětovných prosbách o nápravu situace a o prostou/lidskou omluvu ve věci cenzury občanů a vzhledem k možné destrukci přednostního práva (pokud by ho chtěl využít) Váženého pana poslance Evropského parlamentu Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníciz hlediska celorepublikové úrovně) na vystoupení v diskusi při obhajobě přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy. Své podání odeslal Vážený pan Hadaščok nst. na Magistrát Statutárního města Ostravy (MSMO), Krajský úřad Moravskoslezského kraje a na Ministerstvo vnitra ČR. Následně MSMO (prostřednictvím ZSMO) a krajský úřad bohužel smetli oprávněný podnět Váženého pana Hadaščoka nst. ze stolu. Naopak MV ČR odeslalo Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělení datované 18. lednem 2016 o zahájení prošetřování možného porušení práva občana města formulovaného ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tj. práva vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. Vážený občan Petr Hadaščok nst. totiž formuloval dle zdrojů z webu Necipujtenas.CZ svůj podnět tak brilantně, že: Vzhledem k obsahu Ministerstvo vnitra vyhodnotilo toto podání jako podnět k výkonu dozoru nad samostatnou působností ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích.Výše citované sdělení podepsala přímo Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. (MV ČR vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). MV ČR si posléze vyžádalo z MSMO všechny důkazní materiály a po jejich prostudování se jasně postavilo za utlačované ostravské občany proti zlovůli zkušených politických matadorů, členů ZSMO. Vážení občané Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), kterým ostravští zastupitelé zakázali 14. října 2015 v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem promluvit v rámci obhajoby zle tísněných Ostravanů mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu České republiky Ing. Petra Macha, Ph.D. (Strana svobodných občanů), tak dosáhli pro všechny lidi obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí! Každý oprávněný občan z celé České republiky tak získal díky aktivitě/poctivé spolupráci výše uvedených občanů a Vážených úředních osob z MV ČR jasné zastání a konečně konkrétní pomoc! SwN tímto veřejně děkuje všem právnickým i fyzickým osobám, které poskytly občanům plné zadostiučinění a radost z toho, že je Česká republika ještě stále svobodným státem, nikoliv totalitním režimem. Děkujeme Vám! :) – Ministerstvo vnitra ČR ve svém stanovisku z 19. února 2016 v rámci výkonu dozoru nad samostatnou působností samosprávy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích ostravským politikům mj. jasně vysvětlilo, že: „Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. /.../ Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích předně vyplývá, že občanovi města musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení). /.../ Ze zápisu z předmětného zasedání vyplývá, že diskuze k materiálu č. ZM_M 34 byla usnesením Zastupitelstva SMO ukončena (pro návrh hlasovalo 36 členů), aniž by Vám bylo umožněno vyjádřit se k projednávanému bodu programu. Tato skutečnost byla rovněž ověřena ze zvukového záznamu pořízeného na tomto zasedání. Tímto postupem Zastupitelstvo SMO porušilo ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. /.../ Zastupitel Ing. Juroška, Ph.D. odůvodnil svůj návrh na ukončení diskuze tím, že zastupitelstvu jsou Vaše argumenty dostatečně známy. Město k tomuto ve svém vyjádření uvádí, že Vám bylo umožněno prezentovat své stanovisko před přijetím rozhodnutí o projednávaném bodu programu už tím, že projednávané podání již obsahovalo Vaše vlastní stanovisko k záležitosti. Těmto důvodům vedoucím k odepření práva občana města formulované ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích však dle našeho názoru nelze přisvědčit. Zastupitelstvo SMO totiž nemohlo nikterak předem předvídat, zda jste ve svém podání, které bylo předmětem projednávaného bodu č. ZM_M 34, již vyčerpal veškeré argumenty podporující přijetí Vašeho návrhu. Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno, aniž by obsah vystoupení byl znám, a to jen na základě domněnky, že bude obsahově totožné s podáním. /.../ Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko. /.../ Dodáváme, že shora popsané jednání zastupitelstva je současně i zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním).“ – Pokračování článku včetně vyjádření politiků, dotčených občanů a souvisejících dokumentů zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/victory-of-the-people-in-ostrava-city-czech-ministry-of-interior-denounces-censorship-in-ostrava-cr-2016.pdf

 • 29. února 2016: Nejnovější oficiální data z let 2016 až 2009 opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve vynucovaném systému povinného čipování psů v Ostravě! Od schválení tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“ (ČV) v roce 2012 navíc enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených/čtyřnohých/nejlepších přátel člověka v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení zvířat zpět k jejich držitelům! Společenství webu Necipujtenas.CZ proto opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících diskriminačních poplatků! Případná novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z nekompromisních implantací čipů! Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, tak současná ostravská ČV č. 9/2012 v takovém případě představuje svou urputnou dikcí týrání zvířat! Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva vystavená patřičným odborníkem pro byť by i jen jediného psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat, aby museli ostravští politici konečně přistoupit na nabízený kompromis! Ministerstvo vnitra ČR k tomu 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v únoru 2016 díky vstřícné spolupráci Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci) a Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy včetně městské policie v rámci poctivé snahy o pomoc zle tísněným ostravským pejskařům, jejich rodinám, oficiální data v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, která brilantně ukázala opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3), tak podle výše uvedených oficiálních dat v Ostravě nenaplnilo svůj účel ani po třech letech a čtyřech měsících od roku 2012, kdy byla schválena místní tzv. „čipovací vyhláška“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů: Vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno nebo změněno na dobrovolnou formu. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – SwN již v minulém roce zveřejnilo analýzy (A, B, C) oficiálních ostravských dat ke zdejšímu nefunkčnímu „čipovacímu molochu“. Jelikož se bohužel občané dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ve všech svobodných sdělovacích prostředcích) jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají“, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinášíme proto občanům naopak na základě analýzy výše uvedených nových dat z února 2016 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim, jak neskutečně s občany někteří chytří zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Níže uvedená data přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem výše uvedeným úředním osobám a spolupracujícím představitelům Strany svobodných občanů (Svobodní) tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty. – Získaná dokumentace a konkrétní fakta jsou mj. k dispozici níže ve formátu pdf a kompletní data v pokračování článku zde. – Společenství webu Necipujtenas.CZ zjistilo analýzou výše uvedených oficiálních dat z února 2016 v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím následující údaje o špatném ostravském „čipovacím systému“:  

Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf

 • 26. února 2016: Argumentační bitva s „eurounijními byrokraty“ o zachování přirozených práv/svobod miliónů českých občanů, chovatelů domácích zvířat, vůči povinným registrům, vynucování čipování, souvisejícím kontrolám soukromých obydlí a sestavování seznamů úředně povolených zvířat k chovu v privátních nemovitostech každého občana České republiky začala v Evropském parlamentu (EP) v Bruselu 25. února 2016. Vláda České republiky se tentokráte velmi překvapivě/jednoznačně postavila ve všech ohledech na odpor těmto šíleným idejím značné části členů EP! Dostalo se jí navíc vítané podpory od europoslance a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) – Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D. – jenž konzistentně hájí společně s aktivními občany ČR napříč společenskopolitickým spektrem již řadu let plné právo každého člověka a jeho rodiny na svobodný, poklidný, nerušený život se svými nejlepšími čtyřnohými přáteli bez invazivního vměšování jakékoliv veřejné moci! – Občané: Čas na vyjednání výjimky nebo urychlené vystoupení z Evropské unie (EU) je zde! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) varovalo ve svém článku z počátku února 2016 všechny občany České republiky před hrozivým vývojem situace v Evropském parlamentu. Za několik týdnů, 25. února 2016 v den neblahé vzpomínky na tzv. „vítězný únor 1948“, posléze opravdu EP schválil úděsnou deklaratorní rezoluci (nejde zatím o žádný závazný právní předpis), která předpokládá (nikoliv však nařizuje) další záměry a postup „eurounijních elit“ mj. ve věci postupného zavedení povinného čipování všech psů, koček, fretek na území států Evropské unie včetně České republiky pod pláštíkem tzv. boje za dosažení co nejlepších zdravotních/fyziologických/psychosociálních podmínek života domácích zvířat. Má jít mj. o vynucení povinných/jednotných registrů, evidence, seznamů úředně povolených zvířat chovaných v soukromí domácností, souvisejících kontrol a veterinárních opatření i u té poslední milované kočičky ve vlastnictví devadesátileté babičky třeba z Hané. – Není jistě bez zajímavosti, že něco takového si nedovolil ani Hitler, ba dokonce ani soudruh Stalin. Evropský byrokrat však ano! – Do čela ANTI-čipovacího a ANTI-byrokratického disentu se opět konzistentně postavil v obhajobě občanů České republiky poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. – Naopak k pomyslnému „zahraničnímu nepříteli“ přeběhl Vážený pan český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), jenž zase nadšeně propagoval zavedení vynucování jednotné registrace/čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Evropské unii a související represivní opatření veřejné moci mj. směrem ke slovenským, polským, maďarským, českým občanům pod pláštíkem nepravdivých argumentů (viz dokumenty z ministerstva vnitra a policejního presidia se vztahem k situaci v České republice) o tzv. úděsné situaci v ČR a vůbec ve střední Evropě s tzv. množírnami desítek tisíců štěňat/koťat. Podle mínění Váženého pana Pospíšila totiž prý jedině dokonalá registrace a kontrola dokáže zlikvidovat nelegální obchod se zvířaty, jejich bolest a naučí člověka slušnému chovaní k domácím čtyřnohým mazlíčkům přesně podle úředních předpisů schválených v Bruselu. – Jenže na celém světě se to ještě i přes dvě desítky let praxe v aplikování RFID transpondérů a souvisejících databází/kontrol nikomu nepodařilo. SwN k tomu takřka každý den zveřejňuje od roku 2013 ohromné množství faktických informací z celého světa včetně České republiky. Důsledné vymáhání čipování/registrace zvířat naopak přináší závažné celospolečenské problémy, které si báječně/finančně zajištění byrokraté a politici nedokáží v realitě vůbec představit. Neuvěřitelným způsobem posléze také narůstá stres a utrpení lidských bytostí, které zkrátka nemohou v praxi naplnit všechny takřka každoročně se zpřísňující předpisy pro chov jakéhokoliv zvířete. – Vážený pan europoslanec Petr Mach proto mohl 25. února 2016 poskytnout Společenství webu Necipujtenas.CZ a vůbec všem občanům ČR následující oficiální prohlášení k výše uvedené tristní/nebezpečné rezoluci EP: „HLASOVAL JSEM PROTI. NESOUHLASÍM ZA PRVÉ S TÍM, ABY EU URČOVALA JEDNOTLIVÝM STÁTŮM, JAKÝ MAJÍ MÍT SYSTÉM REGISTRACE ZVÍŘAT. ZA DRUHÉ SE DOMNÍVÁM, ŽE TENTO NÁVRH JE NEDOMYŠLENÝ A DÁVÁ KOMISI PŘÍLIŠNÉ PRAVOMOCI DÁLE ROZHODOVAT O ZPŮSOBU TÉTO REGISTRACE. AČKOLI NENÍ V NÁVRHU PŘÍMO ZMÍNĚNO POVINNÉ ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT, MÁM OBAVU, ŽE TOTO MŮŽE BÝT PRVNÍ KROK K JEHO USKUTEČNĚNÍ DO BUDOUCNA.“ – K Váženému panu europoslanci Machovi se přidala vláda České republiky, která prostřednictvím svého Stálého zastoupení ČR při EU vydala již 23. února 2016 své „Stanovisko ČR k dokumentu projednávanému v EP: Návrhy usnesení k otázce zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech“ určené pro jednání EP dne 25. 2. 2016 a rozeslané všem europoslancům ČR. Jasně zde uvedla: „Pozice ČR k projednávanému bodu: Jednotlivé návrhy usnesení NENESOU jasnou koncepci, pro kontrolní orgán ČR NENÍ zjevné, zda se má jednat o společný registr pro pohyb zvířat v zájmovém chovu, a to psů a koček, nebo o stanovení podmínek označování pro ostatní druhy zvířat ze skupin zvířat volně žijících (wild animals) nebo hospodářských (husy, křepelky), případně dalších druhů zvířat (hlodavci, plazi apod.). Stanovení bližších podmínek pro doposud tzv. neharmonizované druhy je vítáno. Je ale nutné objasnit, zda se deklarace vztahuje na přesuny za neobchodním nebo obchodním účelem. Pokud se jedná o časté zmínky o nelegálním obchodu, je potřebné si uvědomit, že ŽÁDNÝ DALŠÍ SYSTÉM REGISTRACE TOTO NEODSTRANÍ. DOVOLUJEME SI ŘÍCI, ŽE POZNÁMKY O NELEGÁLNÍM OBCHODU POKUD JDE O PSY, KOČKY A DALŠÍ ZVÍŘATA URČENÁ PŘÍMO DO ZÁJMOVÝCH CHOVŮ NEBO DO ZVERIMEXŮ, JSOU NADNESENÉ AŽ PŘEHNANÉ. OTÁZKA VYPOUŠTĚNÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT DO VOLNÉ PŘÍRODY JE OBLAST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NE PODMÍNEK OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A PŘESUNŮ. /.../ STANOVISKO ČR K NÁVRHŮM USNESENÍ: NEDOPORUČUJEME PODPOŘIT ANI JEDEN Z NÁVRHŮ USNESENÍ.“ – SwN včas upozorňuje, že schválenou rezoluci EP z 25. 2. 2016 využijí ekoteroristé, totalitně uvažující političtí aktivisté, lobbisté zastupující patřičný průmysl a služby, na ně navázání politici včetně některých fanatických ochránců zvířat k likvidaci přirozených práv/svobod občanů České republiky, dalších národních států EU, včetně silného/koordinovaného tlaku na Evropskou komisi (EK) tak, aby došlo k implementaci všech tezí z citované rezoluce EP do národních/právních systémů. Svobodný/tradiční chov psů, koček na území ČR by tak definitivně skončil se všemi následky pro jejich nynější chovatele na veškerém území členských států EU. Nedopusťme to! Papaláši spojení v mocném uskupení takřka napříč celou Evropskou unií chtějí kriminalizovat dosud nevinné občany České republiky a sebrat jim ještě to poslední, k čemu až doposud neměli v některých zemích střední Evropy přístup: milovaná domácí zvířata, související soukromí a svobodu. Už není kam ustupovat! – Příští argumentační bitva by měla v Evropském parlamentu proběhnout mj. ve věci vynucování čipování/registrace domácích zvířat ve druhém březnovém týdnu roku 2016. Tehdy pravděpodobně dojde k projednávání naprosto otřesné regulace (pozor, tady už jde do tuhého, neboť EK posléze dokáže s úspěchem takovou regulaci po ČR vyžadovat v rámci své právní přenesené pravomoci). Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou situaci monitorovat a přineseme Vám aktuální informace. (Pokračování zde .)

Kompletní nesouhlasné stanovisko vlády České republiky s legislativním opatřením EK a EP včetně dotčených dokumentu Evropské komise a Evropského parlamentu jsou k dispozici níže v souboru pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/european-parliament-resolution-to-mandatory-microchipping-registering-pets-of-private-owners-resistance-czech-government-mep-mach-svobodni-eu-cr-2016.pdf

 • 8. února 2016: Oficiální zápis z 13. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 20. ledna 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“ mj. ve věci podivného/netržního zdražování cen tepla, „4 – Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS““, „21 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“, „24 – Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu jara 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 20. ledna 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 20. 1. 2016 došlo k několika pozoruhodným úspěchům ostravských občanů, kteří předložili Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy své velice zajímavé podněty

Předně byl překvapivě schválen podnět Váženého ostravského/občanského aktivisty Ing. Jaroslava Novotného ve věci odvolání Váženého pana hejtmana Moravskoslezského kraje z funkce v odborné pracovní komisi Statutárního města Ostravy s působností v oblasti zásobování Ostravanů tepelnou energií v rámci spol. Veolia Energie ČR, a.s.

Městské vedení také přislíbilo na opakované výzvy občanů pozitivní změny v dalším „motivačním nevynucování“ používání čipových karet ODISek. Mělo by dojít naopak k větší diverzifikaci jízdného a zkomfortnění služeb v ostravské hromadné dopravě. Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák vyzval zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ k předložení navrhovaných variant řešení, které také obdržel dne 3. února 2016 s prosbou o jejich veřejné projednání.

Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy navíc přislíbil po neustálých apelech občanů, že Vážené ZSMO projedná a odpoví 17. února 2016 Váženému Petru Hadaščokovi nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) na jeho oficiální podnět ze dne 6. ledna 2016 k prošetření celé situace (viz dokumenty zde) s cenzurním zásahem Váženého ZSMO, který byl veden vůči občanům a části zastupitelů mj. ve věci dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Macha (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Výše uvedení byli zlovolně odstaveni od diskuse při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015. Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR, zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož nemohli v diskusi vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34 Váženého ZSMO. Vážený pan europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení: tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Chybuje přitom každý včetně Váženého ZSMO: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout nápravu. Ostravští zastupitelé to několikrát na přímé a veřejné dotazy občanů odmítli učinit. Vše se tak nedalo v klidu a míru vyřešit.

Vážená paní náměstkyně pro otázky životního prostředí navíc informovala občany dle jejich dotazů o postupu prací na novelizaci tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů. Pozvala v této souvislosti Váženého pana Petra Hadaščoka nst. na osobní konzultace. Nicméně ani později nepředložila občanům na jejich ústní a písemné výzvy k připomínkám vlastní text navrhovaných úprav ve vyhlášce.

Vážený pan primátor také tentokrát přistupoval velice vstřícně a ohleduplně k diskutujícím seniorům, kterým umožňoval pronášet jejich projevy i nad časové limity stanovené ZSMO k jednotlivým bodům programu, avšak vždy se slušným upozorněním, nicméně korektně bez cenzurních zásahů. Dokonce posléze lidem garantoval, že ostravské politické vedení bude usilovat o opravdový dialog s občany ve věci společné participace na plánovaném rozvoji města; rozhodně nepůjde, tak jako v minulosti, o nějaké „marketingové finty“ na voliče.

Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc seznámil Vážené ZSMO s výsledky udílení (Anti)Ceny „Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Největšího „Čipáka“ nominovali lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu., kdy např. docházelo k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol, případně k jiným nepřijatelným opatřením v kontradikci s obhajobou občanských přirozených práv/svobod. Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu stal ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací: Největšího „Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. Porota dále udělila: Čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. – Vážené ZSMO odměnilo laureáty svým upřímným potleskem. 

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu jara 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 20. ledna 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-13-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-20-1-2016.pdf

 • 3. února 2016: Návrh stručného nástinu řešení platebních a identifikačních prostředků občanů v MHD v Ostravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu a zaměření na konkrétní skupiny obyvatelstva. –  Východiska pro zpracování návrhu: Vážený pan JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak a nynější radní Statutárního města Ostravy pro dopravu, v tisku na počátku února 2016 prohlásil v reakci na protesty občanů vůči „motivačnímu vnucování“ používání čipových karet, že by do pár měsíců mohli třeba cestovat všichni senioři v ostravské městské hromadné dopravě (MHD) pouze na občanský průkaz. Nikdo by je k žádnému externímu očipování, platbám za čipové karty ODISka, fotografa atd. nenutil. Podobně se vyjádřil také při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 20. ledna 2016, kdy označil nátlakové metody směřující k používání už jedině ODISky za neblahou „vývojovou mezifázi“ s nutností „kritické revize. Veřejně tehdy zároveň nabídl spolupráci zástupcům Společenství webu Necipujtenas.CZ. Vyzval je k předložení vstřícného řešení sporných otázek v ostravské MHD, kterou v drtivé většině provozuje silně dotovaný Dopravní podnik Ostrava, a.s. (DPO; základní jmění 3.376.764.850,- Kč). DPO vlastní ze sta procent Statutární město Ostrava. Soukromí dopravci v MHD, kteří by dokázali poskytnout konkurenční a komfortnější formy přepravy přímo v Ostravě: však bohužel prakticky neexistují. – Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto předkládá Váženému panu radnímu pro dopravu Semerákovi následující návrh řešení platebních/identifikačních prostředků občanů v MHD v Ostravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu a zaměření na konkrétní skupiny obyvatelstva. Nynější stav (únor 2016), kdy je na občany cestující v MHD neustále pohlíženo jako na pokusné králíky, jsou na ně používány „motivačně/bezvýchodné/nátlakové metody“, aby takřka povinně kupovali pouze jednu/hlavní preferovanou formu prokazování dlouhodobého jízdného (ODISka), kdy jsou cestující považováni za neřku-li jakési „dojné krávy“ pro aplikaci dotací a totalitních metod řízení společenských vztahů: něco takového nyní doufejme konečně přestane! Níže popsaný nástin řešení vznikl mj. díky odborné/vstřícné a pro-bono konzultaci s Váženým panem Ing. Josefem Novotným, dopravním specialistou, členem Strany svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Vážený pan Ing. Novotný je absolventem oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE. Je také členem odborné dopravní komise na Praze 12. Dlouhodobě se ve svých článcích specializuje na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni. Pro ostravské odborníky na dopravní otázky doporučuje v rámci základní orientace stále aktuální práci Jany Rausové: „Technologie odbavování cestujících v IDS JMK a možnosti jejího zlepšení“ (dostupná online zde). –  Svobodomyslní občané/spotřebitelé/voliči/cestující všem výše uvedeným lidem dobré vůle děkují za jejich poctivou snahu o pomoc zle tísnným Ostravanům!

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf

 • 29. ledna 2016: Dokonce jen jeden aktivní občan ještě stále může i v České republice změnit celý špatný systém: Chovatelka dvou malých pejsků dokázala v Přerově díky spolupráci veterinárních specialistů, některých vstřícných politiků a odborníků z Ministerstva vnitra České republiky novelizovat nebezpečnou „čipovací vyhlášku“! – Přerovští politici a úředníci nakonec museli oficiálně uznat závažná zdravotní rizika vynucování implantací cizích RFID předmětů do živých těl zvířat a povolit ve své vyhlášce výjimky z čipování na základě předložení potvrzení od zvěrolékaře! Městské vedení bylo také nuceno na pokyn Ministerstva vnitra ČR upustit od povinného čipování již otetovaných zvířat! Celkový počet zatím zjištěných „generálních pardonů“ z některými městy a obcemi vymáhaného nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat se tak v České republice přehoupl nejméně přes 212 případů! – Přerovská „čipovací kauza“ také jasně ukazuje: K uznání nezákonnosti ostravské „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 stačí jen jeden/jediný aktivní občan s potvrzením od veterinárního specialisty, že nelze jeho dané konkrétní zvíře označit mikročipem ze zdravotních důvodů. Pak by musela být neprodleně novelizována i ona neslavná/nekompromisní/špatná ostravská vyhláška o tzv. povinném čipování všech městských pejsků! – Tento postup lze aplikovat v celé České republice! „Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mj. ve věci zdokumentovaných nezákonností, diskriminace aj. problémů zjištěných v rámci legislativního procesu schvalování tzv. městských „čipovacích vyhlášek“, které nutily občany/chovatele pejsků k označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka invazivními RFID transpondéry často pod hrozbou likvidačních pokut. – Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje. „Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů ještě následně získal v lednu 2016 potřebné písemné materiály dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím také přímo z Magistrátu města Přerova. – Dnes se tedy soustředíme právě na tzv. „čipovací kauzu“ v tomto městě. Přerov (přibližně 44.278 obyvatel) je město v Olomouckém kraji, zhruba 21 km jihovýchodně od Olomouce. Jeho zastupitelé se rozhodli uvalit na své občany/chovatele pejsků v prosinci 2008 formou obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 tzv. „čipovací břemeno“ s platností od 1. ledna 2009. Od té doby byla tato obecně závazná vyhláška třikrát novelizována. Přerovští zastupitelé se totiž dopustili v rámci svého legislativního procesu v letech 2008 a 2009 celé řady závažných pochybení, která se podařilo odstranit až díky aktivní chovatelce dvou malých pejsků/yorkšírů. Tato pozoruhodně statečná žena se nehodlala smířit s neférovou/nátlakovou/městskou „čipovací akcí“ a nakonec v praxi dokázala to, že byť by i jen jeden odhodlaný/vytrvalý občan dokázal i v České republice změnit celý špatný systém díky etické spolupráci veterinárních specialistů, vstřícných politiků a odborníků z Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR). – Výše uvedená chovatelka napsala na konci srpna 2009 na Ministerstvo vnitra ČR svůj rozhořčený podnět. Vysvětlila v něm mohutné problémy, které v Přerově způsobila pejskařům právě vyhláška č. 5/2008. Požádala o přezkum předmětné vyhlášky a nápravu situace, jelikož ji městští úředníci sdělili, že zkrátka musí dát očipovat své dva malé, řádně/viditelně otetované, do plemenné knihy zapsané nejlepší čtyřnohé kamarády. Její argumenty podložené odbornými veterinárními zprávami o nebezpečnosti dvojího označování zvířat, nesmyslnosti takového přístupu a závažných zdravotních rizicích nastřelování cizích RFID předmětů do živých těl zvířat nejprve nevzali v Přerově vážně. Místní úředníci pořád sveřepě trvali jedině na bezvýjimečném povinném čipování všech psů. Posléze už ani nereagovali na zcela relevantní chovatelčiny dotazy. – V takové situaci zasáhlo během září 2009 na výzvu dotčené chovatelky jakožto dozorový orgán Ministerstvo vnitra České republiky. Vyzvalo svým oficiálním dopisem přímo Váženého pana přerovského primátora k vysvětlení a nápravě. MV ČR navíc samo od sebe zjistilo: Přerovské politické vedení požadovalo ve své vyhlášce nad rámec zákona nejen čipování již otetovaných zvířat, nýbrž dokonce také povinné/placené registrace osobních údajů pejskařů do registru, který plně provozovala soukromá firma mimo pravomoci samotného města. Něco takového by bylo možné pouze na dobrovolné bázi se souhlasem dotčených osob. Nikdo samozřejmě přerovským radním nebránil, aby své chovatele nejlepších čtyřnohých přátel člověka zaevidovali do své vlastní/zákonné databáze a za městské peníze. MV ČR ke všemu chtělo informace: Jak přerovští úředníci postupují, když některý občan odmítne zpracování svých osobních údajů soukromou firmou, na což má každý plné právo. (Právě tato otázka nebyla nakonec nikdy uspokojivě zodpovězena.) – Na konci září roku 2009 napsala chovatelka dvou yorkšírů na MV ČR další dopis: proč trvá vyřešení jejího podnětu tak dlouho a stále se nic neděje. Dle jejího poznatku: Přerov už tzv. „masíroval“ obyvatele mohutnou propagandou o prospěšnosti/povinnosti čipování a za neuposlechnutí hrozily každému likvidační pokuty. Chovatelka dále vysvětlila, že ve městě existuje vůči vynucování nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat velký odpor, nicméně ne každý člověk dokáže vést s úřady vyčerpávající korespondenční bitvu podloženou vhodnými argumenty. Proto se k tomu odhodlala alespoň ona. – Město Přerov odpovědělo Ministerstvu vnitra svým dopisem ještě v září 2009. Kupodivu v něm popravdě přiznalo: Moc dobře ví o případech, kdy veterinární lékaři odmítají označovat psy mikročipem ze zdravotních důvodů! Přerov to prý plně akceptuje (SIC!). Přesto se zdejší radní domnívali, že vynucování čipování ve svém celku nemá žádné negativní zdravotní účinky (SIC!). Nicméně jestliže veterinář označení zvířete v daném konkrétním případě nedoporučí: Přerov to bude plně respektovat! Městské politické vedení dále vyjádřilo názor: Obec má právo uložit svým občanům také ty povinnosti, které zákon vůbec neupravuje, tedy např. placenou registraci do soukromé databáze osobních údajů. Paradoxně přitom odkázalo na ne zcela jednoznačné stanovisko MV ČR z 13. listopadu 2008, které schválilo přerovskou vyhlášku č. 5/2008 v původním znění i se všemi později samotným ministerstvem kritizovanými nezákonnostmi (SIC!). – Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, odepsala na konci listopadu 2009 po shromáždění nutných dokumentů a po podrobné analýze právního stavu všem dotčeným stranám sporu, že Přerov porušil svou vyhláškou zákon. Nabídla proto městskému vedení metodickou pomoc při odstranění problémů, které byly v přerovském „čipovacím/podzákonném předpisu“ nalezeny. Vážená paní Ing. Kostruhová zároveň připomněla: Město opakovaně deklarovalo, že nebude vynucovat označení psů čipem v případech, kdy to zvěrolékař nedoporučí z hlediska možných zdravotních rizik, komplikací apod. Nicméně MV ČR varovalo: Samotná vyhláška musí být novelizována, jelikož jinak by nemohly být žádné zdravotní výjimky vůbec udělovány! (Viz tehdy i v roce 2015 stále platné oficiální stanovisko Ministerstva vnitra České republiky z 23. listopadu 2015:V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“) MV ČR proto oficiálně vyzvalo Váženého přerovského pana primátora k nápravě situace. – Přerovští radní se nakonec rozhodli ustoupit a vyhovět většině výtek MV ČR. V průběhu ledna 2010 proběhla nutná jednání a schůzka se zástupci ministerstva vnitra. Byla zpracována novela vyhlášky. Patnáctého února 2010 odesílají úředníci z Přerova novelizovanou vyhlášku ke schválení na MV ČR. Obsahuje také oficiální uznání/umožnění výjimek z čipování ze zdravotních důvodů v následujícím znění: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.Bohužel vynucování poskytování osobních údajů pejskařů do soukromého registru očipovaných zvířat přerovští politici odmítli ze své vyhlášky odstranit i přes důrazný/opakovaný nesouhlas MV ČR a upozornění na možné občanské žaloby. Již 18. února 2010 pak Ministerstvo vnitra České republiky svým právním rozborem výše uvedenou novelizaci přijímá a považuje ji i přes přetrvávající výhrady za souladnou se zákonem (SIC!). Dvanáctého dubna 2010 ji pak schválilo Vážené Zastupitelstvo města Přerova po velice zajímavé diskusi. Tehdy se jednoznačně vůči jakémukoliv vynucování čipování zvířat vymezil Vážený pan zastupitel Břetislav PassingerKSČM, jenž důrazně trval na osvobození občanů z tzv. čipovací povinnosti; implantace RFID transpondérů musí být dle jeho názorů pouze dobrovolné; k označení každého pejska stačí tradiční a prověřená známka; nikdo by neměl být nucen k čipování, když navíc už řádně platí městu poplatek z držby svého čtyřnohého kamaráda a vhodným způsobem o něj pečuje; občanům by zkrátka neměl nikdo žádné čipování nikdy nařizovat. Vážený pan zastupitel Passinger požadoval zrušení vyhlášky jako celku a nebo její změnu na svobodu volby chovatele tak, jak si chce kdo nechat svého psa označit. Podobně Vážený pan nynější přerovský primátor (2016), tehdejší zastupitel/právník Mgr. Vladimír Puchalský (nestraník za uskupení „Nezávislá volba“ zvolený roku 2006 v rámci subjektu „Společně pro Přerov“: koalice „Nezávislé volby“ a „Strany zelených“) poukazoval na tristní definici tzv. trvalého označování, protože za jistých okolností může být za takovou formu označení považována dokonce také známka, pokud by město přesně nedefinovalo, co se pojmem trvalé označení myslí dle dikce zákona o ochraně zvířat proti týrání, jelikož z výše uvedené legislativy vyplývá: psy nelze povinně označovat dvakrát. – MV ČR pak na konce dubna 2010 opět potvrdilo: přerovské zastupitelstvo přijalo svůj „čipovací/právní předpis“ i se zdravotními výjimkami z implantací RFID transpondérů v souladu se zákonem a vše je OK. Odpovědnost za případné občanské žaloby byla ponechána plně na bedrech přerovského politického vedení. – Oficiální vyjádření Magistrátu města Přerova z 19. ledna 2016 k celé „čipovací kauze uvádí: „Ke změně došlo první novelizací tj. dnem 02.05.2010, kdy nabyla účinnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o trvalém označování psů, vydaná Zastupitelstvem města Přerova dne 12.04.2010 (dále jen „OZV č. 1/2010“) a jenž výše uvedené znění článku 3 odst. 1 doplnila o možnost zprostit chovatele povinnosti označit psa mikročipem, pokud se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést. Touto úpravou je respektován odborný názor veterinárního lékaře, jenž označení psa mikročipem nedoporučí a současně je zachován soulad s ustanovením § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů, v němž je mj. uvedeno, že povinnost chovatele trvale označit psa stanovená v obecně závazné vyhlášce se nevztahuje na psa, který již byl označen.“ Každý chovatel pejska tak může v Přerově od počátku května 2010 až dodnes (2016): „Doložit potvrzení veterinárního lékaře, že ze zdravotních důvodů nelze trvalé označení mikročipem provést (žádné odborné zprávy či posudky nejsou požadovány), přičemž o přiznání této výjimky nemusí žádat. Praxe je taková, že žádné žádosti chovatelů o udělení výjimky evidovány nemáme, pouze u příslušného chovatele máme doloženy doklady pro přiznání schválené výjimky ve vyhlášce.“ – Přerovská „kauza“ také jasně ukazuje: K uznání nezákonnosti ostravské „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 stačí jen jeden/jediný správně a konzistentně argumentující aktivní občan s potvrzením od veterinárního specialisty, že nelze jeho konkrétní zvíře označit mikročipem ze zdravotních důvodů. Pak by musela být novelizována také celá neslavná ostravská vyhláška o tzv. povinném čipování všech zdejších městských pejsků! – Tento postup lze aplikovat v celé České republice! Výše uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“), dále včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD a úředníků z města Přerova, které zastřešuje Vážený pan primátor/zastupitel/právník Vladimír Puchalský (nestraník za uskupení „Nezávislá volba“ zvolený v rámci subjektu „Společně pro Přerov“: koalice „Nezávislé volby“, „Věcí veřejných“ a „Strany zelených“). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; dále žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá Magistrátem města Přerova dne 7. ledna 2016 pod č.j. MMPr/002530/2016/OE/Bar a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 19. ledna 2016 ještě před uplynutím zákonné lhůty pro vyřízení pod č.j. MMPr/008468/2016/OE/Bar. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) obdržel od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) elektronicky výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR 24. listopadu 2015 a z Magistrátu města Přerova 20. ledna 2016; http://www.prerov.eu .

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/chovatelka-dokazala-porazit-nebezpecny-cipovaci-system-prerov-musel-novelizovat-vyhlasku-celkem-pres-212-zdravotnich-vyjimek-z-cipovani-cr-2016-2008.pdf

 • 26. ledna 2016: Stanovisko profesionálů z dopravně-inženýrské společnosti UDIMO s více než čtyřiadvacetiletou praxí v oboru: Vážený pan ostravský primátor Macura se mýlí a dává přednost osobním dojmům místo faktů; naopak Vážený pan stavebník Válek a jeho kolegové/občané jsouplném právu! Přesto jim ostravští politici odmítli pomoci tak, aby mohli za rozumných podmínek stavět a napojit se na zcela vyhovující místní komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy! Jiným občanům však na stejném místě a za stejných podmínek nikdo žádné problémy nedělal! – Společenství webu Necipujtenas.CZ v roce 2015 několikrát upozornilo Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy na nezáviděníhodnou situaci občanů/stavebníků kolem Váženého pana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) z Ostravy, kterému místní politická reprezentace dále brání v rozporu s platnou legislativou i dobrými mravy v řádném napojení na zcela vyhovující veřejnou komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy. Jiným občanům však na stejné ulici nikdo žádné problémy nedělal. Mohli v Ostravě v tomtéž prostoru a za totožných podmínek stavět své domy: připojit je na zdejší vhodnou cestu. – Vážený pan Válek získal ke svému případu v lednu 2016 zcela jednoznačné/písemné/oficiální stanovisko profesionálů z dopravně-inženýrské společnosti „UDIMO, spol. s r.o.“, která působí na trhu již od roku 1991 a za více než 24 let své praxe realizovala nejednu prestižní zakázku. Výše uvedené stanovisko vysvětluje mj. všem ostravským politikům, že: „podmínky pro provoz na dané komunikaci jsou vyhovující“ (viz plné znění dokumentu níže). – Obzvláště by se nad celou situací měl nyní znovu zamyslet Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) a přehodnotit svůj evidentně podivný názor, který si učinil na základě pouhého osobního dojmu a nikoliv faktů. Váženého pana primátora totiž ve druhé polovině roku 2015 občané/stavebníci kolem Váženého pana Válka veřejně před zraky novinářů a širokého spektra občanů několikrát naléhavě/opakovaně prosili o účinnou pomoc přímo v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO). Jenže například 9. září 2015 tvrdil Vážený pan primátor Macura Váženému panu Válkovi a všem jeho zle tísněným kolegům: „Ta cesta je široká dva a půl metru a nevejdou se tam ani tři lidi vedle sebe, tzn., že jakmile jednou dají povolení, aby tam jezdilo auto, tak není kde, aby se to druhé vyhnulo. Historicky se nějaká povolení dala a obvodní Zastupitelstvo se v tuto chvíli zdráhá další povolení vydávat, dokud se ta komunikace nezkapacitní. O tom se vedou ta jednání. Není to tak, že by Rada města nebo obvodní Zastupitelstvo Polanky tu situaci neřešilo. Doporučil těm, kteří mají pochyby, aby se tam zajeli osobně podívat. On se tam podívat byl.“ Posléze 14. října 2015 Vážený pan primátor Macura při dalším jednání Váženého ZSMO opětovně přítomné veřejnosti a zastupitelům sdělil: „Byl se na tom místě opakovaně podívat, a ta komunikace, o kterou jim jde, je skutečně neprůjezdná (jde samozřejmě o naprostý nesmysl, viz vysvětlení odborníků a dokumentace níže, pozn. autora). Zajímalo by ho, kdo ponese zodpovědnost ve chvíli, kdy tou komunikací neprojede například vozidlo záchranné služby, požárníků nebo někoho jiného kvůli tomu, že tam budou napojeny rodinné domy. Je toho názoru, že ta situace by se měla vyřešit. Stavebníci by měli mít možnost řešit svou individuální bytovou výstavbu, ale musí to být v souladu se zákonem. Nakonec zopakoval, že Vážené Zastupitelstvo města nemá v dané věci o čem hlasovat.“ – Právní výklad k této věci je však takový, že stavebníci splnili vše, co jim zákony, územní plán a dokonce dobré mravy, etika, ukládají. Naopak ostravští politici dále odmítají celou záležitost vstřícně řešit už přes šest let a to zatím i v lednu 2016. Za určitých okolností totiž může Vážený pan primátor a Vážené ZSMO opravdu řídit/úkolovat jak starosty, tak samotné ostravské městské obvody, jejich činnost, vykonávat nad nimi dozor, pomáhat starostům při komunikaci s občany; ZSMO může upravit své vnitřní předpisy jako je např. Statut města, který se ostatně novelizuje na skoro každém jednání Váženého ZSMO apod. Není důvodu: proč by se mělo město zbavovat této příležitosti jak občanům konečně pomoci. Váženému panu Válkovi ani dalším stavebníkům navíc Vážený pan primátor ani na veřejnou/opakovanou výzvu Váženého pana Válka a jeho kolegů žádnou schůzku ani jednání nepřislíbil. S Váženým panem starostou dotyčného ostravského obvodu, kde daný problém neustále přetrvává, však dle svých slov Vážený pan primátor několikrát jednal. Rozhodně tedy nejde o spravedlivý postup. Pokud by opravdu chtěl Vážený pan primátor situaci smírně vyřešit: mohl například pověřit někoho ze svého týmu, aby na celou záležitost dohlédl jako mediátor a tento člověk by mu pak podával nezkreslené informace, předkládal by všem stranám s pověřením Váženého pana primátora návrhy na vstřícné řešení apod. K takovému pozitivnímu vývoji situace však nedošlo. Navíc Statut města Ostravy hovoří např. v článku č. 6 takto: „Orgány města a jejich pravomoc“, odstavec „(9) Primátor uděluje pokyny starostům městských obvodů a plní další povinnosti podle zvláštních zákonů.“ Ke všemu článek č. 6 Statutu: „(2) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené statutem zastupitelstvu městského obvodu.“ Článek č. 2 jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy zní: „Pravomoci zastupitelstva města. (1) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech stanovených zákonem o obcích. (2) Zastupitelstvo města rozhoduje i o dalších věcech, jejichž rozhodování si vyhradilo.“ – Stavebníci shromáždění kolem Váženého pana Válka už navíc získali důležitý judikát české justice, který jim dává v podobné kauze zcela za pravdu. Nezákonné zabraňování občanům ze strany politiků v připojení stavebních parcel na veřejnou komunikaci tak může skončit v případě setrvalého odmítání řešení tohoto palčivého problému až u soudu. Celý případ již několik měsíců řeší mj. veřejná ochránkyně práv občanů.

– Vážený pan primátor si zkrátka evidentně názor učinil i bez konzultací s odborníky na dopravní problematiku, což sdělil ve svém výše citovaném prohlášení mj. při veřejném jednání ZSMO dne 9. září 2015. Stačila mu návštěva dané lokality osobním automobilem, aby už měl ve věci jasno. Vycházel tedy z prostého dojmu. Naopak studie profesionálů specializovaných na dopravu, projekty a inženýrské sítě z firmy UDIMO prokázala vhodnost a soulad s předpisy ve věci napojení stavební parcely Váženého pana Válka na místní jedno-pruhovou komunikaci (viz dokument níže). Stávající cesta, na kterou se Vážený pan Válek a jeho kolegové nemohou díky špatnému jednání politiků v Ostravě připojit, a kterou označil Vážený pan primátor za tzv. neprůjezdnou (viz výše), je v majetku Statutárního města Ostravy, které ji svěřilo do správy městskému obvodu Polanka. Celá situace díky tomu vypadá: jako by šlo o záměrné blokování jakékoliv výstavby v prostoru pozemků Váženého pana Válka, mimo schválený územní plán, mimo zákonné důvody, a to i za cenu finanční likvidace dotčených stavebníků, jejich rodinných příslušníků. Mnoha dalším občanům je totiž v dané lokalitě podobnými způsoby mimo přesnou definici zákona taktéž bráněno v napojení na předmětnou komunikaci a tedy také v plnohodnotné výstavbě již přes 6 let.

Zdroj: Elektronická komunikace mezi Váženým panem Stanislavem Válkem (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ z 9. ledna 2016; dále telefonický rozhovor mezi výše uvedenými osobnostmi ze dne 26. ledna 2016; přepisy a komentáře z oficiálních jednání Váženého ZSMO: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/stanovisko-profíku-z-dopravne-inzenyrske-spolecnosti-udimo-ostravsky-primator-tomas-macura-se-myli-cesta-vyhovuje-obcan-valek-mel-pravdu-cr-2016.pdf

 • 22. ledna 2016: Ústavní soud České republiky se zastal svobodomyslných občanů, kteří odmítli akceptovat invazivní zásahy do lidského/živého těla způsobené neústavním chováním veřejné moci ve věci plošného vynucování očkování! Ústavní soud také odmítl akceptovat neústavní metody tzv. „legislativního násilí“: nesmí být používány vůči občanům ČR, kteří je evidentně odmítají přijímat na základě své konzistentně/veřejně prezentované výhrady svědomí, přesvědčení nebo víry! Stejný postoj ústavního soudu lze navíc očekávat v případě obhajoby přirozených práv/svobod chovatelů zvířat disentujících proti vynucování tzv. povinného/invazivního čipování živých tvorů v jednotlivých městech pod hrozbami likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand úředních osob“! Obzvláště zástupci ANTI-čipovacího disentu v Ostravě reprezentovaní mj. Petrem Hadaščokem nst. dostávají nyní do ruky další silné argumenty pro úspěch své případné ústavní stížnosti vůči povinnému nastřelování cizích RFID elektronických předmětů do zvířat nebo případně už i člověka! Výše uvedené rozhodnutí ústavního soudu z 22. prosince 2015 podepsal Vážený pan soudce JUDr. Ludvík David, CSc. Ústavní soud České republiky (ÚS ČR) tento dokument zveřejnil 20. ledna 2016 v rámci výkonu svého konstitučního mandátu a jakožto garant dodržování ústavního pořádku, ochrany přirozených práv/svobod všech občanů ČR. Tisková mluvčí ÚS ČR mj. vysvětlila, že v České republice vlivem špatného postupu orgánů veřejné moci bylo porušeno základní právo stěžovatelů na svobodu svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. – Občané/stěžovatelé uspěli se svými námitkami vůči zásahům do jejich „základní svobody myšlení a svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále I. ÚS 1253/14 3 jen „Úmluva“), a dále do práva na péči o dítě podle čl. 32 odst. 4 Listiny, do nedotknutelnosti osoby podle čl. 7 Listiny a do práva na ochranu zdraví podle čl. 31 Listiny“. Argumentovali tím, že se „rozhodli svoji nezletilou dceru nenechat očkovat z důvodu svědomí a myšlení, svého etického, racionálního i filozofického přesvědčení, jakož i z přesvědčení o nejlepším zájmu dítěte při ochraně jeho zdraví“. „Stěžovatelé považují očkování za rizikové a jeho odmítnutím chtějí ochránit zdraví své dcery. Povinné očkování je v rozporu s vnitřní složkou jejich svědomí jako vnitřního normativního systému, resp. s jejich vnitřním přesvědčením sekulárního charakteru, které požívá stejné ochrany jako přesvědčení náboženské a nemůže být předmětem přezkumu ze strany správních orgánů.“ „Jsou přesvědčeni, že na jejich případ dopadají závěry nálezu ze dne 3. 2. 2011 sp. zn. III. ÚS 449/06, v němž Ústavní soud vymezil podmínky, za nichž nelze rodiče ve výjimečných případech sankcionovat za nepodrobení dítěte povinnému očkování. Všechna nálezem vymezená kritéria stěžovatelé splnili; v daném případě by měla být respektována autonomie osoby a s ohledem na absenci materiální stránky přestupku by neměli být sankcionováni. Odmítnutí povinného očkování dcery vnímají stěžovatelé i jako projev svého práva na péči o dítě, resp. práva dítěte na rodičovskou péči. Uložením sankce jsou přitom odrazováni od toho, aby o dítě pečovali v souladu se svým myšlením, svědomím a přesvědčením. Stěžovatelé zdůraznili, že nezletilá je zdravé dítě, které navštěvuje lékaře zpravidla jen za účelem preventivních prohlídek. Uložením pokuty pak bylo zasaženo též do jejich vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny. 8. Stěžovatelé jsou příznivci homeopatické léčby a nedůvěřují očkovacímu systému v České republice, který podle jejich přesvědčení výrazně podceňuje rizika očkování. Očkování může být nebezpečné a nikdo jim nemůže zaručit, že po něm jejich dítě neutrpí závažnou újmu.“ Stěžovatelé dále „zdůraznili, že postoj prezentovaný v ústavní stížnosti zaujímají konzistentně po celou dobu řízení, a to zejména s ohledem na každodenní práci stěžovatelky s dětmi trpícími poruchami autistického spektra a na přesvědčení, že tyto poruchy mohou mít souvislost právě s očkováním“. – ÚS ČR konstatoval, že: „Podle čl. 15 odst. 1 věty první Listiny „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.“ Podle čl. 9 odst. 1 věty první Úmluvy „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání (…).“ V obdobném znění je tato svoboda zakotvena rovněž v čl. 18 odst. 1 větě první Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) a pro účely aplikace práva EU též v čl. 10 odst. 1 větě první Listiny základních práv Evropské unie. Svoboda myšlení a svědomí se již dříve stala obsahem čl. 18 Všeobecné deklarace lidských práv.“ „Ač je nyní předmětem přezkumu sekulární, tedy světská výhrada svědomí, Ústavní soud přejímá obecně aplikovatelné závěry ze svého nálezu ze dne 3. 2. 2011 sp. zn. III. ÚS 449/06 (N 10/60 SbNU 97), který se zabýval náboženskou výhradou svědomí jako projevem vycházejícím ze svobody vyznání nebo víry. /…/ Posouzení Ústavního soudu (tehdy, pozn. autora) vyústilo v závěr, že základní právo stěžovatele svobodně projevovat své náboženství nebo víru (čl. 16 odst. 1 Listiny) může být ohroženo a že omezení výkonu tohoto práva zákonnou povinností podrobit se očkování (srov. čl. 16 odst. 4 Listiny) nemusí být v případě stěžovatele nezbytné.“ – ÚS ČR dokonce popsal uznatelné projevy výhrady svědomí, které se dají použít například kromě očkování také na zásadové odmítání čipování:V rozhodnutí diktovaném svědomím splývá pro jednotlivce závazná mravní norma s jím vyhodnocenou situací, s určitým skutkovým stavem; rozhodnutí diktované svědomím spočívá na existenci svědomí samotného, nikoli na specifických náboženských nebo ideologických představách. Znakem svědomí je kromě souvztažnosti k normě i situaci též osobní prožitek bezpodmínečné povinnosti.“ „Hodnotitelnou podobu nabývá svoboda svědomí až v interakci s okolím, především při komunikaci s jinými lidmi (vnější stránka svobody svědomí). Ústavní garance svobody svědomí získává reálnou hodnotu teprve tehdy, je-li možné ji projevit veřejně, navenek identifikovatelným způsobem; bez možnosti takového projevu by pozbyla významné části svého smyslu (k tomu srov. b. 33). Svoboda svědomí může být vyjádřena navenek v podobě názoru, postoje, přístupu ke konfliktu, a to právě v podobě výhrady svědomí. Tato výhrada je konkrétním projevem vůle, kterým jeho nositel (adresát ústavně chráněné svobody svědomí) oponuje stanovisku určité autority včetně veřejné moci. Půjde obvykle o stanovisko požívající obecný respekt či alespoň formální závaznost. Věcný obsah projevené výhrady svědomí přitom nemusí splňovat požadavek absolutní (objektivní, nevyvratitelné) pravdivosti, ani nemusí zavazovat nositele svobody svědomí do budoucna. Je však hoden relevantního a kvalifikovaného zvážení tím spíše, že jde o důvod okamžitého a naléhavého rozhodnutí jednotlivce v konkrétní situaci. Zvláštní význam má v popsaných souvislostech výhrada svědomí projevená vůči zákonem stanovené povinnosti, individuálnímu právnímu aktu nebo jinému postupu orgánu veřejné moci. Zákonodárce považoval za nezbytné garantovat na ústavní úrovni v ustanovení čl. 15 odst. 3 Listiny oprávněnost výhrady svědomí (jakož i náboženského vyznání či víry) vůči povinnosti vykonávat vojenskou službu. Nejde však o jedinou právem aprobovanou situaci, v níž může být výhrada svědomí projevená in concreto akceptována, jakkoli jde o výjimku z obvyklého způsobu jednání či obecně respektovaného pravidla. Výhradu svědomí může projevit například zdravotnický pracovník již zmíněným odmítnutím zdravotní služby (b. 35 in fine).“ „V souladu s výše předestřenými argumenty nelze z ústavněprávního přezkumu vyloučit sekulární výhradu svědomí, jestliže byla podrobena tomuto přezkumu – se závěrem o možné přípustnosti výjimky z povinného očkování – náboženská výhrada svědomí (výhrada založená na právu svobodně projevovat své náboženství nebo víru podle čl. 16 odst. 1 Listiny). Na rozdíl od výhrady opřené o náboženství nebo víru může mít sekulární výhrada svědomí nejrůznější obsah, vždy determinovaný konkrétním přesvědčením, které nositele základního práva k této výhradě motivuje. To však neznamená, že by důvody sekulární výhrady neměly být přezkoumávány a že by nemohly vést k obdobné výjimce, jaká byla Ústavním soudem potenciálně otevřena pro výhradu založenou na projevu náboženství nebo víry.“ „Z existence výše citovaného nálezu a jeho posouzení problematiky v ústavněprávní rovině (b. 28) vyplývají následující postuláty na oprávněnost světské výhrady svědomí, jež musí být naplněny kumulativně. Jsou jimi (1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí, (2) naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí, (3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a (4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít. Ústavní soud požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována. Explicitně to plyne z příslušných pasáží jeho nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06 (část IV. ab initio, část IV./d tamtéž, zde b. 29), kde se s kogentním akcentem uvádí, že orgán veřejné moci rozhodující o očkovací povinnosti „musí (…) vzít v potaz výjimečné stěžovatelem tvrzené důvody toho, proč se odmítl podrobit očkování“, a v případě existence okolností, zásadně hovořících pro zachování autonomie dané osoby, orgán veřejné moci pak i při vnímání konkrétně působícího veřejného zájmu „nesmí (…) povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat“.“ „Ústavní relevance tvrzení, která jsou obsahem světské výhrady svědomí projevené vůči povinnému očkování, je v posuzované věci naplněna již samotnou kolizí ochrany veřejného zdraví a zdraví osoby, v jejíž prospěch je výhrada svědomí uplatněna (srov. čl. 31 Listiny). Pominout nelze ani tvrzení rodičů o zásahu do jejich práva na rodičovskou péči, garantovaného v čl. 32 odst. 4 Listiny, byť omezitelného zákonem. Imanentním aspektem případu zůstává čl. 15 odst. 1 o svobodě svědomí, resp. přesvědčení nositelů základního práva. Opomenout nelze rovněž často opakovaný argument o očkování jako zásahu do tělesné integrity ve smyslu čl. 7 odst. 1 Listiny, i když je zde „ve hře“ nejen nedotknutelnost osoby, ale i (či snad ještě více) aspekt vpravené vakcíny s dlouhodobými účinky do těla s dopadem na zdraví osoby ve smyslu čl. 31 Listiny. Ve všech případech se navíc jedná o základní práva způsobilá ke vzájemnému poměřování (optimalizaci). Naléhavost důvodů namítaných v rámci výhrady svědomí proti povinné vakcinaci zůstává beze vší pochybnosti v rovině subjektivní. Jde o ono příslovečné „tady a teď“, jež brání bezvýjimečnému podrobení se příkazu zákona. Varietu obsahů námitky je zde nesnadno vymezit; nepochybně mezi ně potenciálně patří i přesvědčení, že může dojít k nevratnému poškození zdraví osoby blízké. Jedná-li se o nezletilého reprezentovaného zákonným zástupcem, musí být zohledněny konkrétní aspekty jeho zájmu na neprovedení vakcinace.“ „Přesvědčivost a konzistentnost tvrzení podporujících výhradu sekulárního svědomí je zapotřebí posuzovat ad personam a nelze je podrobit postulátu objektivní pravdivosti; obsah těchto tvrzení nesmí postrádat hodnotový náboj a příkře protiřečit společenskému prostředí, obstát však musí především před jejich nositelem a jeho nejbližšími. Ústavní soud již dříve (b. 28) požadoval, aby autor výhrady komunikoval s příslušným orgánem veřejné moci, tj. aby neospravedlňoval své přesvědčení teprve v pozdější fázi řízení. To platí i nadále, přičemž samozřejmostí musí být jednoznačnost a patřičná (přiměřená) srozumitelnost projevu svědomí dané osoby.“ – ÚS ČR dále jasně uvedl, že výkonná moc se nesmí zříct odpovědnostiza případnou újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním. – Logicky z toho vyplývá, že bude uplatněn stejný princip také v případě vzniku újmy vzniklé díky vynucování čipování. – Výše uvedené právní teze dávají především nyní plnou relevanci a velice silnou argumentaci pro případnou ústavní stížnost Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž bojuje konzistentně mírovými prostředky mj. formou petice, dopisů a veřejného vystupování při debatách s politiky za osvobození občanů ČR z povinného čipování již od roku 2012. Minimálně v případě jeho samotného a jeho domácích zvířat by mu po prozkoumání tisíců stran důkazních materiálů, fotografií, přepisů audio/video nahrávek aj. evidentně dal Ústavní soud České republiky za pravdu.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/czech-constitutional-court-backs-antivaccination-dissent-gives-great-arguments-for-antimicrochipping-dissenters-and-petr-hadascok-cr-2016-2015.pdf

 • 21. ledna 2016: Ministerstvo vnitra České republiky začalo prošetřovat 18. ledna 2016 postup Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 14. října 2015 ve věci cenzury občanů, zastupitelů a případně také destrukci přednostního práva Váženého pana europoslance Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) na přednesení diskusního příspěvku v rámci obhajoby přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy! – Společenství webu Necipujtenas.CZ již informovalo 7. ledna 2016 o oficiální stížnosti na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských zastupitelů. Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ji podal proto, aby obhájil pro všechny občany jejich plné přirozené právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy. Svůj podnět odeslal Vážený občan Hadaščok nst. po marných/opětovných prosbách o nápravu situace a o prostou/lidskou omluvu ve věci cenzury občanů, zastupitelů a vzhledem k možné destrukci přednostního práva Váženého pana poslance Evropského parlamentu Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) na vystoupení v diskusi při obhajobě přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy. Své podání odeslal Vážený pan Hadaščok nst. na Magistrát Statutárního města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a na Ministerstvo vnitra ČR, které následně také odeslalo Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělení datované 18. lednem 2016 o zahájení prošetřování možného porušení práva občana města formulovaného ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tj. práva vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. Vážený občan Petr Hadaščok nst. formuloval svůj podnět tak brilantně, že: Vzhledem k obsahu Ministerstvo vnitra vyhodnotilo toto podání jako podnět k výkonu dozoru nad samostatnou působností ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích.Výše citované sdělení podepsala přímo Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. (Ministerstvo vnitra vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). – Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, už veřejně potvrdil v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) dne 20. ledna 2016, že se pokusí celou záležitost vyřešit ještě na následujícím únorovém jednání Váženého ZSMO.

  Zdroj: Elektronická, telefonická a osobní komunikace mezi Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ ze dne 18. až 20. ledna 2016; viz také dokumentace Ministerstva vnitra České republiky č. j. MV- 3126-2/ODK-2016 ze dne 18. ledna 2016.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ministry-of-interior-cr-is-investigating-the-censorship-practices-of-the-assembly-of-the-ostrava-city-czech-republic-2016.pdf

 • 8. ledna 2016: Oficiální zápis z 12. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 16. prosince 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého výše uvedeného Zastupitelstva a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „Informace o činnosti orgánů města“, „Podnět RP, občana statutárního města Ostravy“, „40 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „53 - Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji““, „56 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „Informace o činnosti orgánů města“, „Žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves o projednání usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí správy hřbitovů městským obvodům“, „Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační“.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v únoru 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 16. prosince 2015 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 16. 12. 2015 nedošlo ani po opětovné nabídce a vstřícnosti občanů ke smírnému vyřešení/omluvě těm lidem, zastupitelům a Váženému panu poslanci Evropského parlamentu Machovi (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“), kteří byli zlovolně zcenzurování při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) dne 14. října 2015. Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR, zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož nemohli v diskusi vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34, který měl mj. řešit dopis Váženého pana europoslance Petra Macha (předseda Strany svobodných občanů). Vážený pan europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení: tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. Ostravští Zastupitelé se opět odmítli 16. 12. 2015 za takové své nehorázné chování na již druhou přímou výzvu občanů omluvit a nepřijali ani vstřícný návrh řešení. Arogance moci tak na občany opět vystrčila své totalitní růžky. – Chybuje přitom každý: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout nápravu. – Občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) už dále takové pohrdavé chování k Ostravákům a mj. také k jimi zvolenému poslanci Machovi a vůbec k široké veřejnosti nehodlal snášet: Po všech marných pokusech o slušné/smírné řešení, o seriozní vysvětlení/komunikaci, o korektní nápravu situace, po více než osmdesáti třech dnech bezvýsledného čekání na pověstného „Godota“, který nikdy nepřišel, podal 6. ledna 2016 oficiální podnět k prošetření celé situace příslušným orgánům (viz dokumenty zde). 

K velkým/pozitivním momentům patřilo především uznání bezpečnostních rizik tzv. chytrých technologií samotným Váženým panem primátorem Macurou a většinou členů Váženého ZSMO. Výsledkem následně bylo dokonce oficiální písemné stanovisko zaslané šéfeditorovi webu Společenství Necipujtenas.CZ (k dispozici zde). – Občanům se také podařilo opět upozornit na velké téma kolem úskalí nesystémového, byrokratického, zbytečného/externího/diskriminačního čipování seniorů, kteří ještě vůbec chtějí jezdit od 1. lednu 2016 v ostravské MHD. Problém s nebezpečným externím označováním/sledováním důchodců pak díky tomu nakonec mnohokrát rezonoval napříč politickým spektrem

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu února 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 16. prosince 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správě veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/oficialni-zapis-z-12-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-16-12-2015.pdf

 • 7. ledna 2016: Legendární ostravský disident Petr Hadaščok nst. podal 6. ledna 2016 oficiální stížnost na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských zastupitelů, aby obhájil pro všechny občany jejich právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy! Jeho podnět budou posuzovat právní specialisté z Magistrátu Statutárního města Ostravy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Část ostravských politiků zvolených do zastupitelstva Statutárního města Ostravy totiž zakázala v polovině října 2015 diskusi nejen všem občanům, ale i svým kolegům/zastupitelům a také (v případě jeho osobní účasti) dokonce pozvanému europoslanci Machovi (Svobodní a Soukromníci) ! – Vážený ostravský občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) odeslal výše uvedený podnět 6. ledna 2016 na příslušné úřady až po opakovaných marných snahách o vstřícné/smírné vyřešení situace, po ignorovaných výzvách (14. až 16. 10. 2015; 25. 11. 2015; 16. 12. 2015; 4. až 6. 1. 2016) ze strany také dalších občanů ke gentlemanské omluvě dotčených ostravských zastupitelů, až po pokračujícím dehonestování a marném čekání na férové/čestné řešení více než 83 dní. Disident Hadaščok nst. mj. ve svém písemném vyjádření uvedl: Obracím se na Vás se svým podnětem ve věci nezákonného/neústavního postupu Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 14. 10. 2015, kdy došlo k zamezení diskuse občanů a zastupitelů k bodu programu č. 34 jednání ZSMO. Šlo mj. o dopis pana europoslance ing. Petra Macha ze strany Svobodných občanů. Níže Vám přikládám přepis audionahrávky, která dokumentuje celou tristní situaci a taktéž právní stanovisko a komentář. Prosím Vás o zjednání nápravy tím, že dojde: 1/ k veřejné omluvě všem občanům a zastupitelům a také panu europoslanci Machovi (Strana svobodných občanů), kteří se nemohli k danému bodu programu ZSMO vyjádřit; 2/ zastupitelé a široká veřejnost budou seznámeni formou projevu magistrátního právního odborníka veřejně v průběhu nejbližšího jednání Váženého ZSMO na oficiální zápis s tím, k čemu došlo, jaké budou zjednány kroky k nápravě a jaké jsou principy veřejné správy, zákazu cenzury apod., že ZSMO nemůže postupovat tak, jak to v diskuzi v případě bodu č. 34 dne 14. 10. 2015 učinilo; 3/ bod č. 34 bude opětovně zařazen na program jednání nejbližšího ZSMO tak, aby k němu mohla být vedena řádná diskuse a teprve pak mohlo být k němu přijato usnesení.– Nyní běží lhůty pro korektní nápravu situace, které se pohybují v rozmezí od dvou až tří měsíců. – Navíc k podobným případům potlačování práv/svobod občanů dochází také v některých ostravských obvodních zastupitelstvech dokonce za využití příslušníků městských ozbrojených jednotek. Patřičné dozorové orgány pak již v lednu 2016 opravdu zjistily závažná pochybení části obvodních politiků. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. – Dokumentaci k celé kauze lze získat mj. v níže uvedených zdrojích a jako přílohu dále v textu. 

Zdroj: Elektronická a telefonická komunikace mezi Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ ze dne 6. a 7. ledna 2016; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/politicians-in-ostrava-city-unconstitutionally-censoring-free-speech-of-citizens-banning-discussion-about-open-letter-of-mep-petr-mach-party-of-free-citizens-czech-republic-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo-vnitra-cr-schvalilo-obcanskou-vyhlasku-disidenta-hadascoka-o-osvobozeni-z-cipovaci-tyranie-cr-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/otevreny-dopis-vazeneho-pana-europoslance-petra-macha-ostravskym-zastupitelum-ve-veci-neustavniho-cipovani-30-6-2015.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/vybrane-vnitrni-predpisy/pravidla-pro-prijimani-a-vyrizovani-stiznosti-a-petici-statutarniho-mesta-ostravy/Pravidlapropijmnavyizovnstnostapetic.pdf; http://www.msk.cz/assets/kontrola/pravidla-pro-prijimani-a-vyrizovani-petic-a-stiznosti.pdf; http://ostrava.idnes.cz/radnice-ostrava-jih-porusila-zakon-dup-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160105_2216130_ostrava-zpravy_jog; https://youtu.be/aPoutkgNjQI

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/dissident-petr-hadascok-nst-started-peaceful-fighting-for-liberties-of-citizens-in-ostrava-city-against-horrific-political-oppression-cr-2016.pdf

 • 6. ledna 2016: Odvážný zastupitel zvolený na kandidátce ČSSD uspěl se svým právním rozborem nezákonnosti/neústavnosti městské „čipovací vyhlášky“ ve Slaném! Zastupitelstvo muselo předmětnou vyhlášku novelizovat! – „Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů (Svobodní) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mj. ve věci zdokumentovaných nezákonností, diskriminace aj. problémů zjištěných v rámci legislativního procesu schvalování tzv. městských „čipovacích vyhlášek“, které nutily občany/chovatele pejsků k označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka invazivními RFID transpondéry často pod hrozbou likvidačních pokut. – Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje. Dnes se soustředíme na tzv. „čipovací kauzu“ ve Slaném. – Město Slaný (cca 15.502 obyvatel) leží přibližně 29 km severozápadně od Prahy. Jeho zastupitelé se rozhodli uvalit 16. září 2009 na své občany/chovatele pejsků formou obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 tzv. čipovací břemeno. Nicméně již v průběhu přípravného legislativního procesu zde došlo k mnoha závažným pochybením, porušením zákona. Na takový tristní vývoj situace přitom upozornil svým brilantním právním rozborem a požadavkem na zjednání nápravy místní zastupitel: Vážený pan Ing. Vladimír Dosoudil (zvolen do zastupitelstva ve Slaném v letech 2006 a 2010 na kandidátce ČSSD; ve volbách roku 2010 již kandidoval jako člen této strany). Ve výše uvedeném rozboru zaslaném ještě v září téhož roku na MV ČR mj. uvedl, že městské vedení nedbalo při schvalování vyhlášky zákona ani ústavního pořádku. Dopustilo se svým vynucováním invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat bez nasazení jiných a daleko mírnějších/vhodnějších prostředků k dosažení cíle regulace toulavých a opuštěných psů zneužití platné legislativy o ochraně zvířat proti týrání a to za účelem dosažení svého ekonomického zájmu. Samotný systém čipování totiž ani nezaručuje, že se ztracený živý tvor vždy zase vrátí zpět domů ke svému majiteli; „čipovací vyhláška“ postihne především poctivé plátce a již zaevidované chovatele zvířat; dopadne také tvrdě v etické rovině na občany, kteří úkony čipování ze zásady třeba dle svého názoru a pocitu odmítají, nebo jejichž zvíře se trvale nezdržuje na městském katastru, případně kteří Slaným pouze projíždějí apod.; jde navíc o sociálně nekorektní opatření, uvedl Vážený pan zastupitel Dosoudil. Oficiální důvody pro vymáhání čipování pejsků prezentované Radou města Slaný (poplatky, harmonizace a právem EU, pořádek v evidenci apod.) byly podle pana Ing. Dosoudila taktéž naprosto mimo rámec zákonného zmocnění obce. Navíc vysvětlil, že čipování způsobuje sice přechodnou/mírnou bolest, nicméně ta je pro zvíře zcela zbytečná! Městská vyhláška ke všemu vyvolávala problém s dvojím i vícerým označováním pejsků a zcela opomínala, že existují také další uznávané/zákonné tzv. „trvalé formy označování“ zvířat. – MV ČR souhlasilo s vybranými právními argumenty Váženého pana zastupitele Dosoudila, když ve své odpovědi z 5. října 2009 mj. uvedlo, že díky jeho podnětu oslovilo městské vedení ve Slaném se žádostí o vysvětlení situace, jelikož shledalo v dotyčné vyhlášce pozoruhodné problémy, nelogičnosti, potenciální nezákonnosti a dokonce diskriminaci. Slánský městský tajemník na takové sdělení z MV ČR ihned reagoval pozastavením procesu nabývání platnosti vyhlášky č. 1/2009 tak, že ji raději ani nezveřejnil na úřední desce. Město Slaný navíc přijalo nabídku MV ČR k tzv. právní/metodické pomoci a konzultacím, které ve svém výsledku vedly v následujících měsících k novelizaci předmětné vyhlášky a k zohlednění některých připomínek MV ČR i Váženého pana zastupitele Dosoudila. Politici ze Slaného si dokonce zjišťovali informace ke kauze diskriminace zdravotně postižených pejskařů z města Ostrov (viz pozdější stanovisko Kanceláře veřejného ochránce práv občanů z roku 2010) a do své novely čipovací vyhlášky zahrnuli jednorázovou úhradu nákladů 600,- Kč za čipování i pro zdravotně postižené chovatele čtyřnohých domácích mazlíčků, kteří byli ze zákona osvobozeni z plateb poplatků z držby psů. – Výše uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; ve stejný den obdržel výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); http://www.meuslany.cz .

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/politician-succeeded-in-his-effort-to-change-bad-mandatory-rfid-microchipping-law-in-slany-city-cr-2010-2009.pdf

 • 5. ledna 2016: Ministerstvo vnitra České republiky zveřejnilo dokumentaci k ostravskému ANTI-čipovacímu disentu! Ostraváci statečně bojují již třetím rokem mírovými prostředky s byrokratickým šimlem a bezcitnou politickou arogancí moci za zachování svých přirozených práv/svobod! – „Mimo-ostravský“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mj. ve věci zdokumentování mírového disentu ostravských občanů vůči městskému vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Implantace invazivních RFID transpondérů totiž místním chovatelům pejsků nařídilo pod hrozbou likvidačních pokut minulé ostravské politické vedení svou obecně závaznou vyhláškou v roce 2012. – Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje. Dnes se soustředíme na ostravský ANTI-čipovací disent. – Dotaz reprezentanta Svobodných adresovaný MV ČR v této záležitosti mj. zněl: „Kolik obdrželo MV ČR stížností, podnětů od fyzických i právnických osob ve věci vyhlášek definovaných v bodu č. 1 proto, že tyto vyhlášky mohou být nebo jsou nezákonné, neústavní, ohrožují zdraví zvířat v důsledku vymáhání jejich čipování, mohou být nebo jsou šikanou chovatelů, mohou být nebo jsou způsobilé vytvářet rámec pro fyzickou či citovou, etickou újmu a další rizika pro zvířata i člověka (zneužití údajů v registrech apod.) a celou společnost. Rozepište prosím počty podle jednotlivých zjištěných kategorií stížností a podnětů; vyberte až 10 nejvýznamnějších stížností/podnětů a jejich texty mi prosím zašlete včetně jejich příloh a souvisejících vyjádření, stanovisek MV ČR. Tyto informace mi prosím zašlete.“ – Dvacátého čtvrtého listopadu 2015 přišla z MV ČR rozsáhlá odpověď spolu s velkým množstvím podrobné korespondence mj. se vztahem k Ostravě a zdejší „čipovací vyhlášce“. – Například v únoru 2013 obdrželo MV ČR stížnost na ostravskou „čipovací“ vyhlášku č. 9/2012, ve které občan z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poukázal na závažná rizika čipování, na aroganci ostravských zastupitelů, kteří protlačili nastřelování tzv. povinných RFID transpondérů do živých těl zvířat i přes evidentní riziky, problémy a odpor široké veřejnosti. Občan/stěžovatel přitom zdůraznil: se svým tříletým pejskem nikam do zahraničí nejezdí, vše po něm řádně uklízí a vůbec se chová všude slušně. Proto důrazně odmítá, aby nějaký úředník rozhodoval o jeho nejlepším čtyřnohém kamarádovi a o tom, co mu má/nemá kupovat. Podle občanova vyjádření mu navíc jeho veterinární specialistka potvrdila, že někteří pejsci opravdu pociťují invazivní zákrok implantace čipu jako velmi bolestivý, špatně ho snášejí. Navíc občan MV ČR upozornil: RFID transpondér je pod psí kůží zcela zbytečný, neboť neexistuje jednotná celorepubliková evidence chovatelů. Dále již tehdy velmi moudře ministerským úředníkům vysvětlil, že ostravská vyhláška č. 9/2012 vůbec neřeší možné zdravotní následky čipování a vzniklou odpovědnost. Politici pouze něco nařídí, ale ve výsledku mají za toto jejich nařízení odpovídat buď veterináři nebo chovatelé. Nikdo z ostravských zastupitelů totiž nedokázal nikdy předložit žádné odborné veterinární stanovisko, že je vynucování čipování podle městské vyhlášky ve všech případech zdravotně nezávadné. Tedy občanovi pak přirozeně nezbylo nic jiného: než vyhlášku nerespektovat v případě zjištění závažných zdravotních rizik čipování (dnes již prokázaná věc mj. dle dokumentace publikované Společenstvím webu Necipujtenas.CZ zde) a nebo pejska přehlásit do jiného města/vesnice. Občan vskutku mohl zcela oprávněně považovat vyhlášku č. 9/2012 díky své relevantní argumentaci za neskutečný „paskvil“. Podivoval se, že i přes všechna dobře známá fakta ji ostravští zastupitelé a úředníci dále vynucují. Požádal tedy MV ČR o její zrušení z důvodů nezákonnosti. – Ministerstvo vnitra České republiky posléze vedlo s výše uvedeným občanem v průběhu dalších měsíců čilou korespondenci. Kupříkladu ve svém přípisu z 30. ledna 2015 MV ČR bohužel ignorovalo občanovu evidentně korektní/zdravotní/ANTI-čipovací argumentaci a související právní problém při nucení k čipování i těch zvířat, kterým by tím vznikla újma. Podle MV ČR bylo totiž z jeho úhlu pohledu i v takovém případě vše v pořádku (SIC!). Přesto občanovi alespoň vysvětlilo: „Ministerstvo zemědělství však vyjádřilo, že problematické může být, pokud jsou psi již jednou trvale označeni a obecně závazná vyhláška by stanovovala opětovné trvalé označení psa, např. novým typem čipu. Vzhledem k uvedenému proto bylo statutární město Ostrava ze strany Ministerstva vnitra upozorněno na úpravu stanovenou v čl. 5 odst. 2 OZV (která stavovala povinnost označit čipem i ty psy, kteří již jednou trvale označeni byli) a bylo mu doporučeno OZV změnit. Město Ostrava doporučení respektovalo a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2013 ze dne 20. března 2013 čl. 5 OZV upravilo.“ Protestující občané tak zaznamenali první, dílčí vítězství. – Dále 7. března 2013 píše ostravský občan MV ČR, že bude iniciovat ve věci nezákonného/neústavního čipování řízení před Ústavním soudem ČR. – Dvacátého ledna 2015 pak obsahuje soubor dokumentace z MV ČR podnět občana z Ostravy, který informoval o právních argumentech směřujících proti povinnému čipování. Tento člověk popsal neutěšenou/přetrvávající situaci v Ostravě po komunálních volbách v roce 2014. Osvětlil: k jakým jednáním tehdy docházelo mezi protestujícími občany a novými radními. – Opět ostravský občan zaslal 2. února 2015 na MV ČR velmi poučené právní stanovisko: „Názor, že zvíře resp. vztah subjektu práva (majitele) ke zvířeti není ústavně chráněn v rámci ústavní ochrany vlastnického práva neodpovídá judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Zvíře lze podřadit pod dikci čl. 11 Listiny základních práv a svobod (ochrana vlastnického práva). Vlastnické právo je podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv zaručeno a vykládá se nezávisle na úpravě ve vnitrostátním právním řádu. Při zásahu do většiny ústavních práv (a tím nucené čipování nepochybně je) používá Ústavní soud ČR tzv. test proporcionality s následující strukturou : kritérium vhodnosti, potřebnosti a porovnání. Protiústavnost nuceného čipování vychází z kritéria potřebnosti, sledovaného cíle lze dosáhnout jiným způsobem. Podle ESLP dochází k zásahu do čl.1 Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech z 20.03.1952. ESLP judikoval, že se "nevyžaduje pouze to, aby sporné opatření mělo svůj základ ve vnitrostátním právu, nýbrž i to, zda se dotýká i kvality samotného dotčeného právního předpisu.....Právo musí být formulováno s dostatečnou přesností.....Aby vnitrostátní právo naplňovalo tyto požadavky, musí poskytovat dostatečné záruky proti svévolným zásahům do práv zaručených ústavou." A tato práva OZV č.9/2012 jednoznačně porušuje a proto požaduji její zrušení.“ (viz také právní stanovisko zde) – Odpověď z MV ČR datovaná 9. únorem 2015 zněla, že pokud se občané cítí dotčeni na svých právech/svobodách ve věci vynucování čipování i po proběhlé novelizaci tzv. „ostravské čipovací vyhlášky“ z roku 2013, pak: „Nesouhlasíte-li i přes výše uvedené s názorem Ministerstva vnitra a považujete-li stanovení povinnosti čipování psů v OZV za porušení Vašeho práva stanoveného Listinou základních práv a svobod, jakož i Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, doporučujeme Vám se s tímto podnětem obrátit na příslušný soud.“ – Noví ostravští politici se nicméně ale pak zkrátka nemohou vůbec divit tomu, že pokud čipování nedokázali zdobrovolnit ani šestnáctým měsícem od komunálních voleb (občané za to bojují všemi jim dostupnými mírovými prostředky od roku 2012), pak už zkrátka svobodomyslným lidem/chovatelům opravdu nic jiného nezbude než ponechat celou tristní situaci na soudním rozhodnutí. Je přitom ale třeba zdůraznit, že tito lidé opakovaně/neustále nabízeli ostravským radním vstřícné možnosti řešení, ale přesto byli nakonec mnohokrát odmítnuti, dokonce cenzurováni, zesměšňováni.MV ČR zaslalo zástupci strany Svobodných občanů v souboru vyžádaných materiálů samozřejmě také podněty od občanů kolem Váženého disidenta Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky). Vážený pan Hadaščok nst. oslovil v lednu roku 2013 přímo tehdejšího Váženého pana ministra vnitra, kterým byl Vážený pan plukovník Jan Kubice (bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ÚOOZ; od dubna 2011 do července 2013 byl ministrem vnitra ve vládě Petra Nečase). Disident Hadaščok nst. panu ministrovi vylíčil všechny problémy s čipováním a položil mu celou řadu podnětných dotazů. Odpověď z MV ČR však bohužel nepřinesla kýžený průlom. MV ČR navíc předložilo zástupci Svobodných velmi zajímavé písemné materiály k ostravské „čipovací kauze“, které zachytily korespondenci z února až dubna 2013 mezi občanem ostravského obvodu PorubaVáženým panem Martinem Otipkou. Posledně jmenovaný psal svá vyjádření z pozice tiskového mluvčího výše uvedeného obvodu a vedoucího Útvaru prezentace, vztahů s veřejností a MA21. MV ČR však na všechny tyto podněty odpovědělo v dubnu 2013, že z jeho pozice v Ostravě už není důvodu cokoliv s čipováním dělat. – Celá „ostravská čipovací kauza“ nemá dodnes své řešení. Svobodomyslní občané zde dále neúnavně bojují mírovými prostředky za zrušení povinného čipování, plnění politických předvolební prohlášení a za definitivní osvobození z byrokratického, arogantního politického útlaku. Kdo jim pomůže a zastane se jich? – Výše uvedená fakta z provenience Ministerstva vnitra České republiky byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr Milan Chovanec (ČSSD). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; ve stejný den obdržel výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ministry-of-interior-of-the-czech-republic-ducuments-anti-microchipping-dissent-in-ostrava-city-cr-2015-2013.pdf

 • 4. ledna 2016: Úřad Veřejného ochránce práv se zastal zdravotně handicapovaných pejskařů (ZHP)! Upozornil na diskriminaci v případě vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel ZHP formou městských vyhlášek a to v souvislosti s požadavky zastupitelů na nekompromisní úhrady vzniklých tzv. „povinných čipovacích nákladů“! – Město Ostrov (Ostrov nad Ohří; cca 17.089 obyvatel; Karlovarský kraj) zavedlo na svém území roku 2009 formou obecně závazné vyhlášky (novelizace např. v letech 2009, 2015) tzv. povinné/plošné čipování nebo tetování psů. Místní chovatelé nejlepších čtyřnohých přátel člověka si mohli vybrat: zda zvolí elektronický invazivní čip nebo klasické tetování. Ostrovští zastupitelé zároveň svému obyvatelstvu nakázali ještě další (fakticky dvojí) vynucované označení psů a to formou osvědčené známky. Za neuposlechnutí hrozily takřka likvidační sankce. – Šlo o situaci (setrvalý stav ještě i v lednu 2016) jako kdyby muselo mít auto dvě stejné státní poznávací značky: jednu na viditelném místě a druhou pod kapotou na přední levé straně motoru. – Radnice ve městě Ostrově ovšem odmítla kompenzovat vzniklé náklady s čipováním zdravotně handicapovaným chovatelům, kteří byli navíc od tzv. „psích poplatků“ ze zákona osvobozeni. Radní by totiž museli občanům přispívat peníze na čipování z veřejného městského rozpočtu, které od výše uvedených konkrétních osob na poplatcích vůbec nevybrali. – Holt povinnosti, platby, likvidaci svobodného života, šmírování, nejrůznější byrokratické nesmysly: to přeci politici nadělují občanům rádi a s velkým nadšením! Ale pomáhat už lidem nechtějí! Držte pusu, krok; hlavně nás zase posléze volte, říkají s oblibou mnozí zastupitelé! – Vůči takové aroganci samozřejmě vznikl v Ostrově oprávněný mírový disent. Do jeho čela se postavili právě zdravotně handicapovaní občané/chovatelé pejsků: Roky 2009 až 2010 pak byly ve znamení několika jejich písemných podnětů, stížností na postup místních ostrovských politiků, které byly směřovány na Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) v Praze, posléze také na Kancelář veřejného ochránce práv v Brně. – V případě MV ČR občané neuspěli. Získali však alespoň v dnešní době tolik důležitou morální podporu: Ministerstvo vnitra uznalo, že „vzhledem k diskutabilitě povinnosti majitelů psů uhradit náklady spojené s označením psa čipem“ a díky tomu, že poplatky ze psů již město v plné výši kompenzuje určitým typům poplatníků: pak by opravdu měli ostrovští zastupitelé uhradit všem chovatelům výdaje na městskou vyhláškou vynucované čipování. MV ČR však zdůraznilo, že takový krok musí vycházet ze svobodného/politického rozhodnutí, jelikož ze zákona to zatím vyžadovat nelze. Nikdo samozřejmě nikomu nebrání, vysvětlilo dále ministerstvo, aby se dotčení lidé obrátili na soud, který je jediný oprávněn definitivně rozhodnout. – Na druhé straně ovšem ZHP uspěli 10. září 2010 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Ta jim zaslala velice povzbuzující vyjádření pod spisovou značkou 2/2010/DIS/JKV (viz dokumenty v příloze): „Protože nebyl nalezen žádný legitimní cíl, kterým by bylo možné odůvodnit poskytování kompenzace pouze pro poplatníky místního poplatku ze psů, aniž by byly zohledněny i osoby, které jsou od poplatku osvobozeny přímo ze zákona, obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o pravidlech pohybu a chovu psů ve městě Y., jakož i vyhláška č. 3/2009, o místním poplatku ze psů, jsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). S ohledem na výše uvedené byla shledána nepřímá diskriminace osob se zdravotním postižením v oblasti přiznání a poskytování sociálních výhod. RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv.“ Ministerstvo vnitra České republiky vzalo výše citované vyjádření kanceláře ombudsmana na vědomí, nicméně svůj předchozí názor stejně nezměnilo. – Občané se pomoci nedovolali. Jako další možnost jim zůstalo soudní řešení, ale vzhledem k tzv. „bagatelní výši“ nákladů na vlastní čipování k tomu podle zatím dostupných informací nedošlo. – Výše uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování. 

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; ve stejný den obdržel výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); www.ochrance.cz; www.ostrov.cz .

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ombudsman-defends-dog-owners-against-mandatory-microchipping-fees-discrimination-ostrov-cr 2010-2015.pdf

 • 31. prosince 2015: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) potvrdilo, že žádný zákon (novelu) o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka nepřipravuje a ani takovou legislativu v letech 2014/2015 neobdrželo! Výše uvedený imaginární zákon (novela) ani není zahrnut v legislativním plánu vlády ČR na rok 2016! – „Mimo-ostravský“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci (ne)vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromí občanů ČR. Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který bude postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňovat. Nejprve se soustředíme na tzv. „připravovaný“ zákon o povinném/plošném čipování psů v ČR. – Dotaz reprezentanta Svobodných adresovaný MV ČR zněl: „Pokud disponuje MV ČR informacemi obsaženými v návrhu zákona (případně novele stávajícího zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) o plošném/povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů (jedná se mi pouze o návrh legislativy z roku 2014 nebo 2015; pokud jste jej již obdrželi k připomínkám) včetně stanoviska MV ČR k tomuto návrhu zákona (novely): zašlete mi všechny takové informace obsažené v těchto a souvisejících dokumentech.“ – Dvacátého čtvrtého listopadu 2015 přišla z MV ČR následující jasná odpověď: „V reakci na Vaši žádost týkající se případné novely zákona o ochraně zvířat proti týrání sdělujeme, že odboru legislativy a koordinace předpisů není znám návrh novely tohoto zákona, který by byl předložen v letech 2014 či 2015. Takový návrh odbor legislativy a koordinace předpisů v rámci své role reprezentanta Ministerstva vnitra v mezirezortních připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů nepřipomínkoval, dle Knihovny připravované legislativy ani takový návrh novely nebyl předložen. Úkol novelizovat zákon na ochranu zvířat proti týrání nebyl zařazen v plánech legislativních prací vlády na předmětná léta a není ani v navrhovaném Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.“ – Takové oficiální vyjádření Ministerstva vnitra České republiky plně koresponduje s již získanými stanovisky Ministerstva zemědělství ČR (MZ ČR) a Policejního prezídia ČR. – Společenství webu Necipujtenas.CZ pak ovšem musí konstatovat vzhledem k otázce některými aktivisty tolik uměle vyvolávaného „hyper problému“ tzv. „množíren“, že ani MV ČR, MZ ČR a dokonce ani Policie ČR nepotvrdila zprávy o desítkách tisíc případů týrání zvířat ročně (ve skutečnosti osciluje toto číslo kolem 24 případů každých 12 měsíců) nebo o existenci jakéhokoliv masového problému v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií jisté síly, které by díky tomu chtěly donutit milióny nevinných chovatelů psů v ČR pomocí zákona k zastaralému, předraženému, invazivnímu a z hlediska zdravotních rizik a etiky velice nebezpečnému čipování. – Pokud by totiž bylo zapotřebí vynucovat označování RFID transpondéry milióny českých, moravských a slezských domácích mazlíčků: zákonodárci by si jistě takovou v uvozovkách „potřebu“ nenechali ujít. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývajících požadavků na plošné/povinné čipování všech pejsků i té poslední babičky v celé České republice? Někomu tady jde zřejmě úplně o něco jiného: Ochrana zvířat nebo pomoc lidem to určitě nebude. – Výše uvedená fakta z provenience MV ČR byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-169017-2/LG-2015 a MV – 164963-3/ODK-2015 (a související materiály) dne 24. listopadu 2015; 16. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ministry-of-interior-czech-republic-no-mandatory-rfid-microchipping-doglaw-in-2015-and-2016-cr-2015-2014.pdf

 • 30. prosince 2015: Ostravský primátor píše šéfeditorovi Necipujtenas.CZ: ANO, uznáváme závažná bezpečnostní rizika chytrých měst a úzce souvisejícího externího čipování lidí (viz ODISka)! – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zaslal šéfeditorovi webu Necipujtenas.CZ v prosinci roku 2015 poštou na hlavičkovém papíře se svým podpisem oficiální vyjádření celého města a to s ohledem na neustále rostoucí závažná rizika tzv. „smart technologií“, chytrých měst, Internetu všeho, všudypřítomných šmírovacích mikročipů apod. Takovou reakci si vyžádali samotní úředníci Statutárního města Ostravy, jelikož už nemohli dále snášet porušování principů dobré veřejné správy, ke kterému bohužel stále častěji docházelo v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) obzvláště v poslední čtvrtině roku 2015 vzhledem k ignorovaným podnětům/dotazům občanů, které lidé předložili místním ostravským politickými reprezentantům. Výše uvedené vyjádření následně schválilo svým hlasováním dne 16. prosince 2015 celé ZSMO počtem 49 hlasů z celkem padesáti pěti. K takovému pozitivnímu výsledku, který konečně zohledňuje bezpečnostní hlediska všech Ostravanů ohrožených tzv. „motivačním vynucováním“ chytrých technologií, přispěl mj. projev Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, jenž zastupitele seznámil ještě před jejich hlasováním se svým stanoviskem k celé věci, když mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Předně mi dovolte, abych poděkoval za zařazení tohoto bodu hned na první místo v programovém bloku Váženého pana primátora Macury, čehož si velice vážím. Dále mi dovolte, abych poděkoval Váženým zaměstnancům magistrátního Odboru legislativního a právního za jejich poctivou snahu o dodržování zákona o obcích a pečlivé pročítání zápisů z jednání Váženého zastupitelstva, jelikož díky tomu objevili, že byly ignorovány řádně položené otázky občana, které zazněly na jednání Váženého zastupitelstva v září a v říjnu 2015: a právě proto navrhli ze svého vlastního férového podnětu a snahy o výkon dobré veřejné správy nápravu situace a řádné projednání celé záležitosti Váženým zastupitelstvem. Vnímám tento krok nesmírně pozitivně a věřím také, že spolu se mnou většina občanů Ostravy a všichni další lidé, kteří sledují s obrovským znepokojením obzvláště vývoj cenzurní kauzy, ke které zde na Váženém zastupitelstvu letos v říjnu 2015 došlo měsíc před změnou ve vedení města. Tedy zařazení bodu č. 5 považuji za pozoruhodně pozitivní start v rámci prvního jednání Váženého zastupitelstva v novém složení Vážené městské Rady. Říkám to mj. proto, aby si Vážený pan primátor zase nestěžoval, že již občané dlouho nic a nikoho nepochválili. Dále bych chtěl ocenit vstřícný tón a jasné sdělení, které obsahuje odpověď občanovi s navrženým podpisem Váženého pana primátora, kterou máte ve svých materiálech přiloženou k Vašemu dnešnímu hlasování. Jsem hlavně rád za to, že si Vážený pan primátor, pokud tedy tento dopis podepíše a Vážené zastupitelstvo jej schválí, moudře uvědomil obrovská rizika chytrých technologií a celého konceptu „Smart city“. Navržená písemná odpověď pana primátora totiž překvapivě obsahuje velmi důležité sdělení: Cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje. /.../ je zásadní dbát na bezpečnost osobních dat, která jsou do systémů vkládána, v tom se lze shodnout. Před zavedením nových chytrých technologií na trh a do života obyvatel města, analýza kybernetické bezpečnosti a rizik s tím souvisejících je bezesporu nezbytná. Vážený pane magistře, vážím si Vašeho zájmu o budoucí aktivity města a věřím, že jsem tímto alespoň částečně eliminoval Vaše obavy z implementace konceptu Smart Cities na území města Ostravy. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor.Konec citace. Takže pozitivní obrat vzhledem ke všemu, co zde bylo v minulých měsících již řečeno. Nicméně bych také poprosil, aby se k otázce nebezpečnosti a rizik tzv. chytrých technologií ještě vyjádřili Vážení zde přítomní zástupci bezpečnostních složek a aby bylo občanovi sděleno, proč nebyla lidem předložena výše citovaná analýza situace ještě před letošním schvalováním deklarace o podpoře konceptu „Smart city“. – Zároveň můj podnět, který máte také v materiálech v příloze, obsahuje další dotazy, na které bych nyní poprosil o odpovědi. – Dále dodám takové dvě technické věci z hlediska anonymizace dokumentů k tomuto bodu, které jsou zveřejněny na městském webu. Došlo k tomu, že jméno občana je sice v dokumentu anonymizováno, nicméně paradoxně webový odkaz na samotnou odpověď v sobě měl zahrnuto přímo jméno občana, kterému je odpovídáno, takže pak již všichni vědí o koho jde. Občanovi to sice nevadí, spíše naopak to oceňuje, nicméně prosím, aby byla tato záležitost napravena podle znění zákona o ochraně osobních údajů. Dále z hlediska úspory peněz daňových poplatníků a v rámci časové úspory občana z hlediska cestování na pobočku České pošty prosím, aby byla odpověď občanovi zaslána na mou elektronickou adresu, kterou mám zaregistrovánu v systému města a ze které Vám pravidelně chodí mé podněty. Veřejně tady deklaruji, že Vám potvrdím přijetí této Vaší zprávy jakmile ji obdržím a de facto již tak činím nyní, jelikož jsem se seznámil s textem Vašeho dopisu na městských internetových stránkách. – Jinak dopis s podpisem Váženého pana primátora si posléze vytisknu, nechám zarámovat a v případě vynucování třeba čipování lidí formou ODISky a jiných zdokumentovaných kauz kolem „Smart city“ na něj budeme s občany poukazovat. Děkuji Vám za pozornost.“ – Dopis Váženého pana ostravského primátora obsahuje dále celou řadu velmi zajímavých sdělení a některé vyložené perličky. Vyberme například městem podporované tzv. „chytré sdílení“ osobních dopravních prostředků. Občané tak budou zřejmě moci využít ke své dopravě luxusní vozidla Vážených členů ZSMO i Váženého pana primátora třeba při svých pravidelných cestách do zaměstnání. Politici půjdou jistě v této věci příkladem: umožní takový „car sharing“ obzvláště ostravským horníkům nebo hutníkům či studentům a seniorům, kteří už se těší na společné/radostné jízdy osobním automobilem Váženého pana primátora nebo třeba Váženého pana starosty/zastupitele ostravského obvodu Michálkovice. Lidé by si však měli pospíšit, neboť lze předpokládat velkou poptávku. Bude zřejmě nutné zavést pořadníky. Při desítkách tisíc očekávaných zájemců by se tak totiž mohli dostat Ostraváci na řadu až v následujícím volebním období :) . – Ve věci ostravské dopravní čipové karty ODISka s nebezpečnou a dálkově čitelnou „smart“ technologií nutno poznamenat, že hackerská komunita získává každou minutou nové a nové informace. Vnucovat za této situace občanům jakékoliv čipové karty a související platební systémy představuje neskutečný hazard s lidskými životy. Každý člověk musí proto dostat na výběr jiné a hlavně férové možnosti provádění finančních/identifikačních/cestovních transakcí, aby tak mohl chránit sebe i své blízké. Budoucí potenciální útoky na ODISku a její finanční služby tzv. „E-peněženky“, na patřičné karetní terminály a vůbec celý ostravský/elektronický/informační/dopravní systém, který se zatím pyšní svou údajnou naprostou bezpečností, neprolomitelností „master kódů“ apod. totiž nelze nikdy podceňovat. Ostravští politici ODISku i přes opakované prosby o nápravu a odkazy na veřejné deklarace Váženého pana primátora: svým občanům na sklonku roku 2015 takřka „motivačně vnutili“ bez možnosti spravedlivé volby jiné varianty (viz články Necipujtenas.CZ 1, 2, 3, 4). – Na závažná rizika chytrých měst, souvisejících „smart technologií“, mikročipů aj. už přitom dlouhodobě poukazují mj. např. zástupci Strany svobodných občanů (Svobodní) pod vedením svého místopředsedy Váženého pana Ing. Karla Zváry. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. SwN závěrem děkuje všem úředníkům Magistrátu Statutárního města Ostravy, kteří odvážně hájí v praxi přirozená práva/svobody občanů a principy dobré veřejné správy i přes těžkou a drtivou opozici nové arogance politické moci. 

  Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy v prosinci 2015; dopis Váženého pana primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) z 16. prosince 2015, jednací číslo SMO/389894/15/OSR/Bon, adresovaný šéfeditorovi Necipujtenas.CZ (doručen dne 29. prosince 2015); další dokumenty a informace publikované na webu Necipujtenas.CZ.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ostravsky-primator-macura-dopis-sefeditorovi-necipujtenas-cz-uznani-zavaznych-rizik-chytrych-mest-novych-technologii-cipovani-obcanu-cr-2015.pdf

 • 21. prosince 2015: Oficiální zápis z 11. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 25. listopadu 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého výše uvedeného Zastupitelstva a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v ostravském městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování občanů; (ne)zveřejňování informací z činnosti města mj. ve věci netržních nárůstů cen tepla; chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „Ověření zápisu z 10. zasedání ZM“, „Informace o činnosti orgánů města“, „Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“, „39 – Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační“, „Organizační záležitosti“.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v lednu 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 25. 11. 2015 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že datum 25. listopadu 2015 vejde opět natrvalo do ostravských dějin. Tohoto dne došlo k převratu v Radě Statutárního města Ostravy. Jedenhlavních důvodů takového vývoje spočíval mj. v říjnovém závažném porušení ústavního pořádku ČR, Zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, které tehdy zakázalo řádně/písemně přihlášeným občanům vystoupit v diskusi k bodu programu č. 34, který měl mj. řešit dopis Váženého pana europoslance Petra Macha (předseda Strany svobodných občanů). Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Zastupitelé se také odmítli za takové své nehorázné chování na přímou výzvu občanů omluvit a nepřijali ani vstřícný návrh řešení. Někteří z nich dokonce začali občany vystupující slušně v diskusi dehonestovat. Arogance moci tak na občany opět vystrčila své totalitní růžky.

Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy obsahuje náznaky, že by se mohl výše uvedený exces opakovat a situace by pak dále gradovala. Ostatně Vážené Zastupitelstvo již odmítlo řádně odpovídat dokonce na některé pečlivě připravené/slušné dotazy občanů. – Chybuje přitom každý: stát se to může kde komu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout vstřícnou nápravu.

K velkým/pozitivním momentům patřilo především dvojí vítězství Váženého pana občana Ing. Novotného, jenž konečně uspěl se svým podnětem mj. díky přímluvě zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ: zastupitelé nakonec schválili svými dvěma usneseními značnou část toho, co Vážený pan Ing. Novotný navrhoval ve věci pomoci občanům v záležitosti s netržním zvyšováním cen tepla a získáváním předmětných veřejných informací. – Občanům se také podařilo otevřít velké téma kolem nesystémového, byrokratického, zbytečného/externího čipování seniorů, kteří ještě vůbec chtějí jezdit od 1. lednu 2016 v ostravské MHD. Problém s externím označováním/sledováním seniorů pak díky tomu nakonec mnohokrát rezonoval napříč politickým spektrem.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů a teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného (proslavený ostravský občanský aktivista), Váženého pana Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu ledna 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 25. listopadu 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správě veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/oficialni-zapis-z-11-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-25-11-2015.pdf

 • 19. prosince 2015:  Město Vodňany hlásí dalších 45 zdravotních a etických výjimek z vynucování tzv. povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka, které jsou zde evidovány na základě odborných veterinárních zpráv! Celkový počet zatím zjištěných „generálních pardonů“ z invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat se tak v České republice přehoupl přes číslo 210! – Město Vodňany (cca 6.853 obyvatel) se nachází v Jihočeském kraji, zhruba 29 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic. Zdejší radní uvalili na své spoluobčany roku 2012 (podobně jako v Ostravě) svou vyhláškou č. 4 tzv. povinnost označovat psy chované na území města invazivními elektronickými RFID implantáty. Již od začátku však politici celou záležitost konzultovali se zvěrolékaři a především se svými spoluobčany, kteří oprávněně poukazovali na závažná zdravotní/etická rizika takového kroku. Vodňanští zastupitelé nakonec díky vstřícnému dialogu mezi všemi dotčenými stranami schválili pod vedením Váženého pana starosty Ing. Viktora Blaščáka z politického uskupení „Vodňany pro změnu“ vyhlášku č. 4/2012, která umožnila osvobození z tzv. „čipovací povinnosti“ na základě předložení zprávy od veterináře. Každý občan může dodnes (prosinec 2015) kdykoliv využít následující text vyhlášky: Povinnosti označit psa podle odstavce 1 se chovatel může zprostit jen předložením veterinárního potvrzení, že pes není schopen čip přijmout. Zastupitelé to vnímali jako vstřícné/dobré řešení, které již navíc také použila jiná města. Znění vyhlášky podpořilo navíc i Ministerstvo vnitra České republiky. – Představitelé samosprávy se tak totiž jistili před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a jejich chovatelům plošné vymáhání čipování všech psů. Pokud by došlo na základě vynucování čipování dle dikce vodňanské obecně závazné vyhlášky k újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. – Vodňanští místní politici tedy postupovali velmi korektně dle zásad předběžné opatrnosti a dobré veřejné správy. Do 1. prosince 2015 zaevidovali zdejší úředníci v praxi celkem 45 zdravotních/etických výjimek z čipování psů. Občané pro získání výjimek postupují následujícím/bezproblémovým způsobem: Stačí doručit na městský úřad veterinární potvrzení na jehož základě úředník výjimku zaeviduje: a je hotovo. Nikdo už pak občany/chovatele k implantacím rizikových čipů do živých těl zvířat nenutí. Zvířata i lidé tak mají od všech urputných byrokratů svatý pokoj! – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně profesionální práce zaměstnanců Městského úřadu Vodňany, které vede Vážený pan starosta Václav Heřman (SNK-nepol.sdr."Město a venkov"). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá v listopadu 2015 Městským úřadem Vodňany a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 1. prosince 2015; 16. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z Vodňan od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/vodnany-45-veterinarnich-zdravotnich-etickych-vyjimek-z-povinneho-cipovani-celkem-jiz-pres-210-v-cele-cr-2015.pdf

 • 17. prosince 2015:  Policejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech se pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do dvaceti čtyř obviněných osob. Policie ČR ani nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! Policejní prezidium České republiky (PP ČR) vede Vážený pan policejní prezident: brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, jenž řídí Policii ČR (podřízena ministerstvu vnitra, které je v gesci ČSSD). – PP ČR odpovědělo svým oficiálním dopisem ze dne 11. prosince 2015 na dotazy občanů ve věci čipování psů. Jednoznačně sdělilo následující fakta: 1/ Na území celé České republiky ještě nikdy nedošlo k ani jednomu trestnímu stíhání konkrétních osob ve věci tzv. „množíren“ a „množitelů“ zvířat. To i přes to, že byly v této věci prověřovány nejrůznější podněty občanů a policie přistoupila také k vlastnímu operativnímu šetření. 2/ Od roku 2000 došlo k vůbec prvnímu případu obvinění občanů ČR z trestného činu týrání psů a koček až v roce 2011. Od té doby nikdy nepřekročil počet takových obviněných osob číslo dvacet čtyři. 3/ PP ČR dále zřetelně uvedlo: nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ pak ovšem musí konstatovat vzhledem k otázce některými aktivisty tolik uměle vyvolávaného „hyper problému“ tzv. „množíren“, že ani Policie ČR nepotvrdila zprávy o desítkách tisíc případů týrání zvířat ročně nebo o existenci jakéhokoliv masového problému v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií jisté síly, které by díky tomu chtěly donutit milióny nevinných chovatelů psů v ČR k zastaralému, předraženému, invazivnímu a z hlediska zdravotních rizik a etiky velice nebezpečnému čipování. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývajících požadavků na plošné/povinné čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v celé České republice? Někomu tady jde zřejmě úplně o něco jiného: Ochrana zvířat nebo pomoc lidem to určitě nebude. – Výše uvedená fakta z Policejního prezídia České republiky byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců Kanceláře policejního presidenta, Oddělení tisku PP ČR. (Ministerstvo vnitra ČR vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD.) Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 18. listopadu 2015 Policejním prezídiem České republiky (PP ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět pod jednacím číslem PPR-31890-3/ČJ-2015-990140 v prodloužené zákonné lhůtě dne 11. prosince 2015; 13. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z PP ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/police-presidium-of-czech-republic-do-not-create-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2015.pdf

 • 27. listopadu 2015: Občané České republiky si prosadili v městě Jeseníku v souladu s odborným veterinárním stanoviskem zdravotní výjimky z tzv. povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka!Jeseník (do roku 1947 Frývaldov; cca 11.524 obyvatel) je lázeňské město zhruba 71 km severně od Olomouce. Jeseničtí zastupitelé uvalili na své spoluobčany roku 2007 svou vyhláškou č. 7 tzv. povinnost označovat psy chované na území města invazivními elektronickými RFID implantáty. Po komunálních volbách roku 2010 si však místní občané vymohli na svém nově zvoleném politickém vedení, které tehdy reprezentovala Vážená starostka Ing. Marie Fomiczewová (ČSSD), úpravu výše uvedené vyhlášky. Čtrnáctého prosince 2010 ji schválilo jesenické zastupitelstvo formou své nové vyhlášky č. 10/2010: Zavedlo zdravotní výjimky z původně nekompromisního vymáhání čipování. Zastupitelé vnímali takovou změnu jako vstřícné/dobré řešení, které již navíc také použila jiná města. Původní znění podzákonného předpisu č. 7/2007 totiž oficiální udělení medicínských výjimek neumožňovalo. Udělování výjimek bylo navíc doporučeno odborným veterinárním stanoviskem. Diskuse probíhala mj. s Váženou specialistkou MVDr. Alenou Marečkovou (zastupitelka Jeseníku zvolená na kandidátce ODS). Novelu vyhlášky podpořilo také Ministerstvo vnitra České republiky. Vyhláška č. 10/2010 přinesla mj. náležitosti následující důležité osvobození z vynucování nastřelování čipů do živých těl psů: „Povinnost se nevztahuje na chovatele psa, u kterého nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení elektronickým čipem provést.“ – Představitelé místní samosprávy se tak totiž jistili před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a jejich chovatelům plošné vymáhání čipování všech psů. Pokud by došlo na základě vynucování čipování dle dikce jesenické obecně závazné vyhlášky k újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. – Jeseničtí zastupitelé tedy postupovali velmi korektně dle zásad předběžné opatrnosti a dobré veřejné správy. Do 23. listopadu 2015 nakonec nemuseli v praxi udělit dle své vyhlášky žádnou zdravotní výjimku z čipování. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně profesionální práce zaměstnanců Městského úřadu v Jeseníku, který vede Vážený pan starosta Ing. Adam Kalous (hnutí ANO 2011). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování. 

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Městským úřadem v Jeseníku pod jednacím číslem MJ/54561/2015/02/OŽP/We a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 3. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z Jeseníku od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). Žádost byla následně doplněna informacemi v elektronické komunikaci z 18. a 23. listopadu 2015.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/mesto-jesenik-zdravotni-vyjimky-z-cipovani-cr-2015-2010.pdf

 • 26. listopadu 2015: Ministerstvo zemědělství České republiky (MZ ČR) přiznalo existenci závažných zdravotních rizik vynucování čipování zvířat! Tzv. čipovací vyhlášky měst/obcí v ČR, které však neumožňují udělení zdravotních výjimek z nastřelování invazivních čipů do živých těl psů, se tak dostávají mimo zákony ČR. Podle právního výkladu MZ ČR totiž v případě takto koncipovaných vyhlášek nelze udělit vůbec žádnou výjimku z čipování. Taková neuvěřitelná krutost by pak v praxi nastala kupříkladu v situaci, kdyby bylo zvíře nemocné, hrozil by vznik újmy a politická reprezentace by navíc měla k dispozici odborný veterinární posudek o nebezpečnosti RFID transpondéru pro konkrétního živého tvora! MZ ČR také konečně jasně sdělilo, že ke dni 24. listopadu 2015 nedisponuje vůbec žádnými informacemi o připravovaném návrhu zákona, novely stávající legislativy, o plošném povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů! Navíc MZ ČR jednoznačně potvrdilo: nemá v evidenci ani jednu „množírnu“ zvířat (absence legální definice) a počty tzv. „množíren“ tedy ani nesleduje! Ono pověstné čekání na návrh zákona o plošném/povinném čipování psů všech chovatelů v ČR a na průběh připomínkového řízení na MZ ČR v jedenácti měsících roku 2015, čímž obzvláště neustále často argumentovali někteří ostravští politici, že právě proto nemohou čipování „ještě“ zdobrovolnit: se tak ukázalo jako lichý argument a zdržovací taktika! Ministerstvo zemědělství České republiky je ústředním orgánem státní správy. Do jeho gesce spadá mj. oblast veterinární péče a ochrana zvířat proti týrání. Listopadové (2015) stanovisko MZ ČR krom již tradičních a všeobecně známých názorů na vynucování tzv. trvalého označování psů formou invazivního nastřelování mikročipů do těl živých tvorů však přeci jen přineslo některá překvapivá zjištění. Předně potvrdilo, že právní názor na legalitu vymáhání čipování zvířat (psů, koček) chovaných v zájmových chovech občanů v soukromí jejich domácností, kteří se svými zvířaty necestují přes hranice České republiky, neobchodují s nimi a ani není v místě jejich bydliště (chovu) hrozba žádného infekčního onemocnění zvířat, vztekliny ani se po ulicích takové lokality nepohybují žádné smečky zdivočelých psů apod.: se diametrálně liší od stanoviska Státní veterinární správy ČR. – Výše citované rozporuplné stanovisko MZ ČR získali občané v listopadu 2015. MZ ČR v něm dokonce na jedné straně tvrdí, že vynucování čipování psů formou městských vyhlášek nepředstavuje pro zvířata a jejich chovatele ze statistického hlediska vůbec žádné zdravotní ani etické či jiné komplikace, jenže na druhé straně úplně nepochopitelně přiznává, že ví o závažných medicínských nebezpečích čipování (SIC!). V jiné části svého oficiálního vyjádření, které odkazuje na starší/platný dokument z roku 2010, zase MZ ČR jasně tvrdí, že: „Ačkoliv se v literatuře uvádějí důvody k vyjmutí nebo neaplikování čipu z důvodu VZNIKU NEOPLAZMA NEBO POSUNU MIKROČIPU,tak to podle jeho výkladu prý není nijak podstatné (SIC!). Ke všemu MZ ČR potvrdilo, že dobře ví o oficiálních veterinárních zprávách, které vystavují čeští zvěrolékaři právě v důsledku obav z mohutného nebezpečí vzniku onemocnění a etických problémů, fyzické i citové újmy při nekompromisním vymáhání čipování ze strany výkonné moci ve všech konkrétních případech dotčených zvířat a jejich chovatelů. Jenže zase stejný listopadový dokument (2015) MZ ČR v jiné své části informuje: prý ve skutečnosti ministerstvo zemědělství žádné takové informace NEMÁ (SIC!). MZ ČR dále dokonce nerado vidí, když je možnost udělení zdravotní/etické výjimky z čipování umístěna do vyhlášek jednotlivých měst/obcí. „Jestliže obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze, vysvětluje zřetelně Ministerstvo zemědělství České republiky. A právě díky tomu se dostávají dotčené městské „čipovací vyhlášky“ do stádia nezákonnosti a rozporu s právními předpisy (zákon na ochranu zvířat proti týrání, trestní i občanský zákoník aj.): mj. důvody pokud tedy výše uvedené osvobození z čipování neumožňují. – Například široké veřejnosti je velice dobře znám veterinární posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno), který jej vypracoval na žádost Váženého presidenta „Komory veterinárních lékařů České republikyMVDr. Jana Bernardyho, Ph.D. Zmiňovaný posudek totiž jednoznačně poukázal na reálná zdravotní rizika čipování domácích čtyřnohých mazlíčků (např. psi, kočky, fretky). Kompletní verzi dokumentu profesora Svobody již zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ v létě roku 2013 ZDE! Každý občan si může PRAVDU sám přečíst včetně informací od veterinářů z mnoha zemí světa ZDEZDE a samotné veterinární zprávy (zatím přes 160) desítek českých zvěrolékařů určené pro udělení výjimek z čipování ZDE! – MZ ČR ve svém stanovisku z listopadu 2015 posléze opět odkazuje na svůj stále platný dokument z roku 2010, ve kterém i přes dobře známá fakta o rizicích vynucování čipování dokonce apriori označuje vysoce etický postup veterinárních specialistů, kteří jednají přesně ve shodě s Profesním řádem Komory veterinárních lékařů ČR a vystavují na základě svého nejlepšího vědomí/svědomí/odborné praxe potvrzení k udělení zdravotních výjimek z invazivních implantací mikročipů: tak takové konání zvěrolékařů označuje MZ ČR přesto za irelevantní až podjaté. – Je nutné si však uvědomit: Odborné veterinární zprávy, literaturu a studie k problematice zdravotní závadnosti čipování však MZ ČR občanům nepředložilo, i když na druhé straně o existenci takových materiálů bezesporu ví, ale považuje problémy spojené s čipováním za „málo četné“ atd. Přesto s nimi občany odmítlo přesně seznámit, jelikož prý jimi opět nedisponuje (SIC!). – Všichni jistě cítíme: jak je pak ale taková argumentace absurdní (SIC!), neboť MZ ČR podporuje svými dosavadními stanovisky vynucování čipování, které hrubě zasahuje do občanských přirozených práv/svobod a především zdraví zvířat! – K otázce některými aktivisty tolik zprofanovaných tzv. „množíren“ MZ ČR neuvedlo, že by například v ČR existovaly desítky tisíc případů týrání zvířat ročně nebo jakýkoliv masový problém v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií síly, které chtějí donutit všechny chovatele psů v ČR k povinnému čipování. MZ ČR totiž naopak jasně vysvětlilo ve věci „množíren“: „Tato zařízení jsou v drtivé většině nelegální, z čehož plyne, že jejich počty nejsou sledovány.“ Poskytlo občanům ke všemu oficiální tabulku počtu trestných činů týrání všech zvířat v ČR v období let 1992 až 2014, kam spadají také tzv. „množírny“. Z tohoto materiálu vyplývá, že vrchol nastoupil roku 1997 v počtu cca šedesáti osob obžalovaných z týrání zvířat. Od té doby můžeme dokumentovat pokles takové trestné činnosti. Jen v roce 2014 už šlo o méně než 30 obžalovaných. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývající požadavky na plošné/povinné čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v celé České republice? – MZ ČR dále informovalo: K otázce čipování obdrželo celkem údajně pouze 3 podněty občanů. V listopadu 2012 to byla žádost o udělení výjimky z implantace mikročipu; v lednu 2013 petiční protest vůči vynucování čipování od Váženého občana České republiky Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a jeho kolegů; konečně v srpnu 2013 dorazil požadavek na úplné zrušení tzv. povinného čipování ve městech/vesnicích v ČR v případě malých psích plemen. MZ ČR však například úplně zapomnělo zahrnout do své odpovědi podnět pana Hadaščoka nst. a jeho kolegy z ledna 2013 a odpověď z MZ ČR z března 2013 nebo opět podnět pana Hadaščoka nst. z června 2015. – Velmi příjemné zjištění také představoval fakt: „MZe nedisponuje žádnými informacemi o údajném návrhu zákona o plošném povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů.“ Jde o překvapivou informaci vzhledem k opravdu masívní mediální masáži občanů České republiky a množství jiných veřejných prohlášení pro-čipovacích aktivistů i vlivných politiků s přístupem do nejvlivnějších sdělovacích prostředků v roce 2015. – Ohromně šokující bylo ovšem úplně jiné zjištění: Ještě i v listopadu 2015 MZ ČR stále obhajuje své zde již několikrát zmiňované starší stanovisko z roku 2010, které vyznívá tak, že pro MZ ČR je daleko přednější obhajoba bezproblémového fungování systému čipování než jeho dopad na konkrétní životní situace zvířat a především jejich majitelů/chovatelů. Například pokud veterinář vystaví potvrzení o nemožnosti čipovat zvíře ze zdravotních důvodů a čipování by způsobilo zvířeti utrpení nebo bylo aplikováno zvířeti již trpícímu, pak by MZ ČR vidělo v praxi nejlépe včasné usmrcení zvířete, aby byla tato v uvozovkách ´systémová chyba´ včas eliminována, než aby např. zvíře dožilo přirozeným způsobem při aplikaci léčiv v péči odborníků a svých chovatelů. MZ ČR k tomu píše: „Naopak slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením, jsou důvodem pro usmrcení zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona na ochranu zvířat proti týrání.“ (Poznámka: z toho jde opravdová hrůza.) – Společenství webu Necipujtenas.CZ se domnívá: Nelze podceňovat ani jediný případ rizik vynucování čipování zvířat a nebo bagatelizovat dopady invazivních implantací RFID transpondérů. Život byť by i té poslední babičky s pejskem a kočičkou nepřestavuje a nikdy nesmí představovat jen jakési marginální číslo v kolonce pražského či jiného byrokrata. Tady jde na prvním místě o občany České republiky, nikoliv o ministerskou statistiku! Úlohou politiků včetně úředníků není lidem ničit jejich svobodný život, nýbrž naopak jim ho pomáhat chránit! – Vynucování čipování je bezesporu politickým, veskrze necitlivým/invazivním rozhodnutím. Společenství webu Necipujtenas.CZ před takovými neetickými kroky pro zdraví/životy zvířat i jejich chovatelů a jejich svobodný/tradiční život důrazně varuje! Lidé ani zvířata nejsou stroje! Ke každému případu možných negativních zdravotních/etických aj. rizik při aplikaci označování živých tvorů mikročipy je vždy třeba přistupovat individuálně. Z hlediska politiků/úředníků pak s náležitou péčí dle principů dobré veřejné správy a při posuzování všech okolností. Nikdy ne plošně. – Na tomto případě se však také výborně ukazuje pravá podstata negativní síly hrubiánské veřejné moci, která je využívána skrze čipování, pokuty, kontroly vůči vlastním občanům, mj. seniorům, kteří nikomu v drtivé většině nic špatného nedělají a pouze chtějí v klidu/svobodně žít a chovat na svém dvorku pejska, kočičku atd. Ani to už jim nechtějí někteří byrokraté dovolit. Bohužel: i tak vypadá situace v České republice po dvaceti šesti letech vývoje společenských vztahů od svobody zpět k totalitě. – Uvedená fakta z MZ ČR byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MZ ČR, kteří pracují pod politickým vedením Váženého pana ministra Ing. Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování. – Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 9. listopadu 2015 Ministerstvem zemědělství České republiky pod jednacím číslem 60490/2015-MZE-17214 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v zákonné lhůtě dne 24. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z MZ ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ministerstvo-zemedelstvi-cr-uznani-zdravotnich-rizik-cipovani-nezakonne-cipovaci-mestske-vyhlasky-cr-2015.pdf

 • 21. listopadu 2015: Česká Lípa hlásí ohromných 127 oficiálně udělených výjimek z tzv. vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Tyto výjimky zde zaevidovali městští úředníci na základě potvrzení od veterinárních specialistů díky obavám ze vzniku závažných zdravotních a etických následků skrze vymáhání implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! Zastupitelé České Lípy (cca 36.943 obyvatel) schválili roku 2011 obecně závaznou vyhlášku o tzv. povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tento podzákonný předpis sice nebyl dodnes (20. listopadu 2015) novelizován a není v něm ani slovo o žádných zdravotních výjimkách z vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat, nicméně Vážení úředníci v České Lípě přesto občanům/chovatelům výše uvedené výjimky bez jakýchkoliv problémů udělují v rámci interní dohody s městským vedením. Celou situaci popisuje oficiální vyjádření z Městského úřadu Česká Lípa takto: „Výjimky z povinnosti trvale označit psa podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 zaznamenává do příslušné evidence psů oprávněná úřední osoba, a to na základě písemných potvrzení vystavených veterinárními lékaři. Tato potvrzení předkládají chovatelé psů, zpravidla osobně při plnění přihlašovací povinnosti podle uvedené vyhlášky. O výjimkách z vyhlášky tedy není rozhodováno formou usnesení zastupitelstva či rady města, chovatelé nepodávají písemné žádosti, ani jim není na tyto žádosti písemně odpovídáno. Jedinými podklady jsou tedy zmiňovaná potvrzení veterinárních lékařů. Všechna tato potvrzení předložená za dobu účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Vám zasílám naskenovaná v příloze (viz dokumentace níže, pozn. autora).“ – Představitelé místní samosprávy se tak totiž jistí před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a jejich chovatelům plošné/nekompromisní vymáhání čipování všech psů. Pokud by totiž došlo na základě vynucování čipování dle dikce českolipské obecně závazné vyhlášky k fyzické nebo i citové újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. Nutno konstatovat: Městský úřad Česká Lípa postupuje v daném kontextu opravdu velmi citlivě/vstřícně ke svým občanům, neboť od roku 2011 do 20. listopadu 2015 zaevidovali jeho zaměstnanci celkem rekordních 127 výjimek z čipování psů na základě předložených posudků z provenience veterinárních specialistů. Krom jiných odborníků k nim patří následující osobnosti: MVDr. Jaroslav Šeps – Česká Lípa; Veterinární ordinace Slovanka – MVDr. Stanislav Daníček – Česká Lípa; MVDr. Přemysl Stratil – Česká Lípa; MVDr. František Branžovský – Česká Lípa; Veterinární klinika Sosnová – MVDr. Martin Russ a MVDr. Simon Russ – Sosnová u České Lípy; MVDr. Šárka Stratilová a MVDr. Přemysl Stratil – Česká Lípa; MVDr. Pavlína Zachardová – Česká Lípa; MVDr. Zdeněk Vepřek – Mimoň; MVDr. Lukáš Beránek – Nový Bor aj. – Všechny zdravotní výjimky z čipování byly v České Lípě povoleny v době, když vedla město Vážená starostka Mgr. Hana Moudrá (ODS) a od roku 2014 pak Vážená starostka Mgr. Romana Žatecká (ČSSD), která je zároveň zastupitelkou Libereckého kraje (od 2012) a odbornicí na komunikaci s veřejností a sdělovacími prostředky. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně práce zaměstnanců Městského úřadu Česká Lípa, kteří pracují pod politickým vedením Vážené paní starostky Mgr. Romany Žatecké (ČSSD). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 9. listopadu 2015 Městským úřadem v České Lípě pod značkou MUCL/89585/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 20. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z České Lípy od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ceska-lipa-127-zdravotnich-vyjimek-z-vynucovani-cipovani-zvirat-cr-2015-2011.pdf

 • 14. listopadu 2015: Přelomové a jednoznačné/oficiální stanovisko Státní veterinární správy České republiky vysvětluje všem zastupitelům v ČR, ve kterých případech nemohou svými vyhláškami vynucovat tzv. povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromých domácnostech občanů!

  Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) je zřízena Ministerstvem zemědělství ČR především dle dikce zákona č. 166/1999 Sb. v aktuálním znění (veterinární zákon). SVS ČR vykonává krom jiných činností např. dozor nad dodržováním předpisů pro řádný chov zvířat, nad péčí o jejich zdraví a tzv. pohodu (včetně dohledu nad činností soukromých veterinárních lékařů společně s Komorou veterinárních lékařů ČR), prošetřuje třeba případy týrání psů apod.

  Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ odeslal 12. listopadu 2015 písemný dotaz ve věci nezákonnosti a neústavnosti vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat na SVS ČR v následujícím znění:

  Vážení zástupci tiskového odboru Ústřední veterinární správy, Státní veterinární správy, Slezská 100/7, Praha 2, 120 00. Úspěšný den Vám přeji, obracím se na Vás s dotazem ve věci legislativního výkladu nezákonnosti a neústavnosti vynucování čipování zvířat (psů, koček) chovaných v zájmových chovech občanů v soukromí jejich domácností, kteří se svými zvířaty necestují přes hranice České republiky, neobchodují s nimi a ani není v místě jejich bydliště (chovu) hrozba žádného infekčního onemocnění zvířat, vztekliny ani se po ulicích takové lokality nepohybují žádné smečky zdivočelých psů apod. Je v takovém případě podle Vašeho právního názoru vynucování trvalého označování výše definovaných psů a koček v České republice formou RFID transpondérů skrze místní obecně závazné vyhlášky měst/obcí nezákonné a neústavní? Jaké právní problémy by přinášelo v praxi například vymáhání čipování výše definovaných psů z hlediska rozdílu mezi definicí výkladu: majitel, držitel a chovatel. Děkuji Vám za Vaši odpověď.

  Již 13. listopadu 2015 odpověděl na tento výše uvedený dotaz přímo Vážený pan Mgr. Petr Pejchalvedoucí oddělení vnější komunikace a tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR – z oficiální Emailové adresy SVS ČR „p.pejchal@svscr.cz“:

  Státní veterinární správa je orgánem státního veterinárního dozoru, řídícím se při své činnosti zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 246/1999 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a ve znění pozdějších předpisů. Z citovaných právních předpisů Vámi popsaná povinnost čipování psů NEVYPLÝVÁ. Protože Státní veterinární správa není kompetentní k posuzování ústavnosti a zákonnosti obecně závazných vyhlášek měst/obcí, doporučujeme obrátit se s žádostí o takové stanovisko na Ministerstvo vnitra.“

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zdůrazňuje: Jde o ZCELA PŘELOMOVÉ STANOVISKO, které se zatím ještě nikdy nepodařilo od státní organizace v ČR k otázce tzv. povinného čipování získat! Obrovským způsobem pomůže v argumentaci všem občanům, kterým leží na srdci zachování svobodného chovu jejich domácích zvířat. – Právní analýzy SwN k otázce neústavnosti a nezákonnosti vynucování čipování zvířat v ČR již byly zveřejněny zdezde.

  Zdroj: Emailová komunikace z 12. a 13. listopadu 2015 vedená mezi zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou („info@necipujtenas.CZ“) a Váženým panem Mgr. Petrem Pejchalem, vedoucím oddělení vnější komunikace a tiskovým mluvčím Státní veterinární správy České republiky (oficiální elektronická adresa „p.pejchal@svscr.cz“); dále také telefonická konzultace Váženého pana Mgr. Přepiory s právním odborem Státní veterinární správy ČR ze dne 12. listopadu 2015.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/statni-veterinarni-sprava-ceske-republiky-nezakonne-cipovani-cr-2015.pdf

 • 12. listopadu 2015: Roudnice nad Labem hlásí 13 výjimek z tzv. povinného čipování psů! Byly zde uděleny v důsledku obav ze závažných zdravotních a etických rizik implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! – Zastupitelé Roudnice nad Labem schválili roku 2009 obecně závaznou vyhlášku o tzv. povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území jejich městského katastru. Jelikož nicméně v průběhu následujících měsíců roudničtí radní zjistili, že při tvorbě své vyhlášky nezohlednili závažné zdravotní a etické problémy, které by mohlo nekompromisní vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl všech zdejších psů způsobit: museli posléze přijmout již v roce 2010 novelu výše uvedené vyhlášky. Změnu si vyžádali přímo místní občané, když oprávněně poukazovali na úděsné/nemorální vymáhání nastřelování mikročipů do zvířat nemocných nebo v pokročilém věku apod. Pokud by totiž došlo na základě čipování provedeného dle původní dikce dotyčné obecně závazné vyhlášky ke zdravotním komplikacím: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. Vedení Roudnice nad Labem ovšem zareagovalo naprosto korektně. Do své vyhlášky zahrnulo roku 2010 možnost přiznání výjimky z čipování na základě předložení potvrzení od veterinárního lékaře. Takovou úpravu tzv. roudnické „čipovací vyhlášky“ pomohl prosadit tehdejší Vážený pan starosta PharmDr. Josef Bakeš, PhD. (v té době ještě člen Občanské demokratické strany, ODS, jenž vystudoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, od roku 1998 pracoval v medicínských profesích, byl navíc aktivním soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví farmakologie humánních a veterinárních léčiv, mezi roky 2003 až 2007 působil v představenstvu České lékařské komory). – V období let 2010 až 2015 evidoval Městský úřad Roudnice nad Labem celkem 13 udělených výjimek z čipování na základě závažných zdravotních nebo etických důvodů. Odborná stanoviska pro osvobození z čipování zde vystavili mj. specialisté z Veterinární kliniky LIVELitoměřicích, dále Vážený pan MVDr. Josef Šitanc z Roudnice nad Labem a další odborníci. Všechny výjimky byly následně chovatelům uděleny skrze rozhodnutí pověřených městských úředníků ihned po předložení veterinárního stanoviska (v jednom případě také na základě čestného prohlášení), přičemž Zastupitelstvo ani Rada města se už pak takovými konkrétními případy nezabývaly. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně práce Vážených roudnických úředníků. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Městským úřadem v Roudnici nad Labem pod jednacím číslem 35793 jako žádost o informace I-24/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 11. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z Roudnice od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/roudnice-nad-labem-13-vyjimek-z-vynucovani-cipovani-a-novela-vyhlasky-priznani-vaznych-zdravotnich-etickych-rizik-cipovani-cr-2015-2010.pdf

 • 10. listopadu 2015: Senátor Parlamentu České republiky a starosta Albrechtic v Jizerských horách: Vynucování čipování zvířat přináší reálná zdravotní rizika a proto jsme u nás v obci přistoupili k zavedení úředních výjimek z povinných implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! – Obec Albrechtice v Jizerských horách vede již třetí volební období kontinuálně od roku 2006 Vážený pan starosta Jaroslav Zeman z Občanské demokratické strany (ODS), jenž byl navíc zvolen roku 2012 senátorem Parlamentu České republiky. – V roce 2011 došlo v Albrechticích ke schválení obecně závazné vyhlášky o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Zdejší Vážení zastupitelé využili od samého začátku pro přípravu textu svého podzákonného předpisu konzultace s veterinárními specialisty a pečlivě si nastudovali také další související informace. Obzvláště pak bylo důležité stanovisko Vážené paní doktorky MVDr. Kláry Pospíšilové (ordinace ve Velkých Hamrech), které oslovilo v záležitosti přípravy předpisů pro čipování mnoho starostů z celého mikroregionu Tanvaldsko. Vážená paní doktorka Pospíšilová zainteresovaným představitelům samospráv naprosto profesionálně doporučila mj. v rámci zásady předběžné opatrnosti: vzít v potaz závažná medicínská rizika vymáhání plošného/nekompromisního čipování všech psů například v situaci zvířat v pokročilém věku, náchylných k nečekaným komplikacím s hojením, citlivě vnímajícím zbytečnou stresovou zátěž apod. Pokud by totiž došlo na základě vymáhání čipování dle dikce obecně závazné vyhlášky ke zdravotním komplikacím: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. Vedení Albrechtic ovšem zareagovalo na taková zjištění naprosto korektně. Do své vyhlášky ihned zahrnulo roku 2011 výše uvedené veterinární doporučení s tím, že se čipování nevztahovalo na psy starší dvanácti let. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně práce albrechtické kanceláře Váženého pana starosty/senátora Zemana (ODS) a pověřených obecních úředníků. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Obecním úřadem Albrechtice v Jizerských horách pod značkou 608/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 6. listopadu 2015; 9. listopadu 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z Albrechtic v Jizerských horách od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); dále také informace získané v měsíci listopadu 2015 z městyse Zásada.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/zavazna-zdravotni-rizika-vynucovani-cipovani-albrechtice-v-jizerskych-horach-senator-starosta-jaroslav-zeman-mvdr-pospisilova-cr-2011.pdf

 • 31. října 2015: Litoměřice hlásí 7 výjimek z vynucování čipování v důsledku obav ze zdravotních/etických následků plošných implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! – Královské město Litoměřice (cca 24.101 obyvatel) vede již kontinuálně čtvrté volební období Vážený pan Mgr. Ladislav Chlupáč z Občanské demokratické strany (ODS). V roce 2011 zde došlo ke schválení obecně závazné vyhlášky o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Vážení litoměřičtí zastupitelé si nicméně původně neuvědomili, že vymáháním plošného/nekompromisního čipování psů ve všech konkrétních případech hrozí vznik závažných zdravotních/etických následků například pro zvířata: nemocná, predisponovaná k určitým medicínským problémům, vystresovaná, v pokročilém věku s mnoha tělesnými dysfunkcemi apod. Na tato fakta upozornil svým dopisem Váženého pana starostu Chlupáče na počátku prosince 2012 litoměřický občan/chovatel, když jeho ženě odmítli místní úředníci udělit výjimku z čipování pro vážně nemocného psa i přes předložené potvrzení od veterináře. Pokud by taková situace pokračovala: vystavily by se všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. Vedení města ovšem zareagovalo na danou situaci naprosto rychle/profesionálně. Ještě v prosinci 2012 schválilo litoměřické zastupitelstvo vyhlášku č. 4/2012, prostřednictvím které novelizovalo předchozí podzákonný čipovací předpis z minulého roku a oficiálně tak zavedlo pro své občany výše uvedené výjimky. Jejich evidenci dodnes (30. října 2015) vede ekonomický odbor městského úřadu, který rovněž provádí výběr poplatků za psy. Pro udělení výjimek z invazivních implantací RFID transpondérů platí v Litoměřicích následující postup: Majitel psa nepodává žádost o výjimku, pouze předloží potvrzení od zvěrolékaře. Díky tomu nemusí svého psa nechat čipovat. Městský úřad také o veterinárním potvrzení vůbec nerozhoduje, neosobuje si právo posuzovat názor odborných expertů; udělení výjimek neprojednává městská Rada ani Zastupitelstvo. Zkrátka: Pokud občané vnímali, že by nekompromisní vymáhání čipování mohlo způsobit dle dikce původní městské vyhlášky zdravotní a etické nebo jiné problémy a to v konkrétních případech, došlo ihned k řešení situace tak, aby byl co nejvíce minimalizován možný vznik fyzické i citové újmy dotčeným zvířatům i jejich chovatelům. Litoměřice udělily od prosince roku 2012 do 30. října 2015 celkem 7 výjimek z plošného čipování ve městě. Podepsalo je 5 veterinárních specialistů: Vážená MVDr. Eva Štolcová – Litoměřice; Vážený pan MVDr. Petr Petráš – Lovosice; Vážený pan MVDr. Petr Soldátek – Litoměřice; Vážená MVDr. Marcela Matzkeová – Litoměřice; Vážený pan MVDr. Jiří Král – Ústí nad Labem. – Uvedená fakta se podařilo zjistit díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně naprosto profesionální práci litoměřické kanceláře Váženého pana starosty Mgr. Chlupáče a pověřených městských úředníků. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Městským úřadem královského města Litoměřice a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 30. října 2015; téhož dne 30. října 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z Litoměřic od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/litomerice-vyjimky-z-cipovani-nebezpeci-rfid-mikrocipu-pro-zdravi-zvirat-cr-2015-2012.pdf

 • 28. října 2015: Další výjimky z tzv. povinného čipování udělilo svým občanům Statutární město Karlovy Vary! – Proslavené lázeňské město Karlovy Vary (cca 49.781 obyvatel) vedené již od roku 2010 Váženým panem primátorem Petrem Kulhánkem z politického uskupení Karlovarská občanská alternativa k tomu přitom nepotřebovalo dokonce ani žádné veterinární zprávy nebo vyjádření jiných odborníků. Zkrátka: Pokud občané vnímali, že by zde mohlo způsobit tzv. trvalé označování psů vynucované formou RFID mikročipů dle dikce městské vyhlášky problémy – např. z důvodu věku, alergické reakce na vpich implantační jehly se závažnými důsledky pro zdraví/život zvířete nebo prostě jen díky nekomfortnímu pocitu chovatelů či v důsledku neetického vnímání čipování v konkrétních lidských případech, také díky možnému vzniku těžké sociální situace aj.: Městská Rada pak udělila bez jakýchkoliv problémů dotčeným chovatelům zvířat výjimky z vymáhání čipování. Stačilo, aby se majitelé nejlepších čtyřnohých přátel člověka obrátili se svými žádostmi na karlovarský magistrátní odbor životního prostředí s popisem své situace, zkušenostmi, názory, přesvědčením a vyjádřili svou vůli po osvobození z čipovacího břemene. V roce 2012 byly takto uděleny 2 výjimky. – Uvedená fakta se podařilo zjistit díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně naprosto profesionální práci karlovarského odboru životního prostředí a pověřených úředníků Statutárního města Karlovy Vary. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá v říjnu 2015 Magistrátem Statutárního města Karlovy Vary pod č. j. 4566/OŽP/15 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 26. října 2015; téhož dne 26. října 2015 obdržel výše uvedené dokumenty od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/mesto-karlovy-vary-vyjimky-z-cipovani-cr-2012.pdf

 • 27. října 2015: Oficiální zápis z 10. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze 14. října 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené ostravské centrální Zastupitelstvo (ne)umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého Zastupitelstva a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka, případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v ostravském městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, otázky kolem hazardu jak z hlediska ničení svobody podnikání a likvidace pracovních příležitostí, tak také na druhé straně z hlediska doprovodných negativních společenských jevů, (ne)fungování systému (ne)navracení zatoulaných zvířat zpět domů k jejich vlastníkům, (ne)zveřejňování informací z činnosti města, chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích a obyčejného/slušného/gentlemanského jednání s lidmi v Ostravě, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „Ověření zápisu z 9. zasedání ZM“, „9 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy“, „34 - Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů“, „43 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „44 - Žádost manželů R.P. a P.P. – vybudování příjezdové cesty“, „45 Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v listopadu 2015 k výše uvedenému jednání Váženého ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že datum 14. října 2015 vejde natrvalo do dějin Ostravy. Tohoto dne došlo k bezprecedentnímu zásahu ostravských zastupitelů do ústavního pořádku ČR, Zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, které zakázalo řádně/písemně přihlášeným občanům vystoupit v diskusi k bodu programu č. 34, který měl mj. řešit dopis Váženého pana europoslance Petra Macha. Podrobnější popis událostí je k dispozici zde. Něco podobného si nedovolilo ani předchozí politické vedení ostravské radnice. Takovou závažnou situaci, která překročila všechny meze možné tolerance, tento děsivý útok na ústavně garantovaná nejzákladnější přirozená práva/svobody, si v rámci jednání ostravského centrálního zastupitelstva nevybavují po roce 1993 ani ti nejzkušenější pamětníci. Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy obsahuje náznaky, že by se mohl výše uvedený exces opakovat a situace by pak dále gradovala. Ostatně Vážené Zastupitelstvo již odmítlo řádně odpovídat dokonce na některé pečlivě připravené/slušné dotazy občanů. Éra vstřícné/otevřené radnice tak zřejmě zhruba rok po komunálních volbách definitivně skončila a vše se zase vrací do původních kolejí? – Vážený pan ostravský primátor bohužel i přes opakované prosby občanů a návrh vstřícného/mírového řešení tuto situaci nechce řešit – o nabídce veřejné omluvy dotčeným občanům ani nemluvě (stav ke dni 26. 10. 2015). Chybuje přitom každý: stát se to může kde komu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout vstřícnou nápravu situace.

  K velkým/pozitivním momentům patřilo především zveřejnění zápisů z jednání ostravského Sboru starostů z let 2009 až 2015, které obdržel Vážený pan primátor v říjnu 2015 od zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ díky obětavé spolupráci Strany svobodných občanů (Svobodní). Vážený pan primátor může tyto materiály kdykoliv publikovat na oficiálním městském webu v souladu s předchozím usnesením ostravského Zastupitelstva. Podařilo se díky tomu také objasnit některé nesrovnalosti, které někteří ostravští obvodní starostové jakožto zpravodajové z těchto svých debatních jednáních před občany prezentovali.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením a psychologickými metodami papalášů a teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého občana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Váženého občana Jiřího Válka (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk), Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného (proslavený ostravský občanský aktivista), Váženého pana Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu listopadu 2015), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 14. října 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané: např. Vážený pan Stanislav Válek, Vážený pan Jiří Válek, jejichž přihlášky k diskusi jsou taktéž součástí zápisu níže. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky aj. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/oficialni-zapis-z-10-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-14-10-2015.pdf

 • 15. října 2015: Oficiální zápis z 9. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy z 1. října 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené ostravské centrální Zastupitelstvo umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého Zastupitelstva v daleko větším počtu než obvykle a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v ostravském městském obvodě Ostrava-Polanka nad Odrou, chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích a obyčejného/slušného/gentlemanského jednání s lidmi v Ostravě, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v listopadu 2015 k výše uvedenému jednání Váženého ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že se občanům vedeným Váženým panem Stanislavem Válkem a inspirovaným zástupcem SwN – Váženým panem Mgr. Přepiorou – podařilo opět promluvit do duše místním ostravským politikům tak, aby si uvědomili potíže, které lidé v životě mají díky špatným politickým rozhodnutím a především díky tristní situaci, kterou způsobují obyvatelům Ostravy někteří zastupitelé v ostravském městském obvodě Ostrava-Polanka nad Odrou. Dochází zde totiž k děsivému přístupu ke zdejším stavebníkům v lokalitě U Olší a okolí. Po skončení jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy se posléze podařilo získat v kuloárech pro polanské stavebníky vítanou morální podporu ze strany řady zastupitelů napříč politickým spektrem a příslib odborného dohledu nad celou zdejší kauzou. Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami a psychologickými metodami papalášů; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého občana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Váženého občana Jiřího Válka (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk), Váženého pana Vladimíra Šebery (temperamentní, neohrožený občan, který odmítá akceptovat nespravedlivý přístup politiků) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu listopadu 2015), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 25 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 1. října 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané: např. Vážený pan Stanislav Válek, Vážený pan Jiří Válek, Vážený pan Vladimír Šebera, jejichž přihlášky k diskusi jsou taktéž součástí zápisu níže. Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky aj.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/oficialni-zapis-z-9-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-1-10-2015.pdf

 • 13. října 2015: Oficiální zápisy z jednání ostravského Sboru starostů potvrdily poctivou snahu Váženého pana primátora Tomáše Macury (zvolen na kandidátce hnutí ANO) o naplnění jeho předvolebního prohlášení: Aktivně a opakovaně usiluje o osvobození ostravských chovatelů z vynucování čipování nejlepších přátel člověka v Ostravě! Narazil však na neuvěřitelné obstrukce a neplnění stanovených termínů ze strany jemu podřízených ostravských obvodních starostů! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v souladu s usnesením Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015 i přes naprosto nepochopitelný/urputný odpor ze strany vedení Váženého ostravského Sboru starostů (Ss) zápisy z jednání Ss z období let 2014 a 2015. – Zřizovatelem Váženého Sboru starostů je ZSMO. – Výše uvedené důležité dokumenty dostalo SwN k dispozici díky obětavé pomoci a žádosti „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění a dále díky profesionální práci úředníků Statutárního města Ostravy ze zdejšího Odboru legislativního a právního. To vše po té: když selhaly opakované/pokorné prosby a mírové pokusy občanů o diskusi s vedením Ss. Všem spolupracujícím právnickým a fyzickým osobám proto náleží velké poděkování! Široká veřejnost se tak díky tomuto nespornému úspěchu konečně dozví pravdu o mnoha důležitých otázkách, které občany v Ostravě trápí a kdo je z velké části lidem způsobuje. Navíc zápisy z jednání Váženého Sboru starostů z let 2009 až 2013 již SwN obdrželo v létě roku 2014 díky žádosti o informace vzešlé z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji) a prostřednictvím kooperace (2014) s Váženým disidentem Petrem Hadaščokem nst. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka) a konečně také díky materiálům poskytnutým v létě 2014 Váženými zaměstnanci kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostrava-Poruba včetně Vážených pracovníků Magistrátu Statutárního města Ostravy. Všechny zápisy z let 2009 až 2015 získané „občany pro občany“ zaslal Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi a jeho týmu elektronicky dne 13. října 2015 šéf-editor SwN: Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Měly by být kompletně zveřejněny na oficiálním webu Statutárního města Ostravy v rámci plnění výše zmíněného usnesení ZSMO z 1. 7. 2015. Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje níže pouze výběr ze zápisů Ss, respektive ty z nich, které se zaměřují na tématiku vymáhání čipování zvířat a nemorální vynucování zvyšování daňové zátěže obyvatelstva. – Tyto dokumenty mj. především nade vší pochybnost potvrdily poctivou snahu Váženého pana ostravského primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolen na kandidátce hnutí ANO) o splnění jeho předvolebního prohlášení: Podle zápisů z jednání Ss Vážený pan primátor aktivně/opakovaně usiluje o osvobození ostravských chovatelů z čipovací tyranie! Naráží však na neuvěřitelné obstrukce ze strany jemu podřízených starostů ostravských městských obvodů! Zápisy taktéž potvrdily neskutečnou snahu Váženého vedení Sboru starostů o zvýšení daňové zátěže (z nemovitých věcí, nemovitostí) a o uvalení dalších těžkých břemen na obyvatelstvo Ostravy. To vše proti vůli Váženého pana primátora Macury, jenž se naopak občanů zastával a zvyšování daní konzistentně odmítal!Například 26. ledna 2015 přímo na zasedání Ss Vážená paní předsedkyně Sboru starostů propaguje zvýšení daní z nemovitých věcí slovy „za mě nejlépe zvednout“ a dále chce uvedené téma protlačit v rámci hlasování celého Ss, aby se posléze dalo odvolávat na tzv. kolektivní rozhodnutí dvaceti tří starostů. To se jí v dalších měsících posléze skutečně podařilo prosadit. Dále kupříkladu 18. května 2015 prohlásila Vážená paní předsedkyně Ss, že zvyšování daní z nemovitých věcí (nemovitostí) se dotkne opravdu všech, což u každého obvodu bude znamenat nějaký nárůst“ daně. Tedy není pravda, že např. pro majitelé malých domků se zahrádkou mělo dojít v této době ke snížení daňové zátěže (viz zápis z jednání ZSMO ze dne 9. 9. 2015). Naopak Vážený pan primátor Macura statečně odolával se svým týmem všem pokusům vedení Ss o protlačení zvýšení daní. Třeba už 26. ledna 2015 jasně v zápisu Sboru starostů uvedl, žedaň by měla být přijatelná a akceptovatelná pro lidi, kteří tady bydlí“ a „je třeba dobře zvážit, ať nezpůsobíme kolaps u vrstev, které jsou na hranici, a nedemotivujeme některé občany“; 27. dubna 2015 posléze natvrdo mj. prohlásil:Já osobně nechci zvyšovat daň“; „je to závažná věcatd. Z hlediska čipování zápisy Ss ukázaly, že 2. března 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura potvrdil záměr vedení Ostravy na vyhodnocení (ne)úspěšnosti čipování ve městě skrze vyjádření starostů všech dvaceti tří městských obvodů. Výše uvedeného dne Vážený pan primátor Macura jednoznačně zadal podřízeným starostům termín, kdy by mu měli takové své vyjádření sdělit. Mělo k tomu dojít hned v průběhu prvního/následujícího jednání Ss. Jenže k tomu z neznámých důvodů nedošlo ani v rámci výjezdního zasedání Ss na Čeladné dne 16. 4. 2015, kde mělo být řešení čipování na programu. Po uplynutí několika měsíců marného čekání Vážený pan primátor opět prosí starosty o posouzení dopadů a (ne)systémovosti čipování v Ostravě. Jasně jim stanovuje termín vyjádření do 30. 6. 2015. Avšak zase mu nebylo vyhověno. Zápis z jednání Ss z konce června 2015 dokonce k otázce čipování bohužel z neznámých důvodů neobsahuje záznam důležité diskuse starostů, která zde proběhla k trvalému označování psů chovaných na území města. Starostové svého primátora opět ignorovali. Sedmého září 2015 – potřetí – stanovil starostům Vážený pan primátor Macura termín pro jejich vyjádření k čipování do 30. 9. 2015. Svá stanoviska měli starostové zaslat písmeně na magistrátní odbor ochrany životního prostředí k Vážené paní náměstkyni Mgr. Kateřině Šebestové (zvolena na kandidátce hnutí ANO). – Není zatím známo (13. 10 . 2015): jak to dopadlo a jestli tato do nebe volající obstrukce starostů dále pokračovala. Jaký zájem na tom mohou starostové mít? Někomu evidentně velmi záleží na tom: aby se celá věc prodlužovala. Jednak může jít o dosažení tzv. přirozeného přírůstku počtu očipovaných psů s ohledem na každoroční vrhy štěňat a následný výběr poplatků ve městě. Dále přichází v úvahu čekání na legislativní proces v Praze, kde dochází k přípravě nové tzv. „celostátní čipovací legislativy“. – Na identifikaci/čipování zvířat ale nelze pohlížet jen jako by šlo o pouhá čísla v nějaké tabulce bez posouzení konkrétní funkčnosti a závažných rizik celého systému. Čipování tady není pro statistiku, aby si úředník mohl „odfajfknout“ plnění plánu. O tom, jak celý systém vynucování čipování v Ostravě trpí závažnými problémy, ostatně informoval Vážený Sbor starostů roku 2014 někdejší Vážený pan starosta nejlidnatějšího ostravského městského obvodu Ostravy-Jihu: Vážený pan Mgr. Karel Sibinský (ČSSD). Ten 23. června 2014 v rámci jednání Ss uvedl konkrétní fakta: systém čipování v Ostravě totálně na celé čáře selhal. Vážený pan starosta Sibinský tehdy řekl, že v Ostravě je to čipování prakticky k ničemu“, jelikož: „Existuje 10 druhů čipů a některé ani policisté nemohou najít.“ Podobně se vyjádřil 23. června 2014 také Vážený pan starosta ostravského městského obvodu Vítkovice: Petr Dlabal (ČSSD). Tehdy potvrdil, že systém čipování v Ostravě nefunguje. Policisté s ním mají velké problémy obzvláště tehdy, když se ostravský pes označený čipem zaběhne mimo hranice města. Vážený pan Dlabal dokonce vnímal tématiku vynucování čipování, poplatků ze psů a obecně souvisejících dlužníků za tak důležitou, že ji 31. března 2014 spojil s návrhem na vytvoření přístupu do databází občanů/chovatelů, aby mohli tyto lidi starostové/obvody přímo v uvozovkách „oslovovat“. – Tady se ukazuje: jak jsou takové databáze nebezpečné např. pro občany odmítající vynucování nezákonného/neústavního čipování a jakou důležitost implantacím RFID transpondérů přisuzují někteří starostové také z hlediska zjišťování osobních údajů občanů. – Kompletní verze získaných zápisů z jednání Váženého Sboru starostů z let 2009 až 2015 by měly být zveřejněny pro všechny občany Ostravy na oficiálním webu města.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-cipovani-dane-cr-2015-2014.pdf

 • 7. října 2015: Čtrnáct veterinárních specialistů z Olomouce, Brna, Prostějova, Kojetína, Hvozdu a Kostelce na Hané vystavilo své oficiální veterinární zprávy, které popsaly závažná zdravotní nebezpečí a mohutná etická rizika spojená se státním/městským vynucováním invazivního čipování zvířat! Čipovací hazard“ se životy nejlepších čtyřnohých přátel člověka tak musí být konečně zastaven! Špatné městské „čipovací“ vyhlášky, zákony nebo jiné předpisy, které vyžadují nekompromisní označení čipem všech živých tvorů: budou muset být novelizovány nebo úplně zrušeny! Opět se potvrdilo, že někteří ostravští politici a úředníci, kteří rizika/nebezpečí čipování stále popírají: neskutečným způsobem matou občany. Lidé se budou ptát: Proč jim část jejich zastupitelů a nevolených byrokratů neří pravdu! V důsledku níže publikovaných oficiálních dokumentů si tuto svou krutost budou muset zodpovědět před svým svědomím, naštvanými voliči/chovateli zvířat a samozřejmě také před Bohem! Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) publikovalo v rámci významného veřejného zájmu dne 7. října 2015 další důležité dokumenty s tématikou zdravotní, etické a právní nebezpečnosti/rizik vymáhání čipování, když obzvláště někteří ostravští politici neustále odmítají takové informace občanům předložit a dokonce je zamlčují nebo cíleně překrucují. Výše zmiňované materiály pocházejí z provenience čtrnácti dlouholetých veterinárních specialistů s působištěm v Olomouci, Brně, Prostějově, Kojetíně, Hvozdu a Kostelci na Hané v České republice. Jde o odborníky: MVDr. František Špruček, Ph.D. ; MVDr. Aleš Tomek, DECVN; MVDr. Radoslav Bartoš; MVDr. Petr Valenta; MVDr. Pavel Ratiborský; MVDr. Ivo Plajner; MVDr. Kateřina Kulhavá; MVDr. Martin Škrabal; MVDr. Jiří Havlíček; MVDr. Miroslav Čeřovský; MVDr. Bohumil Lakomý; MVDr. Mária Krásná; MVDr. Josef Nový; MVDr. Jana Vymětalová. – SwN získalo předmětné materiály díky „mimo-ostravskému“ představiteli Strany svobodných občanů (Svobodní), který se rozhodl pomoci zle utiskovaným chovatelům zvířat v Ostravě, České republice a celé Evropské unii i jinde ve světě. Napsal posléze s prosbou o pomoc a informace ve druhé polovině září 2015 do kanceláře nynější Vážené paní prostějovské primátorky RNDr. Aleny Raškové z České strany sociálně demokratické (ČSSD). Místní pověření úřednici následně předvedli naprosto profesionální práci: dokonce před termínem stanoveným zákonem zaslali představiteli Svobodných již 5. října 2015 elektronicky většinu potřebných dat, na která se dotazoval. Tyto údaje pak byly operativně poskytnuty občanům z ČR a z dalších států našeho globálně propojeného světa. Šéfeditor SwN získal od Váženého pana „Svobodného“ výše popsané materiály 7. října 2015. Podařilo se díky tomu doplnit dokumentaci Váženého občana České republiky Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky), kterou již SwN zveřejnilo 6. srpna 2015. Všem spolupracujícím osobnostem, organizacím, institucím a politickým stranám tak patří velké poděkování a uznání! – Kolekce dokumentů čtrnácti veterinárních specialistů například uvádí oficiální veterinární zprávu z 26. dubna 2010 určenou pro Magistrát Statutárního města Prostějova, kterou sepsal Vážený pan MVDr. František Špruček, Ph.D., MBA, soudní znalec z Olomouce: Upozornil v ní, že čipování způsobuje v některých případech rozvinutí dermatické nekrolýzy; ve své praxi se již Vážený pan doktor Špruček a jeho tým setkali s několika kauzami, kdy bylo nutné odstranit z těla implantované RFID transpondéry právě v důsledku rozsáhlých nekrotických ložisek; ta vznikla na základě vpravení cizího předmětu – identifikačního mikročipu – do živé tkáně zvířat. – Veterinární zprávy obsahují také popis dalších onemocnění, možných kontraindikací, problémů, komplikací, včetně etických rizik, které by mohly způsobit v kombinaci s čipováním velmi závažné následky jak v oblasti fyzického stavu živého tvora, tak z hlediska citové újmy chovatele. Bylo proto nutné udělit dotčeným prostějovským občanům výjimky z tzv. „čipovací povinnosti“, aby bylo město i veterináři kryti před případným vymáháním vzniklé škody a přirozeně také před destrukcí politické pověsti těch, kteří si čipování vynucovali metodami legislativního násilí. (Kompletní soubor dokumentů je k dispozici níže.) – Vážený pan prostějovský primátor Ing. Jan TesařObčanské demokratické strany (ODS) a po volbách roku 2010 jeho nástupce Vážený pan Miroslav Pišťák (ČSSD) ukázali cestu všem městům v České republice, jak využít stávající právní systém k udělování výjimek z čipovací povinnosti uvalené na občany městskou vyhláškou: Řešení představují právě zdravotní důvody. Použili k tomu paragraf 102, odst. 3 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a paragraf 67 a násl. Zákona č. 500/2004 Správní řád dle oficiální žádosti občanů Prostějova o zproštění z čipovacího břemene. Prostějovští politici stanovili pro takovou situaci tzv. dva stupně výjimek: trvalou (důvody: vysoký věk psa, nevyléčitelné onemocnění, poslední stádium nemoci, slepota, velmi omezená možnost pohybu, chronické kožní onemocnění) a časově omezenou – dočasnou (stáří, zhoršený zdravotní stav, kožní onemocnění). Žadatel o výjimku musel vždy přiložit oficiální odbornou veterinární zprávu o nebezpečí čipování pro zdraví zvířete. Městští politici následně bez problému takové výjimky schválili. Samozřejmě věděli, že pokud by tak neučinili: mohli by se dostat do vážného rozporu se zákonem o ochraně zvířat proti týrání a dalšími předpisy. Jen v letech 2010 až 2012 udělili 21 trvalých a 16 dočasných výjimek (celkem 37) z čipování v důsledků vážných zdravotních rizik, která se dotýkala jak malých, tak velkých psích plemen. Z hlediska věku bylo nejvíce výjimek uděleno pro psy starší deseti let, nicméně osvobození z čipování bylo navíc také přiznáno třeba zvířatům ve věku 1, 3, 5 a 6 let. – Ve světle těchto fakt je zářijové (2015) veřejné vyjádření Váženého pana ostravského primátora Tomáše Macury v průběhu jednání Zastupitelstva dne 9. září 2015 velmi podivné. Pokud jde o jeho omyl, pak by bylo tedy obzvláště vzhledem k panu Hadaščokovi nst. vhodné uvést věci na pravou míru. Prohlásil totiž: „Hovoří-li pan Hadaščok o (pro-čipovací, pozn. autora) propagandě: Zhruba před třemi týdny mu poslali kolegové od pana Hadaščoka nst. nějaký mail, podle kterého snad je 31 případů, které prokázaly zdravotní škodlivost čipování psů. V tom materiálu, který mu pan Hadaščok poslal, se nic takového nepíše. Tam se píše o 31 případech, ve kterých byla dána výjimka proti čipování psů, protože se jednalo o psy, kteří byli staří, nemocní apod. To nebylo nic o tom, že šlo o 31 případů prokazatelné škodlivosti čipování.“ – Není jistě bez zajímavosti, že hlavní propagátor (jaro a léto 2015) tzv. ´báječného/bezchybného/úžasného/plošného/státního´ vymáhání nastřelování čipů do těl všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v ČR – Vážený pan poslanec dolní komory Parlamentu České republiky Radim Fiala z nikým nevoleného politického uskupení HSPD – byl od 16. října_2010 do 16. října_2014 prostějovským zastupitelem a měl tedy o všech těchto závažných okolnostech vědět (viz níže). Bohužel je nadále před občany zamlčuje. Z jakého důvodu?! – Naopak např. březnový (2015) dopis Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra_Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) publikovaný k otázce čipování na webu SwN upozorňoval širokou veřejnost, že jsou zde varovné zdravotní aspekty“ a riziko „nucení zbytečného zásahu do těla zvířete“. „Lidé, kteří implantaci čipu do těla psa považují za ohrožující zdraví psa, nebo ji považují za drahou, za eticky špatnou či z jakéhokoliv důvodu čip odmítají, mají mít právo registrovat psa prostřednictvím běžné a osvědčené známky,“ zdůraznil europoslanec Mach. – Další výjimky z čipování psů už v důsledku obav o zdraví/životy těchto zvířat potvrdily kromě Prostějova také Karlovy Vary a do svých podzákonných předpisů je zavedlo např. město Desná, Vodňany, Litoměřice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Roudnice, Jeseník, Litvínov, Smržovka, Tanvald, městys Zásada, obce Albrechtice v Jizerských horáchKořenov v okruhu do dvaceti kilometrů od Liberce aj. – V Ostravě však stále taková fakta patřiční úředníci odmítají přiznat! Například únorové číslo (2015) zdejšího centrálního městského zpravodaje „Ostravská radnice“ velmi tristně bagatelizovalo účinky čipování v reakci na občanský dotaz a úplně z nepochopitelných důvodů otisklo nekompletní informace o posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“), který vypracoval na žádost Váženého presidenta „Komory veterinárních lékařů České republikyMVDr. Jana Bernardyho, Ph.D. Zmiňovaný posudek totiž jednoznačně poukázal na reálná zdravotní rizika čipování domácích čtyřnohých mazlíčků (např. psi, kočky, fretky). Jejich podceňování není s ohledem na vynucování implantací čipů formou podzákonných městských předpisů, nejnověji dokonce zamýšleného zákona, v důsledku převzetí odpovědnosti za životy/zdraví zvířat i jejich chovatelů, vůbec korektním postupem. Kompletní verzi dokumentu profesora Svobody již zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ v létě roku 2013 ZDE! Každý občan si může PRAVDU sám přečíst včetně informací od veterinářů z mnoha zemí světa ZDEZDE! Bohužel i po volbách do městských zastupitelstev v říjnu 2014 stále jedou někteří ostravští magistrátní činovníci ve vyjetých kolejích minulého politického vedení města tak, jako by ani žádné volby nikdy nebyly. Je to jako by na radnici pořád úřadoval minulý Vážený pan ostravský náměstek pro životní prostředí. Ten totiž roku 2013 sice dvakrát uznal ve svých písemných reakcích na dotazy veřejnosti, že mohou čipováním vzniknout zdravotní komplikace, ale prý jsou zanedbatelnéjejich procento lze považovat za tzv. ´přijatelné´ právě ve světle zjištění veterinářů (SIC!). Nesprávně se také domníval: Nařízení Evropského parlamentu a rady žádné výjimky z hlediska čipování nepřipouští, když opět zapomněl, že toto nařízení se nevztahuje na zvířata, která necestují za hranice členské země EU. Mylně tehdy uváděl, že čipování požaduje Evropská unie i pro psy, kteří necestují za hranice členského státu EU. Ve své odpovědi Váženému disidentovi Hadaščokovi nst. pak dokonce Vážený pan náměstek vysvětloval: Čipování lze z důvodu nemoci živého tvora sice odložit, ale nikoliv od něj upustit (SIC!). Přitom samotná ostravská ´čipovací vyhláška´ vůbec s takovými případy nepočítá – neumožňuje ani odklad čipování ze zdravotních důvodů. Již samotný tento fakt ji činí jednoznačně nezákonnou! – Závažná zdravotní rizika implantací mikročipů do živých těl zvířat ke všemu uznali v únoru 2015 britští odborníci formou prováděcího podzákonného předpisu č. 108/2015 a nařídili v této věci pod hrozbou sankcí poctivé hlášení všech negativních medicínských účinků voperovaných RFID transpondérů! Anglie bude trestat každého občana i politika včetně veterinářů za nereportování nežádoucích účinků čipování. Nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu“ – „migrace mikročipu z místa implantace“. Británie taktéž akceptuje technologické možnosti selhání RFID transpondérů: „Pro účely tohoto nařízení ´selhání mikročipu´ znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem.“ Navíc zdejší ministerstvo životního prostředí zveřejnilo statistická data o nejúspěšnějších metodách navracení zatoulaných zvířat zpět k jejich chovatelům za poslední tři roky: ta prokázala především vysokou úspěšnost využití klasického obojku (třeba se známkou/adresářem) a obyčejných dotazů/pátracích akcí chovatelů, nikoliv tedy samotné identifikace psů formou čipování. V uplynulých třech letech bylo předáno anglickým úřadům každoročně v průměru „102.000“ zatoulaných psů, z nichž bylo „56.000“ (54,9%) vráceno domů díky obojku/dotazování a přitom pouze kolem „23.000“ (22,6%) psů za využití RFID transpondéru. – Podobně také Národní shromáždění Severního Irska („Northern Ireland Assembly“) novelizovalo roku 2011 s plnou platností od dubna roku následujícího místní legislativu upravující povinné čipování psů („Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 2011“). Díky rostoucím obavám z možných zdravotních komplikací a následných žalob spojených s vynucováním implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat umístili výše uvedení zákonodárci pro jistotu do své novely v kapitole č. 9, článku 2, odstavci č. 9 ustanovení o tom, že uznávají možná vážná zdravotní rizika čipování: z povinnosti označení psů čipem se lze vyvázat prostřednictvím předložení potvrzení od veterinárního lékaře. – Dále uveďme třeba situaci v okresu „Riverside County“ (cca 2.190.000 obyvatel) na jihu amerického státu Kalifornie, kde platí právní předpis „Animal Control Ordinance“, který počítá s vážnými zdravotními riziky označování zvířat formou RFID mikročipů a umožňuje chovatelům osvobození z čipovací povinnosti na základě předložení potvrzení od veterináře. – A ještě jeden případ ze zahraničí: Kathy Davisová – ředitelka velké městské organizace „Animal Care Services“ zaměřené na péči o zvířata v San Antoniu (cca 1.409.000 obyvatel; druhé nejlidnatější texaské město) a hlavní zastánkyně povinných implantací RFID transpondérů – v reakci na rostoucí obavy občanů i jejich zvolených zastupitelů z vynucování čipování nakonec ustoupila ze svých původních nesmlouvavých stanovisek a nabídla veřejnosti rozumný kompromis: „Rozhodně poskytneme výjimku z čipovací povinnosti pro každého domácího čtyřnohého mazlíčka, pokud by byl jeho veterinář přesvědčen, že by implantace čipu nebyla v nejlepším zájmu zvířete vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.“ Zastupitelé San Antonia se také vynasnaží, aby byla výše uvedená výjimka zahrnuta do znění připravovaného městského právního předpisu. – V květnu roku 2015 uznalo zdravotní rizika implantací mikročipů dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, když posuzovalo jako souladnou se zákonem vyhlášku Váženého disidenta Hadaščoka nst. o osvobození občanů z čipovacího břemene – více o této kauze zde. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé členy TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny). Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – SwN v daném kontextu navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/14-veterinarnich-lekaru-oficialne-uznalo-zavazna-zdravotni-eticka-nebezpeci-vynucovani-cipovani-cr-2011-2008.pdf

 • 6. října 2015: Dobře placení ostravští úředníci vzkázali zvoleným zastupitelům: Vyhlášku o zrušení povinného čipování ať Vám zpracují občané; my to odmítáme! – Tohle se opravdu může stát jenom v Ostravě: Zdejší vysoce postavení magistrátní úředníci jsou jakýsi stát ve státě. Odmítli zpracovat a posoudit dle pokynu části politického vedení města a přání voličů místní vyhlášku o osvobození občanů/chovatelů z povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Místo dobře placených byrokratů ji musel pro Statutární město Ostravu sepsat Vážený disident/důchodce Petr Hadaščok nst., jenž nemá právní vzdělání, nicméně oplývá rozsáhlými životními zkušenostmi – zpracoval vyhlášku pro všechny občany zcela pro-bono: zdarma! Jeho návrh následně posoudilo na žádost Statutárního města Ostravy přímo Ministerstvo vnitra České republiky jako souladný se zákonem a poslalo jej zpět k aplikaci do Ostravy! Po zakomponování doporučených úprav tak nic nebrání Váženému ostravskému Zastupitelstvu v tom, aby návrh předmětné vyhlášky Váženého občana Hadaščoka schválilo! Týká se to obzvláště hnutí ANO a jeho ostravských zastupitelů vzhledem k předvolebním i povolebním prohlášením někdejšího ostravského/volebního lídra, dnešního Váženého pana primátora Ostravy – Ing. Tomáše Macury, MBA! – Vážený občan Petr Hadaščok nst. navrhl vydat obecně závaznou vyhlášku, která by zrušila tzv. „povinně čipovací“ podzákonné předpisy Statutárního města Ostravy č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013. Ty upravovaly městem vynucované trvalé/invazivní označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka a evidenci jejich chovatelů proti vůli dotčených osob i jejich zvířat. Nyní Ministerstvo vnitra ČR souhlasilo s nastavením nového podzákonného právního předpisu pro Statutární město Ostravu, který upravuje označování psů čipem na základě dobrovolnosti, tedy svobodného rozhodnutí chovatelů psů. Vše bude však nyní záležet na dobré vůli místních politiků, zda dají na hlas svého svědomí, rozumu, citu, vstřícnosti a upřednostní svobodu volby občanů nebo opět zvítězí metody legislativního násilí tak jako v případě minulého vedení města roku 2012. – Prosba Váženého občana/disidenta Petra Hadaščoka nst. na vydání obecně závazné „osvobozující vyhlášky“ byla z legislativního hlediska projednána s Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR), odborem veřejné správy, dozoru a kontroly a Magistrátem Statutárního města Ostravy, odborem legislativním a právním. MV ČR shledalo návrh vyhlášky Váženého pana Hadaščoka nst. v souladu se zákonem. Ve svém komentáři a doporučeních navíc uvedlo další zajímavá fakta: 1/ upozornilo, že cílem vyhlášky je mj. docílení nápravy situace tak, aby jeden pes nebyl povinně označen vícekrát, tedy známkou a ještě čipem nebo adresářem apod., což se bohužel v Ostravě aj. fakticky děje; 2/ MV ČR dále jednoznačně uznalo možná závažná rizika čipování, když připustilo situace, kdy veterinář odmítne čipovat zvíře ze zdravotních důvodů! Za Ministerstvo vnitra České republiky vydala stanovisko k vyhlášce Váženého disidenta Hadaščoka nst., konkrétně za odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, přímo jeho Vážená ředitelka Ing. Marie Kostruhová; zpracování právního rozboru měl na starosti vedoucí oddělení dozoru, Vážený pan Ing. Bc. Miroslav Veselý, jenž podepsal předmětné stanovisko k vyhlášce Váženého občana Hadaščoka nst. v Praze již 20. května 2015. Do Ostravy dorazilo 25. května 2015. Vedení tohoto města však výše uvedená fakta až do počátku října 2015 z nepochopitelných důvodů utajovalo i přes několik schůzek a korespondenci/telefonáty/dotazy Váženého pana Hadaščoka nst. a jeho kolegů. Proč to město činilo: není zatím jasné. Odbor legislativní a právní (OLP) Statutárního města Ostravy však vyhodnotil (viz dokumenty níže) v červnu 2015 návrh a vyhlášku Váženého disidenta Petra Hadaščoka nst. po obdržení dubnové (2015) žádosti dalšího ostravského/magistrátního odboru ochrany životního prostředí tak, že se návrhem vyhlášky Váženého pana Hadaščoka nst. nebude zabývat. Úředníci OLP měli za to, že precizovat vyhlášku Váženého občana Petra Hadaščoka nst. by bylo – považte – neekonomické/nedůvodné (SIC!). Nicméně je třeba podle jejich názoru postupovat s tímto návrhem ve smyslu ust. § 16, odst. 2, písm. g) Zákona ČR o obcích v aktuálním znění. Dle uvedeného červnového (2015) stanoviska OLP je také žádoucí, aby Zastupitelstvo města nejprve zaujalo jasný postoj ke koncepci navržené Váženým občanem Petrem Hadaščokem nst. – Finta ovšem spočívá v tom, že Vážení odborníci z OLP nyní vytvořili další závažný problém, jelikož přímo uznali: podnět Váženého občana Hadaščoka nst. je třeba posuzovat v rámci ust. § 16, odst. 2, písm. g) Zákona ČR o obcích v aktuálním znění. Jenže pak ovšem došlo k porušení přesně jimi citovaného ustanovení zákona, jelikož občan svůj podnět podal v březnu 2015. (Poznámka: 16. března 2015 dokonce přímo osobně Váženému panu primátorovi Macurovi za přítomnosti Váženého pana ministra financí a velkého šéfa hnutí ANO, Váženého pana Babiše, jenž již byl dříve v únoru a březnu seznámen Emailem s aktivitou Váženého pana Hadaščoka nst.; Vážený pan Babiš mu poděkoval 11. března 2015 svou krátkou odpovědí v elektronické poště.) Statutární město Ostrava oficiálně přijalo podnět Váženého občana Petra Hadaščoka nst. až dne 31. března 2015, nicméně do 1. října 2015 ještě Váženému občanovi Hadaščokovi nst. nikdo v zákonné lhůtě 60 až devadesát dnů od konce března 2015 neodpověděl. Došlo tak k závažnému porušení dikce Zákona o obcích. Samozřejmě to už ani nikdo nehovoří o negentlemanském jednání. – Odpověď navržená Váženým vedením města k hlasování pro Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy teprve na den 14. října 2015 (viz dokumenty níže) dokonce obsahuje nepravdivý údaj, že: „Vaše podání dne 9. 9. 2015 projednalo zastupitelstvo města Ostravy a usnesením č. mě pověřilo Vám odpovědět.“ Samozřejmě dne 9. září 2015 Vážené ostravské centrální Zastupitelstvo nic takového na programu nemělo. Občané se na danou věc v tento devátý zářijový den na Zastupitelstvu dokonce veřejně sami od sebe dotazovali. – Pro pověřené magistrátní úředníky jakoby dále v jejich odpovědi Váženému panu Hadaščokovi nst. existovaly jen počty očipovaných zvířat, které jsou pro ně pouze rozhodující a ukazují na každoroční přirozený přírůstek psů ve městě, jejichž majitelé ještě vůbec mají ochotu platit předražené místní poplatky, které ani nejsou v mnoha městských obvodech využívány ve prospěch pejskařů, nýbrž na jiné rozpočtové účely. Vliv čipování na život zvířat, samotných chovatelů a jejich rodin, (ne)úspěšnost celého systému, přesná data, kompletní analýza: to vše zcela chybí. Město taktéž opět odmítlo neústavnost/nezákonnost čipování. Připustilo, že možná (ale kdo ví: jestli) ještě invazivní implantace RFID transpondérů zdobrovolní až na konci roku 2015. – Výše zmiňovaný/navrhovaný dopis určený Váženému panu Hadaščokovi nst. si již přečetly prostřednictvím oficiálního webu města Ostravy tisíce lidí z celé České republiky i našeho globálně propojeného světa. – Podrobná dokumentace k celé kauze je k dispozici níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ministerstvo-vnitra-cr-schvalilo-obcanskou-vyhlasku-disidenta-hadascoka-o-osvobozeni-z-cipovaci-tyranie-cr-2015.pdf

 • 24. září 2015: Oficiální zápis z 8. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy z 9. září 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené ostravské centrální Zastupitelstvo umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli tentokráte na jednání Váženého Zastupitelstva v daleko větším počtu než obvykle a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o mnoho témat, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně jde mimo jiné o nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva, zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém důsledku nikdo z občanů nepotřebuje, o případy diskriminace, neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v některém z ostravských obvodů, o chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích a obyčejného/slušného/gentlemanského jednání s lidmi v Ostravě, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 9. 2015“, „Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „Návrh obecně závazné vyhlášky č. ...., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, „Informace k dani z nemovitých věcí“, „Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická)“, „Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí k projektu "Dokončení procesu digitalizace MMO" v rámci Integrovaného operačního programu“, „Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016“.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v říjnu 2015 k výše uvedenému jednání Váženého ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že se občanům vedeným Váženým panem Stanislavem Válkem a inspirovaným zástupcem SwN – Váženým panem Mgr. Přepiorou – podařilo opět promluvit do duše místním ostravským politikům v rámci Váženého centrálního ostravského Zastupitelstva natolik, že schválili (byť po opakované snaze diskutujících včetně použití transparentu) další pozitivní výsledek a to tentokráte pro všechny zle trýzněné stavebníky v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou (OPO): dostali ze strany Váženého ostravského centrálního Zastupitelstva velmi vítanou morální podporu a příslib odborného dohledu nad celou zdejší tristní kauzou. Vážený pan starosta OPO byl požádán Váženým Zastupitelstvem Statutárního města Ostravy, aby vypracoval/předložil detailní zprávu o situaci a o vstřícném vyřešení výše uvedené záležitosti s místními stavebníky. Je to obzvláště potěšující informace, neboť takového úspěchu bylo dosaženo i přes původní zcela neobvyklý/nepochopitelný/tuhý odpor, obstrukce některých zastupitelů včetně odmítavých písemných stanovisek vedení města a dokonce několika pokusů o zamezení řádného projednání této věci. Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy tedy schválilo podnět Váženého pana Stanislava Válka ohromujícím počtem 52 hlasů napříč politickým spektrem (pouze jeden přítomný zastupitel se zdržel). Jasná ukázka toho: co všechno občané společnými silami dokáží prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů. Vyžaduje to jediné: Vytrvat, nenechat se odradit, zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně podpořit! – Občané dosáhli v rámci jednání Váženého centrálního ostravského Zastupitelstva svými podněty také dalších pozoruhodných úspěchů. – Bohužel otázka čipování a obzvláště publikace zápisů z jednání Váženého Sboru starostů se dostala i přes mnohé vstřícné pokusy, neuvěřitelnou trpělivost a snahu voličů o smírné řešení případu do nebývale silného obstrukčního stádia. Někdo se zřejmě obává toho, co by mohli občané z daných zápisů a dalších dokumentů zjistit. Nezbývá tedy nic jiného než řešit takovou situaci podle oficiálních postupů stanovených zákonem. Někteří občané zcela mimo SwN již na tom údajně pracují. O výsledku budeme samozřejmě informovat na webu Necipujtenas.CZ.

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého občana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování – čipování psů – zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucování invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a dalších osobností se zveřejňováním jejich jmen dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. SwN již proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom, co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu října 2015), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Z hlediska čipování: Podrobný výklad celé problematiky a nezákonnosti/neústavnosti vymáhání implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat je pak k dispozici v samostatných materiálech: A, B, C, D, E, F a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vynucování čipování zde).

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 25 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 9. září 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané: např. Vážený pan Stanislav Válek, jehož přihlášky k diskusi jsou taktéž součástí zápisu níže. Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky aj.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/oficialni-zapis-z-8-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-9-9-2015.pdf

 • 5. srpna 2015: Desítky oficiálních veterinárních zpráv z České republiky potvrdily nutnost osvobození dotčených chovatelů z vynucování čipování psů v důsledku hrozby vážného poškození zdraví zvířat! Invazivní implantace RFID transpondérů do živých těl psů, které někteří zlobbovaní politici i odborníci stále nekompromisně vynucují, se tak dostávají do zcela nového světla! Všichni občané/chovatelé, odpůrci legislativního násilí, získali nyní do rukou úřední dokumenty, pomocí nichž prokáží v případě sporu lid versus ukrutní zástupci státu/města/obce a jiné právnické/fyzické osoby“ : nebezpečný „čipovací hazard se životy nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Špatné městské čipovací vyhlášky, zákony nebo jiné předpisy, které vyžadují nekompromisní označení čipem všech živých tvorů, tak budou muset být novelizovány nebo úplně zrušeny! – Vážený občan České republiky Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) se inspiroval článkem zveřejněným 10. dubna 2015 na webu Společenství Necipujtenas.CZ (SwN) s tématikou zdravotních rizik RFID transpondérů a selhání systému vynucování čipování psů v Prostějově (cca 44.094 obyvatel). Napsal posléze na konci července 2015 plný nadějí přímo do kanceláře Váženého pana prostějovského primátora Miroslava Pišťáka (ČSSD) s prosbou o bližší informace. Díky profesionální práci zdejších úředníků obdržel již 5. srpna 2015 elektronicky většinu potřebných údajů a dokumentů. Ty pak operativně poskytl občanům z ČR a z dalších států našeho globálně propojeného světa. Šéfeditor SwN od něj získal výše popsané materiály 5. srpna 2015. Všichni svobodomyslní lidé, kteří tolik let bojovali za zveřejnění oficiální pravdy o zdravotní nebezpečnosti čipování, tak dostali díky Váženému disidentovi Hadaščokovi nst. konečně do rukou jednoznačný/důvěryhodný zdroj: ten jejich obavy definitivně potvrdil a to hned v třiceti sedmi zkoumaných veterinárních případech! Dnes je již jasné: Někteří politici lidem celou dobu neříkali o čipování pravdu! Pořád odmítají přiznat závažná rizika vynucování nastřelování čipů do živých těl psů/koček aj. tvorů. Ptejme se proč?! V důsledku níže publikovaných oficiálních dokumentů si tuto svou krutost budou muset zodpovědět před svým svědomím, naštvanými voliči/chovateli zvířat a samozřejmě také před Bohem! – Není jistě bez zajímavosti, že hlavní propagátor (jaro a léto 2015) tzv. ´báječného/bezchybného/úžasného/plošného/státního´ vymáhání nastřelování čipů do těl všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v ČR – Vážený pan poslanec dolní komory Parlamentu České republiky Radim Fiala z nikým nevoleného politického uskupení HSPD – byl od 16. října_2010 do 16. října_2014 prostějovským zastupitelem a měl tedy o všech těchto závažných okolnostech vědět (viz níže). Bohužel je nadále před občany zamlčuje. Z jakého důvodu?! – Naopak např. březnový (2015) dopis Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra_Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) publikovaný k otázce čipování na webu SwN upozorňoval širokou veřejnost, že jsou zde varovné zdravotní aspekty“ a riziko „nucení zbytečného zásahu do těla zvířete“. „Lidé, kteří implantaci čipu do těla psa považují za ohrožující zdraví psa, nebo ji považují za drahou, za eticky špatnou či z jakéhokoliv důvodu čip odmítají, mají mít právo registrovat psa prostřednictvím běžné a osvědčené známky,“ zdůraznil europoslanec Mach. – Další výjimky z čipování psů už v důsledku obav o zdraví/životy těchto zvířat potvrdily kromě Prostějova také Karlovy Vary a do svých podzákonných předpisů je zavedly např. Vodňany, Litoměřice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Roudnice, Jeseník, Litvínov aj. – V Ostravě však stále taková fakta patřiční úředníci odmítají přiznat! Například únorové číslo (2015) zdejšího centrálního městského zpravodaje „Ostravská radnice“ velmi tristně bagatelizovalo účinky čipování v reakci na občanský dotaz a úplně z nepochopitelných důvodů otisklo nekompletní informace o posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“), který vypracoval na žádost Váženého presidenta „Komory veterinárních lékařů České republikyMVDr. Jana Bernardyho, Ph.D. Zmiňovaný posudek totiž jednoznačně poukázal na reálná zdravotní rizika čipování domácích čtyřnohých mazlíčků (např. psi, kočky, fretky). Jejich podceňování není s ohledem na vynucování implantací čipů formou podzákonných městských předpisů, nejnověji dokonce zamýšleného zákona, v důsledku převzetí odpovědnosti za životy/zdraví zvířat i jejich chovatelů vůbec korektním postupem. Kompletní verzi dokumentu profesora Svobody již zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ v létě roku 2013 ZDE! Každý občan si může PRAVDU sám přečíst včetně informací od veterinářů z mnoha zemí světa ZDEZDE! Bohužel i po volbách do městských zastupitelstev v říjnu 2014 stále jedou někteří ostravští magistrátní činovníci ve vyjetých kolejích minulého politického vedení města tak, jako by ani žádné volby nikdy nebyly. Je to jako by na radnici pořád úřadoval minulý Vážený pan ostravský náměstek pro životní prostředí. Ten totiž roku 2013 sice dvakrát uznal ve svých písemných reakcích na dotazy veřejnosti, že mohou čipováním vzniknout zdravotní komplikace, ale prý jsou zanedbatelnéjejich procento lze považovat za tzv. ´přijatelné´ právě ve světle zjištění veterinářů (SIC!). Nesprávně se také domníval: Nařízení Evropského parlamentu a rady žádné výjimky z hlediska čipování nepřipouští, když opět zapomněl, že toto nařízení se nevztahuje na zvířata, která necestují za hranice členské země EU. Mylně tehdy uváděl, že čipování požaduje Evropská unie i pro psy, kteří necestují za hranice členského státu EU. Ve své odpovědi Váženému disidentovi Hadaščokovi nst. pak dokonce Vážený pan náměstek vysvětloval: Čipování lze z důvodu nemoci živého tvora sice odložit, ale nikoliv od něj upustit (SIC!). Přitom samotná ostravská ´čipovací vyhláška´ vůbec s takovými případy nepočítá – neumožňuje ani odklad čipování ze zdravotních důvodů. Již samotný tento fakt ji činí jednoznačně nezákonnou! – Závažná zdravotní rizika implantací mikročipů do živých těl zvířat ke všemu uznali v únoru 2015 britští odborníci formou prováděcího podzákonného předpisu č. 108/2015 a nařídili v této věci pod hrozbou sankcí poctivé hlášení všech negativních medicínských účinků voperovaných RFID transpondérů! Anglie bude trestat každého občana i politika včetně veterinářů za nereportování nežádoucích účinků čipování. Nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu“ – „migrace mikročipu z místa implantace“. Británie taktéž akceptuje technologické možnosti selhání RFID transpondérů: „Pro účely tohoto nařízení ´selhání mikročipu´ znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem.“ Navíc zdejší ministerstvo životního prostředí zveřejnilo statistická data o nejúspěšnějších metodách navracení zatoulaných zvířat zpět k jejich chovatelům za poslední tři roky: ta prokázala především vysokou úspěšnost využití klasického obojku (třeba se známkou/adresářem) a obyčejných dotazů/pátracích akcí chovatelů, nikoliv tedy samotné identifikace psů formou čipování. V uplynulých třech letech bylo předáno anglickým úřadům každoročně v průměru „102.000“ zatoulaných psů, z nichž bylo „56.000“ (54,9%) vráceno domů díky obojku/dotazování a přitom pouze kolem „23.000“ (22,6%) psů za využití RFID transpondéru. – Podobně také Národní shromáždění Severního Irska („Northern Ireland Assembly“) novelizovalo roku 2011 s plnou platností od dubna roku následujícího místní legislativu upravující povinné čipování psů („Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 2011“). Díky rostoucím obavám z možných zdravotních komplikací a následných žalob spojených s vynucováním implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat umístili výše uvedení zákonodárci pro jistotu do své novely v kapitole č. 9, článku 2, odstavci č. 9 ustanovení o tom, že uznávají možná vážná zdravotní rizika čipování: z povinnosti označení psů čipem se lze vyvázat prostřednictvím předložení potvrzení od veterinárního lékaře. – (POZNÁMKA: Originální získané dokumenty v anonymizované podobě včetně tabulky osvobozených nejlepších čtyřnohých přátel člověka z politického čipovacího jha a popisu situace v Prostějově jsou k dispozici níže. – K Prostějovu mají vztah také další vysoce postavení politici kromě Váženého pana Radima Fialy. Především jde o Váženého pana Ing._Jaroslava Faltýnka, jenž se v Prostějově narodil: je to první místopředseda hnutí ANO 2011, poslanec PČR, předseda Zemědělského výboru PS PČR a poslaneckého klubu hnutí ANO 2011, dlouholetý zastupitel města Prostějova. – Dále uveďme Váženého pana poslance PČR jménem Ladislav Okleštěk z hnutí ANO 2011, který je taktéž prostějovským rodákem.)

Oficiální dokumentace z Prostějova ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/37-of-official-vet-reports-czech-republic-confirmed-high-risks-for-the-health-of-dogs-and-the-need-for-exemptions-from-rfid-microchipping-prostejov-2015-2010.pdf

 • 23. července 2015: Čipování se v Ostravě tak „osvědčilo“, že je už třeba rozšířit počet míst ve stále přeplněném městském útulku pro nalezená zvířata a to za cenu až cca 933.000,- Kč! Nefunkční čipovací systém si zde vyžádá další náklady placené občany nedobrovolně z jejich daní! – Magistrát města Ostravy a jeho Odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu vyhlásil ve druhé polovině července 2015 veřejnou zakázku nazvanou Trvalá rezervace kotcův zatím předpokládané hodnotě nejméně 737.007,- Kč bez DPH“ (s DPH 891.778,- Kč; max plnění cca 932.920,- Kč včetně DPH), jejímž předmětem je zajištění, umístěnínavíc veterinární péče pro dvacet nalezených/zatoulaných psů, kteří se již nevejdou do místního třebovického útulku (max. schválená kapacita 149 psů) v období od 24. září 2015 do 30. června 2016. Požadavky na zadávací dokumentaci veřejné zakázky dále specifikují péči o každého umístěného psa: úklid kotce, který musí být v max. dojezdové vzdálenosti do 50 km od útulku pro psy v Třebovicích, dále stravu, nejnutnější veterinární ošetření apod. dle platných veterinárních předpisů a zákona na ochranu zvířat proti týrání. Za město Ostravu bude v této věci s nasmlouvanými partnery (veterináři, jinými útulky atd.) jednat přímo Vážený pan vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., popřípadě osoby jím pověřené a Vážená vedoucí Oddělení útulku v Ostravě – Třebovicích. Maximální plnění na jedno smluvně/externě zajištěné místo trvalé rezervace psího kotce včetně péče a služeb o jednoho nejlepšího čtyřnohého přítele člověka činí 46.646,- Kč včetně DPH.Tedy za 20 psů zaplatí Ostravané zhruba 932.920,- Kč včetně DPH na devět měsíců (cca 103.660,- Kč každý měsíc; zhruba 5.183,- Kč měsíčně na jednoho psa s předpokladem dalších finančních příspěvků díky nefunkčnímu systému čipování v dalších letech). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, likvidace nebezpečného odpadu vznikajícího při provádění veterinárních úkonů a odstranění kadáverů. K výdajům na zavedení ostravského nedokonalého systému vynucování invazivního čipování psů držených v soukromých domácnostech obyvatelstva v sumě 1.600.000,- Kč z veřejných rozpočtů centrální radnice (pořízení úředních RFID čteček, mikročipů a související finanční „čipovací dotace“) v minulých letech: tak budou občané opět nedobrovolně nuceni přispět další skoro milión korun (kdo ví: kolik miliónů to bude posléze). A to již raději ani nikdo nehovoří o tom, jak nákladné jsou povinně vnucované RFID transpondéry i následná péče, dopravné aj. pro samotné občany a jejich vlastní peněženky. – Analýza Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) navíc prokázala, že v letech 2010 až 2014 zaznamenává Statutární město Ostrava každoroční pokles ve výběru poplatků ze psů v rozmezí 132.098,- Kč až 187.290,- Kč a k 23. květnu roku 2014 to bylo dokonce 3.531.018,- Kč. Zdejší vyhláška o vymáhání čipování psů č. 9/2012 měla tento permanentní sestupný trend definitivně zvrátit a zavést dle mínění někdejšího politického vedení Ostravy tzv. „pořádek“. Statistická data však potvrdila, že k tomu nedošlo. Jen v roce 2012 (přijetí „čipovací vyhlášky“) odevzdali chovatelé na úřadech v Ostravě o 537.085,- Kč méně na poplatcích za své domácí čtyřnohé mazlíčky než roku 2009. Podobně v prvním roce platnosti výše uvedené vyhlášky to bylo o 669.183,- Kč méně a k 23. květnu 2014 už dokonce o závratné 4.200.201-, Kč méně než roku 2009. Přitom poplatek za psy je v Ostravě zpravidla splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Navíc v roce 2013 musela Ostrava odečíst od získaného poplatku za psy již výše uváděných 1,6 miliónu na nákup RFID zařízení/materiálutzv. „čipovací dotace“. Označování psů invazivními čipy jakožto systém určený městem původně mj. pro zefektivnění výběru poplatků ze psů tak na celé čáře selhal. – Stejná analýza pak zjistila: Na území Statutárního města Ostravy se od roku 2012 (schválení vyhlášky č. 9/2012 centrální ostravskou radnicí) pořád nepodařilo vyřešit problémy s toulavými/opuštěnými psy. Statisticky právě od roku 2012 do prosince 2014 se jejich počty neustále pohybovaly každoročně v několika stovkách jedinců a to dokonce bez jakéhokoliv označení: stejně tak jako před zavedením vynucování čipování od roku 2009. Očekávané snížení na 0 až maximálně jednotky zaběhnutých pejsků s čipem, kteří by byli obratem ihned předáni zpět majitelům, se nedostavilo, přestože už v období let 2009 až 2014 tvořili na území Ostravy odchycení psi s implantovaným mikročipem drtivou většinu z množiny všech psů odchycených a označených RFID transpondérem, známkou nebo tetováním. – Zcela překvapivě ovšem vyznívají tvrdá statistická data Městské policie Ostrava, která svědčí o její vysoké profesionalitě a znalosti místních poměrů, když dokázala navracet zatoulané/zaběhnuté psy zpět domů k jejich vlastníkům po celou dobu let 2009 až 2014 i bez označení čipem, tetováním nebo známkou v počtech od 151 do 216 zvířat ročně. Pro srovnání ve stejném období 2009 až 2014 navrátili ostravští strážníci domů ročně od sto třiceti do 251 psů označených čipem. Úspěšnost v navracení zvířat označených čipem však měla vždy k dokonalému a dobře vyladěnému systému velmi daleko. V letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování ročně vždy v desítkách procent případů v rozmezí od 25,07 % do 36,89 %. – Takové výsledky potvrdily již dřívější zjištění vědeckého týmu pod vedením profesorky Lindy K. LordovéOhijské státní university („Ohio State University“) publikované roku 2009 v prestižním „Žurnálu Americké veterinární asociace“ („Journal of the American Veterinary Medical Association“ - JAVMA). Výzkum probíhal od srpna 2007 do března 2008 na celkovém počtu 7.704 očipovaných zvířat (psi a kočky) v padesáti třech útulcích pro toulavé/opuštěné domácí mazlíčky z dvaceti tří amerických států. Profesorka Lordová už tehdy konstatovala: Systém čipování nebyl úspěšný až v 27.3 % případů (viz také podobné zjištění reportérů televizní stanice FOX 9 z roku 2012): My „nevěříme tomu, že by měly být mikročipy považovány za plnohodnotnou náhradu klasických registračních psích známek nebo identifikačních přívěsků“ na obojku psa, kočky atd. Jsme naopak přesvědčeni: Ve „srovnání s mikročipy“ je pro nálezce zatoulaného zvířete vždy „jednodušší a rychlejší“, pokud se může ve svém pátrání po právoplatném vlastníkovi daného živočicha opřít o informace na „identifikačních známkách“, přívěscích apod. „Mikročipy“ lze považovat pouze za „doplňkové řešení pro ty psy, kteří ztratili své obojky a identifikační známky,dodala prof. Lordová. – Nicméně systémové vynucování implantací RFID transpondérů zklamalo v Ostravě také na celé čáře především v oblasti všech celkových počtů psů odchycených na území města, ale přesto NEnavracených k jejich vlastníkům. Tady byl očekáván hlavní přínos čipování, ale ani zde se nedostavil: V letech 2009 až 2014 šlo ročně pořád o několik stovek bezprizorních pejsků bez původního pána. Tyto údaje poskytují jednoznačné svědectví z praxe o zdrcujícím selhání vyhlášky č. 9/2012 a nesmyslnosti vymáhání čipování. – V této souvislosti je vhodné si dále uvědomit, že ostravský městský útulek pro zatoulaná zvířata bude mít pod expertním dohledem (dle výsledků dalšího červencového – 2015 – výběrového řízení) významný veterinární expert MVDr. Jan_Nytra, jenž patřil k hlavním odborníkům, kteří radili minulému politickému vedení ostravské radnice ve věci zavedení vynucování čipování ve městě (viz např. text oficiálního zápisu z jednání Sboru starostů z 31. ledna 2013). Vážený pan MVDr. Nytra nicméně na druhou stranu později varoval před postihováním sociálně slabých občanů v souvislosti s tlakem na zpřísňování standardů péče o domácí zvířata a v lednu 2015 také v televizním vysílání zřetelně upozornil širokou veřejnost na rizika čipování, že „ne všechny čipy jsou stejně kvalitní, některé už dokonce ani nefungujou“. – Situace v ostravském městském útulku byla přitom ještě před nástupem Váženého pana doktora Nytry na počátku roku 2015 velmi tristní. Znalecký posudek zpracovaný pro kancelář Váženého primátora Statutárního města Ostravy Váženým panem MVDr. Mazochem mj. skutečnosti uváděl následující fakta k nefunkčnosti vynucování špatného systému čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka: 1/ útulek překračoval dle zprávy Váženého pana ředitele Městské policie Ostrava Mgr. Zdeňka Harazima z 22. ledna 2015 svou předpisovou maximální kapacitu ze schválených „149“ psů na „165“ zvířat (s. 7); znalec provedl v útulku 19. března 2015 místní šetření a z toho vyplynulo, že „je běžně v útulku umístěno cca 140 psů“ (s. 9; Vážený pan primátor Macura potvrdil veřejně na jednání Zastupitelstva dne 29. dubna 2015, že v útulku „je 150 zvířat“, viz s. 6 zápisu z jednání zastupitelů); 2/ zvířata převezená do útulku byla označována čipem bez ohledu na zákonem stanovené několikaměsíční termíny pro zjištění jejich majitele a to bez souhlasu dotčených vlastníků zpravidla do jednoho až několika dnů (viz s. 10, 15, 18 až 21); takové zákroky byly propláceny Statutárním městem Ostrava v ceně „108,9“ Kč za aplikátor s čipem (zařazeno v kategorii léčiva) plus cena „50“ Kč za úkon očipování, posléze ještě dalších „10“ Kč za závěrečnou prohlídku a kontrolu čipu (celkem: 168,9,- Kč za všechny úkony); 3/ v útulku docházelo ke značnému množství nelegálních zabíjení zdejších čtyřnohých živých tvorů (viz s. 19, 20, 24, 27, 28, 29) a „znalec neshledal ani jednu z šetřených euthanásií jako důvodnou (s. 28); 4/ v útulku hrozilo velké riziko infekčních onemocnění pro každé zde byť jen krátce umístěné zvíře v důsledku stabilního výskytu virové nákazy (viz s. 26); 5/ posudek konstatoval závažné porušení profesního řádu Komory veterinárních lékařů České republiky (s. 26); 6/ posudek především občanům vysvětlil: Ve Statutárním městě Ostravě docházelo z hlediska celého systému veterinární péče o zvířata v městském útulku (s ohledem na podepsanou smluvní dokumentaci, na dodržování zákonů, norem aj. předpisů navíc také mj. se vztahem k čipování) „za plného vědomí obou subjektů k účelovému obcházení platných prováděcích předpisů (s. 27, 29). – SwN vzhledem k výše citovaným faktickým zjištěním soudního znalce a na základě již dříve zveřejněných dat z provenience Městské policie Ostrava (C, D) především znovu vysvětluje, že vynucování čipování v Ostravě nesplnilo očekávání: útulek v Třebovicích je neustále již mnoho let přeplněn, což nyní opět potvrzuje výše uvedené výběrové řízení v cílové sumě cca jeden milión korun. Vymáhání implantací čipů do živých těl zvířat na tom nic nezměnilo. Ke všemu soudní znalec také zdokumentoval v praxi porušování platného Občanského zákoníku a další legislativy vzhledem k nezákonnému čipování nalezených zvířat. Na tuto situaci SwN přitom upozorňovalo ostravské i celostátní politiky již na přelomu let 2013/2014 (viz B, např. s. 28 až 33): Postup činovníků v městském útulku totiž probíhal tak, že pokud se k nim dostal pes, „který volně pobíhá a není označen čipem“, tak mu ten čip implantovali a přihlásili jej do evidence. Tedy občané, kteří měli např. své zaběhnuté domácí mazlíčky označené jinak (známkou, přívěskem, obojkem, fotografickým rozpoznávání zvířete, DNA značením, další možností), byli vystaveni v útulku nedobrovolnému dvojímu označení svých zvířat městem preferovaným způsobem identifikace: formou invazivního čipování. Takový postup jednoznačně koliduje s platným Občanským zákoníkem, jelikož i uprchlý/toulavý pes má většinou ještě svého chovatele a nelze s tímto zvířetem nakládat jako s opuštěným živým tvorem, byť by třeba i neměl žádné označení, a to až do uplynutí zákonem stanovené několikaměsíční lhůty a zjištění faktického stavu případu. O tom, o jaké zvíře se jedná, musí nejprve proběhnout šetření také dle § 3, písmena i) zákona č. 246/1992 Sb. v aktuálním znění a nikoliv, že bude hned takové nalezené zvíře v útulku čipováno, protože proces očipování zvířete se všemi svými doplňujícími úkony včetně registrace do různých databází (právní spory o určení vlastnictví) může způsobit jeho chovateli nemalou újmu a představuje to zásah ústavních práv/svobod vlastníka. Pro rámcové srovnání: motor automobilu také nelze očipovat bez souhlasu majitele. Úkony čipování již označeného zvířete je navíc možné pokládat bez souhlasu chovatele psa za neoprávněnou prohlídku majetku v osobním vlastnictví. Opět dílčí srovnání: Auto může městská policie sice odtáhnout, ale nikoliv prohledávat a dělat na něm úpravy. Něco takového je bez soudního příkazu trestným činem. Navíc samotná implantace mikročipu není důležitá pro zachování veřejného pořádku, jelikož zvíře lze označit jiným, vhodným NEinvazivním způsobem. Z hlediska uprchlých psů s rodokmenem (samozřejmě nejen jich), kteří se účastní prestižních soutěží, lze očekávat provedením očipování proti vůli majitele značnou újmu rozšířenou platným Občanským zákoníkem také na oblast osobních pocitů chovatele. Majetková i nemajetková náhrada vzniklé újmy může být posléze po zodpovědných osobách s úspěchem vymáhána (viz např. vítězství polských chovatelů v rámci tamější justice). Dodnes (viz článek v periodiku „Ostravská radnice“ z dubna 2015), po více než dvou letech od schválení ostravské čipovací vyhlášky, se stále vůbec nepodařilo vyřešit každoroční problémyopuštěnými/toulavými psy: ačkoliv to měl být v Ostravě hlavní smysl zavedení povinného čipování mj. podle dobového sdělení pana ředitele městské policie. – Minulý Vážený pan primátor Ostravy Ing._Petr Kajnar ještě 11. prosince 2013 prohlásil před veřejností a městskými zastupiteli: „Samozřejmě jsem také zvědav /.../ řekněme po dvou letech, jak bude vypadat počet psů v útulku. Uvidíme, jestli to (čipování, pozn. autora) bude mít nějaký vliv na počet, že tam počet psů, o který se staráme, ubude, protože je budeme moci lépe vracet majitelům, nebo majitelé vědomi si tohoto, že ten pes, že toho psa nemohou opustit při označení čipem, tak snadno se ho nezbaví. Takže uvidíme. Já si od toho slibuji, že ano.“ – Dnes již ale Ostravané vědí: Systém čipování zvířat založený na legislativním násilí selhal, jelikož se díky vyhlášce č. 9/2012 nepodařilo vyřešit problémy s opuštěnými psy, útulek je pořád přeplněn, dokonce musí být pronajímány už nové kotce nad kapacitu útulku včetně veterinární péče v sumě až cca 1 milión korun ročně a nijak se navíc nezlepšila ani čistota ulic nebo výběr diskriminačních poplatků za čtyřnohé domácí mazlíčky, natož aby došlo díky čipování ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé členy TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny). Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ již nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – SwN v daném kontextu navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém. 

Dokumentace k ostravské zakázce ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/preplneny-ostravsky-utulek-novych-20-kotcu-za-milion-predrazene-cipovani-se-neosvedcilo-ostrava-cr-2015.pdf

 • 8. července 2015: Poslanec Evropského parlamentu Ing. Petr Mach, Ph.D. a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní) opět konzistentně dodržuje svá předvolební prohlášení: Již podruhé naléhavě píše novému ostravskému zastupitelstvu o jednoznačné neústavnosti místní ´čipovací vyhlášky´ a aktivně usiluje o vysvobození občanů Ostravy z područí totalitního podzákonného předpisu, který protlačilo bez vědomí obyvatelstva minulé politické vedení třetího největšího města v České republice! – Společenství webu Necipujtenas.CZ obdrželo dne 7. července 2015 již druhý velice vstřícný dopis přímo na hlavičkovém papíře Evropského parlamentu a to rovnou od Váženého pana europoslance a předsedy Svobodných Ing. Petra Macha, Ph.D. Populární český/evropský politik v něm odpovídá na červnový (2015) přípis ostravské náměstkyně pro životní prostředí Vážené paní Mgr. Kateřiny Šebestové a na výsledky červnového (2015) hlasování zastupitelů třetího největšího města ČR. Petr Mach paní náměstkyni Šebestovou informuje, že Statutární město Ostrava svým vynucováním čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka nadále radikálně a především nyní již neomluvitelně porušuje ústavně garantovaná práva/svobody občanů České republiky. – Vážený pan poslanec Evropského parlamentu Petr Mach se svým dopisem opět jednoznačně zastal nejen všech obyvatel Ostravy, kteří odmítají akceptovat nelegální/neústavní místní vyhlášky č. 9/2012č. 5/2013 o vynucování označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka invazivní/kontroverzní metodou RFID podkožních transpondérů v soukromých lidských obydlích, nýbrž také odvážně zvedl pomyslný prapor svobody na barikádě hájené všemi zle utlačovanými lidmi ČR vůči jakémukoliv legislativnímu násilí a evidentní nespravedlnosti. – Výše uvedené podzákonné předpisy totiž nadělilo obyvatelstvu Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze mj. díky tomu utrpělo v komunálních volbách na podzim roku 2014 drtivou volební porážku. – Petr Mach ve svém písemném právním stanovisku oslovuje Váženou náměstkyni pro životní prostředí Mgr. Šebestovu z týmu nového ostravského primátora Váženého pana Ing. Tomáše Macury, MBA, dále všechny Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele Ostravy, aby se vynasnažili napravit zřetelně zdokumentované křivdy minulosti: rozhodli se čipování psů na území města opět zdobrovolnit. – Vážený pan ostravský primátor Macura už v této věci na konci dubna 2015 veřejně přislíbil zpracování podrobné analýzy, která bude sloužit zastupitelům jako podklad pro jejich nové rozhodnutí. – Ještě letos (2015) by tedy měl nastat čas pro realizaci předvolebních prohlášení Váženého pana primátora Macury, který byl mj. loni zvolen do své funkce hlasy desítek tisíc ostravských obhájců přirozených práv/svobod občanů, chovatelů zvířat. Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženému panu primátorovi opakovaně nabídlo svou vstřícnou/pomocnou ruku při odbřemenění obyvatelstva z čipovacího jha a předložilo mu navíc k otázce (ne)vynucování implantací RFID transpondérů jak právní, tak faktické analýzy situace v Ostravě i ve světě. Může je kdykoliv argumentačně/svobodně využít.

  Celý text dopisu Váženého pana europoslance Macha je k dispozici níže včetně dalších souvisejících dokumentů. Byl ve své elektronické formě zaslán dne 8. července 2015 zastupitelům Statutárního města Ostravy prostřednictvím oficiální kontaktní adresy Váženého pana primátora Macury a Vážené paní náměstkyně pro otázky životního prostředí.

  Text dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní):

  Vážená paní náměstkyně, Vážení zastupitelé,

  děkuji Vám za odpověď na můj dopis, týkající se problematiky obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, která ukládá povinnost čipování psů.

  Plně respektuji právo na územní samosprávu a souhlasím s Vámi v tom, že je nepochybně nutné řešit problematiku zatoulaných psů a předcházet tak možnému poškození zdraví lidí, jakož i poškozování jejich majetku. Nedomnívám se však, že by povinné čipování psů bylo tím vhodným způsobem, jak danou problematiku řešit.

  Daná vyhláška dle mého názoru zasahuje do ústavně garantovaných práv. Vyhláška sice sleduje legitimní cíl, tohoto cíle však musí být i podle judikatury Ústavního soudu ČR dosaženo vždy takovým způsobem, který je k ústavně garantovaným právům nejšetrnější a z hlediska své intenzity zasahuje do základních práv, co nejméně (viz kritérium potřebnosti v rámci ustáleného testu proporcionality Ústavního soudu ČR). Tento aspekt dle mého přesvědčení zastupitelstvo dostatečně nezohlednilo.

  Domnívám se, že vytyčeného cíle lze dosáhnout i šetrněji, například prostřednictvím známky, obojku a celé řady dalších řešení. Pokud lze vytyčeného legitimního cíle těmito šetrnějšími prostředky dosáhnout, je povinností veřejné moci, na jejímž výkonu se obec i v rámci své samostatné působnosti podílí, aby tento šetrnější způsob zvolila jako prioritní. To se však dle mého přesvědčení ve vyhlášce č. 9/2012 nestalo.

  Pokud by se zastupitelé statutárního města Ostravy přeci jen rozhodli od povinného čipování psů ustoupit, věřím, že bych byl za tento krok rád nejen já, ale i většina obyvatel statutárního města Ostravy, jejichž zájmy v Evropském parlamentu zastupuji.

  S přátelským pozdravem

  Ing. Petr Mach, Ph.D. (vlastnoruční podpis), poslanec Evropského parlamentu.

  Zdroj: Autorizovaný otevřený dopis poslance Evropského parlamentu Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) s datem 30. června 2015 a odeslaný dne 6. července 2015 z Plzně do Ostravy. Písemnost převzal šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ Vážený pan Mgr. Radek Přepiora dne 7. července 2015.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/otevreny-dopis-vazeneho-pana-europoslance-petra-macha-ostravskym-zastupitelum-ve-veci-neustavniho-cipovani-30-6-2015.pdf

 • 1. července 2015: Oficiální zápis z 7. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy z 1. července 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ se tentokráte zaměřilo na monitoring umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva, zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje, případy diskriminace, neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v některém z ostravských obvodů, chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci vzniklé majetkové i citové újmy způsobené dlouhodobou uzavírkou přístupové komunikace k obchodům živnostníků v centru města, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva, dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení). Dotčené body jednání: „Ověření zápisu z 6. zasedání ZM“, „Významná veřejná zakázka „Podpora veřejné dopravy“, poř. č. 119/2014, Smlouva o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytnutí služeb, Dodatek č. 1“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejní v srpnu 2015 k výše uvedenému jednání ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek zde. Již nyní je však jasné, že se zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ panu Mgr. Přepiorovi podařilo opět inspirovat místní ostravské politiky hned svým druhým vystoupením v rámci centrálního ostravského Zastupitelstva natolik, že schválili další velkou/pozitivní změnu pro všechny obyvatele Ostravy, kteří již díky tomu nebudou muset pracně žádat a případně i dlouhé měsíce čekat na poskytnutí zápisů z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy. Tyto důležité dokumenty jsou naprosto klíčové, jelikož díky jejich zveřejnění dojde k eliminaci nejednoho nedorozumění při každodenní praktické komunikaci občanů s vedením ostravských městských obvodů. Lidé budou konečně vědět: Jaké vlastně mají šéfové ostravských obvodů na určitá témata názory, kdo a co ve skutečnosti při jednání starostů prosazoval, kdo nikoliv, co nového se na lidi zase chystá atd. Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy tedy schválilo podnět Váženého pana Mgr. Radka Přepiory počtem 45 hlasů napříč politickým spektrem a oficiálně vyzvalo vedení Sboru starostů (zřizovatelem je Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy), aby byly zápisy z jeho jednání pravidelně zveřejňovány v anonymizované podobě na oficiálním webu města www.ostrava.cz .

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas např. Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého podnikatele a fotografa pana Jaromíra Gombity (Květiny Kopretina, Nádražní 50, Ostrava), Váženého občana Ostravy Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), dalších osobností se zveřejňováním jejich jmen dle kontextu publikovaných materiálů.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu srpna 2015), které přesněji zachycuje doslovně pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Z hlediska čipování: Podrobný výklad celé problematiky a nezákonnosti/neústavnosti vymáhání implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat je pak k dispozici v samostatných materiálech: A, B, C, D, E, F a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vynucování čipování zde).

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal představitelům Statutárního města Ostravy elektronicky a posléze je podal osobně k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 1. července 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se už inspiroval první občan – Vážený pan Stanislav Válek, jehož přihláška k diskusi je taktéž součástí zápisu níže. Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany Ostravy, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, názory, připomínky aj.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/oficialni-zapis-z-7-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-1-7-2015.pdf

 • 23. června 2015: Oficiální zápis ze Senátu České republiky: Zástupce policejního presidia, ministerstva zemědělství, veterináři, další odborníci i politici jednoznačně upozornili na závažné nedokonalosti a nebezpečí invazivního systému čipování domácích zvířat pro občany ČR. Varovali širokou veřejnost před zamýšlenými riziky zákona o státním vynucování označování domácích zvířat RFID předraženými transpondéry, jejichž nákupy by chtěli lidem nadiktovat zahraniční a čeští lobbisté, výrobci mikročipů, na ně napojení poskytovatelé různých souvisejících typů služeb! – Společenství webu Necipujtenas.CZ přináší všem občanům České republiky v rámci závažného veřejného zájmu oficiální stenografický zápis z jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. června 2015 v Praze v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce, kde proběhlo od 14:00 hodin veřejné slyšení „K petici za návrh změny zákona ve věci množíren a množitelů“. (Rozuměj vágní definici množitele/množírny: Je to de-facto každý, kdo dovoluje svému psovi, fence, kocourovi, kočce aj. mít podle přirozeného řádu přírody a Boha jakékoliv potomstvo.) Akce se účastnila celá řada osobností napříč politickým/odborným spektrem (viz seznam zde). Mnohopřítomných bohužel sdílelo názory protřelých zahraničních lobbistů a výrobců mikročipů, kteří mermomocí trvali na likvidaci ústavně garantovaných přirozených práv/svobod občanů, chovatelů v České republice (především domovní, majetkové svobody). Chtěli stanovovat přísné kontroly všech obydlí (např. dejme tomu seniorů, maminek s dětmi, mladých křesťanů aj.), kde by byl hlášen chov zvířete a to dokonce kdykoliv i bez ohlášení s právem provádět neústavní razie v soukromých domácnostech díky legislativnímu, dosud nebývalému posílení pravomocí státních i soukromých ochránců přírody (požadavky na vznik nových čipovacích policejních jednotek tzv. „zvířecí policie“). Usilovali dále o zavedení státního vynucování plošného/povinného čipování každého psa (postupně také koček aj. domácích zvířat), udělovaní likvidačních pokut občanům až 250.000,-Kč a o registraci všech držitelů zvířat do jediného veřejnoprávního registru osobních údajů. Navíc měli v záměru zlikvidovat svobodu převodu vlastnických práv ke zvířatům a ukončit jejich volnou propagaci (nabídky, poptávky ve svobodné zemi) bez ingerence výkonné moci prostřednictvím založení pouze jednoho státem povoleného inzertního portálu, kde by bylo ještě vůbec možné nabízet legálně zvířata k držbě. Ke všemu by musel mít každý pejsek nebo kočička vlastní tzv. ´občanku´ a lidé by byli povinováni předkládat kontrolorům další podrobnou dokumentaci, prokazovat, zda chovají své živé tvory v přísně stanovených podmínkách. – To vše za účelem docílení povinných zisků pro lobbisty, výrobce/distributory mikročipů, poskytovatele navázaných služeb. Stát by se na celém systému vytěžování populace přiživil díky většímu výběru daní, nových poplatků navíc s příslibem dalšího nikdy nekončícího narušování soukromého života obyvatelstva. – Někteří účastníci senátního slyšení zamýšleli v neposlední řadě odebírat zvířata z rodin těch obyvatel ČR, kteří by si nemohli dovolit splnit náročné chovatelské předpisy. – Naštěstí níže zveřejněný oficiální zápis zcela jednoznačně prokázal, že na senátním slyšení zazněly velmi silně hlasy odborníků, veterinářů, zástupců ministerstva zemědělství, policie České republiky, poslanců, politiků o závažných nedokonalostech a nebezpečích invazivního systému čipování domácích zvířat pro všechny občany ČR. Tyto osobnosti varovaly širokou veřejnost před připravovaným zákonem o státním vynucování označování domácích zvířat RFID předraženými invazivními transpondéry dle záměrů parlamentních politických uskupení TOP09/HSPD. Čipování se totiž neosvědčilo ani v řadě českých měst, které ho již občanům vnutily formou legislativního násilí, natož pak z hlediska Evropské unie v režimu přesunu přes hranice jednotlivých států. Vymáhání implantací mikročipů nedokázalo zatím nikde vyřešit problémy v soužití člověka se zvířaty. Jde o dlouhodobou otázku: Neuzavře ji žádný zákon ani vyhláška, nýbrž výchova, změna v přístupu celé společnosti. Dále neověřené zprávy o desítkách tisíc psů, kteří měli trpět v množírnách a být vyvezeni z ČR se nezakládaly na důkazech nebo doložitelných faktech. Odborníci zdůraznili: Donucování občanů/voličů k čipování svých vlastních zvířat je především rozhodnutí politické, nikoliv opatření nutné pro zdraví živých tvorů. Mnoho zfanatizovaných ochránců přírody si také představuje naprosto neskutečné předpisy pro chov psů/koček dle tristních principů antropomorfizace; chov zvířat by nejraději postavili na roveň výchovy lidských dětí. Ke všemu je nutné velmi citlivě chápat rozdíly v životních podmínkách, tradicích, sociálních možnostech obyvatelstva ve městech a na vsi. V neposlední řadě tzv. ´množírna´ není specificky český nešvar. Jde o přirozený vývojový trend, který postupně sám zaniká a je řešen volnými tržními principy. Senátní zápis obsahuje další ohromné množství fakt. Ta byla a mnohdy bohužel ještě stále jsou neustále před veřejností zamlčována! Lidé tak mají konečně díky senátnímu zápisu k dispozici pomyslné klíče k pravdivým údajům o nekalém fenoménu čipování. Dostali do rukou důležitý prostředek k odhalování propagandy, marketingových triků zástupců ´čipovací lobby´ a cenné svědectví k nástupu děsivého legislativního násilí, které tento nedokonalý čipovací systém identifikace bohužel neustále na každém kroku doprovází. (Kompletní znění senátního zápisu o 33 stranách je k dispozici po kliknutí na pdf odkaz níže.)

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/senatni-slyseni-odbornici-varuji-pred-neustavnim-vynucovanim-cipovani-domacich-zvirat-gawlas-hron-kruml-snejdrla-plesl-capkova-dohnalova-daniel-bendl-ticha-cr-23-6-2015.pdf

 • 2015, 10. června: Oficiální zápis z 6. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy z 10. června 2015 (viz dokument níže) mj. s tématikou nelegálního/neústavního vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva včetně pokusu o zlepšení systému diskuse občanů se svými zastupiteli a monitoring dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení). Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „Ověření zápisu z 5. zasedání ZM“, „1. Informace o činnosti orgánů města“, „2. Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“, „3. Návrh na úpravu Jednacího řádu“, „8. Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MS kraji“, „83. Dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejní v červenci 2015 k výše uvedenému jednání ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek zde. Již nyní je však jasné, že se zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ panu Mgr. Přepiorovi podařilo inspirovat místní ostravské politiky hned svým vůbec prvním vystoupením v rámci centrálního ostravského zastupitelstva natolik, že schválili velkou/pozitivní změnu svého jednacího řádu pro všechny občany Ostravy, kteří již díky tomu nebudou muset čekat dlouhé hodiny na přednesení svého diskusního příspěvku a dokonce budou mít nyní k dispozici speciální pevně stanovený dopolední programový blok (avšak může dojít také zde ke změně dle vývoje situace) určený pro jakýkoliv podnět, názor či připomínku občanů. Novela jednacího řádu ostravského zastupitelstva má sice ještě své evidentní a velmi závažné ústavní i systémové nedostatky (viz čl. 7 odst. 9, čl. 6 odst. 5, čl. 10 odst. 6, čl. 11 odst. 2) včetně časového omezení příspěvků (pět minut) nebo nemožnosti odpovědi občana dle vývoje debaty v jednacím sále, nicméně to vše se dá časem zlepšit.

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas např. Petra Hadaščoka nst., Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů, Svobodní, v Moravskoslezském kraji), Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého podnikatele a fotografa pana Jaromíra Gombity (Květiny Kopretina, Nádražní 50, Ostrava) a dalších občanů se zveřejňováním jejich jmen dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Jde např. o vynechání opomenutí Váženého pana primátora ve věci (ne)udělení slova do diskuse písemně přihlášenému panu Mgr. Přepiorovi k bodu „3. Návrh na úpravu Jednacího řádu“, neodstranění jména Váženého pana Gombity z originální verze zápisu (s. 21) na webu města dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění a další okolnosti, které zachytil přepis audionahrávek. SwN již proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom, co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné v průběhu července 2015), které přesněji zachycuje doslovně pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Z hlediska čipování: Podrobný výklad celé problematiky a nezákonnosti/neústavnosti vymáhání implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat je pak k dispozici v samostatných materiálech: A, B, C, D, E, F a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vynucování čipování zde).

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal představitelům Statutárního města Ostravy elektronicky a posléze je podal osobně k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů 10. června 2015. Mohou sloužit jako vzor pro všechny občany Ostravy, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům své stanovisko.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/oficialni-zapis-z-6-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-10-6-2015.pdf

 • 2015, 18. a 12. května; 2. dubna 2015: Posudek soudního znalce ukázal v praxi jak mj. v Ostravě (ne)funguje životu nebezpečný systém vynucování invazivního čipování zvířat! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky obětavé práci Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů, Svobodní v Moravskoslezském kraji) důležitý oficiální dokument (viz níže) Statutárního města Ostravy, který názorně v praxi ukazuje mj. ještě nedávnou děsivou situaci v místním útulku pro zatoulaná/nalezená zvířata v Ostravě-Třebovicích a doslova životu nebezpečný systém vymáhání tzv. povinného označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka formou RFID transpondérů, jehož je útulek nedílnou součástí. Jde o posudek číslo „054 – 1/2015“ s tématikou zkoumání provozu městského útulku v Ostravě. Zpracoval jej soudní znalec Krajského soudu v Ostravě Vážený pan MVDr. Michael Mazoch (jmenován do funkce roku 2001; veterinární zkušenosti přímo z terénu od roku 1985; majitel veterinární klinikyOlomouci). Posudek placený z městských peněz občanů Ostravy si objednala kancelář Váženého pana ostravského primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (hnutí ANO) v březnu 2015. Finální verze textu posudku nese datum 2. dubna 2015. Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje jeho kompletní (viz níže) anonymizovanou verzi. Je zcela evidentně ve veřejném zájmu, aby se široké vrstvy obyvatelstva měly možnost seznámit s tak závažným písemným materiálem, který poukazuje na konkrétní opakované/systematické porušování obecně závazných právních předpisů včetně Profesního řádu Komory veterinárních lékařů České republiky (PŘ KVLČR). Cílem publikace posudku na webu SwN však není kritika konkrétních zodpovědných fyzických osob, nýbrž snaha o zlepšení evidentně špatného systému nedokonalého označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů k jejich právoplatných držitelům. Obzvláště je to velmi důležité v situaci, kdy je tento reálně nebezpečný čipovací systém občanům Ostravy neustále vnucován (květen 2015) povinně bez spravedlivého opt-outu v rámci vybírání vysokých poplatků za držbu psů, navíc bez možnosti využití jiných relevantních metod označování mimo čipování. To vše pod hrozbami nezákonných/likvidačních pokut až 50.000,-Kč. Lid má samozřejmě také plné právo vědět, jak úděsné hrozbě ohrožení života mohla být jeho zaběhnutá domácí zvířata (včetně těch z širokého okolí kolem Ostravy) v třebovickém útulku v minulých letech vystavena. Přitom vymáhání tristního systému čipování zvířat si již v Ostravě vyžádalo k datu 20. února 2015 celkem více než 81 postižených osob, kterým v této souvislosti vznikla újma. Ostravským politikům to však evidentně nestačí a dále otálejí s řešením takové situace (viz jednání zastupitelů z 29. 4. 2015). Mnozí z nich jsou dokonce s vynucováním čipování paradoxně spokojeni (SIC!). – SwN už seznámilo nové politické vedení Ostravy s analýzami nezákonnosti/neústavnosti vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka, dále s daty o velké neúspěšnosti systému čipování psů v rámci pokusů strážníků o navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Všechny tyto materiály jsou zveřejněny zde: A, B, C, D, E, F a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka tristních následků vymáhání čipování zde). – Posudek zpracovaný Váženým panem MVDr. Mazochem mj. skutečnosti uvádí následující fakta: 1/ útulek překračoval dle zprávy Váženého pana ředitele Městské policie Ostrava Mgr. Zdeňka Harazima z 22. ledna 2015 svou předpisovou maximální kapacitu ze schválených „149“ psů na „165“ zvířat (s. 7); znalec provedl v útulku 19. března 2015 místní šetření a z toho vyplynulo, že „je běžně v útulku umístěno cca 140 psů“ (s. 9; Vážený pan primátor Macura potvrdil veřejně na jednání Zastupitelstva dne 29. dubna 2015, že v útulku „je 150 zvířat“, viz s. 6 zápisu z jednání zastupitelů); 2/ zvířata převezená do útulku byla označována čipem bez ohledu na zákonem stanovené několikaměsíční termíny pro zjištění jejich majitele a to bez souhlasu dotčených vlastníků zpravidla do jednoho až několika dnů (viz s. 10, 15, 18 až 21); takové zákroky byly propláceny Statutárním městem Ostrava v ceně „108,9“ Kč za aplikátor s čipem (zařazeno v kategorii léčiva) plus cena „50“ Kč za úkon očipování, posléze ještě dalších „10“ Kč za závěrečnou prohlídku a kontrolu čipu (celkem: 168,9 Kč za všechny úkony); 3/ v útulku docházelo ke značnému množství nelegálních zabíjení zdejších čtyřnohých živých tvorů (viz s. 19, 20, 24, 27, 28, 29) a „znalec neshledal ani jednu z šetřených euthanásií jako důvodnou“ (s. 28); 4/ v útulku hrozilo velké riziko infekčních onemocnění pro každé zde byť jen krátce umístěné zvíře v důsledku stabilního výskytu virové nákazy (viz s. 26); 5/ posudek konstatoval závažné porušení PŘ KVLČR v § 9 Výkon veterinární činnosti: „Vykonávání léčebné a preventivní vet. činnosti veterinárním lékařem za smluvní honorář u chovatele, kde tentýž vet. lékař provádí inspekční a dozorčí činnost v rámci svých zaměstnaneckých povinností, je z hlediska střetu zájmu nepřípustné.“ (s. 26); 6/ posudek především občanům vysvětlil: Ve statutárním městě Ostravě docházelo z hlediska celého systému veterinární péče o zvířata v městském útulku (s ohledem na podepsanou smluvní dokumentaci, na dodržování zákonů, norem aj. předpisů navíc také mj. se vztahem k čipování) „za plného vědomí obou subjektů k účelovému obcházení platných prováděcích předpisů“ (s. 27, 29). – SwN vzhledem k výše citovaným faktickým zjištěním soudního znalce a na základě již dříve zveřejněných dat z provenience Městské policie Ostrava (C, D) především znovu vysvětluje, že vynucování čipování v Ostravě nesplnilo očekávání: útulek v Třebovicích je neustále již mnoho let přeplněn. Vymáhání implantací čipů do živých těl zvířat na tom nic nezměnilo. Ke všemu soudní znalec také zdokumentoval v praxi porušování platného Občanského zákoníku a další legislativy vzhledem k nezákonnému čipování nalezených zvířat. Na tuto situaci SwN přitom upozorňovalo ostravské i celostátní politiky již na přelomu let 2013/2014 (viz B, např. s. 28 až 33): Postup činovníků v městském útulku totiž probíhal tak, že pokud se k nim dostal pes, „který volně pobíhá a není označen čipem“, tak mu ten čip implantovali a přihlásili jej do evidence. Tedy občané, kteří měli např. své zaběhnuté domácí mazlíčky označené jinak (známkou, přívěskem, obojkem, fotografickým rozpoznávání zvířete, DNA značením, jinou možností), byli vystaveni v útulku nedobrovolnému dvojímu označení svých zvířat městem preferovaným způsobem identifikace: formou invazivního čipování. Takový postup jednoznačně koliduje s platným Občanským zákoníkem, jelikož i uprchlý/toulavý pes má většinou ještě svého chovatele a nelze s tímto zvířetem nakládat jako s opuštěným živým tvorem, byť by třeba i neměl žádné označení, a to až do uplynutí zákonem stanovené několikaměsíční lhůty a zjištění faktického stavu případu. O tom, o jaké zvíře se jedná, musí nejprve proběhnout šetření také dle § 3, písmena i) zákona č. 246/1992 Sb. v aktuálním znění a nikoliv, že bude hned takové nalezené zvíře v útulku čipováno, protože proces očipování zvířete se všemi svými doplňujícími úkony včetně registrace do různých databází (právní spory o určení vlastnictví) může způsobit jeho chovateli nemalou újmu a představuje to zásah do jeho ústavních práv/svobod. Pro rámcové srovnání: motor automobilu také nelze očipovat bez souhlasu vlastníka. Úkony čipování již označeného zvířete je navíc možné pokládat bez souhlasu chovatele psa za neoprávněnou prohlídku majetku v osobním vlastnictví. Opět dílčí srovnání: Auto může městská policie sice odtáhnout, ale nikoliv prohledávat a dělat na něm úpravy. Něco takového je bez soudního příkazu trestným činem. Navíc samotná implantace mikročipu není důležitá pro zachování veřejného pořádku, jelikož zvíře lze označit jiným vhodným NEinvazivním způsobem. Z hlediska uprchlých psů s rodokmenem (samozřejmě nejen jich), kteří se účastní prestižních soutěží, lze očekávat provedením očipování proti vůli majitele značnou újmu rozšířenou platným Občanským zákoníkem také na oblast osobních pocitů chovatele. Majetková i nemajetková náhrada vzniklé újmy může být posléze po zodpovědných osobách s úspěchem vymáhána (viz např. vítězství polských chovatelů v rámci tamější justice). – PŘ KVLČR v § 9 „Výkon veterinární činnosti“ navíc jasně stanoví: „2) Ošetření zvířete nebo skupiny zvířat bez předchozího posouzení zdravotního stavu je nepřípustné, s výjimkou předpisu nebo výdeje neinjekčních preparátů pro preventivní zákroky u zvířat v zájmových chovech.“ Dále § 3 „Směrnice pro profesní a etické chování“ PŘ KVLČR: „2) Veterinární lékaři při výkonu své profese musí nejprve zvažovat dobro pacienta, ulehčit mu utrpení, zbavit jej nemohoucnosti a zároveň u něj minimalizovat bolest a strach. Vzhledem k tomu, že neexistuje zdravotní důvod pro kupírování uší psů, veterinární lékař tento zákrok nesmí provést. 3) Veterinární lékaři se musí při výkonu své profese snažit o získání autority přívětivým a ohleduplným jednáním, uvážlivým postupem, společenským vystupováním, léčebnými postupy prováděnými na úrovni současných vědeckých poznatků. 4) Veterinární lékaři musí uznávat práva klientů, spolupracovníků a jiných profesionálních pracovníků. Žádný člen Komory nesmí snižovat profesionální postavení jiného člena nebo odsoudit charakter profesionálních úkonů způsobem, který snižuje jeho odbornou autoritu. 5) Pokud to vyžaduje zájem pacienta, je veterinární lékař povinen vyžádat si konzultaci zkušenějšího kolegy, který ji nesmí bez vážného důvodu odmítnout. 6) Veterinární lékař nesmí uzavírat smlouvy a vstupovat do společností, které jsou v rozporu s principy veterinární etiky.“ – Politici/zastánci legislativního čipovacího násilí často vynucují svými předpisy invazivní označování zvířat tzv. pro dobro společnosti ve fiktivním veřejném zájmu a to i bez souhlasu majitelů nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Příklad třebovického útulku však prokázal, že samotný nedokonalý systém čipování mnoho dobrého nepřináší. Spíše naopak. Po všech zveřejněných skutečnostech pak toto třebovické zařízení už někteří občané dokonce překřtili na „ostravský mlýnek na maso“. Jestliže totiž dokonce ani městský útulek nedokáže v praxi naplnit neuvěřitelně složitou legislativu, která se rok od roku pořád zpřísňuje, jak pak bude něco takového byť by i jen rámcově schopen dodržet jakýkoliv běžný chovatel? Bude takový legislativní trend znamenat konec svobodného chovu zvířat přesně podle záměrů čipovací lobby (viz F a děsivé dopady čipování zde)? – Zástupce SwN se dotázal 18. 5. 2015 známého ostravského disidenta Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky): Co by dělal, kdyby mu v ostravském útulku proti jeho vůli nezákonně nastřelili RFID mikročip do jeho zatoulané Nelinky? Občané nyní už mj. na základě posudku MVDr. Michaela Mazocha vědí: k jak vážnému ohrožení života zvířat zde docházelo. Vážený občan Hadaščok nst. odpověděl velmi rezolutně: To co by následovalo, by si ostravští papaláši za rámeček rozhodně nedali. – Vážený pan nový ostravský primátor Tomáš Macura veřejně přislíbil lidem 29. 4. 2015 nápravu situace, zpracování podrobné analýzy ve věci čipování ve městě a uskutečnění pokusu o osvobození chovatelů z čipovacího břemene, které na zdejší obyvatelstvo uvalilo minulé politické vedení Ostravy (ČSSD + ODS). – Zdroj: Elektronická korespondence z 12. 5. 2015 s Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem (předseda Strany svobodných občanů, Svobodní v Moravskoslezském kraji) a zástupcem SwN; telefonát mezi zástupcem SwN a Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. z 18. 5. 2015.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/posudek-soudniho-znalce-utulek-ostrava-trebovice-mvdr-michael-mazoch-2-4-2015-cr.pdf

 • 2015, 13. května: Ostravský disident Petr Hadaščok nst. píše předsedovi Ústavního soudu České republiky Rychetskému: Naléhavě Vás prosím o pomoc s nesnesitelným ostravským byrokratickým šimlem, který likviduje občanská přirozená práva/svobody a mermomocí usiluje o zničení ústavního pořádku ČR! – Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo v roce 2015 celou řadu překvapivých novinek k ostravské ´čipovací kauze´ včetně přepisu audio nahrávek z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy, posudek soudního znalce, dvě právní analýzy neústavnosti/nezákonnosti vynucování čipování, dvě zprávy o selhání celého systému označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Ostravě a mnoho dalších materiálů. Všechny dokumenty jsou široké veřejnosti k dispozici zde: A, B, C, D, E, F, G, H a dále na webu Necipujtenas.CZ (viz také ukázka tristních následků vymáhání čipování zde). – Známý ostravský disident Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) navíc zaslal 13. května 2015 svůj dopis doporučenou poštovní zásilkou adresovanou na Ústavní soud České republiky (ÚS ČR) v Brně, ve kterém poprosil Váženého pana předsedu ÚS ČR JUDr. Pavla Rychetského a jeho kolegy Vážené soudkyně/soudce o pomoc při hájení v praxi ústavních přirozených práv/svobod občanů s pobytem na území Ostravy, kteří nesouhlasí na základě zdokumentovaných fakt, svého přesvědčení/víry s praktikami legislativního násilí a snahami o likvidaci nebo omezování přirozených práv/svobod obyvatelstva včetně ústavního pořádku celé republiky. – Pan Hadaščok nst. se mj. inspiroval těmito slovy ze stanoviska Váženého pana soudce Rychetského z roku 2014: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci.“ – Občan Hadaščok nst. si samozřejmě velmi dobře uvědomuje, že jeho podnět nebude moci ÚS ČR řádně projednávat z důvodů nesplnění náležitostí ústavní stížnosti, nicméně podle svých slov by byl rád alespoň za vstřícnou/lidskou odpověď a nabídnutí možného řešení situace. Společenství webu Necipujtenas.CZ bude o dalším vývoji v této kauze informovat. – Níže publikujeme celý dopis, který podle svých slov Petr Hadaščok nst. na Ústavní soud Váženému panu Rychetskému zaslal. Zdroj: Telefonická a elektronická korespondence s Váženým občanem Petrem Hadaščokem nst. a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ ze dne 20. a 18. května 2015, http://www.petice24.com/a/43512

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/disident-petr-hadascok-nst-prosi-predsedu-ustavniho-soudu-cr-rychetskeho-o-pomoc-pri-hajeni-prirozenych-prav-svobod-obyvatelstva-ostravy-pred-mistnimi-byrokraty-cr-kveten-2015.pdf

 • 2015, 6. května: Ostravská náměstkyně ochrany životního prostředí Mgr. Kateřina Šebestová chytře nepodepsala i přes pokyn RadyZastupitelstva Statutárního města Ostravy nekorektní byrokratický dopis zaslaný známému ostravskému disidentovi Hadaščokovi nst.! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejnilo 13. května 2015 podrobné stanovisko k 5. jednání ostravských zastupitelů ze dne 29. dubna 2015. Zdejší politici bohužel mj. schválili a následně nechali odeslat nekorektní byrokratický dopis známému ostravskému disidentovi Petru Hadaščokovi nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky). – Petr Hadaščok nst. zastupuje již od roku 2012 tisíce občanů Ostravy, z České republiky a zahraničí, kteří oprávněně nesouhlasí s nezákonnými/neústavními praktikami legislativního politického násilí, bojují všemi dostupnými zákonnými/legitimními mírovými prostředky vůči vynucování čipování zvířat držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. Tuto tristní situaci přitom vyvolala v Ostravě místní bezcitná vyhláška č. 9/2012 o trvalém označování – tzv. „čipování“ psů, kterou zdejším občanům nadělilo minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS). – Výše uvedený dopis měl být podle původního plánu odeslán panu Hadaščokovi nst. s podpisem ostravské náměstkyně pro životní prostředí z hnutí ANO Vážené paní radní/zastupitelky Mgr. Kateřiny Šebestové. Dle dokumentů předaných SwN panem Hadaščokem nst. 6. května 2015 a zdrojů z Magistrátu Statutárního města Ostravy: Mgr. Šebestová odmítla tristní dopis panu Hadaščokovi nst. signovat. Chytře jako liška bystrouškatéto situace takticky vybruslila. Raději si vzala včas dovolenou, omluvila se i z jednání Zastupitelstva 29. dubna 2015. V době odesílání písemnosti panu Hadaščokovi nst. na konci dubna 2015 ještě pořád nebyla k zastižení! Dopis pak podepsal v zastoupení Vážený pan náměstek primátora Mgr. Radim Babinec z hnutí ANO (viz dokument níže). – Vážená paní náměstkyně Šebestová a Vážený pan primátor Tomáš Macura (ANO) totiž teprve jednají se zástupci ANTI-čipovacího disentního hnutí (oficiálně od ledna 2015). Shromažďují informace k celé problematice ostravského nesystémového vynucování označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka RFID transpondéry. Připravují vznik studie s cílem zrušení nebo zdobrovolnění tzv. povinného čipování. Navíc už obdrželi od zástupce SwN v únoru a březnu 2015 mj. dvě právní analýzy nezákonnosti/neústavnosti vynucování čipování v Ostravě včetně dvou analýz nefunkčnosti celého systému vymáhání trvalé identifikace psů formou RFID mikročipů a navracení zatoulaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka zpět k jejich držitelům; nádavkem ještě dopis od Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní), plus v dubnu 2015 informace o činnosti tzv. ´pro-čipovací lobby´ a jejich úděsných záměrech prezentovaných otevřeně v médiích v rámci pokusů o prosazování nové legislativní úpravyParlamentu České republiky. Všechny materiály jsou k dispozici široké veřejnosti online zde: A, B, C, D, E, F a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vymáhání čipování zde). – Autoři dopisu určeného panu Hadaščokovi nst. však taková fakta neustále zatvrzele ignorují. Dokonce mu již v textu dopisu schváleného Radou města 14. 4. 2015, který měla právě podepsat Vážená paní náměstkyně Šebestová, napsali: „Zastupitelstvo města Ostravy projednalo (29. 4. 2015 v budoucnosti, pozn. autora) Vaše podání a z usnesení, které přijalo, je zřejmé, že Vašemu návrhu na zrušení vyhlášky nevyhovělo.“ Ke všemu tito úředníci ve své důvodové zprávě předložené opět Radě města 14. 4. 2015 nepravdivě tvrdili, že podání pana Hadaščoka neobsahuje žádné nové informace přesně v dikci tristních zvyklostí minulého politického vedení Ostravy reprezentovaného do října 2014 koalicí ČSSD + ODS. – Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná současná reálná ostravská opoziční síla, poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého bodu na Zastupitelstvu, občanům vysvětlil, že na nedávné schůzce předsedů politických klubů „navrhoval, aby se změnil poslední odstavec odpovědi v dopisu, který považoval „za nešťastně formulovaný“. Podle jeho oficiálního vyjádření z 29. 4. 2015 je dokonce text listu z právního pohledu určitým dílčím způsobem špatně sestaven a on sám by „takový dopis dostat nechtěl“. – K této situaci se pro SwN vyjádřil též Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda SvobodnýchMoravskoslezském kraji), jenž doporučil v podobných případech vždy postupovat stylem dvou připravených odpovědí: Jedné s kladným vyzněním a druhé se záporným. Takové dokumenty by neměly obsahovat ve své textové podobě připravené pro jednání Zastupitelstva žádnou dataci umístěnou v budoucnosti. Občané si to posléze spojují s tím, že je už o všem dopředu rozhodnuto a hlasování zastupitelů je pak jen jakási nedůležitá šaráda; navíc podobné případy působí velmi hrozivě jako z některých Orwellových románů. – Zdroj: Dokumenty zaslané panem Hadaščokem nst. zástupci SwN dne 6. 5. 2015; vyjádření zaměstnanců SMO ze 6. až 14. 5. 2015; jednání zastupitelů SMO a veřejnosti 29. 4. 2015; oficiální materiály SMO zveřejněné na webu města a další výše cit. materiály.

Dokumenty ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/ostravska-namestkyne-pro-ochranu-zivotniho-prostredi-sebestova-z-hnuti-ano-chytre-odmitla-podepsat-tristni-dopis-schvaleny-radou-a-zastupitelstvem-ostravy-a-urceny-panu-hadascokovi-cz-2015.pdf

 • 2015, 29. dubna: Oficiální zápis z 5. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy z 29. dubna 2015 (viz dokument níže) mj. s tématikou nelegálního/neústavního vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva včetně pokusu o zlepšení systému diskuse občanů se svými zastupiteli a monitoring dodržování přirozených práv/svobod občanů (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení). Dotčené body jednání: úvodní schvalování programu; bod č. 3 s názvem „Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014“; bod č. 8 „Dopis základní organizace odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním podniku Ostrava a.s. Návrh změny stanov a navržení člena dozorčí rady ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s“; bod č. 17 „Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na slavnostní otevření po rekonstrukci“; bod č. 109 „Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická)“; hlavně bod č. 68 s názvem „Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů“; dále závěrečný bod „Diskuse – Různé“ a „Příloha č. 1“.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejnilo k výše uvedenému jednání ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a přepis audionahrávek 13., 14. května 2015 zdezde.

K bodu č. 68: Vážená paní ostravská náměstkyně pro ochranu životního prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) a Vážený pan primátor Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA (hnutí ANO) podle svého veřejného prohlášení na Zastupitelstvu ze dne 29. dubna 2015 jednají se zástupci ANTI-čipovacího disentního hnutí (oficiálně od ledna 2015). Shromažďují informace k celé problematice ostravského nesystémového vynucování označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka RFID transpondéry. Připravují vznik studie s cílem zrušení nebo zdobrovolnění tzv. povinného čipování. Navíc už obdrželi od zástupce SwN v únoru a březnu 2015 mj. dvě právní analýzy nezákonnosti/neústavnosti vynucování čipování v Ostravě včetně dvou analýz nefunkčnosti celého systému vymáhání trvalé identifikace psů formou RFID mikročipů a navracení zatoulaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka zpět k jejich držitelům; nádavkem ještě dopis od Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní), plus v dubnu 2015 informace o činnosti tzv. ´pro-čipovací lobby´ a jejich úděsných záměrech prezentovaných otevřeně v médiích v rámci pokusů o prosazování nové legislativní úpravyParlamentu České republiky. Všechny materiály zaslané Váženému panu primátorovi Macurovi a jeho Vážené náměstkyni Mgr. Šebestové jsou k dispozici široké veřejnosti online zde: A, B, C, D, E, F a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vymáhání čipování zde). – Autoři nekorektního byrokratického dopisu určeného známému ostravskému disidentovi Hadaščokovi nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky; viz bod jednání zastupitelů č. 68), o kterém mělo Zastupitelstvo Statutárního města 29. dubna 2015 hlasovat, však výše uváděná fakta neustále zatvrzele ignorují. Dokonce panu Hadaščokovi nst. již v textu tohoto dopisu schváleného Radou města 14. dubna 2015 (měla jej podepsat Vážená paní náměstkyně Šebestová) napsali: „Zastupitelstvo města Ostravy projednalo (29. 4. 2015 v budoucnosti, pozn. autora) Vaše podání a z usnesení, které přijalo, je zřejmé, že Vašemu návrhu na zrušení vyhlášky nevyhovělo.“ Ke všemu tito úředníci ve své důvodové zprávě předložené opět Radě města 14. dubna 2015 a 29. dubna téhož roku Zastupitelstvu města nepravdivě tvrdili, že podání pana Hadaščoka neobsahuje žádné nové informace přesně v dikci tristních zvyklostí minulého politického vedení Ostravy reprezentovaného do října 2014 koalicí ČSSD + ODS. Výše uvedený dopis měl být podle původního plánu těchto úředníků odeslán panu Hadaščokovi nst. s podpisem ostravské náměstkyně pro životní prostředí Vážené paní radní/zastupitelky Mgr. Kateřiny Šebestové (ANO). Dle dokumentů předaných SwN panem Hadaščokem nst. 6. května 2015 a zdrojů z Magistrátu Statutárního města Ostravy: Mgr. Šebestová odmítla tristní dopis panu Hadaščokovi nst. signovat i proti přání/pověření Radou a následně Zastupitelstvem města. Chytře jako liška bystrouškatéto situace takticky vybruslila. Raději si vzala včas dovolenou, omluvila se i z jednání Zastupitelstva 29. dubna 2015. V době odesílání písemnosti panu Hadaščokovi nst. na konci dubna 2015 ještě pořád nebyla k zastižení! Dopis pak podepsal v zastoupení Vážený pan náměstek primátora Mgr. Radim Babinec z hnutí ANO (viz dokumenty).

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (začerněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména části občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě některá jména fyzických osob nezačerňuje: Má souhlas např. Petra Hadaščoka st., Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů, Svobodní, v Moravskoslezském kraji), Mgr. Radka Přepiory (nezávislý publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) a dalších se zveřejňováním jejich jmen dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Jde např. o kompletní vynechání úvodního slova Váženého pana plk. Mgr. et Bc. René Dočekala – ředitele Městského ředitelství Policie České republiky v Ostravě, dále jsou vynechány třeba veřejné nelichotivé poznámky Váženého pana starosty Lhotky Josefa Šrámka (ODS) na adresu lhotských petentů, kteří chtějí zachránit místní park; zcela chybí opomenutí Váženého pana primátora ve věci udělení slova do diskuse písemně přihlášenému panu Hadaščokovi nst. odpoledne k bodu č. 68 aj. okolnosti, které naštěstí zachytil přepis audionahrávek publikovaný Společenstvím webu Necipujtenas.CZ zde. SwN již proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat prohlášení zde, které přesněji zachycuje doslovně pronesené výroky pana Hadaščoka nst., pana primátora Ostravy Ing. Tomáše Macury, Váženého pana zastupitele JUDr. Lukáše Semeráka a dalších osob, dále kontext a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Podrobný výklad celé problematiky a nezákonnosti/neústavnosti vymáhání čipování je pak k dispozici v samostatných materiálech: A, B, C, D, E, F a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vynucování čipování zde).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/oficialni-zapis-z-5-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-29-4-2015.pdf

Zdroj originálu: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/Zpisz5.ZM.pdf

 • 2015, 15. dubna: Oficiální zápis z jednání poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: Přípravy na vynucování čipování v plném proudu; paradoxně pouze komunisté varují před likvidací přirozených práv/svobod chovatelů a před postihováním dosud nevinných lidí! Pravicové parlamentní strany tristně mlčí! Jak je to možné? – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo důležitý dokument z provenience Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nazvaný „Zápis z 18. schůze zemědělského výboru, která se uskutečnila 15. dubna 2015 v PS PČR“, který mj. v bodu 5.2. informuje širokou veřejnost o úspěchu tzv. ´čipovací lobby´ z hlediska přesvědčení některých zákonodárců o nutnosti úpravy tzv. ´pro-čipovací legislativy´, jejímž skutečným cílem je donucení všech občanů ČR k povinným implantacím mikročipů do živých těl nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva, zavedení nových kontrol a poplatků (nákupy identifikačních čipů) pro i tu nejposlednější babičku třeba z Hané a neuvěřitelné posílení moci nikým nevolených ochránců přírody. O pravých intencích těchto ´pro-čipovacích´ lobbistů již SwN informovalo ve svém článku zde. K jak děsivým koncům podobné záměry v případě jejich prosazení do právních předpisů vedou posléze Společenství webu Necipujtenas.CZ lidem vysvětlilo dle zpráv „CNNMoney“ ve svém textu zde. – Výše uvedený Zápis však uvádí, že vymahači plošného čipování narazili na složité právní problémy a už nyní byli nuceni přiznat dopady na mnoho dalších oblastí života celé společnosti. Urputná snaha o prosazení legislativního násilí tak doufejme nebude mít vůbec lehkou cestu. Navíc paradoxně na obranu dosud nevinných občanů/chovatelů, kteří čipování ze zásady/přesvědčení/víry odmítají odhodlaně vystoupil veřejně pouze Vážený pan poslanec Ing. Pavel Kováčik (předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy; KSČM): Řekl, že současná legislativa již umožňuje plně trestat týrání zvířat a není tedy nutné nic měnit. Varoval před postihováním poctivých chovatelů. Bohužel tradiční zastánci svobody/přirozených práv občanů z tzv. pravicového spektra většinou se svými příspěvky nevystoupili a nepochopitelně mlčeli. Přesný text ze Zápisu k dotčenému bodu zní takto:

5.2. Různé. H. Pavera vystoupil k tématu dnes zmíněné problematiky týrání zvířat. Zda by nebylo vhodné ze strany ZEV vyjádřit podporu a začít pracovat na opatřeních vč. legislativních k odstranění nežádoucích jevů v této oblasti. M. Balaštíková informovala, že v této věci s posl. G. Peckovou vytvořily pracovní skupinu, která již pracuje (proběhly 2 pracovní stoly) a která si bere za cíl vypracovat návrhy pro zlepšení situace v této oblasti. Dopady jsou ale do více resortů. Je to složitější a práce bude hodně. Vyzvala členy ZEV, pokud mají zájem o práci v této pracovní skupině, aby se jí přihlásili. P. Kováčik – Je to především medializované téma. Již dnes je možné tuto nekalou činnost postihovat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Je třeba důsledné uplatňování tohoto zákona. Je také třeba při jakýchkoliv úpravách dbát na to, aby změny nepostihly poctivé chovatele.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/record-from-the-czech-parliament-paradox-czech-communist-party-kovacik-standing-for-liberty-and-natural-rights-against-mandatory-microchipping-czech-republic-2015.pdf

 • 2015, 31. března: Poslanec Evropského parlamentu Ing. Petr Mach, Ph.D. a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní) dodržel svá předvolební prohlášení: Aktivně se zasazuje o osvobození občanů Ostravy z područí totalitní čipovací vyhlášky, kterou protlačilo bez vědomí obyvatelstva minulé politické vedení třetího největšího města v České republice! – Společenství webu Necipujtenas.CZ obdrželo dne 30. března 2015 velice vstřícný dopis přímo na hlavičkovém papíře Evropského parlamentu a to rovnou od Váženého pana europoslance a předsedy Svobodných Petra Macha. Populární český/evropský politik se v něm jednoznačně zastal nejen širokých vrstev občanů Ostravy, kteří odmítají akceptovat nelegální/neústavní místní vyhlášky č. 9/2012č. 5/2013 o vynucování označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v soukromých lidských obydlích, nýbrž Petr Mach také odvážně zvedl pomyslný prapor svobody na barikádě hájené všemi zle utlačovanými lidmi České republiky vůči jakémukoliv legislativnímu násilí. – Výše uvedené podzákonné předpisy totiž nadělilo obyvatelstvu minulé ostravské politické vedení, které posléze mj. díky tomu utrpělo v komunálních volbách na podzim roku 2014 drtivou volební porážku. – Petr Mach ve svém písemném stanovisku oslovuje Váženého pana nového primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA a všechny Vážené zastupitelky, Vážené zastupitele Ostravy, aby se vynasnažili napravit zřetelně zdokumentované křivdy a rozhodli se čipování psů na území svého města opět zdobrovolnit. – Nyní tedy nastal čas pro realizaci předvolebních prohlášení obzvláště také ze strany Váženého pana primátora Macury, který byl mj. loni zvolen do své funkce hlasy desítek tisíc ostravských obhájců přirozených práv/svobod občanů i jejich zvířat. Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženému panu primátorovi opakovaně nabídlo svou vstřícnou pomocnou ruku při odbřemenění chovatelů zvířat z čipovacího jha a předložilo mu navíc k otázce (ne)vynucování implantací RFID transpondérů jak právní, tak faktické analýzy situace v Ostravě i ve světě. Může je kdykoliv argumentačně/svobodně využít. 

Celý text dopisu Váženého pana europoslance Macha je k dispozici níže. Byl ve své elektronické formě zaslán dne 31. března 2015 zastupitelům Statutárního města Ostravy prostřednictvím kontaktní adresy Váženého pana primátora Macury a Vážené paní náměstkyně pro otázky životního prostředí.

Text dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní):

Vážený pane primátore, Vážené zastupitelky/zastupitelé Statutárního města Ostravy,

jako europoslanec zvolený za Stranu svobodných občanů, která hájí svobodu jednotlivce a osobní odpovědnost, se zabývám i otázkou povinného čipování zvířat.

Jsem si vědom toho, že některá města přistupují k tomuto opatření s úmyslem zvýšit bezpečnost občanů, případně dohledatelnost zvířete. Domnívám se však, že čipování k tomuto nepovede. Samotný čip nijak nezabrání útoku psa na člověka. Zodpovědný majitel svého psa hlídá i bez čipu a ten nezodpovědný jej nemusí ani nechat očipovat.

Dále jsou zde zdravotní aspekty a nucení zbytečného zásahu do těla zvířete. V neposlední řadě člověk nemůže být nucen zvíře čipovat a mít další zbytečné náklady spojené s chovem psa.

Již 14. března 2013 jsem se rozhodl po pečlivém prostudování situace podepsatPetici proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“: organizované panem Petrem Hadaščokem.

Nejen jakožto poslanec Evropského parlamentu zvolený mj. občany Ostravy, nýbrž jako předseda Strany svobodných občanů, odmítám metody legislativního vynucování čipování zvířat, které nejen v České republice nahrazují na základě vyhlášek mnoha měst tradiční psí známky.

Svobodní jsou pro svobodu volby majitelů psů a odmítají iniciativy obcí/měst, které nutí jednotlivé majitele psů nechat svému čtyřnohému svěřenci implantovat čip. Lidé, kteří implantaci čipu do těla psa považují za ohrožující zdraví psa, nebo ji považují za drahou, za eticky špatnou či z jakéhokoliv důvodu čip odmítají, mají mít právo registrovat psa prostřednictvím běžné a osvědčené známky.

S přátelským pozdravem

Petr Mach (vlastnoruční podpis) poslanec Evropského parlamentu.

Zdroj: Autorizovaný otevřený dopis poslance Evropského parlamentu Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) odeslaný dne 28. března 2015 z Bruselu do Ostravy. Písemnost převzal šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ Vážený pan Mgr. Radek Přepiora dne 30. března 2015. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/otevreny-dopis-vazeneho-pana-europoslance-petra-macha-primatorovi-a-zastupitelum-ostravy-28-3-2015.pdf

 • 2015, březen: Město Písek hlásí velké vítězství moudrosti a svobody nad tyranskými plány zástupců čipovací lobby! Návrh na zavedení povinného vynucování čipování psů držených v soukromých domácnostech občanů nebyl schválen! – Webové stránky periodika „Písecký deník“ (PD), který patří pod křídla společnosti „VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.“, náleží k rodině nejvýznamnějších novin České republiky s dominantním postavením ve většině krajů a vysokou čteností. Redaktoři MD a také Hitrádia Faktor seznámili širokou veřejnost dne 25. března 2015 s rozhodnutím Rady jihočeského historického města Písku (cca 29.720 obyvatel), která odmítla svým březnovým hlasováním návrhy zástupců tzv. ´čipovací lobby´ na zavedení povinného trvalého označování psů držených v soukromých domácnostech občanů. Hlavním důvodem nesouhlasu s vynucováním implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat byla především evidentní finanční náročnost, nesystematičnost a nevynutitelnost zamýšleného zásahu z hlediska občanských práv a svobod v konkrétních/praktických situacích. Oficiální nesouhlasný materiál s uvalením nového čipovacího břemene na obyvatelstvo města Radě předložil včetně důvodové zprávy přímo 1. místostarosta Písku zvolený za TOP 09 Vážený pan JUDr. Josef Knot, MBA. Vlastní text dokumentace zpracovali: Vážený pan Ing. Roman Svoboda, MBA (vedoucí finančního odboru) a Vážená pracovnice oddělení rozpočtu, daní a poplatků Eva Majerová. – Písecký zastupitel Martin BrožČeské pirátské strany (Piráti) takový výsledek pro PD ocenil, protože občanům by město nemělo používání různých technologií nařizovat z pozice síly. – Vedoucí „Útulku pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a PísekVážená paní Alexandra Auterská redakci PD vysvětlila, že samotné čipování je bez dokonalého systému registrace úplně k ničemu. Dokonce jednoznačně na základě svých zkušeností uvedla: Mnoho psů sice má pod svou kůží čip, nicméně jeho číslo nefiguruje v žádné databázi. Paní Auterská navíc připomněla známý fakt: Řada chovatelů prostě odmítá někam své nejlepší čtyřnohé kamarády vůbec i jen úředně registrovat. – Tito lidé také nechtějí městu platit neférové/horentní sumy za vlastní zvířata. Odmítají nastřelovat psům pod kůži nějaký ten předražený čip a pak ještě nádavkem akceptovat na ulici své naháněv době rodinné procházky městskými činovníky s RFID čtečkami.

Oficiální znění materiálu pro jednání Rady města Písku dne 19. 3. 2015 jasně říká:

Zavedení povinného trvalého označování psů ve městě Písku by však přineslo zvýšené finanční náklady pro chovatele (držitele) psů nebo pro obec, pokud by tyto náklady převzala. V současné době se pohybuje cena elektronického čipu včetně aplikace u odborně způsobilé osoby (veterinárního lékaře) v rozmezí Kč 500,-- – 700,-- na jednoho psa. Cena za jedno čtecí zařízení elektronických čipů se pohybuje od Kč 3.000,-- za jednoduché zařízení až po Kč 10.000,-- – 25.000,-- za profesionální zařízení. Při rozhodování o případné změně v systému evidence a označování psů bude hrát významnou roli i ochota obce převzít na sebe náklady na trvalé označování psů (čipování), a to oproti volbě možnosti slevy z místního poplatku, který držitel psa v současné době platí. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu 2.188 evidovaných psů je aktuálně pouze 85 označených mikročipem, by náklady na zajištění označení psů převyšovaly roční příjem obce zajištěný výběrem místního poplatku ze psů (v roce 2014 bylo vybráno na místním poplatku ze psů 915 tis. Kč). /.../ Nezanedbatelnou položkou budou i finanční náklady na pořízení a následné udržování systému evidence trvale označených psů včetně zvolení si takových povinných údajů, zadávaných do systému, aby nedocházelo ke střetu se zákonem o ochraně osobních údajů. Závěrem je třeba říci, že současný systém evidence psů ve městě Písku je plně vyhovující. Držitelé psů, kteří v současné době již využili možnost své psy trvale označit elektronickým čipem, jsou dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích od 01.01.2015 od místního poplatku osvobozeni, a to na dobu 12 měsíců. K trvalému označování psů přistoupilo v rámci měst Jihočeského kraje, na základě veřejně dostupných informací, pouze město Vodňany. Materiál byl vypracován ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje zachovat stávající systém evidence psů ve městě Písku a přijmout usnesení označené jako b) neschvaluje možnost trvalého označování psů ve městě Písku.

– Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti připomíná dodnes nevyřešenou tristní situaci v Ostravě v České republice. Majitel třeba takového zdejšího psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou místní vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře čipovat s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragická kauza pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel dodnes nezrušený právní předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále informuje, že obzvláště v nynější době začínají opět globální sdělovací prostředky bombardovat světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013/2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

Zdroj: http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument23697.pdf; http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/povinne-cipovani-psu-radni-zamitli-20150325.html; http://www.mesto-pisek.cz/aktuality/informace-k-mistnimu-poplatku-ze-psu-pro-rok-2015/1793; http://www.hitradiofaktor.cz/clanek/povinne-cipovani-psu-nebude

 • 2015, 25. února: Výkladový analytický komentář k oficiálním statistickým údajům Městské policie Ostrava z února 2015: Opět potvrzena nedokonalost systému čipování domácích zvířat a přetrvávající problémy s opuštěnými psy! Ostravská obecně závazná „čipovací“ vyhláška z roku 2012 nenaplnila svůj předpokládaný účel!

Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo k analýze další exkluzivní písemné odpovědi a statistická data (viz níže v příloze) z působnosti Městské policieOstravě (MPO). Široká veřejnost tím dostává do rukou velmi cenný materiál, který ukazuje nedokonalost systému vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (psů), případně též dalších živých tvorů. To vše především díky profesionální a vysoce korektní/otevřené komunikaci/spolupráci Váženého pana ředitele ostravských městských strážníků Mgr. Zdeňka Harazima, Váženého pana vedoucího MPO pro oblast Ostrava-Martinovská Bc. Jindřicha Petrušky, dále především také díky mediátorskému přístupu Váženého vedení městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou. Ke cti výše uvedených úředních osob je třeba uvést: Oficiální data MPO byla získána do přibližně jednadvaceti dnů prostřednictvím pouhé slušné gentlemanské dohody! Nebylo třeba o ně vůbec žádat složitější zákonnou cestou.

Obdržené informace dále doplňují již dříve zveřejněné dopady ostravské tzv. „povinné čipovací akce“ dle dikce neblaze proslulé místní obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 a souvisejících podzákonných předpisů o vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl psů a povinném nakupování mikročipů.

Z analýzy vyplývají následující fakta, závěry:

A/ Pro území celého Statutárního města Ostravy:

– Městská policie Ostrava uvedla, že od 1. ledna 2014 (tehdy vstoupila v úplnou platnost vyhláška č. 9/2012) do 20. února 2015 už postihla kvůli čipování psů celkem 84 osob, z toho 2 domluvou, 1 udělením blokové pokuty a 81 případů předala k řešení do přestupkového/správního řízení. (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ ovšem opakovaně ostravským centrálním politikům předložilo právní rozbory nezákonnostineústavnosti vyhlášky č. 9/2012, podle které zastupitelé nutili MPO postupovat.) 

– Příslušníci MPO nemohou vstupovat v rámci plnění služebních úkonů pouze ve věci dohledu nad čipováním zvířat na soukromé pozemky nebo do soukromých domácností/obydlí. Chovatelé psů, kteří své nejlepší čtyřnohé přátele nedali podle vyhlášky č. 9/2012 z různých důvodů očipovat a chovají je pouze na zahrádce, na svém vlastním pozemku nebo v domě, tak nemohou strážnici k implantaci RFID transpondéru do živého těla zvířete nutit. Samotné vymáhání čipování formou městského podzákonného předpisu pak ovšem zcela postrádá jakožto systém smysl.

B/ Specificky pro katastr městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou:


– Městská policie Ostrava si uvědomuje venkovský/příměstský ráz Polanky nad Odrou (běžný každodenní kontakt obyvatelstva se zvířaty i přírodou): Žádné speciální/cílené akce zaměřené na vynucování čipování psů v souvislosti s ostravskými místními obecně závaznými vyhláškami zde neprováděla ani neprovádí.

– Od roku 2014, kdy vstoupila v úplnou platnost vyhláška č. 9/2012, nebyl vyšetřován v Polance ani jeden přestupek porušení tzv. „čipovací povinnosti“.

– V letech 2009 – 2012 a od schválení povinného čipování v říjnu roku 2012 až do roku 2014 se na území Polanky nad Odrou nepodařilo vyřešit situaci se zatoulanými/ztracenými psy. Přibližně 40% odchycených čtyřnohých domácích mazlíčků nemohlo být vůbec navráceno zpět ke svým majitelům.

– MPO vysvětlila, že registr údajů RFID transpondérů (soukromý nebo městský) obsahoval v několika případech nepřesné a nesprávné údaje, což zcela znemožnilo navrácení zatoulaných živočichů zpět domů: systém čipování psů zde zcela selhal.

– Městští strážníci vůbec neevidují jakékoliv útoky volně pobíhajících psů (pokousání apod.) na lidi: Tedy argumenty politiků o nebezpečných zvířatech ve městě, které byly v tomto smyslu zdůrazňovány v rámci PRO-čipovací kampaně z minulých let, zcela postrádaly jakýkoliv oficiální faktický základ.

– Vážený pan ředitel MPO výslovně zdůraznil, že v zavedení implantací RFID transpondérů nespatřuje zlepšení bezpečnosti občanů. (Poznámka: Takové vyjádření je velmi signifikantní, jelikož obzvláště z dokumentů Statutárního města Ostravy zveřejněných v červnu 2014 Společenstvím webu Necipujtenas.CZ vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších argumentů Komise Statutárního města Ostravy pro životní prostředí bylo: Čipování psů prý zavedli především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva /SIC!/.)

Závěr: Výše citovaná fakta potvrdila nedokonalost systému čipování domácích zvířat a přetrvávající problémy s opuštěnými psy. Je zcela evidentní, že ostravská obecně závazná „čipovací“ vyhláška č. 9 z roku 2012 nenaplnila svůj původně předpokládaný cíl. Navíc pokud by se nyní některý dotčený chovatel psů rozhodl hájit svá přirozená práva/svobody vůči povinnému čipování např. v rámci českého Ústavního soudu nebo u evropské justice: zveřejněná právní analýza prokázala, že s velkou pravděpodobností uspěje. Vynucování čipování představuje dodnes pro mnohé občany zcela zbytečné/nesystémové břemeno. Nové politické vedení města by mělo všechny podzákonné předpisy s tématikou vymáhání čipování zcela zrušit a implantace RFID transpondérů nanejvýš zdobrovolnit.

Zdroj: Komunikace šéfeditora webu Necipujtenas.CZ Váženého pana Mgr. Radka Přepiory ze dne 4., 6. a 24. února 2015 s Váženým panem ředitelem Městské policie v Ostravě Mgr. Zdeňkem Harazimem, Váženým panem vedoucím MPO pro oblast Ostrava-Martinovská Bc. Jindřichem Petruškou, dále především také mediátorská činnost Váženého vedení městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/oficialni-statisticka-data-mestske-policie-ostrava-opet-potvrdily-selhani-systemu-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili-unor-2015.pdf

 • 2015, 6. února: Texas hlásí důležitý pokus o legislativní ukončení vynucování čipování studentů! – Dne 6. února 2015 předložila politička, křesťanka, podnikatelka a senátorka Lois W. Kolkhorstová z republikánské strany („The Republican Party“) v Senátu státu Texas návrh zákona č. SB486, který zakazuje školám napojeným na systém veřejného vzdělávání vymáhat po svých studentech akceptaci povinné identifikace metodami RFID aktivních/bezkontaktních transpondérů nebo také jinými podobnými formami. Výše uvedená legislativa zpracovaná v originále velice krátkým/jasným způsobem zabraňuje státním vzdělávacím zařízením v nemístných požadavcích na mandatorní přijetí bezdrátové/dálkové identifikace dětí/mládeže a v nedobrovolném přenášení osobních údajů skrze WiFi apod. Navíc odmítá vynucování sledování pohybu studentů. – Kolkhorstová získala v minulém roce velmi cennou politickou podporu od senátora a současného kandidáta na amerického presidenta pro rok 2016 Teda Cruze včetně nedávného texaského guvernéra Ricka Perryho i jeho následovníka Grega Abbotta. – Zákony zaměřené vůči ´čipovacímu násilí´ platí a nebo byly učiněny pokusy o jejich prosazení např. v Missouri, kde už poslanci dokonce zakázali zaměstnavatelům požadovat po svých podřízených povinné implantace RFID mikročipů. Zdejší právní předpis SB523 pak loni roku 2014 zabránil školám vnucovat žákům používání RFID identifikace. – V minulosti byly navíc schváleny nebo alespoň předloženy k legislativnímu procesu zákony o ukončení čipování lidí a zvířat třeba v Kalifornii, Tennessee, Georgii, Virginii, Severní Dakotě, Wisconsinu a v dalších státech USA. – Američtí zákonodárci tak mj. velmi moudře/vizionářsky ochránili své občany vzhledem k současnému tristnímu evropskému trendu masové propagace čipování občanů dle vzoru lidských čtyřnohých domácích mazlíčků.  

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/texas-state-senate-bill-republican-lois-w-kolkhorst-possible-end-of-mandatory-microchipping-students-2015-usa.pdf

 • 2015, 2. února: Velká Británie oficiálně uznala na začátku února 2015 formou prováděcího podzákonného předpisu č. 108/2015 vážná zdravotní rizika čipování zvířat a nařídila pod hrozbou sankcí poctivé hlášení všech negativních medicínských účinků implantovaných RFID transpondérů! – Druhého února roku 2015 podepsal lord Rupert de Mauley z funkce „Parlamentního podsekretáře státu pro přirozené životní prostředí a vědu“ („Parliamentary Under Secretary of State for Natural Environment and Science“) v rámci své pozice na britském Ministerstvu životního prostředí, výživy a záležitostí venkova („Department for Environment, Food and Rural Affairs“, „DEFRA“) prováděcí předpis („Statutory Instrument“) č. 108/2015 nazvaný „Čipování psů (Anglie) nařízení 2015“ („The Microchipping of Dogs (England) Regulations 2015“). Jeho lordstvo de Mauley tím naplnilo v praxi zmocnění Parlamentu dle dikce zákona „Animal Welfare Act 2006“. Výše uvedený prováděcí předpis nabyl platnosti na konci února 2015. Byl zveřejněn mj. na webu legislation.gov.uk. S návrhem jeho znění byla již loni (2014) seznámena Evropská komise v souladu s direktivami o technologických standardech č. 98/34/EC a č. 98/48/EC.

  Předpis č. 108/2015 a doplňkové vysvětlující memorandum (kompletní znění níže) krom jiného zřetelně uvádějí:

  1/ Zavedení povinného čipováni psů bude v Anglii doprovázeno od 6. dubna 2016 z vůle státní moci nejen nuceným shromažďováním chovatelských údajů do jednotné centrální databáze, vymáháním na občanech úzce související neustálé/přesné aktualizace dat, zákazem prodeje neočipovaných psů, pověřováním rozsáhlého okruhu soukromých osob pravomocemi k vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat (v případě odporu chovatele mu může být živočich odebrán), nýbrž také především dochází k oficiálnímu uznání – ze zákona – možností vzniku vážných zdravotních komplikací v souvislosti s úkony čipování psů a k udělení výsady veterinárním lékařům zabránit samotné implantaci mikročipu dle vystavení odborného potvrzení na legislativně předepsaném formuláři.

  2/ Anglická státní správa bude od 6. dubna 2016 ještě přísněji dohlížet, regulovat/sankcionovat odbornost/školení osob, které závažný úkon čipování provádějí.

  3/ Anglie bude trestat každého občana za nereportování státu nežádoucích účinků RFID implantovaných mikročipů.

  4/ Nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto:

  – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu

  – „migrace mikročipu z místa implantace

  5/ Británie akceptuje technologická rizika selhání RFID transpondérů:Pro účely tohoto nařízení ´selhání mikročipu´ znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem.“

  6/ DEFRA: Statistická data o nejúspěšnějších metodách navracení zatoulaných zvířat zpět k jejich chovatelům za poslední tři roky prokázala především vysokou úspěšnost využití klasického obojku (třeba se známkou/adresářem) a obyčejných dotazů/pátracích akcí majitele, nikoliv tedy samotné identifikace psů formou čipování. V minulých třech letech bylo předáno anglickým úřadům každoročně v průměru „102.000“ zatoulaných psů, z nichž bylo „56.000“ (54,9%) vráceno domů díky obojku/dotazování a přitom pouze kolem „23.000“ (22,6%) psů za využití RFID transpondéru.

  7/ DEFRA také zveřejnila fakta o neustálém dvacetiletém přirozeném/dobrovolném/každoročním nárůstu počtu očipovaných psů. Jejich majitele nebylo nutné k takovému kroku nutit zákonem.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/rupert-de-mauley-defra-england-recognizes-health-risks-of-rfid-microchipping-february-2015.pdf

 • 2015, 27. ledna: Britská vládní regulační agentura „Ofcom” představila děsivý plán na zavedení státní chytré orwellovské vševědoucí společnosti Velkého bratra, kde budou hrát stěžejní úlohu RFID čipy aj. nositelné nebo lidem, zvířatům, věcem, budovám, vozidlům implantované senzory. Právo každého člověka na odmítnutí (OPT – OUT) má však zatím zůstat zachováno!Britská vládní agentura „Ofcom(The Office of Communications) má ve své kompetenci mj. regulaci oblasti telekomunikací, pošt a dalších souvisejících otázek na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Jejími nápady se ovšem inspiruje celá řada států i velkých měst v Evropské unii včetně České republiky, Prahy nebo Ostravy aj. – „Ofcom” zveřejnil 27. ledna 2015 svůj oficiální dokument nazvaný „Podpora investic a inovací v oblasti Internetu věcí. Shrnutí odpovědí a další kroky” („Promoting investment and innovation in the Internet of Things. Summary of responses and next steps”), ve kterém přiblížil navrhované řešení vlády směřující k vytvoření státní/chytré („Smart city“; „Smart region”; „Smart state”) orwelliánské vševědoucí společnosti Velkého bratra v rámci propagace všeobecného rozšíření „Internetu věcí“ („The Internet of Things“, IoT) a Internetu všeho („Internet of Everything“, IoE), kde budou hrát stěžejní úlohu RFID čipy aj. nositelné nebo lidem, zvířatům, věcem, budovám, vozidlům implantované senzory. Právo každého člověka na odmítnutí (OPT – OUT) má však zatím zůstat naštěstí zachováno. Text dokumentu přímo vyzdvihuje jako vhodné metody k využití všeobecného monitorování občanů, jejich fyziologicko-zdravotního stavu, životních zvyklostí i majetku například: aktivní medicínské implantáty” (Active Medical Implants),zařízení určená pro implantace zvířatům“ (Animal Implantable Devices), „RFID“ (Radio Frequency Identification), „radiové mikrofony“ (Radio Microphones) a celý seznam dalších způsobů získávání dat ze soukromého života každého občana dokonce přímo u něj doma, v autě, kanceláři, na chatě, v parku, na cestě, na zahrádce, v hospodě atd. To vše bez soudního příkazu (nebo také s ním). Výše uvedená zařízení/implantáty mají vládě a podle jejích pravidel hrajícím fyzickým/právnickým osobám umožnit skrze WiFi aj. datové sítě sledování, dálkové regulování „kondice a úrovně aktivity“ člověka přímo v soukromém nebo veřejném prostoru (viz zákony o boji s terorismem, kyberzločinností). – Představitelé „Ofcomu” dále zdůraznili, že si uvědomují obavy široké veřejnosti ze zneužití osobních dat, jelikož někdy vůbec ani lidé neví, že o nich nějaké zařízení s připojením k Internetu shromažďuje informace zcela bez jejich vědomí, které potom odesílá ke zpracování/sdílení neznámo kam/komu. Každý člověk by tedy měl být nejprve přesvědčen o prospěšnosti sdílení svých dat a ty pak poskytnout druhé straně dobrovolně pouze na základě svého informovaného souhlasu s právem na plný/nediskriminační opt-out. – Občané České republiky už naštěstí dobře vědí, že jejich „data se stávají lukrativní hodnotou, novou měnou, novou komoditou v hodnotě zlata”. Bohužel mnozí politici se budou i přesto opět snažit prosadit myšlenky chytrých měst/regionů/států, ideje Internetu věcí, Internetu všeho a to pomocí metod legislativního násilí bez práva na odmítnutí, jak to bylo možné sledovat např. v Ostravě od roku 2012 v kauze vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zdejších psů s potenciálem plošného postihu desítek tisíc obyvatel likvidačními pokutami a nezákonnými kontrolami jejich zvířat bez posvěcení nezávislým soudem. Vždyť prý nesmí být žádná skupina zúčastněných ponechána stranoua je třeba monitorovat vše, co se ještě „ve městě každodenně „hýbe“ a co vykazuje společné a opakované rysy“. Stane se tedy Ostrava jakýmsi velkým špionážním centrem, velkým ´žalářem národů´, kde „každý detektor rádiově komunikuje s datovým kolektorem umístěným například na sloupu veřejného osvětlení“? Jak budou asi lidsky/eticky řešeny těžké životní situace mnoha občanů, když bude díky Internetu věcí a konceptu chytrého města obyvatelstvo vystaveno automatickému/autoritářskému řízení svých životů, kde budou politici vědět o každém všechno, kde už nebude možné posedět s dívkou v parku bez nebetyčného šmírování kamerou s rádiovými mikrofony propojenými dálkově přímo s kanceláří vedení města, kde nebude možná žádná opravdová opozice ani disent, kde budou ostatně i agendy „ohledně správy poplatků za psyvyřizovány pouze strojově a vůbec kde všechny předpisy pro poplatky se generují plně automaticky a systém obsahuje i nástroj pro upomínkové a exekuční řízení“? Uvědomují si vůbec politici: do jakého pověstného ´čertova kolečka´ občany vedou? Společenství webu Necipujtenas.CZ zároveň upozorňuje obzvláště po svých dvouletých tristních zkušenostech mj. v oblasti obrany občanů před legislativním násilím a vynucováním RFID čipování domácích zvířat, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo začne vymáhat například povinnou implantaci čipů do lidského organismu pod různými záminkami tzv. „veřejného zájmu“ třeba podobně jako očkování. Lidé by si měli včas uvědomit, že není všechno zlato, co se třpytí. Nekritické/automatické přijímání technologických novinek bez používání zdravého rozumu, bez možnosti opt-outu (prosazení do praxe vůči politickému násilí jasného občanského NE) a tolik potřebné moudrosti: vede mnohdy k destrukci a nikoliv ke společenskému pokroku. Od marketingové (ne)dobrovolnosti bývá totiž pak už často jen krůček k povinnosti, donucování. Zkušenosti s nacistickými praktikami sledování/označování a tzv. ´konečné řešení´, tedy likvidace nepohodlných osob i celých národů, asi není třeba připomínat. Ostatně projekty moderních chytrých měst jsou úzce provázány s vysoce nebezpečnou „Agendou 21“. Jako svobodné lidské bytosti bychom to neměli nikdy připustit! Už kvůli našim blízkým a především dětem.

  Dokument „Podpora investic a inovací v oblasti Internetu věcí. Shrnutí odpovědí a další kroky” („Promoting investment and innovation in the Internet of Things. Summary of responses and next steps”) je k dispozici níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/ofcom-the-office-of-communications-document-highlighting-dangers-of-rfid-microchips-and-other-implantable-devices-for-our-society-in-the-era-of-smart-cities-great-britain-27-1-2015.pdf

 • 2015, 22. ledna: Právní analýza ústavní (ne)slučitelnosti vynucování povinného čipování psů potvrdila drtivou většinu legislativních námitek Společenství webu Necipujtenas.CZ!

  Exkluzivně pro občany Ostravy, České republiky, Evropské unie, vůbec pro všechny chovatele zvířat i jejich rodiny, kteří všichni těžce nesou prolamování svých ústavních přirozených práv/svobod, používání metod legislativního násilí, a na základě své prosby: získalo Společenství webu Necipujtenas.CZ právní analýzu (ne)slučitelnosti vymáhání povinného čipování psů s ústavním pořádkem České republiky a také s právem Evropské unie.

  Dokument (k dispozici níže) potvrdil drtivou většinu legislativních námitek Společenství webu Necipujtenas.CZ. Jeho autorem je specialista na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity PalackéhoOlomouci (druhá nejstarší právnická fakulta v České republice z hlediska založení) Vážený pan Tomáš Grygar, jenž mj. zastává funkci místopředsedy Strany Svobodných občanů (Svobodní) v Olomouckém kraji.

  Ve vztahu k předneseným legislativním námitkám Společenství webu Necipujtenas.CZ pan Grygar navíc vyjádřil své stanovisko:

  S drtivou většinou toho, co jste napsali souhlasím a držím Vám palce. Kéž by tak občansky aktivních lidí, jak jste Vy, bylo více.

  Vážený pan Tomáš Grygar ve své analýze z 22. ledna 2015 píše:

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/posudek-neustavnosti-vynucovani-cipovani-uscr-eslp-vazeny-pan-tomas-grygar-pfupo-22-1-2015.pdf

 • 2015, 14. ledna (prosinec a listopad 2014): VÝKLADOVÝ ANALYTICKÝ KOMENTÁŘ K OFICIÁLNÍM STATISTICKÝM ÚDAJŮM MĚSTA OSTRAVY Z LET 2009 AŽ 2014, KTERÉ POTVRDILY NEÚSPĚŠNOST, NÁKLADNOST A ZBYTEČNOST SYSTÉMU VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ PSŮ FORMAMI LEGISLATIVNÍHO NÁSILÍ 

Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo k analýze exkluzivní písemné statistické materiály Statutárního města Ostravy datované listopadem/prosincem 2014 (viz níže v příloze), které vyhodnocují dopady zdejší tzv. „čipovací akce“ dle dikce neblaze proslulé místní obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 a souvisejících podzákonných předpisů o vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl psů a povinném nakupování mikročipů: To vše díky oficiální žádosti o informace vzešlé z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji – a spolupráci Vážených zaměstnanců Magistrátu Statutárního města Ostravy, Městské policie Ostrava, včetně vedoucího Odboru ochrany životního prostředí Váženého pana Ing. Bc. Pavla Valeriána, Ph.D. a Váženého pana ředitele městských strážníků Mgr. Zdeňka Harazima.

 Z analýzy vyplývají následující fakta a závěry:

A) V letech 2010 až 2014 zaznamenává Statutární město Ostrava každoroční pokles ve výběru poplatků ze psů v rozmezí 132.098,- Kč až 187.290,- Kč a k 23. květnu roku 2014 to bylo dokonce 3.531.018,- Kč. Zdejší vyhláška o vymáhání čipování psů č. 9/2012 měla tento permanentní sestupný trend definitivně zvrátit a zavést dle mínění někdejšího politického vedení Ostravy tzv. „pořádek“. Statistická data však potvrdila, že k tomu nedošlo. Jen v roce 2012 (přijetí „čipovací vyhlášky“) odevzdali chovatelé na úřadech v Ostravě o 537.085,- Kč méně na poplatcích za své domácí čtyřnohé mazlíčky než roku 2009. Podobně v prvním roce platnosti výše uvedené vyhlášky to bylo o 669.183,- Kč méně a k 23. květnu 2014 už dokonce o závratné 4.200.201-, Kč méně než roku 2009. Přitom poplatek za psy je v Ostravě zpravidla splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Navíc v roce 2013 musela Ostrava odečíst od získaného poplatku za psy 1.600.000,- Kč na nákup úředních RFID čteček, mikročipů a související finanční „čipovací dotace“ určené městským chovatelům psů. Čipování jakožto systém určený mj. pro zefektivnění výběru poplatků ze psů tak na celé čáře selhal.

B) V období let 2009 až 2012 probíhalo v Ostravě každoroční/přirozené/dobrovolné navyšování počtu psů označených mikročipem jejich chovateli nebo veterináři ve spolupráci s městským útulkem o 54 až 115 zvířat. Po schválení vyhlášky č. 9/2012 a mediální kampani, která hrozila lidem nezákonnými likvidačními pokutami, došlo v roce 2013 ke skokovému nárůstu počtu zaevidovaných a očipovaných psů na 11.364 živočichů, ale příštího roku již byl vidět k datu 26. listopadu 2014 opět dramatický pokles na 1.873 čtyřnohých domácích mazlíčků označených RFID podkožními transpondéry. Podle vyjádření tiskové mluvčí centrální ostravské radnice se však pohybuje ve městě celkem přibližně 24 tisíc pejsků: Ke dni 5. ledna 2015 prý bylo evidováno pouze 18.089 očipovaných psů a zhruba 6.000 domácích mazlíčků svému označení mikročipem díky svým chovatelům vytrvale vzdorovalo. Pokud pomineme logický rozpor v datech o počtech očipovaných zvířat oficiálně uváděných Odborem ochrany životního prostředí ostravského magistrátu a na druhé straně paní tiskovou mluvčí, tak i přesto se městu nezdařilo zavést onen pověstný „pořádek“ ani v této oblasti evidence psů. Z hlediska vynucení implantací RFID transpondérů a docílení přesné/detailní registrace všech psů na území města vyhláška č. 9/2012 opět nesplnila svůj účel.

C) Velmi důležité informace dále poskytl k analýze praktického fungování systému vynucování čipování psů a jejich navracení zpět domů k majitelům hlavně na základě svých dlouholetých zkušeností Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava. Podle jeho oficiálních údajů opatřených úředním razítkem se na území Statutárního města Ostravy od roku 2012 (schválení vyhlášky č. 9/2012 centrální ostravskou radnicí) pořád nepodařilo vyřešit problémy s toulavými/opuštěnými psy. Statisticky právě od roku 2012 do prosince 2014 se jejich počty neustále pohybovaly každoročně v několika stovkách jedinců a to dokonce bez jakéhokoliv označení: stejně tak jako před zavedením vynucování čipování od roku 2009. Očekávané snížení na 0 až maximálně jednotky zaběhnutých pejsků s čipem, kteří by byli obratem ihned předáni zpět majitelům, se nedostavilo, přestože už v období let 2009 až 2014 tvořili na území Ostravy odchycení psi s implantovaným mikročipem drtivou většinu z množiny všech psů odchycených a označených RFID transpondérem, známkou nebo tetováním. – Zcela překvapivě ovšem vyznívají tvrdá statistická data Městské policie Ostrava, která svědčí o její vysoké profesionalitě a znalosti místních poměrů, když dokázala navracet zatoulané/zaběhnuté psy zpět domů k jejich vlastníkům po celou dobu let 2009 až 2014 i bez označení čipem, tetováním nebo známkou v počtech od 151 do 216 zvířat ročně. Pro srovnání ve stejném období 2009 až 2014 navrátili ostravští strážníci domů ročně od sto třiceti do 251 psů označených čipem. Úspěšnost v navracení zvířat označených čipem však měla vždy k dokonalému a dobře vyladěnému systému velmi daleko. V letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování ročně vždy v desítkách procent případů v rozmezí od 25,07% do 36,89%. – Takové výsledky potvrdily již dřívější zjištění vědeckého týmu pod vedením profesorky Lindy K. LordovéOhijské státní university („Ohio State University“) publikované roku 2009 v prestižním „Žurnálu Americké veterinární asociace“ („Journal of the American Veterinary Medical Association“ - JAVMA). Výzkum probíhal od srpna 2007 do března 2008 na celkovém počtu 7.704 očipovaných zvířat (psi a kočky) v padesáti třech útulcích pro toulavé/opuštěné domácí mazlíčky z dvaceti tří amerických států. Profesorka Lordová už tehdy konstatovala: Systém čipování nebyl úspěšný až v 27.3% případů (viz také podobné zjištění reportérů televizní stanice FOX 9 z roku 2012): My „nevěříme tomu, že by měly být mikročipy považovány za plnohodnotnou náhradu klasických registračních psích známek nebo identifikačních přívěsků“ na obojku psa, kočky atd. Jsme naopak přesvědčeni: Ve „srovnání s mikročipy“ je pro nálezce zatoulaného zvířete vždy „jednodušší a rychlejší“, pokud se může ve svém pátrání po právoplatném vlastníkovi daného živočicha opřít o informace na „identifikačních známkách“, přívěscích apod. „Mikročipy“ lze považovat pouze za „doplňkové řešení pro ty psy, kteří ztratili své obojky a identifikační známky.“ – Nicméně systémové vynucování implantací RFID transpondérů zklamalo v Ostravě také na celé čáře především v oblasti všech celkových počtů psů odchycených na území města, ale přesto nenavracených k jejich vlastníkům. Tady byl očekáván hlavní přínos čipování, ale ani zde se nedostavil: V letech 2009 až 2014 šlo ročně pořád o několik stovek bezprizorních pejsků bez původního pána. Tyto údaje poskytují jednoznačné svědectví z praxe o zdrcujícím selhání vyhlášky č. 9/2012 a nesmyslnosti vymáhání čipování.

D) Oslovené orgány Statutárního města Ostravy bohužel neevidují přesně všechny statistické údaje a nevyhodnocují detailně okolnosti, dopady a životní situace, které by měli občané/chovatelé/poplatníci jakožto osoby zatížené břemenem čipování právo znát. Paradoxně mnoho z těchto dodnes neznámých fakt (například argumenty o útocích tzv. ´smeček divokých psů´ nakažených vzteklinou a tím pádem o problémech s bezpečností) vzhledem k označování psů formou RFID transpondérů se snažili minulí ostravští politici využít k protlačení vyhlášky č. 9/2012 na zastupitelstvu roku 2012 a také v debatách později s občany: to vše, jak se nyní ukázalo, bez znalosti konkrétních statistických dat. Z tohoto důvodu ovšem nebylo možné ani zjistit údaje k mnoha dalším relevantním otázkám (viz dokumenty níže), na něž by bylo záhodno v souvislosti s vymáháním implantací RFID čipů a ničím nepodloženým tezím někdejšího politického vedení města Ostravy odpovědět.

Závěr: Na základě výše uvedených oficiálních statistických údajů z provenience Statutárního města Ostravy lze dospět k jednoznačnému závěru o neúčinnosti systému povinného čipování psů ve třetím největším městě České republiky, který zde zavedla místní obecně závazná vyhláška č. 9/2012. Vezmeme-li v úvahu také profesionalitu městských strážníků v Ostravě, která jde dokonce tak daleko, že jsou schopni ve srovnatelném počtu případů s očipovanými psy navracet občanům jejich zvířata zpět domů dle znalosti místního prostředí i bez jakéhokoliv označení RFID transpondérem, tetováním nebo známkou aj. způsoby, pak je logicky politické vynucování implantací mikročipů opravdu nepřiměřeným/zbytečným krokem. Vzhledem k finanční náročnosti celé „čipovací akce“, nedosažení všech jejich hlavních vytčených cílů a evidentním systémovým problémům včetně neustálého odporu občanů: by bylo vhodné vyhlášku č. 9/2012 a související podzákonné předpisy zcela zrušit a nebo je novelizovat tak, aby se stalo označování psů mikročipem pouze jednou z mnoha možností (tradiční nebo chytrá známka, adresář, obojek, GPS lokalizátor, podkožní nebo klasické tetování, DNA značení aj. způsoby), které bude město oficiálně akceptovat pro účely identifikace vlastníka/držitele zvířete. Pokud se navíc nezastaví ani v roce 2015 další propad v každoročním výběru financí z poplatků za psy: v takovém případě by bylo nejlepší tento diskriminační poplatek (za jiné zvířectvo vlastník neplatí) úplně zrušit (např. ve fázích do roku 2018) a netrápit již dále nadbytečnými břemeny místní ostravské chovatele (Ostrava má totiž na rozdíl od jiných měst v České republice mnohamiliardový rozpočet), jelikož samotný poplatek nedokázal, podobně jako čipování, vyřešit žádný z problémů, které chov psů v městské aglomeraci přirozeně přináší (např. čistota, bezpečnost, hluk, stres atd.). Nové ostravské politické vedení (viz říjnové komunální volby roku 2014) by samozřejmě mělo také konečně daleko více používat vzhledem ke svým občanům při jakýchkoliv pokusech o prosazování určitého typu prospěšného společenského chování místo strašení pozitivní motivační přístup a medializaci dobrých příkladů. Určitě by všem politikům prospělo, kdyby raději zcela opustili metody legislativního násilí z dob dávno minulých. Nabízí se zde také jako řešení městských problémů se zvířaty realizace programů pro resocializaci i vzájemné soužití především psů a lidí ve městech.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/oficialni-statisticka-data-mesta-ostravy-z-let-2009-2014-potvrdily-selhani-nakladnost-zbytecnost-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili.pdf

 • 2015, 6. ledna: Prestižní globální konference představila světové veřejnosti v Šanghaji v lednu 2015 mj. vážná rizika čipování lidí! – Známá čínská publicistka/spisovatelka jménem Soleilmavis Liu z městské prefektury „Jen-tchaj“ („Yantai“) přednesla 6. ledna 2015 v Šanghaji na konferenciE-Leaderpříspěvek nazvaný „Technologie ovládání mysli pomocí elektromagnetické frekvence“ („Mind Control Technology with Electromagnetic Frequency”), jehož tématikou byla mj. rizika čipování/monitorování/ovládání občanů našeho globálně se propojujícího světa. Liu sdělila své poznatky veřejnosti v prostorách Fudanské University (jedna z nejstarších a výběrových místních vysokých škol) v rámci prestižní mezinárodní konference „E-Leader“ (5. až 7. ledna 2015), která je organizována již od roku 2006 v mnoha zemích světa pod záštitou a odborným dohledem „Čínsko-americké vědecké asociace“ („Chinese American Scholars Association“, „CASA“). – Nezisková organizace „CASA“ vznikla roku 1989 v USA. Své sídlo má ve městě Fort Lee (stát New Jersey). Jejími odborných členy je více než 200 významných osobnosti z více než čtyřiceti zemí světa včetně osmnácti vysokoškolských pedagogů a výzkumných pracovníků z České republiky (např. Univerzita PalackéhoOlomouci; Masarykova universitaBrně; Vysoká škola ekonomickáPraze aj.) – Každý text přednesený na výše uvedené konferenci prochází odborným posouzením. V případě uznání jeho přínosu je posléze publikován na oficiálním webu „CASA“ a zařazen do fondů největší známé světové knihovny „Library of Congress“, tedy do národní knihovny USA, která slouží jako vědeckovýzkumné středisko Kongresu spojených států se sídlem ve Washingtonu, D. C. – Není jistě bez zajímavosti, že další „E-Leader“ má proběhnout 1. až 3. června 2015 v Praze. – Šanghajská prezentace Soleilmavis Liu především varovala lidstvo na základě již zdokumentovaných kauz před státním zneužíváním moderních technologií (aktuální v souvislosti se všeobecným strachem z terorismu, posilováním pravomocí tajných služeb, policie, armády a budováním tzv. „chytrých měst“, „Internetu věcí“, „Internetu všeho“), různých typů vysílaných dálkových frekvenčních vlnění a mikro/nano čipů implantovaných lidem nejen za účelem sledování občanů, nýbrž navíc k doslovné fyzické i mentální manipulaci/ovládání obyvatelstva. (Liu sama sebe pokládá za oběť takových praktik; o svých zkušenostech vydala knihu.) – Celý příspěvek je k dispozici níže v angličtině. 

Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/casa-e-leader-soleilmavis-liu-warnings-about-microchipping-people-mind-control-shanghai-china-6-1-2015.pdf

 • 2014, 9. listopadu: Přehled volebních (ne)úspěchů politiků vynucujících v Ostravě čipování zvířat formami legislativního násilí – zhruba 70% z nich již nedostalo v říjnových komunálních volbách roku 2014 od voličů důvěru. Společenství webu Necipujtenas.CZ zpracovalo před říjnovými komunálními volbami v červenci 2014 analýzu hlasování ostravských zastupitelů ve věci vynucování čipování domácích zvířat (psů) a úzce souvisejícího potlačování přirozených práv/svobod občanů v průběhu jednání zdejšího městského centrálního Zastupitelstva. Následující přehled ukazuje, jak (ne)uspěli ve volbách urputní zastánci nucení chovatelů psůinvazivním implantacím RFID mikročipů skrze formy legislativního násilí a také ti politici, kteří schvalovali nekorektní odpovědi disentujícím občanům města + hlasovali pro potlačování přirozených práv/svobod v rámci veřejných diskusních vystoupení lidu v průběhu zasedání centrálního ostravského Zastupitelstva. Jde o výsledky tzv. Skupiny jednatřiceti osobností (Skupina ´31´), ze které již svůj zastupitelský mandát neobhájilo celkem 21 politiků (67,74%).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/vysledky-komunalnich-voleb-ostrava-centralni-radnice-skoro-70procent-cipaku-ztratilo-duveru-volicu-2014.pdf

 • 2014, 9. září: ZÁPISY OSTRAVSKÉHO SBORU STAROSTŮ POTVRDILY NEKOREKTNÍ POSTUPY POLITIKŮ PŘI VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ!

  Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo k analýze všechny oficiální zápisy (několik set stran) z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy z let 2009 až 2013 a to díky oficiální žádosti o informace vzešlé z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala - předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji - a spolupráci Váženého občana Ostravy Petra Hadaščoka st. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka) včetně Vážených zaměstnanců kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostravy-Poruby a Vážených pracovníků Magistrátu Statutárního města Ostravy.

  Z analýzy zápisů Sboru starostů (dále také zkráceně Ss) z let 2009 - 2013 vyplývají následující fakta a závěry:

  A/ 21. dubna 2010 se poprvé objevuje na jednání ostravského Sboru starostů krátká zmínka o projednávání čipování v souvislosti s činností městského útulku pro nalezená zvířata, řešení situace se svobodně pobíhajícími pejsky a znečišťováním veřejného prostranství. To vše v rámci přednesu Váženého pana Mgr. Zdeňka Harazima (ředitel ostravské městské policie). Na něj posléze navázal Vážený pan starosta Ing. Lumír Palyza (ČSSD) z Městského obvodu Ostrava-Poruba (předseda Ss) a vyžadoval nekompromisní postup vůči pejskařům, kteří milují svobodu avšak zároveň nevodí svá zvířata na veřejných prostranstvích na vodítku a neuklízejí po nich. - Posléze ještě 13. prosince 2010 vznesl dotaz na vedení města Ostravy z hlediska možnosti zavedení čipování v souvislosti s vrácením vybraných poplatků za psy zpět jednotlivým obvodům (všechny tyto peníze si nárokovala pouze centrální radnice a tím došlo k omezení služeb pro pejskaře) Vážený pan starosta Městského obvodu Ostravy-Jihu Mgr. Karel Sibinský. Vážený pan náměstek/radní/zastupitel Ing. Tomáš Petřík z ODS mu tehdy slibuje odpověď (zápisy z dalšího období však již nehovoří o tom, zda k tomu skutečně došlo).

  B/ Až teprve za dva roky 23. dubna 2012 proběhlo další a tentokráte již velmi důležité zasedání Sboru starostů, kde vystoupil jako klíčový host přímo Vážený pan Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. (vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu Statutárního města Ostravy) a shrnul zde dosavadní dějiny návrhů na zavedení vynucování čipování psů ve městě. Jasně do zápisu uvedl, že první oficiální snahy o povinnou implantaci RFID mikročipů lze v Ostravě datovat rokem 2006, kdy byl zpracován vůbec první návrh „čipovací“ vyhlášky (zatím není jasné na čí podnět), ale tehdy ještě nebyla schválena. Vážený pan doktor Valerián ovšem dále také jednoznačně řekl, že ostravskou vyhlášku č. 9 z roku 2012 o vynucování čipování zdejších pejsků (platila pro roky 2013 - 2014) iniciovala Komise pro životní prostředí Rady městského obvodu Ostravy - Poruby. Tato vyhláška byla podle něj navržena a protlačena proti vůli většiny ostravských městských obvodů (14 disentujících včetně těch mlčících; nutno dále poznamenat, že jak prokázaly již dříve zveřejněné dokumenty Společenstvím Necipujtenas.CZ: odpor části městských obvodů proti povinnému čipování se nepodařilo zlomit ani na podzim roku 2012 v době schválení vyhlášky č. 9 centrálním ostravským zastupitelstvem). - 23. dubna 2012 také přiznal Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim (ředitel ostravské městské policie) do zápisu Ss, že roku 2010 stáli za návrhem druhého pokusu o vynucení čipování ve městě právě jeho lidé.

  C/ 22. října 2012 - ještě dva dny před schválením (24. 10. 2012) vyhlášky č.9/2012 - stále nemají členové Sboru starostů jasno v tom, co to je vlastně čipování (SIC!), jak bude řešeno, kdo, kde, kdy a jak to bude provádět. Pořád existuje obrovská spousta otazníků. Nic není do detailu promyšleno a připraveno. Přesto je nakonec podzákonný předpis zanedlouho centrálním zastupitelstvem Ostravy protlačen především hlasy koalice ODS a ČSSD (SIC!).

  D/ 3. prosince 2012 - měsíc po chválení vyhlášky č. 9/2012 - členové Sboru starostů stále nevědí, jak bude celá „čipovací akce“ probíhat. Pod vlivem svých překvapených voličů, kteří se až nyní z médií dozvídají, jaký nikým nechtěný danajský dar jim bez jakéhokoliv dialogu ostravští politici zase připravili: pokládají ti statečnější starostové teprve teď neodbytné dotazy tak dlouho, že musí být nakonec naplánováno svolá speciálního/mimořádného zasedání Ss pouze s tématikou čipování. Takový krok navrhuje pro jistotu do zápisu sám předseda Ss - Vážený pan starosta Poruby Palyza.

  E/ 28. ledna 2013 - více než 3 měsíce po schválení vyhlášky č. 9/2012 - Vážený pan Ing. Palyza teprve zjišťuje: jakou katastrofální krizovou situaci návrh „čipovací vyhlášky“ vlastně způsobil. Seznamuje ostatní starosty s tím, že pokud by výše uvedená vyhláška, kterou si vymínil jím řízený městský obvod Poruba za tichého souhlasu ostravského Magistrátu: odmítla uznat tetování jakožto právoplatnou formu označení psů, pak to bude snadno napadnutelné u soudu; hrozí žaloby a náhrady vzniklé škody včetně újmy na občanských právech/svobodách apod.

  F/ 31. ledna 2013 proběhlo speciální/mimořádné zasedání Sboru starostů věnované zcela jen a výlučně otázce čipování pejsků na území Statutárního města Ostravy. Přítomní pozvaní/uznávaní veterinární experti zde museli teprve tři měsíce po schválení vyhlášky č.9/2012 starostům do detailu vysvětlovat: co je to čipování (SIC!), jak probíhá, jaká jsou rizika, náklady apod.

  G/ 18. března 2013 starostové z Ss ještě stále nemají ve věci čipování jasno; probíhají dohady nad faktickou realizací implantace RFID transpondérů a řeší se obzvláště administrativní praktické problémy apod.

  H/ 29. října 2013 a 9. prosince 2013 příslušníci Sboru starostů po více než roce od schválení vyhlášky o čipování č. 9/2012 neustále nemají ve věci implantací čipů jasno (SIC!); vznášejí připomínky k technologii RFID a k souvisejícím formám evidence chovatelů zvířat; objevují se názory prosazující nutnost odkladu platnosti vyhlášky; vznikají obavy z neoprávněného postihování občanů likvidačními pokutami aj.

  Výše uvedená fakta a dále níže v textu zápisů z jednání Sboru starostů zmiňované informace včetně již dříve publikovaných dokumentů Společenstvím Necipujtenas.CZ pak opravňují k následujícím závěrům:

  I/ Občan Petr Hadaščok st. měl pravdu z hlediska své neúprosné kritiky adresované politikům v letech 2012-2014 ve věci jimi nařízeného nekorektního vynucování čipování pejsků. Část centrálních ostravských zastupitelů včetně některých radních, kteří občana Hadaščoka st. při jeho projevu v Zastupitelstvu dne 25. června 2014 nařkli přede všemi lidmi ze lži, by se mu nyní měli ve světle zveřejněných dokumentů obzvláště před volbami veřejně omluvit.

  II/ Schvalovací procesy ostravské vyhlášky o vynucování čipování č. 9/2012 a další místní související legislativa nemohou být ani v nejmenším ukázkou kvalitní normotvorby podzákonných předpisů. (K této otázce viz mj. podrobný materiál Společenství Necipujtenas.CZ prezentovanýPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky). Jak také ukázalo srovnání s přípravami ostravské vyhlášky o zamezení hazardu: v případech, kdy jde o zájmy mocného sázkového kapitálu, tak město postupuje s obzvláštní péčí, obezřetností, zpracovává podrobné analýzy, vytváří poradní komise, speciální týmy, nechává připravit nezávislé právních posudky, dotazuje se dotčených fyzických i právnických osob, ale v situaci, když jde v uvozovkách „pouze o občany“ (např. pejskaře), kteří za sebou nemají miliardy nebo silové politické hráče, tak se s takovou péčí už nepostupuje a dokonce se o zamýšlených krocích města s lidmi předem ani nejedná. (Viz též vyjádření matadora ostravské politické scény Váženého pana starosty Sibinského, že totižněkterá rozhodnutí Magistrátu se odehrávají v úzkém kroužku a obvody jsou postaveny před hotovou věc“ - zápis Ss z 27. ledna 2009.) Z výše uvedeného zjištění ovšem vyplývají možné právní postupy a těch zajisté mohou občané v budoucnu - pokud nedojde ke zrušeni nebo změně vyhlášky č. 9/2012 na dobrovolnou formu (návrh např. zde) v důsledku říjnových (2014) komunálních voleb - kdykoliv vyít.

  III/ Velkou část zastupitelů ostravského Magistrátu a starostů Ss také nakonec s velkou pravděpodobností přesvědčily o potřebě uvalit na občany čipovací břemeno mylné argumenty o nutnosti dodržení v uvozovkách „termínu“ pro zavedení čipování z hlediska požadavků Evropské unie, která prý implantace mikročipů mj. i v Ostravě nekompromisně požaduje (viz např. dokonce tvrzení Váženého pana MVDr. N. v zápisu z jednání Sboru starostů z 31. ledna 2013, že: „Předpisy Evropské unie říkají, že psi musejí být označeni čipem.). Plus dokumenty předložené zastupitelům Ostravy jako podkladový materiál ke schválení vyhlášky č.9/2012, které nepravdivě uvádějí, že povinné čipování všech psů (tzv. trvalá identifikace), kteří necestují přes hranice členského státu Evropské unie ani nejsou využíváni k obchodní činnosti, prý nařizuje zákon České republiky a je to požadavek orgánů evropského společenství v rámci tzv. osmiletého přechodného období do 30. 9. 2012 - údajně s tím nelze nic dělat a všichni psi chovaní třeba v domácnosti, na zahrádce v příměstské části apod. prostě musí být očipováni. - Společenství webu Necipujtenas.CZ hned v zárodku tento omyl vyvrátilo a poukázalo také na nezákonnost vynucování implantací mikročipů psům v případě, že již jsou označení jiným způsobem, opakovaně se netoulají, nejsou opuštění apod.

  Pro každého moudrého, vzdělaného a vůbec alespoň trochu rozumného občana České republiky/Evropské unie je obzvláště zarážející fakt, že odborníci, kteří pracují na Magistrátu v Ostravě a hlavně zdejší politická reprezentace: nedokázali najít smírné řešení pro všechny občany města a zvolili pouze násilnou variantu vynucení čipování v duchu zářných tradic totalitních režimů.

  Obzvláště představuje šokující zjištění to, že byly k protlačení čipování při hlasování Rady, Zastupitelstva celé Ostravy i Sboru starostů použity vyloženě nepravdivé informace o nutnosti implantovat RFID transpondéry všem psům tzv. ze zákona (také těm již jinak označeným např. známkou, tetováním, GPS modulem, DNA značením apod.) včetně zcela mylných lhůt, které se vztahovaly pouze na zvířata cestující přes hranice členského státu Evropské unie (viz výše), což drtivá většina domácích čtyřnohých mazlíčků v ČR nečiní. Tyto argumenty posléze také většina ostravských zastupitelů a starostů městských obvodů bez jakéhokoliv pečlivého/odborného posouzení nebo vůbec i jen snahy o zjištění pravdy (nikoliv lobbistických tvrzení - stačilo si přeci přečíst na Internetu zveřejněnou legislativu ČR/EU) a posléze bez vyvinutí snahy o zastavení schvalování vyhlášky č. 9/2012 automaticky v říjnu 2012 a v dalších měsících přijala za své (SIC!). Takový fakt hodně vypovídá o lidech, kteří v Ostravě zastávají vedoucí pozice, jsou do nich dosazování stranickými sekretariáty nebo přímo různými lobbisty a bojí se používat svůj zdravý selský rozum. Bohužel se opět také ukázalo: Ostravští politici dostali často mandát od občanů ve volbách a pak prosadili své s veřejností neprojednané názory především formou legislativního násilí - vynucováním čipování. Metody moderní/čestné/otevřené komunikace/dialogu s občany + přesvědčování veřejnosti o výhodnosti daného zamýšleného opatření jsou výše uvedeným vedoucím představitelům současné ostravské politické garnitury zřejmě zcela cizí: nezapadaly by do jejich autoritativního stylu řízení města z dob dávno minulých.

  Občané mají v roce 2014 jedinečnou šanci tohle všechno změnit: již nikdy nevolit osobnosti a ty politické strany/hnutí, které se k nim mj. z hlediska vynucování čipování aj. nezachovaly fér, schvalovaly použití násilí i potlačování ústavních práv/svobod vlastního lidu a chtěly vytáhnout občanům z kapes další peníze nad rámec toho, co již velmi štědře politikům s cca desetimiliardovým ostravským rozpočtem obyvatelé ČR dávají.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ o této tristní situaci v Ostravě pravidelně/konzistentně naše čtenáře z České republiky i ze zahraničí již druhým rokem informuje.

  Níže se můžete seznámit s kompletním zněním dvaceti vybraných (z celkem jednapadesáti) chronologicky řazených zápisů z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy (5 z roku 2009, 3 z roku 2010, 1 z roku 2011, 5 z roku 2012, 6 z roku 2013), které se dotýkají přímo vynucování čipování v Ostravě nebo ukazují na související tristní postupy/názory zdejších politiků, které jsou tolik důležité pro vyhodnocení celkové místní situace a pochopení pro svobodomyslné občany naprosto děsivého myšlenkového světa stávajících ostravských politických elit.

  Tam, kde bylo v textech zápisů Ss evidentně zřejmé, že se zde objevují fyzické osoby ze soukromé sféry a nebo občanská jména na jejichž zveřejnění nebyl znám žádný veřejný zájem: byli takoví lidé v textu dále anonymizováni.

  Důležité pasáže jsou pro snadnější/rychlejší orientaci dále v textu označeny žlutou barvou.

  Zdroj: Oficiální zápisy z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy z let 2009 až 2013; žádost o informace vzešlá v létě 2014 z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala - předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji; dokumenty získané v rámci letní spolupráce (2014) s Váženým občanem Ostravy Petrem Hadaščokem st. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka); materiály poskytnuté v létě 2014 Váženými zaměstnanci kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostravy-Poruby a Váženými pracovníky Magistrátu Statutárního města Ostravy.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

 • 2014, 7. září: Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo od Váženého občana Statutárního města Ostravy pana Petra Hadaščoka st. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka) exkluzivní dokument z 3. září 2014, který vyčísluje náklady veřejných rozpočtů ostravských radních z roku 2013 na financování označení místně registrovaných pejsků RFID mikročipem.

  Pan Hadaščok st. obzvláště poukázal na fakt, že pokud bychom srovnali oficiální tvrzení politiků z ostravského Magistrátu o počtech tzv. „úspěšně“ očipovaných zvířat z celkového počtu cca 24.000 původně evidovaných domácích mazlíčků (roky 2012/2013) a vzali bychom v potaz příspěvek města 100,-Kč zvíře/čip, pak vychází celkový počet implantovaných identifikátorů pouze na 5.000 psů.

  Ostrava totiž dlouhodobě odmítá sdělit přesné počty evidovaných očipovaných a vedle toho jako samostatnou kategorii otetovaných zvířat, aby bylo (ne)jasné, zda se čipování opravdu podařilo lidem od roku 2012 (schválení zdejší vyhlášky č. 9) silově vnutit, zda má vůbec smysl a jestli (ne)funguje.

  Jednotlivé ostravské městské obvody vydávaly na povinné čipování větší částky v řádu stokorun, nebo se od takového kroku úplně distancovaly. Samotné peníze na RFID transpondéry byly Magistrátem vypláceny pouze v roce 2013.

  Je nicméně potěšující zjištění, že Ostrava dokázala analyzovat alespoň finanční stránku „čipovací akce“ - byť za jeden jediný rok a to až díky přímému občanskému podnětu pana Hadaščoka st. - Předchozí červnová veřejná vyjádření centrálních ostravských radních z roku 2014 totiž vyznívala v tom smyslu, že čipování nelze zatím vůbec nijak vyhodnotit (SIC!).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/naklady-cipovani-ostrava-statisticke-rozpory-pocty-ocipovanych-zvirat-zari-2014.pdf

 • 2014, 4. září:  Francouzská televize „France 3 Normandie“ (pobočka druhé největší celoplošné veřejnoprávní TV stanice „France 3“) a např. prestižní večerník „Le Monde“ (založen 1944) informovali na konci srpna 2014 širokou veřejnost o neohrožených protestech francouzských malých a středních zemědělců vůči drastickému vynucování používání RFID mikročipů pro identifikaci hospodářských zvířat - především ovcí/koz. Prvního ledna 2015 totiž podle výše uvedených sdělovacích prostředků končí přechodné období, po které mohli francouzští i britští farmáři označovat svá stáda klasickými formami ušních ne-elektronických známek (neoficiálně pak barevnými symboly na hřbetu zvířete apod.) a používat v případě prodeje/porážky ovcí/koz i běžného chovu papírovou dokumentaci. Nyní již budou muset označovat („EID tagging“) svá stáda pouze elektronicky (jestliže nebudou chtít čelit pokutám nebo neekonomickým sankčním cenám při prodeji zvířat) a vést veškerou agendu v počítačích, což samozřejmě přinese nemalé náklady včetně naprosto zbytečně vynaložené práce strávené byrokratickou činností místo opravdového farmaření.

Francouzská vláda si za svolení k takovým krokům vysloužila velkou kritiku. Na svou obranu ovšem tvrdila ostatně jako většina národních států Evropské unie (EU) to, že vymohla odklad čipování do ledna 2015 a nyní už jde prý jen o plnění příkazu Evropské komise (EK) z roku 2010. Farmáři ale stejně takové zásahy do svého svobodného života stále odmítají. Navíc se jejich situace každým rokem zhoršuje, když si vláda a EK vymýšlejí nová a nová pravidla hry, kterými nutí lidi na venkově ke změně tradičního stylu jejich bytostné existence. Jde svým způsobem o podobný - byť daleko pozvolnější - vývoj, kterým si prošlo české zemědělství po roce 1939 - hlavně však po převratu z roku 1948. Jak tragické následky to přineslo včetně odcizení občanů ČR své vlastní půdě předků: asi není třeba zdůrazňovat.

K nejhlasitějším odpůrcům vynucování čipování hospodářských zvířat patřila ve Francii již tradičně Farmářská konfederace (FK) malých/středních farmářů („La Confédération paysanne“) reprezentovaná např. svou pobočkou v departementu Ardèche, která spolupracovala s evropským koordinačním centrem „La Coordination Paysanne Européenne“ včetně mezinárodní organizace drobných zemědělců „Via Campesina“. Známou se stala mobilizace členské základny FK plus širšího občanstva proti čipování z 12. května 2014, vůči likvidačním pokutám udělovaným za odmítnutí používání elektronických zvířecích ušních známek s mikročipy, proti nástupu technokratické tyranie a likvidaci tradičního svobodného života na venkově. Pobočka FK v Ardèche také zaslala 30. dubna 2014 francouzskému ministrovi zemědělství jménem Stéphane Le Foll (člen Socialistické strany - „Parti socialiste”) otevřený dopis s jasnými požadavky na zastavení čipování a s oficiální podporou zle perzekvovaným svobodným farmářům, kteří odmítli elektronicky označit svá stáda (viz níže případ Nathalie Fernandezové a kol.). V textu dopisu mj. dále nalezneme ´hlasité volání´ po nutnosti zachování svobody volby v označování svých zvířat, po zabránění postihování těch občanů, kteří čipovat nebudou mj. z důvodů neekonomičnosti takového kroku pro farmy do 500 zvířat. Samotná povinnost označit ovce elektronickými ušními známkami pak podle FK nezabrání vůbec žádným potravinovým krizím nebo podvodům, které naopak způsobují velcí prodejci zemědělských produktů a potravinové řetězce ve snaze maximalizovat za každou cenu svůj zisk. Vynucování čipování plus vedení veškeré evidence v elektronické podobě představuje pouze další zbytečné břemeno uvalené Evropskou unií na všechny drobné zemědělce. FK se též ve svém výše zmíněném listu důrazně ohrazuje vůči nastavenému vládnímu modelu resocializace venkova, který není v souladu s francouzskými tradicemi, vede k likvidaci drobného svobodného rolnictva. Vyhrožování pokutami/soudy těm, kteří odmítají čipování, tak to je dle „La Confédération paysanne“ naprosto nepřijatelné: Budeme tomu klást sveřepý odpor - říkají francouzští venkované. Takový nátlak politické moci totiž ve svém důsledku přinese občanům pouze ztrátu svobody, autonomie, vůbec nezlepší kvalitu potravin ani neochrání lidské zdraví. Farmářská konfederace v Ardèche proto důrazně požádala ministra zemědělství, aby Francie žádný předpis EU o čipování zvířat nepřijímala.

Drobní francouzští farmáři již mnohokrát dokázali, že je není radno podceňovat. Nepředstavují žádný teoretický debatní kroužek intelektuálských „kávomilů“, nýbrž inteligentní muže/ženy činu ochotné bojovat a obětovat se za uchování svobodného života svých rodin i ostatních občanů.

Vlnu protestů a zároveň solidarity obyvatel Francie způsobila v této souvislosti kauza farmy Nathalie Fernandezové a spol. z let 2013/2014. Fernandézová začala s kolegy organizovat kampaň proti vynucování čipování, čímž na sebe upozornila místní politické činovníky. V průběhu roku 2013/na jaře 2014 pak musela čelit kontrolám své zemědělské usedlosti včetně likvidačním pokutám 4.000 eur plus odebrání dotací v souhrnné výši 15.000 eur za neočipování svého stáda ovcí mj. v souvislosti s porušováním podmínek přijímaní zemědělské podpory od francouzského státu a Evropské unie v současném netržním/pokřiveném hospodářském prostředí. Pro úředníka zkrátka čipem neoznačené zvíře fyzicky neexistuje: tedy na něj není možné pobírat žádné příspěvky.

Nejde přitom vůbec o nějaké ojedinělé případy ničení svobodného života často silně v Boha věřících francouzských zemědělců. Dnes již jsou to stovky mediálně zdokumentovaných perzekučních kauz, o kterých veřejnost - včetně některých vyhraných soudních sporů.

Uveďme třeba, že v lednu 2013 povstali proti vynucování čipování farmáři FK v jižní Francii s heslem Ne čipování!", které odkazovalo na protifašistický slogan z doby španělské občanské války: Neprojdou!“ („¡No pasarán!“). Mluvčí místní „La Confédération paysanne“ z departementu Drôme - pan Vincent Delmas - tehdy prohlásil: Pokud jde o čipování, bude to pro zemědělce znamenat velkou ztrátu svobody." Tato ztráta nese jméno: „integrace".

Dále: V říjnu 2013 proběhla v Lyonu demonstrace chovatelů ovcí proti vynucování čipování. Na místní prefekturu farmáři předali protestní petici.

Francouzští drobní zemědělci z Farmářské konfederace pěkně zatřásli dokonce i pařížským Louvrem. Dvacátého osmého března roku 2014 zde v rámci celé série ANTI-čipovacích demonstrací z let 2013/2014 prohnali své stádo ovcí hlídané věrným psem přímo přes kontrolní stanoviště bezmocné ochranky. To vše na protest vůči zlovolnému jednání svých politiků a evropských komisařů.

Článek „Le Monde“ ze srpna 2014 k tomu uvádí, že Francie neustále zpřísňuje (hlavně od roku 2010 s odkazem na pokyny EK) své předpisy pro elektronické značení zemědělských zvířat, což se drobným farmářům přirozeně vůbec nelíbí. Protestují, odporují. Jen v roce 2011 cca jedna čtvrtina ze všech 5.200 kontrolovaných farem oficiálně odmítla čipování. Malí/střední rolníci si čipy a související elektronické vybavení/vedení agendy nemohou dovolit. Zatěžuje je to zbytečnou administrativní prací, novými náklady, nepotřebnými povinnostmi. Vytváří to další možnosti pro šikanozní kotroly různých všehoschopných/zpolitizovaných byrokratů, kteří nenávidí svobodu, Boha a chtějí si prosadit za každou cenu svůj nový pořádek tak, že zlomí nezávislého lidského ducha.

Ostatně třeba i takový předseda výboru pro otázky chovu ovcí Irské farmářské asociace („The Irish Farmers' Association“, IFA) pan John Lynskey varoval 28. května 2014 představitele Evropské unie, aby své požadavky na čipování zvířat nepřeháněli, neboť může dojít k vypuknutí velmi nemilých disentních akcí. Informoval zároveň o „urgentní potřebě daleko větší flexibility a tolerance při výkonu inspekcí a požadavcích na kontrolu podmíněnosti v oblastech jako je označování a EID“. Lynskey dodal, že existuje velmi silné přesvědčení v mnoha zemích Evropské unie: Žádná elektronická identifikace by se raději vůbec neměla zavádět a pokud už k tomu dojde, tak pouze od momentu, kdy zvíře opustí farmu svého chovatele.

"Le Monde" dále uvádí, že ve Francii je považován za malého farmáře každý, kdo vlastní např. krom jiného stádo ovcí do počtu 200 kusů (75% všech zemědělců). Úředníci zde ale mají na takové drobné zemědělce, kteří odmítají čipování velkou zbraň a ta se jmenuje: odebrání dotací.  

Často tak nemusí jít ani o hrozby pokutami. Prostě: Neočipuješ, tak nedostaneš dotaci, což se rovná tomu, že budeš v současném nesvobodném/pokřiveném/netržním prostředí třít bídu s nouzí.

Francouzský „Le Monde“ dále zmiňuje formování západoevropského spojeného disentního hnutí odporu vůči povinnému čipování nejen hospodářských zvířat, které požaduje EK a navíc k tomu stále rozšiřuje předepsaný okruh elektronicky identifikovaných/evidovaných živých tvorů.

Nikdo přitom neví, zda to nakonec neskončí až povinným - viditelným - označováním samotných občanů Evropské unie - podobně jako za nacismu.

Obrana lidu vůči drastickému vynucování čipování se dnes již stala novodobým symbolem odporu Evropanů vůči tyranii a státnímu útlaku všeho druhu. Jde o boj za svobodný život nejen venkovského obyvatelstva vůči byrokraticko-technokratickému životnímu stylu, který je lidem vnucován pod pohrůžkami ekonomické likvidace.

Večerník „Le Monde“ v této souvislosti připomíná ANTI-čipovací kauzu z Německa, která skončila roku 2013 až u Soudního dvora Evropské unieLucemburku. Navíc podle něj povinné čipování nezabránilo stále se opakujícím skandálům s černými prodeji koňského masa - viz dobře známé případy ze Španělska, Velké Britániez jiných zemích EU.

Vynucování čipování představuje vážný a nebezpečný globální fenomén naší doby, na kterém se budou lámat lidské charaktery. Krásně se ukáže, kdo stojí na straně svobody, Boha, dobra a kdo ohne hřbet před totalitní okovanou botou bruselského byrokrata a jeho vnitrostátních poskoků prosazujících otroctví nového světového pořádku. 

Celý článek plus dokumenty francouzské Farmářská konfederace (FK) malých/středních farmářů („La Confédération paysanne“) včetně dalších materiálu ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/france-anti-microchipping-dissent-operations-of-farmers-2013-2014-.pdf
 

 • 2014, 26. srpna:  Společenství webu Necipujtenas.CZ kontaktují v posledních dnech občané Statutárního města Ostravy s dotazy mj. v souvislosti s petičním oznámením č. 80 ze dne 19. srpna 2014 pana Petra Hadaščoka st. (známý bojovník proti vynucování čipování), jenž se rezolutně postavil za přirozená práva/svobody ostravského lidu proti hrozbám některých místních radních adresovaných těm chovatelům pejsků a jejich rodinám, kteří odmítli nechat implantovat svým domácím zvířatům do těla cizí elektronické předměty - tzv. odpor vůči aktu invazivního čipování. V roce 2013 totiž používala část ostravských politiků ve sdělovacích prostředcích výroky až o udělení 50.000,- Kč pokuty za neoznačení psa RFID mikročipem. Teprve později si na základě podrobného právního výkladu vedení města uvědomilo, že udělalo chybu.

Postupně také vychází najevo další skutečnosti obzvláště se vztahem k městskému legislativnímu procesu normotvorby: v případě některých podzákonných předpisů je postupováno při jejich utváření s daleko větší péčí, jsou důkladněji zvažována rizika, dopady, pro/proti a někde naopak nikoliv - viz například rozpor z hlediska vyhlášek o hazardu a čipování, což také bohužel zakládá možnost budoucích soudních sporů z hlediska ochrany veřejného zájmu včetně prolamování ústavně chráněných práv/svobod občanů České republiky i Evropské unie.

Společenství Necipujtenas.CZ tedy pro občany připravilo z otevřených zdrojů dva anonymizované rozsudky z provenience Nejvyššího správního soudu České republiky (NSS ČR) se sídlem v Brně z května 2014. Jednoznačně lidem ukazují, že se nemají s výše popsanými tristními politickými praktikami smiřovat a bát se jich.

Z dokumentů NSS ČR vyplývají mj.:

1/ základní principy pro obranu občanů před ukládáním likvidačních pokut; už sama likvidační pokuta je nezákonná
2/ správní orgán (např. obec, magistrát, městský obvod apod.) je při svém postupu vůči občanům v rámci řešení pokut/sankcí ve správním řízení vázán kromě zákonné úpravy také svou předchozí legální praxí; pokud z ní vybočí, pak lze takové jednání kvalifikovat jako nepřípustnou libovůli výkonné moci; správní orgán musí též podrobně zkoumat každý případ individuálně a nikoliv podporovat myšlenky kolektivní viny
3/ zásada legitimního očekávání/právní jistoty veřejnosti nesmí být porušována - lid musí vždy vědět, co může od právních předpisů i konkrétních úkonů správního orgánu očekávat a nesmí také docházet k neodůvodněnému nerovnému zacházení - např. rozdíl v přístupu k pejskařům a naopak k hráčům hazardních her

CITACE Z ROZSUDKU Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 4 Azs 92/2014 ze dne 29. května 2014

„K principu ustálené správní praxe existuje ustálená a obsáhlá judikatura Nejvyššího správního soudu. Poukázat lze např. na rozsudek ze dne 31. 5. 2010, č. j. 2 Ans 1/2009 – 8, v němž Nejvyšší správní soud vyslovil, že „k principu tzv. ustálené správní praxe se již opakovaně v minulosti vyjádřil Ústavní soud i Nejvyšší správní soud v tom smyslu, že účastník řízení se před správním orgánem může dovolávat obdobného zacházení jako v předchozích srovnatelných případech tehdy, byl-li tento postup správního orgánu v souladu se zákonem (viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2009, č. j. 7 As 43/2009 – 52; všechna citovaná rozhodnutí zdejšího soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz). V rozsudku ze dne 23. 8. 2007, č. j. 7 Afs 45/2007 – 251 Nejvyšší správní soud konstatoval, že za situace, kdy zákon či předpis jej provádějící výslovně neupravují konkrétní postup správních orgánů, k němuž jsou tyto orgány na základě zákona zmocněny, není v rozporu se zákonem, postupují-li dle interních předpisů. Podmínkou ovšem je, že takový interní předpis založil správní praxi, která je nepochybně a všeobecně dodržována. Správní orgán se pak od této správní praxe nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový postup by byl nepřípustnou libovůlí. Tato myšlenka byla podrobněji rozpracována v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 6 Ads 88/2006 – 132, publikovaném pod č. 1915/2009 Sb. NSS). Rozšířený senát zde uvedl, že „[p]rincip vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí, jestliže se taková praxe vytvořila, vyplývá ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (...). Tento ústavní princip, jenž musí veřejná správa respektovat, je vyjádřen i na úrovni podústavního práva v § 2 odst. 4 in fine správního řádu (...). Uvedeným ustanovením je vyjádřena zásada legitimního očekávání, která vytváří předpoklady pro předvídatelnost činnosti veřejné správy. Veřejná správa by měla ve svých postupech a rozhodování podržet určitou míru ustálenosti (kontinuity). Uvedené ustanovení mimo jiné rovněž explicitně nastoluje pro podmínky veřejné správy požadavek vytváření ´ustálené rozhodovací praxe´, jež by měla být měněna jen v odůvodněných případech, když přitom důvody budou vždy legitimní“. Správní praxe zakládající legitimní očekávání je tedy „ustálená, jednotná a dlouhodobá činnost (příp. i nečinnost) orgánů veřejné správy, která opakovaně potvrzuje určitý výklad a použití právních předpisů. Takovou praxí je správní orgán vázán. Jen taková správní praxe je doplněním psaného práva a je způsobilá modifikovat pravidla obsažená v právní normě“. Současně rozšířený senát připomenul, že za ustálenou správní praxi lze považovat pouze postup v intencích interní směrnice, která se nachází intra legem, a není tedy ani contra legem, ani praeter legem; smyslem takového interního předpisu je omezit škálu možných významů interpretace zákona.“

„Dále je třeba zmínit rozsudek ze dne 16. 8. 2010, č. j. 2 Afs 53/2010 – 63, v němž Nejvyšší správní soud uvedl, že „se povahou metodických pokynů a závazností správní praxe správních orgánů zabýval již v několika svých rozhodnutích, na základě kterých je možné stručně definovat závaznou správní praxi pomocí 1. kritéria zákonnosti – musí se jednat výhradně o praxi (činnost, příp. nečinnost), která je stanovena v souladu se zákonem, resp. vytvořena na základě zákonem svěřené pravomoci, přičemž nesmí zasahovat do zákonem zaručených práv soukromých osob, a 2. kritéria předvídatelnosti – praxe je ze strany příslušných správních orgánů všeobecně přijímána a dodržována, je možné legitimně očekávat stejný postup v podobných případech. „Jestliže se takováto praxe vytvořila, správní orgán se od ní nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový jeho postup by byl libovůlí, která je v právním státě (viz čl. 1 odst. 1 Ústavy) nepřípustná. Ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod) vyplývá princip vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí v případě, že mu zákon dává prostor pro uvážení, pokud se taková praxe vytvořila“ (cit. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 2 Ans 1/2005 - 55, ve stejném duchu rozsudek ze dne 23. 8. 2007, č. j. 7 Afs 45/2007 - 251, publ. Pod č. 1383/2007 Sb. NSS, oba dostupné na www.nssoud.cz).“ [35] Z výše uvedeného vyplývá, že ustálená právní praxe je relevantní pro posouzení, zda zde existuje legitimní očekávání jednotlivců, že správní orgán bude posuzovat jejich věc obdobně jako jiné srovnatelné věci posuzované v minulosti stejným orgánem. Naopak z této judikatury nelze nijak dovodit právo správního orgánu, aby jeho ustálená praxe byla soudem shledána jako souladná se zákonem, zejména v případě, kdy, jak stěžovatel sám připouští, tato praxe dosud správními soudy posouzena nebyla.“

CITACE Z ROZSUDKU Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 9 As 144/2013 ze dne 22. května 2014

„Ukládání trestu je založeno na dvou základních principech - zákonnosti trestu a individualizace trestu. Tyto principy platí i pro ukládání pokuty za správní delikt. Uložení pokuty v mezích zákonných podmínek je součástí posouzení zákonnosti přezkoumávaného správního rozhodnutí (§ 78 odst. 1 s. ř. s.). Správní orgán se při ukládání pokuty musí výslovně zabývat všemi kritérii, která zákon stanovuje. I za situace, kdy správní orgán zákonné meze nepřekročil a výši pokuty řádně odůvodnil, ustanovení § 78 odst. 2 s. ř. s. dává soudu zvláštní oprávnění moderovat výši pokuty. V rámci moderačního práva soud zkoumá, zda nedošlo k excesu při individualizaci pokuty, tedy zda a jak bylo přihlédnuto ke všem specifikům konkrétního případu a zda byla v rámci zákonem umožněného sazebního rozpětí pokuty vybrána pro pachatele správního deliktu pokuta v takové výměře, která splní účel sankce a není zjevně nepřiměřená (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, č. j. 1 Afs 1/2012-36). Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že vedle zákonem stanovených kritérií pro výměru pokuty JE NUTNO DBÁT I ÚSTAVNĚPRÁVNÍHO ZÁKAZU LIKVIDAČNÍCH POKUT. V rámci přezkumu zákonnosti uložené pokuty (§ 78 odst. 1 s. ř. s.) tedy správní soud k žalobní námitce přezkoumá nejen to, zda správní orgán při stanovení výše sankce zohlednil všechna zákonem stanovená kritéria, zda jeho úvahy o výši pokuty jsou racionální, ucelené a v souladu se zásadami logiky a ZDA SPRÁVNÍ ORGÁN NEVYBOČIL Z MEZÍ SPRÁVNÍHO UVÁŽENÍ NEBO JEJ NEZNEUŽIL, ALE TAKÉ TO, ZDA ULOŽENÁ POKUTA NENÍ LIKVIDAČNÍ (srov. např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133, vycházející i z nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02, nebo ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, č. j. 1 Afs 1/2012-36).“

Tedy „usnesení rozšířeného senátu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133, Nejvyšší správní soud v odst. 27. vyslovil, že „likvidační pokutou rozumí sankci, která je nepřiměřená osobním a majetkovým poměrům pachatele deliktu do té míry, že je způsobilá mu sama o sobě přivodit platební neschopnost či ho donutit ukončit podnikatelskou činnost, nebo se v důsledku takové pokuty může stát na dlouhou dobu v podstatě jediným smyslem jeho podnikatelské činnosti splácení této pokuty a zároveň je zde reálné riziko, že se pachatel […] na základě této pokuty dostane do existenčních potíží“.

Dokumenty ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/prestupky-spravni-delikty-principy-ukladani-zakaz-likvidacnich-pokut-dodrzovani-spravni-praxe-princip-legitimniho-ocekavani-nss-2014.pdf

 • 2014, 27. července: Společenství webu Necipujtenas.CZ přináší Vám - našim Váženým čtenářům - ke stažení zcela zdarma s veřejně deklarovaným souhlasem autorek publikaci, která zcela zásadním způsobem upozornila na velká rizika bezdrátové technologie a především RFID mikročipů, označování věcí/zvířat/osob (fenomén čipování), tvorby souvisejících navzájem propojených databází v rámci systému Internetu věcí („Internet of Things“). Knihu s názvem „Spychips: How Major Corporations and Government Plan to Track Your Every Move with RFID“ napsala Liz McIntyreová společně s doktorkou Katherine Albrechtovou. Publikace dnes již patří ke stěžejním dílům globálního/mírového anti-čipovacího občanského disentu. Inspirovala/otevřela oči desítkám miliónů lidí na celém světě. Roku 2006 byla výše uvedená kniha oceněna prestižní cenou „Lysander Spooner Award“, kterou autorskému kolektivu udělilo New Yorské online knihkupectví “Laissez Faire Booksza propagaci myšlenek svobody a detekci vážných hrozeb technologie RFID pro zachování lidského soukromí a ústavně chráněných občanských přirozených práv/svobod. „Spychips“ si můžete přečíst v angličtině - k dispozici ve formátu pdf. Fyzickou 3D podobu textu lze například zakoupit skrze Amazon.com aj. (Poznámka: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D., Ed.M. je absolventkou prestižní/americké Harvardovy university /„Harvard University“/ ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih /viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“/. Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. V rámci americké mediální sítě „The Genesis Communications Network“ /GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic/ vysílá Katherine Albrechtová svůj pravidelný pořad. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.)

Kniha ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/spychips-albrecht-mcIntyre-online-free-book.pdf

 • 2014, 15. července: Tabulka hlasování ostravských zastupitelů (období X/2012 až VI/2014): Kdo z místních politiků se nejvíce zapojil do vynucování čipování, úzce souvisejícího schvalování legislativního násilí a popírání občanských přirozených práv/svobod?

Společenství webu Necipujtenas.CZ připravilo na přání široké veřejnosti před letošními podzimními volbami do městských/obecních samospráv dle svého již dříve deklarovaného příslibu a na základě oficiálních dat přehlednou tabulku hlasování zastupitelů Statutárního města Ostravy s tématikou vynucování čipování zvířat a úzce souvisejících snah některých zdejších politiků o potlačení ústavně chráněných přirozených práv/svobod lidu České republiky při veřejném jednání Zastupitelstva v dotčených měsících roků 2012 až 2014. Výsledky, které vynesly na světlo světa tvrdá statistická data, odhalily mnohdy překvapivé skutečnosti i pro znalce místní ostravské samosprávy.

Níže prezentované údaje jsou založeny na srovnání šestnácti klíčových hlasování ostravských zastupitelů od 24. října 2012 (kdy byla použita na občany města Ostravy tzv. forma legislativního násilí v podobě čipovací vyhlášky č. 9/2012) až do 25. června 2014: právě v tento červnový den, který se již navždy nesmazatelně zapsal do ostravských dějin, místní politici smetli ze stolu vstřícný pokus lidu o kompromisní řešení a odmítli ukončit nezákonné vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat.

Mezi výše citovanými mezními daty se občané Ostravy nesouhlasící s legislativním násilím a vynucováním čipování opakovaně zasazovali o změnu tohoto stavu všemi dostupnými mírovými prostředky s výjimkou využití soudního přezkumu a podobných invazivních možností. Snažili se místo toho především své zastupitele neúnavně informovat o tom, že to, co lidem politici učinili, nebylo správné a Zastupitelstvo zde postupovalo v určitých případech nezákonně. Přitom občané nabízeli politikům cestu jak z této šlamastyky ven, aby si mohli ještě před volbami zachovat svou tvář. Většina zastupitelů zvolených v komunálních volbách roku 2010 tuto šanci nikdy nevyužila. Dodnes (15. 7. 2014) disentující občany marginalizují a nebo je rovnou nazývají už také veřejně hanlivými jmény. Voliči si o takovém nevybíravém chování ostatně mohli sami udělat obrázek, když sledovali od října 2012 do června 2014 jednání ostravských zastupitelů přímo z galerie pro veřejnost, četli zprávy v tisku, na webu, poslouchali rozhlas, televizi.

Na základě výše řečeného pak tedy dále v textu Společenství Necipujtenas.CZ vydává nejnovější doporučení pro komunální volby roku 2014. Jmenovitě uvádí, koho by lidé napříč politickým spektrem neměli volit: Jde o celkem 31 osobností (tzv. skupina ´31´), které opakovaně prokázaly (viz data níže) tristní přístup ke svým voličům - všem aktivním/slušným/inteligentním občanům města. V případě těchto jednatřiceti lokálních politiků pak rozhodně nelze hovořit o nějakém jejich ojedinělém pochybení, nýbrž o chování realizovaném před zraky občanů mnohokrát v praxi a zaznamenaném oficiálním hlasovacím zařízením včetně zápisů z jednání Zastupitelstva a to po celou dobu více než dvaceti měsíců od října 2012, kdy se občané snažili vést s městskými politiky vstřícný dialog. (POZNÁMKA: Pro účely našeho srovnání byla stanovena hranice pro zařazení do tzv. skupiny ´31´ tak, aby odpovídala vysoké nadpoloviční většině uskutečněných hlasování: vice než 60% případů.)

Při studiu dat zanesených v tabulce níže a studiu výsledků je třeba pamatovat na následující důležité okolnosti:

a/ Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy má celkem 55 volených členů. Přičemž ve výše uvedeném/zkoumaném rozhodujícím časovém období dva z nich složili své mandáty a na jejich místa nastoupili náhradníci. Celkem bylo tedy zkoumáno hlasování padesáti sedmi osobností.

b/ Někteří politici přestali být členy svých původních politických stran nebo hnutí, na jejichž kandidátkách se do Zastupitelstva po volbách roku 2010 dostali a založili nové subjekty, nebo se stali straníky, když opustili statut tzv. bezpartijních zvolených občanů.

c/ To, že některý zastupitel ukončil své členství, nebo byl vyloučen z politické strany/hnutí, ještě neznamená, že nezůstal působit v politickém klubu Zastupitelstva, nebo že nevyužíval své předchozí vazby ke koordinovanému hlasování.

d/ Část ostravských zastupitelů se v průběhu diskuse na téma vynucování čipování opakovaně pokoušela umlčet veřejně vystupující občany na Zastupitelstvu tak, aby už lidé nemohli přednést všechny své pečlivě připravené argumenty. Ve čtyřech z pěti zkoumaných případů hlasování se to však zastupitelům nepodařilo prosadit. I přesto nakonec byli občané několikrát zcenzurováni skrze pana řídícího jednání a nedovolili lidu sdělit svůj názor. Ostravští zastupitelé dokonce chtěli lidem omezit jakékoliv budoucí vystoupení pouze na jednu minutu (nerealizováno) a došlo také na vypínání mikrofónu.

e/ To, že většina zastupitelů opakovaně zvedala ruku pro schválení nekorektních písemných odpovědí občanům ve věci vynucování čipování a ani si nedali tu práci, aby dané informace předkládané jim Radou města prověřili: je neomlouvá; legitimizovali tím celý proces nezákonného vynucování čipování; jsou přeci za svou činnost v zastupitelstvu lidmi placeni, aby přesně takovým excesům dokázali zabránit nebo na ně veřejnost upozorňovali. Například pan zastupitel Jan BecherHnutí Ostravak se v exkluzivním červnovém rozhovoru z roku 2014 pro Společenství webu Necipujtenas.CZ všem občanům Ostravy omluvil za sebe i za své kolegy, pokud někdy hlasovali pro vynucování čipování a neuvědomili si dopady/dosah svého konání.

f/ Aby byl návrh městskými politiky schválen, musí pro něj hlasovat dle jednacího řádu nejméně 28 přítomných zastupitelů, kteří ovšem také využívají nejrůznějších taktických postupů: například se odhlašují z hlasovacího systému, i když jsou stále v jednacím sále přítomni, nebo úplně odmítají hlasovat či se zdržují své volby.

g/ Použité zdroje: http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-10-14, Ostrava.cz, Volby.cz, Necipujtenas.CZ, http://www.petice24.com/a/43512

VÝSLEDKY:

I/ Občanům Ostravy disentujícím vůči nelegálnímu vynucování čipování se podařilo v průběhu dvaceti měsíců od října 2012, kdy byla schválena zdejší vyhláška č. 9/2012, ve statistickém smyslu snížit počet pro-čipovacích zastupitelů z původně 42 osobností na 15 až 13 politiků (viz červnové hlasování roku 2014 níže v tabulce).

II/ Lví podíl na souhlasném hlasování o vynucování nezákonného čipování, na schvalování nekorektních písemných i ústních odpovědí disentujícím občanům města a s tím úzce souvisejícím potlačování přirozených práv/svobod občanů v rámci veřejných diskusních vystoupení lidu v době jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy: nese zcela logicky koalice dvou vládnoucích stran ČSSD + ODS. Procentuálně vyjádřeno poskytli členové této koalice 68,59% skutečných pro-čipovacích hlasů.

III/ Naopak největší snahu ve smyslu hlasování o osvobození občanů z čipovacího útlaku vyvinulo „Hnutí Ostravak“, které prokázalo až 75% ANTI-čipovacích hlasů.

IV/ Z hlediska hlasování ostravských zastupitelů: těmi vůbec nejurputnějšími zastánci nucení chovatelů domácích zvířat k čipování formou legislativního násilí a díky schvalování nekorektních odpovědí disentujícím občanům města + prostřednictvím úzce souvisejícího potlačování přirozených práv/svobod občanů v rámci veřejných diskusních vystoupení lidu v době jednání Zastupitelstva: pak patří pomyslné stupínky hanby níže vyjmenovaným jednatřiceti osobnostem (tzv. skupina ´31´), které jsou již nadále v podzimních komunálních (senátních aj.) volbách roku 2014 nevolitelné.

PRVNÍ MÍSTO (15 hlasů/93,75 %): Vážený pan Ing. Radomír Michniak, Ph.D. - ODS.

DRUHÉ MÍSTO (14 hlasů/87,50 %): Vážená paní Eva Petrašková - ČSSD.

TŘETÍ MÍSTO (13 hlasů/81,25 %): Vážený pan Bc. Robert Timko - ČSSD; Vážený pan Ing. Miroslav Rojíček - ČSSD; Vážený pan Ing. Tomáš Petřík - ODS; Vážený pan RSDr. Oldřich Jakubek - KSČM; Vážený pan Ing. Jiří Hrabina - ČSSD; Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - ČSSD/Ostravské fórum.

ČTVRTÉ MÍSTO (12 hlasů/75,00 %): Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. - KSČM; Vážený pan Josef Šrámek - ODS; Vážený pan Bc. Tomáš Sucharda - ČSSD/?; Vážená paní Yveta Sekeráková - KSČM; Vážená paní Ing. Simona Piperková - ČSSD; Vážený pan Ing. Lumír Palyza - ČSSD.

PÁTÉ MÍSTO (11 hlasů/68,75 %): Vážená paní Ing. Lenka Fojtíková - ČSSD; Vážená paní Bc. Radana Zapletalová - ODS; Vážená paní Bc. Monika Schromová - ČSSD; Vážený pan Ing. Pavel Planka - ČSSD; Vážený pan Dr. Ing. David Mrkvica - ODS; Vážený pan Vladimír Marek - ČSSD; Vážený pan Ing. Antonín Maštalíř - ČSSD; Vážený pan Ing. Petr Mihálik - ČSSD; Vážený pan Ing. Aleš Juchelka - TOP 09; Vážená paní Ing. Hana Kobilíková - „Hnutí Ostravak“.

ŠESTÉ MÍSTO (10 hlasů/62,50 %): Vážený pan Bc. Aleš Boháč - ČSSD/?; Vážený pan PaedDr. Aleš Koutný - ČSSD; Vážený pan Ing. Dalibor Madej - ODS/Toryové; Vážený pan Mgr. Lubomír Pospíšil - ODS; Vážená paní Mgr. Hana Strádalová - „Hnutí Ostravak“; Vážený pan Ing. Zbyněk Šebesta - KSČM; Vážený pan Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - ODS.

Rozdělení hlasů tzv. skupiny ´31´ dle politických uskupení:

1. místo ČSSD (Ostravské fórum aj. subjekty s otazníkem): 16 zastupitelů

2. místo ODS (a Toryové): 8 zastupitelů

3. místo KSČM: 4 zastupitelé

4. místo „Hnutí Ostravak“: 2 zastupitelé

5. místo TOP 09: 1 zastupitel

Počty žen a mužů v tzv. skupině ´31´: dvacet tři mužů a 8 žen

V/ Z hlediska ANTI-čipovacích hlasů a odmítání potlačování ústavních práv/svobod občanů při jednání Zastupitelstva mají čistý štít pouze 2 zastupitelé a jedna zastupitelka Statutárního města Ostravy: Vážený pan Ing. Bohdan Trojak + Vážený pan Mgr. Karel Sládeček (oba dva z „Hnutí Ostravak“) a Vážená paní zastupitelka MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš (TOP 09). Nicméně je k tomu také nutno dodat, že Vážený pan Sládeček sice statečně nepodpořil schválení ostravské čipovací vyhlášky č. 9 v říjnu 2012, nicméně jeho další statistický profil mu pak vylepšilo především to, že už posléze nebyl zastupitelem, nikoliv, že by např. z principu vynucování nespravedlivého čipování na Zastupitelstvu v následujících měsících odmítal. Podobně k Vážené paní doktorce Němečkové Crkvenjaš je třeba uvést fakt, že ta zase při jednání Zastupitelstva o čipování z velké většiny absentovala.

VI/ Pouze jednou hlasoval pro čipování Vážený pan zastupitel Jan Becher + Vážený pan zastupitel/senátor Ing. Leopold Sulovský - oba dva z „Hnutí Ostravak“. Přitom právě pan Becher udělal ze zvolených ostravských městských politiků asi reálně největší kus práce pro ukončení vynucování čipování a pro odstranění praktik ostravského legislativního násilí. Nicméně jedno hlasování mu v květnu 2014 z neznámých příčin uniklo. Ostatně se za to posléze také omluvil.

 • 2014, 9. července: Zápis z 33. zasedání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 25. června 2014 mj. s tématikou nelegálního povinného čipování již označených domácích zvířat a (ne)řešení této otázky na území Ostravy včetně pokusů některých zdejších zastupitelů o likvidaci základních práv/svobod občanů při dialogu v rámci zasedání Zastupitelstva a dále s ohledem na poznání prostředí, kde se rodí ideje směřující k legislativnímu násilí a vynucování implantací cizích předmětů do živých těl zvířat i člověka včetně požadavků vedení města na povinné nakupování mikročipů a souvisejících služeb širokým spektrem občanů/chovatelů a jejich rodin. (Viz také podobná kauza ´proslavené ostravské podnikatelsko-politické mafie´ kolem Váženého pana podnikatele M.D.)

Hlavní dotčené body jednání: Úvod, organizační bod č 0d. s názvem „Změny ve složení Rady města“, bod č. 50 „Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy “ a především body č. 70 „Návrh na projednání obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušují obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012 “ a č. 71 s názvem „Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“.

POZNÁMKA: Originální verze dokumentu (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (začerněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména části občanů vystupujících nebo zmiňovaných v diskusi tak, aby nedošlo k poškození jejich dobrého jména/pověsti. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě některá jména nezačerňuje: Má souhlas Petra Hadaščoka st. se zveřejňováním jeho jména dle kontextu námi publikovaných materiálů. Oficiální dokument města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Doporučujeme proto raději před čtením originálního materiálu vždy nejprve prostudovat tiskové prohlášení Společenství webu Necipujtenas.CZ ZDE, které přesněji zachycuje doslovně pronesené výroky pana Hadaščoka st., pana primátora Ostravy Ing. Petra Kajnara, jeho náměstků, zastupitelů a dalších osob, kontext a právní komentáře dle pořízených audio-nahrávek.

Samotní ostravští zastupitelé by také udělali velice potřebný a vstřícný krok, kdyby z hlediska oprávněných zájmů široké veřejnosti na transparentnosti/nezkreslenosti výsledků diskuse povolili online přenosy ze svého zasedání nebo alespoň zveřejňovali úředně ověřené doslovné stenozáznamy. Společenství webu Necipujtenas.CZ doporučuje díky opakovaným tristním praktickým zkušenostem z průběhu debat ostravských zastupitelů s občany: přesunout veřejné jednání nejlépe na víkendy, nebo alespoň stanovit pevně danou hodinu pro diskusní příspěvky lidí tak, aby věděli přesně, kdy mohou promluvit a nemuseli čekat dlouhé hodiny na svou prakticky jedinou šanci, jak se mimo voleb podílet na bezprostředních procesech řízení svého města. Mnozí z řad široké veřejnosti si kvůli tomu musí i vybírat dovolenou, platit si související náklady, zatímco zastupitelé jsou za svou práci placeni z veřejných rozpočtů, ze svého řádného zaměstnání mimo výkon funkce zastupitele jsou bez problémů uvolňováni a mají dokonce i nárok na náhradu výdajů. Občanům by také měly být v prostoru galerie u mikrofonu jasně/písemně/graficky vysvětleny informace: jak diskutovat, jaké mají ústavně garantovaná práva, která jim nesmí politici upírat. Neškodila by neustálá přítomnost hostesky: alespoň s nabídkou čisté/pramenité vody, min. jednoho počítače s připojením na Internet, operativního poskytování odborných informací o průběhu jednání zastupitelů, organizaci a o uplatňování občanských svobod/práv. Ostrava má v této oblasti obrovské mezery - nicméně není v tom sama. Je to třetí největší město v ČR s mnohamiliardovým rozpočtem. Jeho vedení zasahuje do životů miliónů lidí i jejich zvířat a také majetku: proto by měly mít výše uvedené kroky jednu z nejvyšších priorit, aby se lid mohl účinně bránit vůči jakémukoliv legislativnímu násilí, manipulacím s informacemi nebo byť by i jen pochopitelné neznalosti nebo ignorantství jakýchkoliv zástupců lidu.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/zapis-33-zasedani-zastupitelu-mesta-ostravy-25-6-2014.pdf

Zdroj originálu: http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-10-14/copy_of_Zapis33.ZMA.pdf

 • 2014, 24. června: Společenství Necipujtenas.CZ získalo díky spolupráci interních zdrojů z Magistrátu Statutárního města Ostravy dokumenty (viz příloha), které jednoznačně ukazují, jak vznikala zdejší vyhláška o vynucování čipování č. 9 z října 2012, kdo za ní stál, jaké dezinformace byly pro její protlačení použity, kdo naopak velmi hlasitě vůči legislativnímu čipovacímu násilí protestoval a komu také mohou např. občané v nadcházejících komunálních volbách jasně sdělit: NEČIPUJTE NÁS! Oficiální podklady pro hlasování ostravských zastupitelů z let 2012 a 2011 ukazují mj. níže uvedené velmi zajímavé skutečnosti:

I/ Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky č. 9/2012:

a/ Vynucování čipování na území Ostravy má na svědomí politické vedení městského obvodu Ostravy-Poruby v čele se zdejším Váženým panem starostou Ing. Lumírem PalyzouČSSD a především Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, který vyhlášku dle výše uvedeného politického zadání zpracoval již nejméně v roce 2011. (Poznámka: Viz zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Ostravy ze dne 7. listopadu 2011; Komise tehdy projednala a doporučila ke schválení výše uvedenou vyhlášku - to vše už zhruba rok dopředu před vlastním jednáním zastupitelů.)

b/ Pro zdůvodnění povinných implantací cizích těles do živých těl zvířat a přesvědčení (lobbing) zastupitelů o nutnosti zavedení čipování byly v Ostravě použity níže uvedené zcela zřetelně nepravdivé a dokonce vyloženě nesmyslné argumenty:

1/ Povinné čipování všech psů (tzv. trvalá identifikace), kteří necestují přes hranice členského státu Evropské unie ani nejsou využíváni k obchodní činnosti, prý nařizuje zákon České republiky a je to požadavek orgánů evropského společenství v rámci tzv. osmiletého přechodného období do 30. 9. 2012 - údajně s tím nelze nic dělat a všichni psi chovaní třeba v domácnosti, na zahrádce v příměstské části apod. prostě musí být očipování. (Poznámka: Společenství Necipujtenas.CZ hned v zárodku tento omyl vyvrátilo a poukázalo také na nezákonnost vynucování implantací mikročipů psům v případě, že již jsou označení jiným způsobem, opakovaně se netoulají, nejsou opuštění apod.)

2/ Nucení občanů k nákupům mikročipů a k související veterinární péči na základě podzákonného předpisu města prý není uvalením žádné nové daně ani poplatku a vůbec to nesouvisí s výběrem financí za psy a s jejich označováním. (Poznámka: Přitom ostravští politici záměrně změnili vyhlášku o poplatku ze psů z roku 2010 tak, že z ní odstranili název článku č. 4 „Identifikace psů“ a ten novelou z roku 2011 extra změnili na „Evidenční známky“, aby se zakryl fakt: psí známky slouží již po stovky let nejen k evidenci zaplacení poplatku, ale především k označení/identifikaci psa pro jeho navrácení při ztrátě zpět k právoplatnému chovateli; tím byla otevřena cesta k vynucení čipování jakožto jediné formy městem uznávané identifikace zvířat a k umlčení hlasů, které poukazovaly na přetrvávající nesmyslné nařízení o dvojím označení pejsků: známkou a ještě čipem + dvojí diskriminační poplatky - tedy za známku a ještě za čip; takový stav bohužel dodnes přetrvává nejen ve stále povinně a nezákonně čipující Ostravě, nýbrž v mnoha dalších městech ČR.)

3/ RFID mikročip představuje absolutně nezaměnitelné označení psa (?!) - prý i bez ohledu na metody skimmingu, klonování, přečipování, přepis čísel přímo v paměti čipu, neaktuálnost chovatelských dat v databázích, falšování pet pasů a elektronických zápisů, znefunkčnění nebo přímo odstranění mikročipu z těla atd. atd.

4/ Mikročipy implantované zvířatům jsou podle důvodové zprávy údajně výhodnější z hlediska bezpečnosti práce se psem obzvláště při kontrolách městskou policií, kdy musí strážník jakožto cizí osoba přejíždět opakovaně čtečkou dat těsně nad srstí zvířete, než čip vůbec najde (SIC!).

5/ Vynucení čipování legislativním násilím - vyhláškou - a z toho vyplývající nařízení města nabádající k povinnému nákupu určitého zboží/služeb/veterinárního ošetření + následné stresující kontroly a nahánění občanů v ulicích, parcích, po lukách a na nědělních procházkách v uvozovkách ´zcela jistě vyřeší s konečnou platností´ jakékoliv konfliktní situace při soužití zvířat a lidí ve městě. (Poznámka: Ve svém důsledku jde samozřejmě o nelegální postup; agresivita + konflikty podle státní i městské policie naopak vzrostly.)

c/ Dále níže uvedené velmi sporné informace důvodové zprávy k čipovací vyhlášce města, které web Necipujtenas.CZ již mnohokrát uváděl na pravou míru:

1/ Čipování v uvozovkách ´vyloučí jednou pro vždy´ jakoukoliv možnou záměnu psů (!?).

2/ Jestliže je podle důvodové zprávy maximální délka dožití psa cca 15 let, pak trvanlivost a čitelnost tetování je vůči mikročipu naprosto nedostačující. (Poznámka: Tento názor ovšem nebere v potaz nejmodernější formy tetování pod kůži laserem včetně nefunkčnosti transpondéru/čteček, výrobních vad čipů apod.)

3/ Vynucování čipování a s tím související kontroly občanů města prý bez problémů zajistí městská policie; tedy jinak řečeno: Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, zákon o obecní policii, zákaz osobních prohlídek bez svolení soudce atd. nepředstavuje v uvozovkách ´vůbec žádný problém´; všechny občany a jejich domácí mazlíčky už opět v uvozovkách ´naučíme poslušnosti´ a my čipovací plán splníme na 100%; ani myška neproklouzne. (Poznámka: dodnes se to samozřejmě nepodařilo.)

4/ Městské obvody si nakoupí čtečky mikročipů z výběru poplatků za psy - mělo to být max. 20 kusů čteček za 100.000,-Kč. (Poznámka: Ostrava má zatím 23 obvodů; město nakonec zakoupilo 16 RFID čteček skrze městskou policii.)

II/ Ostravské městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Hrabová, Michálkovice, Plesná vyjadřovaly k návrhu vyhlášky č. 9/2012 svou nedůvěru, korektně poukazovaly na řadu komplikací/problémů a navrhovaly opatření, které by mohly pomoci vyřešit soužití občanů se zvířaty ve městě pomocí nenásilných prostředků. Bohužel, většina těchto vítaných podnětů byla nakonec ignorována.

*

Pro každého moudrého, vzdělaného a vůbec alespoň trochu rozumného občana České republiky/Evropské unie je obzvláště zarážející fakt, že odborníci, kteří pracují na Magistrátu v Ostravě a hlavně zdejší politická reprezentace: nedokázali najít smírné řešení pro všechny občany města a zvolili pouze násilnou variantu vynucení čipování v duchu zářných tradic totalitních režimů.

Je také velmi neprofesionální a dokonce šokující zjištění, že byly k protlačení čipování při hlasování Rady i Zastupitelstva použity vyloženě nepravdivé informace o nutnosti implantovat RFID transpondéry všem psům tzv. ze zákona včetně zcela mylných lhůt, které se vztahovaly pouze na zvířata cestující přes hranice členského státu Evropské unie, což drtivá většina domácích mazlíčků v ČR nečiní. Tyto argumenty posléze také většina ostravských zastupitelů bez jakéhokoliv náležitého a odborného posouzení nebo vůbec i jen snahy o zjištění pravdy automaticky v říjnu 2012 schválila (SIC!). Takový fakt hodně vypovídá o lidech, kteří v Ostravě zastávají vedoucí pozice, jsou do nich dosazování stranickými sekretariáty nebo přímo různými lobbisty. Bohužel se opět ukázalo: Politici dostali často mandát od občanů ve volbách a pak prosadili své s veřejností neprojednané názory především formou legislativního násilí. Metody moderní/čestné/otevřené komunikace/dialogu s občany + přesvědčování veřejnosti o výhodnosti daného zamýšleného opatření jsou výše uvedeným vedoucím představitelům současné ostravské politické garnitury zřejmě zcela cizí: nezapadaly by do jejich autoritativního stylu řízení města z dob dávno minulých.

Občané mají v roce 2014 jedinečnou šanci tohle všechno změnit: již nikdy nevolit osobnosti a ty politické strany, které se k nim mj. z hlediska vynucování čipování nezachovaly fér, schvalovaly použití násilí i potlačování ústavních práv/svobod vlastního lidu a chtěly vytáhnou občanům z kapes další peníze nad rámec toho, co již velmi štědře politikům s cca desetimilardovým ostravským rozpočtem obyvatelé ČR dávají.

Společenství webu Necipujtenas.CZ občany o této tristní situaci v Ostravě pravidelně/konzistentně již druhým rokem informuje. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/dokumenty-k-ostravske-cipovaci-vyhlasce-2010-2012-jak-vse-vznikalo-jake-dezinformacni-metody-byly-pouzity.pdf

 • 2014, 23. června: KOMENTÁŘ K ZÁMĚRŮM PRO-ČIPOVACÍCH LOBBISTŮ: Společenství webu Necipujtenas.CZ již informovalo o aktivitách čipovací lobby, která se snaží každý rok znovu a znovu vynutit zpřísnění legislativy na ochranu přírody nad jakýkoliv doposud akceptovatelný rámec práva: dnes dokonce v oblasti běžných domácích zvířat, jakými jsou například psi nebo kočky. Takové plány mají obzvláště těžce zasáhnout sociálně slabé a starší spoluobčany, kteří nemají své domácí mazlíčky po celé generace nijak trvale označeny (především čipováním), nepovažují to v rámci svého životního stylu a ústavního práva na uplatňování odpovědné svobody vůbec za nutné, nemohou si ani dovolit věnovat svým zvířatům veškeré předražené předpisové náležitosti, které samozřejmě čipovací lobby povinně prosazuje do zákonů v České republice i na evropské úrovni, OSN aj. ve své honbě za stále větším ziskem, prolamováním chráněných občanských svobod/soukromí a touze po zesílení své nikým nevolené moci nad životy dosud nevinných lidí. Tradiční/poklidný/láskyplný život rodin se zvířaty obzvláště na vsi či v rurálně laděných částech/obvodech samotných měst tak bude zřejmě definitivně zlikvidován. Lidé zde budou šikanováni pod neustálou palbou různých kontrolorů, především výdělečně zainteresovaných organizací, které nutí lid povinně - ze zákona nebo vyhlášky - nakupovat stále více a více věcí/služeb, které nebyly v minulosti vůbec potřeba a nikomu to nevadilo. Otázkou je: nechá si to zase národ líbit?

Kolegové působící v justici zároveň pro Necipujtenas.CZ v této souvislosti uvedli, že pravděpodobným vzorem k naplnění plánů výše uvedeného lobbingu a prosazení vynucování drastických proti-lidových opatření včetně odebírání/zabavování psů/koček aj. domácích zvířat chovatelům již jen za to, že nejsou označena například RFID mikročipem: by měly být některé existující rozsudky českých soudů v oblasti chráněných a ve volné přírodě skutečně ohrožených zvířat z minulého roku - např. papoušci Kakadu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. 4 As 79/2013 - 44 z 24. července 2013 a podobně také Ústavní soud ČR v nálezu č. II. ÚS 3218/2013 z podzimu téhož roku). Tyto soudně definované postupy, jestliže je lobbisté prosadí, budou uplatňovány díky připravovanému zpřísnění stávající legislativy na jakéhokoliv občana - chovatele třeba pejska, kočky, morčete apod. Cílem je: očipovat vše živé i neživé (Internet věcí) za účelem efektivní kontroly, vyššího zdanění; ruku v ruce s tím samozřejmě posílení zisku pro zájmové skupiny a jako v uvozovkách ´příjemný bonus´ (SIC!) prý hlavně ukončení tisíciletých neprogresivních (rozuměj: zastaralých) tradic lidstva včetně destrukce generacemi předků těžce vybojovaných ústavních práv/svobod (viz Lukáš 9:56; Galatským 5:1), které občany chrání a zatím naštěstí znemožňují úplné strojové/automatizované řízení lidských životů.

Citace z rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky č. 4 As 79/2013 - 44 z 24. července 2013 (potvrzeno také Ústavním soudem na podzim roku 2013):

Z výše uvedených právních předpisů jasně vyplývá, že žalobce jako držitel papoušků podléhajících ochraně dle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES, vyhlášena pod č. 572/1992 Sb.) a předpisů Evropské unie, byl povinen na výzvu ČIŽP prokázat zákonný původ konkrétních jím držených exemplářů. Důkazní břemeno ohledně prokazování původu těchto exemplářů zákon výslovně ukládá žalobci jakožto jejich držiteli. Následkem neunesení tohoto důkazního břemene je zabavení exemplářů chráněných druhů. /.../ Takové omezení vlastnického práva a zásahy do něj jsou odůvodněny důležitým veřejným zájmem /.../. Z tohoto důvodu je také umožněno orgánům ochrany přírody kontrolovat chov a dispozice se zvláště chráněnými živočichy a za tím účelem mimo jiné vést evidenci jedinců v přímé péči člověka. Je třeba znovu zdůraznit, že prvotním účelem této zákonné úpravy je poskytování ochrany živočichům, a jsou proto také stanoveny přísné požadavky na zařazení konkrétního jedince do evidence.“ V posuzovaném případě se nejednalo o registraci exempláře chráněného druhu, nýbrž o jeho zabavení v důsledku neprokázání jeho zákonného původu, nicméně smysl obou zákonných institutů je stejný. /.../ Pokud již se právnická či fyzická osoba rozhodne věnovat se chovu zvlášť chráněných druhů živočichů, musí proto věnovat zvýšenou pozornost předpisům upravujícím na mezinárodní, evropské i národní úrovni jejich evidenci a kontrolu. Byť se tyto předpisy mohou zdát velmi přísné a formalistické, z výše uvedených důvodů je nelze považovat za samoúčelné. Intenzita zájmu na ochraně ohrožených druhů pak odůvodňuje i přísné postihy porušení povinností osob chovajících chráněné živočichy včetně možnosti zabavení jedinců, u nichž jejich držitel není schopen prokázat jejich původ v souladu s právními předpisy. Povinnost prokázání původu se pak nezbytně vztahuje k individualizovaným jedincům chráněného druhu. Individualizace exemplářů je zajištěna jejich nezaměnitelným a nesnímatelným označením v souladu s unijními a národními předpisy. V případě ptáků právní předpisy stanoví povinnost označení jedinců čipy (nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry), ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany těchto jedinců (pokud by implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře) pak je možné označení nesnímatelnými kroužky s jedinečným kódem složeným z písmen a číslic. V daném případě tak správní orgány nemohly akceptovat k prokázání původu předmětných papoušků registrační listy, u nichž nebylo možné ověřit, zda se vztahují k zadrženým jedincům nebo k jiným jedincům. Stěžovatel proto původ papoušků registračními listy neprokázal. Výpověď stěžovatele jakožto hodnověrný důkaz původu papoušků nepostačuje (srov. výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Orel skalní).

Navíc: podle výše uvedeného lobbistického scénáře podpořeného citovanou judikaturou českých soudů již samotné svědectví občanů o nabytí/vlastnictví (nejen) zvířete včetně doložených písemných důkazních materiálů bude degradováno do pozice ´nepodstatného a podružného vyjádření´ (SIC!). Naopak technologické metody označování, elektronické formy dokumentace, např. RFID mikročipy, databáze chovatelských záznamů apod. získají nad člověkem - svědkem - nadřazené postavení a budou považovány za naprosto dokonalý/povinný/všeobjímající způsob řešení sporných záležitostí, tedy za důkaz o všech živočiších/rostlinách/věcech, konečně také o občanech (v jejich případě zatím skrze průkazy/karty atd.). Následky takového posunu dokazování a v neposlední řadě vnímání uspořádání vztahů ve společnosti a vůbec v celé naší civilizaci lze považovat za zcela nedozírné! Dosavadní svobodný/nezotročený život skončí: nebude nadále vůbec v automatizovaném totalitním systému řízení vztahů/vazeb možný.

Společenství Necipujtenas.CZ před takovýmto nebezpečným trendem a nástupem staronových forem totalitní legislativy důrazně varuje. Zase na to doplatí především nevinní občané podobně jako po roce 1948: budou kriminalizováni, obtěžováni dalšími nežádoucími předpisy, jejichž obsah nebudou moci naplnit bez popření svobody, svého přesvědčení, tradičních zvyklostí nebo víry. Chov psů/koček/fretek aj. domácích zvířat se tak stane pouze výsadou bohatých, mocných/bezcitných a bezcharakterních osob (viz také kontroly v soukromí chovatelů navrhované v určitých případech radními města Ostravy). Přitom jak prokázaly mnohé zkušenosti ze zahraničíz domova, tak RFID mikročipy používané k tzv. trvalé identifikaci zvířat neposkytují vůbec žádnou neprůstřelnou právní jistotu o vlastnictví živého tvora. Jsou snadno zneužitelné a vynucování (nikoliv dobrovolné přijetí) této čipové technologie ohrožuje vůbec základy demokratického ústavního právního pořádku svobodné České republiky. Nastává čas, aby občané na lobbistické tlaky vyžadující zavedení povinného čipování jednoznačně odpověděli, že si takové násilné předpisy nepřejí!

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/zamery-pro-cipovaci-lobby-a-ceska-justice-23-6-2014.pdf

 • 2014, 22. června:  KOMENTÁŘ K NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR: Společenství webu Necipujtenas.CZ kontaktovali v minulých dnech ve zvýšené míře občané, kteří se ptali, zda mohou veřejně kritizovat své politiky např. na jednání zastupitelstev obcí/měst a opakovaně poukazovat slovem i písmem na věci veřejné, se kterými nesouhlasí - třeba vynucování čipování - a používat přitom v rámci obecných pravidel slušnosti nadsázku, satiru, některé nestandardní výrazy apod.; zda taková jejich činnost požívá ústavní ochrany jak z hlediska českého, tak evropského práva: Květnový (2014) velmi důležitý nález Ústavního soudu České republiky (sp. zn IV. ÚS 1511/13) se sídlem v Brně to zcela jednoznačně potvrdil. Občané jsou vůči politické moci a jakýmkoliv jejím krokům směřujícím do oblasti potlačování svobody slova, písma, diskuse, kritiky apod. velmi silně chráněni. Obzvláště politické špičky, místní/lokální zastupitelé a ve své podstatě i všechny veřejně činné nebo mediálně známé osoby musí být na tento zcela jednoznačný/nezpochybnitelný fakt v současné době opětovného nástupu totalitního smýšlení a pokusů o prosazení legislativního násilí neustále upozorňovány. Ústavní soud podrobně občanům vysvětlil, že se nemají svých politiků bát. Naopak: Je třeba s nimi diskutovat, nenechat se odbýt. Každý občan ČR má jednoznačné právo mluvit na zastupitelstvu (jednací řád ani zastupitelé nesmí bránit lidu obstrukcemi v realizaci/uplatňování jeho ústavních práv/svobod), opakovaně zde nebo jinde slovem/písmem/obrazem/zvukem kritizovat (nebo chválit) politiky a další veřejně činné osoby vzhledem k jejich práci, profesní činnosti. Měl by se pouze při tom vyvarovat vulgarismů, neslušností nebo vyložených lží.

Citace výroku senátu Ústavního soudu ČR - sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014:

„Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../ Ústavní soud nemůže tím, že by v posuzovaném případě rezignoval na ingerenci do rozhodovací činnosti obecných soudů, připustit, aby se prostor pro svobodné šíření názorů a myšlenek zúžil natolik, že bude ve veřejném prostoru zapovězeno hodnotit projevy politických představitelů slovy jako „bezobsažná megalomanská spoušť banalit“ či „tuny balastu“, resp. že bude zapovězeno kritizovat politické představitele za „neschopnost věcně seznamovat veřejnost“ s čímkoli, např. s děním v obci, jako v posuzovaném případě, a to bez ohledu na to, jakou povahu ony kritizované projevy politických představitelů budou mít. - 41. Na uvedené názory má stěžovatel bezpochyby právo, a to i kdyby byl jediný, kdo bude tímto způsobem výroky konkrétní veřejně činné osoby hodnotit, resp. uvedené názory zastávat. Jak již bylo shora uvedeno, „ani nepřípadnost názoru kritika z hlediska logiky a podjatost kritika nedovolují samy o sobě učinit závěr, že kritik vybočil z projevu, který lze označit za přiměřený“ [nález sp. zn. I. ÚS 453/03 ze dne 11. 11. 2005 (N 209/39 SbNU 215)]. Stejně tak bude právem kohokoli jiného podobnými slovy hodnotit např. samotný projev stěžovatele, neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního i legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu nadále tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory v debatě se svými zastupiteli - otázky kolem krutého/násilného vynucování čipování z toho samozřejmě nevyjímaje apod.

Níže se můžete seznámit s anonymizovanou a vysoce důležitou částí nálezu Ústavního soudu České republiky: představuje pro každého aktivního občana jasné vodítko, jak postupovat v diskusi s politickou reprezentací, která odmítá připustit veřejný dialog, snaží se mu často zabránit a neštítí se ani metod minulých totalitních režimů. Na druhé straně nález také vymezuje hranice slušnosti, které by měly být dodržovány.

Společenství Necipujtenas.CZ zároveň vyzývá občany, aby chodili se svými politiky neustále diskutovat, využívali plně svých práv na svobodu slova/názoru/přesvědčení a nenechali své zastupitele rozhodovat v dobře placených funkcích tzv. stylem o nás bez nás - např. v oblasti nezákonného vynucování čipování a pokračujícího legislativního násilí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/ustavni-soud-cr-pravo-lidu-kritizovat-politiky-take-na-komunalni-urovni-tedy-vcetne-vynucovani-cipovani-kveten-2014.pdf

 • 2014, 14. června: VÝKLADOVÝ KOMENTÁŘ K OFICIÁLNÍM DOKUMENTŮM: Ostravští radní se konečně odhodlali po diskusi se všemi městskými obvody, komisemi a výbory k činu. Ještě před podzimními volbami do místních samospráv splní s velkým zpožděním svůj veřejný příslib daný občanům v předcházejících měsících a předloží Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy k hlasování dne 25. června 2014 návrhy dvou podzákonných předpisů, které:

I/ zrušují vyhlášky č. 9/2012č. 5/2013 o tzv. povinném čipování pejsků v Ostravě

II/ stanovují formou vyhlášky novou výši poplatků za psy a finančně zvýhodňují ty chovatele, kteří dají své čtyřnohé domácí mazlíčky DOBROVOLNĚ očipovat