Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Dokumenty ke stažení

 • 30. října 2018: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. září 2018 včetně písemných odpovědí na dotazy občanů (viz dokumenty přiložené na závěr zápisu). – Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN). – SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.). – SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ poukázal 13. září 2018 během jednání ZMSK mj. na problémy, které nastaly při zpracování zápisu a videozáznamu, nadnesl shromážděné dotazy veřejnosti ve věci možného hackerského útoku na hlasovací/karetní/čipový systém ZMSK, zdůraznil řešení nerovné situace kolem čipových karet ODISek v Ostravě pro seniory (Vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka z ODS přislíbil řešení), upozornil na nutnost veřejné a zevrubné diskuse zastupitelů včetně zdůvodňování každého nakládání s krajským majetkem/prostředky ještě před hlasováním ZMSK např. z důvodu darování krajských movitých i nemovitých věcí nezanedbatelné hodnoty mj. soukromým právnickým i fyzickým osobám se zřetelem ke včasnému naplňování zákonných pravidel o řádném hospodaření (viz velké nebezpečí trestněprávní odpovědnosti každého zastupitele) atd. – Písemné odpovědi z úřadu Moravskoslezského kraje na část výše uvedených dotazů a podnětů zástupce SwN jsou přiloženy na závěr zápisu. – K nebývale pozoruhodným událostem ovšem patřil vysoce relevantní a pozitivně hodnocený pokus Váženého pana krajského zastupitele a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Váženého pana Mgr. Lubomíra Volného, o nápravu evidentního zásahu do jeho osobnostních práv, důstojnosti a dobrého jména včetně praktické ukázky, kterak ZMSK porušuje § 159, odst. 1, Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, tedy že konkrétní zastupitelé a zastupitelky při svém rozhodování nepostupují v souladu se zákonem vyžadovanou znalostí a pečlivostí v každé posuzované, hlasované záležitosti. ZMSK totiž během roku 2018 přijalo usnesení zaměřené přímo proti podnikatelské činnosti a osobnosti Váženého pana poslance Mgr. Volného, nicméně takové své usnesení nezaložilo na podrobné znalosti celého případu a nepostupovalo přitom dokonce ani s náležitou pečlivostí při analýze všech dostupných fakt. Během jednání ZMSK 13. 9. 2018 pak zastupitelky a zastupitelé taktéž zcela ignorovali možnost k seznámení se s notářsky ověřenými výpověďmi svědků v dané posuzované věci. ZMSK tím ovšem bohužel v praxi široké veřejnosti zavdalo důvody k relevantním pochybnostem o zákonném a samozřejmě také nešikanozním, férovém postupu při výkonu zastupitelského mandátu volených zástupců občanů.

Zdroj: https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2018-09-13 (stopáž: 00:02:15 až 00:07:49; 00:14:51 až 00:24:46; 01:29:34 až 01:36:42; 01:43:00 až 01:48:10; 02:43:15 až 02:55:30); https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-9--zasedani-zastupitelstva-kraje-122318/; písemné odpovědi úřadu Moravskoslezského kraje na dotazy SwN, zaslané elektronicky během října 2018 šéfeditorovi Společenství webu Necipujtenas.CZ.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. října 2018: Oficiální zápis z 37. jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) z 19. září 2018 (viz dokument níže). – Zápis, který uzavřel volební období ostravské komunální politiky z let 2014 až 2018. Ze zajímavého obsahu: např. kauza „neskutečného“ chování Váženého pana senátora Sulovského; sázka s panem primátorem; ukázky „podivuhodného“ chování městského vedení k občanům ve snaze o neřešení problémů, na které lidé v diskusi poukazovali; lokalita Bedřiška aj. „lahůdky“.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. srpna 2018: Dokumentace ke kontroverznímu železničnímu nadjezdu a kruhovému objezdu v Ostravě-Polance nad Odrou je k dispozici široké veřejnosti na webu Necipujtenas.CZ díky profesionální odpovědi Váženého pana ostravského radního Semeráka z hnutí Ostravak! – Občané se nyní ptají, zda nastoupí vlna vyvlastňování pozemků Polančanů? Rozhodnou lidé o této stavební akci v místním referendu? – Vážený pan JUDr. Lukáš Semerák, radní pro dopravu a kandidát hnutí Ostravak na primátora statutárního města Ostravy v komunálních volbách roku 2018, odpověděl velice profesionálně, věcně, s náležitou odborností a slušně, dokonce vstřícně na dotazy občanů, které přednesl 20. června 2018 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) šéf-editor Společenství webu Necipujtenas.CZ. Váženému panu doktoru Semerákovi náleží za takový jeho pro-občanský přístup bezesporu náležitá pochvala, jelikož díky němu dostali konečně obyvatelé nejen ostravského městského obvodu Polanka nad Odrou do rukou jasné mapy, plány a další důležité informace o podobě chystané masívní dopravní stavby železničního nadjezdu s navazujícím kruhovým objezdem v prostoru místní části Dolní Polanky, kolem dopravních komunikací Svinovská a 1. května. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) taktéž velice děkuje za spolupráci legendárnímu ostravskému občanovi, Váženému panu Ing. Jaroslavu Novotnému, který se mj. na stejné téma dotazoval v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, načež obdržel v červenci 2018 odpověď ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, kterou posléze taktéž zaslal SwN. Vyplynulo z ní, že zatím je situace ve věci nadjezdu v Polance ve stádiu přerušeného územního rozhodnutí z důvodu nutnosti dořešení navržené stavební koncepce se zástupci statutárního města Ostravy a to tak, aby došlo k bezproblémovému zajištění nového veřejnoprávního projednání (rozuměj: je před komunálními volbami). Předpoklad realizace polanského nadjezdu se tedy zatím posouvá na rok 2020. – SwN včas v této souvislosti upozorňuje na kontroverze, které jsou již nyní s výše uvedeným projektem spojeny. Patří k nim v prvé řadě velký problém s nepřijatelnými/lehkovážnými návrhy byrokratů napříč politickým spektrem na vyvlastňování dotčených soukromých pozemků a to nejen v případě obyvatel z Ostravy-Polanky nad Odrou, dále předpokládaný destruktivní zásah do přírodního ekosystému, neznámé náklady na profinancování projektu z veřejných rozpočtů, ne zcela prokazatelně v praxi doložené důvody realizace včetně dopadů zvýšeného výskytu osobních automobilů a nákladních vozidel na život místních Polančanů, také hlavně zatím totální absence veřejné debaty o celém projektu. Přitom půjde nepochybně o široce diskutované téma, které zasáhne nejen Polanku nad Odrou, nýbrž každého, kdo v dané lokalitě bydlí. V případě plánování podobných projektů je jistě vhodné zjistit přání občanů mj. prostřednictvím místního referenda. – Kompletní získaná dokumentace je k dispozici níže v pdf.

Zdroj: Dokumentace Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, z 9. července 2018, kterou následující den odeslal elektronicky představiteli SwN Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný; dotazy vznesené šéf-editorem SwN během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 20. června 2018 a elektronická odpověď Váženého pana radního JUDr. Lukáše Semeráka z 31. 7. 2018, zaslaná elektronicky ještě téhož dne představiteli SwN.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 27. července 2018: Dopravní podnik Ostrava (DPO, vlastněný statutárním městem Ostravou) odpověděl v červenci 2018 velice profesionálně, věcně, s náležitou odborností a slušně, dokonce vstřícně na dotazy občanů, které přednesl během červnového jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ. Představitelům DPO náleží za takový jejich pro-klientský přístup bezesporu náležitá pochvala. Bohužel na druhé straně ostravský dopravní podnik zatím nebude navrhovat sám ze své iniciativy změnu evidentně neférových podmínek, které platí v ostravské MHD v rámci zbytečného zatěžování spotřebitelů používáním čipových průkazek a to mj. v situacích cestování seniorů různých věkových kategorií. – Kompletní znění občanských dotazů i výslednou odpověď dopravního podniku přinášíme níže. – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přednesl 20. června 2018 v ostravském zastupitelstvu následující projev: Dobrý den Vážené dámy a pánové. Rád bych se zeptal Váženého vedení Dopravního podniku Ostrava podle dotazů občanů, které načerpali z praxe v Ostravě, jakým způsobem můžete ocenit vynikající aktivitu řidičů MHD, kteří nad rámec svých těžkých pracovních povinností a svého velice náročného, zodpovědného a často ohromně stresujícího, namáhavého povolání osobně pomáhají například seniorům při vystupování a nastupování do dopravních prostředků, vlídně jim vysvětlují a neřvou na lidi, jak mají postupovat v případě, když neumí zacházet se svými odiskami nebo jinými čipovými kartami, když se šoféři snaží, aby nedocházelo k hrozným situacím, že některé ze dveří dopravního vozidla MHD přivřou cestujícího seniora, jeho hůlku nebo nákupní tašky či vozík a pak s tímto člověkem trolejbus, autobus nebo tramvaj pokračují v jízdě, když se prostě řidiči v MHD chovají jako skuteční profesionálové, gentlemani a lidské bytosti. Zda pro ně má dopravní podnik nebo jeho zřizovatel nějakou zaměstnaneckou cenu, diplom apod. jako mají třeba bezpečnostní sbory, policie, hasiči apod. a na druhé straně: jak by měl cestující v ostravské MHD postupovat, jestliže se k němu zaměstnanec Dopravního podniku Ostrava výše uvedenými slušnými a humánními způsoby nechová. Dále zde mám dotaz, který se znovu opakuje díky nesmyslnému pravidlu, že senioři narozeni po 1. lednu 1946 musí používat k bezplatné jízdě v ostravské MHD odisky, nebo jiné karty, zatímco když se někdo stihl narodit ještě o den dříve na silvestra v roce, kdy skončila druhá světová válka, tak už mu stačí jen bezčipová občanka. Tedy se táži, kdy bude stačit všem oprávněným seniorům k cestování v ostravské MHD pouze jejich občanský průkaz nebo jiný bezčipový doklad vydávaný respektovanou autoritou. Tito velmi životem zkušení lidé mají již občanky vydané bez čipu s platností na desítky let dopředu. A konečně: Kdy budou dokončeny bezbariérové a konstrukčně perfektně postavené zastávky MHD včetně upravených tramvají, autobusů, trolejbusů, aby se již nestávalo, že třeba dědeček nebo babička, maminky s dětmi nemohou nastoupit do prostředku MHD s nákupním košíkem, který prostě do vozidla nedostanou buď přes schody nebo díky vzdálenosti mezi okrajem vozovky a zastávky a nástupním dveřním prostorem ve vozidle MHD. V realitě se totiž ukazuje, že urputná snaha o vytlačení automobilů z Ostravy nebude tak jednoduchá, jak si někteří zdejší plánovači sami jezdící v autech na nákupy původně mysleli. Děkuji za zodpovězení dotazů. – Zároveň opět navrhuji a ptám se nynějšího zastupitelstva a do budoucna především nových Vážených zastupitelek a Vážených zastupitelů, kteří teprve vzejdou z říjnových komunálních voleb a budou čerpat z podnětů občanů obsažených v zápisech, aby tento programový bod zcela otevřeli pro všechny oprávněné občany úpravou jednacího řádu zastupitelstva. Zda se tedy domnívají, že je správné otevřeně informovat občany a zda Vážené osoby, které jsou ve veřejných funkcích placeny z veřejných prostředků, rády ocení možnost odpovídat občanům přímo na zastupitelstvu, nikoliv jen prostřednictvím zastupitelů a reagovat přímo na občanské dotazy, připomínky a podněty směřující k jejich veřejné činnosti vyplývající z jejich veřejné funkce. Další dotazovanou možností je: pravidelně zvát výše uvedené Vážené osoby na dobu, kdy začíná blok pro široké občanské dotazy, tedy v 11:30 hod. Minulé zastupitelstvo jsme mohli vidět situaci, kdy již zde třeba nebylo po půl dvanácté Vážené vedení městské nemocnice a nebylo tedy možné ihned zodpovědět všechny občanské dotazy tzv. přímo od zdroje. Prosím Vážené zastupitelstvo, aby si osvojilo mé podněty a dalo o nich hlasovat. Děkuji Vám za odpovědi a přeji Vám vše dobré.“ – Po měsíci obdrželo Společenství webu Necipujtenas.CZ E-mail mj. s tímto textem: „Vážený pane Přepioro, dovolte, abychom reagovali na Vaše dotazy vznesené na zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 20. června 2018. V následujícím vyjádření jsme zvolili pro přehlednost zanechání struktury odpovědí přesně dle posloupnosti Vašich dotazů a připomínek. Vážíme si všech zaměstnanců, kteří prokazují vstřícnost a aktivní obětavost ve vztahu k veřejnosti. Primárně jsou samozřejmě za kvalitu odváděné práce hodnoceni v rámci měsíční mzdy výkonnostní odměnou ve výši až 14 % hrubé mzdy. Na výkonnostní odměnu v plné výši mají nárok v případě, že celý měsíc odpracují bez zaviněných dopravních nehod, bez přestupků a v souladu s předpisy a etickým kodexem. O přístupu ke starším cestujícím pojednávají zejména následující body Etického kodexu řidiče Dopravního podniku Ostrava: Zvláštní ohled beru na postižené cestující, staré lidi, děti, cizince.“ „Poradím a pomůžu, je-li to v mých silách.“ Nad rámec výkonnostních odměn jsou pak jednotlivá střediska odměňována za plnění ukazatelů profesionality, kam patří také „spokojenost cestující veřejnosti“, vyhodnocovaná pomocí obdržených podnětů (dopisy, E-maily, sociální sítě). Kladné podněty na chování řidičů Dopravního podniku Ostrava (DPO) jsou vždy s dotčenými zaměstnanci osobně projednávány vedením a podle jednotlivých konkrétních případů hodnoceny mimořádnými finančními odměnami řidičů s uveřejněním na stránkách firemního Zpravodaje. Kromě těchto výše popsaných opatření máme zavedeny také další způsoby, jak ocenit zaměstnance za příkladný výkon služby. V letošním roce např. generální ředitel poprvé udělil zcela nové ocenění „Křišťálový pantograf“, které si všímá mimořádných pracovních výkonů, lidských skutků nebo morálních postojů s výrazným přínosem pro Dopravní podnik Ostrava nebo společnost. V některých dalších případech mimořádných pracovních výkonů udělujeme také tzv. „Poděkování generálního ředitele“. Naopak v případě, že se řidič Dopravního podniku Ostrava nechová správně, existuje několik způsobů, jak mohou cestující tuto skutečnost oznámit. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je ohodnotit a okomentovat jednání řidiče během několika vteřin přímo ve voze pomocí webové aplikace dejmiznamku.cz. Dále je možné událost nahlásit E-mailem, dopisem, telefonicky nebo osobně v zákaznickém centru Dopravního podniku Ostrava. Řešeny jsou všechny podněty s výjimkou anonymů a vulgarit. – Rozhodnutí o tom, že cestující narození před 1. lednem 1946 se v tarifní zóně č. 77 (MĚSTO Ostrava) přepravují bezplatně na základě předložení občanského průkazu, případně cestovního pasu je ukotveno v „Tarifu ODIS“ v článku V … (viz mj. leták tarifu ODIS, pozn. editora). Je nutné si uvědomit, že Dopravní podnik Ostrava z pozice dopravce samostatně nerozhoduje o cenách jízdného městské hromadné dopravy, stejně jako o druzích jízdenek, poskytovaných slevách jízdného a jejich výši nebo jiných tarifních parametrech, včetně podmínek, za kterých se přepravují bezplatně cestující. Zásady tarifní politiky v rámci Integrovaného dopravního systému ODIS stanovují prostřednictvím společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. její společníci, tj. Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, kteří finančně kompenzují ztrátový provoz hromadné dopravy. Tarif schválený těmito subjekty je pak závazný pro všechny dopravce Moravskoslezského kraje zapojené v ODIS, nikoliv pouze pro Dopravní podnik Ostrava. DPO takto schválený tarif v souladu s platnou legislativou vyhlásí, a stanoví tím platné podmínky, které jsou závazné jak pro dopravce, tak i pro každého cestujícího využívajícího služeb městské hromadné dopravy. – Již řadu let pořizujeme v zásadě jen nízkopodlažní vozidla. Aktuálně máme naplánovánu obnovu vozového parku do roku 2022, která výrazně zvýší celkový podíl nízkopodlažních vozidel. Zastávky modernizujeme podle dlouhodobého plánu, v koordinaci se statutárním městem Ostravou, a pravidelně tak každý rok navyšujeme počet bezbariérových zastávek poskytujících vyšší míru přístupnosti, bezpečí a komfortu. U autobusových zastávek, které ovšem nejsou ve správě DPO, nás v některých případech při příjezdu autobusů do zastávky omezují zaparkovaná osobní vozidla, která znemožňují nebo komplikují ideální přistavení prostředku MHD, byť bezbariérového, k nástupní hraně. – Vážený pane Přepioro, děkujeme za Vaše připomínky. Jsou pro nás cenným zdrojem zpětné vazby. S přátelským pozdravem Dopravní podnik Ostrava a.s.“ – Kompletní znění odpovědí Dopravního podniku Ostrava je k dispozici níže v dokumentu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 18. července 2018: Oficiální zápis z 36. jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) z 20. června 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ s radostí kvituje rekordní zájem široké veřejnosti o správu věcí veřejných ve statutárním městě Ostravě prostřednictvím veřejného dialogu s místními politiky během červnového jednání ZSMO. A některé podněty občanů byly tentokráte před volbami skutečně vyslyšeny (viz mj. lokalita Bedřiška) včetně zázračného zájmu sdělovacích prostředků. Alespoň tímto způsobem lze tedy v Ostravě částečně přimět/apelovat na ostravské zapšklé/neprostupné/mocenské struktury, aby napravily špatné věcí, které se zde dějí a místní zastupitelé je zatvrzele odmítají řešit nebo naopak ještě situaci zhoršují (viz hlasování o potlačení vůle zastupitelů a občanů v dotčených ostravských obvodech ve věci výstavby tramvajové trati). Aktivní, dobře připravení, slušní občané vystupující v diskusi se však části ostravských zastupitelů a dalších papalášů dlouhodobě nehodí do krámu. Obzvláště neférové, podpásové slovní ataky Váženého pana ostravského primátora Macury vedené z jeho královsky placené veřejné funkce na diskutující občany patří k černé vizitce ostravského městského vedení (viz mj. situace z března, dubna 2018 a taktéž předchozí roky). Tento člověk bohužel opakovaně prokázal, že mu již primátorské křeslo přerostlo přes hlavu. Byl proto vyzván, aby již v komunálních volbách roku 2018 nekandidoval. – Hnutí ANO se však velice tristně rozhodlo vyslat do boje o primátorské křeslo stejného člověka, který v rámci zachování své moci schvaloval metody potlačování svobodné diskuse a cenzury během jednání ZSMO. Lidé však mohou naštěstí rozhodnout jinak a svými preferenčními hlasy podpořit jiného kandidáta nebo ještě lépe kandidátku na volební listině Hnutí ANO, které (kterým) nebude vadit svoboda slova, budou ji naopak vítat, budou s občany spolupracovat na řešení jejich podnětů a nebudou mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, a mělo by vítězit umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný nikoliv. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska vyrukují určití zastupitelé se silovým potlačením slušného disentu/opozice (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování ostravských elitářů k oprávněným a slušným občanům.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. července 2018: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnil reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 14. června 2018. SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a může obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy nutné jej pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který je bohužel tentokráte taktéž neúplný obzvláště z hlediska zdokumentování celé situace kolem výpadku hlasovacího systému chytrého regionu, následného přesunu celého křídla zastupitelů z jedné části hlasovací místnosti do druhé a především průběhu diskuse kolem schválení programu. – SwN dále informuje, že doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ poukázal 14. června 2018 během jednání ZMSK na problémy, které nastaly při zveřejňování dokumentace určené pro občany k diskusi nad otázkami o ratingovém hodnocení Moravskoslezského kraje agenturou Moody's. Dále během jednání zastupitelstva mj. řekl: Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora. Jsem občanem České republiky s bydlištěm na území Moravskoslezského kraje. Úvodem děkuji Váženým úředním osobám z Úřadu Moravskoslezského kraje a Váženým politikům ze zdejšího zastupitelstva, kteří se snažili upřímně občanům pomoci při obhajobě zle pošlapávané svobody slova s odkazem na mou prosbu ve věci neférových cenzurních zásahů vůči oprávněným občanům ze strany Váženého pana primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury během jednání jím řízeného zastupitelstva v březnu a dubnu 2018. Kromě dalších osobností se vůči úděsným metodám cenzury ohradil a Ostravany v jejich spravedlivé obhajobě podpořil Vážený pan poslanec a mj. člen Podvýboru pro svobodu slova a média dolní komory Parlamentu České republiky, člen Stálé komise pro Ústavu České republiky a zastupitel Moravskoslezského kraje, Vážený pan Mgr. Lubomír Volný, jenž vyjádřil spolu se svými Váženými kolegyněmi a kolegy z hnutí SPD velké znepokojení nad neférovými praktikami potlačování svobody slova občanů, ke kterým došlo na Zastupitelstvu statutárního města Ostravy v březnudubnu 2018. Cituji pana poslance z jeho vyjádření pro Necipujtenas.CZ: Naše hnutí ctí a respektuje plné právo oprávněných občanů na realizaci spravedlivého podílu na přímé správě svého města a vůbec široké zapojení obyvatel do jeho řízení.” (Legislativní poznámka SwN: Ústavní pořádek ČR počítá prostřednictvím Listiny základních práv a svobod dle jejího čl. 21 (1) s tím, že „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců". Ústavně chráněná svoboda slova je jednou z možností, jak mohou mj. občané bez veřejné funkce přímo ovlivňovat během jednání zastupitelstev správu svých obcí, měst, krajů v době mezi volbami do samosprávných orgánů. Výkon těchto práv pak upravuje mj. Zákon o obcích a krajích včetně jednotlivých jednacích řádů zastupitelstev. Podle judikátů české justice je zapotřebí interpretovat práva občana principiálně takovým způsobem, která maximálně šetří jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana kraje, něsta, obce.) „Lidé mohou toto své právo realizovat především prostřednictvím svobody slova, kterou uplatňují ve slušném a věcném dialogu se svými zastupiteli. Je-li toto právo lidem v Ostravě upíráno, pak jsou demokracie i svoboda v České republice vážně ohroženy. Proto žádám Vážené Zastupitelstvo statutárního města Ostravy, aby umožnilo každému oprávněnému a slušnému občanovi plnou realizaci jeho práva na svobodnou diskusi ke každému programovému bodu v délce projevu dle platného jednacího řádu. Hnutí SPD se v případě svého úspěchu v letošních komunálních volbách vynasnaží, aby k žádným zmíněným tristním situacím perzekvování občanů již nedocházelo.“ „Konec citace. Jde o velmi důležité zastání a ještě jednou za něj za všechny dotčené občany velice děkuji. Dále prosím o odpověď Váženého pana náměstka Unucku: V jaké fázi je příprava projektu nadjezdu v prostoru železničního přejezdu před mostem přes Odru v ostravském obvodu Polanka nad Odrou, kolik bude stát realizace a z jakých zdrojů poplyne financování? (Dokončení je plánováno na rok 2025, pozn. SwN.) A protože mi již uplynul čas pro příspěvek, tak ještě jen poslední kratičký dotaz: Kdy bude prosím dobudován chodník mezi katastrem Polanky a Klimkovicemi kolem ulice 28. října, kde jsou občané obzvláště v noci vystaveni bezpečnostnímu riziku střetu s vozidly. (Dokončení je připraveno na rok 2019, pozn. SwN.) Děkuji Vám a přeji všem pěkné léto.https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vystupy-z-jednani-zastupitelstva-82878/; https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-8--zasedani-zastupitelstva-kraje-118053/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2018-06-14 (stopáž 00:46:02 až 00:53:40 a 01:39:42 až 01:44:54)

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-14-6-2018-8.pdf

 • 12. června 2018: Oficiální zápis z 35. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) z 23. května 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ s radostí kvituje rostoucí zájem široké veřejnosti o správu věcí veřejných ve Statutárním městě Ostravě prostřednictvím veřejného dialogu s místními politiky během jednání ZSMO. Alespoň tímto způsobem lze v Ostravě částečně přimět/apelovat na ostravské zapšklé/neprostupné/mocenské struktury, aby napravily špatné věcí, které se zde dějí a místní zastupitelé je zatvrzele odmítají řešit. Aktivní, dobře připravení, slušní občané vystupující v diskusi se však části ostravských zastupitelů a dalších papalášů nehodí do krámu. Obzvláště neférové, podpásové slovní ataky Váženého pana ostravského primátora Macury vedené z jeho královsky placené veřejné funkce na diskutující občany patří k černé vizitce ostravského městského vedení (viz mj. dokumentace na s. 3, 26 až 27 aj. strany v zápisu). Tento člověk bohužel opakovaně prokázal, že mu již primátorské křeslo přerostlo přes hlavu. Byl proto vyzván, aby již v dalších komunálních volbách nekandidoval. – Hnutí ANO se však velice tristně opět rozhodlo vyslat do boje o primátorské křeslo stejného člověka, který v rámci zachování své moci schvaloval metody potlačování svobodné diskuse a cenzury během jednání ZSMO. Lidé však mohou naštěstí rozhodnout jinak a svými preferenčními hlasy podpořit jiného kandidáta nebo ještě lépe kandidátku na volební listině Hnutí ANO, které (kterým) nebude vadit svoboda slova, budou ji naopak vítat, budou s občany spolupracovat na řešení jejich podnětů a nebudou mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, a mělo by vítězit umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný nikoliv. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska vyrukují určití zastupitelé se silovým potlačením slušného disentu/opozice (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování, které níže uvedený zápis zase zdokumentoval.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/35-23-5-2018.pdf

 • 15. května 2018: Oficiální zápis z 34. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 11. dubna 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) smutně konstatuje, že ostravské zapšklé/neprostupné/mocenské struktury zase v dubnu 2018 vystrčily své drápky a pokusily se opět potlačit relevantní, slušný disent, který jim nejde na ruku a hájí pomocí mírového dialogu svobodný život Ostravanů. – SwN obzvláště upozorňuje na další zdokumentované případy (viz s. 9 až 11, 48 až 50, 70 až 71 aj. strany v zápisu), kdy část zastupitelů schvalovala nebo mlčela ve věci evidentního potlačování zákonné/svobodné diskuse; dokonce nepochopitelně oprávněného diskutujícího občana slovně napadala; Vážený pan ostravský primátor Macura nezvládl svou královsky placenou veřejnou funkci a v rozporu se zákonem o obcích, jednacím řádem zastupitelstva i výkladovými stanovisky Ministerstva vnitra České republiky včetně české justice zase zakázal oprávněnému občanovi doříct připravený pětiminutový projev ke konkrétnímu programovému bodu zveřejněnému na úřední desce, čímž nelegálně zasáhl dotčeného oprávněného občana včetně použití metody vypínání mikrofonu. Tato situace se za „panování“ Váženého pana primátora bohužel již několikrát tristně opakovala. – Doufejme, že hnutí ANO dokáže v nadcházejících komunálních volbách vyslat do boje o primátorské křeslo jinou osobnost, které nebude vadit svoboda slova a nebude mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – Paradoxně (vzhledem k totalitním historickým paralelám) se odvážně pustil do obhajoby plného práva občanů bez veřejné funkce na slušný dialog se zastupiteli Vážený pan zkušený zastupitel Babka z KSČM a Vážený pan Palyza (někdejší významný člen ČSSD). SwN jim za to velice děkuje. Ostatní zastupitelé cenzuru schvalovali nebo raději ze strachu mlčeli. – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, a mělo by vítězit umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný nikoliv. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska vyrukují určití zastupitelé se silovým potlačením slušného disentu/opozice (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování, které níže uvedený zápis zase zdokumentoval.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/34-11-4-2018.pdf

 • 27. dubna 2018: Ředitelství státní policie v Ostravě (MŘP): V Ostravě neexistovaly tzv. množírny/množitelé zvířat ani roku 2017! Podobně tomu bylo také v předchozím období během let 2016 až 2012! – Policie taktéž na dotaz Necipujtenas.CZ poprvé sdělila roku 2017, že v chytrém městě Ostravě došlo k takřka 200 případům kybernetické kriminality včetně sedmi činů zablokování počítačů nebo firemních sítí tzv. vyděračským software (Ransomware) a to za účelem získání finančního profitu ve formě kryptoměn! – Necipujtenas.CZ: Mediálně hypertrofované informace o desítkách tisíc týraných psů/koček v tzv. množírnách na území ČR nemají oporu v policejních analýzách! Přesto se ostravské policii podařilo ve 3 kauzách finalizovat návrh na podání obžaloby pro týrání/zanedbání péče. – MŘP: Z hlediska absolutních čísel jde s ohledem na týrání zvířat o jednotky případů ročně šetřených z jiných než tzv. množitelských důvodů. Policejní praxe ukazuje: Oznámení o podezření z týrání zvířete bývají často nedůvodná, nelze je prokázat, jsou smyšlená, bez reálného základu, dokonce mohou být vedena snahou poškodit nevinné občany apod. – Necipujtenas.CZ: Vynucovat tedy povinně pod hrozbou likvidačních pokut čipování/registrace všech malých domácích zvířat s odkazem na vybájenou krizovou situaci s tzv. množírnami postrádá smysl! 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/czech-state-police-in-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017.pdf

 • 24. dubna 2018: Předvolební inspirace pro občany a jejich politiky: Návrh nenásilného řešení nápravy špatného, povinného systému trvalé identifikace/čipování psů, koček, fretek chovaných v soukromých domácnostech občanů České republiky.

Roku 2017 byla v ČR protlačena špatná novela veterinárního zákona, která je z hlediska povinného/plošného čipování psů účinná od roku 2020. Spojila povinné čipování s vynucovaným očkováním proti vzteklině. Vůbec přitom nepočítá se zdravotními výjimkami, vyvinutou (doživotní) imunitou nebo s účinnosti vakcín 3 a více let atd.

Jak také prokázala oficiální data z Policejního prezidia ČR z dubna 2018: Tzv. množírny jakožto tzv. „hyper mediální“ masový problém s desítkami tisíc týraných psů, koček apod. v ČR neexistují. Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých domácích zvířat v ČR dokonce klesly roku 2017 oproti předchozímu období na 23 případů (v období 2016/2015 se pohybovaly pouze v rozmezí mírně přes 3 desítky kauz ročně) a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 případy.

Sdělovací prostředky si bohužel často vyberou vždycky pár otřesných kauz týrání zvířat a na jejich základě pak pomáhají měnit legislativu formováním veřejného mínění tak, aby byla více represivní a postihla dosud nevinné občany/chovatele. Výsledkem je často v praxi nefunkční, předražený moloch, který však urputně propaguje pouze jednu a to dosti chybovou metodu čipování/označování např. psů.

Necipujtenas.CZ proto navrhuje politikům řešení: Připravte ve spolupráci s občany napříč společenským spektrem kompletní novelu všech dotčených právních předpisů v ČR tak, aby si mohl chovatel svobodně vybrat a legálně používat různé metody označení/registrace svého zvířete. Jestliže by takový člověk ovšem zvolil zákonem garantované právo na opt-out, posléze by nesl v případě vzniklé újmy v rámci justičního rozhodnutí větší následky. Typickým příkladem jsou např. situace, kdy chovateli uteče neoznačený pes, který způsobí škodu.

Vyžaduje to však kompletní změnu cílených zákonů a obecně závazných městských vyhlášek. Jde krom jiného o následující očíslované právní předpisy: 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon); 246/1992 Sb., Zákon na ochranu zvířat proti týrání; 128/2000 Sb. - Zákon o obcích; 553/1991 Sb., Zákon České národní rady o obecní policii; 273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR; 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník; 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový); 1/1993 Sb. - Ústava České republiky; Usnesení č. 2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky atd.

Základní teze pro legislativní nápravu dosavadního špatného systému: 

Povinnost označit psa čipem zasahuje do ústavním pořádkem chráněných přirozených práv a svobod. Každý chovatel by proto mohl svého psa označit různými vhodnými způsoby zakotvenými v legislativě, které by vyhovovaly jak zvířeti, tak jeho majiteli:

A/ např. trvalými metodami identifikace: DNA (rychlé mobilní detektory), fotografická policejní metoda rozpoznávání tváří zvířat v návaznosti na aplikaci, tetování, čipování aj.

B/ pokud chovatel necestuje přes hranice ČR vzhledem k právním předpisům Evropské unie, tak také jinými formami (adresář, klasická známka nebo RFID, obojek s údaji, GSM modulem, QR kódy apod.).

C/ jestliže však chovatel svého psa nijak neoznačí, což je plné právo každého občana, měl by za to nést větší následky v případě vzniklé újmy vůči cizí osobě nebo majetku a to než ten chovatel, který ve výše uvedeném smyslu splnil požadavky veřejné moci na legislativně schválenou metodu identifikace. 

Konkrétní kroky:

1. změna legislativy na celostátní i obecní/městské úrovni; např. starostové a primátoři mohou velice účinně oslovovat zákonodárce, aby upravili špatné zákony svým společným tlakem dle praktických zkušeností z terénu např. z pozice Svazu měst a obcí ČR, regionálních sdružení atd.

2. zrušení poplatků ze psů a odstranění povinné, bezvýjimečné, elektronické nebo jiné jedině možné formy trvalé identifikace; v případě, že má obec/město platnou vyhlášku o povinném čipování psů, jedná se o vynucený požadavek veřejné moci, pak logicky veškeré náklady musí nést veřejný rozpočet a nikoliv přímo občané.

3. umožnění více forem legálně zakotvené/garantované identifikace psů chovaných v zájmových chovech podle svobodné tržní nabídky; vždy postačí z hlediska zákona pouze jedna identifikační metoda pro vnitrostátní pohyb; v případě přechodu hranic ČR je nutné respektovat právní předpisy jiných států.

4. zavedení nutných, legislativních, zdravotních a etických výjimek obzvláště z invazivních identifikačních metod; jde o velice důležitou možnost pro ty chovatele a veterináře, kteří by jinak byli postaveni do neřešitelných situací mj. z hlediska zákonů i profesního řádu veterinární komory, zda poslechnout dikci třeba určité špatné městské vyhlášky a jít proti nejlepšímu zájmu živého tvora i jeho pána (spotřebitele) a nebo ochránit zdraví, život konkrétního zvířete; města/obce, kraje a státy bez těchto výjimek z povinného čipování se vystavují závažným právním následkům v případě soudních sporů o náhradu vzniklé faktické a citové újmy v důsledku poškození zdraví dotčeného čtyřnohého živého tvora.

5. dobrovolné sjednocení nebo propojení veřejnoprávních a komerčních databází označených zvířat s nastavením principů garance správnosti poskytovaných údajů; obce/města by v případě zprovoznění veřejnoprávní nebo státem garantované soukromé celostátní evidence očipovaných psů překlopily do takové databáze své stávající seznamy RFID transpondérů, tetování a psích známek.

6. občanský nezávislý dohled nad činností veřejné moci z hlediska oprávněných zájmů zvířat a jejich chovatelů; důsledná ochrana občanů před neústavními kontrolami soukromých obydlí v důsledku hodnocení tzv. životní pohody zvířat s následkem nespravedlivého a bezcitného odebírání živých tvorů z jejich právoplatných rodin; konzistentní práce na zlepšování celého identifikačního systému v rámci navracení zatoulaných zvířat zpět domů; spolupráce s českými a mezinárodními právnickými i fyzickými osobami; obzvláště Společenství webu Necipujtenas.CZ důsledně obhajuje nedotknutelnost obydlí nevinných občanů České republiky, chovatelů zvířat, vůči invazivním zásahům veřejné moci (např. již výše uvedené špatné kontroly tzv. životní pohody zvířat bez soudního příkazu, bez nezávislých svědků a bez odborných, profesionálních příslušníku státní Policie ČR - viz legislativní krize, která se chystala v letech 2017 a 2018 na občany Slovenska).

7. propagace dobrých příkladů v soužití člověka se zvířaty obzvláště ve městech a na venkově

Společenství webu Necipujtenas.CZ prosí všechny občany ČR a zdejší politické organizace o spolupráci a osvojení našeho řešení. Děkujeme.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/nenasilne-reseni-identifikace-malych-domacich-zvirat-cr-obcane-politikum-cr-2018.pdf

 • 9. dubna 2018: Policejní prezidium České republiky v dubnu 2018 oficiálně potvrdilo: Tzv. množírny malých domácích zvířat nepředstavují problém, jelikož je policie vůbec neregistruje (nemají oporu v zákoně) podobně jako trestnou činnost související s čipováním zvířat! Policie ČR ani nemá k dispozici žádné údaje, podle kterých by mohla v těchto záležitostech konat! Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých domácích zvířat ČR dokonce klesly v roce 2017 oproti předchozímu období na 23 případů (2016/2015 se pohybovaly pouze v rozmezí mírně přes 3 desítky případů ročně) a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 případy! Policie ČR nedisponuje žádným novým návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo výše uvedené informace na počátku dubna 2018 díky obdivuhodné aktivitě Váženého občana, euroskeptika, IT odborníka a podnikatele Ing. Karla Zváry, Ph.D., jenž odeslal během března 2018 žádost o informace na Policejní prezidium České republiky. SwN velice děkuje všem Váženým úředním osobám z Policie ČR a Váženému panu doktoru Zvárovi za jejich vstřícnou spolupráci, která přispěla k informování široké veřejnosti o aktuálním vývoji situace a k destrukci fám o údajných desítkách tisíc týraných psů, koček aj. malých domácích zvířat v imaginárních množírnách na území České republiky. – Policejní prezidium ČR podobně oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky už v rámci podobného dotazování v minulých letech, jelikož se ještě nikdy v předchozích dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. Během minulého období se pohybovaly případy týrání psů/koček aj. živočichů v ČR pouze v rozmezí několika desítek obviněných fyzických osob (0 právnických osob). – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Kompletní dokumentace z provenience Policejního prezidia České republiky je k dispozici níže ve formátu PDF.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/police-presidium-of-czech-republic-public-awareness-of-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018-2015.pdf

 • 5. dubna 2018: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnil reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 14. března 2018. SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a může obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy nutné jej pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem. – SwN doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. – Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ poukázali 14. 3. 2018 během jednání ZMSK na závažné problémy, které občany trápí především v oblasti tristního chování ostravské politické reprezentace k místním oprávněným občanům (Anti-cena Čipák), dále z hlediska (ne)řešení dopravních otázek, (ne)férového zásobování tepelnou energií, čipování zvířat aj. – Zástupce SwN seznámil ZMSK a širokou veřejnost prostřednictvím online video přenosu s pro-občanským pozitivním oceněním „Osvoboditel“, které lidé udělili Váženému panu hejtmanovu náměstkovi Unuckovi; poprosil zároveň o pomoc při domluvě Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi, jenž svou královsky placenou veřejnou funkci nezvládá a nepochopitelně opakovaně cenzuruje oprávněné občany, zakazuje jim mluvit, čímž porušuje zákon o obcích, jednací řád zastupitelstva a vůbec ústavní pořádek svobodné České republiky. – Reprezentant SwN navíc pochválil Úřad Moravskoslezského kraje a ZMSK za zpracování písemného návodu (dle své předchozí prosby) s tématikou toho, jak mohou oprávnění občané na zastupitelstvu vést předpisový dialog se svými volenými politiky. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-14-3-2018-7.pdf

 • 29. března 2018: Oficiální zápis z 33. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 7. března 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) s potěšením konstatuje, že má široká veřejnost čím dále tím větší zájem o dění v ostravském zastupitelstvu. Velké množství diskutujících občanů je úžasným příkladem nastupující změny k lepšímu a to v situaci, když ostravské zapšklé/neprostupné mocenské struktury již tolik let potlačují jakýkoliv relevantní, dokonce slušný disent, likvidují celé rodiny a destruují možnosti pracovního uplatnění pro ty osobnosti, které jim nejdou na ruku, ničí ty lidi, kteří hájí pomocí mírového dialogu svobodný život Ostravanů. – SwN obzvláště upozorňuje na další zdokumentovaný případ (viz s. 12 a 13 v zápisu), kdy Vážený pan ostravský primátor Macura nezvládl svou královsky placenou veřejnou funkci a v rozporu se zákonem o obcích, jednacím řádem zastupitelstva i výkladovými stanovisky Ministerstva vnitra České republiky včetně české justice zase zakázal oprávněnému občanovi promluvit ke konkrétnímu programovému bodu zveřejněnému na úřední desce a zcenzuroval tak dotčenému oprávněnému občanovi pečlivě připravený projev. Tato situace se za „panování“ Váženého pana primátora bohužel již několikrát tristně opakovala. Doufejme, že hnutí ANO dokáže v nadcházejících komunálních volbách vyslat do boje o primátorské křeslo jinou osobnost, které nebude vadit svoboda slova a nebude mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – Podobně opět Vážený pan primátor Macura natvrdo prohlásil, že město pod jeho vedením převálcuje názory občanů v obvodech a prosadí si vždy svou i kdyby se lidé na hlavu stavěli (viz s. 35 v zápisu dole). – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný ne. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska nabídne silové potlačení disentu (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Vždyť i takový komunistický zastupitel se nakonec dokázal omluvit a uvědomil si, že to přehnal (viz s. 39). Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování, které níže uvedený zápis zase zdokumentoval. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/33-7-3-2018.pdf

 • 2. března 2018: Analýza oficiálních dat z let 2017 až 2009 opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve vynucovaném ostravském systému invazivní/povinné/radiofrekvenční identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka!

  Od schválení tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“ (ČV) roku 2012 navíc pořád enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených zvířat v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení všech oblíbených domácích čtyřnohých kamarádů zpět k jejich držitelům!

  Kromě dlouholetého růstu nákladů vynaložených z veřejných rozpočtů na útulek po zavedení povinného čipování a pravidelného poklesu výběru poplatků ze psů (paradoxně počet čipem označených zvířat mírně roste) proto Společenství webu Necipujtenas.CZ po zvážení všech dalších níže zjištěných negativ „čipovacího molochu“ již tradičně doporučuje osvobození občanů/chovatelů ze značně nefunkčního vymáhání nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících neférových poplatků, které ke všemu ani nejsou v dostatečné míře využívány ve prospěch pejskařů!

  Případná kompromisní novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z implantací čipů dle odborného stanoviska veterináře! Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, což současná ostravská ČV č. 9/2012 vůbec nepřipouští, pak v takovém případě představuje právě výše uvedená vyhláška svou urputnou dikcí týrání zvířat! Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) k tomu 10. listopadu 2017 jasně uvedlo: „Z uvedeného vyplývá, že předpokladem pro udělování výjimek z obecně závazných vyhlášek obcí, je zakotvení této možnosti do textu takovýchto vyhlášek, kde by měly být mimo jiné vymezeny rámcové podmínky pro udělování výjimek a stanoven přímo konkrétní orgán obce, který je kompetentní rozhodnout o udělení výjimky.MV ČR 23. listopadu 2015 ve svém stále platném stanovisku také vysvětlilo: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Podobně Ministerstvo zemědělství ČR v taktéž platném sdělení z 24. listopadu 2015: „Jestliže obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v únoru 2018 díky vstřícné spolupráci Váženého pana Ing. Karla Zváry, Ph.D., prestižního českého IT experta, programátora, ekonoma, známého svobodomyslného euroskeptika a Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy včetně zdejší městské policie v rámci poctivé snahy o pomoc zle tísněným ostravským pejskařům, jejich rodinám, oficiální data v režimu zákona o svobodném přístupu k informacímmístním systému povinné identifikace psů držených v soukromých domácnostech zdejších občanů. Výše uvedené údaje brilantně ukázaly opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. radiofrekvenční trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice v soukromých domácnostech občanů. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3), tak nenaplnilo svůj účel ani po pěti letech a čtyřech měsících od roku 2012, kdy byla schválena tzv. „ostravská čipovací vyhláška“ č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů: Vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno, změněno na dobrovolnou formu, nebo by měl být umožněn kompromisní opt-out např. ze zdravotních a etických důvodů. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří zvířat i člověka v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  SwN již v minulých letech zveřejnilo analýzy (A, B, C, D) oficiálních ostravských dat ke zdejšímu nefunkčnímu „čipovacímu molochu“. Jelikož se bohužel občané pořád ještě dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků, a skrze jejich sdělení v rámci diskuse s občany na zastupitelstvech (viz nejnověji vyjádření Váženého pana ostravského primátora z ledna 2018) a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ve všech svobodných sdělovacích prostředcích), jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají, milují“, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinášíme proto občanům naopak na základě analýzy výše uvedených nových dat z února 2018 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim, jak neskutečně s občany někteří chytří („smart“) zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Níže publikované údaje přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem takovým úředním osobám a obzvláště Váženému panu doktoru Zvárovi tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty.

  Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zjistilo analýzou výše avizovaných oficiálních dat z února 2018 (zkoumané časové období 2009 až 2017) v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím následující údaje o špatném ostravském „čipovacím systému“:

  Městská policie v Ostravě (MPO) nemůže pronikat na soukromé pozemky, do privátních obydlí, bytů a provádět zde kontroly domácností, zda tam žijí čipem neoznačení psi, jejichž držba porušuje ostravskou ČV č. 9/2012 (OZV), ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad dodržováním ČV pak ovšem postrádá od samého počátku „ostravské čipovací akce“ v roce 2012 až dodnes jakýkoliv smysl. MPO dokonce z hlediska vyhodnocování celého čipovacího systému paradoxně neeviduje počty úkonů prováděných vůči chovatelům psů a není tedy schopna ani poskytnout informace o celkovém čísle kontrol ostravských pejskařů.

  Na druhé straně v rámci v uvozovkách „speciálních operaci tzv. čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby vykonala MPO od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 celkem 2.297 kontrol psů, při kterých ve veřejném prostoru zjišťovala, zda tato zvířata splňují podmínky svého označení dle ČV. Navíc roku 2016 byli strážníci vysláni řešit přes 1.200 událostí v souvislosti s volně pobíhajícími psy. Ve zhruba osmi stech případech se tato zvířata nacházela na ohlášeném místě; díky různým formám označení takových živých tvorů bylo něco kolem 420 volně pobíhajících psů předáno zpět majiteli. MPO však nevede přesnou statistiku všech výše uvedených případů, takže jde o počty, které vedení městských strážníků pouze odhadlo. Roku 2016 však řešila MPO přes 40.000 různých typů událostí: Je tedy podle ní možné, že jsou jednotlivé výše odhadované počty řešených událostí o něco vyšší. – Paradoxně: Strážníci městské policie nebyli roku 2016 proškolování z bezpečné manipulace se psy a neprováděli proto jejich odchytávání. – Za rok 2017 k tomuto tématu MPO potřebná data neposkytla.

  MPO zveřejnila značně rozporuplné informace ve věci pokut a správních/přestupkových řízení v souvislosti s vyhláškou č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů: Údajně je složité a časově velice náročné takové informace vůbec komplexně/přesně zjistit. V blokovém řízení byly od účinnosti ČV do počátku roku 2016 nicméně prý uděleny z hlediska kontroly označení psů pouze 2 pokuty v celkové výši 700,- Kč. Nicméně takovému vyjádření ostře odporuje oficiální údaj, který MPO poskytla SwN v únoru 2015: Tehdy Městská policie Ostrava naopak uvedla, že od 1. ledna 2014 (vstoupila v platnost vyhláška č. 9/2012) do 20. února 2015 už postihla kvůli čipování psů celkem 84 osob, z toho 2 domluvou, 1 udělením blokové pokuty a 81 případů předala k řešení do přestupkového/správního řízení. V roce 2016 pak bylo řešeno 52 osob pro porušení povinností stanovených OZV č. 9/2012 ve znění pozdějších změn a doplňků, přičemž byly uloženy 3 blokové pokuty ve výši 400 Kč a ostatní podezření ze spáchání přestupku byla postoupena místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. Roku 2017 bylo řešeno 18 osob pro porušení povinností stanovených OZV č. 9/2012 ve znění pozdějších změn a doplňků, přičemž byly uloženy 2 blokové pokuty ve výši 300 Kč a v patnácti případech bylo správnímu orgánu oznámeno podezření ze spáchání přestupku.

  • Z hlediska hodnocení systému čipování psů v Ostravě ve věci tzv. bezpečnosti obyvatelstva se MPO bohužel opět dostala do kontradikce se svým vlastním dřívějším sdělením. Na otázky „Zlepšila se zavedením vynucování čipování bezpečnost občanů Ostravy? V čem konkrétně? Uveďte příklady takového zlepšení v přímé návaznosti na čipování?“ pak MPO odpověděla v únoru 2016 a opět ve stejném měsíci roku 2018 takřka nadšeným popisem obecného zvýšení bezpečnosti ve městě a výhod systému implantací/evidence RFID transpondérem označených čtyřnohých přátel člověka, nicméně ještě v únoru 2015 Vážené vedení MPO výslovně zdůraznilo, že v zavedení implantací RFID transpondérů nespatřuje zlepšení bezpečnosti občanů. (Poznámka: Takové vyjádření je velmi signifikantní, jelikož obzvláště z dokumentů Statutárního města Ostravy zveřejněných v červnu 2014 Společenstvím webu Necipujtenas.CZ vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších argumentů Komise Statutárního města Ostravy pro životní prostředí bylo: Čipování Ostrava zavedla především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva /SIC!/.) Navíc ještě v únoru 2015 MPO pravdivě vysvětlila, že registr údajů RFID transpondérů (soukromý nebo městský) obsahoval v několika případech nepřesné a nesprávné údaje, což zcela znemožnilo navrácení konkrétních zatoulaných živočichů zpět domů: systém čipování psů v těchto případech selhal. V únoru 2017 pak již MPO potvrdila zhoršení bezpečnostní situace za rok 2016, neboť se jí podařilo dohledat jeden případ, kdy pes v povinně čipující Ostravě napadl a poranil člověka. Podle údajů z února 2018 však již šlo o 3 případy za celý rok 2017.

  Magistrát Statutárního města Ostravy (MSMO) odmítl občanům sdělit informace o celkovém výběru poplatků ze psů v letech 2014 až 2017 s odkazem na to, že tuto informaci je třeba požadovat po každém ostravském městském obvodu samostatně: paradoxně však měl ostravský magistrát takové informace k dispozici např. přímo ve svém tzv. rozklikávacím rozpočtu na vlastním webu Ostrava.cz (SIC!). Lze tedy předpokládat: V Ostravě existuje s těmito poplatky nějaký blíže nespecifikovaný velký problém, který město nechtělo prezentovat. Podle rozpočtových statistik velkých ostravských obvodů totiž výběr z poplatků ze psů v letech 2015 až 2017 rok od roku neustále klesá, zatímco náklady na městský útulek narůstají. Jeden z největších paradoxů také v Ostravě představuje situace, kdy každým rokem mírně roste počet očipovaných psů, ale právě příjem financí do městské pokladny z držby těchto zvířat setrvale řadu let klesá.Nicméně ještě 27. listopadu 2014 MSMO lidem bez problému údaje o výběru poplatků ze psů poskytl (SIC!). Vyplynuly z nich velmi zajímavá fakta: V letech 2010 až 2013 zaznamenává Statutární město Ostrava každoroční pokles ve výběru poplatků ze psů v rozmezí 132.098,- Kč až 187.290,- Kč a k 23. květnu roku 2014 to bylo dokonce 3.531.018,- Kč. Zdejší vyhláška o vymáhání čipování psů č. 9/2012 měla tento permanentní sestupný trend definitivně zvrátit a zavést dle mínění někdejšího politického vedení v Ostravě tzv. „pořádek“. Statistická data však potvrdila, že k tomu nedošlo. Jen v roce 2012 (přijetí ČV) odevzdali chovatelé na úřadech v Ostravě o 537.085,- Kč méně na poplatcích za své domácí čtyřnohé mazlíčky než roku 2009. Podobně v prvním roce platnosti výše uvedené vyhlášky to bylo o 669.183,- Kč méně a k 23. květnu 2014 už dokonce o závratné 4.200.201,- Kč méně (dílčí data) než roku 2009. Přitom poplatek za psy je v Ostravě zpravidla splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Navíc v roce 2013 musela Ostrava odečíst od získaného poplatku za psy 1.600.000,- Kč na nákup úředních RFID čteček, mikročipů a související finanční „čipovací dotace“ určené městským chovatelům psů. – Pokud by se tato situace ještě více zhoršila i v období prosince 2014 až února 2018, pak lze předpokládat, že by mohlo případně MSMO záležet na tom, aby nebyly tyto údaje zveřejněny. – MSMO ovšem překvapivě občanům poskytl informace o šokujícím každoročním nárůstu nákladů na městský útulek pro zatoulané/opuštěné psy v Ostravě-Třebovicích. Jenže právě čipování mělo tyto výdaje radikálně snížit, jelikož existoval předpoklad: každý čipem označený pes bude tzv. bez problémů ihned vrácen zpět domů a do útulku se vůbec nedostane. Fakta však něco takového spolehlivě vyvrátila. Útulek dramaticky změnil podmínky pro příjem psů, kterých díky tomu ubylo, nicméně náklady na jeho provoz dále rostou. Celkem veškeré finanční prostředky vynaložené z veřejných prostředků na útulek v Kč s DPH včetně provozu, mezd, služeb apod. (dále před lomítkem – Ú) v porovnání se známými údaji vzhledem k výběru poplatků ze psů (dále za lomítkem – P) dosáhly roku 2009 výše 8.854.000,- Kč (Ú) / 10.712.112,- Kč (P), roku 2012 (schválení tzv. „čipovací vyhlášky“) to bylo 9.514.000,- Kč (Ú) / 10.175.027,- Kč (P), v roce 2013 už šlo o 11.275.000,- Kč (Ú) / 10.042.929,- Kč (P), v roce 2015 dokonce 11.445.000,- Kč (Ú), roku 2016 11.907.980,- Kč (Ú) a roku 2017 již rekordních 12.214.545,- Kč (Ú). MSMO odmítl poskytnout informace o vybraných poplatcích ze psů za rok 2015, 2016 a 2017; v letech 2009 až 2013 měl výběr poplatků neustále klesající tendencí v rozmezí přibližně od 10.712.000,- Kč do cca 10.043.000,-Kč a další sestupný trend lze vysledovat při studiu rozklikávacích rozpočtů největších ostravských městských obvodů také v letech 2015, 2016 a 2017. Vynucování čipování tedy nenaplnilo svůj účel ani z hlediska tolik očekávaného radikálního snížení nákladů na útulek: ba právě naopak (SIC!). Především je velmi pravděpodobné, že výběr z poplatků ze psů od doby zavedení povinného čipování dokonce ani nestačí na financování celkových výdajů útulku a to už ani nikdo nehovoří o platbách za služby (sáčky na exkrementy, úklid, nákup známek, evidence, čtečky apod.) určené pejskařům v jednotlivých ostravských obvodech, když MSMO dokonce ani nedokáže tyto výdaje vyčíslit, jelikož je podle svého vyjádření nesleduje (SIC!). Čipování jakožto systém určený mj. pro zefektivnění výběru, správy poplatků a úspor městských nákladů tedy podle výše uvedených/dostupných údajů na celé čáře selhal.

  Velmi signifikantní jsou dále také výsledky faktického nedocílení očipování všech ostravských nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Podle vyjádření tiskové mluvčí centrální ostravské radnice se pohybovalo ve městě v minulých letech a před schválením tzv. čipovací vyhlášky celkem přibližně 24 tisíc registrovaných pejsků (každoroční odhadovaný počet ostravských přihlášených i nepřihlášených psů však mohl dosáhnout až třiceti pěti tisíc zvířat): Ke dni 5. ledna 2015 prý bylo městem evidováno pouze 18.089 očipovaných psů a zhruba 6.000 registrovaných domácích mazlíčků svému označení mikročipem díky svým chovatelům vytrvale vzdorovalo. V únoru 2016 pak MSMO oficiálně potvrdil, že tento problém přetrvává i třetím rokem od schválení vyhlášky č. 9/2012, jelikož na území Ostravy bylo k 28. lednu 2016 evidováno pouze 18.613 čipem označených psů. Za celý rok 2016 bylo navíc nahlášeno 1.128 RFID transpondérem identifikovaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Celkový počet očipovaných/registrovaných psů tak v Ostravě dosáhl přibližně kolem 19.741 jedinců roku 2016 a o rok později to bylo 20.324 zvířat. Tzv. dokonalý systém elektronické evidence/čipování opět nesplnil původní očekávání.

  Oficiální údaje MSMO poskytnuté občanům za období let 2009 až 2017 ukazují především naprosto drtivá fakta o velké míře nefunkčnosti celého vynucovaného systému tzv. povinného čipování psů. Od roku 2012 (schválení vyhlášky č. 9/2012) se v Ostravě pořád nepodařilo vyřešit problémy s toulavými/opuštěnými psy. Statisticky se právě od roku 2012 do prosince 2017 jejich počty neustále pohybovaly každoročně v několika stovkách jedinců a to dokonce bez jakéhokoliv označení (signifikantní nárůst roku 2017): stejně tak jako před zavedením vynucování čipování od roku 2009. Očekávané snížení na 0 až maximálně jednotky zaběhnutých pejsků s čipem, kteří by byli obratem ihned předáni zpět majitelům se nedostavilo, přestože už v období let 2009 až 2015 tvořili na území Ostravy odchycení psi s implantovaným mikročipem drtivou většinu z množiny všech psů odchycených a označených RFID transpondérem, známkou nebo tetováním. Patrná je vysoká míra nenavrácení očipovaných a obecně odchycených zvířat zpět domů obzvláště roku 2017, ačkoliv právě v této oblasti by podle předchozích PR vyjádření ostravské radnice mělo vše fungovat se 100 % úspěšností. Stovky psů (mírně klesající počet v roce 2017), kteří museli být umístěni roku 2017 do městského útulku i přes vynucovaný systém tzv. dokonale fungující „čipovací“ vyhlášky“ představují signifikantní memento celého špatného systému.

  Data z MSMO odhalila také fakta o jednotlivých městských obvodech v Ostravě. Obvod Poruba, odkud vzešla iniciativa k zavedení povinného čipování všech psů chovaných na celém území Ostravy, se umístil v rámci srovnání největších problémů se zatoulanými psy v letech 2009 až 2015 na pomyslných třech stupních „vítězů“ pouze roku 2010 a posléze zase paradoxně byl na stejném třetím místě i třetím rokem po zavedení čipování v roce 2015. V roce 2016 a 2017 byly naopak zaznamenány největší potíže s opuštěnými/toulavými pejsky ve velkých městských obvodech Slezská Ostrava, Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz. Implantace mikročipů do živých těl zvířat tedy opět nevyřešily problémy místních obyvatel v soužití nejlepších čtyřnohých přátel člověka s lidmi v ostravské městské aglomeraci.

  Tvrdá statistická data Městské policie Ostrava a MSMO dále svědčí o vysoké profesionalitě a znalosti místních poměrů zdejších úředních osob, když právě tyto úřední osoby dokázaly navracet zatoulané/zaběhnuté psy zpět domů k jejich vlastníkům po celou dobu let 2009 až 2017 i bez označení čipem, tetováním nebo známkou v počtech od 68 do 216 zvířat ročně (opět rostoucí trend roku 2017). Pro srovnání ve stejném období let 2009 až 2017 navrátili ostravští strážníci a další úřední osoby domů ročně pouze od 98 do 251 psů označených čipem (roku 2016 pokles na 160 zvířat a roku 2017 již dokonce jen 122). Do ostravského útulku se přitom valí každým rokem i po zavedení povinného čipování 481 až 1038 ve velké míře dokonce nijak neoznačených psů. Úspěšnost v navracení zvířat označených čipem má tedy v Ostravě vždy k dokonalému a dobře vyladěnému systému velmi daleko. V letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování ročně v desítkách procent případů. Výjimečný byl ovšem rok 2015, který byl ovlivněn změnou postupů a metodiky, jelikož městský útulek pro zatoulané psy v Ostravě-Třebovicích přestal v této době plánovitě přijímat nalezené nejlepší čtyřnohé přátele člověka (epidemie; organizační změny díky převodu útulku z podřízenosti městské policii přímo pod odbor životního prostředí MSMO; posléze plánovité udržování kapacity útulku) oproti tomu, jak to činil doposud. Šlo totiž o neskutečných 984 odchycených/odmítnutých psů (SIC!), kteří pak s výslednou statistikou za rok 2015 pořádně zamíchali. V roce 2016 již šlo díky ujasnění přístupu útulku a veřejné známosti zdejších nových praktik obzvláště k okolním městům/obcím a samotným ostravským obvodům o pouze 60 odmítnutých psů (50 o rok později). Jen díky takovému drastickému zabránění přijetí těchto nalezených živých tvorů do útulku se pak podařilo roku 2015 srazit neúspěšnost systému čipování pod 20 procent. V dalších letech již vidíme opětovný nárůst celkové neúspěšnosti povinného „čipovacího molochu“.

  Výše uvedené výsledky korespondují také s dřívějšími poznatky vědeckého týmu pod vedením profesorky Lindy K. LordovéOhijské státní university („Ohio State University“), které byly publikovány roku 2009 v prestižním „Žurnálu Americké veterinární asociace“ („Journal of the American Veterinary Medical Association“). Výzkum probíhal od srpna 2007 do března 2008 na celkovém počtu 7.704 očipovaných zvířat (psi a kočky) v padesáti třech útulcích pro toulavé/opuštěné domácí mazlíčky z dvaceti tří amerických států. Profesorka Lordová už tehdy konstatovala: Systém čipování nebyl úspěšný až v cca 27 % případů (viz také podobné zjištění reportérů televizní stanice FOX 9 z roku 2012): My „nevěříme tomu, že by měly být mikročipy považovány za plnohodnotnou náhradu klasických registračních psích známek nebo identifikačních přívěsků“ na obojku psa, kočky atd. Jsme naopak přesvědčeni: Ve „srovnání s mikročipy“ je pro nálezce zatoulaného zvířete vždy „jednodušší a rychlejší“, pokud se může ve svém pátrání po právoplatném vlastníkovi daného živočicha opřít o informace na „identifikačních známkách“, přívěscích apod. „Mikročipy“ lze považovat pouze za „doplňkové řešení pro ty psy, kteří ztratili své obojky a identifikační známky.

  Nicméně vynucování implantací RFID transpondérů zklamalo v Ostravě také především v oblasti všech celkových počtů psů odchycených na území města, ale přesto nenavracených k jejich vlastníkům. Tady byl očekáván hlavní přínos čipování, ale ani zde se nedostavil: V letech 2009 až 2017 šlo ročně pořád o několik stovek bezprizorných pejsků bez původního pána. Od roku 2016 a 2017 navíc opět s růstovou tendencí. Lahůdku představuje statistické zjištění, že nejvíce čipem označených psů bylo ve sledovaném období let 2009 až 2017 navráceno zpět k vlastníkům před zavedením povinného čipování v roce 2009 a po jeho zavedení roku 2014; naopak nejméně po zavedení nuceného nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat v roce 2015 (roku 2017 pokles na pouhých 122 psů).

  Překvapivá data zveřejnil ovšem MSMO v únoru 2016 čistě pro ostravský útulek v Třebovicích. Opět z nich jednoznačně vyplývá totální selhání ostravského čipovacího systému. Ve sledovaném období let 2009 až 2014 se totiž pohybovaly počty přijatých psů do útulku od 847 do 1.058 psů. Roku 2014, tedy druhým rokem od schválení vyhlášky č. 9/2012, však šlo o druhý vůbec nejhorší zaznamenaný stav 1.038 psů v rámci zkoumaného období let 2009 až 2014. Úspěšnost čipování měřená navrácením RFID transpondérem označených zvířat zpět domů oscilovala v letech 2009 až 2017 v třebovickém útulku od 98 po zřejmě špatně zapsaný údaj 2.019 (ve skutečnosti cca přes 2 stovky) psů (jde asi o překlep patřičného úředníka, jelikož do útulku bylo v roce 2009 přijato 1.058 psů, ale s čipem by se jich k původním majitelům vrátilo výše uvedených 2.019). Údaje z útulku dále hovoří jasně: Domů se již nevrátilo během let 2009 až 2017 v rozmezí od 19 do 86 psů s implantovaným čipem. Roku 2016 šlo o 34 zvířat, což byla situace stejná jako v roce 2010 před zavedením povinného čipování. Podobně roku 2017 to bylo 29 nenavrácených psů, což bylo dokonce o jedno zvíře více než roku 2011, tedy jeden rok před zavedením povinného čipování a schválení městské vyhlášky. Paradoxně nejhorší stav panoval v tomto ohledu až po přijetí tzv. „čipovací vyhlášky“ v letech 2013 (86 psů) a 2014 (59 psů). Situaci se opět podařilo zlepšit roku 2015, který byl ovšem ovlivněn již výše uvedenou změnou postupů a metodiky, jelikož městský útulek přestal v této době plánovitě přijímat nalezené nejlepší čtyřnohé přátele člověka (epidemie; organizační změny díky převodu útulku z podřízenosti městské policie přímo pod odbor životního prostředí MSMO; posléze umělé udržování kapacity útulku) oproti tomu, jak to činil doposud. Pouze díky drastickému zabránění přijetí těchto nalezených živých tvorů do útulku se pak podařilo srazit neúspěšnost systému čipování čistě v této městské organizaci roku 2015 na 19 případů (roku 2016 a 2017 opětovný růstový trend).

  Jenže pokud si někdo myslel, že budou v Ostravě už chováni jen všichni psi s čipem nebo tetováním, tak byl únorovými daty MSMO z roku 2018 vyveden z omylu. Vlastní čipování totiž hraje v procesu navracení nejlepších čtyřnohých přátel člověka zpět domů z ostravského útulku pořád pouze jednu z vícero rolí. Každý rok se dál hrnou do útulku stovky neočipovaných zvířat, která musejí být posléze adoptována novými majiteli. – Vyskytly se dokonce 3 případy z roku 2015, 5 kauz z roku 2016 a 2 roku 2017, kdy si majitel očipovaného psa odmítl převzít z útulku zpět. Čipování tak bylo naprosto zbytečné i přes úspěšnou identifikaci chovatele zvířete. – Přímo alarmující jsou ovšem zjištěné počty utracených a pošlých psů, které byly v letech 2009 až 2017 v útulku nezvykle vysoké: 23 až 188. Přitom čipování mělo zabránit také těmto tragédiím, kdy by se dařilo pejsky vracet ihned zpět do místa jejich pobytu. Počet nemocných zvířat dosáhl v útulku jen za rok 2016 sto čtyřicet šest psů a roku 2017 neskutečných 189. – Velmi diskutabilní jsou z hlediska legislativy v třebovickému útulku poměrně krátké lhůty na zjištění právoplatného majitele zatoulaného zvířete. Psa totiž nelze čipovat bez souhlasu jeho vlastníka. Útulku tak hrozí některé právní spory v případě nastřelení čipu do živého těla nalezeného živého tvora, jehož pán mikročipy odmítá, nebo by mohla radiofrekvenční identifikace poškodit zdravotní stav psa apod.. – V ostravském městském útulku se navíc objevily případy, kdy se vůbec nepodařilo dohledat chovatele psa podle jeho implantovaného čipu. – Výše uvedené údaje poskytují jednoznačné svědectví přímo z praxe o zdrcujícím selhání vyhlášky č. 9/2012 a neúspěchu vymáhání čipování.

  Oslovené orgány Statutárního města Ostravy bohužel také přesně neevidují všechny statistické údaje a nevyhodnocují detailně okolnosti, dopady a životní situace, které by měli občané/chovatelé/poplatníci jakožto osoby zatížené břemenem čipování právo znát. Paradoxně mnoho z těchto dodnes neznámých fakt (například argumenty o útocích tzv. ´smeček divokých psů´ nakažených vzteklinou a tím pádem o problémech s bezpečností; celkové počty psů označených známkami, již zmiňovaný přesný výběr poplatků) vzhledem k identifikaci psů formou RFID transpondérů se snažili minulí ostravští politici využít k protlačení vyhlášky č. 9/2012 v rámci jednání v pověřených komisích, výborech, na zastupitelstvu roku 2012 a také v debatách vedených později s občany: to vše, jak se nyní ukázalo, bez znalosti konkrétních statistických dat. Z tohoto důvodu ovšem nebylo možné ani zjistit údaje k mnoha dalším relevantním otázkám (viz dokumenty níže), na něž by bylo záhodno odpovědět v souvislosti s vymáháním radiofrekvenční identifikace a ničím nepodloženým tezím někdejšího politického vedení města Ostravy.

  Závěr: Na základě výše uvedených oficiálních statistických údajů z provenience Statutárního města Ostravy lze dospět k jednoznačnému závěru o dlouholeté neúčinnosti systému povinného čipování psů ve třetím největším městě České republiky, který zde zavedla místní obecně závazná vyhláška č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů. – Vezmeme-li v úvahu také profesionalitu městských strážníků v Ostravě včetně dalších úředních osob pověřených péčí o zatoulaná/nalezená zvířata ve městě a jeho obvodech, které jsou schopny ve srovnatelném počtu nebo často dokonce ve většině případů v porovnání s očipovanými psy navracet občanům jejich zvířata zpět domů dle znalosti místního prostředí i bez jakéhokoliv označení RFID transpondérem, tetováním nebo známkou aj. způsoby, pak je logicky politické vynucování implantací mikročipů opravdu nepřiměřeným/zbytečným krokem. – Vzhledem k finanční náročnosti celé ostravské „čipovací akce“, stále rostoucím nákladům, nedosažení všech jejich hlavních vytčených cílů a evidentním systémovým problémům včetně neustálého odporu občanů: by bylo vhodné vyhlášku č. 9/2012 a související podzákonné předpisy zcela zrušit, nebo je novelizovat tak, aby se stalo označování psů mikročipem pouze jednou z mnoha možností (foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří za pomocí aplikace, tradiční nebo chytrá známka, adresář, obojek, GPS lokalizátor, podkožní nebo klasické tetování, DNA značení aj. způsoby; navázáno na nutnou kompletní změnu zákonů), které bude město oficiálně akceptovat pro účely identifikace vlastníka/držitele zvířete. – Od roku 2020 navíc vstupuje v platnost novela veterinárního zákona, která nesmyslně spojuje povinné čipování s očkováním proti vzteklině, díky čemu někteří psi již vůbec nebudou muset být povinně čipování, protože si vypěstovali doživotní imunitu a nebo mají aplikovánu vakcínu s mnohaletou délkou účinnosti a zároveň necestují přes hranice ČR. – Jako jedno z vhodných řešení se ukazuje nápad slovenských kolegů, kteří navrhli překlopení stávajících městských/obecních databází identifikovaných psů a jejich držitelů do centrální celorepublikové databáze, kde by existovaly fotografické profily jednotlivých zvířat a vícero dobrovolně zvolených metod označení každého psa. Opět by šlo o databázi zvířat, která necestují přes hranice ČR, kterých je převážná většina. Další možnost kompromisního a nenákladného řešení představuje udělování zdravotních a etických výjimek z čipování dle vyjádření certifikovaného veterinárního specialisty. Medicínská rizika nastřelování RFID transpondérů do živých těl malých domácích zvířat prokázal posudek profesora Svobody získaný ve spolupráci s Váženými úředními osobami Moravskoslezského kraje v roce 2017. Podle tohoto posudku a každoročního odhadovaného počtu ostravských přihlášených i nepřihlášených psů (třicet pět tisíc zvířat) existuje nebezpečí, že v Ostravě ročně onemocní nebo budou řešit veterinární problémy v důsledku čipování až 3 nejlepší čtyřnozí přátele člověka. V celé České republice by to již mohlo znamenat v případě zavedení povinného/plošného čipování až zhruba 250 těchto zvířat a v rámci EU pak 8.100 pejsků a fenek během dvanácti měsíců. Česká republika má odhadem 2,5 miliónů psů. V Evropské unii pak vlastní lidé v zájmovém chovu podle údajů z roku 2014 devadesát devět miliónů koček a 81 milionu psů. Sedmdesát procent z výše uvedených čtyřnohých kamarádů člověka žije ve Francii, Německu, Itálii, Velké Británii, Španělsku. Jejich majitelé by se mohli na veřejné moci domáhat náhrady vzniklé újmy za prožité útrapy v důsledku nekompromisního vynucování invazivního RFID značení. Například malinká yorkšírka známého ostravského odpůrce čipování Petra Hadaščoka nst. váží jen 2,80 kg. Oficiální vyjádření vědeckého týmu zvěrolékařů z Veterinární nemocnice královny matky („Queen Mother Hospital for Animals“: poskytuje nejrozsáhlejší a nejdetailnější péči o malá zvířata v celé Evropě; nemocnice byla založena roku 2008; sídlí v obci North Mymms cca 23 km severozápadně od centra Londýna; spadá pod křídla londýnské Královské vysoké veterinární školy, „The Royal Veterinary College“, která byla založena roku 1791 a je vůbec nejstarší a nejprestižnější veterinární školou ve Spojeném království) v odborném týdeníku „Veterinary record“ (založen roku 1888; vydává Britská veterinární asociace, „The British Veterinary Association“; vznik roku 1919) ze srpna 2016 (svazek 179, číslo 6) varovalo před zdravotními riziky čipování malých psích plemen. Britští odborníci zásadně vyzvali veřejnou moc k umožnění udělování zdravotních výjimek z vynucované implantace RF transpondérů do živých těl těchto zvířat: „Osvědčení o udělení výjimky může být poskytnuto v případech, kdy by podle profesionálního názoru veterináře mohlo čipování negativně ovlivnit zdravotní stav psa. Zvěrolékaři zdůraznili potenciální komplikace čipování malých psů. – Uvedené nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu“ – „migrace mikročipu z místa implantace“. – Británie taktéž akceptuje technologické možnosti selhání RFID transpondérů: V praxi to „znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem“. – Podobně jako Britové se vyjádřila také Vážená paní zastupitelka, starostka ostravské městské části Slezská Ostrava a veterinářka MVDr. Barbora Jelonková, když 23. listopadu 2015 ve svém úředním dopise adresovaném na Odbor životního prostředí Magistrátu Statutárního města Ostravy jasně podpořila a navrhla změnu ostravské nesmlouvavé čipovací vyhlášky s ohledem na zdravotní rizika radiofrekvenčního označování pejsků. Pokud se navíc nezastaví ani v roce 2018 předpokládaný propad v každoročním výběru financí z poplatků za psy: v takovém případě by bylo nejlepší tento neférový poplatek (za jiné malé domácí zvířectvo vlastník neplatí) úplně zrušit (např. ve fázích do roku 2022) a netrápit již dále nadbytečnými břemeny místní ostravské chovatele (Ostrava má totiž na rozdíl od jiných měst v České republice mnohamiliardový rozpočet), jelikož samotný poplatek nedokázal, podobně jako čipování, vyřešit žádný z problémů, které chov psů v městské aglomeraci přirozeně přináší (např. čistota, bezpečnost, hluk, stres atd.). Čipování, jak prokázala data z MSMO, ke všemu spíše vytváří nové náklady, než aby je paradoxně snižovalo. – Nové ostravské politické vedení (viz říjnové komunální volby roku 2014) by samozřejmě mělo také ještě daleko více používat vzhledem ke svým občanům při jakýchkoliv pokusech o prosazování určitého typu prospěšného společenského chování místo strašení pozitivní motivační přístup a medializaci dobrých příkladů. Pravdou je, že se o to občas snaží, avšak bohužel při zamlčování děsivého selhání vlastního systému čipování. Proč to tak urputně činí: není zatím známo. Určitě by všem ostravským politikům prospělo, kdyby raději zcela opustili metody legislativního násilí a absenci dialogu z dob dávno minulých, kdyby nabídli jako řešení městských problémů se zvířaty realizaci programů pro resocializaci a vzájemné soužití především psů s lidmi.

  Zdroj: Žádost Váženého pana Ing. Karla Zváry, Ph.D., prestižního českého IT experta, programátora, ekonoma a známého svobodomyslného euroskeptika o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 6. 2. 2018 Magistrátem Statutárního města Ostravy a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět postupně pod jednacími čísly SMO/080305/18/MP 13. 2. 2018, SMO/093042/18/OŽP/Br (Sp. zn.: S-SMO/071958/18/OŽP/4) ze dne 16. 2. 2018 a SMO/094878/18/OŽP/Br (Sp. zn.: S-SMO/071958/18/OŽP/5) z 19. 2. 2018. Dne 15. a 19. února 2018 obdržel výše uvedenou dokumentaci elektronicky od Váženého pana doktora Zváry Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). Žádost Váženého havířovského občana a dopravního specialisty Michala Podloučky o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 24. ledna 2017 Magistrátem Statutárního města Ostravy a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět postupně pod jednacími čísly SMO/049792/17/OŽP/Br ze dne 6. února 2017 a SMO/049774/17/OŽP/Br ze dne 7. února 2017, dále číslo jednací SMO/037288/17/MP ze dne 1. února 2017. Dne 2. a 21. února 2017 obdržel výše uvedenou dokumentaci elektronicky od Váženého pana Podloučky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); dále žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 28. ledna 2016 Magistrátem Statutárního města Ostravy a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět postupně pod jednacími čísly SMO/056072/16/OŽP/Br a SMO/056102/16/OŽP/Br ze dne 11. února 2016, dále číslo jednací SMO/0039151/16/MP ze dne 8. února 2016. Dne 9. a 23. února 2016 obdržel výše uvedenou dokumentaci elektronicky od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mestske-policie-ostrava-opet-potvrdily-selhani-systemu-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili-unor-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/posudek-neustavnosti-vynucovani-cipovani-uscr-eslpvazeny-pan-tomas-grygar-pfupo-22-1-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jizoznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/statni-veterinarni-sprava-ceske-republikynezakonne-cipovani-cr-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mesta-ostravy-z-let-2009-2014-potvrdily-selhani-nakladnost-zbytecnost-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/rozpocet; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/posudek-cipovani-zdravotni-rizika-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/ostrava-analyza-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2017-2009-cr.pdf

 • 27. února 2018: Oficiální zápis z 32. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 31. ledna 2018 (viz dokument níže).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/32-31-1-2018.pdf

 • 26. února 2018: Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky aktivitě Váženého pana Ing. Karla Zváry, Ph.D. a spolupráci Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy (viz č.j. SMO/072515/18/LPO/Dav ze dne 19. 2. 2018) oficiální zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů z let 2018/2017režimu zákona o svobodném přístupu k informacím! Tyto dokumenty ukazují zajímavý náhled na místní podhoubí ostravské politiky! – SwN obdrželo výše uvedené zápisy ostravského Sboru starostů v únoru 2018 od Váženého pana doktora Zváry, prestižního českého IT experta, programátora, ekonoma a známého svobodomyslného euroskeptika. Rádi bychom touto formou Váženému panu Zvárovi velice poděkovali za jeho aktivní pro-bono a pro-občanskou činnost! – Zástupce SwN již v lednu 2018 poprosil během jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) ostravské politiky o praktické naplnění platného usnesení ZSMO č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015: ZSMO: „1) vyzývá Sbor starostů ke zveřejňování zápisů ze svého jednání na webových stránkách statutárního města Ostravy.“ Výše uvedené usnesení navrhl a díky vstřícné spolupráci zastupitelů napříč politickým spektrem prosadil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ. ZSMO ani Sbor starostů však až do konce ledna 2018 usnesení č. 0511/ZM1418/7 v praxi nenaplnilo i přes minulé a opakované prosby občanů.Věřme tedy: Vážené vedení ostravského Sboru starostů tentokrát před novými komunálními volbami odsouhlasí pravidelné publikování zápisů ze svého jednání na oficiálním městském webu Ostrava.cz, aby již občané příště nemuseli o takový důležitý zdroj informací usilovat zákonnou cestou. – Vždyť veřejná činnost volených zástupců lidu by přeci utajována být neměla. Není k tomu žádný rozumný důvod. – Získané dokumenty, které byly SwN v určitých případech anonymizovány, zveřejňujeme níže. – Starší zápisy z jednání Sboru starostů jsme již v minulých letech několikrát publikovali.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zapisy-sbor-starostu-ostrava-2017-cz.pdf

 • 12. ledna 2018: Oficiální zápis z 31. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 13. prosince 2017 (viz dokument níže).

Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/31-13-12-2017.pdf

 • 2. ledna 2018: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnil reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 14. prosince 2017. SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a může obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy nutné jej pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem. – SwN zjistilo, že díky upozornění svého zástupce na možný právní problém došlo od druhé poloviny prosince 2017 k anonymizaci zápisů z jednání ZMSK. – SwN doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. – Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ poukázali 14. 12. 2017 během jednání ZMSK na závažné problémy, které občany trápí; získali důležitá vyjádření (viz mj. dokument přiložený k zápisu k rozpočtovým otázkám a sdělení Váženého pana hejtmanova náměstka Unucky ve věci opt-outu z motivačně vnucovaných ODISek) patřičných politiků, činovníků. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-14-12-2017-6.pdf

 • 15. prosince 2017: Právní stanovisko Ministerstva vnitra České republiky vyzvalo dle dotazů Necipujtenas.CZ k nápravě špatných jednacích řádů krajských/městských/obecních zastupitelstev, které hrozí úplným potlačením svobodné diskuse oprávněných občanů ČR!

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/mvcr-uprava-jednacich-radu-11-12-2017.pdf

 • 7. prosince 2017: Oficiální zápis z 30. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 15. listopadu 2017 (viz dokument níže).  

 Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/30-15-11-2017.pdf 

 • 4. prosince 2017: Oficiální zápisy z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnili zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 10. listopadu 2016, 22. prosince 2016, 16. března 2017, 15. června 2017, 14. září 2017. SwN upozorňuje, že výše uvedené úřední zápisy nejsou doslovné a mohou obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy zapotřebí tyto dokumenty pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem. – SwN v dobré víře předpokládá na základě textu uvedeného na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ dokázali prosadit díky spolupráci Vážených osobností napříč politickým spektrem důležité pro-občanské změny jednacího řádu ZMSK a upozornili na závažné problémy, které občany trápí včetně legislativních přešlapů určitých byrokratů.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-10-11-2016-1.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-22-12-2017-2.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-16-3-2017-3.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-15-6-2017-4.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-14-9-2017-5.pdf

 • 24. listopadu 2017: Ministerstvo vnitra České republiky potvrdilo v listopadu 2017 dle výsledků dotazování Necipujtenas.CZ (SwN) a nejnovějších judikátů Ústavního soudu ČR: Výjimky z obecně závazných vyhlášek nelze udělovat libovolně bez úpravy patřičného podzákonného předpisu! SwN tyto informace opakovaně vysvětlovalo již v předchozích letech Váženému panu ostravskému primátorovi z hnutí ANO Ing. Tomáši Macurovi, MBA, včetně dotčených činovníků patřičných odborů i komisí Váženého Magistrátu Statutárního města Ostravy. Výsledkem bylo bohužel tristní/mylné/dvojí nařčení ze lži během jednání Váženého zastupitelstva Statutárního města Ostravy 18. 10. 2017 a 15. 11. 2017, nepochopitelné varování z úst Váženého pana primátora Macury před pokládáním dalších dobře připravených a slušných dotazů městským úředníkům včetně zatvrzelého odmítnutí řešení špatného legislativního stavu ve věci úzce související ostravské nekompromisní tzv. čipovací vyhlášky č. 9/2012 v aktuálním znění. – Vážený pan primátor tím již poněkolikáté prokázal od roku 2014, kdy proběhly komunální volby, že svou královsky placenou veřejnou funkci nezvládá (viz také zdokumentované zákazy dialogu v rozporu se zákonem o obcích nebo pokusy o vypínání mikrofonu diskutujícím občanům během jednání zastupitelstva atd.). – Hnutí ANO by mělo konečně vygenerovat do vedení třetího největšího města v ČR opravdovou osobnost, která je a bude schopna gentlemansky snést jiné názory, dokáže najít a prosadit win/win řešení, pokud byl správný opačný názor, než-li onen Vážený vrchnostenský. – Společenství webu Necipujtenas.CZ vyzvalo Vážené zastupitelstvo Statutárního města Ostravy 15. listopadu 2017 k naprosto nutné novelizaci vyhlášky č. 9/2012, která stále neumožňuje udělení medicínských výjimek z povinného čipování ani pro nemocná nebo jinak ohrožená zvířata.

Dokumentace a další podrobnosti v samostatném článku zde: http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/mv-cr-vyjimky-zmena-vyhlasky-cr.aspx

 • 16. listopadu 2017: Oficiální zápis z 29. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 18. října 2017 (viz dokument níže).  

Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/29-18-10-2017.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/28-20-9-2017.pdf 

 • 29. srpna 2017: Americký federální apelační soud potvrdil platnost náboženské výhrady vůči povinnému skenování, elektronizaci a čipování zaměstnanců! Poškozenému horníkovi justice odsouhlasila kompenzaci v přepočtu přibližně 12.845.000 korun! Federální apelační soud ve státě Virginie („The United States Court of Appeals for the Fourth Circuit“) oznámil ve svém rozsudku z 12. června 2017, že je nutné respektovat náboženské výhrady občanů (biblické „znamení šelmy“, „Mark of the Beast“) vůči povinnému skenování, elektronizaci a čipování fyzických osob. Soud vycházel především ze zákona o ochraně občanských práv z roku 1964 („The Civil Rights Act of 1964“) s ohledem na nerovný společenský přístup k lidem ve věci jejich rasy, barvy kůže, náboženství, sexuální orientace nebo národnostní příslušnosti. Poškozenému Beverly R. Butcherovi Jr., aktivnímu evangelikálnímu křesťanovi, dlouholetému a vzornému horníkovi, jemuž zaměstnavatel opakovaně odmítl přiznat v roce 2012 férovou výjimku (ruční zápisy nebo fyzickou prověrku) z biometrického skenování nově zavedené elektronické kontroly docházky, justice přiřkla kompenzaci v přepočtu přibližně 12 miliónů a 845 tisíc korun. Butcherovu obhajobu si vzali na starosti právní specialisté z federální „Komise rovných příležitostí v zaměstnání“ („The U.S. Equal Employment Opportunity Commission“). Uspěli nejprve roku 2015 u soudu nižší instance v Západní Virginii a posléze také za dva roky u Federálního apelačního soudu ve Virginii (FASV). – Výrok FASV například jednoznačně vysvětlil: Beverly R. Butcher, Jr. provozoval hornické řemeslo po takřka čtyři desítky let naprosto bez jakýchkoliv konfliktů. Patřil k příkladným pracovníkům. Byl známý svou hlubokou a konzistentně projevovanou vírou, aktivní participací na církevním životě. Bohužel jeho zaměstnavatel mu posléze roku 2012 několikrát odmítl vyjít vstříc ve věci požadovaného odmítnutí používání biometrického skeneru a to i přes výbornou historii vzájemných vztahů a písemnou církevní přímluvu. Místo toho začala důlní společnost neoprávněně posuzovat havířovu víru, jeho osobní názory (SIC!). Butcher byl nakonec okolnostmi dohnán k rozhodnutí: Zradit svou křesťanskou víru, přesvědčení rodiny (viz jeho dřívější prosba z roku 2011 o opt-out z elektronického skenování otisků prstů vlastních vnoučat při vydávaní školních obědů), bližních, církevního společenství, podvolit se „znamení šelmy“ nebo raději odejít. Zvolil si poslední variantu. „Skutečně jsem věřil a zkoušel žít podle Bible,vlastně jsem je zkrátka prosil, aby našli způsob, jak bych mohl ve své práci zůstat,“ řekl soudu na adresu představitelů svého někdejšího chlebodárce věřící horník. A jelikož nedošlo se zaměstnavatelem k férové dohodě, byl Beverly R. Butcher, Jr. nucen těžce hledat po dobu několika měsíců novou práci. Nakonec úspěšně zakotvil roku 2013 ve stavebnictví. Rozhodl se pro justiční řešení obhajoby křesťanské víry, načež drtivě vyhrál výše uvedenou soudní při roku 2015 i 2017. – Zkušení američtí právníci pak ve svých článcích a dobře míněných radách určených korporátnímu sektoru zdůrazňovali, že by měli zaměstnavatelé poskytnout svým věřícím podřízeným férové podmínky pro nerušený výkon práce, protože to je přirozeně v zájmu celého firemního týmu (viz též kauza „Equal Employment Opportunity Commission v. Abercrombie & Fitch Stores“). V žádném případě by se však neměli pouštět do posuzování víry, názorů, přesvědčení jednotlivých fyzických osob nebo dokonce celých církevních společenství. Jestliže například vycházejí na pracovišti vstříc tělesně postiženým lidem, nebo poskytují zaměstnancům různé výhody, nelze se pak vymlouvat na rovný přístup, jestliže je na druhé straně určitý malý benefit třeba zrovna křesťanům zapovězen. Drobný ústupek, který často navíc vůbec nic nestojí, např. ve smyslu umožnění klasické papírové evidence docházky mimo elektronické systémy, skenery a čipování, je rozhodně lepší než platba mnohamiliónového odškodného. – Není jistě bez zajímavosti, že povinné čipování fyzických osob, občanů, zaměstnanců, již zakázaly Wisconsin, Severní Dakota, Kalifornie, Missouri a Oklahoma. Další americké státy je chtějí následovat. – Dokud může každý člověk svobodně a bez následků jakékoliv implantáty odmítnout: pak není nic ztraceno ani v případě zaměstnanců a zaměstnavatelů. Věřme: Tyto dvě strany téže mince se vždy dokáží bez nátlaku dohodnout na oboustranně férovém (win/win) řešení ještě dříve, než dojde na soudní spory.

Rozsudek FASV je k dispozici zde – http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/161230.P.pdf a zde https://web.archive.org/web/20170829164342/http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/161230.P.pdf

 • 10. srpna 2017: Irské Ministerstvo bydlení, územního plánování a místní samosprávy potvrdilo svými statistickými daty z července 2017 pokračující fiasko systému povinného čipování psů! Část těchto závažných informací přejala prestižní média („The Irish Times“, „The Irish Independent“)! – Irské Ministerstvo bydlení, územního plánování a místní samosprávy („The Department of Housing, Planning and Local Government“) zveřejnilo v červenci 2017 statistická data za rok 2016, která potvrdila neúspěch systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přítel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. Povinné čipování nabylo v Irsku účinnosti od 31. března 2016. Obzvláště varovným signálem byl šestnácti procentní nárůst počtu psů, kteří museli být přijati do irských útulků (9.244; pokud k tomu přičteme odebraná zvířata nebo dobrovolně odevzdaná: 12.549) a devastující neúspěch (cca 61 %) v navracení těchto zvířat zpět domů k jejich právoplatným vlastníkům (6.065 převedeno na dobročinné organizace; 1.522 usmrceno; 63 zemřelo v důsledku nemocí apod.). Všechny tyto problémy mělo veřejnou mocí vynucované čipování definitivně odstranit. Nestalo se tak. – Společenství webu Necipujtenas.CZ opět připomíná, že RFID transpondéry a úzce související evidence nedokázaly nikde na světě vyřešit potíže v soužití psů s lidmi obzvláště ve městech a to ani za více než dvě desítky let existence povinného nebo dobrovolného čipování. Snad se z toho poučí také čeští zákonodárci.

Oficiální data ke stažení zde: http://www.housing.gov.ie/sites/default/files/publications/files/2016_dog_control_statistics.xls;

 • 31. července 2017: Oficiální zápisy z 24. až 27. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dnů 1. března 2017, 5. dubna 2017,  10. května 2017, 21. června 2017 (viz dokumenty níže).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/24-1-3-2017.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/25-5-4-2017.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/26-10-5-2017.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/27-21-6-2017.pdf

 • 27. června 2017: Správní dozor Ministerstva vnitra České republiky: Řádné jednání zastupitelstev musí být veřejné; veřejná moc nemůže obcházet zákon a vylučovat z diskuse oprávněné občany! – Šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdržel dne 26. června 2017 jednoznačnou odpověď na své dotazy adresované v rámci naléhavého veřejného zájmu Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) ve věci tzv. „jednání zastupitelstev s vyloučením oprávněných občanů“. MV ČR následně mj. potvrdilo z pozice dozorového orgánu nad činností samospráv: Konání neveřejných zasedání zastupitelstva obce tedy zákon o obcích nepřipouští.“ „Konání pracovních porad členů zastupitelstva obce by však nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu veřejnosti zasedání zastupitelstva obce, tedy k tomu, že bude rozprava členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu uskutečňována mimo řádné zasedání zastupitelstva obce (podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce totiž nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání).“

  Výše zmíněné dotazy zaslal reprezentant SwN v červnu 2017 na MV ČR po absolvování veřejné diskuse s Váženými zastupiteli jednoho blíže nejmenovaného ostravského městského obvodu, kde bohužel zaznívaly ze strany části Vážených úředních osob tristní a právně mylné názory na tzv. legalitu „neveřejného jednání zastupitelstva“. Jde o zcela zásadní problém, který musel být ihned vyjasněn pro zachování svobodného dialogu včetně spravedlivého podílu oprávněných fyzických osob na přímé správě své obce/města v rámci obrany ústavního pořádku a zcela zásadních garantovaných principů přirozených práv/svobod platných na území ČR (stále sílící obavy z nástupu totalitního režimu a jeho z dějin dobře známých zlých praktik).

  MV ČR obdrželo od šéfeditora SwN následující otázky: „Obracím se na Vás s dotazem a prosbou o vysvětlení a zaslání oficiálního metodického stanoviska Ministerstva vnitra České republiky (zdůrazňuji, že v žádném případě nejde o podnět, ani stížnost, nýbrž pouze o dotaz, vysvětlení v rámci pro-bono pomoci občanům). Jde mi o výklad ústavního a zákonného práva občanů ČR, aby se mohli účastnit zasedání zastupitelstva obce, města a kraje. Například podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích, obecní zřízení, v akt. znění) je zasedání zastupitelstva obce veřejné a je nutné o něm občany předem informovat ve stanovené lhůtě mj. formou zveřejnění na úřední desce. Prosím tedy o zaslání oficiálního vysvětlení MV ČR a oficiálního metodického pokynu k výše uvedené situaci, jak postupovat, pokud vzhledem k výše definovanému: Vážená úřední osoba, zastupitel, informuje během řádně svolaného/veřejného jednání zastupitelstva přítomné občany, že proběhlo jiné, veřejnosti nepřístupné (neveřejné) jednání celého zastupitelstva, které dostalo název tzv. pracovní jednání zastupitelstva. Na přímý dotaz občana, zda šlo skutečně o řádné jednání zastupitelstva s vyloučením veřejnosti, je taková informace potvrzena s tím, že si na to nechali zastupitelé vypracovat právní analýzu, že je takový postup legální. Jaké možné porušení zákona a ústavního pořádku v tom prosím je možné spatřovat a za jakých okolností naopak lze tzv. pracovní jednání zastupitelstva s vyloučením veřejnosti uskutečnit. Domníváte se, že by bylo vhodnější nazývat případné soukromé jednání zastupitelů např. termínem neformální schůzka nebo jiným způsobem, aby nedocházelo k možné mýlce, že šlo skutečně o řádné jednání zastupitelstva? Velice Vám děkuji za zodpovězení dotazů.

  Vybraná citace z následného dozorového stanoviska MV ČR: „O zasedání zastupitelstva obce lze proto hovořit pouze tehdy, bylo-li řádně svoláno a je-li konáno veřejně, tzn. je-li veřejnost o jeho konání dostatečně informována a zároveň má možnost se tohoto zasedání v případě zájmu zúčastnit. Pouze za splnění uvedených podmínek se bude jednat o zasedání tohoto orgánu obce, na kterém lze přijímat relevantní rozhodnutí. Konání neveřejných zasedání zastupitelstva obce tedy zákon o obcích nepřipouští. Tento závěr však samozřejmě neznamená, že by členové zastupitelstva obce nemohli předem na neformálních setkáních („pracovních poradách“) prodiskutovat některé otázky, které mají být později projednány a rozhodnuty přímo na zasedání zastupitelstva obce, jelikož zákon takovou možnost vůbec neupravuje a tedy konání neformálních porad ani nevylučuje (tyto porady přitom mohou být, a v praxi také zpravidla bývají, konány bez účasti veřejnosti). Je však nutné zdůraznit, že takové pracovní porady vůbec nelze považovat za zasedání zastupitelstva obce jako orgánu obce (jedná se pouze o neformální setkání členů zastupitelstva obce), a proto na nich nemůže být relevantním způsobem rozhodováno, tj. nemůže na nich být konstituována vůle zastupitelstva obce. To znamená, že případná „rozhodnutí“ učiněná na těchto pracovních setkáních nebude možno považovat za rozhodnutí (usnesení) zastupitelstva obce ve smyslu zákona o obcích. Má-li být o určité otázce rozhodnuto zastupitelstvem obce (§ 84, § 85), může se tak stát pouze na řádně svolaném a veřejně konaném zasedání zastupitelstva obce. Konání pracovních porad členů zastupitelstva obce by však nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu veřejnosti zasedání zastupitelstva obce, tedy k tomu, že bude rozprava členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu uskutečňována mimo řádné zasedání zastupitelstva obce (podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce totiž nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání). Pracovní porady by proto měly být využívány pouze v případě, je-li třeba se s určitými záležitostmi otázky předem neformálně seznámit, aby následně konané zasedání zastupitelstva obce mohlo řádně, v přiměřeném trvání a bez komplikací proběhnout (např. je-li nezbytné některé otázky, které se mají následně stát předmětem obecnější diskuse a rozhodování na zasedání zastupitelstva obce, předem detailně prodiskutovat, typicky jde-li o technické podrobnosti některého z možných řešení). V opačném případě se totiž zastupitelstvo obce vystavuje riziku, že v jeho počínání bude spatřováno obcházení zásady veřejnosti jeho zasedání (i z tohoto důvodu je rovněž nanejvýš vhodné, aby před projednáváním bodu na zasedání zastupitelstva obce, který byl předtím „projednán“ na pracovní poradě, byla podána stručná informace shrnující výsledky tohoto předchozího „projednání“)."

  Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto velice děkuje za jednoznačné právní/dozorové stanovisko všem zainteresovaným Váženým úředním osobám z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, který vede Vážená paní Ing. Marie Kostruhová (vnitro řídí Vážený pan ministr Bc. Milan Chovanec z ČSSD).

  Podrobná dokumentace získaná z MV ČR byla doručena 27. června 2017 všem výše zmíněným Váženým úředním osobám z dotčeného a blíže nejmenovaného ostravského městského obvodu a je k dispozici včetně judikátů české justice níže v pdf.

  Zdroj: Dokumentace a audionahrávky z června 2017 z veřejného jednání zastupitelstva jednoho blíže nespecifikovaného ostravského městského obvodu; elektronické dotazy šéfeditora SwN ze dne 16. června 2017 směřované na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, které tento odbor přijal 19. června 2017 a odpověděl 26. června 2017.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/mvcr-jednani-zastupitelstev-musi-byt-verejne-26-6-2017-cr.pdf

 • 28. dubna 2017: Ministerstvo vnitra České republiky upozornilo z pozice dozorového orgánu nad činností samosprávy: Vážené Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje porušilo v březnu 2017 svým zákazem svobodného dialogu s oprávněným občanem zákon i ústavní pořádek České republiky! – Necipujtenas.CZ: V případě pokračování této tristní situace lze očekávat podle obdobné situace z let 2015/2016 proběhlé v rámci Zastupitelstva Statutárního města Ostravy oficiální dozorová opatření vnitra včetně odvolání Váženého pana hejtmana z funkce a další justiční možnosti obrany přirozených práv/svobod občanů! Jednací řády žádného zastupitelstva nesmí porušovat zákon ani Ústavu/Listinu ČR! Judikáty nejvyšších českých justičních orgánů výše uvedené upozornění vnitra plně podporují! Zkušení krajští politici/zastupitelé Babka (KSČM), Volný (SPD a SPO), Curylo (KDU-ČSL), Havlík (ČSSD) a Unucka (ODS) se oprávněného občana veřejně nebo soukromě zastali a v souladu s výše uvedeným dozorem ministerstva vnitra vyzvali k nápravě situace! Nechá si nakonec Vážený pan nový hejtman Vondrák (ANO) moudře poradit a podpoří plný/svobodný dialog s veřejností během jednání každého dalšího krajského zastupitelstva, nebo dále setrvá na svém mylném, elitářském a tzv. „logickém“ výkladu (NE)diskuse? Omylu se dopustí občas každý; opravdovou chybou však je svůj omyl nenapravit. Vždyť systém uspořádání společenských vztahů, který zničí svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry: pak sežere i sám sebe! – Velký státník Winston Churchill by na adresu neskutečných cenzurních zásahů Váženého moravskoslezského krajského zastupitelstva řekl: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, protože jsou zakázané – které je tak děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.“ Podobně ctihodný bojovník proti tyranii jménem Frederick Douglass, jenž roztrhl okovy své otrocké poroby a stal se jednou z vůdčích osobností amerického abolicionistického hnutí, jenž se proslavil především jako geniální řečník a politický spisovatel, který ostře kritizoval absenci svobody v každodenním životě obyvatelstva a stal se živoucím důkazem toho, že byli všemožní despotové na omylu, když tvrdili, že určití lidé nejsou natolik inteligentní, aby se mohli stát nezávislými občany, by mohl Váženému panu hejtmanovi Vondrákovi a dalším Váženým zastupitelkám a Váženým zastupitelům vysvětlit: „Svoboda je bezcenná, jestliže přestalo existovat právo člověka rozšiřovat své myšlenky a názory. Právě z takových svobod mají totiž krutovládci vůbec tu největší hrůzu v porovnání se všemi dalšími přirozenými právy. Je to právě tohle právo svobodně mluvit, které zlikvidují úplně nejdříve.“ – Věřme proto, že se nové krajské vedení včas poučí a moudře své pochybení napraví. – Podrobnosti v samostatném článku a dokumentaci níže.

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/vnitro-ms-kraji-nenicte-dialog-s-lidmi-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

 • 18. dubna 2017: Ředitelství státní policie v Ostravě (MŘP): Podle definice zákona a statistik reálné trestné/přestupkové činnosti v Ostravě neexistují tzv. množírny/množitelé především psů! – Necipujtenas.CZ: Mediálně hypertrofované informace o desítkách tisíc týraných psů/koček v ČR v tzv. množírnách nemají oporu v policejních analýzách. – MŘP: Z hlediska absolutních čísel se totiž např. v Ostravě v problematice týrání zvířat jedná o jednotky případů ročně“ šetřených z jiných než tzv. množitelských důvodů. „Asi deset oznámení na podezření z týrání zvířete v analyzovaném období bylo ještě před zahájením prověřování založeno, neboť byla buď smyšlená, bez reálného základu, neexistovalo zvíře, jež mělo být týráno, nebo věc již byla projednána jiným orgánem. – Necipujtenas.CZ: Vynucovat tedy povinně pod hrozbou likvidačních pokut čipování/registrace všech malých domácích zvířat s odkazem na smyšlenou krizovou situaci s tzv. množírnami postrádá smysl! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 12. dubna 2017 z Magistrátu Statutárního města Ostravy materiál Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, který vznikl na základě dotazu šéfeditora SwN, Mgr. Radka Přepiory, z 5. dubna 2017. Vážený pan Mgr. Přepiora během dubnového jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Úvodem bych rád poděkoval celému týmu, který vede Vážený pan plukovník Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, za svolení ke zveřejnění velice informativně přínosné zprávy o činnosti státní policie v Ostravě v roce 2016 na oficiálním městském webu „Ostrava.cz“ v rámci právě projednávaného programového bodu. V některých minulých letech tomu totiž tak vždy nebylo. Široká veřejnost si tak díky tomu může zjistit konkrétní/faktické údaje o úspěšné činnosti podřízených Váženého pana ředitele Dočekala a o celkovém zlepšování bezpečnostní situace v Ostravě.Rád bych se nyní zeptal Váženého pana plukovníka Dočekala a nebo jeho zástupce na několik otázek, kterým se s kolegy občany dlouhodobě věnujeme, nicméně jsme k nim většinou až na drobné náznaky ve Vaší zprávě nic podrobného nenašli. Na prvním místě jde o otázky kybernetické bezpečnosti. Jaká byla v roce 2016 situace z hlediska tohoto typu kriminality v Ostravě prosím? Kolik a jakých typů elektronických útoků policie v Ostravě eviduje a na jaké cíle se zde hackeři zaměřovali nebo také aktuálně cílí? Jakých výsledků dosáhli? Sám bych v této věci připomněl úspěch Policie České republiky z května 2016, kdy došlo k mediálně masívně sledovanému zásahu vůči ve Svinově zabarikádovanému a přibližně 8 let celostátně hledanému hackerovi. Dramatická videa z této akce obletěla takřka celý svět. Dále jaký předpokládáte dopad na otázku kybernetické bezpečnosti obyvatelstva po letošním odhalení a podrobném popisu hackerských nástrojů k takřka jakékoliv chytré elektronice prostřednictvím dokumentace zveřejněně žurnalisty z webu „WikiLeaks“, když se vskutku děsivě ukazuje, že nic připojeného k Internetu není bezpečné a posléze již vůbec nelze zajistit něco takového jako je soukromí a ochranu citlivých osobních dat. Jsem v této souvislosti rád, že se Vaši kolegové rozhodli realizovat populární a přínosný projekt nazvaný takovým hezkým lidovým názvem „Poldík webík“, jehož cílem je, cituji z Vaší zprávy, „upozornit děti, rodiče i seniory na nebezpečí, která provázejí používání Internetu“. „Vysvětlit jim, že Internet nenabízí pouze nepřeberné množství zábavy, užitečných informací a možnosti komunikace s přáteli, ale může být také velice nebezpečný.“ Konec citace. – Můj druhý dotaz se týká trestné činnosti související s tzv. mediálně hyperbolizovaným tématem množíren zvířat, jejich čipováním a obecně týráním především psů. Vaši kolegové z policejního prezídia nám občanům díky žádosti o informace Váženého pana Ing. Karla Zváry, jemuž za jeho aktivitu alespoň takto veřejně děkuji včetně Vašich kolegů z již zmiňovaného policejního prezídia, velice vstřícně odpověděli, že ze statistického hlediska taková trestná činnost není buď vůbec evidována, fakticky tak neexistuje včetně tzv. termínu „množitel“ a „množírna“. Čistě z hlediska týrání zvířat jde o maximálně několik desítek případů ročně v celé České republice. Jaká je tedy prosím v tomto ohledu konkrétní situace v Ostravě? Velice Vám děkuji za Vaše férové odpovědi a přeji Vám i Vašim kolegyním a kolegům vše dobré ve Vaší záslužné činnosti. Děkuji Vám.“ – Vážený pan ředitel státní policie v Ostravě ihned na mikrofon mj. velice seriózně odpověděl k otázce kybernetické bezpečnosti, že s elektronizací celé společnosti samozřejmě vstupují do života obyvatel rizika. Policie ČR má zřízeno k úzce souvisejícím různým typům kriminality speciální pracoviště. Problém však představuje velká míra latence, když navíc nynější právní úprava nedokáže postihnout všechny problematické jevy spojené s elektronizací lidské společnosti. Policie zatím není schopna v takovém ohromném rozsahu, který moderní technologie přinášejí, celou tuto oblast vyhodnocovat. – Z hlediska tzv. množíren zvířat a čipování pak Vážený pan ředitel rovnou vysvětlil: „Nemám povědomí, že bychom něco takového evidovali na území města Ostravy.“ Přislíbil však provedení prověrky ostravské statistiky, kterou posléze vskutku férově/písemně Mgr. Přepiorovi přeposlal. „V absolutních číslech se totiž v problematice týrání zvířat jedná o jednotky případů ročně.“ „Asi deset oznámení na podezření z týrání zvířete v analyzovaném období bylo ještě před zahájením prověřování založeno, neboť byla buď smyšlená, bez reálného základu, neexistovalo zvíře, jež mělo být týráno, nebo věc již byla projednána jiným orgánem,“ napsal později mj. ve své dubnové zprávě pro SwN Vážený pan ostravský policejní ředitel. Jeho materiál, který koresponduje s oficiálním vyjádřením Policejního presidia ČR z března 2017, navíc neobsahuje v hodnoceném období let 2012 až 2016 ani jednu zmínku o nějaké existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelích“ zvířat. Popisovaná trestná a přestupková činnost v Ostravě se totiž vždy týkala zcela jiných oblastí týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů bohužel neustále hodlá právě na základě často neexistující trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR a postihovat zcela nevinné chovatele za to, když dovolí mít svým zvířatům neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen na občany České republiky. Přitom podle oficiálních policejních dat k tomu není vůbec žádný důvod. – SwN by rádo poděkovalo Váženému panu plk. Mgr. René Dočekalovi, řediteli Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky a jeho Váženým spolupracovníkům včetně Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy za jejich obětavou spolupráci při získání výše citovaných velice důležitých informací. – Celá zpráva Váženého pana plukovníka Dočekala je k dispozici široké veřejnosti níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/czech-state-police-in-ostrava-statistics-confirmed-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2012.pdf

 • 31. března 2017: Analýza oficiálních dat z let 2016 až 2009 opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve vynucovaném systému invazivní/povinné/radiofrekvenční identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Ostravě! Od schválení tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“ (ČV) roku 2012 navíc pořád enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených psů v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení oblíbených domácích čtyřnohých kamarádů zpět k jejich držitelům! Společenství webu Necipujtenas.CZ proto opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících neférových poplatků! Případná kompromisní novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z implantací čipů dle odborného stanoviska veterináře! Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, což současná ostravská ČV č. 9/2012 vůbec nepřipouští, pak v takovém případě představuje právě výše uvedená vyhláška svou urputnou dikcí týrání zvířat! Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva vystavená patřičným odborníkem pro jakéhokoliv psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat, aby museli ostravští politici konečně přistoupit na mnohokrát nabízený kompromis! Ministerstvo vnitra ČR k tomu 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Podobně Ministerstvo zemědělství ČR 24. listopadu 2015: „Jestliže obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v únoru 2017 díky vstřícné spolupráci Váženého pana Michala Podloučky (v Moravskoslezském kraji velice známý havířovský dopravní specialista) a Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy včetně zdejší městské policie v rámci poctivé snahy o pomoc zle tísněným ostravským pejskařům, jejich rodinám, oficiální data v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Výše uvedené údaje brilantně ukázaly opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. radiofrekvenční trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice v soukromých domácnostech místních občanů. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3), tak nenaplnilo svůj účel ani po čtyřech letech a čtyřech měsících od roku 2012, kdy byla schválena místní tzv. „čipovací vyhláška“ č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů: Vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno, změněno na dobrovolnou formu, nebo by měl být umožněn kompromisní opt-out např. ze zdravotních a etických důvodů. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  SwN již v minulých letech zveřejnilo analýzy (A, B, C, D) oficiálních ostravských dat ke zdejšímu nefunkčnímu „čipovacímu molochu“. Jelikož se bohužel občané pořád ještě dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků, a skrze jejich sdělení v rámci diskuse s občany na zastupitelstvech (viz nejnověji vyjádření Váženého pana ostravského primátora z března 2017) a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ve všech svobodných sdělovacích prostředcích) jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají, milují“, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinášíme proto občanům naopak na základě analýzy výše uvedených nových dat z února 2017 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim, jak neskutečně s občany někteří chytří („smart“) zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Níže publikované údaje přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem takovým úředním osobám a obzvláště Váženému panu Podloučkovi (držitel čestného uznání Osvoboditel roku 2016) tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty.

  Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zjistilo analýzou výše avizovaných oficiálních dat z února 2017 (zkoumané časové období 2009 až 2016) v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím následující údaje o špatném ostravském „čipovacím systému“:

  Městská policie v Ostravě (MPO) nemůže pronikat na soukromé pozemky, do privátních obydlí, bytů a provádět zde kontroly domácností, zda tam žijí čipem neoznačení psi, jejichž držba porušuje ostravskou ČV č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad dodržováním ČV pak ovšem postrádá od samého počátku „ostravské čipovací akce“ v roce 2012 jakýkoliv smysl. MPO dokonce z hlediska vyhodnocování celého čipovacího systému paradoxně neeviduje počty úkonů prováděných vůči chovatelům psů a není tedy schopna ani poskytnout informace o celkovém čísle kontrol ostravských pejskařů. Na druhé straně v rámci v uvozovkách „speciálních operaci tzv. čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby vykonala MPO od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 celkem 2.297 kontrol psů, při kterých ve veřejném prostoru zjišťovala, zda tato zvířata splňují podmínky svého označení dle ČV. Navíc roku 2016 byli strážníci vysláni řešit přes 1.200 událostí v souvislosti s volně pobíhajícími psy. Ve zhruba osmi stech případech se tato zvířata nacházela na ohlášeném místě; díky různým formám označení těchto živých tvorů bylo něco kolem 420 volně pobíhajících psů předáno zpět majiteli. MPO nevede přesnou statistiku takových případů, takže jde o počty, které vedení městských strážníků pouze odhadlo. Roku 2016 však řešila MPO přes 40.000 různých typů událostí: Je tedy podle ní možné, že jsou jednotlivé výše odhadované počty řešených událostí o něco vyšší. – Paradoxně: Strážníci městské policie nebyli roku 2016 proškolování z bezpečné manipulace se psy a neprováděli proto jejich odchytávání.

  MPO zveřejnila značně rozporuplné informace ve věci pokut a správních/přestupkových řízení v souvislosti s vyhláškou č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů: Údajně je složité a časově velice náročné takové informace vůbec komplexně/přesně zjistit. V blokovém řízení byly od účinnosti ČV do počátku roku 2016 nicméně prý uděleny z hlediska kontroly označení psů pouze 2 pokuty v celkové výši 700,- Kč. Nicméně takovému vyjádření ostře odporuje oficiální údaj, který MPO poskytla SwN v únoru 2015: Tehdy Městská policie Ostrava naopak uvedla, že od 1. ledna 2014 (vstoupila v platnost vyhláška č. 9/2012) do 20. února 2015 už postihla kvůli čipování psů celkem 84 osob, z toho 2 domluvou, 1 udělením blokové pokuty a 81 případů předala k řešení do přestupkového/správního řízení. V roce 2016 pak bylo řešeno 52 osob pro porušení povinností stanovených OZV č. 9/2012 ve znění pozdějších změn a doplňků, přičemž byly uloženy 3 blokové pokuty ve výši 400 Kč a ostatní podezření ze spáchání přestupku byla postoupena místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.

  • Z hlediska hodnocení systému čipování psů v Ostravě ve věci tzv. bezpečnosti obyvatelstva se MPO bohužel opět dostala do kontradikce se svým vlastním dřívějším sdělením. Na otázky „Zlepšila se zavedením vynucování čipování bezpečnost občanů Ostravy? V čem konkrétně? Uveďte příklady takového zlepšení v přímé návaznosti na čipování?“ pak MPO odpověděla v únoru 2016 takřka nadšeným popisem obecného zvýšení bezpečnosti ve městě a výhod systému implantací/evidence RFID transpondérem označených čtyřnohých přátel člověka, nicméně ještě v únoru 2015 Vážené vedení MPO výslovně zdůraznilo, že v zavedení implantací RFID transpondérů nespatřuje zlepšení bezpečnosti občanů. (Poznámka: Takové vyjádření je velmi signifikantní, jelikož obzvláště z dokumentů Statutárního města Ostravy zveřejněných v červnu 2014 Společenstvím webu Necipujtenas.CZ vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších argumentů Komise Statutárního města Ostravy pro životní prostředí bylo: Čipování Ostrava zavedla především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva /SIC!/.) Navíc ještě v únoru 2015 MPO pravdivě vysvětlila, že registr údajů RFID transpondérů (soukromý nebo městský) obsahoval v několika případech nepřesné a nesprávné údaje, což zcela znemožnilo navrácení zatoulaných živočichů zpět domů: systém čipování psů v těchto případech selhal. V únoru 2017 pak již MPO potvrdila zhoršení bezpečnostní situace za rok 2016, neboť se jí podařilo dohledat jeden případ, kdy pes v povinně čipující Ostravě napadl a poranil člověka.

  Magistrát Statutárního města Ostravy (MSMO) odmítl občanům sdělit informace o celkovém výběru poplatků ze psů v letech 2014 až 2016 s odkazem na to, že tuto informaci je třeba požadovat po každém ostravském městském obvodu samostatně: paradoxně však měl ostravský magistrát takové informace k dispozici např. přímo ve svém tzv. rozklikávacím rozpočtu na svém vlastním webu (SIC!). Lze tedy předpokládat: V Ostravě existuje s těmito poplatky nějaký blíže nespecifikovaný velký problém, který město nechtělo prezentovat. Nicméně ještě 27. listopadu 2014 MSMO lidem bez problému výše uvedené údaje poskytl (SIC!). Vyplynuly z nich velmi zajímavá fakta: V letech 2010 až 2013 zaznamenává Statutární město Ostrava každoroční pokles ve výběru poplatků ze psů v rozmezí 132.098,- Kč až 187.290,- Kč a k 23. květnu roku 2014 to bylo dokonce 3.531.018,- Kč. Zdejší vyhláška o vymáhání čipování psů č. 9/2012 měla tento permanentní sestupný trend definitivně zvrátit a zavést dle mínění někdejšího politického vedení v Ostravě tzv. „pořádek“. Statistická data však potvrdila, že k tomu nedošlo. Jen v roce 2012 (přijetí ČV) odevzdali chovatelé na úřadech v Ostravě o 537.085,- Kč méně na poplatcích za své domácí čtyřnohé mazlíčky než roku 2009. Podobně v prvním roce platnosti výše uvedené vyhlášky to bylo o 669.183,- Kč méně a k 23. květnu 2014 už dokonce o závratné 4.200.201,- Kč méně (dílčí data) než roku 2009. Přitom poplatek za psy je v Ostravě zpravidla splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Navíc v roce 2013 musela Ostrava odečíst od získaného poplatku za psy 1.600.000,- Kč na nákup úředních RFID čteček, mikročipů a související finanční „čipovací dotace“ určené městským chovatelům psů. – Pokud by se tato situace ještě více zhoršila i v období prosince 2014 až února 2017, pak lze předpokládat, že by mohlo případně MSMO záležet na tom, aby nebyly tyto údaje zveřejněny. – MSMO ovšem překvapivě občanům poskytl informace o šokujícím každoročním nárůstu nákladů na městský útulek pro zatoulané/opuštěné psy v Ostravě-Třebovicích. Jenže právě čipování mělo tyto výdaje radikálně snížit, jelikož existoval předpoklad: každý čipem označený pes bude tzv. bez problémů ihned vrácen zpět domů a do útulku se vůbec nedostane. Fakta však něco takového spolehlivě vyvrátila. Útulek dramaticky změnil podmínky pro příjem psů, kterých díky tomu ubylo, nicméně náklady na jeho provoz každým rokem i přes zavedené povinné čipování psů chovaných na území Ostravy v soukromých domácnostech občanů dále rostou. Celkem veškeré náklady vynaložené z veřejných prostředků na útulek v Kč s DPH včetně provozu, mezd, služeb apod. (dále před lomítkem – Ú) v porovnání se známými údaji vzhledem k výběru poplatků ze psů (dále za lomítkem – P) dosáhly roku 2009 výše 8.854.000,- Kč (Ú) / 10.712.112,- Kč (P), roku 2012 (schválení tzv. „čipovací vyhlášky“) to bylo 9.514.000,- Kč (Ú) / 10.175.027,- Kč (P), v roce 2013 už šlo o 11.275.000,- Kč (Ú) / 10.042.929,- Kč (P), v roce 2015 dokonce 11.445.000,- Kč (Ú) a roku 2016 již rekordních 11.907.980,- Kč (Ú). MSMO odmítl poskytnout informace o vybraných poplatcích ze psů za rok 2015 a 2016; v letech 2009 až 2013 měl výběr poplatků neustále klesající tendencí v rozmezí přibližně od 10.712.000,- Kč do cca 10.043.000,-Kč a další klesající trend lze vysledovat při studiu rozklikávacích rozpočtů největších ostravských městských obvodů také v letech 2015/2016. Vynucování čipování tedy nenaplnilo svůj účel ani z hlediska tolik očekávaného radikálního snížení nákladů na útulek: ba právě naopak (SIC!). Především je velmi pravděpodobné, že výběr z poplatků ze psů od doby zavedení povinného čipování dokonce ani nestačí na financování celkových výdajů útulku a to už ani nikdo nehovoří o platbách za služby (sáčky na exkrementy, úklid, nákup známek, evidence, čtečky apod.) určené pejskařům v jednotlivých ostravských obvodech, když MSMO dokonce ani nedokáže tyto výdaje vyčíslit, jelikož je podle svého vyjádření nesleduje (SIC!). Čipování jakožto systém určený mj. pro zefektivnění výběru, správy poplatků a úspor městských nákladů tedy podle výše uvedených/dostupných údajů na celé čáře selhal.

  Velmi signifikantní jsou dále také výsledky faktického nedocílení očipování všech ostravských nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Podle vyjádření tiskové mluvčí centrální ostravské radnice se pohybovalo ve městě v minulých letech a před schválením tzv. čipovací vyhlášky celkem přibližně 24 tisíc registrovaných pejsků (každoroční odhadovaný počet ostravských přihlášených i nepřihlášených psů však mohl dosáhnout až třiceti pěti tisíc zvířat): Ke dni 5. ledna 2015 prý bylo městem evidováno pouze 18.089 očipovaných psů a zhruba 6.000 registrovaných domácích mazlíčků svému označení mikročipem díky svým chovatelům vytrvale vzdorovalo. V únoru 2016 pak MSMO oficiálně potvrdil, že tento problém přetrvává i třetím rokem od schválení vyhlášky č. 9/2012, jelikož na území Ostravy bylo k 28. lednu 2016 evidováno pouze 18.613 čipem označených psů. Za celý rok 2016 bylo navíc nahlášeno 1.128 RFID transpondérem identifikovaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Celkový počet očipovaných/registrovaných psů tak v Ostravě dosáhl přibližně kolem 19.741 jedinců. Tzv. dokonalý systém elektronické evidence/čipování opět nesplnil původní očekávání.

  Oficiální údaje MSMO poskytnuté občanům za období let 2009 až 2016 ukazují především naprosto drtivá fakta o velké míře nefunkčnosti celého vynucovaného systému tzv. povinného čipování psů. Od roku 2012 (schválení vyhlášky č. 9/2012) se v Ostravě pořád nepodařilo vyřešit problémy s toulavými/opuštěnými psy. Statisticky se právě od roku 2012 do prosince 2016 jejich počty neustále pohybovaly každoročně v několika stovkách jedinců a to dokonce bez jakéhokoliv označení: stejně tak jako před zavedením vynucování čipování od roku 2009. Očekávané snížení na 0 až maximálně jednotky zaběhnutých pejsků s čipem, kteří by byli obratem ihned předáni zpět majitelům, se nedostavilo, přestože už v období let 2009 až 2015 tvořili na území Ostravy odchycení psi s implantovaným mikročipem drtivou většinu z množiny všech psů odchycených a označených RFID transpondérem, známkou nebo tetováním. Patrná je také vysoká míra nenavrácení očipovaných zvířat zpět domů, ačkoliv právě zde by podle předchozích PR vyjádření ostravské radnice mělo vše fungovat se 100 % úspěšností; a dále opět rostoucí trend z hlediska počtu psů, kteří museli být umístěni roku 2016 do městského útulku i přes vynucovaný systém tzv. dokonale fungující „čipovací“ vyhlášky“.

  Data z MSMO odhalila také fakta o jednotlivých městských obvodech v Ostravě. Obvod Poruba, odkud vzešla iniciativa k zavedení povinného čipování všech psů chovaných na celém území Ostravy, se umístil v rámci srovnání největších problémů se zatoulanými psy v letech 2009 až 2015 na pomyslných třech stupních „vítězů“ pouze roku 2010 a posléze zase paradoxně byl na stejném třetím místě i třetím rokem po zavedení čipování v roce 2015. V roce 2016 byly naopak zaznamenány největší potíže s opuštěnými/toulavými pejsky v městských obvodech Slezská Ostrava, Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz. Implantace mikročipů do živých těl zvířat tedy opět nevyřešily problémy místních obyvatel v soužití nejlepších čtyřnohých přátel člověka s lidmi v ostravské městské aglomeraci.

  Tvrdá statistická data Městské policie Ostrava a MSMO dále svědčí o vysoké profesionalitě a znalosti místních poměrů zdejších úředních osob pověřených agendou péče o městské psy, když právě tyto úřední osoby dokázaly navracet zatoulané/zaběhnuté psy zpět domů k jejich vlastníkům po celou dobu let 2009 až 2016 i bez označení čipem, tetováním nebo známkou v počtech od 68 do 216 zvířat ročně. Pro srovnání ve stejném období 2009 až 2016 navrátili ostravští strážníci a další úřední osoby domů ročně od 98 do 251 psů označených čipem (roku 2016 pokles na 160 zvířat). Úspěšnost v navracení zvířat označených čipem však měla vždy k dokonalému a dobře vyladěnému systému velmi daleko. V letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování ročně vždy v desítkách procent případů. Výjimečný byl ovšem rok 2015, který byl ovlivněn změnou postupů a metodiky, jelikož městský útulek pro zatoulané psy v Ostravě-Třebovicích přestal v této době plánovitě přijímat nalezené nejlepší čtyřnohé přátele člověka (epidemie; organizační změny díky převodu útulku z podřízenosti městské policii přímo pod odbor životního prostředí MSMO; posléze plánovité udržování kapacity útulku) oproti tomu, jak to činil doposud. Šlo totiž o neskutečných 984 odchycených/odmítnutých psů (SIC!), kteří pak s výslednou statistikou za rok 2015 pořádně zamíchali. V roce 2016 již šlo díky ujasnění přístupu útulku a veřejné známosti nových zdejších praktik obzvláště k okolním městům/obcím a samotným ostravským obvodům o pouze 60 odmítnutých psů. Pouze díky takovému drastickému zabránění přijetí těchto nalezených živých tvorů do útulku se pak podařilo roku 2015 srazit neúspěšnost systému čipování pod 20 procent. – Z hlediska neúspěšnosti celého čipovacího/ostravského systému korespondují výše uvedené výsledky také s dřívějšími poznatky vědeckého týmu pod vedením profesorky Lindy K. LordovéOhijské státní university („Ohio State University“), které byly publikovány roku 2009 v prestižním „Žurnálu Americké veterinární asociace“ („Journal of the American Veterinary Medical Association“). Výzkum probíhal od srpna 2007 do března 2008 na celkovém počtu 7.704 očipovaných zvířat (psi a kočky) v padesáti třech útulcích pro toulavé/opuštěné domácí mazlíčky z dvaceti tří amerických států. Profesorka Lordová už tehdy konstatovala: Systém čipování nebyl úspěšný až v cca 27 % případů (viz také podobné zjištění reportérů televizní stanice FOX 9 z roku 2012): My „nevěříme tomu, že by měly být mikročipy považovány za plnohodnotnou náhradu klasických registračních psích známek nebo identifikačních přívěsků“ na obojku psa, kočky atd. Jsme naopak přesvědčeni: Ve „srovnání s mikročipy“ je pro nálezce zatoulaného zvířete vždy „jednodušší a rychlejší“, pokud se může ve svém pátrání po právoplatném vlastníkovi daného živočicha opřít o informace na „identifikačních známkách“, přívěscích apod. „Mikročipy“ lze považovat pouze za „doplňkové řešení pro ty psy, kteří ztratili své obojky a identifikační známky.“ – Nicméně vynucování implantací RFID transpondérů zklamalo v Ostravě také především v oblasti všech celkových počtů psů odchycených na území města, ale přesto nenavracených k jejich vlastníkům. Tady byl očekáván hlavní přínos čipování, ale ani zde se nedostavil: V letech 2009 až 2016 šlo ročně pořád o několik stovek bezprizorných pejsků bez původního pána. Od roku 2016 navíc opět s růstovou tendencí. – Překvapivá data zveřejnil ovšem MSMO v únoru 2016 čistě pro ostravský útulek v Třebovicích. Opět z nich jednoznačně vyplývá totální selhání ostravského čipovacího systému. Ve sledovaném období let 2009 až 2014 se totiž pohybovaly počty přijatých psů do útulku od 847 do 1.058 psů. Roku 2014, tedy druhým rokem od schválení vyhlášky č. 9/2012, však šlo o druhý vůbec nejhorší zaznamenaný stav 1.038 psů v rámci zkoumaného období let 2009 až 2014. Úspěšnost čipování měřená navrácením RFID transpondérem označených zvířat zpět domů oscilovala v letech 2009 až 2016 v třebovickém útulku od 98 po zřejmě špatně zapsaný údaj 2.019 (ve skutečnosti cca přes 2 stovky) psů (jde asi o překlep patřičného úředníka, jelikož do útulku bylo v roce 2009 přijato 1.058 psů, ale s čipem by se jich k původním majitelům vrátilo výše uvedených 2.019). Údaje z útulku dále hovoří jasně: Domů se již nevrátilo během let 2009 až 2016 v rozmezí od 19 do 86 psů s implantovaným čipem. Roku 2016 šlo o 34 zvířat, což byla situace stejná jako v roce 2010 před zavedením povinného čipování. Paradoxně nejhorší stav panoval v tomto ohledu až po přijetí tzv. „čipovací vyhlášky“ v letech 2013 (86 psů) a 2014 (59 psů). Situaci se opět podařilo zlepšit roku 2015, který byl ovšem ovlivněn již výše uvedenou změnou postupů a metodiky, jelikož městský útulek přestal v této době plánovitě přijímat nalezené nejlepší čtyřnohé přátele člověka (epidemie; organizační změny díky převodu útulku z podřízenosti městské policie přímo pod odbor životního prostředí MSMO; posléze plánovité udržování kapacity útulku) oproti tomu, jak to činil doposud. Pouze díky drastickému zabránění přijetí těchto nalezených živých tvorů do útulku se pak podařilo srazit neúspěšnost systému čipování čistě v této městské organizaci roku 2015 na 19 případů. – Jenže pokud si někdo myslel, že budou v Ostravě už chováni jen všichni psi s čipem nebo tetováním, tak byl únorovými daty MSMO z roku 2016 vyveden z omylu. Vlastní čipování totiž hraje v procesu navracení nejlepších čtyřnohých přátel člověka zpět domů z ostravského útulku pořád pouze jednu z vícero rolí. Každý rok se dál hrnou do útulku stovky neočipovaných zvířat, která musejí být posléze adoptována novými majiteli. – Vyskytly se dokonce 3 případy z roku 2015 a 5 kauz z roku 2016, kdy si majitel očipovaného psa odmítl převzít z útulku zpět. Čipování tak bylo naprosto zbytečné i přes úspěšnou identifikaci chovatele zvířete. – Přímo alarmující jsou ovšem zjištěné počty utracených a pošlých psů, které byly v letech 2009 až 2016 v útulku nezvykle vysoké: 23 až 188. Přitom čipování mělo zabránit také těmto tragédiím, kdy by se dařilo pejsky vracet ihned zpět do místa jejich pobytu. Počet nemocných zvířat dosáhl v útulku jen za rok 2016 sto čtyřicet šest psů. – Velmi diskutabilní jsou z hlediska legislativy v třebovickému útulku poměrně krátké lhůty na zjištění právoplatného majitele zatoulaného zvířete. Psa totiž nelze čipovat bez souhlasu jeho vlastníka. Útulku tak hrozí některé právní spory v případě nastřelení čipu do živého těla nalezeného živého tvora, jehož pán mikročipy odmítá, nebo by mohla radiofrekvenční identifikace poškodit zdravotní stav psa apod.. – V ostravském městském útulku se navíc podařilo potvrdit případy, kdy se vůbec nepodaří chovatele psa dohledat podle implantovaného čipu. – Výše uvedené údaje poskytují jednoznačné svědectví přímo z praxe o zdrcujícím selhání vyhlášky č. 9/2012 a neúspěchu vymáhání čipování.

  Oslovené orgány Statutárního města Ostravy bohužel také přesně neevidují všechny statistické údaje a nevyhodnocují detailně okolnosti, dopady a životní situace, které by měli občané/chovatelé/poplatníci jakožto osoby zatížené břemenem čipování právo znát. Paradoxně mnoho z těchto dodnes neznámých fakt (například argumenty o útocích tzv. ´smeček divokých psů´ nakažených vzteklinou a tím pádem o problémech s bezpečností; celkové počty psů označených známkami, již zmiňovaný přesný výběr poplatků) vzhledem k identifikaci psů formou RFID transpondérů se snažili minulí ostravští politici využít k protlačení vyhlášky č. 9/2012 v rámci jednání v pověřených komisích, výborech, na zastupitelstvu roku 2012 a také v debatách vedených později s občany: to vše, jak se nyní ukázalo, bez znalosti konkrétních statistických dat. Z tohoto důvodu ovšem nebylo možné ani zjistit údaje k mnoha dalším relevantním otázkám (viz dokumenty níže), na něž by bylo záhodno odpovědět v souvislosti s vymáháním radiofrekvenční identifikace a ničím nepodloženým tezím někdejšího politického vedení města Ostravy.

  Závěr: Na základě výše uvedených oficiálních statistických údajů z provenience Statutárního města Ostravy lze dospět k jednoznačnému závěru o neúčinnosti systému povinného čipování psů ve třetím největším městě České republiky, který zde zavedla místní obecně závazná vyhláška č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů. – Vezmeme-li v úvahu také profesionalitu městských strážníků v Ostravě včetně dalších úředních osob pověřených péčí o zatoulaná/nalezená zvířata ve městě a jeho obvodech, které jsou schopny ve srovnatelném počtu nebo často dokonce ve většině případů v porovnání s očipovanými psy navracet občanům jejich zvířata zpět domů dle znalosti místního prostředí i bez jakéhokoliv označení RFID transpondérem, tetováním nebo známkou aj. způsoby, pak je logicky politické vynucování implantací mikročipů opravdu nepřiměřeným/zbytečným krokem. – Vzhledem k finanční náročnosti celé ostravské „čipovací akce“, stále rostoucím nákladům, nedosažení všech jejich hlavních vytčených cílů a evidentním systémovým problémům včetně neustálého odporu občanů: by bylo vhodné vyhlášku č. 9/2012 a související podzákonné předpisy zcela zrušit, nebo je novelizovat tak, aby se stalo označování psů mikročipem pouze jednou z mnoha možností (foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří za pomocí aplikace, tradiční nebo chytrá známka, adresář, obojek, GPS lokalizátor, podkožní nebo klasické tetování, DNA značení aj. způsoby; navázáno na nutnou změnu zákona nebo kompletní dobrovolnost), které bude město oficiálně akceptovat pro účely identifikace vlastníka/držitele zvířete. Další možnost představuje kompromis v podobě udělování zdravotních a etických výjimek z čipování dle vyjádření certifikovaného veterinárního specialisty. Medicínská rizika nastřelování RFID transpondérů do živých těl malých domácích zvířat prokázal posudek profesora Svobody získaný ve spolupráci s Váženými úředními osobami Moravskoslezského kraje v roce 2017. Podle tohoto posudku a každoročního odhadovaného počtu ostravských přihlášených i nepřihlášených psů (třicet pět tisíc zvířat) existuje nebezpečí, že v Ostravě ročně onemocní nebo budou řešit veterinární problémy v důsledku čipování až 3 nejlepší čtyřnozí přátele člověka. V celé České republice by to již mohlo znamenat v případě zavedení povinného/plošného čipování až zhruba 250 těchto zvířat a v rámci EU pak 8.100 pejsků a fenek během dvanácti měsíců. Česká republika má odhadem 2,5 miliónů psů. V Evropské unii pak vlastní lidé v zájmovém chovu podle údajů z roku 2014 devadesát devět miliónů koček a 81 milionu psů. Sedmdesát procent z výše uvedených čtyřnohých kamarádů člověka žije ve Francii, Německu, Itálii, Velké Británii, Španělsku. Jejich majitelé by se mohli na veřejné moci domáhat náhrady vzniklé újmy za prožité útrapy v důsledku nekompromisního vynucování invazivního RFID značení. Například malinká yorkšírka známého ostravského odpůrce čipování Petra Hadaščoka nst. váží jen 2,80 kg. Oficiální vyjádření vědeckého týmu zvěrolékařů z Veterinární nemocnice královny matky („Queen Mother Hospital for Animals“: poskytuje nejrozsáhlejší a nejdetailnější péči o malá zvířata v celé Evropě; nemocnice byla založena roku 2008; sídlí v obci North Mymms cca 23 km severozápadně od centra Londýna; spadá pod křídla londýnské Královské vysoké veterinární školy, „The Royal Veterinary College“, která byla založena roku 1791 a je vůbec nejstarší a nejprestižnější veterinární školou ve Spojeném království) v odborném týdeníku „Veterinary record“ (založen roku 1888; vydává Britská veterinární asociace, „The British Veterinary Association“; vznik roku 1919) ze srpna 2016 (svazek 179, číslo 6) varovalo před zdravotními riziky čipování malých psích plemen. Britští odborníci zásadně vyzvali veřejnou moc k umožnění udělování zdravotních výjimek z vynucované implantace RF transpondérů do živých těl těchto zvířat: „Osvědčení o udělení výjimky může být poskytnuto v případech, kdy by podle profesionálního názoru veterináře mohlo čipování negativně ovlivnit zdravotní stav psa. Zvěrolékaři zdůraznili potenciální komplikace čipování malých psů. – Uvedené nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu“ – „migrace mikročipu z místa implantace“. – Británie taktéž akceptuje technologické možnosti selhání RFID transpondérů: V praxi to „znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem“. – Podobně jako Britové se vyjádřila také Vážená paní zastupitelka, starostka ostravské městské části Slezská Ostrava a veterinářka MVDr. Barbora Jelonková, když 23. listopadu 2015 ve svém úředním dopise adresovaném na Odbor životního prostředí Magistrátu Statutárního města Ostravy jasně podpořila a navrhla změnu ostravské nesmlouvavé čipovací vyhlášky s ohledem na zdravotní rizika radiofrekvenčního označování pejsků. Pokud se navíc nezastaví ani v roce 2016 předpokládaný propad v každoročním výběru financí z poplatků za psy: v takovém případě by bylo nejlepší tento neférový poplatek (za jiné zvířectvo vlastník neplatí) úplně zrušit (např. ve fázích do roku 2022) a netrápit již dále nadbytečnými břemeny místní ostravské chovatele (Ostrava má totiž na rozdíl od jiných měst v České republice mnohamiliardový rozpočet), jelikož samotný poplatek nedokázal, podobně jako čipování, vyřešit žádný z problémů, které chov psů v městské aglomeraci přirozeně přináší (např. čistota, bezpečnost, hluk, stres atd.). Čipování, jak prokázala data z MSMO, ke všemu spíše vytváří nové náklady, než aby je paradoxně snižovalo. – Nové ostravské politické vedení (viz říjnové komunální volby roku 2014) by samozřejmě mělo také ještě daleko více používat vzhledem ke svým občanům při jakýchkoliv pokusech o prosazování určitého typu prospěšného společenského chování místo strašení pozitivní motivační přístup a medializaci dobrých příkladů. Pravdou je, že se o to občas snaží, avšak bohužel při zamlčování děsivého selhání vlastního systému čipování. Proč to tak urputně činí: není zatím známo. Určitě by všem ostravským politikům prospělo, kdyby raději zcela opustili metody legislativního násilí absenci dialogu z dob dávno minulých. Nabízí se zde také jako řešení městských problémů se zvířaty realizace programů pro resocializaci i vzájemné soužití především psů a lidí ve městech.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/ostrava-analyza-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf.pdf

 • 10. března 2017: Policejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo: Tzv. množírny malých domácích zvířat nepředstavují problém, jelikož je policie vůbec neregistruje (nemají oporu v zákoně) podobně jako trestnou činnost související s čipováním zvířat! Policie ČR ani nemá k dispozici žádné údaje, podle kterých by mohla v těchto záležitostech konat! Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých domácích zvířat se v ČR pohybovaly v letech 2016/2015 pouze v rozmezí mírně přes 3 desítky případů ročně a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 až 3 případy! Policie ČR nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo výše uvedené informace na počátku března 2017 díky obdivuhodné aktivitě Váženého občana, IT odborníka a podnikatele Ing. Karla Zváry, jenž odeslal během února 2017 žádost o informace na Policejní prezidium České republiky. SwN tímto velice děkuje všem Váženým úředním osobám z Policie ČR a Váženému panu Zvárovi za jejich vstřícnou spolupráci, která přispěla k informování široké veřejnosti o aktuálním vývoji situace a k destrukci fám o údajných desítkách tisíc týraných psů, koček aj. malých domácích zvířat v imaginárních množírnách na území České republiky. – Policejní prezidium České republiky podobně oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky už v prosinci 2015, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech se pohybovaly případy týrání psů/koček aj. živočichů v ČR pouze v rozmezí několika desítek obviněných fyzických osob (0 právnických osob). Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Kompletní dokumentace z provenience Policejního prezidia České republiky je k dispozici níže ve formátu PDF.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/police-presidium-of-czech-republic-do-not-create-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2015.pdf

 • 6. března 2017: Oficiální zápis z 23. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 25. ledna 2017 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou/necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (navazující pokusy o externí a interní čipování lidí); jízdní tarify a bezpečností situace včetně nedostatku tepla ve vozidlech ostravské MHD; pokusy městského vedení o postupný zákaz jízdy automobilů na klasická fosilní paliva; nebezpečné nanočástice šířené ve veřejném prostoru bez informovaného souhlasu dotčených osob; městský rozpočet a metody dobré správy veřejných financí; prolamování domovní svobody a pokutování vlastníků soukromých pozemků/zahrad v souvislosti se zákazem spalování domácích suchých ořezů ze stromů např. v důsledku opékání buřtů, vaření vaječiny apod.; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů, věcí; ekologické problémy (Kunčice, Radvanice, Ostrava jako celek); předražené veřejné dotace/zakázky, gigantické plány/projekty, které občané vůbec nepotřebují (viz lanovka nebo budování tramvajových linek tam, kde je lidé nechtějí: Pustkovec); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; přerozdělování daní pro ostravské městské obvody; distribuce vody, tepla a jejich cena, vlastnictví; chyby v komunikační strategii města, nedostatek dialogu a technické obtíže při jednání ZSMO (podivuhodné výpadky mikrofonů) včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, zákonem o ochraně osobních údajů, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání ZSMO obzvláště se vztahem k jednacímu řádu a jeho nutné novelizaci, oficiálním zápisům, předávání dokumentace občanům v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím; další pokusy o zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů; možnosti zlepšení pro-občanské činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Statutárního města Ostravy; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury (tzv. technické obtíže s mikrofony, neúplné zápisy), formou vulgarit, dehonestací občanů, psychologickým nátlakem, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Ověření zápisu z 22. zasedání ZM“; „Informace o činnosti orgánů města“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „Projekt Resolve - Dohoda o spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava“; „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023“; „Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. Pololetí 2016“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.

  Vážená zástupkyně Petičního výboru petice „NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!“ Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová seznámila šokované ZSMO, širokou veřejnost a sdělovací prostředky s velice tristní situací, která vznikla kolem zpřístupňování městské/úřední dokumentace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Problémy s předáváním dotčených materiálů se pokusil svým vstřícným/kompromisním návrhem ihned vyřešit zástupce SwN Mgr. Radek Přepiora. Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, se Vážené Mgr. Vysloužilové během jednání ZSMO za vzniklé problémy několikrát omluvil a dokonce přijal za svůj kompromisní návrh Váženého Mgr. Přepiory. Bohužel příkopy vzájemné nedůvěry mezi městským vedením a Váženou Mgr. Vysloužilovou byly tak hluboké, že se nakonec nepodařilo danou situaci vstřícně vyřešit.

  Dvacátého pátého ledna 2017 byly opět zodpovězeny dotazy šéfeditora Necipujtenas.CZ vznesené v rámci programového bodu ZSMO č. 2 ve věci nebezpečných nanotechnologií a rozšíření pozitivních změn v organizaci ostravské MHD. Vážený pan primátor a celé ZSMO se již naučili: jak v takové situaci v rámci tohoto bodu správně postupovat a zajistit odpovědi na občanské dotazy.

  Během programového bodu č. „6. Projekt Resolve - Dohoda o spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava“ upozornil Vážený pan Mgr. Přepiora na rizika celé akce, na problémy a zbytečné náklady, které může dohoda Ostravanům způsobit.

  Rozsáhlá debata doprovázená závažnými technickými obtížemi vypukla kolem programového bodu č. 24 nazvaném „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023“. Vážený pan Mgr. Přepiora chtěl informovat Vážené ZSMO, občany a zástupce sdělovacích prostředků o nebezpečné „smart agendě“ s důrazem na nové plány „radikální levice“ a divokou koncepci postupného nastolení chytrého (smart) komunismu, která chce zničit mj. právě prostřednictvím chytrých měst a krajů tradiční/svobodný život Evropanů: Ostravu z toho nevyjímaje. Nicméně právě při vyslovení slov „radikální levice“ přestaly postupně fungovat 3 operativně nahrazované mikrofony. Obtíže přetrvávaly i přes zoufalé pokusy techniků o nápravu situace. Nikdo sice nepředpokládal zásah cenzury, ale celá tato situace byla vzhledem k minulým zkušenostem Váženého Mgr. Přepiory během jednání ZSMO velice zvláštní; přirozeně vzbudila zájem o to, co za těmito obtížemi vlastně ve skutečnosti vězelo. – K bodu č. 24 vystoupila se svým projevem taktéž Vážená Mgr. Vysloužilová, která popsala své těžké zkušenosti s nevstřícnou komunikací městského vedení, s některými ostravskými obvody a občany protestujícími vůči výstavbě tramvajové trati. Přitom právě projednávaný strategický plán naopak v přímém kontrastu k faktům hovořil o báječné vizi široké/otevřené komunikace mezi ostravskými politiky a širokou veřejností. – Vážený pan Ing. Novotný vyzdvihl vzhledem ke strategickému plánu palčivé ostravské otázky ekologie, tepelné energie a vody.

  Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ připomněl Váženému ZSMO ohromné množství oficiálních/faktických argumentů z celého světa, které se podařilo již od roku 2013 shromáždit a publikovat na webu Necipujtenas.CZ. Moudrý/spravedlivý člověk by měl totiž znát všechny PRO/PROTI informace ve věci tzv. povinného vynucování radiofrekvenční identifikace. – Vážený pan Mgr. Přepiora dále představil důležité pro-občanské změny jednacího řádu ZSMO. Některé z nich se již překvapivě projevily během březnového jednání ZSMO.

  Vážený pan bezpečnostní specialista Zdeněk Skalka varoval před útoky podnapilých aj. osob na cestující v ostravské MHD; zkritizoval situaci s topením v tramvajích i autobusech. Vyvolal pozitivní reakci některých zastupitelů, kteří přislíbili analýzu situace.

  Vážený pan Mgr. Přepiora taktéž ocenil poctivou snahu Vážených městských zapisovatelek o korektní zpracování zápisu z prosincového jednání ZSMO včetně bránění možnému zásahu cenzury. Navrhl nicméně v zápisu celou řadu důležitých oprav, protože často selhávala technika a určité výroky účastníků diskuse se do zápisu nedostaly. Podařilo se je však zrekonstruovat z audiozáznamu. Bohužel i přes příslib Váženého pana primátora nebyly posléze do původního zápisu zaneseny.

  Vážený pan Milan Moldřík vystoupil se svým oblíbeným tématem ve věci tristní situace v Kunčicích; navrhl pozitivní řešení situace formou participativního rozpočtu včetně úpravy přerozdělování financí z městské a obvodní kasy.

  Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. opět přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci z hlediska nevynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Popsal aktuální vývoj situace ve věci svého lednového jednání v rámci ostravské Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy.

  Velice pozitivní výsledek nabrala diskuse kolem Zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZSMO za II. pololetí 2016. Vážený šéfeditor webu Necipujtenas.CZ poděkoval za vstřícný dialog z 10. ledna 2017 (viz podrobný materiál zde) během jednání výše uvedeného Váženého výboru. Informoval ZSMO o možnostech zlepšení práce Kontrolního výboru a o dalším pokusu o praktické naplnění usnesení ZSMO ve věci zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů. Tento krok podpořil na zápis ZSMO Vážený pan předseda Kontrolního výboru ZSMO JUDr. Štefek.

  SwN poznamenává: Občané nakonec dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (tzv. technické potíže s mikrofony) a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Vážené Mgr. et Mgr. Markéty Vysloužilové, Váženého pana Jiřího Štefky, Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana bezpečnostního specialisty Zdeňka Skalky, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat archivovanou a veřejnosti bohužel běžně nepřístupnou audionahrávku z oficiálního jednání ZSMO (lze ji však získat přes zastupitele a mj. dle zákona o svobodném přístupu k informacím), která přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse. Řadu právních komentářů, doplnění a faktických údajů lze najít v mnoha článcích a materiálech na webu Necipujtenas.CZ.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 25. ledna 2017. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/oficialni-zapis-z-23-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-25-1-2017.pdf

 • 14. února 2017: Tři politici(čky) před krajskými volbami r. 2016 souhlasili s interview pro Necipujtenas.CZ (SwN); pak následovala ignorace! – SwN získalo v letech 2013 až 2017 vyjádření, interview, od mnohých známých osobností, úřadů, ministerstev, organizací apod. Připomeňme si například pana ostravského primátora; náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje; profesora Svobodu; presidenta Komory veterinárních lékařů ČR; poslance Paveru a Stanjuru; poslankyni Bebarovou-Rujbrovou; europoslance Macha; senátora Valentu, Krejču; řadu lokálních zastupitelů(ek), odborníků, publicistů a především občanů se zajímavými názory na svět a realitu kolem nás; zástupce Evropské komise, ministerstva vnitra, ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy ČR, Policejního prezídia ČR, mnohých měst i obcí atd. Všichni se vždy chovali velice eticky, slušně a jakmile již projevili o interview zájem, přistoupili na domluvu, nechali redaktora SwN nebo spolupracující kolegy(gyně) pečlivě připravit otázky, načež pak na ně také férově odpověděli. Bohužel loňské krajské a senátní volby roku 2016 byly v tomto směru smutným zklamáním. SwN oslovilo s dostatečným časovým předstihem před volbami s prosbou o interview Váženou slečnu Dominiku Myslivcovou, kandidátku (bezpartijní) ve volbách roku 2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení ÚsvitBlok proti islamizaci; Váženého pana Ing. Radomíra Kleina, generálního ředitele CZECH PRINT CENTER a.s., lídra politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva Moravskoslezského kraje; Váženého pana Jana Bechera, ředitele Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku, kandidáta (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016, nominovaného Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město. Všechny výše uvedené Vážené osobnosti písemně potvrdily, že s rozhovorem pro SwN v režimu pro-bono souhlasí, mají o něj zájem a chtějí vypracovat otázky. Když se tak po pečlivé přípravě a rozsáhlé práci redaktora SwN stalo, posléze již většinou ignorovali několikeré/opakované/slušné prosby o dodržení předchozí dohody nebo alespoň vysvětlení, že již interview poskytnout nechtějí (poslední prosba o vyjádření k celé situaci odešla v lednu 2017). – Co k tomu dodat: Široká veřejnost nechť si udělá sama svůj obrázek na to, před jakými otázkami výše uvedené osobnosti couvly, když se ucházely o hlasy voličů, kteří měli plné právo znát názory svých možných favoritů(tek). Jak by se asi tito politici(čky) chovali(y) k občanům po svém zvolení do funkcí? To nechť se pokusí Vážený čtenář vydedukovat sám např. při studiu dotazů (viz dokument níže), na které dodnes nikdo neodpověděl. SwN samozřejmě zveřejní případné dodatečné odpovědi jak Vážené slečny Myslivcové, Váženého pana Kleina nebo Váženého pana Bechera: kdykoliv později. Uvažujme však: Proč se tito lidé tak zalekli otázek, na které mohli odpovědět písemně a plně je autorizovat? Je to dobře, že nakonec nebyl nikdo z nich zvolen? Budou ještě někdy někam kandidovat? Přemýšlejme prosím... Díky.

Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/interviews-myslivcova-becher-klein-2016.pdf

 • 10. února 2017: Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky Váženému panu Podloučkovi a spolupráci Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy (viz č.j. SMO/027452/17/LPO/Dav ze dne 6. 2. 2017) oficiální zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů z let 2016/2015 a to v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím! Tyto dokumenty ukazují zajímavé a bohužel mnohdy nelichotivé podhoubí ostravské politiky včetně zamýšlených metod legislativního násilí! – SwN obdrželo výše uvedené zápisy ostravského Sboru starostů v únoru 2017 od Váženého pana Michala Podloučky, dopravního specialisty, člena občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, podporovatele politického uskupení NEZÁVISLÍ (viz rozhovor zde) a držitele čestného uznání "Osvoboditel" roku 2016. Rádi bychom touto formou Váženému panu Podloučkovi velice poděkovali za jeho aktivní pro-bono a pro-občanskou činnost! SwN zároveň ihned poprosilo část vstřícných ostravských zastupitelů o praktické naplnění usnesení Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015: ZSMO: „1) vyzývá Sbor starostů ke zveřejňování zápisů ze svého jednání na webových stránkách statutárního města Ostravy.Věřme tedy: Už nic nebrání pravidelnému publikování zápisů z jednání Sboru starostů na oficiálním městském webu Ostrava.cz tak, aby se to stalo pravidlem a občané nemuseli příště o takový důležitý zdroj informací žádat. – Získané dokumenty, které byly patřičnými úředními osobami anonymizovány, publikujeme níže.

Dokument ke stažení v ZIP/PDF:

 • 6. února 2017:  Posudek: Čipování = zdravotní rizika! ČR - Prestižní český vědec potvrdil závažná zdravotní rizika invazivního čipování psů a obzvláště koček! Jeho oficiální posudek získal pro občany celé České republiky zástupce Necipujtenas.CZ ve spolupráci s odborným týmem z Úřadu Moravskoslezského kraje a hejtmanovým náměstkem Unuckou! – Špatná ostravská vyhláška č. 9/2012 o povinném/nekompromisním trvalém označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka bude muset být novelizována! - Vážený pan profesor Miroslav Svoboda z „Veterinární a farmaceutické univerzity Brno“ potvrdil ve svém posudku reálná zdravotní rizika čipování psů a především koček! Výše uvedené výsledky vědecké práce Váženého pana profesora Svobody přijala Komora veterinárních lékařů České republiky. Na veřejnost se nyní konečně dostávají oficiální cestou stěžejní fakta od renomovaného specialisty. Podařilo se to díky prosbě Váženého šéfeditora Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) Mgr. Radka Přepiory, dále skrze velice vstřícný/moudrý přístup Váženého pana Ing. Jakuba Unucky, MBA, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje (MSK), člena Občanské demokratické strany a prostřednictvím obdivuhodného úsilí dalších Vážených úředních osob z MSK včetně samotného pana hejtmana prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. (hnutí ANO) a též Váženého občana bez veřejné funkce nebo stranické příslušnosti Petra Hadaščoka nst. a jeho ANTI-čipovací petice. SwN tímto všem výše uvedeným lidem velice děkuje! – Vážený pan hejtman Vondrák a jeho Vážený pan náměstek Unucka budou podle svých prohlášení a získaných fakt prosazovat v dialogu s ostravskými/městskými zastupiteli změnu zdejší až dosud nekompromisní čipovací vyhlášky. – Posudek Váženého pana profesora Svobody je součástí oficiální dokumentace MSK z ledna 2017: SwN tuto důležitou listinu níže kompletně zveřejňuje.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/prestizni-cesky-vedec-oficialne-potvrdil-pro-ms-kraj-zdravotni-rizika-cipovani-zvirat-cr-2017-2013.pdf

 • 30. ledna 2017: Oficiální zápis z 22. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 14. prosince 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou/necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (navazující externí a pokusy o interní čipování lidí); městský rozpočet a metody dobré správy veřejných financí; prolamování domovní svobody a pokutování vlastníků soukromých pozemků/zahrad v souvislosti se zákazem spalování domácích suchých ořezů ze stromů např. v důsledku opékání buřtů, vaření vaječiny apod.; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy (Kunčice); předražené veřejné dotace/zakázky, které občané vůbec nepotřebují (viz lanovka nebo budování tramvajových linek tam, kde je lidé nechtějí: Pustkovec); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; chyby v komunikační strategii města, nedostatek dialogu a technické obtíže při jednání ZSMO včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, zákonem o ochraně osobních údajů, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury (tzv. technické obtíže s mikrofony, neúplné zápisy), formou vulgarit, dehonestací občanů, psychologickým nátlakem, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 21. zasedání ZM“; „2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 2017“; „5. Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017“; „7. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“; „8. Podnět občana Statutárního města Ostravy“; „35. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.

  Čtrnáctého prosince 2016 došlo během jednání ZSMO k další vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10., 16. 11., 14. 12. 2016 a 25. 1. 2017. Již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim hovořit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v prosinci 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Dotazy občanů vznesené v rámci programového bodu č. 2 tlumočil jejich adresátům a nechal je ihned na zápis bez problému odpovědět.

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však nebylo roku 2016 v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nešlo o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané zde neměli žádnou právní jistotu, že by mohli během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit (viz např. listopadové jednání ZSMO a zdokumentované narážky městského vedení na Váženého pana Ing. Novotného a Váženého pana Mgr. Přepioru).

  SwN připomíná, že podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům ČR důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru při komunikaci s politiky výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ zdůraznil politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního/legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Během programového bodu č. „4. Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 2017“, se podařilo v prosinci 2016 během jednání ZSMO mj. díky občanům a součinnosti Váženého pana primátora vyjasnit problémy s podivuhodným odebíráním financí jednotlivým městským obvodům.

  Rozsáhlá debata kolem městského rozpočtu na rok 2017 posléze vyústila v občanské ocenění dodržení principů dobré správy veřejných financí: Ostravě se totiž daří snižovat dluhy, nezvyšovat obyvatelstvu daně/poplatky a pohybovat se v rámci mantinelů určených pro vyrovnané finanční hospodaření. – Vážený pan Mgr. Přepiora se v rámci projednávání rozpočtu zastal Váženého pana primátora Macury, když mu Vážený pan zastupitel JUDr. Josef Babka vytýkal přílišnou svobodu slova při řízení jednání ZSMO. Vážený Mgr. Přepiora také pozval Váženého pana zastupitele Babku na mši do kostela v rámci adventu, který Vážený pan Babka podle svých slov ctí. Vysvětlil mu, že až vyhraje jeho strana volby, tak pak může řídit ZSMO; letos mu to třeba ještě na kraji nevyšlo.

  Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ ocenil poctivou snahu Vážených městských zapisovatelek o poctivé zpracování zápisu z listopadového jednání ZSMO včetně bránění možnému zásahu cenzury.

  Vážený pan Milan Moldřík vystoupil s drtivou kritikou ostravského vedení a mj. se svým tradičním tématem kolem tristní situace v Kunčicích.

  Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný přednesl projev ve věci svého oblíbeného tématu: ceny tepla v Ostravě a související dokumentace a dalších důležitých informací. Jeho snahu o získání kompletních údajů a souvisejících veřejně přístupných materiálů podpořil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Vysloužil si za to kritiku městského vedení. Vážený pan Ing. Novotný takovou kritiku jednoznačně odmítl, vysvětlil celou situaci a Váženého pana Mgr. Přepioru podpořil.

  Živá diskuse proběhla s městským vedením ve věci grandiózní miliardové výstavby tramvajové tratě v Pustkovci a Porubě. Se svými argumenty zaměřenými na obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci vystoupila členka petičního výboru proti výše uvedené stavební akci Vážená Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová a Vážený občan Jiří Štefka, kterému otevřel cestu k jeho projevu svým zastáním Vážený pan Mgr. Přepiora. ZSMO však nepochopitelně hlasovalo o právu na vystoupení Váženého oprávněného občana Štefky v diskusi; i když mu takové jeho právo nelze ze zákona hlasováním ZSMO upřít. Došlo při tom bohužel k některým opakovaným technickým problémům s mikrofony, které občas nefungovaly a tak se posléze část vyjádření řečníků nedostala do zápisu. – Mgr. Přepiora byl dokonce posléze na lednovém jednání ZSMO v roce 2017 vystaven dvojímu selhání mikrofonů při opakovaném vyslovení slov „Radikální levice“. Nikdo zatím nepředpokládá, že by mohlo jít o záměr nebo snad cílenou cenzuru. Mgr. Přepiora také během lednového jednání ZSMO doplnil z audio záznamu chybějící výroky účastníků diskuse do nového zápisu. Vážený pan primátor Macura mu za to poděkoval a slíbil nápravu situace.

  Dále Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. opět přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci z hlediska nevynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka.

  Ve věci programového bodu č. „35. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města“ proběhl ohromně pozitivní a inspirující/nadějný pokus o zastavení velice nebezpečné městské politiky prolamování domovní svobody na soukromých zahradách občanů, který podpořili dokonce svými třinácti hlasy Vážení zastupitelé a Vážené zastupitelky z ČSSD a KSČM. Invazivní městská agenda však nakonec bohužel prošla: papalášští byrokraté ji protlačili i přes odpor velké části městských obvodů. Vážený pan Mgr. Přepiora k tomu podle oficiálního zápisu ZSMO mj. sdělil: „Dále poděkoval panu starostovi a zastupiteli Ing. Juroškovi, Ph.D., a starostovi městského obvodu Staré Bělé RNDr. Krejčíčkovi za to, co teď řekli a sdělil, že se k nim plně připojuje. Řekl: Navrhuji totéž, co Vážený pan zastupitel a starosta Ing. Juroška, Ph.D. Navrhuji Vám stažení bodu č. 35 z programu dnešního jednání a nebo nejlépe jeho kompletní zamítnutí v hlasování, a to z důvodu možného konfliktu navrhované vyhlášky se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v aktuálním znění. Prosím osvojte si můj podnět a dejte o něm hlasovat, jelikož paragraf 16 tohoto zákona jednoznačně v odstavci čtvrtém uvádí, že v otevřeném ohništi lze spalovat suché rostlinné materiály a pátý odstavec téhož zákona mj. zní, cituji: „Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.“ Z materiázveřejněných na městském webu pro dnešní hlasování o navržené vyhlášce jednoznačně vyplývá, že se písemně vůči návrhu vyhlášky ohradilo celkem více než 10 ostravských územních obvodů, které hájí zájmy a tradiční životní styl svých občanů. Jde o ostravské územní obvody Martinov, Michálkovice, Nova ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Svinov, a dokonce také Moravská Ostrava a Přivoz. Rád bych na tomto místě poděkoval vedení a občanům všech výše uvedených ostravských územních městských obvodů a především Moravské Ostravě a Přívozu, kde jsou zřejmě opravdu lidé se zdravým selským rozumem, jelikož ve svém zamítavém stanovisku k navrhované vyhlášce jasně uvedli, cituji: „Není považováno za nutné řešit problematiku spalování formou obecně závazné vyhlášky.“ Ostrava, to totiž nejsou pouze chytré budovy, šmírovací senzory a kamery, neutěšená sídlištní zástavba a invazivním progresem prošpikované velké obvody, nýbrž jsou to také menší městské obvody, které dobře znají své území i lidi a mají ještě stále krásný, konzervativní, vesnický charakter a každodenní kontakt s přírodou, na což se bohužel zapomíná. Zdejší občané chtějí žít klidným životem bez neustálých zákazů, příkazů a šílených nařízení, které se na ně každý rok ze zdejšího ženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy valí a ruší tradiční život celých rodin a přispívají k degradaci zvyků našich předků, které nikomu nikdy nevadily. Až teprve nyní zasedl městský byrokrat a zase chce revolučně rozhodovat o cizím životě, a to dokonce na soukromých zahradách. Jak se asi domníváte, že budou v praxi probíhat kontroly otevřených ohnišť? Budete lidem ničit jejich život už i u nich doma na zahradě zásahovými komandy a likvidačními pokutami 50 tisíc korun za to, že jim spadne při opékáni buřtů do ohně kus trávy nebo kus jehličí či suchá větev, kterou si rodina pracně připravila? Vzpomeňte jen na to, jaké metody a hrozby používalo minulé městské vedení v případě vynucování čipování psů. Hnutí ANO mnoho lidí volilo, aby se těmto excesům zabránilo a nyní tohle. Návrh této vyhlášky představuje další šikanózní nástroj, který má za cíl jediné: vytlačit společenský život občanů už i z jejich privátních zahrad a zakázat tolik oblíbené táboráky, opékání špekáčků, vaření vaječiny apod. Uvědomujete si vůbec, že se na zahradách prostě provádí běžně ořez větví, které se posléze nasuší a slouží právě pro potřebu setkávání rodin a přátel u táboráků. Tenhle zákaz, co nyní plánujete, a není jediný, je úplně jak z temného království krále Kazisvěta. Navíc je naprosto nesmyslný, neboť jak asi naši žení měšťané nevědí, tak mokrý rostlinný materiál čmoudí daleko více než ten suchý a lidé to prostě vyřeší tím, že si postaví na zahradě krb nebo pec a tím pádem to nebude otevřené ohniště a máte vymalováno. Pod tímto legislativním nesmyslem by měl být podepsán žený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, toho času žený pan ostravský primátor a jeho toho času náměstkyně, žená paní Mgr. Kateřina Šebestova. Prosím taktéž o sděleni, který člen z žené právní komise velmi překvapivě a správně nehlasoval pro návrh teto „zlo-vyhlášky“. Děkuji.

  Vážený pan Mgr. Přepiora dále ocenil nabídku Váženého pana primátora Macury na dvouhodinovou soukromou debatu třeba nad dobrým čajem, nicméně raději navrhl přetavení takového vstřícného kroku do široké veřejnosti přístupného diskusního setkání s předními odborníky na ústavně správní právo v příjemné atmosféře zasedacího sálu ZSMO: a to sice s Váženým panem předsedou Ústavního soudu České republiky, JUDr. Pavlem Rychetským, Dr.h.c., předsedou Nejvyššího správního soudu České republiky Váženým panem JUDr. Josefem Baxou a specialistou na celou oblast ústavního práva Váženým panem doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D. – Věřím, že to bude přínosné pro všechny občany. Vážený pan primátor by takové akci jistě také velmi rád věnoval dvě hodiny svého času. Tohle je totiž přesně cesta, jak Vám konečně vysvětlit od těch nejpovolanějších a jistě Vámi respektovaných kapacit, kde je zde v Ostravě chyba a jak nastavit opravdu vstřícné podmínky pro celospolečenský dialog v rámci zdejšího zastupitelstva a ostatně také všech městských obvodů,uvedl Vážený pan Mgr. Přepiora. – Vážený pan primátor Macura „poděkoval Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek, za jeho poučeni i za podnět, který vznesl“. „Dále Mgr. Přepiorovi řekl, že je svobodný občan a nic mu nebrání takové setkání klidně zorganizovat a sdělil, že on osobně, ale neví, jak jiní, se ho rád zúčastní. Naznačil, že pakliže by k něčemu takovému došlo, tak pevně věří, že naleznou společnou vůli mu propůjčit pro tento účel i sál zastupitelstva.“ – Všichni výše uvedení Vážení předsedové soudů byli o takové možnosti Váženým Mgr. Přepiorou informováni v lednu 2017. Vážený pan JUDr Baxa tuto aktivitu oficiálně a mj. navíc v duchu svého televizního vystoupení podpořil. Vážený pan docent Koudelka by se dle svého písemného sdělení odborné ostravské/diskusní konference rovnou rád zúčastnil.

  Velice pozitivní výsledek nabrala diskuse ve věci kontroly plnění usnesení ZSMO, kterou inicioval šéfeditor webu Necipujtenas.CZ. Vážený pan předseda Kontrolního výboru ZSMO JUDr. Štefek posléze pozval Váženého pana Mgr. Přepioru na jednání tohoto Váženého výboru, které proběhlo 10. ledna 2017 ve vstřícném dialogu s Váženým Mgr. Přepiorou, jenž pro tento účel zpracoval podrobný materiál (k dispozici zde).

  SwN poznamenává: Občané nakonec dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (tzv. technické potíže s mikrofony) a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Vážené Mgr. et Mgr. Markéty Vysloužilové, Váženého pana Jiřího Štefky, Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat archivovanou a veřejnosti bohužel běžně nepřístupnou audionahrávku z oficiálního jednání ZSMO (lze ji však získat přes zastupitele a mj. dle zákona o svobodném přístupu k informacím), která přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse. Řadu právních komentářů, doplnění a faktických údajů lze najít v mnoha článcích a materiálech na webu Necipujtenas.CZ.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 14. prosince 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-22-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-14-12-2016.pdf

 • 24. ledna 2017: Šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ představil Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Statutárního města Ostravy možnosti většího zapojení občanů do přímé správy veřejných záležitostí a nápravy chyb městského vedení z let 2015 a 2016! Výsledný vstřícný dialog přinesl první „dobré ovoce“! – Během jednání prosincového Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) v roce 2016 zaznělo mj. veřejné pozvání na jednání Váženého Kontrolního výboru (KV) ZSMO pro Váženého šéfeditora Společenství webu Necipujtenas.CZ, pana Mgr. Radka Přepioru, jenž se ho posléze účastnil 10. ledna 2017. Mgr. Přepiora k tomuto účelu zpracoval podrobný materiál (je k dispozici zde), který se později stal nedílnou součástí zápisu z výše uvedeného jednání KV. Hlavním cílem celé akce bylo úsilí o vyvolání širokého dialogu, zlepšení, otevření práce kontrolního výboru pro občany Ostravy a o daleko větší zapojení KV do korigování a informování o některých tristních záležitostech, kterých mohla být široká veřejnost v Ostravě svědkem mj. v období let 2015/2016. Mgr. Přepiora přitom vycházel ve své argumentaci z platného znění zákona o obcích, ústavního pořádku České republiky a v materiálu uvedených právních autorit. – „Souhlasím s tím, že výbor by měl plnění usnesení zastupitelstva/rady kontrolovat i z faktické/věcné stránky a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k plnění usnesení (je-li v usnesení stanovena),“ uvedl mj. exkluzivně k této záležitosti pro Necipujtenas.CZ legislativní specialista z Právnické fakulty Univerzity PalackéhoOlomouci (druhá nejstarší právnická fakulta v České republice z hlediska založení) Vážený pan Tomáš Grygar (mj. místopředseda Strany Svobodných občanů, SvobodníOlomouckém kraji, spolupracovník europoslance/předsedy Svobodných: Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D.) – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) tímto děkuje Váženému panu předsedovi KV JUDr. Štefkovi a všem Váženým členkám a členům Váženého KV ZSMO za oboustranně prospěšný dialog, který se vskutku podařilo 10. ledna 2017 zrealizovat. SwN obzvláště velice oceňuje pokus o nalezení kompromisního řešení ve věci férového zveřejňování městské dokumentace ze strany Váženého pana zastupitele a místopředsedy kontrolního výboru Ing. Lumíra Palyzy a Váženého pana zastupitele, člena KV Ing. Františka Kolaříka. SwN na realizaci takového kompromisu intenzivně s kolegy občany pracuje. – Lidé očekávají celou řadu pozitivních změn v místní ostravské správě veřejných záležitostí, pro které však na druhé straně zatím bohužel kontrolní výbor nenašel plné pochopení, což se však může v průběhu dalšího dialogu změnit. – Zapojení širokého spektra občanů do práce KV totiž přestavuje jednu z mnoha možností: jak toužebně očekávaných/pozitivních změn dosáhnout v období mezi volbami a to ve vzájemné/férové výměně názorů s občany bez veřejné funkce a volenými zastupiteli. V případě Kontrolního výboru ZSMO jde zatím pouze o malý krůček k velkému cíli, jímž je plné zapojení veřejnosti do řízení Ostravy a skutečná realizace v praxi spravedlivého podílu občanů na přímé správě svého města v mantinelech, které jim k tomu poskytuje ústavní pořádek České republiky. – Kontrolní výbor může předně předkládat zastupitelstvu ke schválení a připomínkám výsledky své práce na každém jednání zastupitelstva, kterého se účastní veřejnost, sdělovací prostředky. Jde také o důležitou politickou a zároveň obecně faktickou metodu určenou pro opozici k vyvažování možného/problematického směřování městského vedení. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/kontrolni-vybor-zsmo-mgr-prepiora-10-1-2017.pdf

 • 16. prosince 2016: Dopravní podnik Ostrava a.s. již potřetí vstřícně odpověděl na část dotazů Necipujtenas.CZ! – MHD bude skutečně bezpečnější díky osobním asistentům(tkám) pro cestující přímo v jednotlivých vozidlech! Hackeři nebudou mít online přístup ke kamerovým systémům v tramvajích! Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 12. prosince 2016, 10. listopadu 2016 a 14. října 2016 velice vstřícné/korektní dopisy z provenience Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava) podepsané Váženým panem Ing. Danielem Morysem, MBA, jenž nastoupil v září 2016 na pozici nového předsedy představenstva DPO. Vážený pan Morys se pokusil odpovědět na velkou část občanských dotazů, které lidé opakovaně adresovali vedení DPO během veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ze začátku i přes urputné cenzurní zásahy a nesouhlas některých ostravských vedoucích představitelů politické moci viz samostatné články Necipujtenas.CZ mj. zde, zde aj.). SwN právě proto konzistentně vysoce hodnotí pozitivní komunikační styl Váženého pana Ing. Moryse. K vítaným novinkám patří především informace o tom, že Ostravská MHD bude v praxi skutečně bezpečnější díky osobním asistentům(tkám) pro cestující přímo v jednotlivých vozidlech, kteří budou kdykoliv připraveni ihned v reálném provozu spotřebitele chránit bez nutnosti čekání na příjezd policie. Navíc hackeři nebudou mít online přístup ke kamerovým systémům v tramvajích, které na druhou stranu ani nedokáží sledovat nejpodrobnější detaily ze soukromého života občanů. Písemnost Váženého pana Ing. Moryse přináší také celou řadu dalších informací např. o nakládání se získanými videozáznamy z MHD, jejich zpracování, zabezpečení, ochraně osobních údajů apod. SwN doporučuje všem občanům se zájmem o zachování svého soukromí, aby se s těmito a dalšími fakty pečlivě seznámili v níže zveřejněných materiálech.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/dpo-ostrava-new-important-changes-for-better-security-of-customers-czech-republic-2016.pdf

 • 10. prosince 2016: Oficiální zápis z 21. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 16. listopadu 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování/sledování pohybu občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují (viz budování tramvajových linek tam, kde je lidé nechtějí; kotlíkové dotace); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; přípravy na radikální omezování provozu vozidel se spalovacími motory na fosilní paliva; podivuhodná akceptace právní nejistoty ve věci přijetí rizik cizích právních systémů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, zákonem o ochraně osobních údajů, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů, psychologickým nátlakem, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 20. zasedání ZM“; „2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. Souhlas s uzavřením dodatku ke společné úmluvě v rámci realizace projektu „Refill““; „5. Souhlas s uzavřením „společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro operační program Urbact III“ v rámci realizace mezinárodního projektu s názvem „In focus““; „17. Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“; „23. Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech zastupitelstva města - podněty občana města Ing. J. N.“; „24. Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)“; „34. Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji““; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Šestnáctého listopadu 2016 došlo během jednání ZSMO k již třetí vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10. a 16. 11. 2016 a již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim mluvit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v listopadu 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Dotazy občanů vznesené v rámci programového bodu č. 2 veřejně přislíbil rád přeposlat Váženému novému vedení Váženého Dopravního podniku Ostrava (akciovka stoprocentně vlastněná Statutárním městem Ostravou).

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však není v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané zde nemají žádnou právní jistotu, že budou moci během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit. Například Vážený pan primátor se během listopadového jednání ZSMO nepochopitelně několikrát snažil vstupovat přímo do příspěvků Váženého občana pana Ing. Jaroslava Novotného. V jednom případě však evidentně překročil únosnou míru takových zásahů. V bodu programu ZSMO „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, určenému přímo pro oprávněné obyvatelstvo ke svobodnému vyjádření názorů k jakémukoliv tématu i mimo program ZSMO, Vážený pan primátor velice často bezdůvodně přerušoval Váženého pana Ing. Novotného, sděloval mu, že mu odebere slovo, pokud bude opakovat to, co již zastupitelé dříve vyslechli a vyzýval jej, aby nehovořil svobodně o tom, co má na srdci. – Podobně velmi tristní vyjádření Váženého pana radního pro dopravu JUDr. Lukáše Semeráka, jenž se dvakrát obořil na Váženého pana Mgr. Přepioru v rámci programového bodu ZSMO č. 2 s tím, že svými slušnými dotazy směřovanými na dopravní problematiku a DPO všechny přítomné zdržuje a nikoho to stejně nezajímá. A to dokonce ani věcné dotazy, konkrétní podněty související se závažnými změnami v městské hromadné dopravě, kterou právě ZSMO ovlivňuje. Situace vypadala tak, že pokud jsou prý dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory v rozporu s oficiálním městským PR, tak je nikdo nechce slyšet (SIC!). Slova Váženého pana JUDr. Semeráka odměnil bouřlivým potleskem politický klub hnutí Ostravak. Ostatní členky a členové ZSMO napříč politickým spektrem se však k tomuto podivuhodnému názoru nepřidali. Naopak: Vážený pan primátor Macura z hnutí ANO veřejně Váženému panu Mgr. Přepiorovi sdělil, že on se svým týmem rád předá dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory vedení DPO a nevidí v tom vůbec žádný problém.

  Zanedlouho po výše uvedené smutné ukázce (ne)otevřené ostravské radnice došlo k zásahu „vyšší moci“, která už se nemohla dále dívat na takový smutný vývoj debaty, který popíral jakékoliv základy gentlemanství, dobré veřejné správy a principů stanovených zákonem o obcích i ústavním pořádkem ČR. Hned v následujícím programovém bodu ZSMO č. 3 se paradoxně zhroutil hlasovací sytém v chytré a elektronikou/kamerami prošpikované Ostravě. Vzniklo tak zdržení ZSMO ve faktické/skutečné délce takřka 20 minut. Vážený pan primátor musel vyhlásit přestávku. Tedy samo ZSMO se zdrželo po dobu větší než cca 4 diskusní příspěvky občanů: každý v délce dle dikce jednacího řádu pěti minut. Ke konci pauzy musel dokonce Vážený pan primátor avizovat, že už nebude čekat se začátkem jednání na opozdilé členky/členy ZSMO, kteří se ještě občerstvovali v kuloárech. – Vážený pan Mgr. Přepiora k tomu na galerii pro veřejnost mimo mikrofon poznamenává: ANO: „To je to zdržování.“ Na zápis posléze uvedl, že za výpadek hlasovacího systému opravdu nemůže a na Váženého pana radního JUDr. Lukáše Semeráka se za jeho předchozí nevlídná slova nezlobí, jelikož toho má Vážený pan radní Semerák moc a občas se mu pak takové tristní výroky stanou.

  Vážený pan primátor byl zásahem „vyšší moci“ tak vyveden z míry, že následně zapomněl udělit slovo k programovému bodu č. 4 Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž byl řádně/písemně přihlášen do diskuse. Stejného pochybení se dopustil také na závěr jednání ZSMO v bodu programu č. 34. Vážený pan Mgr. Přepiora však nehodlal něco takového připustit. Přihlásil se vždy v takové situaci o slovo přímo z galerie pro veřejnost. Vážený pan primátor se Váženému panu Mgr. Přepiorovi pokaždé velice slušně omluvil. – Vážený pan primátor navíc opomněl vyzvat ZSMO k osvojení podnětu Váženého pana Mgr. Přepiory k programovému bodu ZSMO č. 23. Učinil tak až po vlastním hlasování v rozporu se zákonem o obcích a výkladovým stanoviskem vnitra, nicméně se za to opět Váženému panu Mgr. Přepiorovi veřejně omluvil. – Vážený pan primátor dokonce během jednání ZSMO pochválil Váženého pana Mgr. Přepioru za perfektní dodržování časového limitu pro každé vystoupení občanů dle jednacího řádu. – Avšak stejně posléze sdělil: Díky pokusům Váženého pana Mgr. Přepiory o dialog s Váženým Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje již chová naději, že bude mít díky tomu Vážený pan Mgr. Přepiora méně příspěvků určených pro jednání ZSMO.

  V rámci programového bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ došlo k velice divoké výměně názorů mezi Váženou členkou petičního výboru, který zastupoval občany ve věci nesouhlasu s grandiózními městskými plány na rozšiřování tramvajové dopravy. Situace hrozila přerůst až v radikální slovní přestřelku a vzájemné obviňování ze lži. Vážená zástupkyně petentů si rozhodně nehodlala nechat od místních elit líbit žádné bezpráví.

  Během projednávání programového bodu ZSMO č. 24 zase Váženému panu primátorovi vadila upřímná snaha Váženého pana Mgr. Přepiory o probuzení pozornosti Váženého ZSMO formou slušné nadsázky se vztahem k zamýšlenému městskému omezení provozu motorových vozidel na fosilní paliva. Vážený pan primátor proto sdělil, že si pro příště zřejmě pozve zástupce Ministerstva vnitra ČR, aby zastavil takový zcela ústavní/legální a relevantní styl diskuse Váženého pana Mgr. Přepiory. – Na druhou stranu Vážený pan primátor překvapivě veřejně na zápis prohlásil, že se rád zúčastní dvouhodinového přátelského dialogu s Váženým panem Mgr. Přepiorou třeba nad šálkem dobré kávy.

  SwN připomíná, že podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům ČR důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru při komunikaci s politiky výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ zdůraznil politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního i legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Šestnáctého listopadu 2016 však došlo přeci jen k jedné velice pozitivní situaci, kdy se konečně někteří zastupitelé ZSMO sami od sebe ozvali, že zápis z minulého jednání Váženého ZSMO nezachytil všechny diskusní projevy. Část z řečníků totiž nemluvila na mikrofon nebo jim nebylo rozumět či selhala technika.

  Vážený pan primátor dále bohužel odmítl z finančních důvodů zpracování legislativní analýzy rizik vyplývajících z podřízení ZSMO cizímu právnímu řádu ve věci schvalování materiálů v programových bodech ZSMO č. 4, 5 a to i přes varování samotného městského legislativně-právního odboru ve shodě s projevem Váženého pana Mgr. Přepiory.

  Vážení ostravští radní taktéž odmítli pokračování své předvolební vize otevřené/vstřícné radnice, když nepodpořili zveřejňování základních kontaktních/profesních údajů o Vážených členkách/členech ZSMO na městském webu a dokonce smetli ze stolu i občanské doporučení, aby tak činili(y) dobrovolně na sociálních sítích (např. LinkedIn), jelikož pak veřejnost/voliči často neví, kdo je zastupuje, jaké má k tomu předpoklady, profesní a životní zkušenosti.

  Vážený pan Mgr. Radim Babinec, náměstek pro oblast veřejných zakázek, kapitálových účastí a městského majetku, velmi korektně uznal na základě podnětu Váženého pana Mgr. Přepiory chybu v anonymizaci údajů ve smluvní dokumentaci zveřejněné na městském webu. Sdělil, že se již pracuje na nápravě situace. Vážený pan Mgr. Přepiora však nedostal odpověď na své dotazy ve věci odkoupení pozemků od dotčených fyzických osob. – Rozumnou odpověď poskytl Váženému panu Mgr. Přepiorovi za několik dní později Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou.

  Živá diskuse proběhla ve věci tzv. kotlíkových dotací. Vážený pan Mgr. Přepiora totiž po dlouhé měsíce nedostal odpověď na své dotazy kolem kontrol topenišť, obrany občanů před možnou úřední šikanou a související vzniklou právní nejistotou spojenou s městskou a krajskou smluvní dokumentací. Vážená paní náměstkyně primátora pro životní prostředí se veřejně zavázala, že tedy již konečně Váženému panu Mgr. Přepiorovi odpoví. Své prohlášení korektně dodržela ještě 16. listopadu 2016. – Bohužel i posléze pořád trvá problém: Zatím není znám žádný přesný prováděcí předpis (kontrolní řád, vyhláška apod.) určující podrobná pravidla a kompetence pro byrokratické kontroly v ústavně chráněných soukromých domácnostech. Neustále novelizovaný zákon o ochraně ovzduší tuto věc detailně vůbec neřeší. Na webu Moravskoslezského kraje se občan s ústavněprávním povědomím pouze dočetl poměrně znepokojující vyjádření: „Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí.“ (Což může být v praxi vykládáno extenzivně jakkoliv, pozn. autora.) – Vážená paní náměstkyně primátora taktéž písemně Váženému panu Mgr. Přepiorovi sdělila: „U žadatelů se budou provádět tzv. vzorky (namátkové kontroly u proplacených žadatelů na kotlíkové dotace). Nebudou se kontrolovat všichni.“ Právní nejistota tedy neustále trvá. – Někteří Vážení členové ZSMO si bohužel nesprávně vyložili následný odkaz Váženého pana Mgr. Přepiory na článek webu „Rozhlas.cz“ z 11. listopadu 2016 o situaci v Karviné, kde lidé z důvodů nevhodně nastavených parametrů odmítali akceptovat kotlíkové dotace. Pro ZSMO šlo o naprosto zásadní otázku, která vzbudila velké ideologické emoce, načež pak již ve své honbě za grandiózním stoprocentním úspěchem dotačního programu část zastupitelů nezaregistrovala vstřícný návrh Váženého pana Mgr. Přepiory k úpravě dotačních podmínek a soustředila se pouze na rozdrcení disentního občanského stanoviska a to navíc zřejmě bez znalosti obsahu výše citovaného článku.

  Dále Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. opět přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci z hlediska nevynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. – Obdržel posléze také od zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ gratulaci k životnímu jubileu a sladkou pozornost s motivem Ostravy.

  Vážený pan Mgr. Přepiora informoval ZSMO o své prosbě adresované Váženému Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje ve věci získání odborného posudku Váženého pana profesora Svobody (podrobnosti viz zde), který má přispět k novelizaci chybné ostravské tzv. čipovací vyhlášky. Mgr. Přepiora poprosil ZSMO, aby všichni s novým krajským vedením v této věci vstřícně spolupracovali tak, aby se dílo konečně po dlouhých letech úspěšně podařilo. – Vážený pan Mgr. Přepiora taktéž představil oficiální výsledky selhání systému vynucování čipování psů v Havířově v letech 2012 až 2016 (zaveden ve stejném roce jako v Ostravě; podrobnosti zde).

  SwN poznamenává: Občané nakonec dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat archivovanou a veřejnosti bohužel běžně nepřístupnou audionahrávku z oficiálního jednání ZSMO (lze ji však získat mj. dle zákona o svobodném přístupu k informacím), která přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse. Řadu právních komentářů, doplnění a faktických údajů lze najít v mnoha článcích a materiálech na webu Necipujtenas.CZ.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 16. listopadu 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-21-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-16-11-2016.pdf

 • 23. listopadu 2016: Nejvyšší správní soud České republiky (NSS) se zastal svobodomyslných občanů, kteří odmítli akceptovat invazivní zásahy do lidského/živého těla způsobené neústavním chováním veřejné moci ve věci plošného vynucování očkování! NSS ve shodě s dřívějším rozhodnutím Ústavního soudu ČR (ÚS) také odmítl akceptovat neústavní metody tzv. „legislativního násilí“: nesmí být používány vůči občanům ČR, kteří je evidentně odmítají přijímat na základě své konzistentně/veřejně prezentované výhrady svědomí, přesvědčení nebo víry! – Stejný postoj obou vysoce respektovaných soudů lze navíc očekávat v případě obhajoby přirozených práv/svobod chovatelů zvířat disentujících proti vynucování tzv. povinného/invazivního čipování živých tvorů v jednotlivých městech pod hrozbami likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand úředních osob“! Obzvláště zástupci ANTI-čipovacího disentu v Ostravě reprezentovaní mj. Petrem Hadaščokem nst. dostávají nyní do ruky další silné argumenty pro úspěch své případné ústavní stížnosti vůči povinnému nastřelování cizích RFID elektronických předmětů do zvířat nebo případně už i člověka! – Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky v Brně ve výše uvedené věci má datum 25. října 2016, spisovou značku „4 As 114/2016 – 43“ a podepsal jej Vážený pan soudce Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M., předseda senátu. – Jde o – doufejme – definitivní vítězství svobodomyslných občanů, kteří odmítají již řadu let konzistentně akceptovat dle svého přesvědčení, výhrady svědomí a víry metody tzv. „legislativního násilí“ veřejné moci ve věci bezvýjimečného vynucování očkování svých vlastních dětí. – Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo k této velmi důležité kauze v lednu 2016 rozhodnutí Ústavního soudu České republiky s podrobnou argumentací zde. – Kompletní znění říjnového rozsudku NSS bylo k dispozici široké veřejnosti zde. Každý si v něm může přečíst mj. následující vyjádření, které lze analogicky v mnoha ohledech použít z hlediska legální obrany občanů/chovatelů vůči urputnému/invazivnímu vymáhání čipování domácích zvířat: „Zbývá tedy uzavřít, že městský soud posoudil věc správně, pokud dospěl k závěru, že v konkrétním posuzovaném případě byly splněny všechny Ústavním soudem stanovené podmínky pro akceptování sekulární výhrady svědomí žalobců a upuštění od vynucení povinného očkování jejich nezletilé dcery uložením pokuty.“ „Proti rozhodnutí žalovaného se žalobci bránili žalobou, v níž namítali jeho nezákonnost spočívající v tom, že povinnost podrobit se očkování, resp. skutková podstata daného přestupku je stanovena vyhláškou č. 537/2006 Sb. jako podzákonným právním předpisem; to podle žalobců odporuje ústavnímu pořádku. V případě jejich dcery mimoto nebyla spolehlivě zjištěna možnost kontradikce či přirozené imunity ve smyslu § 46 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. Žalobci upozornili na rizika spojená s očkováním hexavakcínou a namítali, že nebyli řádně a úplně poučeni o rizicích a důsledcích očkování a alternativách k němu; ...“ V takovém postupu veřejné moci lze spatřovat rozpor s ústavním „principem přiměřenosti“. „Uloženou pokutu žalobci považují za nepřiměřeně vysokou; žalovaný se podle nich nevypořádal s nízkou společenskou nebezpečností jednání a skutečností, že žalobci jednali v nejlepším zájmu dítěte.“ „Městský soud dospěl k závěru, že žalobci neporušili zákonem stanovenou povinnost, neboť z obecného ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví nelze vyvozovat správněprávní odpovědnost, přičemž konkrétní skutkové podstaty reprobovaného jednání nejsou upraveny zákonem, nýbrž pouze vyhláškou č. 537/2006 Sb., tedy podzákonným právním předpisem.... stát by měl být schopen garantovat 0 % výskyt vedlejších účinků spojených s očkováním a v opačném případě nést odpovědnost za rizika spojená s očkováním, přičemž tato odpovědnost v současné době právním předpisem upravena není. Z výše uvedeného tak je zřejmé, že městský soud počítá se situací, že stát nebude schopen garantovat 0 % výskyt vedlejších účinků spojených s očkováním.“ „Nejvyšší správní soud však má za to, že … městský soud v rámci posouzení konkrétní věci konkrétních žalobců při poměřování jednotlivých zájmů pouze shledal, že k očkování nelze přistupovat pouze jednostranně a paušálním způsobem s odůvodněním, že se jedná o zákonem uloženou povinnost, ale je třeba při něm zachovávat co nejvyšší míru obezřetnosti a opatrnosti, neboť očkování zároveň představuje zásah do tělesné integrity jednotlivce.“ NSS zároveň vyjádřil názor, že by měla veřejná moc daleko více soustředit své úsilí na podporu vysvětlování pozitiv očkování, na racionální argumenty místo hrozeb pokutami a vyobcováním neočkovaných osob ze svobodné lidské společnosti. Samozřejmě je velice podivné, když stát není ještě stále připraven nést odpovědnost za své legislativní násilí. Nejvyšší správní soud v této záležitosti vyloženě a jasně konstatoval: „Stěžovatel může k zmírnění obav rodičů z nepříznivých následků očkování na zdraví dětí přispět i přípravou právní úpravy, která by na stát přenesla odpovědnost za zdravotní újmu způsobenou povinným očkováním. Přestože k přijetí takové právní úpravy vyzval Ústavní soud již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14, tedy téměř před dvěma lety, dosud přijata nebyla.“ – Logicky z toho vyplývá, že bude uplatněn stejný princip také v případě vzniku újmy (zdravotní, etické, finanční apod.) díky vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (psi), které probíhá v ČR na základě pouhých městských/obecních podzákonných předpisů pod hrozbami až likvidačních padesátitisícových pokut (nepoměr k nízké výši pokut za nenaočkování dětí) a popotahování tisíců lidí v přestupkovém/správním řízení (viz Ostrava, Havířov apod.). – Výše uvedené právní teze dávají především nyní plnou relevanci a velice silnou argumentaci pro případnou ústavní stížnost Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž bojuje konzistentně mírovými prostředky za osvobození občanů ČR z povinné RFID invazivní identifikace již od roku 2012 mj. formou petice, dopisů, vyjádřeními pro sdělovací prostředky a veřejnými projevy při debatách s politiky. Minimálně v případě jeho samotného a jeho domácích zvířat by mu po prozkoumání tisíců stran důkazních materiálů, fotografií, přepisů audio/video nahrávek aj. informací evidentně dala česká justice za pravdu včetně Ústavního soudu ČR. – Kompletní znění rozsudku NSS je k dispozici níže. 

  Dokument ke stažení v PDF:

  Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/czech-justice-backs-antivaccination-dissent-gives-great-arguments-for-antimicrochipping-dissenters-and-petr-hadascok-cr-2016-2015.pdf

 • 19. listopadu 2016:  Oficiální zápis z 20. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 19. října 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy (viz Kunčice); případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování/sledování pohybu občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují (viz rozšiřování tzv. vědecko-technologického parku v Porubě; budování tramvajových linek tam, kde je občané nechtějí; kotlíkové dotace); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; rozporuplné pojmenování ostravských ulic; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 19. zasedání ZM“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. podnět občana statutárního města Ostravy“; „35. návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“; „57. návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu ´kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji´“; „59. návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva ze dne 19. října 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že výše uvedeného dne došlo k již druhé vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10. a 16. 11. 2016 a již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim mluvit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v říjnu 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Podobně pozitivně se zachoval také během následujícího listopadového jednání Váženého ZSMO. Na dotazy občanů vznesené k programového bodu č. 2 posléze odpovědělo přímo Vážené nové vedení Váženého Dopravního podniku Ostrava (viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde).

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však není při jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané nemají vůbec žádnou právní jistotu, že budou moci během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit (viz nejnověji incident z 16. 11. 2016 ve věci projevu Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného nebo poznámky jednoho Váženého pana radního o tzv. „zdržování“ zastupitelů legálně pokládanými dotazy občanů z téhož dne, které nebyly v souladu s oficiálním městským PR; obdobně viz poznámka o zdržování z úst Váženého pana zastupitele Babky z 19. 10. 2016).

  Podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům České republiky důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Tristní zářijová změna jednacího řadu ZSMO ke všemu přinesla avizované zhoršení podmínek pro dialog občanů se svými zastupiteli. Lidé museli opět čekat mnoho hodin (v jednom případě více než 7 a půl hodiny) na přednesení svého projevu. Díky odstranění tradičních závěrečných programových bodů s prostorem pro občanskou diskusi opět hrozilo, že nebude jednomu seniorovi ani vůbec umožněno svobodné vyjádření. Skrze dvojí prosbu a zastání ze strany Váženého Mgr. Přepiory k tomu naštěstí nedošlo. ZSMO přesto nadbytečně hlasovalo o udělení slova zcela oprávněnému (podle zákona o obcích) člověku z Ostravy.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ připomněl politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního i legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Legendární ostravský občanský aktivista/senior Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný také seznámil širokou veřejnost v rámci říjnového jednání ZSMO s mohutnými problémy při vyřizování své korespondence s Váženým panem primátorem a projednáváním svých písemných podnětů ve věci nezvyšování cen tepla.

  Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci. Vážený pan primátor mu na to odpověděl, že v progresivní Ostravě nicméně už také o této osobní svobodě (čipování domácích zvířat) chce a bude rozhodovat většina volených politiků a nikoliv sami občané. Dokud taková pravomoc bude k dispozici, tak ji budou ostravští politici také využívat.

  Velký zájem ZSMO a přítomných sdělovacích prostředků způsobilo vystoupení Vážené členky petičního výboru ve věci nevynucování stavby nové tramvajové trati v jednom z ostravských městských obvodů.

  Zástupce SwN dále připomněl zveřejnění zcela zásadního článku s tématikou celoevropského/nefunkčního čipování zvířat a hořkých zkušeností českých chovatelů psů aj. živých tvorů s udavačstvím a neférovým aktivismem některých spolků ochránců přírody. – Vysvětlil význam novelizace složitého Statutu města Ostravy pro život všech Ostravanů a jejich zastupitelů. – Zastal se občanů, kteří stále nevědí, jak přesně budou probíhat kontroly v jejich soukromých obydlích ve věci kotlíkových dotací. – Zajistil pro všechny občany Ostravy veřejný příslib Váženého pana primátora o nezvyšování daní/poplatků pro rok 2017 v následujícím znění: „Sdělil, že návrh rozpočtu na rok 2017 nepočítá s nárůstem daně z nemovitosti a ani to už není technicky možné i kdyby to chtěli provést. Dále sdělil, že se nepočítá s žádným navýšením jiných místních daní a poplatků.“ – Zástupce SwN ocenil pozitivní posun ve kvalitě oficiálního zápisu z jednání Váženého zářijového ZSMO, který tentokráte při srovnání audionahrávky korektně zachytil diskusi s veřejností.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až později), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 19. října 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.  

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-20-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-19-10-2016.pdf

 • 11. listopadu 2016: Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO) opět vstřícně odpověděl na část dotazů Necipujtenas.CZ! – Potvrzeno: Nynější papírové jízdné bude v blízké budoucnosti bohužel zcela zrušeno včetně sedmidenních dlouhodobých kupónů! Spotřebitelům odmítajícím dálkově čitelné čipové karty ODISky však alespoň naštěstí zůstanou anonymní SMS jízdenky! Přibudou také povinné datové kontroly při každém nástupu do vozidla, sledování stovkami kamer a podrobné vyhodnocování pohybu občanů! Přeměně ostravské veřejné dopravy na tristní/totalitní dohledový systém tak zřejmě opravdu vůbec nic nebrání? – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 10. listopadu 2016 a 14. října 2016 velice vstřícné/korektní dopisy z provenience Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava) podepsané Váženým panem Ing. Danielem Morysem, MBA, jenž nastoupil v září 2016 na pozici nového předsedy představenstva DPO. Vážený pan Morys se pokusil odpovědět na část občanských dotazů, které lidé opakovaně adresovali vedení DPO během veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ze začátku i přes urputné cenzurní zásahy a nesouhlas některých ostravských vedoucích představitelů politické moci viz samostatné články Necipujtenas.CZ mj. zde, zde aj.). SwN právě proto vysoce hodnotí pozitivní komunikační styl Váženého pana Ing. Moryse! Nicméně ani z jeho nejnovější písemnosti nevyplynuly všechny odpovědi na vznesené občanské dotazy. Dopis Váženého pana Moryse taktéž podruhé potvrdil pokračující tristní vizi směřování DPO obzvláště z hlediska těch cestujících, kteří nesouhlasí s metodami Velkého bratra a preferují papírové nebo SMS anonymní jízdné (to zůstane v Ostravě naštěstí zatím zachováno) či jiné možnosti prokazování své legální přepravy. Je opravdu smutné, že ani nové vedení DPO nehodlá podpořit zavedení plného a férového opt-outu pro výše uvedenou skupinu cestujících, kam patří také část věřících spoluobčanů preferujících své soukromí/bezpečnost, kterou jim obzvláště elektronické systémy odbavení nedokáží zajistit (riziko hackerů, kyberteroristů, sledování osobního života apod.). Přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní/vězeňský/dohledový systém se stovkami kamercelodenními kontrolami občanů již při pouhém vstupu do každého vozidla MHD bude tedy v blízké době definitivně dokončena. – Přitom již roku 2014 zdůraznila například Jenni Borgová – vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) – v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci RŮZNÝCH forem plateb (viz mj. diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se Stranou svobodných občanů) včetně příjmu/vydávání hotovosti (papírových dokladů) a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní nebo obecně elektronické transakce. – Do hry navíc mj. nyní vstupují díky informacím Policie České republiky a webu Měšec.cz nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude muset Ostrava ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a kyberterorismu včetně s tím spojených nákladů. Místní ostravská politická reprezentace a pověření oficiální koordinátoři městské i krajské dopravy však pořád většinou nic z toho nechtějí uznat. Bohužel. Lidé by si totiž správně měli mít možnost vybrat z různých typů prokazování jízdného: Jenže v monopolní situaci ostravské MHD si ani nemají šanci zvolit jiného a třeba i lepšího soukromého dopravce, který by jim zajistil za tržní cenu jak dostatečné soukromí, tak opt-out z „motivačně vynucovaného“ externího čipování a elektronizace obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí! Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním aj.), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. Dopisy Váženého pana Ing. Daniela Moryse, MBA, jsou k dipozici široké veřejnosti níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/big-brother-and-final-solution-for-totalization-of-public-transport-in-ostrava-city-no-future-optout-part-1-and-2-cr-2016.pdf

 • 3. listopadu 2016: Městské vynucování čipování psů v Havířově nesplnilo ani od roku 2012 svůj hlavní účel: Neeliminovalo opuštěné zatoulané psy a radikálně nesnížilo počet zvířat v útulku! Nedocílilo velkého poklesu nákladů na celý systém identifikace/péče o psy! Jde o další ukázku nefunkčního/vynucovaného molochu a úzce souvisejících problémů v soužití městského člověka s čtyřnohými živočichy! Tyto potíže nedokázaly vyřešit ani metody legislativního násilí nebo pokuty a masové nasazení tzv. „čipovacích komand“ (viz obdobná situace v blízkém městě Ostravě)! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v říjnu 2016 díky vstřícné spolupráci Váženého pana Michala Podloučky (dopravní specialista, člen občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, podporovatel politického uskupení NEZÁVISLÍ; viz rozhovor zde) a prostřednictvím Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Havířova (cca 74.101 obyvatel) včetně zdejší městské policie oficiální data (ODH) v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, která brilantně ukázala dlouhodobé selhání a závažné problémy nedokonalého, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných kontrol/pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. RFID trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromých domácnostech občanů Havířova. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními odborníky (viz např. 1, 2, 3), tak podle výše uvedených oficiálních dat v Havířově (viz také blízká Ostrava a konkrétní fakta zde) nenaplnilo svůj účel ani od roku 2012, kdy zde byla schválena místní tzv. „čipovací vyhláška“ č. 2/2012, jejímž cílem bylo: 1/ vyřešit problémy s velkými počty „opuštěných nebo toulavých psů, kteří jsou po odchytu ustájeni v havířovském útulku“; 2/ „ihned po odchytu kontaktovat chovatele k vyzvednutí nalezeného psa a tím šetřit finanční prostředky chovatelů a města“; 3/ „zajistit v Havířově spolehlivou identifikaci všech psů chovaných na území města déle než 30 dnů bez výjimky. Udělováním výjimek z trvalého označování psů by se záměr postihnout všechny nezodpovědné chovatele (tedy i chovatele psů „malých plemen“ nebo psů vyššího věku) minul účinkem.“; 4/ „trvale označené psy nemohou jejich chovatelé opustit s úmyslem se jich bez postihu zbavit a přenést náklady na jejich péči na město.“ (zdroj: ODH); 5/ „Zavedením povinnosti trvale označit psy elektronickým čipem a přihlásit je do evidence a důslednou kontrolou této povinnosti, bude zároveň zajištěna lepší kontrola, zda jsou chovatelé psů přihlášeni k místnímu poplatku ze psů, takže by mohlo dojít k navýšení příjmu města z těchto poplatků.“ „Cílem vedení evidence označených psů a jejich chovatelů je snadnější vyhledávání toulavých psů, jejich brzký návrat k chovatelům a snadnější vyhledávání původních chovatelů opuštěných psů.“ (zdroj: ODH) Již v říjnu roku 2011 ovšem důvodová zpráva předložená Radě Statutárního města Havířova správně vypočítávala argumenty proti zavedení čipovací povinnosti, které se později v praxi ukázaly být skutečně pravdivé: „Zavedením povinnosti chovatelům nechat trvale označovat své psy a přihlásit je do evidence nedává záruku, že dojde ke snížení počtu psů umístěných do útulku, protože po zkušenostech z jiných měst, která již tuto povinnost zavedenou mají, se na území města nachází značné množství psů, kteří ani v současné době nejsou přihlášeni do evidence, jejich chovatelé nehradí místní poplatek ze psů a pokud se jim pes zatoulá, nevyhledají ho. Protože povinnost trvale označovat psy není zavedena celostátně, může se na území města zatoulat pes z jiné obce, který nebude označen a bude umístěn do útulku.“ Stejná výše citovaná důvodová zpráva dokonce uváděla výsledky telefonického dotazování na vynucování čipování v okolních městech: Mj. např Frýdek-Místek zavedl na svém území povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka r. 2006. V průběhu pěti let se zde sice podařilo zajistit označení již dříve pomocí známky evidovaných psů, nikoliv však předpisově všech skutečně v dané lokalitě žijících nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Vůbec se však nesnížil počet odchycených psů. Podobně v Karviné začali s povinným čipováním roku 2001 a od roku 2004 jej zakotvili do místní obecně závazné vyhlášky. Během deseti let fungování zdejšího vymáhání RFID identifikace psů dokázali donutit pouze 80 až 85 % chovatelů k tomu, aby nechali svým zvířatům povinně nastřelit pod kůži elektronické čipy. Navíc se v praxi ukázalo, že množství pokut za neočipování psů nelze vůbec z určitých chovatelů vymoci; do karvinského útulku se pořád dostávalo měsíčně 40 až 45 psů (náklady každých 30 dnů 120.000,- Kč); v Karviné ke všemu „nezaznamenali výrazný úbytek zatoulaných psů umístěných v útulku pro psy, protože nezodpovědní chovatelé si raději pořídí nového psa než by vynaložili prostředky na označení psa, za kterého by v případě jeho zatoulání a umístění do útulku museli uhradit náklady za pobyt,“ uvedla havířovská důvodová zpráva. – Přes všechna varování však byla nakonec roku 2012 havířovská čipovací vyhláška zdejšími zastupiteli schválena. – Podle ODH nejsou celkové výsledky havířovské RFID označovací akce nijak slavné. K 26. září 2016 bylo v Havířově 7.335 evidovaných psů označených čipem. Pro srovnání roku 2012 měl Havířov registrováno prostřednictvím známky 6.413 psů. Hlavní problém s předpokládanými nikde neevidovanými, opuštěnými a toulavými psy však pořád přetrvával: v období od počátku roku 2010 až do 26. září 2016 šlo vždy každoročně o několik stovek dokonce nijak neoznačených psů, kteří byli ve městě odchycení a převezeni do místního útulku. Přitom z měst a obcí kolem Havířova se dostalo do útulku za stejné zhruba šestileté období pouze 62 psů; jde tedy v drtivé většině o tristní městskou situaci přetrvávající i po zavedení povinného čipování. Paradoxně havířovské úřední osoby dokázaly navracet v časovém úseku od roku 2010 až do 26. září 2016 zpět domů nijak neoznačené psy (bez čipu, tetování nebo známky) v rozmezí od 56 až 160 zvířat, což svědčí o jejich vysoké znalosti místních poměrů. Ve stejném období se jim však nepodařilo navrátit zpět domů k chovatelům od 195 do 338 psů (označených čipem i jinými způsoby nebo vůbec neidentifikovatelných). Vlastní povinné čipování se podílelo na úspěšném navracení psů zpět domů ve výše sledovaném období pouze v počtu 35 až 132 případů; přitom se nikdy nepodařilo navrátit k původním chovatelům 100% odchycených/očipovaných psů (ve sledovaném časovém úseku šlo o jeden až osm negativních případů). Velkou roli také hrála pořád adopce: 199 až 384 konkrétních kauz. Havířovská veřejná moc se pokoušela tento neblahý trend opakovaně zvrátit pomocí masových akcí městské policie. Ty si měly vynutit pomocí kontrol pejskařů stoprocentní dodržování vyhlášky č. 2/2012 v aktuálním znění. Zdejší politici lidem hrozili likvidačními pokutami50.000,- Kč (podobně jako v Ostravě). Od 1. ledna 2014 do 26. září 2016 pak provedli městští strážníci přes 6.548 kontrol držitelů psů (většina prohřešků řešena domluvou) s výsledkem výběru blokových pokut v sumě 61.620,- Kč (celková výše na místě nezaplacených částek: 101.400,- Kč). Havířovská radnice navíc velmi korektně ve své písemné odpovědi uvedla, že příslušníci městské policie nemohou vynucovat očipování zvířat v soukromých obydlích občanů. Hlavní problém tedy čipování v praxi vůbec nevyřešilo. – Z hlediska bezpečnostní situace obyvatelstva představoval znepokojivé zjištění obzvláště rok 2016, kdy byl patrný nezvykle veliký nárůst útoků psů na lidi (10 případů) s následkem zranění a to již čtvrtým rokem od schválení havířovské čipovací vyhlášky, když předtím běžně docházelo každý rok ke zhruba dvěma až čtyřem takovým útokům. Podle odpovědi z Magistrátu Statutárního města Havířova (na rozdíl od Ostravy, kde byla bezpečnost občanů důležitým argumentem pro zavedení povinného čipování) nemá RFID označení/evidence psů na bezpečnost lidí žádný vliv. – Velké zklamání také přinesla výše nákladů určená na městský havířovský útulek, které se nepodařilo radikálně snížit: V časovém rámci let 2010 až 2015 odcházelo z veřejných rozpočtů jen na útulek každoročně přibližně od 4 do 5,4 miliónů korun (celkové výdaje na péči o psy, úklid apod. však v Havířově dosahovaly v tomto období každoročně od 4,3 až do 5,9 miliónů korun). Výběr z poplatků za psy ale v Havířově nikdy nedokázal od roku 2010 do 26. září 2016 tyto náklady pokrýt: Jednalo se každých 12 měsíců o příjem ve výši od 2,5 až do 2,8 miliónu korun (patrná setrvalá vzestupná tendence.) Pokud by čipování v Havířově dokonale fungovalo, byly by logicky náklady na útulek minimální, jelikož by byli všichni nalezení psi ihned vráceni zpět domů. Poplatky ze psů by pak měly opět logicky pokrýt celkové městské výdaje na péči o místní nejlepší čtyřnohé přátele člověka. K tomu však nedošlo. – SwN dodává, že vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno nebo změněno na dobrovolnou formu. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Podle monitoringu tisku SwN se občané ve sdělovacích prostředcích výše uvedená fakta většinou nedozvěděli. Mediální informace, které pronikly z Havířova v určitých případech roku 2016 na veřejnost, byly spíše založeny na dojmech než reálných faktech. Novináři zkrátka neměli prostor, aby se mohli ve své důležité práci zabývat danou problematikou do hloubky a detailně zkoumat to, co jim který politik nebo úředník tvrdí. Výsledkem pak často bylo jednostranné informování široké veřejnosti, které by však nemělo být součástí korektního zpravodajství, nýbrž jiných/relevantních žurnalistických forem a nebo rovnou PR metod ovlivňování veřejného mínění. Zprávy typu: „Čipování se osvědčilo; je v uvozovkách báječné, úžasné; zvířatům i jejich chovatelům prospívá; všichni ho tzv. nadšeně přijímají,“ něco takového by zkrátka mělo být podloženo jasnými/reálnými fakty. A jelikož je těchto „báječných“ informací o čipování v médiích všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinesli jsme proto občanům ČR naopak na základě analýzy výše uvedených nových havířovských dat z října 2016 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim: jak neskutečně s nimi někteří vychytralí zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Vždyť v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty. – Společenství webu Necipujtenas.CZ by na tomto místě rádo poděkovalo za vysoce korektní spolupráci Váženému panu Michalu Podloučkovi a všem úředním osobám, které přispěly k poskytnutí zcela zásadních faktických dat z Havířova (město vede Vážený pan primátor Bc. Daniel Pawlas z KSČM). – Získaná dokumentace je k dispozici níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/bad-mandatory-rfid-microchipping-system-in-havirov-city-2016-2012-czech-republic.pdf

 • 31. října 2016: Oficiální zápis z 19. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 14. září 2016 (viz dokument níže).

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy (viz Kunčice); případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování/sledování pohybu občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují (viz rozšiřování tzv. vědecko-technologického parku v Porubě); neférové zvyšování daňové a poplatkové zátěže; neohleduplné/hlučné/děsivé hudební festivaly, produkce; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů aj.

Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 18. zasedání ZM“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „10 – Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů“; „90 – Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí“; „91 – Navržení člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.“; „72 – Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva ze dne 14. září 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že výše uvedeného dne došlo k vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili ses děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se již tentokráte v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím plně řídil a 14. 9. 2016 si již nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim mluvit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Jelikož však potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod není v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo), a občané nemají vůbec žádnou právní jistotu, že budou moci během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit: zástupce SwN vyzval Vážené ZSMO dle návrhu ministerstva vnitra k odvolání Váženého pana ostravského primátora z jeho funkce. Šokované ZSMO se však ještě zatím pro takový návrh neodvážilo hlasovat. Vážený pan primátor později raději už nechal zástupce SwN zcela svobodně promluvit k programovému bodu č. 2, čímž veřejně přiznal svou předchozí chybu. Podobně pozitivně se zachoval také v rámci následujícího říjnového jednání Váženého ZSMO. Občanovi dokonce vstřícně/korektně odpovědělo na dotazy vznesené v rámci programového bodu č. 2 přímo Vážené nové vedení Váženého Dopravního podniku Ostrava (viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde).

Podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům České republiky důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra svobodného vývoje od roku 1989.

Zástupce SwN dále upozornil Vážené ZSMO na „cenzurní chyby“ v oficiálním zápise z jednání Váženého červnového ZSMO. Při srovnání audionahrávky a výsledného zápisu vyšly najevo rozsáhlé vynechávky celých zapsaných vět, které byly naprosto zásadní pro zdokumentování potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry a především principů definovaných zákonem o obcích a vůbec celým ústavním pořádkem ČR. Zápis z říjnového jednání Váženého ZSMO posléze velmi korektně zachytil podněty zástupce SwN a veřejnost se tak díky tomu mohla konečně oficiálně seznámit s tím, co se skutečně v červnu 2016 na ZSMO odehrálo.

Občané podpořili Váženého pana michálkovického starostu Ing. Martina Jurošku, Ph.D., za jeho jasnou/konzistentní obhajobu nezvyšování daňové zátěže Ostravanů (daň z nemovitých věcí; viz článek Necipujtenas.CZ zde). Mj. díky Váženému panu zastupiteli Juroškovi a následnému vývoji debaty pak nárůst daní naštěstí neprošel.

Zástupce SwN poděkoval 14. září 2016 během jednání ZSMO za veřejné zastání v rámci červnového jednání ZSMO Váženému panu Michalu Podloučkovi, dopravnímu specialistovi, členu občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, jenž poskytl Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v srpnu 2016 rozsáhlý rozhovor a dále také Váženému panu zastupiteli ZSMO Ing. Lumíru Palyzovi (ČSSD).

Paradoxně ZSMO opět bezdůvodně/neeticky (nicméně legálně) zakázalo Váženému panu Podloučkovi promluvit (nešlo o občana s bydlištěm v Ostravě). Svědčí to předně o tom: jaké nesvobodné a nedemokratické poměry v ZSMO panovaly. Co bránilo Váženému ZSMO vyslechnout si občana v rozsahu pěti minut času dle dikce jednacího řádů, když již na ZSMO vážil Vážený pan Podloučka cestu a svůj projev si pečlivě připravil? Nic. – Přesto byly některé myšlenky Váženého pana Podloučky odcitovány v projevu Váženého pana Mgr. Přepiory, čímž se podařilo inteligentně zvítězit nad zlomyslnými cenzurními praktikami některých ostravských politiků.

ZSMO navíc schválilo tristní změnu svého jednacího řádu, která vrátila některé poměry na zastupitelstvu do temných dob před komunálními volbami roku 2014. Občané pak již posléze museli díky tomu během říjnového jednání ZSMO čekat na přednesení svého krátkého projevu až 7 a půl hodiny (SIC!). Dobře informovaný oficiální zdroj SwN totiž potvrdil, že novela jednacího řádu měla být jakýsi „Lex Hadaščok/Přepiora“ s cílem zastavit nebo alespoň omezit aktivní/diskutující veřejnost, která oprávněně poukazovala na palčivé ostravské problémy. – Politici by se přeci měli raději vydat směrem ke vzájemné spolupráci s občany a k hledání kompromisního řešení „win/win“ napříč společenským spektrem. Bohužel to nechtějí dělat (viz Vážený pan zastupitel MUDr. Tomáš Málek a jeho nepochopitelná reakce ze dne 14. 9. 2016 během jednání ZSMO a naopak pokus o vstřícnou spolupráci přednesený Váženým panem Mgr. Přepiorou během říjnového jednání ZSMO).

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, Váženého pana Michala Podloučky, Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až později), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 14. září 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-19-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-14-9-2016.pdf

 • 14. října 2016: Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO) vstřícně odpověděl na část dotazů Necipujtenas.CZ! Bohužel: Všichni cestující již budou muset jezdit ostravskou MHD podle stávající vize DPO jen díky dálkově čitelným/napadnutelným čipům nebo jiné formě nebezpečného elektronického jízdného; přibudou také povinné datové kontroly při každém nástupu do vozidla; sledování kamerami a podrobné vyhodnocování spotřebitelského pohybu! Nynější papírové a SMS jízdné bude pravděpodobně v určitém časovém období definitivně zrušeno! Přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní dohledový systém tak bude dokončena! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 14. října 2016 velice vstřícný/korektní dopis z provenience Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava) podepsaný Váženým panem Ing. Danielem Morysem, MBA, jenž nastoupil v září 2016 na pozici nového předsedy představenstva DPO. Vážený pan Morys se pokusil odpovědět na část občanských dotazů, které lidé opakovaně adresovali vedení DPO během veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy a to i přes urputné cenzurní zásahy a nesouhlas některých ostravských vedoucích představitelů politické moci (viz samostatné články Necipujtenas.CZ mj. zde, zde aj.). SwN právě proto pozitivní „komunikační nástřel“ Váženého pana Ing. Moryse velice chválí. Nicméně z písemnosti Váženého pana Ing. Moryse bohužel nevyplynuly všechny odpovědi na vznesené občanské dotazy. Jeho dopis taktéž potvrdil pokračující tristní vizi směřování DPO obzvláště z hlediska těch cestujících, kteří nesouhlasí s metodami Velkého bratra a preferují papírové nebo SMS anonymní jízdné či jiné možnosti prokazování své legální přepravy. Je opravdu smutné, že zatím ani nové vedení DPO nehodlá podpořit zavedení plného a férového opt-outu pro výše uvedenou skupinu cestujících, kam patří také část věřících spoluobčanů preferujících své soukromí/bezpečnost, kterou jim obzvláště elektronické systémy odbavení nedokáží zajistit (riziko hackerů, kyberteroristů apod.). Přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní dohledový systém tak bude zřejmě v blízkých letech definitivně dokončena.Přitom již roku 2014 zdůraznila například Jenni Borgovávedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou cestujícímu/zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci RŮZNÝCH forem plateb (viz mj. diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se Stranou svobodných občanů) včetně příjmu/vydávání hotovosti (papírových dokladů) a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní transakce. – Do hry navíc mj. nyní vstupují díky informacím Policie České republiky a webu Měšec.cz nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude muset Ostrava ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a kyberterorismu včetně s tím spojených nákladů. Místní ostravská politická reprezentace a pověření oficiální koordinátoři městské i krajské dopravy však pořád většinou nic z toho nechtějí uznat. Bohužel. Cestující by si totiž správně měli mít možnost vybrat z různých typů prokazování jízdného: Jenže v monopolní situaci ostravské MHD si ani nemají šanci zvolit jiného a třeba i lepšího soukromého dopravce, který by jim zajistil za tržní cenu jak dostatečné soukromí, tak opt-out z „motivačně vynucovaného“ externího čipování a elektronizace obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. – Celý dopis Váženého pana Ing. Daniela Moryse, MBA, je k dipozici široké veřejnosti níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/big-brother-and-final-solution-for-totalization-of-public-transport-in-ostrava-city-no-future-optout-cr-2016.pdf

 • 26. července 2016: Oficiální zápis z 18. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 22. června 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů aj. Dotčené body jednání: „schválení programu“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „45 „Žádost občanů města Ostravy o vyvěšeni moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5. července 2016“; „56 „Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olši a ul. Příměstská v Polance nad Odrou“; „34 „Kandidatura statutárního města Ostravy do soutěže „European Green Capital““; „36 „Poskytnuti účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm“; „42 „Návrh na uzavřeni Dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.“; „44 „Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu roku 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 22. června 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že výše uvedeného dne došlo v konkrétním případě k porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, k děsivé cenzuře; jednomu slušně se dotazujícímu občanovi bylo neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se již tentokráte v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

  Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. Jelikož potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod není v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu, jak již SwN opakovaně dokumentovalo: Lze zcela legitimně očekávat hlasování o odvolání řídícího jednání ZSMO, Váženého pana primátora z jeho funkce.

  Podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné situaci zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům České republiky důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje všem lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra svobodného vývoje od roku 1989.

  Vážené ZSMO navíc projednalo zprávu o šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně publikovanou Společenstvím webu Necipujtenas.CZ. Ta potvrdila závažné legislativní pochybení a komunikační problémy při řešení situace polanských stavebníků. Celé záležitosti se korektně ujal Vážený pan zastupitel JUDr. Ivan Štefek (KSČM), jenž posléze shromáždil k výše uvedené kauze všechny materiály a uskutečnil jednání se zodpovědnými městskými byrokraty; vyslechl si také především argumenty samotných stavebníků a pokusil se přimět ZSMO v průběhu jednání dne 22. června 2016 k přijetí všeobecně vstřícného usnesení. To se mu sice nakonec těsně o pár hlasů bohužel nepodařilo, nicméně vybojoval alespoň pro zle tísněné občany/stavebníky další kolo jednání v příslušných městských orgánech.

  Občané také mj. upozornili na nevhodné/předražené ekologické projekty/zakázky; problémy v organizaci veřejné ostravské dopravy, jízdného; špatné „motivační vynucování“ externího čipování cestujících bez férového opt-outu; zlé a v konkrétních případech zdraví nebezpečné vymáhání čipování zvířat apod. Zastupitelé byli vyzváni k ukončení slovních/psychologických výpadů, cenzury, likvidace svobody slova a zatrpklé nevstřícnosti směřující egoisticky na dobře připravené a slušně diskutující lidi, kteří oprávněně poukazovali na palčivé ostravské problémy. Politici by se totiž měli raději vydat směrem ke vzájemné spolupráci s občany a k hledání kompromisního řešení „win/win“ napříč společenským spektrem. – Někteří ze zastupitelů se o to již skutečně snaží. – ZSMO si zřejmě vzalo část podnětů veřejnosti k srdci, neboť na občany čekal 22. června 2016 na galerii nad jednacím sálem zastupitelů krásný/nový „řečnický pultík“ s vhodným dvoustupňovým osvětlením. – Další podrobnosti viz přímo samotný zápis níže.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, Váženého pana Michala Podloučky, Váženého pana Stanislava Válka a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel jsou tentokrát chyby v zápisu poměrně zásadního charakteru. Zápis v této podobě pravdivě nepopisuje obzvláště výše uvedenou hrozivou situaci při potlačování svobody slova, kterou zkritizoval dozor Ministerstva vnitra České republiky. Některé důležité části právních argumentů občanů v zápise vyloženě chybí včetně veřejného rozhovoru dotčeného občana s Váženým panem primátorem v rámci projednávání konkrétního programového bodu. ZSMO přitom pořizuje z průběhu svého jednání oficiální zvukovou nahrávku pro potřeby zápisu a řádné archivace. Je zcela legitimní otázkou: Komu taková zlá forma možné cenzury prospívá? Nejde opět bohužel o ojedinělý případ. SwN na tyto situace v minulosti již několikrát upozorňovalo.

  SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 22. června 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-18-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-22-6-2016.pdf

 • 25. července 2016: Ministerstvo vnitra České republiky dalo za pravdu občanům, kterým ostravský primátor opakovaně zakázal mluvit tak, aby už nemohli pokládat slušné/inteligentní otázky ke konkrétnímu programovému bodu v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO)! Vnitro taktéž zcela jasně vysvětlilo všem lidem jejich možnosti obrany vůči hrubým/vulgárním urážkám, kterými by je častoval kdokoliv z ctihodných a Vážených úředních osob ve veřejných funkcích placených z veřejných rozpočtů! V ZSMO totiž v červnu 2016 zase došlo k porušení zákona, ústavního pořádku, principů dobré samosprávy a prostého etického/gentlemanského chování! Vyplývá z toho zásadní poznatek: Ústavní pořádek a základní přirozená práva/svobody všech občanů jsou bohužel v Ostravě v podobných kauzách ohrožena! Jsou pošlapávána i po předchozích varováních dozoru Ministerstva vnitra České republiky! Hrozí nástup nové totality? Proč něco takového ostravští zastupitelé připouštějí? Jak se budou vůči tomu lidé mírovými prostředky bránit? Kdo další se jich v praxi zastane? Dojde k odvolání pana primátora? Vždyť systém uspořádání společenských vztahů, který zničí svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry: pak sežere i sám sebe! – Podrobnosti v samostatném článku a dokumentaci níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ministerstvo-vnitra-ostravsky-primator-opakovane-porusil-zakon-o-obcich-muze-byt-odvolan-z-funkce-cr-2016.pdf

 • 19. července 2016: Vláda České republiky připravila pro své občany, chovatele nejlepších čtyřnohých přátel člověka, ve shodě s politickými výmysly Evropské komise: další zbytečné byrokratické břemeno! Týkat se bude každého (třeba velkých multigeneračních venkovských rodin na Valašsku, Slovácku a jinde), kdo chová alespoň pět fen starších jednoho roku! Od ledna 2017 by pak na tyto lidi mohla čekat v případě dokončení legislativního procesu povinná registrace výše uvedených zvířat včetně strpení pravidelných/invazivních nájezdů českých nebo rovnou euro-unijních kontrolorů! Ti by měli mít pravomoci pátrat za asistence policejních ozbrojených jednotek v soukromých obydlích občanů po rodinných zvířatech a zjišťovat jejich tzv. životní pohodu i bez svolení soudu! Někdo vládě vychytrale poradil, že už se najednou prý všichni chovatelé (rozuměj: „zločinci“) začnou hromadně registrovat/hlásit na úřadech, aby se pak mohli nechat pravidelně kontrolovat, pokutovat a rovnou zavírat do vězení. Chystanou novelu veterinárního zákona, která přitom vůbec nevyřeší problém s týráním psů nebo tzv. imaginárními desítkami tisíc zákonem vůbec nedefinovaných „množíren“, ještě ani neschválil parlament a už vyvolala mohutné negativní reakce odborné i laické veřejnosti! Tristně především prolamuje ústavní přirozená práva/svobody obyvatel ČR: Jde hlavně o destrukci práva člověka na nedotknutelnost soukromého obydlí, majetku, klidný život rodiny bez vměšování veřejné moci a to ještě silněji než tomu bylo až dosud pod pochybnými a mnohdy nejasnými zdravotně/etickými záminkami byrokratického chovu zvířat a jejich tzv. psychické pohody! Navíc je již pod taktovkou některých politiků z TOP 09 avizována na září 2016 za peníze euro-unijních byrokratů mohutná konference a související kampaň, která má za svůj cíl připravit obyvatelstvo ČR na ještě další zpřísnění podmínek chovu domácích zvířat a na postupné/definitivní zavedení různými radikály tolik vytouženého povinného čipování/registrací/kontrol všech čtyřnohých domácích mazlíčků na území Evropské unie! Podrobnosti jsou včetně dokumentace k dispozici níže. – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila česká vláda 11. července 2016. Pokud projde ve stávající podobě celým legislativním procesem, mohla by tato novela nabýt účinnosti 1. ledna 2017. Vládní důvodová zpráva ke změně veterinárního zákona přímo uvádí, že: „Navrhovanou úpravou má dojít k přesunutí některých povinností dosud stanovených jen vůči chovatelům hospodářských zvířat, vůči všem chovatelům bez rozdílu.“ „Současná právní úprava ukládá povinnosti zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat podle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace chovatelům hospodářských zvířat. Tato úprava však neodpovídá skutečnosti a je třeba tyto povinnosti stanovit i ve vztahu k chovu zájmových zvířat (rozuměj: Vašich psů, koček aj. čtyřnohých kamarádů, pozn. autora) nebo i volně žijící zvěře.“ Paradoxně stejná důvodová zpráva hned v další části zcela popírá svůj smysl a vyloženě neříká pravdu, když tvrdí: „Navrhovaná úprava nestanoví žádné nové povinnosti (což právě není pravda, pozn. autora), pouze zpřesňuje povinnosti všem chovatelům bez rozdílu zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat podle MKZ.“ Vládě České republiky jde prý mj. o to, aby se zlepšila „informovanost orgánů veterinární správy o skutečnosti, že osoba chová větší množství psů. Podle stávající právní úpravy existuje povinnost osob, které mají živnostenské oprávnění nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání oznámit chov zvířat určených pro zájmové chovy a další údaje krajské veterinární správě. Povinnostem podle stávající právní úpravy nepodléhají osoby, které chovají psy bez živnostenského oprávnění (a případně s nimi obchodují). Jedná se především o tzv. množírny (tento termín není přitom českými zákony nijak přesně definován, pozn. autora), kde jsou zvířata chována v nevyhovujících podmínkách a krajská veterinární správa o nich nemá žádný přehled. Předložený návrh předpokládá, že by všichni chovatelé většího množství psů samičího pohlaví měli povinnost před zahájením nebo ukončením chovatelské činnosti oznámit tuto skutečnost krajské veterinární správě. Cílem navrhované úpravy je stanovit oznamovací povinnost chovatelům psů, kteří chovají 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců a tím přispět k odstranění závadného stavu, který spočívá v nelegálním množení psů v nelegálních podmínkách.“ A opět stejná důvodová zpráva vzhledem ke sledované problematice naprosto nepochopitelně tvrdí, že „druhou skupinou problému, který návrh novely veterinárního zákona sleduje, je snížit administrativní zátěž chovatelů a dalších osob, na které se veterinární zákon vztahuje, a reagovat na požadavky praxe a poznatky z výkonu odborného dozoru.“ Dále: „V zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví jsou do novely veterinárního zákona navržena některá nová oprávnění pro úřední veterinární lékaře, která dosud veterinárním zákonem stanovena nebyla a ani nevyplývají ze zákona o státní kontrole.Jelikož je prý třeba zajistit: „Informovanost orgánů veterinární správy o skutečnosti, že osoba chová větší množství psů“ a v současné době nelze odhadnout, kolika chovatelů se tato povinnost bude týkat“. „Přínos této povinnost lze spatřovat nejen pro krajské veterinární správy, které tak budou moci kontrolovat zájmové chovy psů (rozuměj: v soukromých domácnostech každého obyvatele ČR, pozn. autora), ale i pro potencionální chovatele zájmových psů, tedy zájemce o koupi psů. V důsledku registrace těchto chovatelů, kteří chovají a prodávají štěňata z těchto chovů, a jejich hlášení, by mělo dojít k eliminaci těch chovů zvířat, ve kterých jsou zvířata v nevhodných podmínkách chována a množena a na trhu by se tudíž neměli objevovat psi pocházející z tzv. množíren.“ „Orgánem odpovědným za implementaci zvolené varianty řešení bude především Státní veterinární správa, která je již podle stávajícího znění veterinárního zákona specializovaným odborným správním úřadem pro oblast veterinární péče.“ „Přezkum účinnosti novely veterinárního zákona budou v praxi provádět Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa ve spolupráci s dotčenými subjekty, a to z hlediska účinnosti nové právní úpravy a zejména z hlediska dosahování cílů sledovaných touto právní úpravou.“ Podle paragrafované navrhované novely veterinárního zákona by měli vykonávat invazivní kontroly soukromých domácností občanů ČR úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy a veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízené organizační složky státu pověřené výkonem státního veterinárního dozoru („veterinární inspektoři“), kteří všichni budou oprávněni podle paragrafu 53, odst. 1, písmene e) vynutit si třeba i donucovacími prostředky skrze policejní orgány přístup do „staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor včetně otevření uzavřených prostor při důvodném podezřenínapříklad ve věci blíže nespecifikovaných tzv. „nákazových důvodů“, pod kterými se může skrývat cokoliv a může jít pouze o možnost šíření nějaké choroby vyvolanou udáním zlomyslného souseda, tedy nikoliv o faktickou situaci. Navíc je takové opatření přímo navázáno na identifikaci jednotlivých kontrolovaných zvířat i osob, jejich chovatelů. Mnohdy se pod pojmem identifikace ovšem myslí právě invazivní čipování a destruktivní předpisový rámec Evropské komise (viz články Necipujtenas.CZ zde, zdezde). Přitom navrhovaná novela veterinárního zákona občanům ČR nařizuje: Každý, v jehož objektu se takové prostory kontrolované osoby nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto prostorách.Podle paragrafu 53, odst. 7 a 8 náleží stejné pravomoci kontrolních nájezdů také odborníkům Evropské komise nebo dokonce takovým „odborníkům“ z jiných členských států Evropské unie, kteří díky tomu mohou kontrolovat občany České republiky v jejich domácnostech za pomoci ozbrojených složek výkonné moci i bez soudního příkazu. Paragraf 54 pak umožňuje použít vůči chovatelům drsná opatření včetně likvidace zvířat, jejich usmrcování aj. drakonické akce. Navíc k úkolům Státní veterinární správy by mělo nově patřit to, že vede, aktualizuje a zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy seznamy schválených a registrovaných, povolených, popřípadě evidovaných chovatelů, kteří chovají 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců“. – Vládní důvodová zpráva si nicméně alespoň náznakem všímá závažných ústavněprávních problémů, které mohou nastat v souvislosti s praktickým vynucováním novely veterinárního zákona obzvláště v porovnání s hodnocením neslučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Navrhovaná právní úprava totiž vstupuje na pole ústavního pořádku a právního řádu České republiky zejména z hlediska ústavního zákona „č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky“ a to také s ohledem na rámec občanských práv chráněných „Evropskou úmluvou o lidských právech“, když předmětná novela veterinárního zákona „upravuje užívání majetku podle článku 1 Protokolu č. 1 k této Úmluvě, který zaručuje ochranu vlastnictví“. Ústavní soudy by totiž mohly seznat, že navrhovaná ustanovení novely veterinárního zákona vybočují „z požadavků na legalitu, racionalitu sledovaných cílů a proporcionalitu použitých opatření“. Ostatně: „Výslovné zhodnocení si zasluhuje vyjádření dopadu článků 7 a 8 Úmluvy, které stanovují zásadu uložení trestu jen na základě zákona, ve vztahu k navrhovaným sankcím a právo na respektování soukromého a rodinného života, zejména obydlí, pokud se jedná o nově navrhovaná opatření veterinárních inspektorů v § 53 návrhu zákona. Návrh zákona stanovuje v zájmu zabezpečení efektivní kontroly poskytnout veterinárním inspektorům dostatečně účinný nástroj, aby si mohli zjednat při důvodném podezření na uvádění na trh potravin jiných než zdravotně nezávadných nebo z nákazových důvodů přístup do kontrolovaných prostor, pokud jim tento bude odepřen.“ Podle důvodové zprávy k novele veterinárního zákona se prý budou moci postižené osoby vůči kontrolám a jejím devastujícím zásahům bránit až ex post „způsobem uvedeným v ustanovení § 82 a násl. s. ř. s. upravujícím žalobu na ochranu před nezákonným zásahem“.Navrhovaná právní úprava předpokládá nové zpracování osobních údajů v rámci registrace osob /.../. Osobní údaje bude krajská veterinární správa zpracovávat v rozsahu údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 45 správního řádu a v rozsahu oznámení o chovu většího množství psů.Naštěstí se přeci jen ozvala disentní stanoviska. Důležité připomínky uvedlo například Ministerstvo spravedlnosti České republiky vedené Váženým panem JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., (hnutí ANO 2011): „Tato připomínka je zásadní. K čl. I bodu 68 [§ 53 odst. 1 písm. e)]. Nesouhlasíme s oprávněním kontrolního orgánu zjednat si za jakékoliv situace přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, a to včetně oprávnění otevřít uzavřené prostory. Dané ustanovení žádným způsobem nestanovuje limity možnosti užít předmětného oprávnění, pročež je třeba jej považovat za rozporné s principem minimalizace zásahů do základních práv a svobod, konkrétněji pak s právem na soukromí a nedotknutelnost obydlí (čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 7 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Předložený návrh nikterak nerozlišuje mezi stavbami užívanými jako obydlí, a ostatními stavbami, tj. vzhledem k absenci bližších podmínek aplikace shora uvedeného oprávnění neproporcionálním způsobem zasahuje do práva na nedotknutelnost obydlí (viz např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Buck proti Německu ze dne 28. 4. 2005, č. 41604/98). Nadto upozorňujeme, že toto právo, jakož i právo na soukromí, nelze podle konstantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva vztahovat pouze k soukromému obydlí, ale taktéž k nerušenému užívání pracovních, resp. výrobních prostor (viz zejm. rozhodnutí Niemetz proti Německu ze dne 16. 11. 1992, č. 13710/88, a Société Colas est Cremieux a další proti Francii ze dne 16. 4. 2002, č. 37971/97). Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem požadujeme přeformulovat předmětné ustanovení způsobem, jež bude plně odpovídat požadavkům na legitimní a proporcionální omezení práva na soukromí a práva na nedotknutelnost obydlí. Tato připomínka je zásadní.Další velice významnou připomínku ke znění novely veterinárního zákona měl za Úřad vlády šéf KDU-ČSL a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, předseda Rady pro výzkum a inovace: Vážený pan MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA. Ten správně a z pozic zdravého/selského rozumu ministerským byrokratům vysvětlil: „Požadujeme tento novelizační bod vypustit. Odůvodnění: Navrženou povinnost pokládáme za nesmyslnou a efektivně nevymahatelnou. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona je „chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu“. Tato definice sice umožňuje poměrně flexibilně určit, kdo má v daný okamžik povinnost o zvíře pečovat, avšak současně umožňuje vyhýbat se odpovědnosti především za plnění povinností trvalého charakteru, jako je například zajišťování očkování proti vzteklině nebo zajištění veterinárního ošetření nemocného zvířete. Nejvýmluvnějším příkladem je chov zvířete v rodině, kde potenciálními chovateli mohou být všichni členové domácnosti. Oznamovací povinnosti při chovatelství pěti a více fen se lze snadno vyhnout jejich rozpočítáním mezi tyto jednotlivé členy, jejich přesouváním na různá místa apod. Z praktického hlediska nelze nesplnění povinnosti prokázat. Podle důvodové zprávy je opatření zacíleno na tzv. množírny (jako důsledek konkrétních kauz s mediálním ohlasem a nátlaku různých spolků zabývajících se ochranou zvířat). V těchto kauzách se však směšuje ochrana zvířat proti týrání (velký počet zvířat chovaných v nevyhovujících podmínkách) s ochranou veřejného pořádku (úniky psů, rizika poranění lidí) a s otázkou nelegálních příjmů. Nelze však předjímat, že by těmto konkrétním kauzám zabránila oznamovací povinnost chovatelů – už jen proto, že tento typ chovatelů zpravidla neplní ani jiné své povinnosti. Množství chovaných psů lze snadno rozdělit mezi více chovatelů nebo lze pozměňovat údaje o narození psů. V současné době nejsou tyto údaje závazně evidovány. Psi nejsou povinně označováni a jediným – ovšem nespolehlivým – údajem o narození je datum vyplněné v dokladu o očkování. Dále připomínáme, že kontrola skutečného počtu chovaných psů naráží na ústavně garantovanou nedotknutelnost obydlí (čl. 12 Listiny základních práv a svobod). V tomto kontextu poukazujeme např. na zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který se s danou ochranou obydlí vypořádává tak, že v případě chovu zvířat vyžadující zvláštní péči stanovuje v § 13 odst. 6 písm. d) jako součást žádosti o povolení i souhlas chovatele s kontrolou míst, kde je zvíře chováno. Lze se tedy domnívat, že navržená oznamovací povinnost bude postihovat především bezproblémové chovatele, kteří psy chovají na vysoké chovatelské úrovni, chovem se neživí a poskytují součinnost kontrolním orgánům.Ministerstvo vnitra České republiky vedené Váženým panem Bc. Milanem Chovancem z ČSSD také nešetřilo kritikou. Ve svých připomínkách k novele veterinárního zákona například mj. uvedlo: „V případě § 53 odst. 1 písm. e) návrhu požadujeme, aby v důvodové zprávě byl bližším způsobem vymezen vztah mezi § 7, § 10 odst. 2 kontrolního řádu a navrženým zněním tím způsobem, aby bylo zřejmé, kdy přichází v úvahu aplikace kontrolního řádu a v jakých případech užití znění § 53 odst. 1 písm. e) návrhu. Lze soudit, že v konkrétním případě by měl připadat do úvahy vždy jen jeden z uvedených právních předpisů a postupů, a navrhovaná úprava veterinárního zákona se tak jeví jako nedůvodně odchylná od kontrolního řádu. Do důvodové zprávy proto požadujeme uvést vysvětlení, v jakých případech se bude přistupovat k ukládání pokut a kdy k realizaci práva zjednat si přístup do vymezených prostor, neboť hrozí, že vznikne tato situace: kontrolovaná osoba dobrovolně neumožní vstup do vymezených prostor a dle návrhu lze očekávat, že kontrolující má v podstatě na výběr ze 2 možností - a) může uložit pokutu a zároveň b) je oprávněn zjednat si sám přístup do vymezených prostor. Toto se jeví jako nesystémové, proto požadujeme doplnění vysvětlení do důvodové zprávy v návaznosti na vztah § 7, § 10 odst. 2 kontrolního řádu  a § 53 odst. 1 písm. e) návrhu. Požadujeme po vzoru připomínky č. 2, aby ve znění § 53 odst. 1 písm. e) bylo výslovně zdůrazněno, že právo zjednat si přístup do uzavřených prostor bude moci být využíváno pouze v odůvodněných a výjimečných případech, neboť mělo by se jednat ryze o krajní prostředek ultima ratio. Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. /.../ Doporučujeme vyjasnit, co se myslí pro účely tohoto ustanovení ukončením chovatelské činnosti – zda úplné ukončení chovatelské činnosti, tj. pokles počtu chovaných psů na nulu (jak by vyplývalo z vlastního textu ustanovení), nebo pokles počtu chovaných psů samičího pohlaví pod pět kusů.“ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky vedené Váženým panem MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, z ČSSD, vyjádřilo mj. především své varování před možným drastickým přesahem invazivních kontrol orgánů veterinární správy do kompetencí orgánů ochrany veřejného zdraví s ohledem na obhajobu občanů ČR, že totiž:Máme za to, že orgány veterinární správy nejsou oprávněny kontrolovat dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., neboť nejsou součástí systému orgánů ochrany veřejného zdraví. Toto ustanovení tedy požadujeme přeformulovat tak, aby bylo v souladu s kompetencemi orgánů veterinární správy a jejím působením. Na toto byl předkladatel upozorňován již při předchozí novele veterinárního zákona, přičemž tato připomínka nebyla zohledněna. Ke kritikům novely veterinárního zákona se přidali jak někteří veterináři a další odborníci včetně ochránců přírody, tak především samotní chovatelé a laická veřejnost. Obzvláště byly výše uvedené názory patrné na oficiálním Facebooku Ministerstva zemědělství ČR, které se zde objevovaly v několika následujících dnech po zveřejnění informace o schválení předmětné novelizace veterinárního zákona českou vládou. Lidé oprávněně poukazovali na závažné praktické problémy, které taková úprava zákona způsobí a přitom daný problém s tzv. množírnami psů vůbec nevyřeší. Naopak zbytečně byrokraticky zatíží řadu chovatelů. Ve skutečnosti jde o jakousi salámovou metodu, která má připravit Čechy, Moravany a Slezany na celoevropské povinné čipování domácích zvířat a definitivní ukončení tradičního svobodného chovu domácích čtyřnohých mazlíčků na území ČR: Mělo by v další fázi dojít k postupnému rozšíření povinných registrací z navrhovaných pěti fen na všechna zvířata a jejich povinné čipování/registrace/kontroly. – Podívejme se nyní na některé typické reakce veřejnosti z Facebooku Ministerstva zemědělství ČR: 13. července 2016: „Jak se bude dodržování kontrolovat a vymáhat? Není i teď povinností každého majitele psa nahlásit jej na obecním úřadě a platit za něj poplatky? Kolik množitelů to asi dělá? A jak se kontroluje plněni TÉTO povinnosti? A proč mohou lidé chovat psy bez živnostenského oprávněníšidit tak stát na daních za cenu utrpení živých bytosti? Opravdu tato novela něco změní, nebo se jedna o další bezzubý zákon určený k obcházení či ignorování ze strany těch, které má v jejich činnosti zastavit?“; 14. července 2016: „Prosím, nikde jsem nenašel právní předpis pro farmy, kde máme pracovní psy k stádům zvířat na manipulaci či ochranu. Máme jich mnohem víc než pět. Tudíž další byrokratický úkon pro farmu??? Mimochodem, jednu PP množírnu máme kousek od nás a za tři roky s ní nic Státní veterinární správa není schopna nic úspěšného udělat.“; 15. července 2016: „Myslím si, že stanovení limitu k nahlášení 5 a více fenek není úplně dobré řešení. Množitelé jich budou mít třeba 20 a řeknou: „5 je mých, 5 bratra, 5 mámy a 5 má u nás přes dovolenou kamarádka XY.“ Jak se to pak bude řešit?“; 13. července 2016: „No … sice gesto hezký, ale množírny to rozhodně nepořeší. ... Dokud na ohlášení množírny nebude mít policie a krajská veterinární správa jednoznačnou pravomoc vpadnout tam okamžitě a bez ohlášení a nezačnou za množení padat skutečně tvrdé tresty (a za týrání zvířat), je to jen a pouze výkřik do tmy stejně jako zákon na ochranu zvířat, který zvířata nechrání, tresty nepadají, krajské veterinární správy nemakají, jak mají a jsou nejlepší ve výmluvách, proč něco nejde … najdou se i světlé výjimky, ale opravdu jen výjimečně. Navíc kdo bude vše kontrolovat? A i mezi chovnými stanicemi jsou „hovada“ stejného kalibru jako množky, jen jsou registrovanou chovnou stanicí. Pejsci mají průkaz původu, ale jsou to taky jen živořící stroje na štěňata ... ČR je zkorumpovaná země a taky to tu tak vše vypadá – když pořádně podmázneš, vyhraješ?“; 15. července 2016: „Proč by člověk, který do teď drží chlupáče v klecích, aby nikdo nevěděl, běžel na úřad prásknout se? To není vůbec žádný řešení.“; 15. července 2016: „Tím jste to tedy vyřešili máte pocit, že ten kdo množí, se bude hlásit????? Hlásit se budou zase jenom ti, kteří se o své chovy starají, zvířatům dají potřebnou péči a chtějí vše mít v pořádku.“; 12. července 2016: „Budou s ohlašovací povinností spojené nějaké administrativní poplatky? Bude muset ministerstvo nebo veterinární správy přijmout nové úředníky nebo zaměstnance?“ – Vážený ostravský občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) neskrýval v telefonickém rozhovoru z 18. července 2016 pro Necipujtenas.CZ k novele veterinárního zákona své velké zklamání: „Tzv. nelegální množírny je třeba pokutovat, ať to ty orgány veřejné moci zlikvidují. Ale jestli si někdo myslí, že se budou chodit množitelé sami dobrovolně udávat a registrovat na úřadech, tak k tomu nemám slušných slov. Jasně říkám: Pokud zavedou politici povinné registrace a čipování všech domácích zvířat, pak vyhlásím občanskou neposlušnost a emigruji z České republiky. Slováci již povinné čipování zrušili a v Polsku taky zatím nic podobného na státní úrovni není. Něco podobného si nedovolili ani komunisti,“ vysvětlil pan Hadaščok nst. – Podobně reagovala pro Deník.cz veterinářka a chovatelka briardů ze Slavonicka, která deklarovala, že novela veterinárního zákona se tzv. množitelů vůbec nedotkne. – Nespokojeni jsou s připravovanou změnou zákona dokonce i radikální až bohužel mnohdy fanatičtí přívrženci nekompromisního čipování/evidence všeho, co se ještě hýbe. Své podrobné názory vyjádřili například pro Blesk.cz. Jejich některé neústavní návrhy však naštěstí Ministerstvo zemědělství ČR do své novely zatím nezapracovalo. Šlo mj. o požadavky na postihování všech soukromých chovatelů čtyřnohých domácích mazlíčků včetně detailní evidence psů, celoplošného čipování a takzvaného centrálního registru osob, které mají zvířata v držbě. – Výše uvedené děsivé nápady chtějí nicméně podle Ihned.cz opět podpořit podobně jako loni (2015) poslanci politického uskupení TOP 09. Zorganizují k tomu v září 2016 za tučné evropské peníze a ve shodě s totalitní agendou Evropské komise (viz články Necipujtenas.CZ zde, zdezde) dokonce velkou konferenci, jejímž cílem bude mj. připravit občany České republiky na povinné vynucování nastřelování RFID transpondérů do těl domácích zvířat (psi, kočky, fretky atd.) a na související podrobné kontroly tzv. životní pohody (někteří radikálové ji vysvětlují jako úroveň péče, která se musí blížit sociálním podmínkám výchovy malých dětí) v soukromých domácnostech zdejšího obyvatelstva. TOP 09 k tomu navíc podle Ihned.cz připravuje celorepublikovou vyhlášku, která definovaným chovatelům určí přesné podmínky a povolené prostředí v soukromých nemovitostech pro domácí čtyřnohé mazlíčky. Tím by mělo dojít k definitivní likvidaci tzv. imaginárních množíren, jejichž počet server Ihned.cz pouze odhadl bez faktických důkazů na 100 až 150 míst s více než dvaceti psy. Sami zástupci Státní veterinární správy ovšem jednoznačně v reportáži České televize z 11. července 2016 důrazně mírnili jakékoliv nepřiměřené nadsazování/zveličování počtů tzv. množíren. Společenství webu Necipujtenas.CZ už v prosinci 2015 zjistilo dle oficiálních informacíPolicejního prezídia České republiky, že tzv. problém s množírnami zvířat na celém území České republiky NEexistoval, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech se pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do dvaceti čtyř obviněných osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Doufejme, že výše uvedená novela veterinárního zákona v této podobě nakonec neprojde legislativním procesem. Byla by to další rána pro naši svobodnou vlast, její občany a domácí zvířata. – Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/czech-government-to-implement-an-open-totalitarian-regime-via-animal-control-invasive-operations-in-private-households-cr-2016.pdf

 • 27. června 2016: Oficiální zápis z 17. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 25. května 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků; k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; bod č. „46 – Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 65 let“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu roku 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 25. května 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 25. 5. 2016 došlo k pozoruhodnému úspěchu občanů, kteří upozornili Vážené ZSMO na zprávu o šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně publikovanou Společenstvím webu Necipujtenas.CZ. Ta potvrdila závažné legislativní pochybení a komunikační problémy při řešení situace polanských stavebníků. Celé záležitosti se ujal Vážený pan zastupitel JUDr. Ivan Štefek (KSČM), jenž posléze shromáždil k výše uvedené kauze všechny materiály a uskutečnil jednání se zodpovědnými městskými byrokraty; vyslechl si také především argumenty samotných stavebníků a pokusil se na jednání ZSMO dne 22. června 2016 přimět ZSMO k přijetí všeobecně vstřícného usnesení. To se mu sice nakonec těsně o pár hlasů nepodařilo, nicméně vybojoval alespoň pro zle tísněné občany/stavebníky další kolo jednání v příslušných městských orgánech.

  Bohužel 25. května 2016 došlo také k připomenutí předchozích neústavních cenzurních zásahů ZSMO. Pokus o likvidaci občanského přirozeného práva na pokládání dotazů k programovým bodům ZSMO naštěstí některým Váženým zastupitelům sice tentokrát ještě nevyšel díky ohleduplnému přístupu Váženého pana řídícího jednání ZSMO, nicméně na příštím zasedání ZSMO 22. června 2016 již tomu bylo jinak. Podrobnosti lze najít v samostatných článcích Necipujtenas.CZ zdezde.

  ZSMO bylo také seznámeno s pochybeními ve svých oficiálních zápisech. Navíc lidé vyzvali zastupitele k ukončení neustálých slovních/psychologických výpadů směřujících na dobře připravené a slušně diskutující občany, kteří oprávněně poukazovali na palčivé ostravské problémy. Politici by se totiž měli raději vydat směrem ke vzájemné spolupráci a hledání řešení napříč společenským spektrem. – ZSMO si zřejmě vzalo některé výše uvedené podněty k srdci, neboť na občany již posléze čekal 22. června 2016 na galerii pro veřejnost v rámci dalšího jednání ZSMO krásný/nový řečnický pultík s vhodným dvoustupňovým osvětlením.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal den 22. června 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 25. května 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-17-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-25-5-2016.pdf

 • 21. června 2016: Druhá oficiální publikace britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv ze dne 7. června 2016 potvrdila na konkrétních STOVKÁCH případů nebezpečí čipování zvířat! Odborníci z České republiky (přes 212 výjimek z čipování) a mnoha zemí světa již také zveřejnili svá varování! Ostravští byrokraté však všechny faktické argumenty nadále sveřepě odmítají! Zachování nefunkčního a v konkrétních kauzách nebezpečného systému identifikace psů je prý důležitější než jednotlivé tragické situace RFID transpondérem označených zvířat! Pořádek musí být: výjimky nepřipustíme i kdyby trakaře padaly! Vzhůru ke světlým zítřkům totalitního uspořádání společenských vztahů, kde životy konkrétních občanů a jejich nejlepších čtyřnohých přátel nemají pro kruté papaláše posedlé mocí a jedinou egoistickou (ne)pravdou vůbec žádný význam! Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje v důsledku extrémně závažného veřejného zájmu v originálním znění (viz níže) původní/oficiální dokument ze dne 7. června 2016 nazvaný „Microchip Adverse Event Reporting Scheme Review From voluntary to compulsory reporting April 2014 to December 2015(MAE) s tématikou zdravotních a etických rizik tzv. povinného označování zvířat metodou podkožního invazivního čipování, které chovatelům bez ohledu na dnes již dobře známá rizika nařizuje veřejná moc. Každý občan se může s tímto dokumentem svobodně seznámit prostřednictvím Internetu na vládním webu britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate; VMD; vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova; „Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA). Publikace MAE jasně uvádí, že od dubna 2014 do konce prosince 2015 obdržela britská Vrchní správa pro kontrolu veterinárních léčiv 1.420 hlášení o zjištěných závažných problémech s čipováním domácích zvířat. Celkem šlo o následující případy: 61 nežádoucích zdravotních reakcí (39 kauz, 64 % z celkového počtu nežádoucích reakcí se týkalo psů; 21 kauz koček, 34 %; jedna kauza byla popsána dokonce v případě domácího králíka); 630 krát došlo k selhání detekce mikročipu (482 krát u psů, 77 %; 145 krát u koček, 23 %; 2 krát v případě králíků a jednou šlo o koně; byl zjištěn časový rozptyl této incidence: 1 den až 7 let od implantace čipu); 729 krát byla zaznamenána migrace RFID transpondéru v živém těle zvířete (674 krát u psů, 92 %; 53 krát šlo o kočky, 7 %; jedenkrát šlo o želvu a králíka; většinou byl ve všech zkoumaných kauzách zaznamenám pohyb mikročipu v oblasti krku, lopatky nebo ramen, nejdále se transpondér dostal pod kůží zvířete až do oblasti psího třísla; ve třech případech dokonce čip vypadl hned po implantaci apod.; z časového hlediska se migrace čipů objevovala u koček v rozmezí od jednoho roku až po více než deset let od nastřelení RFID transpondéru; v případě psů to bylo od půl roku, dvanácti měsíců přes 10 let). Více než 75 procent všech hlášení zaslali VMD přímo veterinární specialisté (další dokumenty poskytl odborný veterinární personál, samospráva, útulky nebo samotní chovatelé). Většinou se všechny problematické případy čipování týkaly psů a to z 84,2 %. – Podívejme se na část výše uvedených dat ještě trochu více podrobněji. – Kupříkladu u zmiňovaného králíka došlo přímo v místě implantace mikročipu k vývinu abscesu, který se dostal až do nekrotické fáze. – Třicet pět psů bylo postiženo zdravotními komplikacemi: např. 5 abscesů, 3 kauzy vývinu seromu, 2 lipomy, 1 hematom, 3 x byla zjištěna kalcifikace kolem nebo v blízkosti místa implantace mikročipu; dále šlo o 8 případů výtoků z abscesů nebo podobných typů onemocnění; v deseti případech musela být nasazena antibiotika v důsledku vzniku infekce přímo v místě nastřelení RFID transpondéru; 1 kauza zjizvení zvířete po nastřelení čipu; 5 x bylo zkoumáno očkování, které bylo aplikováno ve stejném čase jako čipování; osmkrát došlo k odstranění čipu z těla zvířete buď rovnou chirurgicky díky nutnosti zajištění ochrany zdraví dotčeného živého tvora nebo transpondér psí tělo samovolně vyloučilo, případně zvíře odstranilo implantát např. svým škrábáním apod.; důležité zjištění představoval především faktor času, jelikož se výše uvedené zdravotní komplikace vyvinuly ihned po implantaci čipu a nebo dokonce v době větší než 6 let po čipování. – Z hlediska koček vypadala situace podobně ve 21 případech. Například v jedné pozoruhodné kauze musel být čip z těla kočky chirurgicky odstraněn spolu s nebezpečnou buněčnou hmotou v okolí transpondéru. Po dvou měsících došlo k opětovnému označení nebohého zvířete čipem, načež se zde velmi rychle zase vytvořilo nebezpečné bujení okolní tkáně. Zvěrolékař musel operaci podruhé opakovat (SIC!). – Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo již 3. května 2016 předchozí odbornou zprávu VMD, která popsala případy šesti zvířat, kdy došlo v důsledku čipování a zřejmě také vakcinace k vývinu nádorů, další čtyřnohý živý tvor po nastřelení RFID transpondéru zkolaboval a jeden dokonce zemřel! Nutno podotknout, že VMD shromažďuje každý rok taková fakta prostřednictvím svého systému pečlivě zpracovaných úředních hlášení. – Ostatně již na jaře roku 2014 vydala VMD oficiální prohlášení, ve kterém upozornila, že existují možná zdravotní rizika implantovaných RFID mikročipů. Právě v této souvislosti a také s ohledem na povinné/plošné čipování psů účinné ve Velké Británii od 6. dubna 2016 zavedla VMD včas pro širokou veřejnost ve čtvrtém měsíci roku 2014 zcela nový systém online monitoringu a zasílání hlášení všech vzniklých komplikací, nemocí, problémů, technických obtíží, systémových selhání apod. záležitostí spojených s podkožními RFID identifikačními transpondéry mj. domácích čtyřnohých mazlíčků (viz formuláře a informace o podávání hlášení zde). Výsledky sběru dat jsou průběžně analyzovány a provázány s již v předchozích letech zjištěnými údaji. Budou každým rokem zpětně publikovány. Zároveň jsou také získané informace předávány k řešení zodpovědným výrobcům čipů, veterinářům, organizacím zajišťujícím ochranu přírody apod. Britská vláda se tím zároveň jistí před možnými budoucími žalobami rozzlobených chovatelů domácích zvířat, kteří museli své čtyřnohé přátele nechat označit mikročipy pod hrozbami legislativního násilí a značných pokut. Není jistě bez zajímavosti, že výše uvedený projekt zasílání negativních zkušeností s čipy velmi rychle podpořili i samotní distributoři RFID transpondérů. Britští veterinární odborníci tedy už před dvěma roky správně očekávali přísun nových dat o třech základních dosud známých a již z minulosti velmi dobře potvrzených negativních dopadech čipování: 1/ přímá onemocnění: nežádoucí reakce zvířat na implantaci cizího tělesa – mikročipu. K nejčastěji hlášeným zdravotním komplikacím v souvislosti s čipováním patřil v Británii např. hematom, infekce, záněty, celkové odmítnutí mikročipu živým organismem aj. 2/ migrace RFID transpondéru v těle domácího mazlíčka. Stále jsou také přiznávány problémy se samovolným pohybem mikročipů pod kůží jednotlivých živočichů v celém jejich těle včetně nemožnosti takový transpondér správně detekovat čtečkou dat. Mj. vyjma vlastního pohybu zvířete k tomu dochází v důsledku neodborného nebo nepřesného operačního úkonu při vlastním čipování. V takových případech je posléze nutné podrobně zkoumat organismus třeba očipovaného psa/kočky pohmatem nebo využít pro zajištění správné lokalizace čipu až dokonce rentgen či ultrazvuk. 3/ úplné nebo částečné selhání samotného čipu (viz třeba případy hlášené z vícero států včetně České republiky ve věci vadných transpondérů distributora „BackHome Biotec Microchips). V českém prostředí již např. upozorňoval na podobná rizika čipování posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VFU) vypracovaný na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“. Dále třeba soudní znalec Vážený pan MVDr. František Špruček, Ph.D., MBA z Olomouce: V oficiální zprávě popsal, že čipování způsobuje v některých případech rozvinutí dermatické nekrolýzy; ve své praxi se již Vážený pan doktor Špruček a jeho tým setkali s několika kauzami, kdy bylo nutné odstranit z těla implantované RFID transpondéry právě v důsledku rozsáhlých nekrotických ložisek; ta vznikla na základě vpravení cizího předmětu – identifikačního mikročipu – do živé tkáně zvířat. Z desítek dalších veterinárních specialistů v ČR a stovek odborníků na celém světě, jejichž vyjádření již Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo, vyberme např. praktické zkušenosti veterinární lékařky Barbary Royalové, DVM, CVA (absolventka jedné z nejlépe hodnocených vysokých škol pro zvěrolékaře v rámci celého našeho globálního světa – „University of Illinois College of Veterinary Medicine“), která je zakladatelkou/majitelkou veterinárního centra The Royal Treatment Veterinary Center“ v Chicagu a zastávala krom jiných vysoce uznávaných odborných pozic také místo presidentky Americké holistické veterinární asociace („American Holistic Veterinary Medical Association“; organizace začleněná do struktury prestižní veterinární komory USA – American Veterinary Medical Association“). Doktorka Royalová vysvětlila široké veřejnosti jednoznačná rizika označování domácích zvířat formou RFID invazivních mikročipů a to i přes to, že sama je zastánkyní čipování – uvědomuje si také jeho výhody. Avšak její svědomí, přísaha chránit zdraví svých pacientů a vědecké poznatky obsažené v odborné literatuře jí nedovolily zamlčet fakta o nebezpečích implantací cizích těles do živých těl zvířat. Uvedla, že:Existuje vždy riziko v případě jakékoliv aplikace čehokoliv do těla, že na to bude organismus odpovídat nějakou nežádoucí reakcí a nakonec to skončí rakovinou nebo podobnou zánětlivou nemocí. Je to možné.Obzvláště dále také upozornila na známý zdravotní hazard: kombinaci vakcinace/čipování do stejného místa na těle zvířete. Vědecké studie (viz seznam a citace zde) již totiž prokázaly karcinogenitu některých typů očkování a související problémy s čipováním zvířat. Pokud umístíte RFID transpondér do oblasti vpichu vakcíny, tak dochází ke značnému posílení nebezpečí vzniku vážných chorob. Navíc samotná aplikační jehla s mikročipem „je pořádně velká, vysvětlila navíc veterinářka. Díky tomu se malým zvířatům provádí lokální anestezie, aby u nich nedošlo k poměrně značné bolesti. Dr. Royalová doporučila všem chovatelům činit pohmatem pravidelné kontroly svých očipovaných domácích čtyřnohých mazlíčků, zda je podkožní identifikátor stále na stejném místě a jestli nedošlo k zánětu tkáně nebo jiným nežádoucím reakcím organismu. Závěrem vyzdvihla nutnost udržování aktuálních údajů v chovatelských registrech: jinak by bylo celé slavné čipování úplně zbytečné. – A opět na to navazuje v českém prostředí: Ministerstvo zemědělství ČR skutečně potvrdilo v listopadu 2015, že se v literatuře uvádějí důvody k vyjmutí nebo neaplikování čipu z důvodu vzniku neoplazma nebo posunu mikročipu“. České úřady také poskytly Společenství webu Necipujtenas.CZ roku 2015 ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a dalšími význačnými osobnostmi napříč společenským spektrem oficiální dokumenty k více než 212 zdravotním/etickým výjimkám z vynucování čipování, které musely být uděleny proto, aby se zabránilo závažnému týrání psů, jejich utrpení a fyzické i psychické újmě dotčených občanů/chovatelů. – Ministerstvo vnitra České republiky dokonce uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného čipování zvířat a již dříve roku 2015 shledalo jako souladnou se zákonem městskou vyhlášku sestavenou ostravským občanem za účelem osvobození chovatelů psů z čipovacího útlaku. – Zdravotní/etické výjimky do svých podzákonných předpisů zavedla nebo jiným způsobem je již realizovala například níže uvedená města, městyse, obce v ČR: Karlovy Vary, Prostějov, Přerov, Česká Lípa, Litoměřice, Desná, Vodňany, Litoměřice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Roudnice, Jeseník, Litvínov, Smržovka, Tanvald, městys Zásada, Albrechtice v Jizerských Horách, Kořenov aj. V zahraničí se to krom jiného týká například Texasu, Kalifornie, Anglie, Skotska, Irska, Austrálie, Nového Zélandu aj. států. – Nejvyšší správní soud ČR navíc podobně jako Ústavní soud uznal na základě expertních stanovisek existenci zdravotních rizik povinného čipování mj. ve své argumentaci z roku 2013 (viz 4 As 79/2013 – 44) a to „ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany těchto jedinců (pokud by implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře)“. – A takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Viz další dokumentace a tisíce stran argumentů z celého světa na webu Necipujtenas.CZ. – Přesto je špatný čipovací moloch dále s umíněnou urputností mnohde plošně vynucován: obzvláště v Ostravě. Toto město představuje typickou ukázku zlého a přirozeně také krutého přístupu veřejné moci v některých státech Evropské unie, kde dochází pod hrozbou likvidačních pokut, zásahů speciálních/úředních tzv. „čipovacích komand“ a mnohdy ještě za pomoci lokálních/městských policejních jednotek k plošnému/bezvýjimečnému vymáhání tzv. trvalého označení např. psů, koček nebo fretek i v případě ohrožení jejich zdraví nebo rovnou života. – Nezbývá než poděkovat Pánu Bohu za to, že jsou zde ještě stále čestní veterináři s vysokými etickými principy a s desítkami let praktických zkušeností, kteří se proti takovému vyloženě totalitnímu systému oprávněně bouří a zastávají se svých čtyřnohých pacientů i lidských vlastníků zvířat. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/the-veterinary-medicines-directorate-defra-microchip-adverse-event-reporting-scheme-review-from-voluntary-to-compulsory-reporting-april-2014-to-december-2015-gb-cr.pdf

 • 2. června 2016: Evropská komise (EK) už může nařídit očipování všech Vašich domácích zvířat! – Oficiální odpověď zastoupení EK v České republice a také přímo Vážený pan komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Andriukaitis: potvrdili nejhorší obavy Čechů, Moravanů, Slezanů, ale také Slováků, Poláků a dalších bratrských národů! Členské státy Evropské unie a jejich občany lze totiž donutit podle nařízení Evropského parlamentu a Rady z března roku 2016 pod záminkou boje s tzv. nakažlivými nemocemi a to i jen v rámci tzv. prevence: k povinnému označení a očipování všech psů, koček aj. živých tvorů včetně vynucené registrace, kontrol, monitoringu apod.! Týkat se to může každého občana České republiky včetně babičky ze samoty u lesa na Hané, kde žije se svými několika kočičkami a pejsky! – Společenství webu Necipujtenas.CZ včas varuje širokou veřejnost před souvisejícími tendencemi k porušování domovní svobody a novými byrokratickými nesmysly, poplatky, likvidací poklidného života rodiny: to vše je schopno nařízení EK v praxi způsobit! Unijní byrokraté a jejich pomocníci, utlačovatelé svobodných národů, nikdy nespí! – Nově zvolený místopředseda Strany Svobodných občanů a velký milovník zvířat, Vážený pan Mgr. Josef Káles ml., už vůči takovému hrozivému vývoji důrazně protestuje! Hájí tradiční život občanů České republiky v opozici k pokračující destrukci předchozími generacemi těžce vybojovaných přirozených práv/svobod! – Dávno nadešla doba na vystoupení z Evropské unie a důslednou obranu obyvatelstva vůči eurounijním nesmyslům a nebo alespoň na vyjednání výjimky z budoucích čipovacích/registračních/poplatkových aj. břemen!  

  Pokračování článku a dokumentace zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ek-uz-muze-naridit-cipovani-vasich-zvirat-eu.aspx

    
 • 27. května 2016: Úřad veřejného ochránce práv se oficiálně zastal zle tísněných ostravských stavebníků: Zástupci Statutárního města Ostravy pochybili v právní, etické i morální rovině! Ombudsman důrazně apeluje na okamžitou nápravu situace a vyjednání satisfakce pro tolik let neskutečně likvidované ostravské občany, kterým místní veřejná moc neustále háže klacky pod nohy! Připojila se k němu také Police České republiky skrze Dopravní inspektorát v Ostravě. Veřejný ochránce práv tím poskytl nejen Ostravanům, nýbrž všem občanům ČR tolik důležitou naději na vítězství ve věčné bitvě Dobra se Zlem! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se zastalo dotčených lidí ve výše uvedené kauze dle prosby samotných občanů v roce 2015 a 2016 formou vyvolání veřejné diskuse na zastupitelstvech a informováním široké veřejnosti o těžké situaci zle tísněných ostravských stavebníků, kterým místní veřejná moc odmítala po dlouhou řadu let (počátky již kolem roku 2008) povolit připojení na vyhovující komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy. Obzvláště někteří místní politici totiž těmto lidem svým špatným úředním postupem cíleně ničili životy, vyvolali jim újmu a přivedli do existenčních/zdravotních potíží navíc i jejich rodiny: ve svém důsledku navíc poškodili možnost na všeobecně prospěšný rozvoj dané lokality. V květnu 2016 však došlo konečně k průlomu v legislativní rovině. Stalo se to díky oficiální zprávě o šetření Úřadu veřejného ochránce práv České republiky. Celé její znění přinášíme níže. Reprezentant Společenství webu Necipujtenas.CZ zároveň znovu a velmi naléhavě vystoupil se svým projevem na obranu zle tísněných stavebníků v rámci tzv. velkého zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 25. května 2016. Mj. v něm zdejším překvapeným politikům sdělil: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím zařaďte na program jednání dnešního Váženého zastupitelstva dva nové body. První z nich se týká závažných skutečností, které vyplynuly z výsledků šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně ve věci neférového nepovolení připojení výstavby rodinných domů na kapacitně dostačující cesty v lokalitě ulic Příměstská a U Olší v katastrálním území Statutárního města Ostravy. – Viz také souhlasné stanovisko Policie České republiky, Dopravního inspektorátu v Ostravě, ze dne 29. března 2016. – Jde o polanské stavebníky, na jejichž těžkou situaci Vás zde občané včetně mne minulý rok a letos opakovaně upozorňovali. Statutární město Ostrava totiž vlastní předmětné příjezdové cesty k dotčeným stavebním pozemkům. Výsledek ombudsmanova šetření má datum 9. května 2016, spisovou značku 5271/2014/VOP/PPK a Statutární město Ostrava jej již muselo jakožto účastník řízení obdržet, jelikož občanům, poškozeným stavebníkům, byl doručen. Prosím, abyste dnes dotčené občany seznámili s Vašim stanoviskem k této kauze a pomohli jim konečně po všech těch dlouhých, bolestných a ztracených letech dosáhnout na konkrétní pomoc a vstřícné řešení. Úřad ombudsmana totiž došel k závěru, že se zástupci Statutárního města Ostravy dopustili ve věci přístupu k dotčeným stavebníkům evidentního pochybení a nenaplnili především jejich legitimní očekávání ve věci povolení připravovaných staveb rodinných domů. Úřad veřejného ochránce práv dále konstatoval: ze strany zástupců Statutárního města Ostravy dokonce došlo k formulování nepřiměřených požadavků – například na rozšíření stávající komunikace v předmětných lokalitách na 6 metrů v neskutečně nadměrné délce tak, aby bylo realizováno tzv. „povinné“ zhodnocení zcela cizích pozemků. Vedení vstřícného dialogu, konstruktivní komunikace s výše uvedenými stavebníky, snaha o nalezení oboustranně přijatelného řešení pro postižené občany: to vše také shledal Úřad veřejného ochránce práv jako velice tristní. Proto bude apelovat na Vaše svědomí, abyste si takovou chybu uvědomili a co nejdříve ji v praxi napravili. Nějaké neustále omílané výmluvy na to, že s danou záležitostí nelze nic dělat: jsou irelevantní. Když se chce lidem pomoci, tak to jde: v legální i etické rovině! Můžete občanům v praxi podat pomocnou ruku v různých rovinách morálního/mediačního uchopení výkonu Vašeho zastupitelského mandátu. Statutární město Ostrava a jeho orgány včetně obvodů, úřadů apod. se totiž nemohou dle Úřadu veřejného ochránce práv zbavit své morální povinnosti za to, „aby byla případným stavebníkům stran obce poskytnuta patřičná součinnost ve vztahu k přípravě daného území a nutnosti dobudování nové veřejné infrastruktury či úpravy infrastruktury stávající /.../. Očekával bych však, že jako subjekt zastupující zájmy občanů se pokusí v maximální možné míře přispět k nalezení vhodného řešení a přijetí kroků, které povedou k rozvoji dané obce v nové lokalitě“. Zatím k tomu dle dostupných zpráv nedošlo. A roky, kdy poškození stavebníci a jejich rodiny dále trpí: běží. – Ostravští zastupitelé následně souhlasili formou svých veřejných projevů na pořizovaný audiozáznam a zápis s tím, že se k celé záležitosti oficiálně vyjádří v rámci svého jednání dne 22. června 2016. – Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou kauzu dále sledovat. Případné novinky zveřejníme. Přejme občanům/stavebníkům, našim Bližním, aby se jim konečně podařilo v jejich dlouholetém boji s urputnými a nesmiřitelnými/krutými byrokraty zvítězit! – Předmětná dokumentace je k dispozici níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ombudsman-cr-ostravsti-stavebnici-meli-pravdu-politici-obcany-poskodili-v-pravni-i-eticke-rovine-cr-2016-2008.pdf

 • 3. května 2016: Oficiální publikace britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv z února roku 2016 potvrdila na konkrétních případech nebezpečí čipování zvířat! Další odborníci z České republiky a mnoha zemí světa již také zveřejnili svá varování! Ostravští politici však všechny faktické argumenty sveřepě odmítají! Zachování nefunkčního a v konkrétních kauzách nebezpečného systému identifikace psů je prý důležitější než jednotlivé tragické situace RFID transpondérem označených zvířat! Pořádek musí být: výjimky nepřipustíme i kdyby trakaře padaly! Vzhůru ke světlým zítřkům totalitního uspořádání společenských vztahů, kde životy konkrétních občanů a jejich nejlepších čtyřnohých přátel nemají pro kruté papaláše posedlé mocí a jedinou egoistickou (ne)pravdou vůbec žádný význam! – Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje v důsledku závažného veřejného zájmu v originálním znění (viz níže) původní/oficiální dokument z února 2016 nazvaný „Veterinary Pharmacovigilance in the United Kingdom. Annual Review 2014“ s tématikou nebezpečných veterinárních preparátů a jejich zjištěných nežádoucích účinků, který byl k dispozici každému občanovi z celého našeho globálně propojeného světa prostřednictvím Internetu na vládním webu britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate; VMD; vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova; „Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA). Výše uvedená publikace popisuje případy šesti zvířat, kdy došlo v důsledku čipování a zřejmě také vakcinace k vývinu nádorů, další čtyřnohý živý tvor po nastřelení RFID transpondéru zkolaboval a jeden dokonce zemřel! Nutno podotknout, že VMD shromažďuje každý rok taková fakta prostřednictvím svého systému pečlivě zpracovaných úředních hlášení. – Ostatně již na jaře roku 2014 vydala VMD oficiální prohlášení, ve kterém upozornila, že existují možná zdravotní rizika implantovaných RFID mikročipů. Právě v této souvislosti a také s ohledem na povinné/plošné čipování psů účinné ve Velké Británii od 6. dubna 2016 zavedla VMD včas pro širokou veřejnost ve čtvrtém měsíci roku 2014 zcela nový systém online monitoringu a zasílání hlášení všech vzniklých komplikací, nemocí, problémů, technických obtíží, systémových selhání apod. záležitostí spojených s podkožními RFID identifikačními transpondéry mj. domácích čtyřnohých mazlíčků (viz formuláře a informace o podávání hlášení zde). Výsledky sběru dat jsou průběžně analyzovány a provázány s již v předchozích letech zjištěnými údaji. Budou každým rokem zpětně publikovány. Zároveň jsou také získané informace předávány k řešení zodpovědným výrobcům čipů, veterinářům, organizacím zajišťujícím ochranu přírody apod. Britská vláda se tím zároveň jistí před možnými budoucími žalobami rozzlobených chovatelů domácích zvířat, kteří museli své čtyřnohé přátele nechat označit mikročipy pod hrozbami legislativního násilí a značných pokut. Není jistě bez zajímavosti, že výše uvedený projekt zasílání negativních zkušeností s čipy velmi rychle podpořili i samotní distributoři RFID transpondérů. Britští veterinární odborníci tedy už před dvěma roky správně očekávali přísun nových dat o třech základních dosud známých a již z minulosti velmi dobře potvrzených negativních dopadech čipování: 1/ přímá onemocnění: nežádoucí reakce zvířat na implantaci cizího tělesa – mikročipu. K nejčastěji hlášeným zdravotním komplikacím v souvislosti s čipováním patřil v Británii např. hematom, infekce, záněty, celkové odmítnutí mikročipu živým organismem aj. 2/ migrace RFID transpondéru v těle domácího mazlíčka. Stále jsou také přiznávány problémy se samovolným pohybem mikročipů pod kůží jednotlivých živočichů v celém jejich těle včetně nemožnosti takový transpondér správně detekovat čtečkou dat. Mj. vyjma vlastního pohybu zvířete k tomu dochází v důsledku neodborného nebo nepřesného operačního úkonu při vlastním čipování. V takových případech je posléze nutné podrobně zkoumat organismus třeba očipovaného psa/kočky pohmatem nebo využít pro zajištění správné lokalizace čipu až dokonce rentgen či ultrazvuk. 3/ úplné nebo částečné selhání samotného čipu (viz třeba případy hlášené z vícero států včetně České republiky ve věci vadných transpondérů distributora „BackHome Biotec Microchips). V českém prostředí již např. upozorňoval na podobná rizika čipování posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VFU) vypracovaný na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“. Dále třeba soudní znalec Vážený pan MVDr. František Špruček, Ph.D., MBA z Olomouce: V oficiální zprávě popsal, že čipování způsobuje v některých případech rozvinutí dermatické nekrolýzy; ve své praxi se již Vážený pan doktor Špruček a jeho tým setkali s několika kauzami, kdy bylo nutné odstranit z těla implantované RFID transpondéry právě v důsledku rozsáhlých nekrotických ložisek; ta vznikla na základě vpravení cizího předmětu – identifikačního mikročipu – do živé tkáně zvířat. – Z desítek dalších veterinárních specialistů v ČR a stovek odborníků na celém světě, jejichž vyjádření již Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo, vyberme např. praktické zkušenosti veterinární lékařky Barbary Royalové, DVM, CVA (absolventka jedné z nejlépe hodnocených vysokých škol pro zvěrolékaře v rámci celého našeho globálního světa – „University of Illinois College of Veterinary Medicine“), která je zakladatelkou/majitelkou veterinárního centra The Royal Treatment Veterinary Center“ v Chicagu a zastávala krom jiných vysoce uznávaných odborných pozic také místo presidentky Americké holistické veterinární asociace („American Holistic Veterinary Medical Association“; organizace začleněná do struktury prestižní veterinární komory USA – American Veterinary Medical Association“). Doktorka Royalová vysvětlila široké veřejnosti jednoznačná rizika označování domácích zvířat formou RFID invazivních mikročipů a to i přes to, že sama je zastánkyní čipování – uvědomuje si také jeho výhody. Avšak její svědomí, přísaha chránit zdraví svých pacientů a vědecké poznatky obsažené v odborné literatuře jí nedovolily zamlčet fakta o nebezpečích implantací cizích těles do živých těl zvířat. Uvedla, že:Existuje vždy riziko v případě jakékoliv aplikace čehokoliv do těla, že na to bude organismus odpovídat nějakou nežádoucí reakcí a nakonec to skončí rakovinou nebo podobnou zánětlivou nemocí. Je to možné.Obzvláště dále také upozornila na známý zdravotní hazard: kombinaci vakcinace/čipování do stejného místa na těle zvířete. Vědecké studie (viz seznam a citace zde) již totiž prokázaly karcinogenitu některých typů očkování a související problémy s čipováním zvířat. Pokud umístíte RFID transpondér do oblasti vpichu vakcíny, tak dochází ke značnému posílení nebezpečí vzniku vážných chorob. Navíc samotná aplikační jehla s mikročipem „je pořádně velká, vysvětlila navíc veterinářka. Díky tomu se malým zvířatům provádí lokální anestezie, aby u nich nedošlo k poměrně značné bolesti. Dr. Royalová doporučila všem chovatelům činit pohmatem pravidelné kontroly svých očipovaných domácích čtyřnohých mazlíčků, zda je podkožní identifikátor stále na stejném místě a jestli nedošlo k zánětu tkáně nebo jiným nežádoucím reakcím organismu. Závěrem vyzdvihla nutnost udržování aktuálních údajů v chovatelských registrech: jinak by bylo celé slavné čipování úplně zbytečné. – A opět na to navazuje v českém prostředí: Ministerstvo zemědělství ČR skutečně potvrdilo v listopadu 2015, že se v literatuře uvádějí důvody k vyjmutí nebo neaplikování čipu z důvodu vzniku neoplazma nebo posunu mikročipu“. České úřady také poskytly Společenství webu Necipujtenas.CZ roku 2015 ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a dalšími význačnými osobnostmi napříč společenským spektrem oficiální dokumenty k více než 212 zdravotním/etickým výjimkám z vynucování čipování, které musely být uděleny proto, aby se zabránilo závažnému týrání psů, jejich utrpení a fyzické i psychické újmě dotčených občanů/chovatelů. – Ministerstvo vnitra České republiky dokonce uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného čipování zvířat a již dříve roku 2015 shledalo jako souladnou se zákonem městskou vyhlášku sestavenou ostravským občanem za účelem osvobození chovatelů psů z čipovacího útlaku. – Zdravotní/etické výjimky do svých podzákonných předpisů zavedla nebo jiným způsobem je již realizovala například níže uvedená města, městyse, obce v ČR: Karlovy Vary, Prostějov, Přerov, Česká Lípa, Litoměřice, Desná, Vodňany, Litoměřice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Roudnice, Jeseník, Litvínov, Smržovka, Tanvald, městys Zásada, Albrechtice v Jizerských Horách, Kořenov aj. V zahraničí se to krom jiného týká například Texasu, Kalifornie, Anglie, Skotska, Irska, Austrálie, Nového Zélandu aj. států. – Nejvyšší správní soud ČR navíc podobně jako Ústavní soud uznal na základě expertních stanovisek existenci zdravotních rizik povinného čipování mj. ve své argumentaci z roku 2013 (viz 4 As 79/2013 – 44) a to „ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany těchto jedinců (pokud by implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře)“. – A takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Viz další dokumentace a tisíce stran argumentů z celého světa na webu Necipujtenas.CZ. – Přesto je špatný čipovací moloch dále s umíněnou urputností mnohde plošně vynucován: obzvláště v Ostravě. Toto město představuje typickou ukázku zlého a přirozeně také krutého přístupu veřejné moci v některých státech Evropské unie, kde dochází pod hrozbou likvidačních pokut, zásahů speciálních/úředních tzv. „čipovacích komand“ a mnohdy ještě za pomoci lokálních/městských policejních jednotek k plošnému/bezvýjimečnému vymáhání tzv. trvalého označení např. psů, koček nebo fretek i v případě ohrožení jejich zdraví nebo rovnou života. – Nezbývá než poděkovat Pánu Bohu za to, že jsou zde ještě stále čestní veterináři s vysokými etickými principy a s desítkami let praktických zkušeností, kteří se proti takovému vyloženě totalitnímu systému oprávněně bouří a zastávají se svých čtyřnohých pacientů i lidských vlastníků zvířat. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/the-veterinary-medicines-directorate-defra-veterinary-pharmacovigilance-in-the-united-kingdom-annual-review-health-problems-microchipping-gb-cr-2016-2014.pdf

 • 29. dubna 2016: Oficiální zápis z 16. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 13. dubna 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; „3 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015“; „4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015“; „5 Navržení změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.“; „28 Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Ing. J.N.“; „25 Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejích chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013“; „31 – Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15. 3. 2016“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj. – Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu roku 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 13. dubna 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 13. 4. 2016 došlo k další a ještě větší ukázce arogance některých ostravských politiků, když se opět odmítli občanům omluvit za své předchozí neústavní/nezákonné/cenzurní zásahy. Dokonce se pustili některými nevybíravými projevy do těch lidí, kteří oprávněně poukazovali na nesrovnalosti, problémy v činnosti Váženého ZSMO, mj. na likvidaci závěrečných bodů programu Váženého ZSMO určených k diskusi občanů. Ostravští politici přitom mohli vstřícně akceptovat pozitivní návrhy občanů na patřičné změny. Místo toho buď mlčeli a nebo se rozhodli přejít do slovního protiútoku. Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanůMoravskoslezském kraji) se v tomto smyslu zle tísněných Ostravanů důrazně zastal prostřednictvím svého otevřeného dopisu, který Vážené ZSMO zařadilo na svůj program. Podrobnosti lze najít v samostatném článku Necipujtenas.CZ zde. – ZSMO nakonec naštěstí svým hlasováním odmítlo stanovisko věhlasného zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., a souhlasilo s tím, že dozorová činnost Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) nad prací Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ve věci potlačování svobody slova občanů přihlášených do diskuse, která vyplývá přímo ze zákona o obcích, není pouze jakýmsi nezávazným právním názorem a ostravští zastupitelé jej tedy budou respektovat. – Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA (zvolen na kandidátce hnutí ANO) následně opět avizoval plánované změny jednacího řádu ZSMO. Jako důvod si k tomu vybral přihlášky do diskuse Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ). Jenže není zatím jasné v jakém smyslu: Buď se rozhodne potlačit svobodnou diskusi a nebo ji naopak podpoří a ještě rozšíří. Po zkušenostech s vyjadřováním Váženého pana primátora v průběhu minulých jednání Váženého ZSMO je však druhá varianta jen velice málo pravděpodobná. – K podivuhodným úkazům patřily v průběhy jednání Váženého ZSMO projevy věhlasného zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice: Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D. Tento veledůležitý člověk se nepochopitelně několikrát divoce/tristně vyjádřil včetně nevhodných pokusů o vtip na adresu slušně/k věci/korektně vystupujících občanů. Místo toho, aby se pokusil nabídnout řešení problémů, tak jak se o to výše uvedení občané férově snažili. Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ bude na takový nepochybně zajímavý vývoj reagovat přednesením svého projevu na příštím jednání Váženého ZSMO. – Vážený pan Mgr. Přepiora proto mj. Váženému ZSMO zdůraznil velký význam zastupitelského slibu podle § 69 (2) zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky," protože jestliže někteří zastupitelé odmítají pomáhat občanům, když se lidem evidentně děje křivda, pak prostě nastupují na zastupitelstvo sami Ostravané bez veřejné funkce a snaží se lidem pomoci dle aktuálních právních mantinelů. A politici se všemožně snaží tyto už tak úzké mantinely ještě zdrsnit. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde, a navíc milují silová gesta: místo kompromisního řešení. Bohužel. Pak si musí zkrátka pomáhat sami lidé bez veřejné funkce, kteří jsou k dispozici všude tam jako za dob totality, kde současná politická reprezentace selhává. Pověstní blaničtí rytíři ještě nevyjeli, nicméně i na ně možná jednou s takovým přístupem části zastupitelů ZSMO dojde. – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy ovšem například velmi vstřícně a správně udělil slovo i bez písemné přihlášky do diskuse podle smyslu, účelu ústavního pořádku ČR a Zákona o obcích Váženému panu Ing. Novotnému (legendami opředený občanský aktivista), jenž chtěl vystoupit přímo od mikrofonu na galerii pro veřejnost na začátku jednání Váženého ZSMO (již by nestihl operativně seběhnout o patro níže a vyplnit zde přihlášku) a posléze mu ještě prodloužil čas pro jeho další projev. – Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) dále mj. ovšem nezodpověděl přesně dotaz Váženého pana zastupitele Šebesty (KSČM): krom jiného věci analýzy systému čipování a jeho (ne)vynucování. Vážený pan ředitel MPO nedokázal přesně zdůvodnit: jak tzv. čipovací vyhláška (ne)funguje. Poukázal v této souvislosti pouze na obecné grafy počtu přestupků. Samotná analýza posléze nebyla ani součástí pokusu o novelu výše uvedené vyhlášky. – ZSMO také neschválilo ani jedno-větou novelu tzv. ostravské čipovací vyhlášky č. 9/2012. Podrobnosti k tomuto neskutečně krutému kroku jsou k dispozici v podrobnějším článku Necipujtenas.CZ zde. Alespoň pozitivním momentem byl pokus Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD, který vyzval Váženou paní náměstkyni životního prostředí, aby přiznala, že měla být vyhláška novelizována na popud občanů Statutárního města Ostravy, když lidé takovou nutnost podpořili velice pádnými důvody. – Vážený pan plukovník Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie Ostrava, k velké nelibosti přítomných politiků, uvítal diskusní příspěvek Mgr. Přepiory a s radostí mu poděkoval za ocenění práce Policie České republiky, když navíc mj. zdůraznil, že: Ano, otázky kyberbezpečnosti a nových technologií jsou velmi závažné a není radno je podceňovat. – Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit! – POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala, Váženého pana Mgr. Libora Čecha, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů. – Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudily navíc v porovnání se zvukovou nahrávkou některé vynechávky a posunutí pronesených výroků jednotlivých diskutujících (pokud to bylo někým nařízeno, tak jde o další děsivý akt cenzury). Na tato fakta upozorní občané zastupitele osobně v rámci květnového jednání Váženého ZSMO. – SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo. – SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek. – Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 13. dubna 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-16-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-13-4-2016.pdf

 • 19. dubna 2016: Ostravský magistrát potvrdil závažná rizika dálkově čitelné tzv. „jízdní karty“ ODISky! IT odborníci Unucka a Lupták důrazně varují před bezmyšlenkovitým podceňováním nebezpečí těchto karet! Tzv. „motivační vnucování“ ODISek spotřebitelům, kteří je neumějí nebo nebudou plně využívat a ani si neuvědomují problémy, které jim mohou kyberzločinci díky tzv. „smart kartám“ způsobit, představuje nehorázný hazard se životy nevinných občanů!Vážený ostravský občan/senior Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k jeho činnosti a názorům viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) vystoupili v minulých měsících (2016 a 2015) v rámci veřejné diskuse na Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy se svými podněty a dotazy k reálným nebezpečím tzv. ostravské „chytré karty“ ODISka. Zaměstnanci ostravského Magistrátu (MO) si posléze sami pečlivě pročetli zápisy z jednání zastupitelstva a pokusili se výše uvedeným občanům zprostředkovat odpovědi ve spolupráci se společností Koordinátor ODIS s.r.o. Z písemného stanoviska MO ze dne 14. března 2016 následně vyplynuly mj. následující závažné skutečnosti: Předně byly potvrzeny oprávněné obavy občanů ve věci kybernetické nebezpečnosti ODISky, která má podle vyjádření MO „potřebná data nahrána přímo na ní“. – Díky tomu samozřejmě existuje dle již dříve zveřejněných informací Společenstvím webu Necipujtenas.CZ (viz níže ve zdrojích) nebetyčné riziko klonování každé takové karty a zjištění/použití tzv. „master klíče“, pomocí něhož lze měnit za využití čteček jakákoliv data ať již na samotných nosičích ODISek nebo v patřičných systémech apod. Vždyť už i běžní uživatelé Internetu vědí: cokoliv jednou umístíte do digitálního prostředí, tak je to zkrátka odtajněno; nějaké ujišťování o zabezpečování takových dat nebo jejich mazání je naprosto irelevantní. K citlivým informacím se lze dostat v určité podobě i po jejich destrukci. Co jednou digitální prostředí a Internet schvátí, to se již do soukromí a utajení nikdy zpátky nenavrátí. Vždyť stačí i jen sekunda k tomu, aby došlo k získání/zneužití dat a související informace. I za tak krátkou dobu mohou citlivé údaje obletět takřka celý svět a dostat se na milióny různých nosičů. – Dopis MO v této věci uvádí, že zpracovatel osobních dat, která musejí uživatelé ODISek poskytnout, s nimi nakládá pouze na samém začátku procesu výroby karet a to po dobu maximálně tří měsíců; společnost Koordinátor ODIS s.r.o. k tomu ovšem připojila vágní ujištění o naprosté bezpečnosti celého procesu zpracování a nakládání s osobními údaji. – Jenže paradoxně opět výše uvedené stanovisko MO ze dne 14. března 2016 jednoznačně připustilo následující bezpečnostní problém ODISek: „Tzn., že i kdyby došlo k prolomení bezpečnosti karty a někdo dokázal vyčíst, co na kartě je, tak jedinou informací, kterou je schopen se dovědět je, že na kartě je uložen např. profil opravňující k nákupu nějakého slevového kupónu nebo je na kartě zapsaná jízdenka.“ A dále text přípisu MO v tomto případě přiznává, že kyberzločinec by mohl třeba kartu neoprávněně „využít na jízdy“ v městské hromadné dopravě na úkor právoplatného držitele ODISky. Za technické zabezpečení ODISky zodpovídá samotný Koordinátor KODIS s.r.o. – Ovšem karta ODISka samozřejmě obsahuje navíc také funkci tzv. elektronické peněženky, se kterou se dá rozsáhle pracovat, získávat z ní neoprávněně a dokonce na značné vzdálenosti bez vědomí vlastníka finanční prostředky včetně osobních identifikátorů nebo monitorovat zvyky konkrétní osoby. Elektronickou peněženkou v ODISce lze bezkontaktně platit v omezeném množství a částkách také ve vybraných obchodech, terminálech, Internetu apod., které podporují technologie RFID/NFC rychlých plateb. Na kartě ODISka je sice fotografie jejího majitele, nicméně na tu se nikdo z obsluhy třeba v obchodě při použití rychlých/bezkontaktních plateb elektronické peněženky nedívá ani ji nekontroluje. Sofistikované technologické systémy, které párují fotografii na kartě s kamerovým rozpoznávání tváří nakupujícího se zatím ještě ve velké míře v ČR nepoužívají. – Dopis MO dále vysvětluje, že v případě zneužití ODISky dojde k „zablokování použití karty“, které „se pohybuje do 24 hodin“. „Nejdéle se uvádí 3 dny.“ – Jenže tohle je naprosto neskutečně dlouhá doba. Žijeme přeci ve světě, kde lze uskutečňovat digitální operace/elektronické transakce i během jedné vteřiny. Poškozená osoba se dozví o své finanční ztrátě mnohdy až za několik týdnů ze svého výpisu karetních transakcí. Navíc nynější legálně stanovené malé limity na kartách pro bezkontaktní placení nejsou věčné. – Na nebezpečí RFID/NFC karet typu ODISka s čipem „MIFARE DESFire EV1 8 kB“ (viz technická specifikace a možnosti využití ODISek popsané v článku zveřejněném přímo na stránkách Moravskoslezského kraje) již dlouhodobě upozorňuje ve svých přednáškách Vážený pan Pavol Lupták (certifikovaný bezpečnostní IT expert a výkonný ředitel slovenské IT společnosti Nethemba s.r.o.). Společenství webu Necipujtenas.CZ o něm psalo mj. v březnu 2015. Jeho stále aktuální prezentace připravená na základě rozsáhlých testů mnoha RFID/NFC nosičů dat ukázala zcela natvrdo: jak nebezpečné dokáží být „chytré karty“ pro své uživatele již jen za pomoci běžně dostupných aplikací pro chytré mobilní telefony. Lze s nimi posléze např. třeba takovou ODISku nejen číst, získávat karetní bezpečnostní klíče, nýbrž také přepisovat nebo klonovat informace na nové („prázdné“) karty, které jsou posléze při opatrném stylu používání automatickými systémy jen těžko detekovatelné. Pan Lupták velice správně vysvětlil: Neexistuje bezpečná RFID/NFC technologie. – Navíc pro ty lidi, kteří s chytrými technologiemi neumějí zacházet, neuvědomují si jejich rizika, ale přesto jsou k jejich používání tzv. „motivačně nuceni“ bez možnosti jiné a férové metody prokazování jízdného (senioři), jde o vysloveně nebezpečný hazard. Velice tristní je pak to, pokud se na něčem takovém navíc podílejí někteří politici. – Ostatně stačí např. vzpomenout dramatické selhání chytrých jízdních karet, které mohla překvapená veřejnost sledovat na počátku roku 2016 v Londýně. – K nebezpečím ODISek a mj. k souvisejícím rizikům datových systémů se pro Necipujtenas.CZ vyjádřil v dubnu 2016 například také Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů na otázky RFID/NFC technologií v ČR, lídr ODS pro letošní krajské volby v MS kraji a místostarosta Klimkovic: „K těmto datům má přístup prakticky kdokoliv: pokladní, vedení prodejny, majitel prodejny, správce software, správce hardware, operátor, banka…… Riziko tedy není samotný akt nákupu, ale datová stopa, kterou platba zachová. Pokud se jí obávám, mohu platit hotově. Stejné je to při platbě v autobusu nebo tramvaji. Pokud platím kartou, ať už ODIS nebo platební, opět vzniká o mé cestě lehce zneužitelná elektronická stopa. Nejen o nástupu, ale i výstupu. Pokud se jí bojím, mám mít možnost tuto stopu nezanechat. Pracujeme s různými softwarovými systémy a vím, že k datům má na pozadí přístup mnoho osob, bez ohledu na zabezpečení. Proč háčkovat nějaký software, když můžu navštívit kamaráda, který s daty pracuje……. Opět platí, že občan by měl mít právo použít takovou metodu, která nezanechá elektronickou stopu.“ – „Každý občan má mít právo provést úkon tak, aby o něm nezůstala elektronická stopa, vztahující se k dobrovolným a neúředním úkonům. Nemám problém s přečtením čipu v občanském průkazu při návštěvě budovy soudu. Ale mám problém se sejmutím čísla ODIS karty, pokud se vracím domů ze Stodolní v pět ráno.“ – Elektronická odpověď MO z 21. 3. 2016 na doplňující dotaz Váženého Petra Hadaščoka nst. ke všemu přinesla následující velice zajímavé skutečnosti, které otevírají nové otázky obzvláště se vztahem k výběru výherce veřejné zakázky tzv. „systému zpracování dat“ ODISek: „Dobrý den pan Hadaščoku, s Vašimi dalšími dotazy ke kartám ODISka jsem se obrátil na odborníky, kteří zajišťovali veškeré procesy vedoucí k zavedení těchto karet do provozu. Tito se vyjádřili k Vašim dotazů takto: E-karty ODISka byly součástí výběrového řízení pod názvem „Zákaznický portál“, které bylo vypsáno 11. 05. 2010 formou zakázky malého rozsahu. Byly osloveny čtyři firmy a Dopravní podnik Ostrava a.s. zároveň zveřejnil výběrové řízení na veřejně dostupném portálu elektronického systému ppeSystém. Nabídku podal pouze jeden uchazeč, a to společnost TELMAX s.r.o. Dopravní podnik Ostrava a.s. nastavil hodnotící kritéria podle ekonomické výhodnosti. Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria byla: technické řešení s 60% váhou a kritérium ceny s váhou 40%. Zákaznický portál v současnosti provozuje Koordinátor s.r.o. a slouží všem dopravcům v ODIS. Cena ODISky je stanovena jednotně v rámci integrovaného dopravního systému ODIS, tedy všichni dopravci jsou vázáni ji uplatňovat ve stejné výši. Cena odráží náklady na vyhotovení karty včetně její personifikace a její distribuci cestujícímu.“ – Řešení celé situace s ODISkami, kolem kterých se navíc objevují také závažné etické otázky v souvislosti s našimi i zahraničními veřícími (např. pravoslavnými, židovskými, ortodoxními ale také mnohými dalšími) spoluobčany, přitom spočívá v diverzifikaci rizik. Nelze protěžovat pouze jednu jedinou metodu prokazování jízdného. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) takové řešení již předložilo vedení ostravské radnice. Na 5. května 2016 je v této záležitosti připraveno pracovní jednání s patřičnými osobami, které o ODISkách v Ostravě oficiálně rozhodují. – SwN tímto děkuje Váženému panu Hadaščokovi nst. a pověřeným zaměstnancům ostravského Magistrátu za zprostředkování a zaslání důležitých informací. Díky tomu jsme mohli informovat širokou veřejnost. – SwN nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ostrava-city-and-security-experts-luptak-unucka-confirms-risks-of-odiska-rfid-microchip-card-czech-republic-2016-2015.pdf

 • 18. dubna 2016: Ministerstvo vnitra České republiky se opět důrazně zastalo ostravských občanů! Kvůli pokračujícímu porušování ústavně a zákonně garantovaných přirozených práv/svobod Ostravanů při jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) a dalšímu posilování tohoto neblahého trendu ve výrocích řídícího jednání ZSMO už dokonce ministerstvo doporučilo odvolání ostravského primátora z jeho veřejné funkce včetně zásahu správní justice! Občanům se totiž doposud nikdo za výše způsobenou újmu ani neomluvil! ZSMO však alespoň uznalo, že se bude řídit dozorovými opatřeními Ministerstva vnitra ČR! – Společenství webu Necipujtenas.CZ již několikrát informovalo o tristním vývoji situace po loňských (2015) i letošních (2016) nezákonných a neústavních/cenzurních zásazích Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, které řídí Vážený pan Ing. Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO 2011). Proti výše uvedenému potlačování přirozených práv/svobod občanů České republiky opakovaně vystoupil Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k jeho činnosti a názorům viz. např. zde), jenž docílil svými brilantními podněty řešení celé tristní situace díky dozorovému opatření Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) nad samostatnou působností ZSMO ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích ve spolupráci s Váženou paní Ing. Marií Kostruhovou, ředitelkou Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR (resort vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). Vážený pan Hadaščok nst. poskytl Společenství webu Necipujtenas.CZ nejnovější stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 8. dubna 2016, které reaguje na další podněty a dotazy Váženého pana Hadaščoka nst. a mj. zřetelně uvádí: „Statutární město Ostrava naším přípisem ze dne 19. února 2016, č. j. 3126/ODK-2016, bylo informováno o skutečnosti, že zastupitelstvo města porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit své stanovisko. Současně s rozborem celé situace bylo městu doporučeno dodržovat zákon o obcích. Argumentace úpravou stanovenou jednacím řádem města je v tomto konkrétním případě irelevantní, neboť jednací řád svou povahou nepatří mezi obecně závazné právní předpisy, a musí být aplikován konformně se zákonem o obcích. Jednací řád je obecně řečeno jakýmsi vnitřním předpisem příslušného orgánu města a není nadřazen zákonu o obcích. Článek 7 odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva Statutárního města Ostravy sám o sobě nelze považovat za rozporný se zákonem, je nutné ho však aplikovat tak, aby neomezilo právo občana města vyjádřit své stanovisko k projednávanému bodu programu. /.../ Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo vnitra nemůže aktivně zasáhnout do jednání zastupitelstva města, přičemž primátor je odpovědný s odkazem na ustanovení § 103 odst. 2 zákona o obcích právě zastupitelstvu, JEŽ MŮŽE PRIMÁTORA ODVOLAT. Problematika vyřizování stížností na člena zastupitelstva města je řešena ve stanovisku zdejšího odboru č. 11/2010, které Vám zasíláme v příloze. Za předpokladu, že město bude i nadále omezovat Vaše právo dané ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, lze Vám doporučit bránit se žalobou ve správním soudnictví. V tomto kontextu považujeme za vhodné Vás upozornit na možnost požádat soud o osvobození od soudních poplatků.Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji) k cenzurním zásahům ostravských zastupitelů sepsal důrazné stanovisko, kterým se jednoznačně zastal všech zle tísněných Ostravanů. Navíc zaslal svůj podnět vedoucím představitelům ZSMO, kteří jej posléze zařadili na program veřejného projednávání Zastupitelstva dne 13. dubna 2016 za velkého zájmu přítomných občanů. Excelentní text Váženého pana Ing. Zapletala například uvádí: „Ostrava vynakládá významné prostředky z daní nás všech na budování dobrého jména. Věřím, že společně se chceme zbavit nálepky špinavého, zaostalého a neperspektivního města. Stačí však jedno hlasování o záležitosti, která by ve svém důsledku znamenala náklad 5ti minut jednání zastupitelstva a je potvrzeno, že Ostrava je městem totalitních ideologií, komunistickým městem. Byli jste to Vy, zastupitelé města Ostravy hlasující pro omezení diskuse a práva na vyjádření, kteří jste dali jednoznačný signál lidem, že Ostrava žije stále v době komunistické totality. A můžete za to všichni, jelikož žádný ze zastupitelů proti snaze omezit právo občana neprotestoval. /.../ Vážené zastupitelstvo, žádám Vás o oficiální vyjádření k této věci. Žádám Vás o jednoznačné stanovisko, zda potlačování práv občanů bude pokračovat. Žádám Vás o vyvození důsledků z porušení zákona o obcích. Žádám Vás o sdělení, jak napravíte opakované pochybení, jelikož na základě upozornění občana jste se tímto porušením zákona zabývali na jednání v únoru a stále jste tvrdili, že vše je v pořádku. Měli jste možnost posečkat s reakcí, byli jste upozorněni, že věc je v šetření Ministerstva vnitra. Neudělali jste to a chybovali jste znovu.“ – Třináctého dubna 2016 se v rámci jednání Váženého ZSMO zastal zcenzurovaných občanů a vystoupil zde se svými veřejnými projevy proti pokračujícímu trendu omezování svobody slova/názoru/přesvědčení/víry také Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), když mj. řekl: „Dále prosím, abyste zařadili na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva body nazvané „Diskuse – různé“ a „Závěr“, které patřily v minulosti k dobrým tradicím zdejšího Váženého Zastupitelstva a kde měly Vážené zastupitelky a Vážení zastupitelé včetně občanů možnost přednést své diskusní příspěvky. Zdůvodnění takového návrhu: Nezařazení těchto bodů není sice nic nezákonného, nicméně to svědčí o tom, jak některým osobám vadí opravdu svobodná, necenzurovaná a vstřícná diskuse s vlastními občany, které se zavázaly ve svém zastupitelském slibu podle § 69 (2) zákona o obcích svědomitě a čestně hájit tak, že: cituji: „Slibuji věrnost české republice. slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se ústavou a zákony české republiky." Konec citace. Zároveň zde vzniká problém s pro forma ukončením jednání Váženého Zastupitelstva a ustanovením jednacího řádu Zastupitelstva v článku 9 odstavci osmém, který stanoví, cituji: „Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant a věc je důležitá a nesnese odkladu, může uložit zástupci odboru legislativního a právního vypracovat nový návrh usnesení. o tomto novém návrhu usnesení se pak zpravidla hlasuje na závěr zasedání zastupitelstva města.“ Konec citace. Formálně ovšem bod Závěr v programu existovat nebude, což může přinést rozličné výkladové problémy. Tedy shrnuji, že v případě neschválení mých návrhů už lidé nebudou mít možnost svobodně diskutovat na Závěr jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, nebudou moci reagovat na to, co se odehrálo od rána až do závěru na Zastupitelstvu a budou tak de-facto vyloučeni z diskuse. Zároveň odstraněním výše uvedených tradičních bodů „Diskuse – různé“ a „Závěr“ dochází k potvrzení toho, že občané měli pravdu, když zde minule upozorňovali Váženého pana primátora na to, že je nemůže cenzurovat právě k bodu s názvem „Diskuse - různé“. Jinak by samozřejmě k žádnému odstranění tradičních bodů „Diskuse – různé“ a „Závěr“ vůbec nedošlo. Podle našeho právního názoru Společenství webu Necipujtenas.CZ jsou takové kroky podnikány právě proto, aby se lidem zamezilo v diskusi. Tak se zkrátka bod „Diskuse – různé“ a bod „Závěr“ takticky odstranil z programu, aby tedy měly některé osoby už od diskutujících občanů našeho města konečně klid. Jde o krásnou ukázku obstrukčního přístupu, kdy než postupovat vstřícně, naslouchat lidem, snažit se jim umožnit plnou a necenzurovanou diskusi v rámci alespoň oněch pěti minut na jejich projev, tak se to zkrátka zařídilo tak, aby byl klid. Až budou za pár let voliči zjišťovat, kdo jim zase sebral jakou důležitou svobodu a možnost, jak se podílet v rámci ústavního rozměru svého práva na přímé správě své obce, města, bude vhodné si na to vzpomenout. Podobný přístup jsme již totiž zaznamenali také minimálně v jednom ostravském obvodě, takže se v tomto smyslu negativně inspirují i někteří jiní. Jak napsal jeden z otců zakladatelů USA pan Benjamin Franklin: cituji: „Svoboda slova je základním pilířem svobodné vlády; je-li tento pilíř odstraněn, pak se rozpustí také ústava svobodné společnosti a na jejích troskách je vystavěna tyranie.“ Konec citace. Prosím, abyste si tedy mé návrhy na zařazení nových bodů na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva osvojili tak, aby se o nich dalo hlasovat. Děkuji Vám.“ – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora posléze krom jiného na obranu přirozených práv/svobod občanů Váženému ZSMO, široké veřejnosti a představitelům sdělovacích prostředků řekl: „Děkuji Váženému panu Ing. Zapletalovi, Ostravanovi a předsedovi Strany svobodných občanů v Moravskoslezské kraji za jeho jasně a důrazně formulované písemné zastání (viz dokumentace zveřejněná k projednávání tohoto bodu na městském webu) pro ty občany, kterým vznikla značná újma díky nezákonnému postupu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015 potlačením občanských přirozených ústavních práv/svobod. Pokud se občanů nezastanou zastupitelé, musejí to udělat přirozeně sami občané. Tedy: Děkuji Vám Vážený pane Ing. Zapletale!“ – „Dále zopakuji k výše uvedené loňské/říjnové cenzurní kauze jasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 17. 2. 2016, které je formulováno z pozice výkonu dozoru nad samostatnou působností Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích. Ministerstvo vnitra v tomto případě vystupuje jako orgán dozoru, nadřízený kontrolní orgán. Nejde o žádný pouhý právní názor. Cituji: „Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko.“ Konec citace. Dnes Vám předložené stanovisko Rady Statutárního města Ostravy k hlasování paradoxně na jedné straně uvádí, že nemáte ze zákona v tomto smyslu žádné povinnosti, že jste neporušili zákon a cenzura je v pořádku. Nicméně přesto nakonec stejné stanovisko Rady uvádí, že bude dozorové stanovisko ministerstva vnitra milostivě respektováno. Nabízí se otázka: Proč ale, když bylo podle stanoviska Rady vše v pořádku? Pokud máte pravdu, tak si za ní stůjte. Jenže prostě cenzura v pořádku není a nikdy ve svobodném státě nebude, ať už to zaobalíte do jakýchkoliv sofistik! Je proto potěšující, že stejné stanovisko Rady, o kterém budete dnes hlasovat, obsahuje tuto citaci: „Na závěr nezbývá než uvést, že není jediného důvodu názor Ministerstva vnitra ČR nereflektovat, byť je výklad města jiný. Pro budoucí předejití případných konfliktů mezi městem a občany při uplatňování jejich práv se v obdobných skutkových situacích Zastupitelstvo města zachová v souladu s aktuálním právním názorem Ministerstva vnitra ČR. /.../ S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA.“ Konec citace. (ZSMO tuto formulaci nakonec odhlasovalo dne 13. 4. 2016 svými čtyřiceti jedna hlasy z celkem 55-ti možných a 50-ti přítomných zastupitelů, pozn. autora.) Jenže občanům, kterým vznikla újma, se pořád nikdo neomluvil. Tím by se totiž dala celá tato záležitost jednou provždy smírně vyřešit. Minule v rámci jednání Zastupitelstva 23. 3. 2016 Vážený pan primátor místo toho naopak sdělil, že ještě přitvrdí. Každý si to může dohledat v zápisu. Americký president Harry S. Truman by před tímto vývojem varoval: cituji: „Jakmile se vláda přikloní na stranu umlčování hlasu opozice, zůstane ji pak už pouze jedna cesta, kterou se může vydat: cesta narůstajících represivních opatření, až se taková vláda nakonec stane zdrojem teroru pro všechny své občany a vytvoří stát, kde budou všichni žít ve strachu.“ Konec citace. Přitom Vážený pan primátor už ukázal, že se omluvit dokáže. No a tady se nabízí paralela s presidentem Kennedym, jenž na sebe vzal před veřejností plnou odpovědnost za neúspěch při pokusu o násilný převrat na Kubě v roce 1961. Získal si svou upřímností a omluvou přízeň národa. Inu jistě vhodná inspirace. Ostatně druhého března 2016 zhodnotil ve svém vyjádření pro Necipujtenas.CZ výše uvedené naprosto neuvěřitelné metody potlačování svobodné diskuse pod vedením Váženého pana ostravského primátora Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, lídr ODS pro letošní krajské volby a místostarosta Klimkovic takto: cituji: „To by u nás neprošlo! Naši zastupitelé přeci jen mají morální zásady a odpovědnost vůči občanům!“ Konec citace. A 8. dubna 2016 opět pro Necipujtenas.CZ Vážený pan lídr ODS Unucka: cituji: „Víte, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ „Ale kdo chce něco říct, vždy (u nás na zastupitelstvu) řekne.“ Konec citace. Prosím tedy o nápravu situace. Děkuji Vám.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou cenzurní kauzu sledovat a v případě nových informací vše zveřejníme. Dokumentace je k dispozici níže. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky-doporucuje-odvolat-ostravskeho-primatora-za-potlacovani-svobody-slova-obcanu-v-prubehu-jednani-zastupitelstva-ostrava-cr-2016.pdf

 • 16. dubna 2016: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: „Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.“ Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiory a poprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipů s implantacemi umělých kloubů, chlopní a bypassů. – Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: 2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. – Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ostravsti-baroni-svym-poddanym-psy-musite-cipovat-i-kdyby-byli-nemocni-a-veterinari-vas-odmitli-kruta-ostrava-ceska-republika-2016.pdf

 • 11. dubna 2016: Oficiální zápis z 15. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 23. března 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“, „Ověření zápisu“, „3. Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015“, „5. „Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region)“, „34. Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava“, „35. Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava“, „44. Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „48. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016“, „Diskuse – Různé“ aj.

K pozoruhodným úspěchům patřilo zamítnutí návrhu věhlasného starosty/zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., jenž se pokusil zvrátit pravidla jednacího řádu ZSMO a nepředřazovat programové body, ke kterým se přihlásili občané do diskuse, aby na jejich projednání nemuseli dlouhé hodiny čekat. Díky zásahu Vážené paní vedoucí magistrátního odboru legislativního a právního se podařilo včas tento netaktní/obstrukční pokus zastavit a Vážené ZSMO posléze svým hlasováním výše uvedený návrh Váženého pana zastupitele Jurošky nepodpořilo. Občanům se tak díky tomu podařilo zachovat kratší dobu, po kterou museli čekat na projednání programových bodů, ke kterým zamýšleli sdělit veřejnosti své stanovisko.

Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil, že písemný materiál, který mu zaslal a zpracoval Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníciz hlediska celorepublikové úrovně, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni) ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISka, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD, jasně obsahuje podnětné návrhy, které Vážený pan radní s kolegy prověřuje a v dubnu 2016 by posléze rádi pozvali jeho autora(y) na společné pracovní jednání, kde by se mělo podařit nalézt konkrétní/průchozí řešení. Bude tedy zajímavé sledovat: jakým způsobem s navrženými zlepšováky Vážený pan radní Semerák nyní naloží.

Vážené ZSMO vyřadilo ze svého programu na žádost Váženého pana starosty ostravského městského obvodu Poruba materiály č. 34 a 35 ve věci zdejších pozemků u kostela, za jejichž ponechání v současném/klidovém/přírodním stavu plédují místní občané, dobří sousedé, pomocí petice, a které mj. zastupuje Vážený pan Mgr. Libor Čech z Ostravy-Poruby. Stažení výše uvedených bodů bylo značně podivné, jelikož je Vážená Rada Statutárního města Ostravy původně zařadila na program k projednání. Občané byli připraveni k diskusi. Nakonec se dozvěděli, že z toho nic nebude: mohli jít zase domů a opět čekat až na jednání porubského obvodního zastupitelstva.

Ve věci deklarace tzv. „Smart City“, „Smart Regionu“ a ostatně také kolem stavby polyfunkčního domu za budovou banky ČSOB v centru Ostravy se debata stočila mj. na to, proč Vážený pan Mgr. Přepiora hájí občany Ostravy a snaží se jim pomoci urovnat vzniklé spory, když ani není zastupitel nebo jinak zvolený politik. Inu: Samozřejmě jestliže občanům nepomáhají jejich zvolení zastupitelé/politici, nesnaží se docílit oboustranně výhodného řešení, zapomněli na svůj slib podle § 69 (2) zákona o obcích: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky," nezbývá pak už přirozeně občanům nic jiného, než aby se sami chopili díla. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde, neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde, a navíc milují silová gesta: místo kompromisního řešení. Bohužel. Pak zkrátka nastupují sami lidé bez veřejné funkce, kteří pomáhají všude tam, kde současná politická reprezentace selhává. Ostatně zastání od Váženého a legendárního pana Ing. Jaroslava Novotného, jenž přispěchal občanům v diskusi se zle dorážejícími ostravskými politiky na pomoc takříkajíc v nouzi nejvyšší jako pověstný blanický rytíř: posléze vešlo do dějin. Společenství webu Necipujtenas.CZ mu za to velice děkuje.

Vskutku zajímavá debata se rozproudila kolem gigantické akce probíhající každoročně nejen za účasti armádních vzdušných sil pro veřejnost na letišti v blízkém Mošnově, která má ve svém názvu Severoatlantickou alianci „Dny NATO v Ostravě“. Diskuse o výši dotace, kterou by mělo (či nemělo) Statutární město Ostrava na takovou akci poskytnout se nevyhnula ani mj. vzpomínce na doby Varšavské smlouvy. Ekonomickým aspektům Dnů NATO v Ostravě věnoval svůj diskusní příspěvek Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů v Moravskoslezském kraji).

K nesporně pozitivním momentům patřila omluva Váženého pana primátora Macury Váženému panu Mgr. Přepiorovi za uvedení nepravdivé osobní informace a také profesionální politická reakce včetně omluvy ze strany velice zkušeného politického matadora: Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD. Taková moudrá/gentlemanská gesta mají svou velkou váhu a je třeba je slušně ocenit.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) se již nemohl zúčastnit plánované diskuse k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“ na konci jednání Váženého ZSMO, kam se původně písemně přihlásil, jelikož jej čekalo jednání Váženého zastupitelstva v dalším ostravském městském obvodě. Písemně se proto Váženém panu primátorovi omluvil pomocí vzkazu zanechaném u pověřené úřední osoby v předsálí zasedací síně Váženého ZSMO.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala, Váženého pana Mgr. Libora Čecha, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudila navíc v porovnání se zvukovou nahrávkou vynechávka (pokud byla někým nařízena, tak jde o další děsivý akt cenzury) obzvláště z hlediska opomenutí Váženého pana primátora Macury, jenž neudělil slovo řádně do diskuse přihlášenému občanovi Ing. Novotnému. Posléze se mu za to veřejně/uctivě omluvil a slovo mu po výkřiku Váženého pana Ing. Novotného udělil. Přesto tento fakt v zápisu nenajdeme.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 23. března 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-15-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-23-3-2016.pdf

 • 29. března 2016: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného čipování zvířat! Vedení Statutárního města Ostravy (SMO) požádalo MV ČR o schválení výše uvedených medicínských „generálních pardonů“ pro připravovanou novelu své čipovací vyhlášky (ČV) a uspělo! Finální změna ČV by měla být projednána v Radě SMO 30. března 2016 ovšem bez předchozích konzultací se zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ! Občané tak nevědí, jak bude či nebude výsledný text vyhlášky vypadat! Budou se k němu moci vyjádřit zřejmě až v rámci jejího projednávání ostravskými zastupiteli v průběhu dubna 2016! Tzv. „otevřená a vstřícná“ radniční politika se tím opět ukázala v plné „parádě“ ve stylu: „O nás bez nás!“ Ostravští politici však byli včas seznámeni s kompromisními návrhy na novelu ČV písemnou i ústní formou jak prostřednictvím zástupce Necipujtenas.CZ, tak ze strany Váženého pana Petra Hadaščoka nst. v průběhu minulých jednání Zastupitelstva SMO! Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého ostravského občana viz. např. zde) se obrátil v období února/března 2016 na Ministerstvo vnitra České republiky se žádostí „o pomoc při změně obecně závazné vyhlášky města Ostravy, stanovující povinnost čipování psů, a to bez ohledu na jejich věk či zdravotní stav“. Posléze obdržel z Prahy jednoznačnou odpověď datovanou jedenáctým březnem 2016, která potvrdila, že zdravotní/etické výjimky z vynucovaného čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka jsou naprosto legální a nic nebrání – kromě ješitnosti, urputnosti a krutosti některých politiků – v jejich přijetí a zakomponování do připravované novely ostravského podzákonného předpisu č. 9/2012 v aktuálním znění, který by měl být zařazen na program jednání Vážené Rady SMO 30. března 2016. – MV ČR k tomu ve svém stanovisku (viz dokument níže) mj. sdělilo: „Co se týče stanovení výjimek z povinností uvedených v obecně závazné vyhlášce, je nutno konstatovat, že tuto pravomoc má pouze zastupitelstvo města, tedy orgán, kterému přísluší schvalování obecně závazných vyhlášek. V případě, že požadujete výjimky z povinnosti čipování psů dle věku či zdravotnímu stavu psa, je nutno řešit tuto záležitost na zasedání zastupitelstva města. K řešení dané situace můžete jakožto občan města využít všech oprávnění, obsažených v ustanovení § 16 zákona o obcích. Je možno zmínit Vaše právo podávat ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o obcích orgánům města podněty, připomínky a návrhy, jež jsou tyto orgány povinny vyřizovat bezodkladně, nejdéle do šedesáti dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, pak nejpozději do devadesáti dnů. Rovněž pak jste oprávněn požadovat projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem či radou, přičemž, je-li žádost podepsána nejméně půl procentem občanů města, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do šedesáti dnů, a jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do devadesáti dnů. Dále pak máte jako občan možnost vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva města. Současně Vám přísluší právo aktivně se zúčastnit příštích voleb do zastupitelstva města a při svém rozhodování zohlednit i nabyté zkušenosti s prací jednotlivých představitelů, případně využít svého práva být sám zvolen a podílet se tak na úrovni města na správě veřejných věcí. Pro úplnost dodáváme, že zdejší odbor Ministerstva vnitra obdržel ze strany statutárního města Ostravy žádost o posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012. Předmětný návrh počítá se zavedením výjimek z povinného čipování psů malých plemen do 50 cm od 12 let věku a psů velkých plemen nad 50 cm od 10 let věku. Zda bude předmětný návrh přijat, záleží však pouze na zastupitelstvu statutárního města Ostravy.“ – Jenže Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy své občany, kteří chtěli danou situaci řešit podle návodu MV ČR, zcenzurovalo a nedovolilo jim opakovaně v rozporu se zákonem o obcích i ústavním pořádkem ČR vyjádřit velkou část jejich stanovisek. Navíc nejnovější oficiální data z let 2016 až 2009 zveřejněná Společenstvím webu Necipujtenas.CZ za pomoci Strany svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve zdejším vynucovaném systému povinného čipování psů. Od schválení ČV v roce 2012 ke všemu enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených/čtyřnohých/nejlepších přátel člověka v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení zvířat zpět k jejich držitelům. Společenství webu Necipujtenas.CZ proto opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících diskriminačních poplatků. Případná novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z nekompromisních implantací čipů. Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, tak současná ostravská ČV v takovém případě představuje svou urputnou dikcí týrání zvířat. Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva vystavená patřičným odborníkem pro byť by i jen jediného psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat, aby museli ostravští politici konečně přistoupit na nabízený kompromis. Ministerstvo vnitra ČR k tomu už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Vážený pan ostravský primátor ani jeho tým neprokonzultovali (stav ke dni 28. 3. 2016) se zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ finální návrh novely ČV, který by měla projednat Vážená Rada SMO dne 30. března 2016. Nezveřejnili ani tolik a opakovaně slibovanou analýzu (ne)fungování systému identifikace/čipování zvířat v Ostravě. Nicméně všechny dokumenty, kompromisní návrhy a další podklady k této otázce si však mohli nalézt na webu Necipujtenas.CZ nebo se inspirovat písemnými i ústními projevy Váženého pana Petra Hadaščoka nst. a Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) v rámci minulých jednání Váženého Zastupitelstva SMO. Co nakonec tedy ostravští politici v rámci řešení celé „čipovací kauzy“ vymysleli: zůstává zatím záhadou. – Nefunkční systém čipování/identifikace zvířat však nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého svěřence.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/czech-ministry-of-interior-accepts-legality-of-exceptions-from-mandatory-microchipping-animals-ostrava-city-prepares-amendment-to-its-regulation-czech-republic-2016.pdf

 • 4. března 2016: Oficiální zápis ze 14. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 17. února 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schváleni programu“, „5 Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“, „6 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „29 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“, „35 Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“, „38 Zprava o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015“, „Diskuse – Různé“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu jara 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 17. února 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 17. 2. 2016 došlo k dalšímu prohloubení neústavních/nezákonných cenzurních zásahů ostravských politiků, kteří dokonce pověřili patřičné městské činovníky zpracováním podivuhodného právního výkladu: ten měl takové jejich praktiky obhájit. Vážený pan ostravský primátor Tomáš Macura (zvolen na kandidátce hnutí ANO) posléze dokonce odeslal se svým podpisem výše uvedený výklad tristně schválený ZSMO samotnému zcenzurovanému občanovi Hadaščokovi nst. a to rovnou doporučeně až domů, i když byl Mgr. Radkem Přepiorou (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) vyzván, aby něco takového nečinil už jen kvůli citlivé otázce kolem odkazu Váženého pana otce dotčeného občana Hadaščoka nst. a toho, co mu minulý totalitní režim všechno provedl. Vážený pan primátor Macura na to nedbal. Posléze dokonce také hlasoval pro odstranění z programu ZSMO městskou radou schváleného bodu č. 35, ke kterému byl opět řádně přihlášen občan Petr Hadaščok nst. a taktéž Mgr. Radek Přepiora. Vážený pan primátor si ještě neodpustil na úplný závěr jednání ZSMO natvrdo zcenzurovat Mgr. Přepioru, jenž byl řádně přihlášen k diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“. Vážený pan Mgr. Přepiora stačil mj. doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura reagoval slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.

  Ministerstvo vnitra České republiky však naštěstí odmítlo podobné cenzurní zásahy dále tolerovat a již 19. 2. 2016 z pozice dozorového orgánu nad činností samosprávy upozornilo na jednoznačné porušení ústavního pořádku a zákona o obcích, ke kterému v průběhu jednání ZSMO došlo:Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.“ Podrobnosti k velmi dramatickému vývoji ve věci potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry občanů vystupujících na ZSMO již Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo v samostatných článcích včetně dokumentace zde.

  Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil přijetí písemného materiálu ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISka, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD, který zpracoval Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“ z hlediska celorepublikové úrovně, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni). Bude tedy zajímavé sledovat: jakým způsobem s navrženými zlepšováky Vážený pan radní Semerák nyní naloží.

  Důležitou a pozitivní změnu městského Statutu navrhl mj. Vážený pan Mgr. Michal Mariánek (náměstek ostravského primátora; hnutí Ostravak), která by pomohla občanům a jejich tolik let trýzněným rodinám konečně rozvinout zablokovanou výstavbu rodinných domů tak, aby mohli definitivně vyřešit následky hospodářské krize z minulých let: Bohužel v rámci operativní politické „zlodohody“ tuto změnu shodili ostravští zastupitelé ze stolu mj. především na popud některých starostů ostravských městských obvodů.

  Díky vstřícné spolupráci zaměstnankyň organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy, kterým náleží velké poděkování za poctivé plnění svěřených úkolů v oblasti komunikace s veřejností, se podařilo zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ předat slovutnému zastupiteli Statutárního města Ostravy a věhlasnému starostovi (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženému panu Ing. Martinu Juroškovi, Ph.D., (Anti)Cenu „Čipák“ roku 2015 a to i přes počáteční odmítnutí ze strany některých členů Vážené městské Rady a „spoluřídících“ osob jednání Váženého ZSMO. Vážený pan zastupitel Juroška si o svůj „čipácký“ diplom a doplňkovou cenu (věnovala Strana svobodných občanů) veřejně řekl na lednovém (2016) jednání Váženého ZSMO. Se svým diplomem/oceněním se posléze Vážený pan zastupitel Juroška nechal mnohokrát vyfotografovat přímo v jednací síni Váženého ZSMO za nadšené participace svých kolegů/zastupitelů. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto oceňuje smysl pro humor a ochotu k přijetí recese, kterou Vážený pan zastupitel Juroška bez problému akceptoval. Svědčí to přeci jen o zkušenosti a vyzrálosti tohoto politika, jenž dokáže ještě mnohdy i pozitivně překvapit. Bude navíc zajímavé sledovat jeho argumentační příklon na stranu té části veřejnosti, která odmítá své externí očipování formou „motivačně vnucované“ karty ODISka.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudily navíc i v porovnání se zvukovou nahrávkou některé vynechávky (pokud byly někým nařízeny, tak jde o další děsivý akt cenzury) obzvláště z hlediska projevu Váženého pana zastupitele JUDr. Josefa Babky (KSČM) ke schválení programu jednání Váženého ZSMO a posléze ve věci závěrečného bodu „Diskuse – Různé“, kde došlo k cenzuře občana a porušení zákona o obcích.

  SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu jara 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 17. února 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-14-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-17-2-2016.pdf

 • 2. března 2016: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) se důrazně zastalo ostravských občanů! Odmítlo tolerovat říjnový/cenzurní zásah (2015) Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO)! MV ČR odsoudilo potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry, ústavně garantovaných přirozených práv/svobod občanů, nerespektování ústavního pořádku a související likvidaci podílu obyvatelstva na přímé správě své obce včetně libovůle samosprávy v průběhu jednání ZSMO! Lidé totiž musí dostat v souladu s jednacím řádem plný/necenzurovaný prostor pro vyjádření svých stanovisek ke každému bodu programu zastupitelstva! Ostravští politici svým cenzurním zásahem ze dne 14. října 2015 porušili zákon o obcích! MV ČR je na to z pozice dozoru nad samostatnou působností obcí důrazně upozornilo; vysvětlilo jim, jak by měli správně postupovat! Občané Petr Hadaščok nst. a Mgr. Radek Přepiora, kterým ostravští zastupitelé zakázali promluvit v rámci obhajoby zle tísněných Ostravanů mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu České republiky Ing. Petra Macha, Ph.D. (Strana svobodných občanů) s tématikou neústavního vynucování čipování zvířat, tak dosáhli pro všechny lidi nejen v Ostravě obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí! Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) informovalo v poslední čtvrtině roku 2015, dále 21. a 7. ledna 2016 o oficiální stížnosti na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských členů ZSMO. Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ji podal 6. ledna 2016 proto, aby obhájil pro všechny občany jejich plné přirozené právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy. Svůj podnět odeslal Vážený občan Hadaščok nst. až po marných/opětovných prosbách o nápravu situace a o prostou/lidskou omluvu ve věci cenzury občanů a vzhledem k možné destrukci přednostního práva (pokud by ho chtěl využít) Váženého pana poslance Evropského parlamentu Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníciz hlediska celorepublikové úrovně) na vystoupení v diskusi při obhajobě přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy. Své podání odeslal Vážený pan Hadaščok nst. na Magistrát Statutárního města Ostravy (MSMO), Krajský úřad Moravskoslezského kraje a na Ministerstvo vnitra ČR. Následně MSMO (prostřednictvím ZSMO) a krajský úřad bohužel smetli oprávněný podnět Váženého pana Hadaščoka nst. ze stolu. Naopak MV ČR odeslalo Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělení datované 18. lednem 2016 o zahájení prošetřování možného porušení práva občana města formulovaného ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tj. práva vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. Vážený občan Petr Hadaščok nst. totiž formuloval dle zdrojů z webu Necipujtenas.CZ svůj podnět tak brilantně, že: Vzhledem k obsahu Ministerstvo vnitra vyhodnotilo toto podání jako podnět k výkonu dozoru nad samostatnou působností ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích.Výše citované sdělení podepsala přímo Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. (MV ČR vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). MV ČR si posléze vyžádalo z MSMO všechny důkazní materiály a po jejich prostudování se jasně postavilo za utlačované ostravské občany proti zlovůli zkušených politických matadorů, členů ZSMO. Vážení občané Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), kterým ostravští zastupitelé zakázali 14. října 2015 v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem promluvit v rámci obhajoby zle tísněných Ostravanů mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu České republiky Ing. Petra Macha, Ph.D. (Strana svobodných občanů), tak dosáhli pro všechny lidi obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí! Každý oprávněný občan z celé České republiky tak získal díky aktivitě/poctivé spolupráci výše uvedených občanů a Vážených úředních osob z MV ČR jasné zastání a konečně konkrétní pomoc! SwN tímto veřejně děkuje všem právnickým i fyzickým osobám, které poskytly občanům plné zadostiučinění a radost z toho, že je Česká republika ještě stále svobodným státem, nikoliv totalitním režimem. Děkujeme Vám! :) – Ministerstvo vnitra ČR ve svém stanovisku z 19. února 2016 v rámci výkonu dozoru nad samostatnou působností samosprávy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích ostravským politikům mj. jasně vysvětlilo, že: „Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. /.../ Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích předně vyplývá, že občanovi města musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení). /.../ Ze zápisu z předmětného zasedání vyplývá, že diskuze k materiálu č. ZM_M 34 byla usnesením Zastupitelstva SMO ukončena (pro návrh hlasovalo 36 členů), aniž by Vám bylo umožněno vyjádřit se k projednávanému bodu programu. Tato skutečnost byla rovněž ověřena ze zvukového záznamu pořízeného na tomto zasedání. Tímto postupem Zastupitelstvo SMO porušilo ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. /.../ Zastupitel Ing. Juroška, Ph.D. odůvodnil svůj návrh na ukončení diskuze tím, že zastupitelstvu jsou Vaše argumenty dostatečně známy. Město k tomuto ve svém vyjádření uvádí, že Vám bylo umožněno prezentovat své stanovisko před přijetím rozhodnutí o projednávaném bodu programu už tím, že projednávané podání již obsahovalo Vaše vlastní stanovisko k záležitosti. Těmto důvodům vedoucím k odepření práva občana města formulované ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích však dle našeho názoru nelze přisvědčit. Zastupitelstvo SMO totiž nemohlo nikterak předem předvídat, zda jste ve svém podání, které bylo předmětem projednávaného bodu č. ZM_M 34, již vyčerpal veškeré argumenty podporující přijetí Vašeho návrhu. Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno, aniž by obsah vystoupení byl znám, a to jen na základě domněnky, že bude obsahově totožné s podáním. /.../ Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko. /.../ Dodáváme, že shora popsané jednání zastupitelstva je současně i zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním).“ – Pokračování článku včetně vyjádření politiků, dotčených občanů a souvisejících dokumentů zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/victory-of-the-people-in-ostrava-city-czech-ministry-of-interior-denounces-censorship-in-ostrava-cr-2016.pdf

 • 29. února 2016: Nejnovější oficiální data z let 2016 až 2009 opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve vynucovaném systému povinného čipování psů v Ostravě! Od schválení tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“ (ČV) v roce 2012 navíc enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených/čtyřnohých/nejlepších přátel člověka v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení zvířat zpět k jejich držitelům! Společenství webu Necipujtenas.CZ proto opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících diskriminačních poplatků! Případná novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z nekompromisních implantací čipů! Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, tak současná ostravská ČV č. 9/2012 v takovém případě představuje svou urputnou dikcí týrání zvířat! Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva vystavená patřičným odborníkem pro byť by i jen jediného psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat, aby museli ostravští politici konečně přistoupit na nabízený kompromis! Ministerstvo vnitra ČR k tomu 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v únoru 2016 díky vstřícné spolupráci Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci) a Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy včetně městské policie v rámci poctivé snahy o pomoc zle tísněným ostravským pejskařům, jejich rodinám, oficiální data v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, která brilantně ukázala opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3), tak podle výše uvedených oficiálních dat v Ostravě nenaplnilo svůj účel ani po třech letech a čtyřech měsících od roku 2012, kdy byla schválena místní tzv. „čipovací vyhláška“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů: Vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno nebo změněno na dobrovolnou formu. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – SwN již v minulém roce zveřejnilo analýzy (A, B, C) oficiálních ostravských dat ke zdejšímu nefunkčnímu „čipovacímu molochu“. Jelikož se bohužel občané dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ve všech svobodných sdělovacích prostředcích) jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají“, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinášíme proto občanům naopak na základě analýzy výše uvedených nových dat z února 2016 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim, jak neskutečně s občany někteří chytří zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Níže uvedená data přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem výše uvedeným úředním osobám a spolupracujícím představitelům Strany svobodných občanů (Svobodní) tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty. – Získaná dokumentace a konkrétní fakta jsou mj. k dispozici níže ve formátu pdf a kompletní data v pokračování článku zde. – Společenství webu Necipujtenas.CZ zjistilo analýzou výše uvedených oficiálních dat z února 2016 v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím následující údaje o špatném ostravském „čipovacím systému“:  

Dokument ke stažení v PDF:  

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf

 • 26. února 2016: Argumentační bitva s „eurounijními byrokraty“ o zachování přirozených práv/svobod miliónů českých občanů, chovatelů domácích zvířat, vůči povinným registrům, vynucování čipování, souvisejícím kontrolám soukromých obydlí a sestavování seznamů úředně povolených zvířat k chovu v privátních nemovitostech každého občana České republiky začala v Evropském parlamentu (EP) v Bruselu 25. února 2016. Vláda České republiky se tentokráte velmi překvapivě/jednoznačně postavila ve všech ohledech na odpor těmto šíleným idejím značné části členů EP! Dostalo se jí navíc vítané podpory od europoslance a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) – Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D. – jenž konzistentně hájí společně s aktivními občany ČR napříč společenskopolitickým spektrem již řadu let plné právo každého člověka a jeho rodiny na svobodný, poklidný, nerušený život se svými nejlepšími čtyřnohými přáteli bez invazivního vměšování jakékoliv veřejné moci! – Občané: Čas na vyjednání výjimky nebo urychlené vystoupení z Evropské unie (EU) je zde! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) varovalo ve svém článku z počátku února 2016 všechny občany České republiky před hrozivým vývojem situace v Evropském parlamentu. Za několik týdnů, 25. února 2016 v den neblahé vzpomínky na tzv. „vítězný únor 1948“, posléze opravdu EP schválil úděsnou deklaratorní rezoluci (nejde zatím o žádný závazný právní předpis), která předpokládá (nikoliv však nařizuje) další záměry a postup „eurounijních elit“ mj. ve věci postupného zavedení povinného čipování všech psů, koček, fretek na území států Evropské unie včetně České republiky pod pláštíkem tzv. boje za dosažení co nejlepších zdravotních/fyziologických/psychosociálních podmínek života domácích zvířat. Má jít mj. o vynucení povinných/jednotných registrů, evidence, seznamů úředně povolených zvířat chovaných v soukromí domácností, souvisejících kontrol a veterinárních opatření i u té poslední milované kočičky ve vlastnictví devadesátileté babičky třeba z Hané. – Není jistě bez zajímavosti, že něco takového si nedovolil ani Hitler, ba dokonce ani soudruh Stalin. Evropský byrokrat však ano! – Do čela ANTI-čipovacího a ANTI-byrokratického disentu se opět konzistentně postavil v obhajobě občanů České republiky poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. – Naopak k pomyslnému „zahraničnímu nepříteli“ přeběhl Vážený pan český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), jenž zase nadšeně propagoval zavedení vynucování jednotné registrace/čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Evropské unii a související represivní opatření veřejné moci mj. směrem ke slovenským, polským, maďarským, českým občanům pod pláštíkem nepravdivých argumentů (viz dokumenty z ministerstva vnitra a policejního presidia se vztahem k situaci v České republice) o tzv. úděsné situaci v ČR a vůbec ve střední Evropě s tzv. množírnami desítek tisíců štěňat/koťat. Podle mínění Váženého pana Pospíšila totiž prý jedině dokonalá registrace a kontrola dokáže zlikvidovat nelegální obchod se zvířaty, jejich bolest a naučí člověka slušnému chovaní k domácím čtyřnohým mazlíčkům přesně podle úředních předpisů schválených v Bruselu. – Jenže na celém světě se to ještě i přes dvě desítky let praxe v aplikování RFID transpondérů a souvisejících databází/kontrol nikomu nepodařilo. SwN k tomu takřka každý den zveřejňuje od roku 2013 ohromné množství faktických informací z celého světa včetně České republiky. Důsledné vymáhání čipování/registrace zvířat naopak přináší závažné celospolečenské problémy, které si báječně/finančně zajištění byrokraté a politici nedokáží v realitě vůbec představit. Neuvěřitelným způsobem posléze také narůstá stres a utrpení lidských bytostí, které zkrátka nemohou v praxi naplnit všechny takřka každoročně se zpřísňující předpisy pro chov jakéhokoliv zvířete. – Vážený pan europoslanec Petr Mach proto mohl 25. února 2016 poskytnout Společenství webu Necipujtenas.CZ a vůbec všem občanům ČR následující oficiální prohlášení k výše uvedené tristní/nebezpečné rezoluci EP: „HLASOVAL JSEM PROTI. NESOUHLASÍM ZA PRVÉ S TÍM, ABY EU URČOVALA JEDNOTLIVÝM STÁTŮM, JAKÝ MAJÍ MÍT SYSTÉM REGISTRACE ZVÍŘAT. ZA DRUHÉ SE DOMNÍVÁM, ŽE TENTO NÁVRH JE NEDOMYŠLENÝ A DÁVÁ KOMISI PŘÍLIŠNÉ PRAVOMOCI DÁLE ROZHODOVAT O ZPŮSOBU TÉTO REGISTRACE. AČKOLI NENÍ V NÁVRHU PŘÍMO ZMÍNĚNO POVINNÉ ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT, MÁM OBAVU, ŽE TOTO MŮŽE BÝT PRVNÍ KROK K JEHO USKUTEČNĚNÍ DO BUDOUCNA.“ – K Váženému panu europoslanci Machovi se přidala vláda České republiky, která prostřednictvím svého Stálého zastoupení ČR při EU vydala již 23. února 2016 své „Stanovisko ČR k dokumentu projednávanému v EP: Návrhy usnesení k otázce zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech“ určené pro jednání EP dne 25. 2. 2016 a rozeslané všem europoslancům ČR. Jasně zde uvedla: „Pozice ČR k projednávanému bodu: Jednotlivé návrhy usnesení NENESOU jasnou koncepci, pro kontrolní orgán ČR NENÍ zjevné, zda se má jednat o společný registr pro pohyb zvířat v zájmovém chovu, a to psů a koček, nebo o stanovení podmínek označování pro ostatní druhy zvířat ze skupin zvířat volně žijících (wild animals) nebo hospodářských (husy, křepelky), případně dalších druhů zvířat (hlodavci, plazi apod.). Stanovení bližších podmínek pro doposud tzv. neharmonizované druhy je vítáno. Je ale nutné objasnit, zda se deklarace vztahuje na přesuny za neobchodním nebo obchodním účelem. Pokud se jedná o časté zmínky o nelegálním obchodu, je potřebné si uvědomit, že ŽÁDNÝ DALŠÍ SYSTÉM REGISTRACE TOTO NEODSTRANÍ. DOVOLUJEME SI ŘÍCI, ŽE POZNÁMKY O NELEGÁLNÍM OBCHODU POKUD JDE O PSY, KOČKY A DALŠÍ ZVÍŘATA URČENÁ PŘÍMO DO ZÁJMOVÝCH CHOVŮ NEBO DO ZVERIMEXŮ, JSOU NADNESENÉ AŽ PŘEHNANÉ. OTÁZKA VYPOUŠTĚNÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT DO VOLNÉ PŘÍRODY JE OBLAST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NE PODMÍNEK OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A PŘESUNŮ. /.../ STANOVISKO ČR K NÁVRHŮM USNESENÍ: NEDOPORUČUJEME PODPOŘIT ANI JEDEN Z NÁVRHŮ USNESENÍ.“ – SwN včas upozorňuje, že schválenou rezoluci EP z 25. 2. 2016 využijí ekoteroristé, totalitně uvažující političtí aktivisté, lobbisté zastupující patřičný průmysl a služby, na ně navázání politici včetně některých fanatických ochránců zvířat k likvidaci přirozených práv/svobod občanů České republiky, dalších národních států EU, včetně silného/koordinovaného tlaku na Evropskou komisi (EK) tak, aby došlo k implementaci všech tezí z citované rezoluce EP do národních/právních systémů. Svobodný/tradiční chov psů, koček na území ČR by tak definitivně skončil se všemi následky pro jejich nynější chovatele na veškerém území členských států EU. Nedopusťme to! Papaláši spojení v mocném uskupení takřka napříč celou Evropskou unií chtějí kriminalizovat dosud nevinné občany České republiky a sebrat jim ještě to poslední, k čemu až doposud neměli v některých zemích střední Evropy přístup: milovaná domácí zvířata, související soukromí a svobodu. Už není kam ustupovat! – Příští argumentační bitva by měla v Evropském parlamentu proběhnout mj. ve věci vynucování čipování/registrace domácích zvířat ve druhém březnovém týdnu roku 2016. Tehdy pravděpodobně dojde k projednávání naprosto otřesné regulace (pozor, tady už jde do tuhého, neboť EK posléze dokáže s úspěchem takovou regulaci po ČR vyžadovat v rámci své právní přenesené pravomoci). Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou situaci monitorovat a přineseme Vám aktuální informace. (Pokračování zde .)

Kompletní nesouhlasné stanovisko vlády České republiky s legislativním opatřením EK a EP včetně dotčených dokumentu Evropské komise a Evropského parlamentu jsou k dispozici níže v souboru pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/european-parliament-resolution-to-mandatory-microchipping-registering-pets-of-private-owners-resistance-czech-government-mep-mach-svobodni-eu-cr-2016.pdf

 • 8. února 2016: Oficiální zápis z 13. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 20. ledna 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“ mj. ve věci podivného/netržního zdražování cen tepla, „4 – Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS““, „21 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“, „24 – Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu jara 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 20. ledna 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 20. 1. 2016 došlo k několika pozoruhodným úspěchům ostravských občanů, kteří předložili Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy své velice zajímavé podněty

Předně byl překvapivě schválen podnět Váženého ostravského/občanského aktivisty Ing. Jaroslava Novotného ve věci odvolání Váženého pana hejtmana Moravskoslezského kraje z funkce v odborné pracovní komisi Statutárního města Ostravy s působností v oblasti zásobování Ostravanů tepelnou energií v rámci spol. Veolia Energie ČR, a.s.

Městské vedení také přislíbilo na opakované výzvy občanů pozitivní změny v dalším „motivačním nevynucování“ používání čipových karet ODISek. Mělo by dojít naopak k větší diverzifikaci jízdného a zkomfortnění služeb v ostravské hromadné dopravě. Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák vyzval zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ k předložení navrhovaných variant řešení, které také obdržel dne 3. února 2016 s prosbou o jejich veřejné projednání.

Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy navíc přislíbil po neustálých apelech občanů, že Vážené ZSMO projedná a odpoví 17. února 2016 Váženému Petru Hadaščokovi nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) na jeho oficiální podnět ze dne 6. ledna 2016 k prošetření celé situace (viz dokumenty zde) s cenzurním zásahem Váženého ZSMO, který byl veden vůči občanům a části zastupitelů mj. ve věci dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Macha (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Výše uvedení byli zlovolně odstaveni od diskuse při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015. Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR, zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož nemohli v diskusi vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34 Váženého ZSMO. Vážený pan europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení: tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Chybuje přitom každý včetně Váženého ZSMO: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout nápravu. Ostravští zastupitelé to několikrát na přímé a veřejné dotazy občanů odmítli učinit. Vše se tak nedalo v klidu a míru vyřešit.

Vážená paní náměstkyně pro otázky životního prostředí navíc informovala občany dle jejich dotazů o postupu prací na novelizaci tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů. Pozvala v této souvislosti Váženého pana Petra Hadaščoka nst. na osobní konzultace. Nicméně ani později nepředložila občanům na jejich ústní a písemné výzvy k připomínkám vlastní text navrhovaných úprav ve vyhlášce.

Vážený pan primátor také tentokrát přistupoval velice vstřícně a ohleduplně k diskutujícím seniorům, kterým umožňoval pronášet jejich projevy i nad časové limity stanovené ZSMO k jednotlivým bodům programu, avšak vždy se slušným upozorněním, nicméně korektně bez cenzurních zásahů. Dokonce posléze lidem garantoval, že ostravské politické vedení bude usilovat o opravdový dialog s občany ve věci společné participace na plánovaném rozvoji města; rozhodně nepůjde, tak jako v minulosti, o nějaké „marketingové finty“ na voliče.

Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc seznámil Vážené ZSMO s výsledky udílení (Anti)Ceny „Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Největšího „Čipáka“ nominovali lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu., kdy např. docházelo k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol, případně k jiným nepřijatelným opatřením v kontradikci s obhajobou občanských přirozených práv/svobod. Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu stal ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací: Největšího „Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. Porota dále udělila: Čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. – Vážené ZSMO odměnilo laureáty svým upřímným potleskem. 

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu jara 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 20. ledna 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-13-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-20-1-2016.pdf

 • 3. února 2016: Návrh stručného nástinu řešení platebních a identifikačních prostředků občanů v MHD v Ostravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu a zaměření na konkrétní skupiny obyvatelstva. –  Východiska pro zpracování návrhu: Vážený pan JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak a nynější radní Statutárního města Ostravy pro dopravu, v tisku na počátku února 2016 prohlásil v reakci na protesty občanů vůči „motivačnímu vnucování“ používání čipových karet, že by do pár měsíců mohli třeba cestovat všichni senioři v ostravské městské hromadné dopravě (MHD) pouze na občanský průkaz. Nikdo by je k žádnému externímu očipování, platbám za čipové karty ODISka, fotografa atd. nenutil. Podobně se vyjádřil také při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 20. ledna 2016, kdy označil nátlakové metody směřující k používání už jedině ODISky za neblahou „vývojovou mezifázi“ s nutností „kritické revize. Veřejně tehdy zároveň nabídl spolupráci zástupcům Společenství webu Necipujtenas.CZ. Vyzval je k předložení vstřícného řešení sporných otázek v ostravské MHD, kterou v drtivé většině provozuje silně dotovaný Dopravní podnik Ostrava, a.s. (DPO; základní jmění 3.376.764.850,- Kč). DPO vlastní ze sta procent Statutární město Ostrava. Soukromí dopravci v MHD, kteří by dokázali poskytnout konkurenční a komfortnější formy přepravy přímo v Ostravě: však bohužel prakticky neexistují. – Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto předkládá Váženému panu radnímu pro dopravu Semerákovi následující návrh řešení platebních/identifikačních prostředků občanů v MHD v Ostravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu a zaměření na konkrétní skupiny obyvatelstva. Nynější stav (únor 2016), kdy je na občany cestující v MHD neustále pohlíženo jako na pokusné králíky, jsou na ně používány „motivačně/bezvýchodné/nátlakové metody“, aby takřka povinně kupovali pouze jednu/hlavní preferovanou formu prokazování dlouhodobého jízdného (ODISka), kdy jsou cestující považováni za neřku-li jakési „dojné krávy“ pro aplikaci dotací a totalitních metod řízení společenských vztahů: něco takového nyní doufejme konečně přestane! Níže popsaný nástin řešení vznikl mj. díky odborné/vstřícné a pro-bono konzultaci s Váženým panem Ing. Josefem Novotným, dopravním specialistou, členem Strany svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Vážený pan Ing. Novotný je absolventem oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE. Je také členem odborné dopravní komise na Praze 12. Dlouhodobě se ve svých článcích specializuje na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni. Pro ostravské odborníky na dopravní otázky doporučuje v rámci základní orientace stále aktuální práci Jany Rausové: „Technologie odbavování cestujících v IDS JMK a možnosti jejího zlepšení“ (dostupná online zde). –  Svobodomyslní občané/spotřebitelé/voliči/cestující všem výše uvedeným lidem dobré vůle děkují za jejich poctivou snahu o pomoc zle tísnným Ostravanům!

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf

 • 29. ledna 2016: Dokonce jen jeden aktivní občan ještě stále může i v České republice změnit celý špatný systém: Chovatelka dvou malých pejsků dokázala v Přerově díky spolupráci veterinárních specialistů, některých vstřícných politiků a odborníků z Ministerstva vnitra České republiky novelizovat nebezpečnou „čipovací vyhlášku“! – Přerovští politici a úředníci nakonec museli oficiálně uznat závažná zdravotní rizika vynucování implantací cizích RFID předmětů do živých těl zvířat a povolit ve své vyhlášce výjimky z čipování na základě předložení potvrzení od zvěrolékaře! Městské vedení bylo také nuceno na pokyn Ministerstva vnitra ČR upustit od povinného čipování již otetovaných zvířat! Celkový počet zatím zjištěných „generálních pardonů“ z některými městy a obcemi vymáhaného nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat se tak v České republice přehoupl nejméně přes 212 případů! – Přerovská „čipovací kauza“ také jasně ukazuje: K uznání nezákonnosti ostravské „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 stačí jen jeden/jediný aktivní občan s potvrzením od veterinárního specialisty, že nelze jeho dané konkrétní zvíře označit mikročipem ze zdravotních důvodů. Pak by musela být neprodleně novelizována i ona neslavná/nekompromisní/špatná ostravská vyhláška o tzv. povinném čipování všech městských pejsků! – Tento postup lze aplikovat v celé České republice! „Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mj. ve věci zdokumentovaných nezákonností, diskriminace aj. problémů zjištěných v rámci legislativního procesu schvalování tzv. městských „čipovacích vyhlášek“, které nutily občany/chovatele pejsků k označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka invazivními RFID transpondéry často pod hrozbou likvidačních pokut. – Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje. „Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů ještě následně získal v lednu 2016 potřebné písemné materiály dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím také přímo z Magistrátu města Přerova. – Dnes se tedy soustředíme právě na tzv. „čipovací kauzu“ v tomto městě. Přerov (přibližně 44.278 obyvatel) je město v Olomouckém kraji, zhruba 21 km jihovýchodně od Olomouce. Jeho zastupitelé se rozhodli uvalit na své občany/chovatele pejsků v prosinci 2008 formou obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 tzv. „čipovací břemeno“ s platností od 1. ledna 2009. Od té doby byla tato obecně závazná vyhláška třikrát novelizována. Přerovští zastupitelé se totiž dopustili v rámci svého legislativního procesu v letech 2008 a 2009 celé řady závažných pochybení, která se podařilo odstranit až díky aktivní chovatelce dvou malých pejsků/yorkšírů. Tato pozoruhodně statečná žena se nehodlala smířit s neférovou/nátlakovou/městskou „čipovací akcí“ a nakonec v praxi dokázala to, že byť by i jen jeden odhodlaný/vytrvalý občan dokázal i v České republice změnit celý špatný systém díky etické spolupráci veterinárních specialistů, vstřícných politiků a odborníků z Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR). – Výše uvedená chovatelka napsala na konci srpna 2009 na Ministerstvo vnitra ČR svůj rozhořčený podnět. Vysvětlila v něm mohutné problémy, které v Přerově způsobila pejskařům právě vyhláška č. 5/2008. Požádala o přezkum předmětné vyhlášky a nápravu situace, jelikož ji městští úředníci sdělili, že zkrátka musí dát očipovat své dva malé, řádně/viditelně otetované, do plemenné knihy zapsané nejlepší čtyřnohé kamarády. Její argumenty podložené odbornými veterinárními zprávami o nebezpečnosti dvojího označování zvířat, nesmyslnosti takového přístupu a závažných zdravotních rizicích nastřelování cizích RFID předmětů do živých těl zvířat nejprve nevzali v Přerově vážně. Místní úředníci pořád sveřepě trvali jedině na bezvýjimečném povinném čipování všech psů. Posléze už ani nereagovali na zcela relevantní chovatelčiny dotazy. – V takové situaci zasáhlo během září 2009 na výzvu dotčené chovatelky jakožto dozorový orgán Ministerstvo vnitra České republiky. Vyzvalo svým oficiálním dopisem přímo Váženého pana přerovského primátora k vysvětlení a nápravě. MV ČR navíc samo od sebe zjistilo: Přerovské politické vedení požadovalo ve své vyhlášce nad rámec zákona nejen čipování již otetovaných zvířat, nýbrž dokonce také povinné/placené registrace osobních údajů pejskařů do registru, který plně provozovala soukromá firma mimo pravomoci samotného města. Něco takového by bylo možné pouze na dobrovolné bázi se souhlasem dotčených osob. Nikdo samozřejmě přerovským radním nebránil, aby své chovatele nejlepších čtyřnohých přátel člověka zaevidovali do své vlastní/zákonné databáze a za městské peníze. MV ČR ke všemu chtělo informace: Jak přerovští úředníci postupují, když některý občan odmítne zpracování svých osobních údajů soukromou firmou, na což má každý plné právo. (Právě tato otázka nebyla nakonec nikdy uspokojivě zodpovězena.) – Na konci září roku 2009 napsala chovatelka dvou yorkšírů na MV ČR další dopis: proč trvá vyřešení jejího podnětu tak dlouho a stále se nic neděje. Dle jejího poznatku: Přerov už tzv. „masíroval“ obyvatele mohutnou propagandou o prospěšnosti/povinnosti čipování a za neuposlechnutí hrozily každému likvidační pokuty. Chovatelka dále vysvětlila, že ve městě existuje vůči vynucování nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat velký odpor, nicméně ne každý člověk dokáže vést s úřady vyčerpávající korespondenční bitvu podloženou vhodnými argumenty. Proto se k tomu odhodlala alespoň ona. – Město Přerov odpovědělo Ministerstvu vnitra svým dopisem ještě v září 2009. Kupodivu v něm popravdě přiznalo: Moc dobře ví o případech, kdy veterinární lékaři odmítají označovat psy mikročipem ze zdravotních důvodů! Přerov to prý plně akceptuje (SIC!). Přesto se zdejší radní domnívali, že vynucování čipování ve svém celku nemá žádné negativní zdravotní účinky (SIC!). Nicméně jestliže veterinář označení zvířete v daném konkrétním případě nedoporučí: Přerov to bude plně respektovat! Městské politické vedení dále vyjádřilo názor: Obec má právo uložit svým občanům také ty povinnosti, které zákon vůbec neupravuje, tedy např. placenou registraci do soukromé databáze osobních údajů. Paradoxně přitom odkázalo na ne zcela jednoznačné stanovisko MV ČR z 13. listopadu 2008, které schválilo přerovskou vyhlášku č. 5/2008 v původním znění i se všemi později samotným ministerstvem kritizovanými nezákonnostmi (SIC!). – Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, odepsala na konci listopadu 2009 po shromáždění nutných dokumentů a po podrobné analýze právního stavu všem dotčeným stranám sporu, že Přerov porušil svou vyhláškou zákon. Nabídla proto městskému vedení metodickou pomoc při odstranění problémů, které byly v přerovském „čipovacím/podzákonném předpisu“ nalezeny. Vážená paní Ing. Kostruhová zároveň připomněla: Město opakovaně deklarovalo, že nebude vynucovat označení psů čipem v případech, kdy to zvěrolékař nedoporučí z hlediska možných zdravotních rizik, komplikací apod. Nicméně MV ČR varovalo: Samotná vyhláška musí být novelizována, jelikož jinak by nemohly být žádné zdravotní výjimky vůbec udělovány! (Viz tehdy i v roce 2015 stále platné oficiální stanovisko Ministerstva vnitra České republiky z 23. listopadu 2015:V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“) MV ČR proto oficiálně vyzvalo Váženého přerovského pana primátora k nápravě situace. – Přerovští radní se nakonec rozhodli ustoupit a vyhovět většině výtek MV ČR. V průběhu ledna 2010 proběhla nutná jednání a schůzka se zástupci ministerstva vnitra. Byla zpracována novela vyhlášky. Patnáctého února 2010 odesílají úředníci z Přerova novelizovanou vyhlášku ke schválení na MV ČR. Obsahuje také oficiální uznání/umožnění výjimek z čipování ze zdravotních důvodů v následujícím znění: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.Bohužel vynucování poskytování osobních údajů pejskařů do soukromého registru očipovaných zvířat přerovští politici odmítli ze své vyhlášky odstranit i přes důrazný/opakovaný nesouhlas MV ČR a upozornění na možné občanské žaloby. Již 18. února 2010 pak Ministerstvo vnitra České republiky svým právním rozborem výše uvedenou novelizaci přijímá a považuje ji i přes přetrvávající výhrady za souladnou se zákonem (SIC!). Dvanáctého dubna 2010 ji pak schválilo Vážené Zastupitelstvo města Přerova po velice zajímavé diskusi. Tehdy se jednoznačně vůči jakémukoliv vynucování čipování zvířat vymezil Vážený pan zastupitel Břetislav PassingerKSČM, jenž důrazně trval na osvobození občanů z tzv. čipovací povinnosti; implantace RFID transpondérů musí být dle jeho názorů pouze dobrovolné; k označení každého pejska stačí tradiční a prověřená známka; nikdo by neměl být nucen k čipování, když navíc už řádně platí městu poplatek z držby svého čtyřnohého kamaráda a vhodným způsobem o něj pečuje; občanům by zkrátka neměl nikdo žádné čipování nikdy nařizovat. Vážený pan zastupitel Passinger požadoval zrušení vyhlášky jako celku a nebo její změnu na svobodu volby chovatele tak, jak si chce kdo nechat svého psa označit. Podobně Vážený pan nynější přerovský primátor (2016), tehdejší zastupitel/právník Mgr. Vladimír Puchalský (nestraník za uskupení „Nezávislá volba“ zvolený roku 2006 v rámci subjektu „Společně pro Přerov“: koalice „Nezávislé volby“ a „Strany zelených“) poukazoval na tristní definici tzv. trvalého označování, protože za jistých okolností může být za takovou formu označení považována dokonce také známka, pokud by město přesně nedefinovalo, co se pojmem trvalé označení myslí dle dikce zákona o ochraně zvířat proti týrání, jelikož z výše uvedené legislativy vyplývá: psy nelze povinně označovat dvakrát. – MV ČR pak na konce dubna 2010 opět potvrdilo: přerovské zastupitelstvo přijalo svůj „čipovací/právní předpis“ i se zdravotními výjimkami z implantací RFID transpondérů v souladu se zákonem a vše je OK. Odpovědnost za případné občanské žaloby byla ponechána plně na bedrech přerovského politického vedení. – Oficiální vyjádření Magistrátu města Přerova z 19. ledna 2016 k celé „čipovací kauze uvádí: „Ke změně došlo první novelizací tj. dnem 02.05.2010, kdy nabyla účinnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o trvalém označování psů, vydaná Zastupitelstvem města Přerova dne 12.04.2010 (dále jen „OZV č. 1/2010“) a jenž výše uvedené znění článku 3 odst. 1 doplnila o možnost zprostit chovatele povinnosti označit psa mikročipem, pokud se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést. Touto úpravou je respektován odborný názor veterinárního lékaře, jenž označení psa mikročipem nedoporučí a současně je zachován soulad s ustanovením § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů, v němž je mj. uvedeno, že povinnost chovatele trvale označit psa stanovená v obecně závazné vyhlášce se nevztahuje na psa, který již byl označen.“ Každý chovatel pejska tak může v Přerově od počátku května 2010 až dodnes (2016): „Doložit potvrzení veterinárního lékaře, že ze zdravotních důvodů nelze trvalé označení mikročipem provést (žádné odborné zprávy či posudky nejsou požadovány), přičemž o přiznání této výjimky nemusí žádat. Praxe je taková, že žádné žádosti chovatelů o udělení výjimky evidovány nemáme, pouze u příslušného chovatele máme doloženy doklady pro přiznání schválené výjimky ve vyhlášce.“ – Přerovská „kauza“ také jasně ukazuje: K uznání nezákonnosti ostravské „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 stačí jen jeden/jediný správně a konzistentně argumentující aktivní občan s potvrzením od veterinárního specialisty, že nelze jeho konkrétní zvíře označit mikročipem ze zdravotních důvodů. Pak by musela být novelizována také celá neslavná ostravská vyhláška o tzv. povinném čipování všech zdejších městských pejsků! – Tento postup lze aplikovat v celé České republice! Výše uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“), dále včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD a úředníků z města Přerova, které zastřešuje Vážený pan primátor/zastupitel/právník Vladimír Puchalský (nestraník za uskupení „Nezávislá volba“ zvolený v rámci subjektu „Společně pro Přerov“: koalice „Nezávislé volby“, „Věcí veřejných“ a „Strany zelených“). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; dále žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá Magistrátem města Přerova dne 7. ledna 2016 pod č.j. MMPr/002530/2016/OE/Bar a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 19. ledna 2016 ještě před uplynutím zákonné lhůty pro vyřízení pod č.j. MMPr/008468/2016/OE/Bar. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) obdržel od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) elektronicky výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR 24. listopadu 2015 a z Magistrátu města Přerova 20. ledna 2016; http://www.prerov.eu .

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/chovatelka-dokazala-porazit-nebezpecny-cipovaci-system-prerov-musel-novelizovat-vyhlasku-celkem-pres-212-zdravotnich-vyjimek-z-cipovani-cr-2016-2008.pdf

 • 26. ledna 2016: Stanovisko profesionálů z dopravně-inženýrské společnosti UDIMO s více než čtyřiadvacetiletou praxí v oboru: Vážený pan ostravský primátor Macura se mýlí a dává přednost osobním dojmům místo faktů; naopak Vážený pan stavebník Válek a jeho kolegové/občané jsouplném právu! Přesto jim ostravští politici odmítli pomoci tak, aby mohli za rozumných podmínek stavět a napojit se na zcela vyhovující místní komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy! Jiným občanům však na stejném místě a za stejných podmínek nikdo žádné problémy nedělal! – Společenství webu Necipujtenas.CZ v roce 2015 několikrát upozornilo Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy na nezáviděníhodnou situaci občanů/stavebníků kolem Váženého pana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) z Ostravy, kterému místní politická reprezentace dále brání v rozporu s platnou legislativou i dobrými mravy v řádném napojení na zcela vyhovující veřejnou komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy. Jiným občanům však na stejné ulici nikdo žádné problémy nedělal. Mohli v Ostravě v tomtéž prostoru a za totožných podmínek stavět své domy: připojit je na zdejší vhodnou cestu. – Vážený pan Válek získal ke svému případu v lednu 2016 zcela jednoznačné/písemné/oficiální stanovisko profesionálů z dopravně-inženýrské společnosti „UDIMO, spol. s r.o.“, která působí na trhu již od roku 1991 a za více než 24 let své praxe realizovala nejednu prestižní zakázku. Výše uvedené stanovisko vysvětluje mj. všem ostravským politikům, že: „podmínky pro provoz na dané komunikaci jsou vyhovující“ (viz plné znění dokumentu níže). – Obzvláště by se nad celou situací měl nyní znovu zamyslet Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) a přehodnotit svůj evidentně podivný názor, který si učinil na základě pouhého osobního dojmu a nikoliv faktů. Váženého pana primátora totiž ve druhé polovině roku 2015 občané/stavebníci kolem Váženého pana Válka veřejně před zraky novinářů a širokého spektra občanů několikrát naléhavě/opakovaně prosili o účinnou pomoc přímo v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO). Jenže například 9. září 2015 tvrdil Vážený pan primátor Macura Váženému panu Válkovi a všem jeho zle tísněným kolegům: „Ta cesta je široká dva a půl metru a nevejdou se tam ani tři lidi vedle sebe, tzn., že jakmile jednou dají povolení, aby tam jezdilo auto, tak není kde, aby se to druhé vyhnulo. Historicky se nějaká povolení dala a obvodní Zastupitelstvo se v tuto chvíli zdráhá další povolení vydávat, dokud se ta komunikace nezkapacitní. O tom se vedou ta jednání. Není to tak, že by Rada města nebo obvodní Zastupitelstvo Polanky tu situaci neřešilo. Doporučil těm, kteří mají pochyby, aby se tam zajeli osobně podívat. On se tam podívat byl.“ Posléze 14. října 2015 Vážený pan primátor Macura při dalším jednání Váženého ZSMO opětovně přítomné veřejnosti a zastupitelům sdělil: „Byl se na tom místě opakovaně podívat, a ta komunikace, o kterou jim jde, je skutečně neprůjezdná (jde samozřejmě o naprostý nesmysl, viz vysvětlení odborníků a dokumentace níže, pozn. autora). Zajímalo by ho, kdo ponese zodpovědnost ve chvíli, kdy tou komunikací neprojede například vozidlo záchranné služby, požárníků nebo někoho jiného kvůli tomu, že tam budou napojeny rodinné domy. Je toho názoru, že ta situace by se měla vyřešit. Stavebníci by měli mít možnost řešit svou individuální bytovou výstavbu, ale musí to být v souladu se zákonem. Nakonec zopakoval, že Vážené Zastupitelstvo města nemá v dané věci o čem hlasovat.“ – Právní výklad k této věci je však takový, že stavebníci splnili vše, co jim zákony, územní plán a dokonce dobré mravy, etika, ukládají. Naopak ostravští politici dále odmítají celou záležitost vstřícně řešit už přes šest let a to zatím i v lednu 2016. Za určitých okolností totiž může Vážený pan primátor a Vážené ZSMO opravdu řídit/úkolovat jak starosty, tak samotné ostravské městské obvody, jejich činnost, vykonávat nad nimi dozor, pomáhat starostům při komunikaci s občany; ZSMO může upravit své vnitřní předpisy jako je např. Statut města, který se ostatně novelizuje na skoro každém jednání Váženého ZSMO apod. Není důvodu: proč by se mělo město zbavovat této příležitosti jak občanům konečně pomoci. Váženému panu Válkovi ani dalším stavebníkům navíc Vážený pan primátor ani na veřejnou/opakovanou výzvu Váženého pana Válka a jeho kolegů žádnou schůzku ani jednání nepřislíbil. S Váženým panem starostou dotyčného ostravského obvodu, kde daný problém neustále přetrvává, však dle svých slov Vážený pan primátor několikrát jednal. Rozhodně tedy nejde o spravedlivý postup. Pokud by opravdu chtěl Vážený pan primátor situaci smírně vyřešit: mohl například pověřit někoho ze svého týmu, aby na celou záležitost dohlédl jako mediátor a tento člověk by mu pak podával nezkreslené informace, předkládal by všem stranám s pověřením Váženého pana primátora návrhy na vstřícné řešení apod. K takovému pozitivnímu vývoji situace však nedošlo. Navíc Statut města Ostravy hovoří např. v článku č. 6 takto: „Orgány města a jejich pravomoc“, odstavec „(9) Primátor uděluje pokyny starostům městských obvodů a plní další povinnosti podle zvláštních zákonů.“ Ke všemu článek č. 6 Statutu: „(2) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené statutem zastupitelstvu městského obvodu.“ Článek č. 2 jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy zní: „Pravomoci zastupitelstva města. (1) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech stanovených zákonem o obcích. (2) Zastupitelstvo města rozhoduje i o dalších věcech, jejichž rozhodování si vyhradilo.“ – Stavebníci shromáždění kolem Váženého pana Válka už navíc získali důležitý judikát české justice, který jim dává v podobné kauze zcela za pravdu. Nezákonné zabraňování občanům ze strany politiků v připojení stavebních parcel na veřejnou komunikaci tak může skončit v případě setrvalého odmítání řešení tohoto palčivého problému až u soudu. Celý případ již několik měsíců řeší mj. veřejná ochránkyně práv občanů.

– Vážený pan primátor si zkrátka evidentně názor učinil i bez konzultací s odborníky na dopravní problematiku, což sdělil ve svém výše citovaném prohlášení mj. při veřejném jednání ZSMO dne 9. září 2015. Stačila mu návštěva dané lokality osobním automobilem, aby už měl ve věci jasno. Vycházel tedy z prostého dojmu. Naopak studie profesionálů specializovaných na dopravu, projekty a inženýrské sítě z firmy UDIMO prokázala vhodnost a soulad s předpisy ve věci napojení stavební parcely Váženého pana Válka na místní jedno-pruhovou komunikaci (viz dokument níže). Stávající cesta, na kterou se Vážený pan Válek a jeho kolegové nemohou díky špatnému jednání politiků v Ostravě připojit, a kterou označil Vážený pan primátor za tzv. neprůjezdnou (viz výše), je v majetku Statutárního města Ostravy, které ji svěřilo do správy městskému obvodu Polanka. Celá situace díky tomu vypadá: jako by šlo o záměrné blokování jakékoliv výstavby v prostoru pozemků Váženého pana Válka, mimo schválený územní plán, mimo zákonné důvody, a to i za cenu finanční likvidace dotčených stavebníků, jejich rodinných příslušníků. Mnoha dalším občanům je totiž v dané lokalitě podobnými způsoby mimo přesnou definici zákona taktéž bráněno v napojení na předmětnou komunikaci a tedy také v plnohodnotné výstavbě již přes 6 let.

Zdroj: Elektronická komunikace mezi Váženým panem Stanislavem Válkem (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ z 9. ledna 2016; dále telefonický rozhovor mezi výše uvedenými osobnostmi ze dne 26. ledna 2016; přepisy a komentáře z oficiálních jednání Váženého ZSMO: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/stanovisko-profíku-z-dopravne-inzenyrske-spolecnosti-udimo-ostravsky-primator-tomas-macura-se-myli-cesta-vyhovuje-obcan-valek-mel-pravdu-cr-2016.pdf

 • 22. ledna 2016: Ústavní soud České republiky se zastal svobodomyslných občanů, kteří odmítli akceptovat invazivní zásahy do lidského/živého těla způsobené neústavním chováním veřejné moci ve věci plošného vynucování očkování! Ústavní soud také odmítl akceptovat neústavní metody tzv. „legislativního násilí“: nesmí být používány vůči občanům ČR, kteří je evidentně odmítají přijímat na základě své konzistentně/veřejně prezentované výhrady svědomí, přesvědčení nebo víry! Stejný postoj ústavního soudu lze navíc očekávat v případě obhajoby přirozených práv/svobod chovatelů zvířat disentujících proti vynucování tzv. povinného/invazivního čipování živých tvorů v jednotlivých městech pod hrozbami likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand úředních osob“! Obzvláště zástupci ANTI-čipovacího disentu v Ostravě reprezentovaní mj. Petrem Hadaščokem nst. dostávají nyní do ruky další silné argumenty pro úspěch své případné ústavní stížnosti vůči povinnému nastřelování cizích RFID elektronických předmětů do zvířat nebo případně už i člověka! Výše uvedené rozhodnutí ústavního soudu z 22. prosince 2015 podepsal Vážený pan soudce JUDr. Ludvík David, CSc. Ústavní soud České republiky (ÚS ČR) tento dokument zveřejnil 20. ledna 2016 v rámci výkonu svého konstitučního mandátu a jakožto garant dodržování ústavního pořádku, ochrany přirozených práv/svobod všech občanů ČR. Tisková mluvčí ÚS ČR mj. vysvětlila, že v České republice vlivem špatného postupu orgánů veřejné moci bylo porušeno základní právo stěžovatelů na svobodu svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. – Občané/stěžovatelé uspěli se svými námitkami vůči zásahům do jejich „základní svobody myšlení a svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále I. ÚS 1253/14 3 jen „Úmluva“), a dále do práva na péči o dítě podle čl. 32 odst. 4 Listiny, do nedotknutelnosti osoby podle čl. 7 Listiny a do práva na ochranu zdraví podle čl. 31 Listiny“. Argumentovali tím, že se „rozhodli svoji nezletilou dceru nenechat očkovat z důvodu svědomí a myšlení, svého etického, racionálního i filozofického přesvědčení, jakož i z přesvědčení o nejlepším zájmu dítěte při ochraně jeho zdraví“. „Stěžovatelé považují očkování za rizikové a jeho odmítnutím chtějí ochránit zdraví své dcery. Povinné očkování je v rozporu s vnitřní složkou jejich svědomí jako vnitřního normativního systému, resp. s jejich vnitřním přesvědčením sekulárního charakteru, které požívá stejné ochrany jako přesvědčení náboženské a nemůže být předmětem přezkumu ze strany správních orgánů.“ „Jsou přesvědčeni, že na jejich případ dopadají závěry nálezu ze dne 3. 2. 2011 sp. zn. III. ÚS 449/06, v němž Ústavní soud vymezil podmínky, za nichž nelze rodiče ve výjimečných případech sankcionovat za nepodrobení dítěte povinnému očkování. Všechna nálezem vymezená kritéria stěžovatelé splnili; v daném případě by měla být respektována autonomie osoby a s ohledem na absenci materiální stránky přestupku by neměli být sankcionováni. Odmítnutí povinného očkování dcery vnímají stěžovatelé i jako projev svého práva na péči o dítě, resp. práva dítěte na rodičovskou péči. Uložením sankce jsou přitom odrazováni od toho, aby o dítě pečovali v souladu se svým myšlením, svědomím a přesvědčením. Stěžovatelé zdůraznili, že nezletilá je zdravé dítě, které navštěvuje lékaře zpravidla jen za účelem preventivních prohlídek. Uložením pokuty pak bylo zasaženo též do jejich vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny. 8. Stěžovatelé jsou příznivci homeopatické léčby a nedůvěřují očkovacímu systému v České republice, který podle jejich přesvědčení výrazně podceňuje rizika očkování. Očkování může být nebezpečné a nikdo jim nemůže zaručit, že po něm jejich dítě neutrpí závažnou újmu.“ Stěžovatelé dále „zdůraznili, že postoj prezentovaný v ústavní stížnosti zaujímají konzistentně po celou dobu řízení, a to zejména s ohledem na každodenní práci stěžovatelky s dětmi trpícími poruchami autistického spektra a na přesvědčení, že tyto poruchy mohou mít souvislost právě s očkováním“. – ÚS ČR konstatoval, že: „Podle čl. 15 odst. 1 věty první Listiny „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.“ Podle čl. 9 odst. 1 věty první Úmluvy „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání (…).“ V obdobném znění je tato svoboda zakotvena rovněž v čl. 18 odst. 1 větě první Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) a pro účely aplikace práva EU též v čl. 10 odst. 1 větě první Listiny základních práv Evropské unie. Svoboda myšlení a svědomí se již dříve stala obsahem čl. 18 Všeobecné deklarace lidských práv.“ „Ač je nyní předmětem přezkumu sekulární, tedy světská výhrada svědomí, Ústavní soud přejímá obecně aplikovatelné závěry ze svého nálezu ze dne 3. 2. 2011 sp. zn. III. ÚS 449/06 (N 10/60 SbNU 97), který se zabýval náboženskou výhradou svědomí jako projevem vycházejícím ze svobody vyznání nebo víry. /…/ Posouzení Ústavního soudu (tehdy, pozn. autora) vyústilo v závěr, že základní právo stěžovatele svobodně projevovat své náboženství nebo víru (čl. 16 odst. 1 Listiny) může být ohroženo a že omezení výkonu tohoto práva zákonnou povinností podrobit se očkování (srov. čl. 16 odst. 4 Listiny) nemusí být v případě stěžovatele nezbytné.“ – ÚS ČR dokonce popsal uznatelné projevy výhrady svědomí, které se dají použít například kromě očkování také na zásadové odmítání čipování:V rozhodnutí diktovaném svědomím splývá pro jednotlivce závazná mravní norma s jím vyhodnocenou situací, s určitým skutkovým stavem; rozhodnutí diktované svědomím spočívá na existenci svědomí samotného, nikoli na specifických náboženských nebo ideologických představách. Znakem svědomí je kromě souvztažnosti k normě i situaci též osobní prožitek bezpodmínečné povinnosti.“ „Hodnotitelnou podobu nabývá svoboda svědomí až v interakci s okolím, především při komunikaci s jinými lidmi (vnější stránka svobody svědomí). Ústavní garance svobody svědomí získává reálnou hodnotu teprve tehdy, je-li možné ji projevit veřejně, navenek identifikovatelným způsobem; bez možnosti takového projevu by pozbyla významné části svého smyslu (k tomu srov. b. 33). Svoboda svědomí může být vyjádřena navenek v podobě názoru, postoje, přístupu ke konfliktu, a to právě v podobě výhrady svědomí. Tato výhrada je konkrétním projevem vůle, kterým jeho nositel (adresát ústavně chráněné svobody svědomí) oponuje stanovisku určité autority včetně veřejné moci. Půjde obvykle o stanovisko požívající obecný respekt či alespoň formální závaznost. Věcný obsah projevené výhrady svědomí přitom nemusí splňovat požadavek absolutní (objektivní, nevyvratitelné) pravdivosti, ani nemusí zavazovat nositele svobody svědomí do budoucna. Je však hoden relevantního a kvalifikovaného zvážení tím spíše, že jde o důvod okamžitého a naléhavého rozhodnutí jednotlivce v konkrétní situaci. Zvláštní význam má v popsaných souvislostech výhrada svědomí projevená vůči zákonem stanovené povinnosti, individuálnímu právnímu aktu nebo jinému postupu orgánu veřejné moci. Zákonodárce považoval za nezbytné garantovat na ústavní úrovni v ustanovení čl. 15 odst. 3 Listiny oprávněnost výhrady svědomí (jakož i náboženského vyznání či víry) vůči povinnosti vykonávat vojenskou službu. Nejde však o jedinou právem aprobovanou situaci, v níž může být výhrada svědomí projevená in concreto akceptována, jakkoli jde o výjimku z obvyklého způsobu jednání či obecně respektovaného pravidla. Výhradu svědomí může projevit například zdravotnický pracovník již zmíněným odmítnutím zdravotní služby (b. 35 in fine).“ „V souladu s výše předestřenými argumenty nelze z ústavněprávního přezkumu vyloučit sekulární výhradu svědomí, jestliže byla podrobena tomuto přezkumu – se závěrem o možné přípustnosti výjimky z povinného očkování – náboženská výhrada svědomí (výhrada založená na právu svobodně projevovat své náboženství nebo víru podle čl. 16 odst. 1 Listiny). Na rozdíl od výhrady opřené o náboženství nebo víru může mít sekulární výhrada svědomí nejrůznější obsah, vždy determinovaný konkrétním přesvědčením, které nositele základního práva k této výhradě motivuje. To však neznamená, že by důvody sekulární výhrady neměly být přezkoumávány a že by nemohly vést k obdobné výjimce, jaká byla Ústavním soudem potenciálně otevřena pro výhradu založenou na projevu náboženství nebo víry.“ „Z existence výše citovaného nálezu a jeho posouzení problematiky v ústavněprávní rovině (b. 28) vyplývají následující postuláty na oprávněnost světské výhrady svědomí, jež musí být naplněny kumulativně. Jsou jimi (1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí, (2) naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí, (3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a (4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít. Ústavní soud požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována. Explicitně to plyne z příslušných pasáží jeho nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06 (část IV. ab initio, část IV./d tamtéž, zde b. 29), kde se s kogentním akcentem uvádí, že orgán veřejné moci rozhodující o očkovací povinnosti „musí (…) vzít v potaz výjimečné stěžovatelem tvrzené důvody toho, proč se odmítl podrobit očkování“, a v případě existence okolností, zásadně hovořících pro zachování autonomie dané osoby, orgán veřejné moci pak i při vnímání konkrétně působícího veřejného zájmu „nesmí (…) povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat“.“ „Ústavní relevance tvrzení, která jsou obsahem světské výhrady svědomí projevené vůči povinnému očkování, je v posuzované věci naplněna již samotnou kolizí ochrany veřejného zdraví a zdraví osoby, v jejíž prospěch je výhrada svědomí uplatněna (srov. čl. 31 Listiny). Pominout nelze ani tvrzení rodičů o zásahu do jejich práva na rodičovskou péči, garantovaného v čl. 32 odst. 4 Listiny, byť omezitelného zákonem. Imanentním aspektem případu zůstává čl. 15 odst. 1 o svobodě svědomí, resp. přesvědčení nositelů základního práva. Opomenout nelze rovněž často opakovaný argument o očkování jako zásahu do tělesné integrity ve smyslu čl. 7 odst. 1 Listiny, i když je zde „ve hře“ nejen nedotknutelnost osoby, ale i (či snad ještě více) aspekt vpravené vakcíny s dlouhodobými účinky do těla s dopadem na zdraví osoby ve smyslu čl. 31 Listiny. Ve všech případech se navíc jedná o základní práva způsobilá ke vzájemnému poměřování (optimalizaci). Naléhavost důvodů namítaných v rámci výhrady svědomí proti povinné vakcinaci zůstává beze vší pochybnosti v rovině subjektivní. Jde o ono příslovečné „tady a teď“, jež brání bezvýjimečnému podrobení se příkazu zákona. Varietu obsahů námitky je zde nesnadno vymezit; nepochybně mezi ně potenciálně patří i přesvědčení, že může dojít k nevratnému poškození zdraví osoby blízké. Jedná-li se o nezletilého reprezentovaného zákonným zástupcem, musí být zohledněny konkrétní aspekty jeho zájmu na neprovedení vakcinace.“ „Přesvědčivost a konzistentnost tvrzení podporujících výhradu sekulárního svědomí je zapotřebí posuzovat ad personam a nelze je podrobit postulátu objektivní pravdivosti; obsah těchto tvrzení nesmí postrádat hodnotový náboj a příkře protiřečit společenskému prostředí, obstát však musí především před jejich nositelem a jeho nejbližšími. Ústavní soud již dříve (b. 28) požadoval, aby autor výhrady komunikoval s příslušným orgánem veřejné moci, tj. aby neospravedlňoval své přesvědčení teprve v pozdější fázi řízení. To platí i nadále, přičemž samozřejmostí musí být jednoznačnost a patřičná (přiměřená) srozumitelnost projevu svědomí dané osoby.“ – ÚS ČR dále jasně uvedl, že výkonná moc se nesmí zříct odpovědnostiza případnou újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním. – Logicky z toho vyplývá, že bude uplatněn stejný princip také v případě vzniku újmy vzniklé díky vynucování čipování. – Výše uvedené právní teze dávají především nyní plnou relevanci a velice silnou argumentaci pro případnou ústavní stížnost Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž bojuje konzistentně mírovými prostředky mj. formou petice, dopisů a veřejného vystupování při debatách s politiky za osvobození občanů ČR z povinného čipování již od roku 2012. Minimálně v případě jeho samotného a jeho domácích zvířat by mu po prozkoumání tisíců stran důkazních materiálů, fotografií, přepisů audio/video nahrávek aj. evidentně dal Ústavní soud České republiky za pravdu.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/czech-constitutional-court-backs-antivaccination-dissent-gives-great-arguments-for-antimicrochipping-dissenters-and-petr-hadascok-cr-2016-2015.pdf

 • 21. ledna 2016: Ministerstvo vnitra České republiky začalo prošetřovat 18. ledna 2016 postup Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 14. října 2015 ve věci cenzury občanů, zastupitelů a případně také destrukci přednostního práva Váženého pana europoslance Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) na přednesení diskusního příspěvku v rámci obhajoby přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy! – Společenství webu Necipujtenas.CZ již informovalo 7. ledna 2016 o oficiální stížnosti na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských zastupitelů. Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ji podal proto, aby obhájil pro všechny občany jejich plné přirozené právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy. Svůj podnět odeslal Vážený občan Hadaščok nst. po marných/opětovných prosbách o nápravu situace a o prostou/lidskou omluvu ve věci cenzury občanů, zastupitelů a vzhledem k možné destrukci přednostního práva Váženého pana poslance Evropského parlamentu Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) na vystoupení v diskusi při obhajobě přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy. Své podání odeslal Vážený pan Hadaščok nst. na Magistrát Statutárního města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a na Ministerstvo vnitra ČR, které následně také odeslalo Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělení datované 18. lednem 2016 o zahájení prošetřování možného porušení práva občana města formulovaného ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tj. práva vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. Vážený občan Petr Hadaščok nst. formuloval svůj podnět tak brilantně, že: Vzhledem k obsahu Ministerstvo vnitra vyhodnotilo toto podání jako podnět k výkonu dozoru nad samostatnou působností ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích.Výše citované sdělení podepsala přímo Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. (Ministerstvo vnitra vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). – Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, už veřejně potvrdil v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) dne 20. ledna 2016, že se pokusí celou záležitost vyřešit ještě na následujícím únorovém jednání Váženého ZSMO.

  Zdroj: Elektronická, telefonická a osobní komunikace mezi Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ ze dne 18. až 20. ledna 2016; viz také dokumentace Ministerstva vnitra České republiky č. j. MV- 3126-2/ODK-2016 ze dne 18. ledna 2016.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ministry-of-interior-cr-is-investigating-the-censorship-practices-of-the-assembly-of-the-ostrava-city-czech-republic-2016.pdf

 • 8. ledna 2016: Oficiální zápis z 12. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 16. prosince 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého výše uvedeného Zastupitelstva a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „Informace o činnosti orgánů města“, „Podnět RP, občana statutárního města Ostravy“, „40 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „53 - Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji““, „56 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „Informace o činnosti orgánů města“, „Žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves o projednání usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí správy hřbitovů městským obvodům“, „Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační“.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v únoru 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 16. prosince 2015 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 16. 12. 2015 nedošlo ani po opětovné nabídce a vstřícnosti občanů ke smírnému vyřešení/omluvě těm lidem, zastupitelům a Váženému panu poslanci Evropského parlamentu Machovi (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“), kteří byli zlovolně zcenzurování při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) dne 14. října 2015. Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR, zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož nemohli v diskusi vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34, který měl mj. řešit dopis Váženého pana europoslance Petra Macha (předseda Strany svobodných občanů). Vážený pan europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení: tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. Ostravští Zastupitelé se opět odmítli 16. 12. 2015 za takové své nehorázné chování na již druhou přímou výzvu občanů omluvit a nepřijali ani vstřícný návrh řešení. Arogance moci tak na občany opět vystrčila své totalitní růžky. – Chybuje přitom každý: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout nápravu. – Občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) už dále takové pohrdavé chování k Ostravákům a mj. také k jimi zvolenému poslanci Machovi a vůbec k široké veřejnosti nehodlal snášet: Po všech marných pokusech o slušné/smírné řešení, o seriozní vysvětlení/komunikaci, o korektní nápravu situace, po více než osmdesáti třech dnech bezvýsledného čekání na pověstného „Godota“, který nikdy nepřišel, podal 6. ledna 2016 oficiální podnět k prošetření celé situace příslušným orgánům (viz dokumenty zde). 

K velkým/pozitivním momentům patřilo především uznání bezpečnostních rizik tzv. chytrých technologií samotným Váženým panem primátorem Macurou a většinou členů Váženého ZSMO. Výsledkem následně bylo dokonce oficiální písemné stanovisko zaslané šéfeditorovi webu Společenství Necipujtenas.CZ (k dispozici zde). – Občanům se také podařilo opět upozornit na velké téma kolem úskalí nesystémového, byrokratického, zbytečného/externího/diskriminačního čipování seniorů, kteří ještě vůbec chtějí jezdit od 1. lednu 2016 v ostravské MHD. Problém s nebezpečným externím označováním/sledováním důchodců pak díky tomu nakonec mnohokrát rezonoval napříč politickým spektrem

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu února 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 16. prosince 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správě veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/oficialni-zapis-z-12-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-16-12-2015.pdf

 • 7. ledna 2016: Legendární ostravský disident Petr Hadaščok nst. podal 6. ledna 2016 oficiální stížnost na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských zastupitelů, aby obhájil pro všechny občany jejich právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy! Jeho podnět budou posuzovat právní specialisté z Magistrátu Statutárního města Ostravy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Část ostravských politiků zvolených do zastupitelstva Statutárního města Ostravy totiž zakázala v polovině října 2015 diskusi nejen všem občanům, ale i svým kolegům/zastupitelům a také (v případě jeho osobní účasti) dokonce pozvanému europoslanci Machovi (Svobodní a Soukromníci) ! – Vážený ostravský občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) odeslal výše uvedený podnět 6. ledna 2016 na příslušné úřady až po opakovaných marných snahách o vstřícné/smírné vyřešení situace, po ignorovaných výzvách (14. až 16. 10. 2015; 25. 11. 2015; 16. 12. 2015; 4. až 6. 1. 2016) ze strany také dalších občanů ke gentlemanské omluvě dotčených ostravských zastupitelů, až po pokračujícím dehonestování a marném čekání na férové/čestné řešení více než 83 dní. Disident Hadaščok nst. mj. ve svém písemném vyjádření uvedl: Obracím se na Vás se svým podnětem ve věci nezákonného/neústavního postupu Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 14. 10. 2015, kdy došlo k zamezení diskuse občanů a zastupitelů k bodu programu č. 34 jednání ZSMO. Šlo mj. o dopis pana europoslance ing. Petra Macha ze strany Svobodných občanů. Níže Vám přikládám přepis audionahrávky, která dokumentuje celou tristní situaci a taktéž právní stanovisko a komentář. Prosím Vás o zjednání nápravy tím, že dojde: 1/ k veřejné omluvě všem občanům a zastupitelům a také panu europoslanci Machovi (Strana svobodných občanů), kteří se nemohli k danému bodu programu ZSMO vyjádřit; 2/ zastupitelé a široká veřejnost budou seznámeni formou projevu magistrátního právního odborníka veřejně v průběhu nejbližšího jednání Váženého ZSMO na oficiální zápis s tím, k čemu došlo, jaké budou zjednány kroky k nápravě a jaké jsou principy veřejné správy, zákazu cenzury apod., že ZSMO nemůže postupovat tak, jak to v diskuzi v případě bodu č. 34 dne 14. 10. 2015 učinilo; 3/ bod č. 34 bude opětovně zařazen na program jednání nejbližšího ZSMO tak, aby k němu mohla být vedena řádná diskuse a teprve pak mohlo být k němu přijato usnesení.– Nyní běží lhůty pro korektní nápravu situace, které se pohybují v rozmezí od dvou až tří měsíců. – Navíc k podobným případům potlačování práv/svobod občanů dochází také v některých ostravských obvodních zastupitelstvech dokonce za využití příslušníků městských ozbrojených jednotek. Patřičné dozorové orgány pak již v lednu 2016 opravdu zjistily závažná pochybení části obvodních politiků. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. – Dokumentaci k celé kauze lze získat mj. v níže uvedených zdrojích a jako přílohu dále v textu. 

Zdroj: Elektronická a telefonická komunikace mezi Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ ze dne 6. a 7. ledna 2016; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/politicians-in-ostrava-city-unconstitutionally-censoring-free-speech-of-citizens-banning-discussion-about-open-letter-of-mep-petr-mach-party-of-free-citizens-czech-republic-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo-vnitra-cr-schvalilo-obcanskou-vyhlasku-disidenta-hadascoka-o-osvobozeni-z-cipovaci-tyranie-cr-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/otevreny-dopis-vazeneho-pana-europoslance-petra-macha-ostravskym-zastupitelum-ve-veci-neustavniho-cipovani-30-6-2015.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/vybrane-vnitrni-predpisy/pravidla-pro-prijimani-a-vyrizovani-stiznosti-a-petici-statutarniho-mesta-ostravy/Pravidlapropijmnavyizovnstnostapetic.pdf; http://www.msk.cz/assets/kontrola/pravidla-pro-prijimani-a-vyrizovani-petic-a-stiznosti.pdf; http://ostrava.idnes.cz/radnice-ostrava-jih-porusila-zakon-dup-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160105_2216130_ostrava-zpravy_jog; https://youtu.be/aPoutkgNjQI

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/dissident-petr-hadascok-nst-started-peaceful-fighting-for-liberties-of-citizens-in-ostrava-city-against-horrific-political-oppression-cr-2016.pdf

 • 6. ledna 2016: Odvážný zastupitel zvolený na kandidátce ČSSD uspěl se svým právním rozborem nezákonnosti/neústavnosti městské „čipovací vyhlášky“ ve Slaném! Zastupitelstvo muselo předmětnou vyhlášku novelizovat! – „Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů (Svobodní) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mj. ve věci zdokumentovaných nezákonností, diskriminace aj. problémů zjištěných v rámci legislativního procesu schvalování tzv. městských „čipovacích vyhlášek“, které nutily občany/chovatele pejsků k označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka invazivními RFID transpondéry často pod hrozbou likvidačních pokut. – Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje. Dnes se soustředíme na tzv. „čipovací kauzu“ ve Slaném. – Město Slaný (cca 15.502 obyvatel) leží přibližně 29 km severozápadně od Prahy. Jeho zastupitelé se rozhodli uvalit 16. září 2009 na své občany/chovatele pejsků formou obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 tzv. čipovací břemeno. Nicméně již v průběhu přípravného legislativního procesu zde došlo k mnoha závažným pochybením, porušením zákona. Na takový tristní vývoj situace přitom upozornil svým brilantním právním rozborem a požadavkem na zjednání nápravy místní zastupitel: Vážený pan Ing. Vladimír Dosoudil (zvolen do zastupitelstva ve Slaném v letech 2006 a 2010 na kandidátce ČSSD; ve volbách roku 2010 již kandidoval jako člen této strany). Ve výše uvedeném rozboru zaslaném ještě v září téhož roku na MV ČR mj. uvedl, že městské vedení nedbalo při schvalování vyhlášky zákona ani ústavního pořádku. Dopustilo se svým vynucováním invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat bez nasazení jiných a daleko mírnějších/vhodnějších prostředků k dosažení cíle regulace toulavých a opuštěných psů zneužití platné legislativy o ochraně zvířat proti týrání a to za účelem dosažení svého ekonomického zájmu. Samotný systém čipování totiž ani nezaručuje, že se ztracený živý tvor vždy zase vrátí zpět domů ke svému majiteli; „čipovací vyhláška“ postihne především poctivé plátce a již zaevidované chovatele zvířat; dopadne také tvrdě v etické rovině na občany, kteří úkony čipování ze zásady třeba dle svého názoru a pocitu odmítají, nebo jejichž zvíře se trvale nezdržuje na městském katastru, případně kteří Slaným pouze projíždějí apod.; jde navíc o sociálně nekorektní opatření, uvedl Vážený pan zastupitel Dosoudil. Oficiální důvody pro vymáhání čipování pejsků prezentované Radou města Slaný (poplatky, harmonizace a právem EU, pořádek v evidenci apod.) byly podle pana Ing. Dosoudila taktéž naprosto mimo rámec zákonného zmocnění obce. Navíc vysvětlil, že čipování způsobuje sice přechodnou/mírnou bolest, nicméně ta je pro zvíře zcela zbytečná! Městská vyhláška ke všemu vyvolávala problém s dvojím i vícerým označováním pejsků a zcela opomínala, že existují také další uznávané/zákonné tzv. „trvalé formy označování“ zvířat. – MV ČR souhlasilo s vybranými právními argumenty Váženého pana zastupitele Dosoudila, když ve své odpovědi z 5. října 2009 mj. uvedlo, že díky jeho podnětu oslovilo městské vedení ve Slaném se žádostí o vysvětlení situace, jelikož shledalo v dotyčné vyhlášce pozoruhodné problémy, nelogičnosti, potenciální nezákonnosti a dokonce diskriminaci. Slánský městský tajemník na takové sdělení z MV ČR ihned reagoval pozastavením procesu nabývání platnosti vyhlášky č. 1/2009 tak, že ji raději ani nezveřejnil na úřední desce. Město Slaný navíc přijalo nabídku MV ČR k tzv. právní/metodické pomoci a konzultacím, které ve svém výsledku vedly v následujících měsících k novelizaci předmětné vyhlášky a k zohlednění některých připomínek MV ČR i Váženého pana zastupitele Dosoudila. Politici ze Slaného si dokonce zjišťovali informace ke kauze diskriminace zdravotně postižených pejskařů z města Ostrov (viz pozdější stanovisko Kanceláře veřejného ochránce práv občanů z roku 2010) a do své novely čipovací vyhlášky zahrnuli jednorázovou úhradu nákladů 600,- Kč za čipování i pro zdravotně postižené chovatele čtyřnohých domácích mazlíčků, kteří byli ze zákona osvobozeni z plateb poplatků z držby psů. – Výše uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; ve stejný den obdržel výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); http://www.meuslany.cz .

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/politician-succeeded-in-his-effort-to-change-bad-mandatory-rfid-microchipping-law-in-slany-city-cr-2010-2009.pdf

 • 5. ledna 2016: Ministerstvo vnitra České republiky zveřejnilo dokumentaci k ostravskému ANTI-čipovacímu disentu! Ostraváci statečně bojují již třetím rokem mírovými prostředky s byrokratickým šimlem a bezcitnou politickou arogancí moci za zachování svých přirozených práv/svobod! – „Mimo-ostravský“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mj. ve věci zdokumentování mírového disentu ostravských občanů vůči městskému vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Implantace invazivních RFID transpondérů totiž místním chovatelům pejsků nařídilo pod hrozbou likvidačních pokut minulé ostravské politické vedení svou obecně závaznou vyhláškou v roce 2012. – Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje. Dnes se soustředíme na ostravský ANTI-čipovací disent. – Dotaz reprezentanta Svobodných adresovaný MV ČR v této záležitosti mj. zněl: „Kolik obdrželo MV ČR stížností, podnětů od fyzických i právnických osob ve věci vyhlášek definovaných v bodu č. 1 proto, že tyto vyhlášky mohou být nebo jsou nezákonné, neústavní, ohrožují zdraví zvířat v důsledku vymáhání jejich čipování, mohou být nebo jsou šikanou chovatelů, mohou být nebo jsou způsobilé vytvářet rámec pro fyzickou či citovou, etickou újmu a další rizika pro zvířata i člověka (zneužití údajů v registrech apod.) a celou společnost. Rozepište prosím počty podle jednotlivých zjištěných kategorií stížností a podnětů; vyberte až 10 nejvýznamnějších stížností/podnětů a jejich texty mi prosím zašlete včetně jejich příloh a souvisejících vyjádření, stanovisek MV ČR. Tyto informace mi prosím zašlete.“ – Dvacátého čtvrtého listopadu 2015 přišla z MV ČR rozsáhlá odpověď spolu s velkým množstvím podrobné korespondence mj. se vztahem k Ostravě a zdejší „čipovací vyhlášce“. – Například v únoru 2013 obdrželo MV ČR stížnost na ostravskou „čipovací“ vyhlášku č. 9/2012, ve které občan z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poukázal na závažná rizika čipování, na aroganci ostravských zastupitelů, kteří protlačili nastřelování tzv. povinných RFID transpondérů do živých těl zvířat i přes evidentní riziky, problémy a odpor široké veřejnosti. Občan/stěžovatel přitom zdůraznil: se svým tříletým pejskem nikam do zahraničí nejezdí, vše po něm řádně uklízí a vůbec se chová všude slušně. Proto důrazně odmítá, aby nějaký úředník rozhodoval o jeho nejlepším čtyřnohém kamarádovi a o tom, co mu má/nemá kupovat. Podle občanova vyjádření mu navíc jeho veterinární specialistka potvrdila, že někteří pejsci opravdu pociťují invazivní zákrok implantace čipu jako velmi bolestivý, špatně ho snášejí. Navíc občan MV ČR upozornil: RFID transpondér je pod psí kůží zcela zbytečný, neboť neexistuje jednotná celorepubliková evidence chovatelů. Dále již tehdy velmi moudře ministerským úředníkům vysvětlil, že ostravská vyhláška č. 9/2012 vůbec neřeší možné zdravotní následky čipování a vzniklou odpovědnost. Politici pouze něco nařídí, ale ve výsledku mají za toto jejich nařízení odpovídat buď veterináři nebo chovatelé. Nikdo z ostravských zastupitelů totiž nedokázal nikdy předložit žádné odborné veterinární stanovisko, že je vynucování čipování podle městské vyhlášky ve všech případech zdravotně nezávadné. Tedy občanovi pak přirozeně nezbylo nic jiného: než vyhlášku nerespektovat v případě zjištění závažných zdravotních rizik čipování (dnes již prokázaná věc mj. dle dokumentace publikované Společenstvím webu Necipujtenas.CZ zde) a nebo pejska přehlásit do jiného města/vesnice. Občan vskutku mohl zcela oprávněně považovat vyhlášku č. 9/2012 díky své relevantní argumentaci za neskutečný „paskvil“. Podivoval se, že i přes všechna dobře známá fakta ji ostravští zastupitelé a úředníci dále vynucují. Požádal tedy MV ČR o její zrušení z důvodů nezákonnosti. – Ministerstvo vnitra České republiky posléze vedlo s výše uvedeným občanem v průběhu dalších měsíců čilou korespondenci. Kupříkladu ve svém přípisu z 30. ledna 2015 MV ČR bohužel ignorovalo občanovu evidentně korektní/zdravotní/ANTI-čipovací argumentaci a související právní problém při nucení k čipování i těch zvířat, kterým by tím vznikla újma. Podle MV ČR bylo totiž z jeho úhlu pohledu i v takovém případě vše v pořádku (SIC!). Přesto občanovi alespoň vysvětlilo: „Ministerstvo zemědělství však vyjádřilo, že problematické může být, pokud jsou psi již jednou trvale označeni a obecně závazná vyhláška by stanovovala opětovné trvalé označení psa, např. novým typem čipu. Vzhledem k uvedenému proto bylo statutární město Ostrava ze strany Ministerstva vnitra upozorněno na úpravu stanovenou v čl. 5 odst. 2 OZV (která stavovala povinnost označit čipem i ty psy, kteří již jednou trvale označeni byli) a bylo mu doporučeno OZV změnit. Město Ostrava doporučení respektovalo a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2013 ze dne 20. března 2013 čl. 5 OZV upravilo.“ Protestující občané tak zaznamenali první, dílčí vítězství. – Dále 7. března 2013 píše ostravský občan MV ČR, že bude iniciovat ve věci nezákonného/neústavního čipování řízení před Ústavním soudem ČR. – Dvacátého ledna 2015 pak obsahuje soubor dokumentace z MV ČR podnět občana z Ostravy, který informoval o právních argumentech směřujících proti povinnému čipování. Tento člověk popsal neutěšenou/přetrvávající situaci v Ostravě po komunálních volbách v roce 2014. Osvětlil: k jakým jednáním tehdy docházelo mezi protestujícími občany a novými radními. – Opět ostravský občan zaslal 2. února 2015 na MV ČR velmi poučené právní stanovisko: „Názor, že zvíře resp. vztah subjektu práva (majitele) ke zvířeti není ústavně chráněn v rámci ústavní ochrany vlastnického práva neodpovídá judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Zvíře lze podřadit pod dikci čl. 11 Listiny základních práv a svobod (ochrana vlastnického práva). Vlastnické právo je podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv zaručeno a vykládá se nezávisle na úpravě ve vnitrostátním právním řádu. Při zásahu do většiny ústavních práv (a tím nucené čipování nepochybně je) používá Ústavní soud ČR tzv. test proporcionality s následující strukturou : kritérium vhodnosti, potřebnosti a porovnání. Protiústavnost nuceného čipování vychází z kritéria potřebnosti, sledovaného cíle lze dosáhnout jiným způsobem. Podle ESLP dochází k zásahu do čl.1 Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech z 20.03.1952. ESLP judikoval, že se "nevyžaduje pouze to, aby sporné opatření mělo svůj základ ve vnitrostátním právu, nýbrž i to, zda se dotýká i kvality samotného dotčeného právního předpisu.....Právo musí být formulováno s dostatečnou přesností.....Aby vnitrostátní právo naplňovalo tyto požadavky, musí poskytovat dostatečné záruky proti svévolným zásahům do práv zaručených ústavou." A tato práva OZV č.9/2012 jednoznačně porušuje a proto požaduji její zrušení.“ (viz také právní stanovisko zde) – Odpověď z MV ČR datovaná 9. únorem 2015 zněla, že pokud se občané cítí dotčeni na svých právech/svobodách ve věci vynucování čipování i po proběhlé novelizaci tzv. „ostravské čipovací vyhlášky“ z roku 2013, pak: „Nesouhlasíte-li i přes výše uvedené s názorem Ministerstva vnitra a považujete-li stanovení povinnosti čipování psů v OZV za porušení Vašeho práva stanoveného Listinou základních práv a svobod, jakož i Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, doporučujeme Vám se s tímto podnětem obrátit na příslušný soud.“ – Noví ostravští politici se nicméně ale pak zkrátka nemohou vůbec divit tomu, že pokud čipování nedokázali zdobrovolnit ani šestnáctým měsícem od komunálních voleb (občané za to bojují všemi jim dostupnými mírovými prostředky od roku 2012), pak už zkrátka svobodomyslným lidem/chovatelům opravdu nic jiného nezbude než ponechat celou tristní situaci na soudním rozhodnutí. Je přitom ale třeba zdůraznit, že tito lidé opakovaně/neustále nabízeli ostravským radním vstřícné možnosti řešení, ale přesto byli nakonec mnohokrát odmítnuti, dokonce cenzurováni, zesměšňováni.MV ČR zaslalo zástupci strany Svobodných občanů v souboru vyžádaných materiálů samozřejmě také podněty od občanů kolem Váženého disidenta Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky). Vážený pan Hadaščok nst. oslovil v lednu roku 2013 přímo tehdejšího Váženého pana ministra vnitra, kterým byl Vážený pan plukovník Jan Kubice (bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ÚOOZ; od dubna 2011 do července 2013 byl ministrem vnitra ve vládě Petra Nečase). Disident Hadaščok nst. panu ministrovi vylíčil všechny problémy s čipováním a položil mu celou řadu podnětných dotazů. Odpověď z MV ČR však bohužel nepřinesla kýžený průlom. MV ČR navíc předložilo zástupci Svobodných velmi zajímavé písemné materiály k ostravské „čipovací kauze“, které zachytily korespondenci z února až dubna 2013 mezi občanem ostravského obvodu PorubaVáženým panem Martinem Otipkou. Posledně jmenovaný psal svá vyjádření z pozice tiskového mluvčího výše uvedeného obvodu a vedoucího Útvaru prezentace, vztahů s veřejností a MA21. MV ČR však na všechny tyto podněty odpovědělo v dubnu 2013, že z jeho pozice v Ostravě už není důvodu cokoliv s čipováním dělat. – Celá „ostravská čipovací kauza“ nemá dodnes své řešení. Svobodomyslní občané zde dále neúnavně bojují mírovými prostředky za zrušení povinného čipování, plnění politických předvolební prohlášení a za definitivní osvobození z byrokratického, arogantního politického útlaku. Kdo jim pomůže a zastane se jich? – Výše uvedená fakta z provenience Ministerstva vnitra České republiky byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr Milan Chovanec (ČSSD). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; ve stejný den obdržel výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ministry-of-interior-of-the-czech-republic-ducuments-anti-microchipping-dissent-in-ostrava-city-cr-2015-2013.pdf

 • 4. ledna 2016: Úřad Veřejného ochránce práv se zastal zdravotně handicapovaných pejskařů (ZHP)! Upozornil na diskriminaci v případě vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel ZHP formou městských vyhlášek a to v souvislosti s požadavky zastupitelů na nekompromisní úhrady vzniklých tzv. „povinných čipovacích nákladů“! – Město Ostrov (Ostrov nad Ohří; cca 17.089 obyvatel; Karlovarský kraj) zavedlo na svém území roku 2009 formou obecně závazné vyhlášky (novelizace např. v letech 2009, 2015) tzv. povinné/plošné čipování nebo tetování psů. Místní chovatelé nejlepších čtyřnohých přátel člověka si mohli vybrat: zda zvolí elektronický invazivní čip nebo klasické tetování. Ostrovští zastupitelé zároveň svému obyvatelstvu nakázali ještě další (fakticky dvojí) vynucované označení psů a to formou osvědčené známky. Za neuposlechnutí hrozily takřka likvidační sankce. – Šlo o situaci (setrvalý stav ještě i v lednu 2016) jako kdyby muselo mít auto dvě stejné státní poznávací značky: jednu na viditelném místě a druhou pod kapotou na přední levé straně motoru. – Radnice ve městě Ostrově ovšem odmítla kompenzovat vzniklé náklady s čipováním zdravotně handicapovaným chovatelům, kteří byli navíc od tzv. „psích poplatků“ ze zákona osvobozeni. Radní by totiž museli občanům přispívat peníze na čipování z veřejného městského rozpočtu, které od výše uvedených konkrétních osob na poplatcích vůbec nevybrali. – Holt povinnosti, platby, likvidaci svobodného života, šmírování, nejrůznější byrokratické nesmysly: to přeci politici nadělují občanům rádi a s velkým nadšením! Ale pomáhat už lidem nechtějí! Držte pusu, krok; hlavně nás zase posléze volte, říkají s oblibou mnozí zastupitelé! – Vůči takové aroganci samozřejmě vznikl v Ostrově oprávněný mírový disent. Do jeho čela se postavili právě zdravotně handicapovaní občané/chovatelé pejsků: Roky 2009 až 2010 pak byly ve znamení několika jejich písemných podnětů, stížností na postup místních ostrovských politiků, které byly směřovány na Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) v Praze, posléze také na Kancelář veřejného ochránce práv v Brně. – V případě MV ČR občané neuspěli. Získali však alespoň v dnešní době tolik důležitou morální podporu: Ministerstvo vnitra uznalo, že „vzhledem k diskutabilitě povinnosti majitelů psů uhradit náklady spojené s označením psa čipem“ a díky tomu, že poplatky ze psů již město v plné výši kompenzuje určitým typům poplatníků: pak by opravdu měli ostrovští zastupitelé uhradit všem chovatelům výdaje na městskou vyhláškou vynucované čipování. MV ČR však zdůraznilo, že takový krok musí vycházet ze svobodného/politického rozhodnutí, jelikož ze zákona to zatím vyžadovat nelze. Nikdo samozřejmě nikomu nebrání, vysvětlilo dále ministerstvo, aby se dotčení lidé obrátili na soud, který je jediný oprávněn definitivně rozhodnout. – Na druhé straně ovšem ZHP uspěli 10. září 2010 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Ta jim zaslala velice povzbuzující vyjádření pod spisovou značkou 2/2010/DIS/JKV (viz dokumenty v příloze): „Protože nebyl nalezen žádný legitimní cíl, kterým by bylo možné odůvodnit poskytování kompenzace pouze pro poplatníky místního poplatku ze psů, aniž by byly zohledněny i osoby, které jsou od poplatku osvobozeny přímo ze zákona, obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o pravidlech pohybu a chovu psů ve městě Y., jakož i vyhláška č. 3/2009, o místním poplatku ze psů, jsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). S ohledem na výše uvedené byla shledána nepřímá diskriminace osob se zdravotním postižením v oblasti přiznání a poskytování sociálních výhod. RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv.“ Ministerstvo vnitra České republiky vzalo výše citované vyjádření kanceláře ombudsmana na vědomí, nicméně svůj předchozí názor stejně nezměnilo. – Občané se pomoci nedovolali. Jako další možnost jim zůstalo soudní řešení, ale vzhledem k tzv. „bagatelní výši“ nákladů na vlastní čipování k tomu podle zatím dostupných informací nedošlo. – Výše uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování. 

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; ve stejný den obdržel výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); www.ochrance.cz; www.ostrov.cz .

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ombudsman-defends-dog-owners-against-mandatory-microchipping-fees-discrimination-ostrov-cr 2010-2015.pdf

 • 31. prosince 2015: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) potvrdilo, že žádný zákon (novelu) o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka nepřipravuje a ani takovou legislativu v letech 2014/2015 neobdrželo! Výše uvedený imaginární zákon (novela) ani není zahrnut v legislativním plánu vlády ČR na rok 2016! – „Mimo-ostravský“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci (ne)vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromí občanů ČR. Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který bude postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňovat. Nejprve se soustředíme na tzv. „připravovaný“ zákon o povinném/plošném čipování psů v ČR. – Dotaz reprezentanta Svobodných adresovaný MV ČR zněl: „Pokud disponuje MV ČR informacemi obsaženými v návrhu zákona (případně novele stávajícího zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) o plošném/povinném čipování psů v ČR a registraci jejich chovatelů (jedná se mi pouze o návrh legislativy z roku 2014 nebo 2015; pokud jste jej již obdrželi k připomínkám) včetně stanoviska MV ČR k tomuto návrhu zákona (novely): zašlete mi všechny takové informace obsažené v těchto a souvisejících dokumentech.“ – Dvacátého čtvrtého listopadu 2015 přišla z MV ČR následující jasná odpověď: „V reakci na Vaši žádost týkající se případné novely zákona o ochraně zvířat proti týrání sdělujeme, že odboru legislativy a koordinace předpisů není znám návrh novely tohoto zákona, který by byl předložen v letech 2014 či 2015. Takový návrh odbor legislativy a koordinace předpisů v rámci své role reprezentanta Ministerstva vnitra v mezirezortních připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů nepřipomínkoval, dle Knihovny připravované legislativy ani takový návrh novely nebyl předložen. Úkol novelizovat zákon na ochranu zvířat proti týrání nebyl zařazen v plánech legislativních prací vlády na předmětná léta a není ani v navrhovaném Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.“ – Takové oficiální vyjádření Ministerstva vnitra České republiky plně koresponduje s již získanými stanovisky Ministerstva zemědělství ČR (MZ ČR) a Policejního prezídia ČR. – Společenství webu Necipujtenas.CZ pak ovšem musí konstatovat vzhledem k otázce některými aktivisty tolik uměle vyvolávaného „hyper problému“ tzv. „množíren“, že ani MV ČR, MZ ČR a dokonce ani Policie ČR nepotvrdila zprávy o desítkách tisíc případů týrání zvířat ročně (ve skutečnosti osciluje toto číslo kolem 24 případů každých 12 měsíců) nebo o existenci jakéhokoliv masového problému v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií jisté síly, které by díky tomu chtěly donutit milióny nevinných chovatelů psů v ČR pomocí zákona k zastaralému, předraženému, invazivnímu a z hlediska zdravotních rizik a etiky velice nebezpečnému čipování. – Pokud by totiž bylo zapotřebí vynucovat označování RFID transpondéry milióny českých, moravských a slezských domácích mazlíčků: zákonodárci by si jistě takovou v uvozovkách „potřebu“ nenechali ujít. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývajících požadavků na plošné/povinné čipování všech pejsků i té poslední babičky v celé České republice? Někomu tady jde zřejmě úplně o něco jiného: Ochrana zvířat nebo pomoc lidem to určitě nebude. – Výše uvedená fakta z provenience MV ČR byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-169017-2/LG-2015 a MV – 164963-3/ODK-2015 (a související materiály) dne 24. listopadu 2015; 16. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z MV ČR od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ministry-of-interior-czech-republic-no-mandatory-rfid-microchipping-doglaw-in-2015-and-2016-cr-2015-2014.pdf

 • 30. prosince 2015: Ostravský primátor píše šéfeditorovi Necipujtenas.CZ: ANO, uznáváme závažná bezpečnostní rizika chytrých měst a úzce souvisejícího externího čipování lidí (viz ODISka)! – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zaslal šéfeditorovi webu Necipujtenas.CZ v prosinci roku 2015 poštou na hlavičkovém papíře se svým podpisem oficiální vyjádření celého města a to s ohledem na neustále rostoucí závažná rizika tzv. „smart technologií“, chytrých měst, Internetu všeho, všudypřítomných šmírovacích mikročipů apod. Takovou reakci si vyžádali samotní úředníci Statutárního města Ostravy, jelikož už nemohli dále snášet porušování principů dobré veřejné správy, ke kterému bohužel stále častěji docházelo v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) obzvláště v poslední čtvrtině roku 2015 vzhledem k ignorovaným podnětům/dotazům občanů, které lidé předložili místním ostravským politickými reprezentantům. Výše uvedené vyjádření následně schválilo svým hlasováním dne 16. prosince 2015 celé ZSMO počtem 49 hlasů z celkem padesáti pěti. K takovému pozitivnímu výsledku, který konečně zohledňuje bezpečnostní hlediska všech Ostravanů ohrožených tzv. „motivačním vynucováním“ chytrých technologií, přispěl mj. projev Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, jenž zastupitele seznámil ještě před jejich hlasováním se svým stanoviskem k celé věci, když mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Předně mi dovolte, abych poděkoval za zařazení tohoto bodu hned na první místo v programovém bloku Váženého pana primátora Macury, čehož si velice vážím. Dále mi dovolte, abych poděkoval Váženým zaměstnancům magistrátního Odboru legislativního a právního za jejich poctivou snahu o dodržování zákona o obcích a pečlivé pročítání zápisů z jednání Váženého zastupitelstva, jelikož díky tomu objevili, že byly ignorovány řádně položené otázky občana, které zazněly na jednání Váženého zastupitelstva v září a v říjnu 2015: a právě proto navrhli ze svého vlastního férového podnětu a snahy o výkon dobré veřejné správy nápravu situace a řádné projednání celé záležitosti Váženým zastupitelstvem. Vnímám tento krok nesmírně pozitivně a věřím také, že spolu se mnou většina občanů Ostravy a všichni další lidé, kteří sledují s obrovským znepokojením obzvláště vývoj cenzurní kauzy, ke které zde na Váženém zastupitelstvu letos v říjnu 2015 došlo měsíc před změnou ve vedení města. Tedy zařazení bodu č. 5 považuji za pozoruhodně pozitivní start v rámci prvního jednání Váženého zastupitelstva v novém složení Vážené městské Rady. Říkám to mj. proto, aby si Vážený pan primátor zase nestěžoval, že již občané dlouho nic a nikoho nepochválili. Dále bych chtěl ocenit vstřícný tón a jasné sdělení, které obsahuje odpověď občanovi s navrženým podpisem Váženého pana primátora, kterou máte ve svých materiálech přiloženou k Vašemu dnešnímu hlasování. Jsem hlavně rád za to, že si Vážený pan primátor, pokud tedy tento dopis podepíše a Vážené zastupitelstvo jej schválí, moudře uvědomil obrovská rizika chytrých technologií a celého konceptu „Smart city“. Navržená písemná odpověď pana primátora totiž překvapivě obsahuje velmi důležité sdělení: Cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje. /.../ je zásadní dbát na bezpečnost osobních dat, která jsou do systémů vkládána, v tom se lze shodnout. Před zavedením nových chytrých technologií na trh a do života obyvatel města, analýza kybernetické bezpečnosti a rizik s tím souvisejících je bezesporu nezbytná. Vážený pane magistře, vážím si Vašeho zájmu o budoucí aktivity města a věřím, že jsem tímto alespoň částečně eliminoval Vaše obavy z implementace konceptu Smart Cities na území města Ostravy. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor.Konec citace. Takže pozitivní obrat vzhledem ke všemu, co zde bylo v minulých měsících již řečeno. Nicméně bych také poprosil, aby se k otázce nebezpečnosti a rizik tzv. chytrých technologií ještě vyjádřili Vážení zde přítomní zástupci bezpečnostních složek a aby bylo občanovi sděleno, proč nebyla lidem předložena výše citovaná analýza situace ještě před letošním schvalováním deklarace o podpoře konceptu „Smart city“. – Zároveň můj podnět, který máte také v materiálech v příloze, obsahuje další dotazy, na které bych nyní poprosil o odpovědi. – Dále dodám takové dvě technické věci z hlediska anonymizace dokumentů k tomuto bodu, které jsou zveřejněny na městském webu. Došlo k tomu, že jméno občana je sice v dokumentu anonymizováno, nicméně paradoxně webový odkaz na samotnou odpověď v sobě měl zahrnuto přímo jméno občana, kterému je odpovídáno, takže pak již všichni vědí o koho jde. Občanovi to sice nevadí, spíše naopak to oceňuje, nicméně prosím, aby byla tato záležitost napravena podle znění zákona o ochraně osobních údajů. Dále z hlediska úspory peněz daňových poplatníků a v rámci časové úspory občana z hlediska cestování na pobočku České pošty prosím, aby byla odpověď občanovi zaslána na mou elektronickou adresu, kterou mám zaregistrovánu v systému města a ze které Vám pravidelně chodí mé podněty. Veřejně tady deklaruji, že Vám potvrdím přijetí této Vaší zprávy jakmile ji obdržím a de facto již tak činím nyní, jelikož jsem se seznámil s textem Vašeho dopisu na městských internetových stránkách. – Jinak dopis s podpisem Váženého pana primátora si posléze vytisknu, nechám zarámovat a v případě vynucování třeba čipování lidí formou ODISky a jiných zdokumentovaných kauz kolem „Smart city“ na něj budeme s občany poukazovat. Děkuji Vám za pozornost.“ – Dopis Váženého pana ostravského primátora obsahuje dále celou řadu velmi zajímavých sdělení a některé vyložené perličky. Vyberme například městem podporované tzv. „chytré sdílení“ osobních dopravních prostředků. Občané tak budou zřejmě moci využít ke své dopravě luxusní vozidla Vážených členů ZSMO i Váženého pana primátora třeba při svých pravidelných cestách do zaměstnání. Politici půjdou jistě v této věci příkladem: umožní takový „car sharing“ obzvláště ostravským horníkům nebo hutníkům či studentům a seniorům, kteří už se těší na společné/radostné jízdy osobním automobilem Váženého pana primátora nebo třeba Váženého pana starosty/zastupitele ostravského obvodu Michálkovice. Lidé by si však měli pospíšit, neboť lze předpokládat velkou poptávku. Bude zřejmě nutné zavést pořadníky. Při desítkách tisíc očekávaných zájemců by se tak totiž mohli dostat Ostraváci na řadu až v následujícím volebním období :) . – Ve věci ostravské dopravní čipové karty ODISka s nebezpečnou a dálkově čitelnou „smart“ technologií nutno poznamenat, že hackerská komunita získává každou minutou nové a nové informace. Vnucovat za této situace občanům jakékoliv čipové karty a související platební systémy představuje neskutečný hazard s lidskými životy. Každý člověk musí proto dostat na výběr jiné a hlavně férové možnosti provádění finančních/identifikačních/cestovních transakcí, aby tak mohl chránit sebe i své blízké. Budoucí potenciální útoky na ODISku a její finanční služby tzv. „E-peněženky“, na patřičné karetní terminály a vůbec celý ostravský/elektronický/informační/dopravní systém, který se zatím pyšní svou údajnou naprostou bezpečností, neprolomitelností „master kódů“ apod. totiž nelze nikdy podceňovat. Ostravští politici ODISku i přes opakované prosby o nápravu a odkazy na veřejné deklarace Váženého pana primátora: svým občanům na sklonku roku 2015 takřka „motivačně vnutili“ bez možnosti spravedlivé volby jiné varianty (viz články Necipujtenas.CZ 1, 2, 3, 4). – Na závažná rizika chytrých měst, souvisejících „smart technologií“, mikročipů aj. už přitom dlouhodobě poukazují mj. např. zástupci Strany svobodných občanů (Svobodní) pod vedením svého místopředsedy Váženého pana Ing. Karla Zváry. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů např. formou legislativního aj. násilí. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. SwN závěrem děkuje všem úředníkům Magistrátu Statutárního města Ostravy, kteří odvážně hájí v praxi přirozená práva/svobody občanů a principy dobré veřejné správy i přes těžkou a drtivou opozici nové arogance politické moci. 

  Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy v prosinci 2015; dopis Váženého pana primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) z 16. prosince 2015, jednací číslo SMO/389894/15/OSR/Bon, adresovaný šéfeditorovi Necipujtenas.CZ (doručen dne 29. prosince 2015); další dokumenty a informace publikované na webu Necipujtenas.CZ.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/ostravsky-primator-macura-dopis-sefeditorovi-necipujtenas-cz-uznani-zavaznych-rizik-chytrych-mest-novych-technologii-cipovani-obcanu-cr-2015.pdf

 • 21. prosince 2015: Oficiální zápis z 11. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 25. listopadu 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého výše uvedeného Zastupitelstva a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v ostravském městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování občanů; (ne)zveřejňování informací z činnosti města mj. ve věci netržních nárůstů cen tepla; chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „Ověření zápisu z 10. zasedání ZM“, „Informace o činnosti orgánů města“, „Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“, „39 – Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační“, „Organizační záležitosti“.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v lednu 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 25. 11. 2015 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že datum 25. listopadu 2015 vejde opět natrvalo do ostravských dějin. Tohoto dne došlo k převratu v Radě Statutárního města Ostravy. Jedenhlavních důvodů takového vývoje spočíval mj. v říjnovém závažném porušení ústavního pořádku ČR, Zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, které tehdy zakázalo řádně/písemně přihlášeným občanům vystoupit v diskusi k bodu programu č. 34, který měl mj. řešit dopis Váženého pana europoslance Petra Macha (předseda Strany svobodných občanů). Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Zastupitelé se také odmítli za takové své nehorázné chování na přímou výzvu občanů omluvit a nepřijali ani vstřícný návrh řešení. Někteří z nich dokonce začali občany vystupující slušně v diskusi dehonestovat. Arogance moci tak na občany opět vystrčila své totalitní růžky.

Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy obsahuje náznaky, že by se mohl výše uvedený exces opakovat a situace by pak dále gradovala. Ostatně Vážené Zastupitelstvo již odmítlo řádně odpovídat dokonce na některé pečlivě připravené/slušné dotazy občanů. – Chybuje přitom každý: stát se to může kde komu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout vstřícnou nápravu.

K velkým/pozitivním momentům patřilo především dvojí vítězství Váženého pana občana Ing. Novotného, jenž konečně uspěl se svým podnětem mj. díky přímluvě zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ: zastupitelé nakonec schválili svými dvěma usneseními značnou část toho, co Vážený pan Ing. Novotný navrhoval ve věci pomoci občanům v záležitosti s netržním zvyšováním cen tepla a získáváním předmětných veřejných informací. – Občanům se také podařilo otevřít velké téma kolem nesystémového, byrokratického, zbytečného/externího čipování seniorů, kteří ještě vůbec chtějí jezdit od 1. lednu 2016 v ostravské MHD. Problém s externím označováním/sledováním seniorů pak díky tomu nakonec mnohokrát rezonoval napříč politickým spektrem.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů a teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného (proslavený ostravský občanský aktivista), Váženého pana Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu ledna 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 25. listopadu 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správě veřejných záležitostí. 

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas2.sweb.cz/oficialni-zapis-z-11-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-25-11-2015.pdf

 • 19. prosince 2015:  Město Vodňany hlásí dalších 45 zdravotních a etických výjimek z vynucování tzv. povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka, které jsou zde evidovány na základě odborných veterinárních zpráv! Celkový počet zatím zjištěných „generálních pardonů“ z invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat se tak v České republice přehoupl přes číslo 210! – Město Vodňany (cca 6.853 obyvatel) se nachází v Jihočeském kraji, zhruba 29 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic. Zdejší radní uvalili na své spoluobčany roku 2012 (podobně jako v Ostravě) svou vyhláškou č. 4 tzv. povinnost označovat psy chované na území města invazivními elektronickými RFID implantáty. Již od začátku však politici celou záležitost konzultovali se zvěrolékaři a především se svými spoluobčany, kteří oprávněně poukazovali na závažná zdravotní/etická rizika takového kroku. Vodňanští zastupitelé nakonec díky vstřícnému dialogu mezi všemi dotčenými stranami schválili pod vedením Váženého pana starosty Ing. Viktora Blaščáka z politického uskupení „Vodňany pro změnu“ vyhlášku č. 4/2012, která umožnila osvobození z tzv. „čipovací povinnosti“ na základě předložení zprávy od veterináře. Každý občan může dodnes (prosinec 2015) kdykoliv využít následující text vyhlášky: Povinnosti označit psa podle odstavce 1 se chovatel může zprostit jen předložením veterinárního potvrzení, že pes není schopen čip přijmout. Zastupitelé to vnímali jako vstřícné/dobré řešení, které již navíc také použila jiná města. Znění vyhlášky podpořilo navíc i Ministerstvo vnitra České republiky. – Představitelé samosprávy se tak totiž jistili před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a jejich chovatelům plošné vymáhání čipování všech psů. Pokud by došlo na základě vynucování čipování dle dikce vodňanské obecně závazné vyhlášky k újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů. – Vodňanští místní politici tedy postupovali velmi korektně dle zásad předběžné opatrnosti a dobré veřejné správy. Do 1. prosince 2015 zaevidovali zdejší úředníci v praxi celkem 45 zdravotních/etických výjimek z čipování psů. Občané pro získání výjimek postupují následujícím/bezproblémovým způsobem: Stačí doručit na městský úřad veterinární potvrzení na jehož základě úředník výjimku zaeviduje: a je hotovo. Nikdo už pak občany/chovatele k implantacím rizikových čipů do živých těl zvířat nenutí. Zvířata i lidé tak mají od všech urputných byrokratů svatý pokoj! – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně profesionální práce zaměstnanců Městského úřadu Vodňany, které vede Vážený pan starosta Václav Heřman (SNK-nepol.sdr."Město a venkov"). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá v listopadu 2015 Městským úřadem Vodňany a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 1. prosince 2015; 16. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z Vodňan od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor