Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Dokumenty ke stažení

  

 

 • 3. dubna 2020: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 5. března 2020 (viz příloha níže včetně doplňkové dokumentace).

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje řadu nepřesností (obzvláště s ohledem na dramatickou situaci v závěru občanského diskusního bloku), vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem (od září 2019 v nové vysoké HD kvalitě), který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již dříve několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Od března 2020 se ZMSK vrátilo ke svému dřívějšímu právnímu stanovisku a opět anonymizovalo svůj zápis. Loni v prosinci totiž ZMSK akceptovalo právní doporučení pověřenců pro ochranu osobních údajů a zveřejnilo zápis se jmény občanů bez veřejných funkcí.

Během březnového jednání ZMSK občané opět vysoce pozitivně hodnotili vstřícnost a profesionalitu patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s lidmi mimo on-line kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva.

Novinkou byla také možnost přípravy a promítnutí prezentace, kterou chtěl občan zastupitelům v zasedacím sále předvést (nutno zaslat alespoň 5 dnů předem) a dále také přímo v den konání jednání ZMSK možnost rozeslání naskenovaných materiálů dodaných občanskými řečníky ještě před jejich vystoupením všem zastupitelkám a zastupitelům.

Velké poděkování si od veřejnosti vysloužili hlavně právníci a organizátoři(ky) jednání ZMSK, kteří(ré) byli schopni(é) lidsky, nepovýšeně, vstřícně, bez arogance, jasně zodpovědět a pomoci všem občanům, kteří se na ně obrátili se svými podněty, dotazy, připomínkami v oblasti příslušných správních agend. Patří jim za to velký dík.

Občanský diskusní blok určený mj. pro dotazy, podněty a připomínky občanů, který na ZMSK vznikl před několika lety mj. z podnětu Mgr. Radka Přepiory, když takový jeho návrh získal podporu napříč politickým spektrem, a to vzhledem k situaci, kdy Mgr. Přepiorovi, jakožto oprávněnému občanovi, zastupitelstvo nezákonně zakázalo vystoupit v diskusi, přilákal tentokrát vskutku neobvykle mnoho občanů včetně účasti významných osobností

Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, se věnoval během jednání ZMSK oblasti zdravotnictví a správnému vyřizování občanských podnětů. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání a tlumočil jejich dotazy, připomínky a zlepšovací návrhy. Závěrem byl odměněn potleskem. Zabýval se mj. následujícími tématy:

- poděkování úspěšně vyléčených pacientů adresované všem zaměstnancům Fakultní nemocnice Ostrava

- náprava pochybení krajského úřadu zjištěných v závěrečném stanovisku Úřadu veřejného ochránce práv z 30. 1. 2020

Pozornost široké veřejnosti strhl během jednání ZMSK především vyostřený dialog na konci občanského bloku v rámci příspěvku drtivé kritiky (ne)fungování moravskoslezského a ostravského zdravotního systému, který zazněl z úst Váženého pana MUDr. Víta Marečka, praktického a pohotovostního lékaře, mezinárodně uznávaného specialisty v oblasti tzv. pohotovostní medicíny(„Emergency Medicine“). Značná část celé události bohužel není zachycena ani v zápise a už také nikoliv na zveřejněném videozáznamu. Vážený pan hejtman Vondrák se přitom během jednání zastupitelstva opakovaně na mikrofon dotazoval, zda kamery vše zaznamenaly. V jednacím sále ZMSK totiž padaly drsné vulgarity; vypadalo to v jednu chvíli, že dojde na fyzickou inzultaci; do celé věci se zapojili další zastupitelé hnutí ANO; nakonec byla přivolána ochranka a na místo dorazila také jednotka Policie ČR. Vážený pan doktor Mareček se však i přes to nedal odradit, přednesl svůj příspěvek až do konce, na osobní narážky ihned reagoval a několikrát se vracel do prostoru před sedadly krajské rady, aby dovysvětlil své názory a získal jasné odpovědi na své nepříjemné otázky a tvrzení. Posléze opustil jednací sál.

Vážený pan hejtman Vondrák byl z pozice řídícího jednání na výše uvedenou situaci zřejmě velice dobře psychicky a organizačně připraven (občané se hlásí do diskuse většinou písemně předem), jelikož se nenechal vyprovokovat k žádné vulgární reakci. S nadhledem vyzýval k dodržování jednacího řádu. Když to nepomohlo: nechal jednání zastupitelstva s klidem přerušit, vyhlásil pauzu v jednání, čímž zamezil on-line sledování vyhrocené situace a po odchodu Váženého diskutujícího posléze obnovil další jednání ZMSK.

Je vskutku škoda, že byla výše popsaná diskuse přespříliš „akční“. Na druhou stranu, pokud jsou preferovány nynějším krajským vedením pouze písemné odpovědi na občanské dotazy, pak se nelze divit, že prostě někdy zoufalým občanům ujedou nervy, jestliže potřebují mít odpověď hned a jde jim také z psychologického hlediska o vyjádření uznání a o pocit okamžité reakce zastupitelů k tématu, se kterým na ZMSK veřejně vystoupili. V tomto ohledu bude nepochybně nutné zlepšit komunikaci s občany. Pokud nelze realizovat dialog s lidmi hned v rámci zasedání ZMSK (neznalost problému, nutnost shromáždění informací, časové hledisko atd.), představuje další vhodnou formu například pozvánka na jednání s hejtmanem a patřičným náměstkem hned po skončení zastupitelstva (případně v jiném termínu). Krajské vedení by mělo s těmito situacemi počítat a mít pro takové účely vyhrazenu vždy alespoň jednu hodinu času. Vždyť se krajští zastupitelé scházejí jen jednou za čtvrt roku. Takže by s tím neměli mít problémy vzhledem k naplňování svého mandátu, slibu a zákona o krajích.

Zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ se v jakékoliv diskusi a dialogu s kýmkoliv vždy důrazně vymezují vůči vulgaritám a násilí, které by snad diskutující v debatě použili. Něco takového nemá mít mezi gentlemany místo. Veřejná moc, pokud se chová nespravedlivě, nechť ukáže veřejně svou pravou nehumánní povahu, což přispěje k důležité změně systému. Vyžaduje to však velkou trpělivost, akceptaci mírného pokroku a notnou dávku obětování. Cesta násilí vedla v dějinách k ještě většímu násilí a k ještě větší nespravedlnosti než proti které bylo bojováno.

Citace z oficiálního zápisu ZMSK:

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", sdělil, že k tomuto bodu byl přihlášen Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) a následně mu udělil slovo,

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) - sdělil, že úvodem začne pozitivně, jelikož ho poprosili úspěšně se zotavující pacienti Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, aby zde veřejně tlumočil celému týmu této prestižní nemocnice velké poděkování za špičkové operativní zákroky, léčbu a především následnou péči a lidský přístup, který se rok od roku zlepšuje, není větší radosti pro personál každé nemocnice než vědomí, že dělá svou náročnou a obětavou práci skvěle a lidé je za to veřejně oceňují, "fakultce" tedy velké díky a jen tak dále, uvedl, že další téma už tak radostné není, opět ho poprosila o přednesení svého podnětu paní xxxx (občanka MSK), která zaslala závěrečné stanovisko Úřadu veřejného ochránce práv z 30. 1. 2020, ve věci nesprávného postupu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje při vyřizování stížností paní xxxx (občanky MSK), na poskytování zdravotních služeb jejímu bratrovi, paní ombudsmana vyzvala v tomto stanovisku krajský úřad krom jiného k řadě opatření, vedoucích k nápravě komunikace úřadu s občany, kteří se na něj v takto závažných situacích obracejí, za všechny výtky např. nutnost důsledného zodpovězení všech námitek stěžovatelů, dále uvedl, že dotaz paní xxxx (občanky MSK), v této věci zní, zda již došlo k systémové nápravě situace a kdy jí to úřad oficiálně sdělí, paní xxxx (občanka MSK), předložila kromě kritiky i zlepšovací návrh, jehož podrobnější text bude zastupitelům kraje dodatečně elektronicky zaslán, vzhledem k časovému omezení pro vyjádření občanů v tomto programovém bodu, dodal, že podle skutečně těžkých zkušeností paní xxxx (občanky MSK), a její rodiny je nutné zlepšit dostupnost asistenční sítě pro nemocné, včetně navýšení finančního pokrytí úzce souvisejících sociálních služeb, stěžejní problém zde totiž představuje kromě kapacity zařízení a velice nesnadných podmínek pro přijetí do péče, hlavně nedostatek dostatečně empatických a odborně zdatných pracovníků s dostatkem času na komunikaci s každým pacientem a jeho rodinou, závěrem sdělil, že pokud dochází u pacientů dokonce k nedůvodnému používání tlumících medikamentů místo laskavého trpělivého přístupu, pak je to samozřejmě špatně, sociální zařízení by také neměla omezovat kontakt s rodinou atd., paní xxxx (občanka MSK), poprosila o vyjádření zastupitelů kraje, zda její návrh bude použit ke zlepšení celkové situace pro všechny potřebné občany Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na uvedené dotazy bude odpovězeno písemně,

Vážený pan Jiří Štefka (občan MSK) - informoval, že již zaslal elektronicky materiály k jeho podnětu týkajícímu se silnice 465/2, dodal, že z těchto materiálů se dá vyčíst stav, za prvé o jaký projekt se jedná, za druhé co se týká policie a kontroly, jaký tam stav byl a nebyl, protože mu byl poslán materiál s tím, že je všechno upraveno a dosypáno, ale bohužel, ty fotografie, které tam jsou, ukazují, že doposud nejsou krajnice dosypány, co se pouze udělalo je, že dřeviny, které tam byly, které zasahovaly do profilu silnice, jsou pryč, ale nebyly udělány příkopy, s kterými souvisí i krajnice v plném rozsahu, a proto to nyní vypadá, jak to vypadá, sdělil, že má ještě další materiály, které by byly k dispozicí až případně na další jednání, on sám si myslí, že už další jednání na úrovni obce nebude, protože obec nemá peníze, město nemá kompetence a Moravskoslezský kraj podle prof. Vondráka nemá kompetence, konstatoval, že se budou muset obrátit na orgány nebo úřady, které v této věci kompetence mají, dále zdůraznil, že si všichni včetně prof. Vondráka a Ing. Macury musí uvědomit jednu věc, a to, že to bude něco stát, protože jestli už v minulosti byly vykonávány kontrolní dny velmi liknavě, kolaudace prakticky asi nebyla provedena vůbec, akorát papírově, tzn., že v rámci ROPu a dotace EU hrozí, že bude muset Moravskoslezský kraj ty peníze, které dostal, vrátil, toto si doposud nikdo neuvědomoval, oznámil, že to již říkal prof. Vondrákovi v době volební kampaně a bylo mu přislíbeno, že se na to podívá, ale bohužel to vše zůstalo na mrtvém bodě, sdělil, že je mu to líto, ale z jeho strany nejde jinak, než se obrátit na orgány, které jsou kompetentní v této věci, protože selhala i policie, zdůraznil, že se zde jedná o bezpečnost, a když se jedná o bezpečnost, vše ostatní musí jít stranou,

Ing. Jakub Unucka, MBA - v krátkosti upřesnil, že se jedná o cestu z Vřesiny do Zátiší, kde jsou serpentiny, chybí zde chodník, opravdu z hlediska všech legislativních procesů je za chodníky zodpovědná obec, nikdo jiný tam ty chodníky postavit nemůže,

xxxx (občan MSK) - informoval, že má dva dotazy, jeden ohledně optimalizace zdravotní péče, kdy je to už rok, co se o optimalizaci zajímají, zda budou k dispozici informace, kolik již optimalizace daňové poplatníky stála, měl na mysli konkrétní čísla týkající se nákladů za stěhování Orlovské nemocnice do Karviné, dále náborových příspěvků a dalších souvisejících nákladů, druhy dotaz se týkal nové studie na přesun Orlovské základní umělecké školy R. Míši do prostor Obchodní akademie, sdělil, že pokud si dobře pamatuje, tak důvod stěhování byl ekonomický, že se má ušetřit, doplnil, že když si pročítal druhou studii, tak se dostáváme pomalu na větší částku, než bylo prezentováno Mgr. Folwarcznym, uvedl, že se původně mluvilo o tom, že oprava současné budovy umělecké školy by měla být vyčíslena na 70 mil. Kč., a podle aktuální studie se počítá, že stěhování do prostor Obchodní akademie vyjde zhruba na 80 mil. Kč., chtěl by se dozvědět od někoho kompetentního, kde je konkrétně ta úspora,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že čísla ohledně základní umělecké školy nemá v hlavě, proto odpoví písemně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že otázek na téma optimalizace bude více, a bude na ně odpovězeno závěrem,

xxxx (občan MSK) - vznesl dotaz ohledně letiště Mošnov, byla to doplňující otázka k bodu č. 7/12, kdy bylo již řečeno, že zde bude letecké cargo, sdělil, že to pochopil tak, že letiště Mošnov bude hlavně nákladní letiště s osobní dopravou, dotaz zněl, zda tam Armáda České republiky nebude, zda tam bude jen nákladní a osobní doprava,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že letiště skutečně stojí na čtyřech pilířích, první je pravidelná osobní doprava, realizovaná linkami do Varšavy a do Londýna, druhá je charterová doprava, která je realizována všemi lety, které létají na dovolenkové destinace, třetí prioritou je právě nákladní cargo, které v tuto chvíli létá do Německa a Číny, čtvrtou věcí jsou servisní úkony pro letadla, která na letiště přilétají ohledně opravy, stříkání a výcvikové plochy, dodal, že tyto 4 pilíře má letiště dnes, a jestli tam bude armáda nebo ne, záleží na rozhodnutí armády,

xxxx (občan MSK) - uvedl, že se jeho podnět týká několika tisíc, možná deseti tisíc občanů naší republiky, Poslanecká sněmovna České republiky bude projednávat návrh novely zákona, kvalifikujícího trestný čin a přestupek, dle tohoto návrhu se má zvednout hraniční výše z nynějších 5.000 Kč na dvojnásobek, tedy 10.000 Kč, tzn. že škodu způsobenou zločinným pachatelem do výše 10.000 Kč nebude řešit soud, ale přestupková komise, toto by bylo nejen otevření stavidel pro nekalou činnost potenciálních zločinců, ale hlavně by to byl nespravedlivý bič na okradené poctivé občany, kteří by na tom byli dvakrát hůř, než-li doposud, dále uvedl, že navrhovatelé této novely tvrdí, že klesne počet trestných činů a soudy budou mít více času a prostoru na řešení trestných činů závažnějších, to považoval za alibismus, i kdyby jimi proklamovaný počet trestných činů klesl, čemuž nevěří, vůbec to neznamená, že klesne zločinnost, neboť i krádež 10.000 Kč je zločin, dodal, že chceme-li snížit zločinnost, musíme zlepšit prevenci, tzn. zdokonalit bezpečnostní opatření, kamerové a monitorovací systémy, ale hlavně zlepšit výchovu delikventů, kterými jsou převážně mladí lidé, kterým schází výchova k osobní slušnosti, doplnil, že je nutno zlepšit činnost vyšetřujících a exekutivních orgánů, že tyto orgány pracují neprofesionálně a někdy i diletantsky, o čemž svědčí bezpočet důkazů, tím nejprůkaznějším je osminásobná vražda manželů Stodolových, kdy policie vyhodnotila jejich předcházejících 7 vražd jako sebevraždu, dále dodal, že několik neprofesionálních vyšetřování policie může potvrdit i z vlastních zkušeností, kdy v kolárně jejich paneláku zloději v noci vypáčili okno a ukradli několik kol v ceně několika desítek tisíc korun, přivolaná policie ověřila skutečný stav a postiženým vzkázala, aby se dostavili na služebnu, kde s nimi bude sepsán protokol a ten, kdo měl sjednanou pojistnou smlouvu, mohl žádat o náhradu, ostatní mají smůlu, žádné otisky prstů, žádné pachové stopy, nic policii nezajímalo, dále hovořil o druhé připomínce, která se týká bezpečnostních kamer, jsou téměř ve všech obchodech i na některých poštách, ale ne ve všech, dotaz zní, proč ve státním podniku stát tuto ochranu svým občanům neposkytuje, třetí připomínka se týkala likvidace telefonních automatů v Ostravě, asi před dvěma roky řekl prezident Ing. Miloš Zeman, že tuto službu bude stát poskytovat občanům po dobu nejméně pěti let a najednou bez předchozího upozornění jsou všechny automaty pryč,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - krátce uvedl, že k tomu nemůže říci víc, než to, že toto jsou body, které nespadají do kompetence tohoto zastupitelstva kraje, zákon, který se projednává o změnách sazeb za trestný čin, leží v Parlamentu České republiky, tam se bude hlasovat, jak proběhne diskuse, tak se bude hlasovat, bezpečnostní kamery na poštách řeší Ministerstvo vnitra, kterému patří pošta, a státní podniky a použití kamer je v podstatě regulováno, tak, jak je prostě dneska definovaný zákon, telefonní automaty patří opět do kompetence těch, kteří toto mají na starost, tzn. Česká pošta, takže je to opět mimo jakékoliv možnosti, které tady v tomto máme, samozřejmě jsou tady lidé, kteří se toho mohou chopit a připravit za Moravskoslezský kraj návrh novely či nových zákonů, zastupitelstvo kraje má zákonodárnou iniciativu, ale nic víc nyní nemůže slíbit,

xxxx (občanka MSK) - na úvod sdělila, že je předsedkyní ZO OSZSP ČR v nemocnici v Orlové, která byla zrušena, bylo zrušeno 50 akutních lůžek interní péče a bylo jen 13 navýšeno v Karviné a v Havířově, její názor byl ten, že optimalizace nebyla úspěšná, kdy došlo k omezení zdravotní péče v časovém horizontu, doplnila, že pacienti, kteří byli ošetření, dejme tomu, během 14 dnů, nebo okamžitě, jsou nyní zvyklí, že jsou čekací doby až 2 - 3 měsíce, toto se jí nelíbí, a dodala, že pokud bude někdo jednou v nemocnici, nikdo nepozná, že jste nějaký úspěšný politik, že potřebujete nějakou lepší péči, dostane se vám stejné péče jako všem ostatním,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že nepředpokládá, že by jako politici měli dostat nějakou jinou péči,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že by se v krátkosti vyjádřit k optimalizaci, je tomu zhruba rok, co se tady odsouhlasila optimalizace zdravotnictví a zrušení lůžkové části akutní péče Orlovské nemocnice, po roce víme, jak to všechno dopadlo, zastupitelé kraje a politici tvrdí, že je všechno v pořádku, orlovští obyvatelé si to úplně nemyslí, uvedl, že je ekonom, nikoliv lékař, a proto neumí posoudit, jestli již ubylo 30 nebo 40 akutních lůžek interny, jestli pro stárnoucí populací je to dobré nebo špatné, dodal, že asi špatné, v oběžníku, který dostal před rokem v Orlové, se píše: "Nemocnice v Orlové nekončí, péče zůstane zachována 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu", neví o tom, "kvalitní zdravotní péče pro pacienty, stabilní týmy lékařů a zdravotních sester", ty se podařilo úspěšně rozbít, myslel tím tým interny v Orlové, který byl na velmi vysoké úrovni a samozřejmé tým ortopedů, který se také rozpadl, dále uvedl, že protože je ekonom, připravil si pár ekonomických otázek, doplnil, že se dočetl v médiích, že nemocnice Karviná, což ho potěšilo, se dostala do černých čísel, o to víc ho mrzelo, když se v managementu karvinské nemocnice podařilo dostat nemocnici přes problémy, které jsou, do černých čísel, zeptal se, proč byl odvolán tak skvělý a dobrý ekonomický náměstek Ing. et Ing. Matěj, původně ředitel, pak ekonomický náměstek, když se dostal do černých čísel, dodal, že to asi není v pořádku, doplnil, že ohledně ekonomiky karvinské a všech ostatních krajských nemocnic se zatím nic nedočetl, a jako občan se zeptal, jestli mu může být odpovězeno, jak dopadla ekonomika, jestli už jsou výsledky karvinské nemocnice a všech ostatních krajských nemocnic, protože zdravotnictví něco stojí, závěrem položil otázku, jak moc Moravskoslezský kraj dnes tyto nemocnice dotuje, tou normální cestou, tzn. dotace na provoz těchto krajských nemocnic,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na tyto dotazy bude připravená písemná odpověď,

Vážený pan MUDr. Vít Mareček, praktický a pohotovostní lékař, mezinárodně uznávaný specialista v oblasti tzv. pohotovostní medicíny(„Emergency Medicine“), občan MSK - sdělil, že částečně proti své vůli se již 2,5 roku zabývá tím, co se děje ve zdravotnictví nejen ostravském, ale i zdravotnictví severomoravském, lidé, kteří skutečně rozumí zdravotnictví, vědí, že praktická medicína je hluboce spojenými nádobami spojena pochopitelně s medicínou akademickou, v této chvíli se neví, jak dopadne reakreditační řízení v Praze na nezávislém úřadu, který se jmenuje Národní ústav pro akreditaci vysokých škol, uvedl, že musí prof. Vondráka "pochválit" za to, jakým způsobem přitížil ostravské medicíně loni v červnu, kdy řekl úžasnou větu, že: "selžou-li odborná jednání, nastoupí politická řešení", uvedl, že ostravská medicína před 10 lety vznikla na lži, na podvodu, tehdy odstoupila celá akreditační komise, protože to bylo dáno politickým rozhodnutím, ostravská medicína dostala obrovskou šanci, těchto 10 roků bohužel promarnila, nicméně v osobě zastupujícího děkana, pomineme-li doc. MUDr Martínka, v zastoupení pana doc. Procházky šance stále žije, ale pokud 1 a 1 jsou 2, tak ta reakreditace se nemůže povést, a je to obrovský problém pro celou ostravskou aglomeraci, pro celou ostravskou univerzitu, protože lékařská fakulta všude ve světě je vlajkovou lodí, uvedl, že před rokem došlo k něčemu, k čemu dojít nemělo, i díky krajské opozici byla rozbita fungující nemocnice v Orlové,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na vyčerpaný čas 3 minut,

Vážený pan MUDr. Vít Mareček - sdělil, že by chtěl dokončit myšlenku, a aby nebyl poučován,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že každý má podle práva vyhrazeny 3 minuty,

Vážený pan MUDr. Vít Mareček - dodal, že by mělo být odpovězeno na otázky, které byly předřečníky vzneseny, ty otázky byly jednoduché, otázky byly jasné, dodal, že je zde Ing. Pražák, předseda výboru zdravotního a preventivní péče, kdy jeho otázka směřovala přímo k němu, zeptal se, na základě jakých analýz a materiálů bylo rozhodnuto o optimalizaci zdravotnictví v MSK, dodal, že do dnešního dne visí na webu krajského úřadu tzv. analýzy, prof. Vondrák býval kdysi výborným a uznávaným, dokonce i mezinárodně uznávaným "ajťákem" a systémovým inženýrem, takže ví, že systémové analýzy se dělají skutečně jinak, než to, co jste prezentovali, tedy tzv. tři analýzy, na závěr sdělil, že zastupitelé kraje byli podvedeni výborem zdravotním a preventivní péče a lékaři, protože nedostali informace, reálné informace o stavu zdravotnictví, zeptal se, jakým způsobem projednával výbor zdravotní a preventivní péče veškeré podklady,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil přestávku do 11:30 z důvodu uklidnění situace.

/.../

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za dnešní jednání, byť bylo v posledních okamžicích vzrušené a dodal, že Vážený pan MUDr. Vít Mareček rozesílá hromadné e-maily všem možným osobám a dle osobního názoru to do jisté míry poškozuje jméno lékařské fakulty a lidí, kteří jsou v podstatě spjati s akademickou půdou, nelíbilo se mu to, ale bohužel dnes to tady bylo vyhrocené, je to tak, závěrem poděkoval všem přítomným a popřál příjemný zbytek týdne a víkend a bude se těšit na příští zasedání zastupitelstva kraje.“

Zdroj: https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2020-03-05; https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-15--zasedani-zastupitelstva-kraje-145538/; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK, osobní a telefonické rozhovory s občany; dokumentace poskytnutá občany a Úřadem Moravskoslezského kraje. 

 • 1. dubna 2020: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 4. března 2020 (viz dokument níže).

  Občané sledovali na začátku března 2020 chování ostravského zastupitelstva v rámci poskytování veřejné informační služby v přímém přenosu a HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému. Po filmového materiálu pak byl lidem na městských internetových stránkách k dispozici také archivovaný audiovizuální záznam s možností velice komfortního a rychlého shlédnutí třeba jen konkrétní části videa (dle projednávaných témat a vystupujících osobností), která veřejnost zaujala.

  Zápisy a také videozáznamy z jednání ZSMO nejsou dle právního výkladu městského vedení anonymizovány v případech, kdy obsahují jména občanů bez veřejné funkce, kteří vystoupili v diskusi.

  Ostrava patří díky svým veřejným informačním službám ke špičce mezi statutárními městy v ČR. Záleží jí na co nejlepším komfortu pro ty své obyvatele, kteří aktivně nebo pasivně spoluvytvářejí veřejné prostředí ve svém městě.

  Video-přenosy, záznamy a podrobný zápis zachycující průběh diskuse zastupitelstva představují především v době krizových stavů, kdy veřejná moc zakazuje účast veřejnosti na jednání zastupitelstev (právní otázkou pro ústavní soud bude, jak dalece je něco takového v souladu s ústavním pořádkem), velmi důležitý zdroj informací, který slouží každému zájemci kromě přímé participace na věcech veřejných k monitorování plnění předvolebních prohlášení, hodnocení politické reprezentace a v neposlední řadě jako genius loci“.

  Březnové jednání ZSMO roku 2020 probíhalo opět v pro-občansky laděném vstřícném duchu díky Váženému panu primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly většinou pečlivě řešeny. Lidé dostali nebo dostanou v zákonných lhůtách profesionální odpovědi: ať již ústně nebo později písemně.

  Městské vedení se nicméně opakovaně dostávalo pod „opoziční palbu“ často nepříjemných a velice neodbytných otázek především ze strany Váženého pana zastupitele a komisaře Ing. Tomáše Raždíka z hnutí Jednotní, který se již stal v tomto smyslu místní ostravskou legendou. Vysloužil si za to v určitém vývoji debaty ne vždy vhodné a gentlemanské reakce z řad Vážené městské rady a koaličních zastupitelů. V jednu chvíli to již dokonce vypadalo, že dojde k hlasování o zákazu další demokratické diskuse. Do věci se však vložil Vážený pan zastupitel JUDr. Lukáš Semerák, jenž poukázal na podobné nedemokratické praktiky na ostravském zastupitelstvu za časů „panování“ Váženého pana primátora Kajnara, načež se situace uklidnila. Vážený pan primátor k tomu uvedl, že má pan doktor Semerák vzhledem k jeho schopnostem zklidnění rozbouřené debaty „dlouhé prsty a čisté ruce“.

  Jelikož k těmto situacím ne vždy vhodných a gentlemanských reakcí začíná bohužel docházet během jednání ZSMO z řad Vážené městské rady a koaličních zastupitelů pravidelně a už skutečně přehnaným a navíc zcela zbytečným způsobem zasahují do osobnostních práv Váženého pana zastupitele Raždíka: Společenství webu Necipujtenas.CZ doporučuje větší vtažení Váženého pana zastupitele Raždíka do práce městského vedení. Vždyť jde o mladého a inteligentního člověka s rozsáhlými zkušenostmi a velkým organizačním talentem včetně úspěšného zvládání často vysoce stresových situací. Pokud by pan zastupitel Ing. Raždík měl možnosti, jak naplňovat svůj mandát a podílet se svými schopnostmi na určitém pro-občanském projektu, prospělo by to jak občanům, které zastupuje, tak zvýšení kvality dialogu během veřejných jednání ZSMO. Je to věcí dalšího politického a diplomatického umění městského vedení.

  Do občanské diskuse se dále zapojily dvě nové osobnosti, které zastupovaly početnou skupinu spotřebitelů nesouhlasících s ukončením platnosti papírových jízdenek v ostravské MHD. Kolem daného tématu se rozproudila velice zajímavá debata. Obě dámy vyjádřily v této souvislosti obavy z čipování lidí a zvyšujících se kybernetických hrozeb s drastickými dopady na obyvatelstvo Ostravy, pokud tedy docházelo v rámci kroků městského vedení k protěžování pouze a jedině elektronizace bez zachování bezpečnostně zcela zásadní diverzifikace plateb, komunikačních prostředků apod. Mimo veřejné jednání zastupitelstva proběhl posléze dialog mezi Mgr. Přepiorou a oběma diskutujícími s tématem možné spolupráce se Společenstvím webu Necipujtenas.CZ.

  Vážený pan primátor taktéž nabídl během veřejného jednání zastupitelstva šéf-editorovi Necipujtenas.CZ, Mgr. Přepiorovi, možnost uspořádání besedy, kde by mohl pan primátor občanům blíže osvětlit své počátky a zkušenosti v politice a další vize směřování Ostravy.

  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

  Informace o činnosti orgánů města /.../

  T. Macura řekl, že do diskuze z řad zastupitelů se již nikdo nepřihlásil, proto předává slovo panu Radku Přepiorovi z řad občanů.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Úspěšný a krásný den vám přeji, vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. V rámci tohoto bodu je již dobrou tradicí, že děkuji váženému panu primátorovi, všem magistrátním úředním osobám za profesionální poskytování informací o činnosti městských orgánů, které se našim společným prostřednictvím pravidelně dostávají k občanům, kteří zde nemohou nebo nechtějí vystoupit, ať už z pracovních nebo jiných důvodů. Takže děkuji. Prosím tedy váženého pana primátora, aby byl tak laskav a odpověděl, dle zveřejněných materiálů na městském webu k právě projednávanému bodu č. 1 na dotazy, které bych dále tlumočil lidem se zájmem o danou problematiku. Děkuji. 2. února 2020 jednal vážený pan primátor Macura v Praze ve věci odkupu a převodu akcií společnosti OVAK na statutární město Ostrava. Jak, kde a s kým tato jednání probíhala a hlavně s jakým výsledkem pro obyvatele Ostravy. Dále 18. února 2020 proběhla pracovní schůzka městského vedení s generální konzulkou Polské republiky v Ostravě s váženou paní Izabellou Wołłejko-Chwastowicz ve věci vysokorychlostní trasy Varšava – Ostrava. Jaké výsledky tato schůzka přinesla a zda se tematicky taky dotkla ekologických problémů spojených s rozšiřováním těchto typu tratí např. v oblasti Poodří a jiných chráněných přírodních lokalit na katastru města. Další dotaz se týká akce z 19. února 2020, kdy vážený pan primátor přijal pozvání jako host na debatu nesoucí název kafe s primátorem v SVČ Korunka, kterou uspořádala organizace parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a údajně zde vážený pan primátor Macura odpovídal na dotazy zaměřené k jeho životu před vstupem do politiky, na své začátky v politice, na aktuální dění v Ostravě, dlouhodobý plán města atd. Pokud z této akce tedy neexistuje tisková zpráva, tak mám teda takové poznatky, že občany by jistě výše uvedené tematické okruhy taktéž zajímaly, poprosím teda pana primátora, kdyby byl tak laskav a mohl občanům sdělit, na jaké konkrétní dotazy se rozhodl na této akci odpovědět a jak celou akci hodnotil a jaké byly názory přítomné veřejnosti. Poslední dotaz se týká činnosti odboru kanceláře primátora, který zajistil ve dnech 30. ledna až 3. února 2020 prezentaci statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2020“. Poprosil bych o sdělení celkových nákladů hrazených z veřejných prostředků na tuto akci, a jaké měla nebo bude mít konkrétní výsledky pro občany v Ostravě. Úplně jako poslední tady mám pochvalu, protože jsem se díval ráno tady na pokyny pro občany k diskuzi, které již reflektují změnu jednacího řádu, která proběhla v rámci minulého zastupitelstva, takže jste velmi akční a věřím, že to je i na webu. Děkuji vám za pozornost a za odpovědi.

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za soubor jeho dotazů. Sdělil, že to vezme postupně a stručně. K odkupu akcií OVAK řekl, že toto téma je předmětem samostatného materiálu v dnešním zastupitelstvu. Sdělil, že má za to, že je to materiál č. 61, který bude teprve předmětem jednání. V důvodové zprávě jsou všechny věci popsány a odkázal pana Přepioru na daný materiál a dodal, že předpokládá, že bude projednáván v pozdním odpoledni nebo večer. K dotazu, který směřoval ke schůzce s paní konzulkou Polské republiky sdělil, že předmětem debaty bylo trasování vysokorychlostní tratě na území Polska, a to ve spojnici Ostrava – Varšava. Zejména se jednalo o tom, jakou trasou ta vysokorychlostní trať půjde, zda kolem Katovic nebo přes Katovice. Řekl, že tam jsou tři možné varianty. Byli požádáni katovickou stranou a i paní konzulkou, aby jako Ostrava a partnerské město Katovic podpořili tu variantu, aby ta vysokorychlostní železnice šla přímo přes město Katovice a ve finále by výsledkem mohlo být spojení města Ostravy s Katovicemi během 20 minut, což by jistě bylo přínosné. Dále řekl, že na to téma se nyní chystá do Katovic k bližšímu jednání pan radní Witosz. K dotazu na kafe s primátorem v parlamentu dětí a mládeže sdělil, že by si s dovolením dotazy, které tam padaly, nechal ne, že pro sebe, ale ani si je už nepamatuje. Panu Přepiorovi sdělil, že pokud má zájem, tak ať zorganizuje nějakou jinou besedu. Rád tam přijde a obšťastní ho i občany o informace ze svého soukromí. K poslednímu dotazu, který se týkal veletrhu cestovního ruchu a účasti, respektive nákladů spojených s prezentací města na veletrhu odpověděl, že to v tuto chvíli z hlavy neví, a proto mu odpoví písemně.“

  Dotazy, připomínky a podněty občanů města

  T. Macura po přestávce sdělil, že obdržel několik přihlášek do tohoto bodu. Předal slovo panu Radku Přepiorovi, který byl přihlášen jako první.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl: „Hezký den vám přeji vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Předem se váženému panu primátorovi Macurovi omlouvám, že zde dnes přednesu fakta, která nejsou právě lichotivá vzhledem k fungování určitého městského systému, nicméně tento systém zavedlo městské vedení povinně ještě před nástupem pana primátora do funkce. Věřím tedy, že je pan primátor ryzím demokratem a přijme následující informace bez problémů v rámci svobodné a slušné výměny názorů, jak je to zvykem při vedení dialogu mezi gentlemany, kteří k sobě navzájem chovají velký respekt. Děkuji. Tak jako každým rokem bych rád celé vážené zastupitelstvo informoval, že společenství webu necipujtenas.cz zpracovalo díky získaným údajům v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím analýzu špatného systému ostravského povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tentokrát jde o analýzu již celé dekády let 2009 až 2019. Údaje se podařilo získat díky spolupráci váženého pana poslance pana Lubomíra Volného z hnutí Jednotní a především díky konkrétním faktografickým údajům přímo ze zdejšího magistrátního odboru životního prostředí. Rád bych poděkoval všem úředním osobám, váženému panu vedoucímu Valeriánovi a panu poslanci Volnému za spolupráci. Analýzu společně s grafy a tabulkami najdete na webu necipujtenas.cz v sekci fakta, dokumenty ke stažení. V krátkosti pouze dodám, že analýza potvrdila závažné problémy invazivní RFIF identifikace, vysokou míru neúspěšnosti a plýtvání veřejnými prostředky. Stačí pouze uvést dva nejzajímavější údaje v porovnání s rokem 2019, a to za prvé raketově rostoucí náklady na městský útulek, které se zvedly zaokrouhleně z 9 na 13 miliónů a za druhé ve sledovaném desetiletí došlo roku 2019 k rekordní situaci, jelikož se 113 očipovaných psů již nikdy nepodařilo navrátit zpět domů ke svým majitelům. Další rekord představuje souvisejících 23 očipovaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka, které si jejich majitelé odmítli převzít z útulku zpět do své péče. Další stovky údajů k problémům čipovacího systému jsou k dispozici v již zmiňované analýze. Čipovací systém prostě nesplnil původní očekávání a navíc je nyní přesunut na bedra státu v rámci stále se vršících a opakujících novel legislativy typu veterinární zákon, zákon proti týrání zvířat, trestní zákoník atd. Na webu necipujtenas.cz naleznete navíc vyjádření policejního prezidia České republiky, které bylo získáno taktéž v režimu zákona č. 106 díky spolupráci pana poslance Volného. Odkazované oficiální vyjádření hovoří o tom, že žádné tzv. „množírny“ především psů nebyly v České republice prokázány z trestního hlediska ani v roce 2019 a podobné to je i z hlediska minulých let. A závěrem trochu jiné téma: opět na webu necipujtenas.cz byly zveřejněny zápisy z jednání ostravského Sboru starostů taktéž v režimu zákona 106, a to z doby před změnou jednacího řádu tohoto orgánu, která vymazala z veřejného prostoru běžné/legální možnosti ke zjištění, co se vlastně během jednání každého Sboru starostů projednalo, a to hlavně včetně proběhlé diskuse, jelikož pokud nově Sbor starostů nepřijme na svém jednání nějaké usnesení, tak se občané nedozví o proběhlém jednání vůbec nic. Sbor starostů se nyní stává v Ostravě jakousi nejutajovanější organizací zřizovanou Zastupitelstvem statutárního města Ostravy. Navrhuji proto váženému zastupitelstvu podnět, jakožto zřizovateli Sboru starostů, aby výše uvedenou situaci vyřešilo otevřením jednání Sboru Starostů veřejnosti podobně, jako je tomu při jednání většiny výborů a komisí v Poslanecké sněmovně, tedy aby tam měla přístup veřejnost včetně žurnalistů, kteří by mohli posléze přinášet zprávy o jednání Sboru starostů, když již není vůle k tomu, aby byly zveřejňovány ne-li vůbec existovaly zápisy z jednání tohoto důležitého městského orgánu. Podobné opatření by také mělo být zavedeno, pokud se tak již nestalo, v rámci jednání městských výborů a komisí. Společenství webu necipujtenas.cz závěrem opět děkuje váženému panu poslanci Volnému a patřičným magistrátním úředním osobám za zprostředkování získání patřičných zápisů. Děkuji vám za pozornost.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za příspěvek, který trochu skrytě obsahoval výzvu, zda by zastupitelstvo města jakožto zřizovatel Sboru starostů neiniciovalo určitou transparentnost Sboru starostů. Sdělil panu Přepiorovi, že v tom případě by si někdo musel jeho návrh vzít za svůj, aby se o něm případně mohlo hlasovat. Dotázal se členů zastupitelstva města, zda si chce někdo návrh osvojit. Nikdo si návrh neosvojil.

  - - - - -

  T. Macura řekl, že jako další v řadě je přihlášena do diskuze paní Dana Holubková s příspěvkem „Žádost o zachování papírových jízdenek v MHD Ostrava“.

  D. Holubková, občanka města Ostravy, řekla: „Jsem občan Dana Holubková města Ostravy…..“

  T. Macura požádal paní Holubkovou, aby šla blíže k mikrofonu, aby ji bylo lépe slyšet. Omluvil se, pokud řekl její příjmení špatně.

  D. Holubková pokračovala slovy: „Dobrý den, jsem Dana Holubková, řekl jste to správně. Já vás všechny zdravím, dobrý den. Já jsem přišla řešit za sebe, za své blízké, za občany města Ostravy, jiné lidi z města a dále za lidi z Evropské unie a mimo Evropskou unii požadavek, který jsem poslala na 26 úřadů města Ostravy, dále na zastupitelství Magistrátu města Ostravy, na Dopravní podnik města Ostravy. Požadavek je takový: „Věc: Žádost o zachování papírových jízdenek MHD Ostrava.“ MHD je služba pro lidi, a to nesplňuje. Dopravní podnik je akciová společnost a máme tady problém, protože změnou, která nastala, bez souhlasu občanů si odsouhlasil sám dopravní podnik to, že vzal papírové jízdenky lidem. Na všechny úřady bylo posláno dost žádostí od lidí. Z mé strany, z jiných, já jsem nedostala žádnou odpověď. Pouze odpovědi. Poslala jsem 27 žádostí, kterou mám před sebou a dostal je každý úřad s tím, že nesouhlasíme a žádali jsme vysvětlení, každý z jiného pohledu. A chtěla jsem říct 27 zaslaných žádostí na zastupitele všech dílčích částí včetně DPO. Z toho jsem já konkrétně sama za sebe dostala pouze 20 odpovědí, z toho 11 úřadů pouze, kteří nás zastupujete, postoupilo tuto žádost výše a z toho pouze jediný úřad, kterému děkuji, že jsem tady, postoupil to, že se to tady koná. Něco. A to je to, co se nám nelíbí. Za prvé ani občanům Ostravy nedošly všechny e-mailové odpovědi, tak zkusme prošetřit, že nefunguje e-mailová komunikace. Emaily se vracely, neprošly, což je teda pro mě docela závažné. Z mé žádosti o zachování papírových jízdenek a nebudu číst celý email, protože není toliko času, přečtu jenom ty hlavní klíčové body, které nás zajímaly, protože jsme nedohledali dostupnost a nemáme přístup k materiálům, proč se tak stalo. Takže bych jenom řekla: „Tímto podávám žádost na Dopravní podnik Ostrava o zachování papírových jízdenek v městské hromadné dopravě Ostrava a navrácení bankomatů na papírové jízdenky tak, jak je tomu v Hlavním městě Praha. Papírové jízdenky stále používá okolo 40 % lidí Ostravy. Ještě je mohou používat ti, kteří je mají zakoupené, protože už je nekoupíme. Čtyřicet procent je statistika z internetu, a potom jsou jiné statistiky. Dále jako občanka vás žádám, abyste mi poslali na e-mail, který jsem uvedla v té žádosti ze dne 2. 2. 2020 a někomu to došlo 3. 2., bo těch emailů bylo dost. Zabralo mi to mého volného času, jako občana živnostníka, dva dny s mojí asistentkou, takže celkem čtyři dny. Tak děkuji za odpověď. A chtěla bych hlavně nechat vnést a nechat zapsat: „Žádám předložení statistik hospodaření, nákladů Dopravního podniku města Ostravy.“ Já a všichni, kteří psali a občané, kteří nenapsali, nemají čas tady být, jsou v práci, mají jiné starosti, aby to bylo zveřejněno. Dále žádám porovnání statistik hospodaření s městem hlavním Praha za pět až deset let……“

  T. Macura přerušil paní Holubkovou s tím, že nemusí křičet.

  D. Holubková pokračovala slovy: „Vy jste říkal nahlas.“

  T. Macura paní Holubkové řekl, že tím myslel přiměřeně, ale nyní už……

  D. Holubková mu sdělila, že je emočně duševně rozpoložená a že to není křik.

  T. Macura řekl paní Holubkové, že trochu křičí.

  D. Holubková pokračovala slovy: „Takže dobře, tak já to ztlumím, tak já asi půjdu dál. Takže. Za pět až deset let. A porovnání můžeme dát i s jinými městy a tam se hodně dovíme, abychom se mohli dobře rozhodnout. Žádám předložení statistiky, žádám studii…“

  T. Macura sdělil paní Holubkové, že ji vypršel časový limit a požádal ji, aby spěla k závěru.

  D. Holubková pokračovala slovy: „Takže studie proveditelnosti a nákladů, to nás tak zajímá toho plánu. Jinak jsem chtěla říct, že vzali jste nám, jako občanovi právo volby, a to je porušení Evropské unie. Kromě elektronické podoby nemáme jinou možnost. Děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval paní Holubkové za její podnět. Řekl, že neví, jak na to reagovat, protože paní Holubková těch dotazů vznesla hodně. Jedním z nich bylo, jestli funguje nebo nefunguje e-mailová pošta, k čemuž řekl, že to by s dovolením nechtěl komentovat. Sdělil, že nebude zadávat průzkum, proč neprošly nějaké konkrétní emaily. Řekl, že k ukončení fungování papírových jízdenek se i na zastupitelstvu jednalo několikrát. Město ten záměr včetně dopravního podniku deklarovali zhruba s ročním předstihem, byla kolem toho poměrně dostatečná informační kampaň. Dále sdělil, že informace, které paní Holubková požaduje a které ve svém příspěvku nebo dotazu vznesla, se jí pokusí zodpovědět. Dále řekl, že paní Holubková uvedla, že zastupuje občany Evropské unie. Sdělil, že osobně se taky považuje za občana Evropské unie, ale ho rozhodně svým názorem nezastupuje. A dodal, že ta věc dnes nestojí tak, že paní Holubková požaduje zachování papírových jízdenek, protože ty papírové jízdenky už nejsou, ty bankomaty nejsou. Jsou pryč. Město potažmo Dopravní podnik Ostrava na tom uspoří desítky miliónů korun, které umožní investovat do jiných věcí, které zkvalitní veřejnou dopravu. Není ani pravda to, že občan nemá právo volby, protože stále má několik možností, jak se může odbavit. Před nějakými lety byli zvyklí, že se platil šedesátník až koruna u řidiče v hotovosti do těch turniketů, potom se přešlo na papírové jízdenky a nyní se přechází z papírových jízdenek na jinou formu odbavení. Dále řekl, že srovnání s Prahou paní Holubkové rádi poskytnou, ale může věřit tomu, že Praha dopravní podnik dotuje mnohonásobně a i Brno dopravní podnik dotuje mnohem vyšší částkou než Ostrava. Ujistil ji, že Dopravní podnik Ostrava platí v celé České republice jako etalon progresivity mezi dopravními podniky a ostatní se chodí do Ostravy učit, jak se má veřejná doprava ve městě provozovat. Nakonec sdělil paní Holubkové, že samozřejmě na její otázky, které vyslovila, v rámci možností odpoví písemně.

  M. Juroška řekl, že si dovolí jenom připomenout, že zastupitelstvo města, tak jak pan primátor říkal, o tom problému nikdy nejednalo v tom smyslu, že by rozhodovalo o tom, zda bude ukončen nebo nebude ukončen prodej papírových jízdenek. Pokud si to dobře uvědomuje, tak se o tom jednalo ve vztahu k jeho dotazu, kdy zavedení tohoto systému kritizoval, uvědomujíc si, že přinese lidem mnoho těžkostí. Je toho názoru, že to tak je a že ty těžkosti nastávají v současné době, protože ta rovnoměrná distribuce nových jízdenek po městě Ostravě zajištěná jednoznačně není. Ubylo obrovské množství těch prodejních automatů, ubyly i tam, kde dříve byly a dnes tam prostě nejsou, takže je toho názoru, že to bude nadále otázka k řešení a také bude potom otázka, zda opravdu ten systém, pokud by měl být rovnoměrněji rozmístěný třeba ty automaty na jízdenky nové, tak zda vyjde o tolik levněji. Řekl, že tam je i problém toho, že ta dostupnost městské hromadné dopravy se tím pádem té snižuje, takže samozřejmě na tom svém názoru trvá a je toho názoru, že pro celou řadu občanů města, je to tak zrovna v těch kategoriích třeba u seniorů apod., kteří jezdí občas městskou hromadnou dopravou, tak může být pro ně problém dostat se k jízdence. Dále řekl, že tam je ještě druhý problém, který podle mediálních zpráv řeší Česká obchodní inspekce, tzn., že tím systémem nutí zaplatit člověka více, než stojí jedna jízda.

  T. Macura poděkoval panu Juroškovi za podnět a řekl, že jeho postoj je znám a má pravdu, že ta problematika se na zastupitelstvu projednávala v kontextu jeho, tuší, že minimálně dvou podnětů v rámci dotazů na zástupce městských společností a řekl, že v tomto mu dává plně za pravdu. Požádal generálního ředitele Dopravního podniku Ostrava pana Moryse, aby řekl, zda skutečně nastaly nějaké těžkosti ve veřejné dopravě Ostrava v souvislosti se zrušením papírových jízdenek od 1. ledna 2020, např., že nejezdí cestující nebo něco podobného. Řekl, že skutečně po něm nechce, aby zodpovídal celou tu škálu dotazů.

  D. Morys řekl, že děkuje za to, že se může k tomuto bodu i v tuto chvíli vyjádřit. Uvedl, že musí říct, že projekt zrušení papírových jízdenek probíhá nad míru dobře, kdy má u sebe i aktuální data za měsíce leden a únor 2020. Počet odbavení elektronickou formou je dneska už téměř 100,%. Dále řekl, že k poslednímu březnu budou demontovány i ty označovače papírových jízdenek. Adaptace na tu plně elektronickou formu jejich cestujícími probíhá nad míru dobře. Ten počet papírů byl z velké části nahrazen dvěma způsoby placení, tzn., bankovní kartou, takže ti, kteří se ještě neodvažovali použít bankovní kartu toho jednotlivého jízdného, dalším aspektem, který registrují s tím, že se zvýšil i počet nákupu dlouhodobého jízdného, což je strategický cíl, který sledují, aby více občanů používalo městskou hromadnou dopravu dlouhodobě. Princip kreditních jízdenek je v tuto chvíli natolik dostupný, že prodeje u externích prodejců jsou srovnatelné s prodejem v jízdenkomatech, které jsou na těch hlavních klíčových uzlech, kde se pohybuje nejvíc lidí. V tuto chvíli ještě monitorují řadu dotazů k tomuto systému a mohou říct, že počet dotazů značně klesá a ta pro-informovanost v této chvíli je téměř 100 %. Jsou toho názoru, že dostatečně včas o tom informovali a nechávali ještě i dostatečně dlouhou tříměsíční lhůtu na ten přechod tak, aby ti, kteří měli nakoupené papírové jízdenky, je mohli dopoužít v městské hromadné dopravě.

  D. Witosz sdělil, že chce pouze potvrdit slova pana Jurošky, že byl zařazen bod na program příští komise dopravy, kde se budou zabývat právě hustotou těchto automatů. Dále řekl, že ještě dále naváže na slova pana ředitele, že stále je ta problematika pod dohledem a bude se určitě ještě nějak dolaďovat.

  M. Juroška řekl, že aniž by chtěl brát prostor a čas občanům, tak by chtěl jenom říct poznámku k tomu, co říkal pan ředitel. Řekl, že samozřejmě odbavení elektronické je téměř 100 %, když druhá možnost již téměř neexistuje, takže to je poměrně logické a nic by z toho nededukoval.

  T. Macura řekl, že občané se na ně obracejí s tím, zda mohou vrátit – zpeněžit papírové jízdenky, které mají ve „stružoku“ tedy doma. Řekl, že to znamená, že papírové jízdenky ještě nějaké mezi lidmi jsou. Dále řekl, že je možnost odbavit se přes SMS jízdenku a podobně, takže není pouze platební karta a dodal, že je možné se odbavit např. i přes internetovou aplikaci.

  - - - - -

  T. Macura sdělil, že přistoupí k dalšímu podnětu, se kterým se přihlásil pan Herbert Gebauer a předal mu slovo.

  H. Gebauer, občan města, poděkoval za udělení slova a řekl: „Zdravím všechny účastníky tohoto zasedání. Zdravím vás pane primátore. Vážení zastupitelé. Poslanecká sněmovna bude projednávat návrh novely zákona kvalifikujícího trestný čin a přestupek. Dle tohoto návrhu se má zvednout výše trestní sazby z nynějších pěti tisíc korun na dvojnásobek, tedy na deset tisíc. To znamená, že škodu způsobenou zločinným pachatelem do výše deset tisíc korun nebude řešit soud, ale přestupková komise. To by bylo nejen otevření stavidel pro nekalou činnost potenciálních zločinců, ale hlavně by to byl nespravedlivý bič na okradené, poctivé občany, kteří by na tom byli 2x hůř než doposud. Navrhovatelé této novely tvrdí, že klesne počet trestných činů a soudy budou mít více času a prostoru na řešení trestných činů mnohem závažnějších. To je alibismus. I kdyby jimi proklamovaný počet trestných činů klesl, vůbec to neznamená, že klesne zločinnost, neboť i krádež deset tisíc korun je zločin. Chceme-li snížit zločinnost, musíme zlepšit prevenci, tzn. zdokonalit bezpečnostní opatření, kamerové a monitorovací systémy, ale hlavně zlepšit výchovu delikventů, jimiž jsou převážně mladí lidé, kterým schází výchova k osobní slušnosti. Dále je nutno zlepšit činnost vyšetřujících a exekutivních orgánů. Že tyto orgány pracují neprofesionálně a někdy i diletantsky, o tom svědčí bezpočet důkazů. Tím nejprůkaznějším je osminásobná vražda manželů Sxxxxxxxxxx, kdy policie vyhodnotila jejich předcházejících sedm vražd jako sebevraždu. Několik neprofesionálních vyšetřování můžu potvrdit z vlastních zkušeností. V kolárně našeho paneláku zloději v noci vypáčili okno, ukradli několik kol v ceně několika desítek tisíc korun. Přivolaná policie ověřila skutečný stav a postiženým vzkázala, aby se dostavili na služebnu, kde bude s nimi sepsán protokol a kdo má sjednanou pojistnou smlouvu, může žádat o náhradu. Ostatní mají smůlu. Žádné otisky prstů, žádné pachové stopy, prostě nic. Paní V. M., učitelka v důchodu, byla za poslední rok několikrát okradena, jednou přepadena a zraněna, ale pachatel nebyl nikdy dopaden, i když vše zaznamenala pouliční kamera. K jejímu poslednímu okradení došlo na poštovním úřadu. Přišla o kabelku s peněženkou, kreditní kartou, osobními doklady vč. občanky. Pachatel nebyl dopaden, protože na poště nebyl kamerový systém. Vážení zastupitelé, takovýchto nevyšetřených případů a nepotrestaných zločinců jsou v celé republice tisíce. Dovolím si tvrdit, že vám i vašim příbuzným a známým se něco podobného přihodilo se stejným výsledkem, proto vás žádám, abyste apelovali na vaše poslance zvolené do Parlamentu, aby pro tuto novelu zákona ruku nezvedli. Já jsem obeslal tímto dopisem všechny předsedy všech parlamentních stran začátkem měsíce února, ale do dnešního dne jsem žádnou jejich odpověď nedostal. Moje druhá připomínka se týká bezpečnostních kamer. Jsou téměř ve všech obchodech a na některých poštách, ale ne ve všech. Proč? Proč stát ve státním podniku tuto ochranu svým občanům neposkytuje? V mé třetí připomínce se nemohu nezmínit o likvidaci telefonních automatů. Asi před dvěma roky řekl prezident Miloš Zeman, že tuto službu bude stát poskytovat občanům pro dobu nejméně pěti let a najednou, bez předchozího upozornění, jsou tyto automaty pryč. Je to v pořádku? Nebyla tato likvidace předčasná? Děkuji za vaši odpověď.“

  T. Macura poděkoval panu Gebauerovi za jeho příspěvek, který obsahoval tři body. Řekl, že v jeho příspěvku zazněl apel na zastupitele, ale nebude ho nijak komentovat, ale věří, že každý si z toho něco vezme. Podotkl, že zastupitelstvo města jako takové nemá zákonodárnou iniciativu např. na rozdíl od zastupitelstva kraje, takže by mu možná doporučil se obrátit na zastupitelstvo kraje s tímto návrhem. Řekl, že proti němu nic nemá, protože v zastupitelstvu sedí zástupci různých stran a věří, že s tím jeho apelem nějak naloží. K informaci, proč nejsou kamery na poštách, nebo v obchodech sdělil, že to je určitě dobré téma k diskuzi, ale na druhou stranu je třeba se s tím obrátit na zřizovatele pošt, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky. Řekl, že jako město kamery instalovat nemají, a to už proto, že jich mají jako město v ulicích a např. na křižovatkách aktuálně na osm set kamer. Další v řádu desítek možná stovek jsou dnes v dopravních prostředcích, ale objekty, které nepatří městu, nejsou ve vlastnictví města, nemohou kamerami vybavovat. Doporučil panu Gebauerovi se obrátit na Ministerstvo vnitra jakožto zřizovatele České pošty. K závěrečnému dotazu na telefonní automaty řekl, že se musí přiznat k tomu, že telefonní automat nepotřeboval posledních třicet let, ale tím neříká, že je ten příklad a nemůže samozřejmě mluvit za příslib, který dal podle slov pana Gebauera pan prezident Miloš Zeman. Nakonec řekl, že to je dotaz spíš na něj a dodal, že město telefonní automaty zřizovat nebo instalovat nebude, protože není správcem telekomunikací.

  - - - - -

  T. Macura uvedl, že čtvrtým a posledním přihlášeným do diskuze je paní Lenka Chudárková, která nicméně není občankou města a ani nemá na území města nemovitost, takže zastupitelstvo města by muselo rozhodnout o tom, že ji dá v souladu s jednacím řádem slovo, že jí udělí možnost vystoupit na tomto zastupitelstvu. Sdělil, že chce taky hovořit na téma „Nesouhlas se zrušením papírových jízdenek“. Dal paní Chudárkové na zvážení, zda v jejím příspěvku zazní něco nového, co ještě nezaznělo v případě vystoupení její předřečnice. Dotázal se paní Chudárkové, zda chce vystoupit. (mimo mikrofon pokynula, že chce vystoupit) Primátor sdělil, že dá hlasovat o tom, zda udělí slovo paní Lence Chudárkové, a dodal, že v souladu s dobrou praxí na zastupitelstvu tuto možnost vždy dávali. Dal hlasovat o udělení slova paní Chudárkové. Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno.

  Primátor předal slovo paní Chudárkové.

  L. Chudárková řekla: „Dobrý den, já neumím moc mluvit a ani nemám odvahu mluvit, tak mě prosím omluvte. Já sice jsem narozena v Ostravě, ale momentálně nebydlím v Ostravě.“

  T. Macura řekl paní Chudárkové, že věří tomu, že vykřeše odvahu.

  L. Chudárková pokračovala slovy: „Jezdím do Ostravy, ale docela často a tak bych chtěla jen tak krátce říct, protože už přede mnou něco řekla moje kamarádka. Chtěla bych vědět, jakou formu placení nabídnete kromě elektronické pro lidi, kteří nemají mobilní telefon ani platební karty. Nechtějí mít u sebe žádné mikročipy a nechtějí být zkontrolovatelní. Není pravda, že je elektronický systém bezpečný. Hodně lidí psalo plno e-mailů a vůbec na ty e-maily nebylo reagováno, a to ani na ty podněty, které ti občané dávali. To je tak asi všechno. Děkuji.“

  T. Macura poděkoval paní Chudárkové za dotaz a dotázal se ředitele Dopravního podniku Ostrava, zda na to bude reagovat. Sdělil, že má za to, že těch možností placení v dopravním podniku nebo ve veřejných prostředcích hromadné dopravy je určitě více, než jen ta platební karta a je jich více, než jen mobilní telefon. Řekl, že to jsou kreditní jízdenky, automaty na kreditní jízdenky, jsou to SMS jízdenky, jsou to dlouhodobé jízdenky, tzn., že dle jeho názoru si každý najde režim, který mu vyhovuje. Na straně druhé, což musí říct, paní Chudárková říká, že nechce být kontrolovaná, že jí přece nikdo nechce kontrolovat, ale současně potřebují nějaká data o té veřejné dopravě, aby věděli, jaké linky je potřeba posílit a jaké mohou oslabit a jinak, než přes ty informace, nejde tu dopravu dobře řídit. Omluvil se za to, jestli to někoho omezuje a současně se omluvil za to, jestli má někdo pocit, že mu není odpovídáno na konkrétní dotaz. Sdělil, že se dohodli, protože těch dotazů byly stovky, tisíce, které v zásadě byly velmi podobné, a proto i Dopravní podnik Ostrava zřídil nějakou informační linku a nějaký dotazník a nějaký přehled často se opakujících otázek, kde cestující našli ty odpovědi na ty otázky. Nyní aktuálně řešili odbavování hromadných skupin např. žáků škol apod. Dopravní podnik na to konto od 1.3. upravoval odbavovací systém, upravoval software, aby umožnil odbavení těmto skupinám lidí. Řekl, že je to živý organismus, který se nějakým způsobem upravuje, ale ten efekt je jednoznačný. Manipulace s hotovostí stojí peníze, je neefektivní a město zrušením těch papírových jízdenek ušetří deset nebo osmnáct miliónů ročně, které věnuje právě na to, aby mohli tu veřejnou dopravu zkvalitnit. Není to tak, že ten, kdo nemá chytrý mobil nebo platební kartu, tak nemůže cestovat veřejnou dopravou.

  D. Morys řekl, že pokud paní Chudárkovou dobře pochopil, tak stále inklinuje k papírové jízdence. Sdělil, že právě proto byla zřízena kreditní jízdenka, která v podstatě funguje jako elektronická peněženka, která není žádným způsobem svázaná s identifikací osoby. Je to vlastně anonymizovaný elektronický platební doklad, který ve všech vozech lze využít stejně jako bankovní kartu, ale není svázána s žádným jménem, číslem atd. Elektronická peněženka se nabije hotovostí, jak na jejich prodejně nebo v jízdenkomatu. Tuto kreditní jízdenku lze koupit na jejích prodejnách, v jízdenkomatu a u smluvních prodejců. Řekl, že považují tento způsob za dostatečný pro tu plnou elektronizaci a odstranění toho duálního systému. Kreditní jízdenky nenahrazují papírové jízdenky a že v zásadě občané, kteří používají ostravskou MHD, si řekli o zrušení těch papírových jízdenek, protože ty papírové jízdenky používali stále míň a míň, a proto ten systém udržovat už bylo velice neefektivní pro tak úzkou skupinu jejich cestujících.

  M. Juroška řekl, že má ještě několik poznámek. Panu primátorovi k tomu co říkal, že kdo nemá telefon, kartu, tak tu jinou alternativu řekl, že si musí zajít koupit kreditní jízdenku několik kilometrů, protože místo desítek automatů je jich v Ostravě dvanáct nebo osmnáct. Řekl, že neví, jaký je v tuto chvíli aktuální stav, ale reálná možnost se velice snižuje pokud nebydlí poblíž lokality, kde ten automat je umístěn. K tomu co říkal pan ředitel, že 40 % cestujících, řekl, že jestli to je úzká skupina, tak to neví, zda je takto definovaná úzká skupina, ale samozřejmě záleží na definici. K tomu, že je potřeba získávat data, řekl, že data se získávala i dávno před počítači tak, jak se dávno vařilo před těmi sporáky apod., proto je toho názoru, že data se dají sbírat různým způsobem.

  T. Macura řekl, že se nechce pouštět do polemiky, ale zajímalo by ho, kde potřebuje najít několik kilometrů, aby našel automat na kreditní jízdenku. Připustil, že možná z Michálkovic, protože neví, jestli v Michálkovicích je automat na kreditní jízdenky. Obrátil se na pana ředitele s tím, že pokud v Michálkovicích není automat na kreditní jízdenky, tak ho tam musí rychle doplnit, aby si pan starosta nemohl stěžovat. Dále uvedl, že jinak jsou ty kreditní automaty tak co tři sta – čtyři sta metrů a jejich počet se rozšiřuje. Dále řekl, že slyšel a poděkoval za to, že komise dopravy se touto problematikou bude zabývat a věří, že i ta síť těch kreditních bankomatů se bude rozšiřovat.

  D. Morys sdělil, že by jen dementoval to číslo 40 %, protože to v žádném případě není pravdivé. Uvedl, že 55 % cestujících v Ostravě využívá dlouhodobé jízdné, 45 % krátkodobé a z těch krátkodobých v listopadu 2019 používalo méně než 20 % papírové jízdenky, takže z toho celkového počtu 10 – 13 % cestujících jelo v papíru. Dále sdělil, že touto změnou šetří zhruba 14 miliónů korun ročně, a to jenom na provozních nákladech.

  T. Macura poděkoval a požádal o jízdenkomat do Michálkovic.

  D. Morys řekl, že to prověří a poděkoval za připomínku.

  M. Juroška řekl, že pan primátor chtěl jedno místo, a proto mu řekne jedno poměrně známé místo, tzn. Michálkovice. Sdělil, že do zastupitelstva města je volen občany celé Ostravy, takže těch míst je bezesporu výrazně více. Nakonec řekl, že další mu neuvede, ale že do příště to určitě napraví.

  T. Macura poděkoval panu Juroškovi a řekl, že to budou řešit. Požádal pana Jurošku o to, že pokud je někde deficit automatů, tak aby to řešili a dodal, že ani automaty na papírové jízdenky nebyly nikdy na každé zastávce. Dotázal se, zda je ještě nějaký dotaz z řad občanů. Sdělil, že další dotaz, připomínku ani podnět v rámci tohoto bodu neeviduje a tento bod ukončil a sdělil, že ho trochu protáhli. Sdělil, že budou pokračovat projednáváním bodu č. 32."

  ***

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse.

  Další jednání ZSMO by mělo proběhnout 15. dubna 2020 a to vzhledem ke krizovému stavu v důsledku virového nebezpečí pravděpodobně s vyloučením veřejnosti, nicméně alespoň on-line a zastupitelé budou zřejmě také jednat pouze prostřednictvím videokonference.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/Zpis13.ZManonymizovankopie.docx; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory, korespondence a telefonáty s občany. 

Dokument ke stažení v PDF:

 • 3. března 2020: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 29. ledna 2020 (viz dokument níže).

  Občané mohli opět sledovat na konci ledna 2020 chování zastupitelstva v rámci poskytování veřejné informační služby a to v přímém přenosu a HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému. Po zpracování videomateriálu pak byl lidem na městských internetových stránkách k dispozici také archivovaný audiovizuální záznam s možností velice komfortního a rychlého shlédnutí třeba jen konkrétní části videa (dle projednávaných témat a vystupujících osobností), která veřejnost zaujala.

  Zápisy a nejnověji také videozáznamy z jednání ZSMO již nejsou anonymizovány v případech, kdy obsahují jména občanů bez veřejné funkce, kteří vystoupili v diskusi.

  Ostrava se řadí poskytováním svých veřejných informačních služeb již po sedm měsíců ke špičce mezi statutárními městy v ČR. Záleží jí na co nejlepším komfortu pro ty své obyvatele, kteří aktivně nebo pasivně spoluvytvářejí veřejné prostředí ve svém městě.

  Video-přenosy a záznamy ze zastupitelstva představují spolu se zápisem velmi důležitý zdroj informací, který slouží každému zájemci kromě přímé participace na věcech veřejných k monitorování plnění předvolebních prohlášení, hodnocení politické reprezentace a v neposlední řadě jako genius loci“.

  Lednové jednání ZSMO roku 2020 se opět neslo v duchu předchozí mnohaměsíční pozoruhodné pozitivní změny rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly většinou pečlivě řešeny. Lidé dostali nebo dostanou v zákonných lhůtách profesionální odpovědi: ať již ústně nebo později písemně.

  Ostravské hnutí ANO nepřestává ve výše uvedeném ohledu příjemně překvapovat (viz nejnověji situace v městském obvodu Poruba). Značná část jeho politiků v ostravských městských obvodech jakoby začala chápat důležitost zapojování občanů bez veřejné funkce do přímé městské správy. Nemálo představitelů ostravského hnutí ANO, často z pozic vrcholových funkcí, spolupracuje s lidmi, kteří aktivně vystupují v diskusi na zastupitelstvech. Reprezentanti ostravského hnutí ANO nyní často řeší vstřícně v praxi občanské podněty, řádně odpovídají na dotazy, připomínky, necítí se tím nijak dehonestováni, naopak to chápou jako svou povinnost dle zastupitelského slibu, respektují přitom lidskou důstojnost, osobnost, nepohrdají lidmi s opačným názorem, nebo těmi, kteří nejsou tak úspěšní jako oni. Snaží se občanům dávat prostor k uplatnění a společnému dosažení velkých a veřejně prospěšných cílů, což je přirozeně v konečném důsledku situace win/win pro všechny. Tato zázračná proměna, ještě v minulém volebním období „drsného a proti-občansky laděného ostravského hnutí ANO“, je neskutečně fascinující. Přitahuje zájem až doposud nesmiřitelných oponentů, vzbuzuje respekt a pozitivní emoce. Svědčí to také o dosažení vysokého stupně životní moudrosti.

  ZSMO se v lednu 2020 rozhodlo vyslat další úžasný vzkaz všem lidem, kterým záleží na neustálém rozvoji, zlepšování a rozšiřování principů otevřené radnice, vstřícné samosprávy a přímé demokracie. Adventní schůzka šéfeditora Necipujtenas.CZ Mgr. Přepiory s Váženým panem primátorem Macurou v prosinci 2019 přinesla v tomto smyslu své první dobré ovoce v podobě schválení novely jednacího řádu ZSMO. Čtyřicet osm hlasů PRO napříč politickým spektrem hovoří za vše. Pouze jeden zastupitel se při hlasování z neznámých důvodů zdržel a 2 nehlasovali vůbec.

  Během jednání ZSMO proběhlo také slavnostní udělování již tradičních cen „Čipák“ a „Osvoboditel“ (viz níže), které si ovšem tentokrát vyžádalo notnou dávku diplomatického umění z důvodů nesnadného zajištění organizace předání diplomů všem laureátům. Část magistrátních úředníků s předáním vstřícně a s pochopením pro věc souhlasila, jiná část se rozhodla celou akci bojkotovat. Nakonec zasáhl Vážený pan primátor Macura, jenž vydal pokyn, aby občanům nikdo nečinil potíže. Diplomy laureátům posléze předal přímo v zasedacím sále ZSMO Vážený pan občan Milan Moldřík. Celá akce sklidila velkou pochvalu pro svou nápaditost, styl, způsob diskuse a to od přítomného prestižního právního zástupce, někdejšího poslance a nynějšího zastupitelé, Váženého pana Mgr. Ing. Pavla Němce. Vážený pan primátor Macura později v této souvislosti prohlásil, že: „by si opravdu přál, že by se jednou stalo, třeba než odejde do politického důchodu, aby se stal laureátem jeho ceny (čestné uznání osvoboditel, pozn. autora), myslí té pozitivní, protože tu negativní „čipák“ z roku 2016 má zatím jedinou na nočním stolku a rád by ji doplnil i tou pozitivní.“

  Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje všem Váženým zastupitelkám, Váženým zastupitelům a široké veřejnosti za podporu a spolupráci ve prospěch občanů naší vlasti.

  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

  Dotazy, připomínky a podněty občanů města...

  T. Macura zahájil odpolední jednání zastupitelstva města a sdělil, že na řadě je bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“. Předal slovo panu Milanu Moldříkovi, který byl přihlášen jako první.

  M. Moldřík, občan města Ostravy, řekl: „Vážený pane primátore, dámy zastupitelky, páni zastupitelé, přišel jsem se dnes tady s Vámi rozloučit. Každý si dává do nového roku nějaké předsevzetí a já jsem si předsevzal, že tady po 7 letech přestanu vystupovat. Mým jediným cílem bylo, zlepšit situaci občanů Kunčic a dostat Kunčice alespoň na průměr Ostravy. Něco se mi podařilo a něco ne. Získal jsem mnoho zkušeností, ale mám obavy, že je nebudu mít už kde uplatnit. Těm, co mi pomáhali, nebo drželi prsty, děkuji. Napíši knihu: „Sedm let na magistrátu“. Rozloučím se s Vámi myšlenkami a texty těch, kteří to umí říci lépe, než já. První text je starý 400 let a stále platí. Já znaven tím vším, já chci jen mír a klid, prosím Vás, poraďte, jak nevidět, jak žebrá poctivec, jak pyšně dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá dobrá věc, jak trapně září pozlátka všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak lidskou slušnost korumpuje moc, jak zchromlá vláda na nás bere bič, jak umění je stále služkou mocných, jak blbost zpupně schopným poroučí, jak prostá pravda je všem jenom pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Co s tím? Druhý je citát od českého básníka. Pomáhej tam, kde tě potřebují a neobtěžuj tam, kde se bez tebe obejdou. Děkuji a přeji Vám hodně úspěchů v práci pro naše město Ostravu.“

  T. Macura poděkoval panu Moldříkovi za jeho příspěvek. Sdělil, že on osobně pevně věří, že své předsevzetí změní a přehodnotí, a že ho ještě na zastupitelstvu uvidí, protože by jim chyběl. Slíbil panu Moldříkovi, že se za ním vypraví do Kunčic do Sokolovny.

  T. Macura předal slovo panu Přepiorovi, který se jako další přihlásil do diskuze.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl: „Hezký den Vám přeji, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Mnozí z Vás již jistě tuší, že nyní přichází na pořad jednání váženého Zastupitelstva statutárního města Ostravy onen pověstný „zlatý hřeb“ dnešního programu, kterým je již sedmý ročník udílení občanské anti-ceny, tedy negativní ceny „čipák“ za příslušný rok a naopak velice pozitivního pro-občanského čestného uznání nazvaného „osvoboditel“ příslušného roku. Největšího „čipáka“ nominují lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře a potlačování relevantního občanského disentu včetně přirozených práv a svobod občanů. Naopak „osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu může stát ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí a dalších přirozených ústavních práv a svobod. Obě dvě ocenění uděluje již sedmým rokem společenství webu necipujtenas.cz, na jehož webových stránkách si budete také moci a respektive každý člověk si bude moci dohledat obrázky diplomů, kterými budou příslušní laureáti dnes oceněni. Mezi čipáky i osvoboditeli minulých sedmi let lze nalézt řadu zvučných jmen nejen z ostravského regionu. A je dokonce možné, že se v dalším roce někteří čipáci stanou osvoboditeli. Doufejme, že nikoliv naopak. Vážené dámy a pánové, celý rok čekání na nynější slavnostní chvíli nadešel. Svým osvoboditelem si za rok 2019 občané zvolili za konzistentní obhajobu svobody „nečipovat“ včetně veřejné prezentace fakt o vážných chybách systému povinného čipování zvířat, za podporu principům otevřené radnice v rámci pozitivního rozvíjení dialogu mezi zastupiteli a občany v Ostravě, váženého pana zastupitele Václava Kubína. Já poprosím nyní o předání čestného uznání váženému panu laureátovi, pokud se k Vám do sálu dostal vážený pan občan Moldřík. Takže vidím ho tam, takže poprosím, kdyby váženému panu zastupiteli předal diplom. Děkuji a gratuluji. (Pan zastupitel Kubín vyšel panu Moldříkovi vstříc, vstal ze sví lavice a s radostí vítězoslavně zdvihl svou cenu nad hlavu, pozn. autora.) A občané si také vybrali samozřejmě svého čipáka. Tradiční anti-cena čipák 2019 letos náleží za konzistentní podporu čipování pejsků a lví podíl na neférovém potlačování svobodného dialogu s občany během jednání zastupitelstva v Polance nad Odrou slovutnému starostovi výše zmiňovaného ostravského městského obvodu, nejveleváženějšímu Pavlu Bochniovi. Prosím o předání diplomu, což už jsem viděl, že již proběhlo, vážený pan laureát si jej převzal, takže taktéž mu gratuluji. Všem oceněným gratuluji. Závěrem bych vyslovil velké přání, abychom viděli každý den kolem sebe daleko více osvoboditelů než čipáků a pokud možno, aby se z čipáků stali nejlépe skutečně moudří osvoboditelé. Jak říkával americký prezident Ronald Reagan: „Nemůžeme pomoci každému, ale každý z nás může pomoci alespoň někomu.“ Děkuji, ještě jednou všem oceněným gratuluji a přeji vše nejlepší.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi a řekl, že věří, že oba laureáti ta svá ocenění založí do svých sbírek a podělí se s nimi o přestávce o svoji radost.

  T. Macura řekl, že jako třetí v řadě je přihlášen do diskuze pan Zdeněk Skalka s příspěvkem s názvem „Bezpečnost na zastávce Karolina“.

  Z. Skalka, občan města Ostravy, řekl: „Já Vás srdečně zdravím. Já jsem včera byl na jedné krásné akci o vítkovickém nádraží, ale o tom nechci hovořit, ale byl jsem i zase svědkem události, které pořád probíhají, jak je zastávka Karolina, protože tam opravdu lidi nesystematicky skáčou do kolejiště. Kdybych opravdu nezareagoval, tak dneska jste četli v novinách, jak mladá dívka se svým dítětem skočila pod tramvaj, protože zase prostě se nedívala tam, kde by neměla. Apeluji na všechny, kteří by chtěli nějak pomoci, jak toto rušné místo opravdu udělat tak, abysme opravdu nečetli někde v kronikách, že tam prostě přejela tramvaj nedej Bože dítě anebo i dalšího člověka. Věci by pomohla, protože jsem si všímal, že řada strážníků městské policie je vždycky ráno při přechodech, což je velice dobře, protože známe děti, jak přecházejí ulice, kdyby opravdu i v těch dopoledních hodinách se tam opravdu prošli. Nebo kdyby opravdu třeba jenom na měsíc MHD anebo i vytipovala další takové ty nesmyslné. Ti šoféři by Vám to řekli, kolik opravdu je psychopatů, že tam prostě přebíhají. Ony tam jsou dvě zebry, samozřejmě že ano, nikdo to nerespektuje. Aby opravdu tam ta prevence někdy byla, protože opravdu říkám, ještě půl hodiny jsem se chvěl. Ta paní opravdu taky a ten řidič z tramvaje, ten opravdu taky byl úplně hotový, ten už ji tam viděl. Takže opravdu bych byl nerad, kdybysme četli v kronikách, jak prostě na zastávce Karolina prostě někoho přejelo. Věřím, že takových zastávek nebezpečných je hodně. Zkusme tedy alespoň na měsíc někdy dát tam nějaký billboard, opravdu já to řeknu lidově: „blbče, nechoď tam, kde nemáš, máš přechody, které jsou bezpečné“, nebo tak nějak. Rád se třeba i toho zúčastním, protože říkám, bezpečnost je jako na prvním místě. Samozřejmě, že nemůžeme hlídat všechny lidi, protože všichni víme, jak lidi dneska spěchají, a bohužel někteří spěchají do rakve. Děkuji Vám za Vaši pozornost.“

  T. Macura poděkoval panu Skalkovi za jeho podnět. Řekl, že on osobně si nemyslí, že je možné tu věc řešit tak, že u každého přechodu pro chodce bude stát jeden strážník. Ani na měsíc to nebude možné. Ani moc nevěří v účinnost nějakých cedulí s jakýmkoliv nápisem. Nicméně pokud jde konkrétně o zastávku Karolina, tak tam se připravuje určitý investiční záměr, který by přebudoval tu zastávku do jiné podoby. Připravuje to dopravní podnik a není to ani investiční záměr, ale je to zatím jakási vize a jedním z těch aspektů, který by se tam měl řešit, je právě otázka bezpečnosti, protože všichni, co tam chodí, ví, jak to tam vypadá. Věří, že to pomůže. Jinak je třeba apelovat na zdravý rozum všech, kteří se v tom městě pohybují. Represe nepomůže a cedulím on moc nevěří. Cedulí už mají spoustu i tak a nepomáhají. Ještě jednou poděkoval za podnět a sdělil, že ho předá dále.

  T. Macura sdělil, že dalším občanem přihlášeným do diskuze je pan Jiří Štefka a předal mu slovo. Dodal, že název diskuzního příspěvku je „Politická kultura“.

  J. Štefka, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážený pane primátore, dobrý den, vážení zastupitelé, zastupitelky a zastupitelé. Já bych se dneska zabýval tím, kde bota tlačí, a to je politická kultura. Bohužel, bude to dlouho na programu, protože jsou zase nějaké věci, které jsou přinejmenším zavádějící, a to přepracování dokumentace o posouzení vlivu na životní prostředí EIA na projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“, která byla dána firmě G-Consult spol. s r. o. Ke zveřejnění došlo 10.12.2019 s datem plnění 13.12.2019. Cena zakázky je v tomto spěchu za cca 64 200,- korun vč. DPH. My občané si myslíme, že způsob řešení je přinejmenším zavádějící. Proto budu žádat na toto odpověď a k tomu navazující je taky reakce na dopis info tabuli na zastávce Duha. Opět na adresu paní náměstkyně pro investice paní Bajgarové. Otáži se. Bylo provedeno šetření na místě zastávka v této věci? Pokud ano, budu žádat výsledky, neboť nový vedoucí pravděpodobně odboru pro investice ještě neví, co je nutné udělat, když si není jist prioritou. Od stolu se požadavky občanů, pane Šrámku, neřeší. Je je nutné řešit a s posouzením prostředí, s posouzením vlivu atd. Bohužel toto se svalilo opět na projekt Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba a tudíž, že zastávka Duha bude osazena elektronickou tabulí pro informaci odjezdu autobusů současně s realizací projektu ekologizace veřejné dopravy. To se asi načekáme strašně dlouho, protože těch termínů, co se týká odevzdání dokumentace a výsledků, už bylo hodně. Poslední termín byl začátkem ledna. Už nám za chvilku poběží únor a v této věci se prakticky pro nás občany nic skoro neděje. A nyní na adresu pana primátora. Zúčastnil jsem se 12.12. zastupitelstva kraje a mimo jiné jsem tam měl diskuzní příspěvek na silnici 465 – úsekové měření. Bohužel pan hejtman nebo krajský úřad nemá kompetence na tuto věc. On bohužel může jenom dělat správu a provoz silnic. Je tomu tak i u vás, pane primátore? Když já jsem se zatím nedověděl, kdo vůbec má kompetence a kdo v této věci je povinen se postarat o bezpečnost chodců na této silnici. A trvá to už strašně dlouho. Trvá to víc jak pět let. Poprvé jsem se začal zabývat touto věcí ještě před kolaudací této silnice. A to jsem nebyl já jako osoba, to jsme byli my jako občané. Já žádám na všechny tyto otázky odpověď a děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval za otázky. Řekl, že je sice moc nepochopil, ale přesto se je panu Štefkovi pokusí písemně odpovědět tak, jak je formuloval. Řekl, že by možná věci pomohlo, kdyby ty dotazy naformuloval písemně. Sdělil, že si nějaké poznámky udělal, ale není si jist, jestli úplně přesně. Zopakoval, že odpoví písemně.

  J. Štefka řekl: „Já jsem žádal pana hejtmana, aby mě přijal do kanceláře a bohužel tam to skončilo špatně.“

  T. Macura odpověděl, že nemůže mluvit za pana hejtmana a dodal, že možná ví, co dělá. Požádal pana Štefku, pokud na ně má nějaké dotazy, aby je zkusil naformulovat písemně. Je to vždycky lepší pro to, aby mohli být v těch odpovědích přesní.

  T. Macura sdělil, že další přihlášený do diskuze je pan Martin Packa s podnětem ke staženému bodu č. 16.

  M. Packa, občan města Ostravy, řekl: „Vážený pane primátore, vážené členky a členové rady města a zastupitelstva, přeji Vám dobrý den. Já mám podnět právě k tomu staženému bodu č. 16, tzn. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Ostravy, zejména jeho části, která se dotýká projektu „Vybudování muzea MHD“ a já podobně, jak už to tady zaznělo, jsem se zúčastnil včerejší besedy ve Fiducii, a někteří z Vás, když se dívám do pléna, tak také byli účastníky o budoucnosti vítkovického nádraží. Já bych tady chtěl dát podnět radě města k tomu, aby se zabývala tím, že provede analýzu proveditelnosti vybudování muzea dopravy v oblasti nádraží Ostrava-Vítkovice, jehož výpravní budova je adeptem na zapsání jako kulturní památka a je to, myslím, jedna z perel architektury v Ostravě a bylo by potřeba, aby opravdu město participovalo na její záchraně. Vlastník nádraží Vítkovice Správa železnic má zájem na tom, aby se vítkovické nádraží zachovalo, aby se zachovalo jako kulturní památka, abychom opravdu mohli být stále hrdi na to, že máme tady zajímavého zástupce bruselského stylu. I architektura poválečná si myslím, že je cenná a zrovna muzeum MHD, respektive muzeum dopravy, by mohlo být jedním z těch subjektů nebo tím subjektem, který by ty prostory hlavního nebo vítkovického nádraží, pardon, využíval. Ten projekt je za 370 milionů. Věřím, že oblast vítkovického nádraží, kde jsou rozsáhlé pozemky ve vlastnictví města, je tam kolejová smyčka tramvajová, která se nevyužívá, tzn., pro umístění kolejových vozidel by to bylo ideální místo a celé to okolí, ty pozemky jsou ve vlastnictví města, ta výpravní hala by se mohla využít také výborně pro exponáty muzea dopravy. Takže já bych poprosil, abyste se jako rada města zabývali možností využití místo oblasti hlavního nádraží, kde se plánuje investovat pět miliard v budoucích letech na revitalizaci toho dopravního uzlu, tak abyste se zabývali i tím objektem vítkovického nádraží, protože si myslím, že to stojí za to. Děkuji za Vaši pozornost a za Vaši ochotu k záchraně vítkovického nádraží.“

  T. Macura poděkoval za podnět. Ujistil pana Packu, že jim osud vítkovického nádraží není rozhodně lhostejný. Ví, že včera ta debata proběhla, ale oni jich vedli několik i v minulosti, teď se dokonce domlouvali s paní Ixxxxx Rxxxxxxxxxxx, že se potkají na téma budoucnosti vítkovického nádraží. Připustil, že jedna z těch variant je i to muzeum MHD, ale možná najdou i jiné. Jsou si vědomi té výjimečnosti, toho architektonického dědictví v případě této budovy a budou hledat nějaký způsob rozumného využití. Dále řekl, že je fajn říct, že vlastník budovy SŽDC je pro to, ale on je pro to s tím, že říká: „ano město, fajn, udělej to, zaplať to“. Vždycky je dobré najít, a dodal, že teď nechce předjímat, ale se SŽDC také jednali, dokonce s panem generální ředitelem SŽDC. Musí dojít k nějakému rozumnému kompromisu a k jakési participaci těch jednotlivých členů toho sdružení.

  M. Packa doplnil: „Správa železnic, tedy aktuální název SŽDC, prostřednictvím svého zástupce, který byl na té besedě, vyjádřil zájem na tom, že chce proinvestovat až 300 milionů v rámci rekonstrukce toho vítkovického nádraží. Ono spíš hledá využití. A využití by se tam nabízelo právě podle mého právě v muzeu dopravy, protože by to mohlo ušetřit i prostředky města, protože tam jsou opravdu i ty prostory kolem, které by mohly sloužit k umístění těch exponátů tramvají a dalších vozidel MHD. Takže já si myslím, že by to bylo i zefektivnění toho projektu, takže ta analýza proveditelnosti, si myslím, že by mohla být prvním krokem. Takže oni spíš hledají nájemce nebo provozovatele té budovy. Oni jednají s generálním finančním ředitelstvím, že by tam v některých částech provozovalo kanceláře, ale tohle si myslím, že by byl vhodnější způsob využití.“

  T. Macura odpověděl, že to posoudí také, byť je třeba na rovinu říct, že jsou v nějaké fázi přípravy toho alternativního projektu na hlavním nádraží, kam se také už zainvestovaly nějaké peníze, ale nyní nechce dogmaticky říkat A nebo B. Znovu řekl, že jim ta budova taky není lhostejná. Umí si tam představit i jiný typ muzea, protože těch výstavních prostor se nedostává, ale poděkoval za podnět a řekl, že s ním budou pracovat.

  Z. Bajgarová doplnila, že se tím tématem určitě budou zabývat. Schůzka i s panem Pazlarem se SŽDC se domlouvá a každopádně to hlavní nádraží jako takové v sobě obsahuje řadu investic, které bude nezbytně nutné v té částce, kterou pan Packa zmínil, provést bez ohledu na to muzeum dopravy, protože tam se potřebuje vyřešit bezbariérovost pro městskou hromadnou dopravu a celá řada jiných věcí. Poděkovala za podnět.

  V. Kubín sdělil, že by se chtěl k tomuto návrhu vyjádřit, protože s ohledem na to, jak vypadá kopřivnické muzeum, jaká je současná situace vítkovického nádraží, v jakém je stavu, jaké je okolí, že je tam tramvajová vlečka, která se využívá pro zkoušení řidičů tramvají, tak mu se ten nápad hodně líbí a jestli ho může takto na dálku podpořit, tak by ho velmi podpořil a využití pro muzeum dopravy mu přijde geniální s ohledem na to, kde to je, jaký tam je ten prostor toho nádraží, že je to krásně prosklená budova a že v současné době je ve stavu, v jakém je, tak si myslí, že využitím konkrétně pro tento účel by to nádraží dostalo zcela jiný charakter, i co se týče jakoby využitelnosti dopravního uzlu.

  T. Macura sdělil, že už to řekl, že je to možná varianta, na straně druhé město čtvrtým rokem připravuje projekt na jiném místě, takže je třeba to zvážit, ale to nádraží si určitě zaslouží nějaké rozumné využití a budoucnost.

  T. Macura uvedl, že posledním přihlášeným do diskuze je pan Pavel Němec, který chce hovořit na téma „Otevřenost radnice a magistrátu k dotazům občanů“. Dále sdělil, že u pana Němce je skutečnost ta, že nesplňuje podmínky pro to, aby mu bylo uděleno slovo, protože nejde o občana s trvalým pobytem, ani o vlastníka nemovitosti na území města, nicméně to slovo mu můžou udělit tím, že si to odhlasují. V rámci otevřenosti radnice podal návrh, aby hlasovali o udělení slova. Dal hlasovat o udělení slova panu Němcovi. Hlasovalo 42 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování. Schváleno.

  Primátor předal slovo panu Němcovi.

  P. Němec řekl: „Děkuji. Pane primátore, členové rady, kolegyně zastupitelky, zastupitelé, já jsem taky zastupitel, i když v jiném městě. Pane primátore, já jsem vlastníkem nemovitosti na území statutárního města Ostravy, a sice jedná se o katastrální území Výškovice u Ostravy a je to list vlastnictví 3775. To jenom jakoby na doplnění. A chci se jenom zeptat na jednu věc. Já profesně, krom tedy jaksi toho, že vykonávám také zastupitelský mandát v jiném kraji samozřejmě, tak se zabývám jako právník agendami, které souvisí s veřejnou správou a zabývám se také agendami vydávání, přijímání různých obecně závazných regulačních vyhlášek. A já jsem zaznamenal v poslední době takovou zprávu, kterou nemám samozřejmě ověřenou, a proto jsem vlastně tady, když to tak řeknu jednoduše, protože je dobré se neptat kováříčka, ale ptát se kováře, takže jsem u kováře dneska. My se samozřejmě známe osobně a vždycky jsem s Vámi měl korektní jednání velmi slušné a v pohodě stejně, jako například s vaším kolegou, když ještě jaksi bylo statutární město Brno vedeno Vašim panem stranickým kolegou a řešily se obdobné agendy, tak já jsem zaznamenal jaksi takovou informaci, že ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže mělo být statutární město upozorněno v nedávné době, že hrozí městu pokuta v řádu větším než jeden milion korun v souvislosti s přijetím jedné konkrétní obecně závazné vyhlášky v minulosti. A ten můj dotaz se týká toho, že já jsem využil jaksi ze znalosti té věci zákona o svobodném přístupu k informacím a zeptal jsem se tedy na magistrátu v nedávné době, je to v řádu dnů, na nějakou konkrétní informaci, jak probíhala komunikace mezi magistrátem a právě tím brněnským úřadem, no a přiznám se, že po té zkušenosti, kterou jsem učinil třeba v Brně nebo po těch informacích, které mám třeba z Prahy, tak jsem i v Ostravě očekával jakoby pozitivní přístup v pohledu otevřenosti jaksi veřejné správy vůči občanům a se zlou jsem se teda potázal. Protože ta odpověď mi byla dána taková, že mi vlastně žádné informace poskytnuty být nemohou a ten důvod byl tak zavádějící a tak zvláštní, já jsem se s ním za dobu své právní praxe, která už činí 20 let, nikdy nesetkal v obdobném duchu, takže jsem Vás chtěl poprosit, jestli byste se tímto případem mohl jakoby zabývat, já samozřejmě nebudu tady říkat ty konkrétnosti, vy ty informace máte k dispozici. Poprosil bych Vás, abyste se tomu věnoval tak, abych ty informace, na které opravdu zákonný nárok mám, abych je dostal a abych vlastně si mohl ten komplexní obrázek o tom, jakým způsobem se tady v minulosti vydávaly obecně závazné předpisy na území jaksi města, abych si o tom učinil komplexní obrázek a nemusel vlastně jaksi se těch informací domáhat nějakým jakoby jiným způsobem, protože vždycky je lepší ptát se na místě toho, kdo o těch informacích jaksi ví nejvíce, než se doptávat někde na jiných úřadech apod. Takže to je vlastně ten můj dotaz. Já bych jenom chtěl poprosit, jestli byste se tomu případu mohl jakoby věnovat osobně. Je to dotaz, který byl směřován nikoliv na magistrát jako úřad, jako na státní správu, ale na jaksi magistrát z pohledu tedy samosprávy a ta žádost je aktuálně ve stavu, že tam běží podaná stížnost v režimu zákona 106/1999 Sb. Takže bych jenom chtěl poprosit, zasaďte se jaksi autoritou svou a tu možnost máte, aby se tahleta věc narovnala a abych já si opravdu ten komplexní názor, protože sleduju ty věci z pohledu Prahy, Brna a i Ostravy a rád bych nějaké to srovnání měl. To je teda ten můj dotaz a děkuju, že jste se mi tady věnovali, děkuju, že jste mi umožnili to vystoupení, a jenom samozřejmě tu nemovitost tady vlastním, takže děkuju i za to, že jste tedy hlasovali pro to mé vystoupení. Přeji Vám pěkné odpoledne. Pokud nebude možnost všechno zodpovědět teď ústně, tak samozřejmě uvítám i tu písemnou odpověď, případně nějaké jednání v této věci. Děkuju a přeji zdar zbytku Vašeho dnešního jednání.“

  T. Macura poděkoval za dotaz. Sdělil, že jakkoliv pan Němec uvedl, že on o tom asi něco ví, tak on o souvislostech jeho dotazu a způsobu jeho vyřízení neví nic, ale prověří to. Požádal pana Němce, kdyby mu třeba poslal kopii na email, nebo nějakým jiným operativním způsobem ten jeho dotaz, tak se na to určitě podívá tak, aby to bylo vyřízeno podle práva. Ještě jednou poděkoval za příspěvek.

  V. Macháček k připomínce, která zazněla, sdělil, že mu to připadá, že jsou tady jako zastupitelé jako stafáž v diskuzi mezi primátorem a občanem. Požádal, aby to, co bude projednáváno, také obdržel, protože to celé vyznělo tak, že: „já chci něco vědět, ale nechci to tady říkat“. Dodal, že proto by rád ty informace měl.

  T. Macura odpověděl, že to bude uvedeno do zápisu a pan Macháček bude v tomto smyslu uspokojen. Předal slovo panu Němcovi, který se ještě jednou přihlásil do diskuze:

  P. Němec řekl: „Já samozřejmě nemám problém jakoby říct tady konkrétní věci, ale samozřejmě také vím, že tady je nějaký diskuzní limit pro vystoupení a nerad bych ho překročil, protože musím Vám teda blahopřát. Vy tady máte diskuzní limit pro občana 5 minut, já mám zkušenosti takové, že zastupitelé u nás mají diskuzní limit 2 x 90 vteřin. Takže já už jsem se naučil být stručný, krátký, a proto jsem jaksi nezabíhal do těch detailů, protože to bychom tady mohli být třeba déle. Ale určitě kdokoliv bude z Vás mít zájem o bližší informace, tak mě zkuste kontaktovat na mailu, který má primátor už z minulosti k dispozici a já Vám veškeré informace pošlu. Děkuju.“

  T. Macura poděkoval panu Němcovi, že potvrzuje vstřícnost zdejšího zastupitelstva k občanským aktivitám a k zapojení občanů do řízení města. Sdělil, že se jedná o vyhlášku o regulaci hazardních her. Omluvil se, že neříká ten název přesně, ale jak slíbil panu Němcovi, tak splní tu zákonem danou informační povinnost. Dále sdělil, že další dotazy, připomínky ani podněty v rámci tohoto bodu nedošly. Připomněl, že v dalším průběhu zasedání budou schvalovat novelu jednacího řádu, která rozšíří možnosti zapojení občanů do diskuze, nicméně ta bude platná až od února t. r. Ukončil bod dotazy, připomínky a podněty občanů města a přikročil k projednávání avizovaného bodu č. 11, tj. „Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy“.

  "Materiál č. ZM_M 11 Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy

  Primátor sdělil, že návrh na úpravu jednacího řádu rozšiřuje možnosti podání přihlášek do diskuze ze strany občanů a je to jeho hlavním obsahem.

  Diskuze:

  T. Raždík sdělil, že se mu líbí, že došlo ke změně jednacího řádu ve směru více k demokracii a více k právům občanů na balkoně. Poděkoval panu primátorovi za to, že došlo k takové změně a doufá, že se to bude vyvíjet dále jen k lepšímu a že občané budou kultivovaně na balkonu, nebudou zabíhat do osobních detailů a budou udržovat vysokou úroveň diskuze.

  T. Macura předal slovo panu Radku Přepiorovi, občanovi města Ostravy, který byl přihlášen do diskuze.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Pěkný den Vám opět přeji, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Dovolte mi, abych poděkoval, a to sice vážené Radě statutárního města Ostravy a všem váženým zastupitelkám a váženým zastupitelům za vyslyšení mého podnětu z 16. října 2019, vycházejícího z konkrétních zkušeností občanů usilujících po řadu let na zdejším zastupitelstvu, krok za krokem, o konzistentní, postupné zlepšování podmínek pro vstřícný dialog zastupitelů s veřejností. Zdánlivě malá a jednoduchá věc, jakou je způsob přihlašování občanů do diskuse k projednávaným programovým bodům, a to sice viditelným zdvihnutím ruky na galerii pro veřejnost nebo obecně v rámci zorného pole řídícího jednání zastupitelstva, a to kdykoliv v průběhu jednání, nejpozději však do té doby, pokud vážený pan primátor tento bod neukončí, představuje ve skutečnosti ohromnou pomoc pro všechny oprávněné fyzické osoby, které zde chtějí sdělit váženému zastupitelstvu své poznatky, vysvětlit svou připomínku, vznést dotaz, kritiku nebo pochvalu. Aby se mohli všichni na takovou velice pozitivní změnu připravit, byla navržena již panem primátorem zmíněná účinnost této novelizace od 1. 2. 2020. Obzvláště velké díky směřují především opět k váženému panu primátorovi Tomáši Macurovi, jenž touto změnou naplňuje v praxi naši gentlemanskou adventní dohodu z prosince 2019 o postupném posilování prvků přímé demokracie s cílem komfortnější, širší a lepší participace občanů na přímé správě svého města, a to v rámci mantinelů zastupitelské demokracie a pilířů ústavního pořádku České republiky. Celý systém dialogu s občany na zdejším zastupitelstvu lze samozřejmě nadále vylepšovat v dalších čtvrtletích tak, aby byla Ostrava posléze oním pověstným „zářivým občanským městem“, kde panují jedny z vůbec nejvstřícnějších podmínek pro občanský veřejný dialog s místní politickou reprezentací. Dovolte mi, abych v této souvislosti parafrázoval známý výrok prvního prezidenta svobodné Československé republiky, Tomáše Garrigua Masaryka: „tak demokracii již máme a konečně už máme také ty demokraty“. Prosím vážené zastupitelstvo, a to jak koalici, tak opozici, abyste navrhovanou změnu jednacího řádu podpořili a přihlásili se tak k pozitivním, pro-občanským demokratickým tradicím naší vlasti. Velice Vám děkuji. A závěrem bych rád taky ještě v krátkosti poděkoval panu Moldříkovi, který vlastně předával ty ceny jak osvoboditele, tak čipáka, protože už tady není, tak chtěl jsem to mít v zápisu. Děkuji moc za pozornost.“

  T. Macura poděkoval za příspěvek. Řekl, že je rád, že v tomto případě mohli předložit k jednání zastupitelstva ke schválení návrh pana Přepiory, který považuje za rozumný a dodal, že nakonec pan Přepiora ukazuje na jejich adventní schůzku a on ji potvrzuje. Přiznal se, že tak činí také i trochu ze zištných důvodů, protože by si opravdu přál, že by se jednou stalo, třeba než odejde do politického důchodu, aby se stal laureátem jeho ceny, myslí té pozitivní, protože tu negativní „čipák“ z roku 2016 má zatím jedinou na nočním stolku a rád by ji doplnil i tou pozitivní. Sdělil, že se přiklání k tomu, aby zastupitelstvo tento návrh schválilo. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0690/ZM1822/12.“

  ***

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse.

  Další jednání ZSMO by mělo proběhnout 4. března 2020.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/copy2_of_12.ZMA29.1.2020.pdf; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20200129/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory, korespondence a telefonáty s občany.  

Dokument ke stažení v PDF:

 • 29. února 2020: Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Poruba ze dne 17. prosince 2019.

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis byl zveřejněn jakožto veřejná listina na oficiálním webu porubského zastupitelstva spolu s odkazem na audiovizuální záznam. Zápis dokládá vhodným způsobem průběh jednání zastupitelstva podle dikce zákona o obcích. Bohužel však obsahuje určité nepřesnosti, překlepy např. v názvech jmen historických osobností, chyby ve výrocích účastníků diskuse, čímž dochází v některých případech k posunutí smyslu vyjádření etc. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však je v některých částech neúplný (např. selhání techniky apod.).

SwN dále sděluje: Zápis porubského zastupitelstva ještě stále pracuje se starší právní výkladovou doktrínou ochrany osobních údajů a pokračuje v anonymizaci jmen občanských účastníků diskuse bez veřejných funkcí (například zastupitelstva Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy již od toho upustily).

Prosincové jednání porubského zastupitelstva bylo z hlediska občanů hodnoceno vysoce pozitivně.  Celkový dojem – excelentní: vstřícnost, lidskost, nebývalá slušnost a profesionalita, dokonce smysl pro vhodný humor, dále hlavně rychlé a odborné odpovědi zaměřené na praktické řešení občanských podnětů vznesených během jednání zastupitelstva; tak by se dala charakterizovat prezentace zastupitelů i úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s veřejností. 

Vážená paní starostka, Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., z hnutí ANO, vedla porubské zastupitelstvo jednak svým přirozeným šarmem nejkrásnější ostravské zastupitelky a taktéž s patřičnou moudrostí, nadhledem spolu s demokratickým respektem k diskutujícím občanům, též k opozičním zastupitelům.

Lidé, kteří se zapojili do veřejného dialogu se svými zastupiteli, měli k dispozici v rámci zastupitelstva dokonce bezplatné nápoje a také další občerstvení (mj. bagety, koláčky).

Zastupitelé a občané se mezi sebou uctivě zdravili a až na jednu výjimku se nad druhého člověka nikdo nepovyšoval, nad nikým neohrnoval nos, nekádroval jej, nedehonestoval atd., neboť si zdejší politici dobře uvědomovali, že bez hlasů voličů by nemohli své často velice dobře placené funkce zastávat. Navíc jejich chování v celé řadě případů zachytila kamera.

Své již tradičně perfektně připravené příspěvky přednesly dvě legendy občanského ostravského disentu: Vážený pan Mgr. L. Č. a Vážený občan Jiří Štefka.

Zasedání porubského zastupitelstva se účastnil vůbec poprvé od vniku Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) roku 2013 šéf-editor SwN Mgr. Radek Přepiora. Přednesl zde vánočně laděný projev s hlubokým filosofickým, ústavně-právním podtextem, decentní dávkou nadsázky a svého humoru hodného Oldřicha Nového. Mgr. Přepiora svým gentlemanským stylem reagoval na tristní události, kterých se stal svědkem spolu s dalšími občany Ostravy během jednání sousedního obvodního zastupitelstva v Ostravě-Polance nad Odrou 11. prosince 2019. Poděkoval především všem Porubanům, kteří přijeli do Polanky na zastupitelstvo podpořit obhajobu zachování svobodného dialogu mezi zastupiteli a občany bez veřejné funkce. (V rámci vysoce demokratických principů porubského zastupitelstva mohou vystupovat se svými podněty, dotazy a připomínkami mj. všichni občané Ostravy, nikoliv pouze ti, kteří mají bydliště nebo nemovitou věc v Porubě.)

Mgr. Radek Přepiora mj. ve svém projevu řekl:

„Děkuji Vážené paní starostce, doktorce Baránkové Vilamové a jejím prostřednictvím celému Váženému zastupitelstvu za udělení slova. Pěkný den Vám přeji Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Je mi ctí, že zde mohu dnes vystoupit v rámci Vašeho obvodního zastupitelstva, vedeného podle názoru občanů a také českých i mezinárodních sdělovacích prostředků tou vůbec nejkrásnější a zřejmě také nejmoudřejší ostravskou zastupitelkou. Předně mi nyní dovolte, abych z celého srdce poděkoval občanům Vašeho obvodu, kteří přijeli podpořit 11. prosince 2019 zachování svobodného dialogu na sousední obvodní zastupitelstvo do Ostravy-Polanky. Jde vidět, že občané Poruby dokáží podpořit správnou věc nejen v předvánoční době dobré vůle, vzájemného adventního odpuštění a třicetiletého výročí od sametové revoluce, ale také, že se Porubané nebojí obhájit svobodu a ústavně garantované právo přímého podílu občanů na správě nejen svého obvodu, neb rozumí tomu, že skončí-li svobodný dialog v sousedství, nemusí to trvat zase až tak dlouho, co by se taková velice zlá situace mohla rozšířit také dále, za hranice současného polanského temného krále Kazisvěta, který potlačuje demokratický, slušný a věcný dialog občanů za účelem dosažení totalitní efektivity jednání a to mj. tzv. metodou „hlasovací mašiny“, což znamená: hlasujte zpravidla jen pro nebo maximálně se zdržte a to včetně opozice. Prostudoval jsem si jednací řád, kterým se Vaše Vážené zastupitelstvo řídí, včetně vybraných a slušných, věcných a vstřícných odpovědí Vážené paní předsedající během dialogu s občany, kteří zde vystupují. Vaše zastupitelstvo je nyní vskutku vzhledem k sousednímu obvodnímu nebezpečnému Kazisvětovu království v daném srovnání skutečně možno hodnotit jako vánočně zářivou obvodní zemi krále Miroslava, u Vás zemi královny Lucie, která poskytuje azyl svobodomyslným Polančanům. A svobodomyslným Polančanům prostě nezbude nic jiného, než v novém roce, s Vašim Váženým svolením, překročit hranice Vašeho krásného obvodu, aby si zde alespoň na chvíli svobodně promluvili a sdělili Vám bez hrozby své dehonestace a destrukce lidské důstojnosti a osobnosti svůj názor. Pokud bych měl parafrázovat situaci s odkazem na široce známé poselství Dietricha Bonhoeffera a Martina Niemöllera, pak tedy takto: Nejprve "nasměrovali", rozumějte prosím Orwellovu newspeaku, potlačili nebo rovnou zakázali diskusi venku a většina mlčela, protože si debatovala uvnitř. Pak "nasměrovali" diskusi uvnitř, ale to ještě pořád většina mlčela, jelikož mohl ještě mluvit venku i uvnitř alespoň někdo. Pak "nasměrovali" zákony tak, aby už nemohl mluvit nikdo nic, ani venku, ani uvnitř. A v té době již nebyl nikdo, kdo by se mohl ozvat. – Přeji Vám všem závěrem veselé vánoční svátky a Pánem Bohem Požehnaný nový rok 2020. Děkuji Vám.“   

Projev Mgr. Přepiory sklidil úspěch. Vzbudil zájem porubského zastupitelstva a přítomných občanů včetně vstřícného veřejného i posléze soukromého komentáře Vážené paní starostky a následné diskuse o přestávce jednání zastupitelstva s lidmi, kteří tristní situaci v Polance na vlastní kůži velmi dobře řadu let zažívají.

SwN děkuje všem účastníkům jednání prosincového porubského zastupitelstva, zastupitelkám, zastupitelům a především přítomným občanům za vlídné, empatické a pozitivní přijetí v Porubě.

Zdroj: https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/usneseni/volebni-obdobi-201820132022/volebni-obdobi-201820132022/09_zapis.pdf; https://youtu.be/k1-L5VExNu8, audionahrávky Necipujtenas.CZ z veřejného jednání zastupitelstva v Porubě.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 28. února 2020: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 12. prosince 2019 (viz příloha níže).

Během zas edání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem (od září 2019 v nové vysoké HD kvalitě), který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již dříve několikrát došlo apod.).

Sw29. února 2020: Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Poruba ze dne 17. prosince 2019.

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis byl zveřejněn jakožto veřejná listina na oficiálním webu porubského zastupitelstva spolu s odkazem na audiovizuální záznam. Zápis dokládá vhodným způsobem průběh jednání zastupitelstva podle dikce zákona o obcích. Bohužel však obsahuje určité nepřesnosti, překlepy např. v názvech jmen historických osobností, chyby ve výrocích účastníků diskuse, čímž dochází v některých případech k posunutí smyslu vyjádření etc. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však je v některých částech neúplný (např. selhání techniky apod.).

SwN dále sděluje: Zápis porubského zastupitelstva ještě stále pracuje se starší právní výkladovou doktrínou ochrany osobních údajů a pokračuje v anonymizaci jmen občanských účastníků diskuse bez veřejných funkcí (například zastupitelstva Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy již od toho upustily).

Prosincové jednání porubského zastupitelstva bylo z hlediska občanů hodnoceno vysoce pozitivně.  Celkový dojem – excelentní: vstřícnost, lidskost, nebývalá slušnost a profesionalita, dokonce smysl pro vhodný humor, dále hlavně rychlé a odborné odpovědi zaměřené na praktické řešení občanských podnětů vznesených během jednání zastupitelstva; tak by se dala charakterizovat prezentace zastupitelů i úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s veřejností. 

Vážená paní starostka, Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., z hnutí ANO, vedla porubské zastupitelstvo jednak svým přirozeným šarmem nejkrásnější ostravské zastupitelky a taktéž s patřičnou moudrostí, nadhledem spolu s demokratickým respektem k diskutujícím občanům, též k opozičním zastupitelům.

Lidé, kteří se zapojili do veřejného dialogu se svými zastupiteli, měli k dispozici v rámci zastupitelstva dokonce bezplatné nápoje a také další občerstvení (mj. bagety, koláčky).

Zastupitelé a občané se mezi sebou uctivě zdravili a až na jednu výjimku se nad druhého člověka nikdo nepovyšoval, nad nikým neohrnoval nos, nekádroval jej, nedehonestoval atd., neboť si zdejší politici dobře uvědomovali, že bez hlasů voličů by nemohli své často velice dobře placené funkce zastávat. Navíc jejich chování v celé řadě případů zachytila kamera.

Své již tradičně perfektně připravené příspěvky přednesly dvě legendy občanského ostravského disentu: Vážený pan Mgr. L. Č. a Vážený občan Jiří Štefka.

Zasedání porubského zastupitelstva se účastnil vůbec poprvé od vniku Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) roku 2013 šéf-editor SwN Mgr. Radek Přepiora. Přednesl zde vánočně laděný projev s hlubokým filosofickým, ústavně-právním podtextem, decentní dávkou nadsázky a svého humoru hodného Oldřicha Nového. Mgr. Přepiora svým gentlemanským stylem reagoval na tristní události, kterých se stal svědkem spolu s dalšími občany Ostravy během jednání sousedního obvodního zastupitelstva v Ostravě-Polance nad Odrou 11. prosince 2019. Poděkoval především všem Porubanům, kteří přijeli do Polanky na zastupitelstvo podpořit obhajobu zachování svobodného dialogu mezi zastupiteli a občany bez veřejné funkce. (V rámci vysoce demokratických principů porubského zastupitelstva mohou vystupovat se svými podněty, dotazy a připomínkami mj. všichni občané Ostravy, nikoliv pouze ti, kteří mají bydliště nebo nemovitou věc v Porubě.)

Mgr. Radek Přepiora mj. ve svém projevu řekl:

„Děkuji Vážené paní starostce, doktorce Baránkové Vilamové a jejím prostřednictvím celému Váženému zastupitelstvu za udělení slova. Pěkný den Vám přeji Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Je mi ctí, že zde mohu dnes vystoupit v rámci Vašeho obvodního zastupitelstva, vedeného podle názoru občanů a také českých i mezinárodních sdělovacích prostředků tou vůbec nejkrásnější a zřejmě také nejmoudřejší ostravskou zastupitelkou. Předně mi nyní dovolte, abych z celého srdce poděkoval občanům Vašeho obvodu, kteří přijeli podpořit 11. prosince 2019 zachování svobodného dialogu na sousední obvodní zastupitelstvo do Ostravy-Polanky. Jde vidět, že občané Poruby dokáží podpořit správnou věc nejen v předvánoční době dobré vůle, vzájemného adventního odpuštění a třicetiletého výročí od sametové revoluce, ale také, že se Porubané nebojí obhájit svobodu a ústavně garantované právo přímého podílu občanů na správě nejen svého obvodu, neb rozumí tomu, že skončí-li svobodný dialog v sousedství, nemusí to trvat zase až tak dlouho, co by se taková velice zlá situace mohla rozšířit také dále, za hranice současného polanského temného krále Kazisvěta, který potlačuje demokratický, slušný a věcný dialog občanů za účelem dosažení totalitní efektivity jednání a to mj. tzv. metodou „hlasovací mašiny“, což znamená: hlasujte zpravidla jen pro nebo maximálně se zdržte a to včetně opozice. Prostudoval jsem si jednací řád, kterým se Vaše Vážené zastupitelstvo řídí, včetně vybraných a slušných, věcných a vstřícných odpovědí Vážené paní předsedající během dialogu s občany, kteří zde vystupují. Vaše zastupitelstvo je nyní vskutku vzhledem k sousednímu obvodnímu nebezpečnému Kazisvětovu království v daném srovnání skutečně možno hodnotit jako vánočně zářivou obvodní zemi krále Miroslava, u Vás zemi královny Lucie, která poskytuje azyl svobodomyslným Polančanům. A svobodomyslným Polančanům prostě nezbude nic jiného, než v novém roce, s Vašim Váženým svolením, překročit hranice Vašeho krásného obvodu, aby si zde alespoň na chvíli svobodně promluvili a sdělili Vám bez hrozby své dehonestace a destrukce lidské důstojnosti a osobnosti svůj názor. Pokud bych měl parafrázovat situaci s odkazem na široce známé poselství Dietricha Bonhoeffera a Martina Niemöllera, pak tedy takto: Nejprve "nasměrovali", rozumějte prosím Orwellovu newspeaku, potlačili nebo rovnou zakázali diskusi venku a většina mlčela, protože si debatovala uvnitř. Pak "nasměrovali" diskusi uvnitř, ale to ještě pořád většina mlčela, jelikož mohl ještě mluvit venku i uvnitř alespoň někdo. Pak "nasměrovali" zákony tak, aby už nemohl mluvit nikdo nic, ani venku, ani uvnitř. A v té době již nebyl nikdo, kdo by se mohl ozvat. – Přeji Vám všem závěrem veselé vánoční svátky a Pánem Bohem Požehnaný nový rok 2020. Děkuji Vám.“   

Projev Mgr. Přepiory sklidil úspěch. Vzbudil zájem porubského zastupitelstva a přítomných občanů včetně vstřícného veřejného i posléze soukromého komentáře Vážené paní starostky a následné diskuse o přestávce jednání zastupitelstva s lidmi, kteří tristní situaci v Polance na vlastní kůži velmi dobře řadu let zažívají.

SwN děkuje všem účastníkům jednání prosincového porubského zastupitelstva, zastupitelkám, zastupitelům a především přítomným občanům za vlídné, empatické a pozitivní přijetí v Porubě.

Zdroj: https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/usneseni/volebni-obdobi-201820132022/volebni-obdobi-201820132022/09_zapis.pdf; https://youtu.be/k1-L5VExNu8, audionahrávky Necipujtenas.CZ z veřejného jednání zastupitelstva v Porubě. N dále sděluje: Od prosince 2019 ZMSK akceptovalo právní doporučení pověřenců pro ochranu osobních údajů a zveřejňuje v zápisech celá jména občanů bez veřejných funkcí.

Prosincové jednání ZMSK již tradičně občané vysoce pozitivně hodnotili především díky vstřícností a profesionalitě patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s lidmi mimo online kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva. Velké poděkování náleží hlavně právníkům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: mají ohromný přehled o nejnovějším vývoji v otázkách správního práva a přitom jsou schopni lidsky, nepovýšeně, vstřícně, bez arogance, jasně zodpovědět a pomoci všem občanům, kteří se na ně obrátí se svými podněty, dotazy, připomínkami v oblasti příslušných správních agend. Patří jim za to velký dík.

Bohužel tentokrát nepříjemně překvapil Vážený pan hejtman Vondrák, jenž se pustil těsně po skončení jednání zastupitelstva do velice emotivní debaty s Váženým občanem Štefkou. Výsledkem bylo bohužel vzájemné nepochopení, divoká gestikulace, brunátné tváře, naštvané pohledy při odchodu ze zastupitelstva. – Vážený pan hejtman zase na druhé straně velice vstřícně a gentlemansky přidával účastníkům občanské diskuse ještě během jednání zastupitelstva čas tak, aby mohli dopovědět své projevy.

Nebývale velký zájem veřejnosti včetně účasti významných osobností (Vážený pan Jiří Štefka, Vážený pan Petr Drozdík, Vážený pan RNDr. Radoslav Štědroň, Vážený pan Antonín Podešva) vzbudil diskusní blok určený mj. pro dotazy, podněty a připomínky občanů, který na ZMSK vznikl před několika lety mj. z podnětu Mgr. Radka Přepiory, když takový jeho návrh získal podporu napříč politickým spektrem, a to vzhledem k situaci, kdy Mgr. Přepiorovi, jakožto oprávněnému občanovi, zastupitelstvo nezákonně zakázalo vystoupit v diskusi.

Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, přednesl během jednání ZMSK občanské podněty. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání, tlumočení dotazů, připomínek. Na závěr byl odměněn potleskem. Zabýval se mj. následujícími tématy:

 • informační kiosky a papírové jízdné

 • situace v prostoru ostravského hlavního nádraží

 • poděkování občanům, kteří přišli podpořit dle veřejné výzvy na jednání obvodního zastupitelstva do Ostravy-Polanky 11. 12. 2019 obhajobu svobody slova a velice důležitého svobodného dialogu s občany a zastupiteli

 • přání krásných Vánoc

Citace z oficiálního zápisu ZMSK:

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

Antonín Podešva - v úvodu vyjádřil soustrast rodinám obětí střelce z ostravské nemocnice, dále uvedl, že využívá svého práva občana kraje, a na půdě Moravskoslezského kraje by rád informoval o svém podnětu, jeho podnět směřuje k rozvoji cestovního ruchu a svobodného podnikání na území Moravskoslezského kraje, nikomu nepřeje prožít to, co museli podstupovat svobodní občané České republiky a to díky skupině lidí, kteří zaútočili na práva v městě Jablunkov, kde žije v souladu s hodnotami demokracie, sdělil, že převážná část politiků si před volbami bere do úst slova a tvrdí, že budou hájit zájmy občana, zájmy malého a středního podnikatele, hájit cestovní ruch, hájit svobodné podnikání a tvrdí, že budou přispívat pro rozvoj České republiky i Moravskoslezského kraje, pro rozvoj města a obcí, dále sdělil, že podrobněji to znamená, že v roce 2017 na silnici III. třídy přehradili svodidly jedinou příjezdovou cestu k jeho domu a k penzionu, těmito svodidly, které nezákonně postavili a chtěli docílit, abychom nemohli svobodně podnikat a svobodně se pohybovat na silnici III. třídy, vlastník komunikace Moravskoslezský kraj dovolil správci komunikace, aby namontoval svodidla, která vydal Silniční správní úřad v Jablunkově, bez respektu k zákonu, toto stanovení dopravního zařízení bylo shledáno Policii ČR, kriminální službou jako stanovení, které nebylo vydáno v souladu s veřejným zájmem a zasáhlo do práv a svobod jednotlivců, kteří v dané lokalitě bydlí, uvedl, že když Okresní státní zastupitelství vyhodnotilo tuto záležitost svodidel prozatím ne ještě jako trestný čin, přesto je zjevné, jakým způsobem nás všechny dotčené orgány v této kauze chtěly podvést, obalamutit, pošpinit a v očích veřejnosti hanobit, stali jsme se obětí z nenávisti, všichni zainteresovaní v kauze svodidlo, což bezpochyby je Moravskoslezský kraj, správce Frýdek-Místek, Policie ČR Třinec, odbor dopravy v Jablunkově, město Jablunkov, autority města Jablunkova upletly bič a zasáhly do hodnot demokracie, dále uvedl, že prof. Vondrák žádá, abychom ho nežádali o pomoc, náměstek pro dopravu Ing. Unucka tvrdí, že po dovolené budou svodidla do tří týdnu odstraněna, dnes již nekomunikuje, ředitel Ing. Kotyza v roce 2018 sděloval, že do tří dnů nařídí odstranění překážek, šikanu od úředníků odboru dopravy v Jablunkově, šikanu z odboru dopravy Moravskoslezského kraje, od správce Frýdek-Místek, také od Policie ČR Třinec, města Jablunkova, kde se toto řeší od roku 2017 považuje za nehoráznost, momentálně si usmysleli, že na občana je třeba podat trestní oznámení, starosta města Jablunkova podal trestní oznámení na jeho osobu a manželku se souhlasem radních v Jablunkově a to za to, že se snaží vypátrat, kdo stojí za tímto komplotem, závěrem zdvořile požádal média o nápomoc, občanům vzkázal, ať se nebojí hájit svobodu a principy demokracie, principy hodnot, dále požádal, aby Moravskoslezský kraj dostál svým závazkům, které slíbil v roce 2017,

RNDr. Radoslav Štědroň - sdělil, že zastupitelstvo kraje schválilo před časem tři varianty průchodu Komárovem, na státní komunikace 11, Žilina-Ostrava-Opava-Šumperk-Hradec-Králové-Praha, je zde zácpa, je to problém Moravskoslezského kraje, dále sdělil, že zde byly tři základní varianty, zastupitelstvo kraje rozhodlo o jižním obchvatu, je zde největší zábor zemědělské půdy, především orné půdy a nebylo dostatečně diskutováno o variantě průchodu přímo obcí Komárovem, protože je zde argument, že lidé se nechtějí stěhovat, ale není to argument, který by se nedal zvládnout, pokud se bude respektovat princip vykořenění, tzn., že lidé dostanou řádně zaplaceno za své objekty, je možné s těmi lidmi jednat, jedná se o 40 objektů a ta varianta je levnější, rychlejší a především v souladu s principy trvale udržitelného života lidské společnosti na daném území, uvedl, že si nemůžeme dovolit další zábor zemědělské půdy a lesní půdy, v sobotu byl obrovský článek v Právu, prezidenta Agrární komory Ing. Jandejska, který nastínil vývoj posledních 30 let, co se tady děje se zemědělskou a lesní půdou, to je trvale udržitelný život lidské společnosti na daném území, nebudeme mít nic jiného než tuto zemědělskou a lesní půdu a vodu, toto bude k dispozici lidem v ČR, dodal, že v prosinci za rok bude nové zastupitelstvo kraje, ti co si budou pamatovat, co dnes zaznělo a pochopí, budou moci jednat o této variantě, možná, že si někteří zapamatují, že tato varianta průchodu Komárovem, řádně zaplatit lidem, za to že se odstěhují, je reálná a je v souladu s principy trvale udržitelného života lidské společnosti na daném území,

Mgr. Radek Přepiora - požádal o odpověď Ing. Unucky, jedná se o dotaz občanů, 18. 9. 2019 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, jednatel KODISu Ing. Martin Dutko sdělil, že tzv. informační kiosky, budou odbavovat cestující pouze jízdenkami v elektronické podobě, během jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v září 2019, k této věci Ing. Unucka uvedl, citace ze zápisu „stát řekl, že od roku 2025 přestanou platit všechny pokladny ČD, kdy je v Moravskoslezském kraji nějakých 65 pokladních míst, proto se do projektu dává samostatná kapitola, která se týká informačních kiosků a pokladen, které by mohly od roku 2025 umožnit nákup lístků těm, kteří nemají mobilní telefon a nechtějí nakupovat přes internet, pro toto doplnění je tento materiál na jednání zastupitelstva kraje“, konec citace, sdělil, že nejnověji se Ing. Unucka vyjádřil k podpoře a rozvoji automatického nakupování papírových jízdenek pro studio ČT24 a to 6. 12. 2019 z prostor ostravského Hlavního nádraží pod heslem "šetří lidem čas a peníze", dotaz je směřovaný na Ing. Unucku, jak se na tomto nádraží cítil, protože dlouhodobě jsou zde známy problémy a byly probírány mimo jiné i na předminulém zasedání Statutárního města Ostravy, na dotaz reportérky na zachování papírových jízdenek pak Ing. Unucka mimo jiné sdělil, citace "papírové jízdenky pořád fungují, budou fungovat, akorát je půjde koupit na méně místech, protože se ruší některé pokladny, my zvažujeme instalaci automatických kiosků, které by těm lidem poměrně intuitivně dokázaly prodat lístek, ale to až za nějakou dobu, přespříští rok", konec citace, požádal o aktuální informace ve věci papírového jízdného, z uvedených mediálních prohlášení mohou být občané, spotřebitelé, cestující určitým způsobem zmateni, poděkoval za odpověď, závěrem poděkoval všem, se kterými na zastupitelstvu kraje v letošním roce vedl proobčanský dialog, poděkoval občanům, kteří se dostavili na veřejnou výzvu včera na jednání zastupitelstva města do Ostravy-Polanky, v rámci obhajování svobody slova a velice důležitého svobodného dialogu s občany a popřál krásné Vánoce,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že díky systematickému tlaku Moravskoslezského kraje a Ostravy, se povedlo přesvědčit SŽDC, aby ostravské Hlavní nádraží podlehlo taky nějaké renovaci, v tuto chvíli se tam budují jezdící schody, a co je podstatné, revitalizace Hlavního nádraží je zahrnuta do projektu železniční uzel Ostrava, což je investiční akce ve výši asi 10 mld. Kč, její součástí po nátlaku Moravskoslezského kraje a města bude i oprava tohoto nádraží včetně nadchodu nebo podchodu podle toho, jak to vyjde z toho centrálního prostoru, sdělil, že co se týče jízdenek Ministerstvo dopravy postupně přestává platit pokladny Českým drahám, a protože České dráhy nemají peníze, aby tyto poklady provozovaly, tak se postupně pokladny ruší, my připravujeme výběrové řízení na dopravní dispečink, jehož součásti bude přibližně 60-100 kiosků, které by sloužily k tomu, aby si lidé koupili lístek, hledáme variantu jaký lístek to bude, nejjednodušší varianta je vytisknout papírový lístek, toto zařízení je historicky nejporuchovější, takže se dále hledá nejlepší technické řešení, jestli to bude papírový lístek, nebo něco jiného bude jasné během půl roku,

Petr Drozdík - sdělil, že se účastní tohoto zastupitelstva kraje, aby předal Petici pro odvolání krajského náměstka pro zdravotnictví pana MUDr. Martina Gebauera, pod kterou se podepsali občané několika měst a obcí, občané žádají odvolání MUDr. Gebauera, pro dlouhodobě neuspokojivou situaci ve zdravotnictví na Karvinsku, která je způsobena řadou nešťastných a nekompetentních rozhodnutí, neustále měnící se rozhodnutí, která vedou ke zhoršení stavu poskytované zdravotní péče a vyvolávání nejen mezi zdravotníky, lékaři, ale hlavně mezi občany, pacienty velké obavy a zmatek, což potvrzují i mnozí starostové, kteří tuto petici sami podpořili, dále sdělil, že některé kroky MUDr. Gebauera postrádají profesionalitu a byly podniknuty i přes odpor dotčených zdravotníků, lékařů, občanů města, ale i zástupců města Orlová, v důsledku těchto politických rozhodnutí, dochází také v několika ambulancích k omezení ordinačních hodin, některé ordinace svůj provoz ukončily úplně, což je v rozporu se slibem, že všechny ambulance zůstanou beze změn, že přibydou další, ke skutečnosti, že práce MUDr. Gebauera nemá nic společného se zlepšením zdravotní péče na Karvinsku, svědčí i odvolání primáře orlovské ortopedie MUDr. Tomáše Knybla, občané a zdravotníci již v prosinci loňského roku důrazně upozorňovali zřizovatele na rizika, která s sebou optimalizace přináší a ten výsledek není vidět po třech letech, ale již nyní, uvedl, že sliby o tom, co optimalizace občanům přinese, která byla na „tajňačku“ vylepována formou letáku po celém městě, se neplní, zajištění dostupné péče 24/7 není splněno, rozšíření ambulancí a otevření nových ambulancí rovněž není splněno, příslib deseti expektačních lůžek není splněn, řešení personální krize rovněž není splněno, místo toho, je odvolán primář MUDr. Knybl, zdravotníci podávají hromadné výpovědi a je ohrožen chod oddělení traumatologie, dále by rád zdůraznil některé zavádějící informace, ve kterých si MUDr. Gebauer rozporuje, je to například informace, že pan primář dostal nabídku, jakým způsobem přemístit oddělení ortopedie do Karviné, aby tam byli plně funkční, a aby tam mohli plně fungovat a plně operovat bez žádných investičních nákladů, dále doplnil, že MUDr. Gebauer uvedl, že vybudování nového sálu, který by společně s ortopedií vyžívaly i jiné obory, není prioritou, závěrem požádal MUDr. Gebauera, aby dosáhl svého slibu, který dal, že v případě útlumu zdravotní péče a hromadných výpovědí zdravotníků vyvodí důsledky a odstoupí, žádal teď, ať svého slibu dosáhne, a pokud by tak neučinil, žádal radu kraje o jeho odvolání,

Jiří Štefka - sdělil, že jeho podnět se týče těžké situace na silnici 2/465, Česká republika má 62 mrtvých na 1 mil. obyvatel na silnicích, Moravskoslezský kraj má nejvíce vybodovaných řidičů v celé ČR, Horní Lhota, Zátiší silnice 2/465 je závodní dráha, rychlostní zkouška, závodní rallye, uvedl, že již několikrát o této silnici 2/465 na zasedání zastupitelstva hovořil, kdy byla těsně po modernizaci, firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., náprava nebyla citelná a není citelná, požádal, aby na tomto úseku silnice bylo úsekové měření rychlosti, protože je tam 40 a jezdí se tam i 140, proto by mělo měření rychlosti v tomto úseku význam, kdo nechce jezdit slušně, ať nejezdí vůbec, uvedl, že doufá, že zástupci kraje prof. Vondrák a Ing. Unucka v této věci něco udělají a zhodnotí situaci, tak, že lidský život je cennější než zřízení úsekového měření rychlosti, již dopředu poděkoval za to, že nebudou chodci ohrožováni, tím že musí skákat po příkopech, kde jsou schodky až 40 cm,

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že Moravskoslezský kraj si je vědom, že se dopravní situace na cestách zhoršuje, proto podporuje jakékoliv opatření, které může udělat, ať už to je stavba kruhového objezdu, dnes zastupitelé schválí memorandum s Novým Jičínem, nebo další akce, nicméně úsekové měření, chodníky, světla je plně v kompetenci města, na jejichž katastru silnice leží,

Jiří Štefka - sdělil, že o tomto diskutoval, na všech institucích přes obce, magistrát, žádal o pomoc i primátora Ing. Macuru magistrátu Ostrava, bohužel byl odmítnut, že to není v jejich kompetenci, protože silnice je krajského úřadu,

Ing. Jakub Unucka, MBA - jen v krátkosti zareagoval, že vylučuje, že by toto primátor Ing. Macura řekl, kdyby situace byla v kompetenci Moravskoslezského kraje, je ochotný o tom diskutovat, jenže Moravskoslezský kraj toto rozhodnout nemůže, toto je dle zákona plně v kompetenci obce, v jejímž katastru cesta leží, nemůžeme porušovat zákon, a pokud to obec nechce, tak přes to nejede vlak,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že je nutné si uvědomit, že Moravskoslezský kraj spravuje a opravuje silnice, ale pravidla provozu na těchto silnicích upravuje někdo jiný.

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-14—zasedani-zastupitelstva-kraje-141280/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-12-12; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 13. února 2020: Analýza celé dekády (2019 - 2009) špatného systému ostravského povinného čipování psů, sestavená dle oficiálních magistrátních dat, získaných díky spolupráci Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Lubomíra Volného (Jednotní), opět potvrdila závažné problémy invazivní RFID identifikace, vysokou míru neúspěšnosti a plýtvání veřejnými prostředky. – Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 8. února 2020: Policejní prezidium České republiky: Žádné tzv. „množírny“ především psů nebyly v České republice prokázány z trestního hlediska ani v roce 2019. – Oficiální dokumentace státní Policie České republiky získaná v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím díky aktivitě Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Lubomíra Volného z hnutí Jednotní potvrdila, že ani v roce 2019 v ČR nebyly prokázány z trestního hlediska žádné tzv. „množírny“.

Policie České republiky tedy nevede statistiku trestné činnosti související s tzv. „čipováním“ zvířat, ani s tzv. množírnami zvířat na území České republiky. Z tohoto důvodu nemůže takové statistiky poskytnout. Stejně tak nemá k dispozici žádné informace, doporučení, analýzy apod. vztahující se k této problematice,uvedla získaná zpráva Policejního prezidia České republiky.

Celková situace z hlediska trestního stíhání pachatelů týrání zvířat se v ČR roku 2019 stále pohybovala pouze v desítkách případů ročně i když měla vzestupnou tendenci.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) uvádí, že taktéž ani dříve získaná dokumentace z Policejního prezidia ČR a také z Městského ředitelství státní policie Ostrava, neobsahuje v rámci hodnoceného období let 2012 až 2018 ani jednu zmínku o nějaké trestněprávní prokázané existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelů“ zvířat. Popisovaná trestná a přestupková činnost se totiž většinou týkala zcela jiných oblastí týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů ve spolupráci s vlivnými politiky bohužel neustále hodlá právě na základě často neexistující nebo pouze výjimečné trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR (viz Veterinární zákon od 1. 1. 2020) a postihovat zcela nevinné chovatele zpřísňováním legislativy a navazujících trestů za to, když dovolí mít svým zvířatům neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen už dokonce i na soukromé domácnosti (další zásah do už tak děravé domovní svobody), tedy na všechny občany České republiky. Přitom podle oficiálních policejních dat k tomu není prokazatelný a hlavně masově rozšířený důvod.

SwN zpracovalo v dubnu 2018 návrh změny špatného identifikačního systému malých domácích zvířat a vyzvalo v této věci celé politické spektrum ke vzájemné spolupráci.

SwN děkuje Váženým představitelům Policejního prezidia ČR a Váženému panu poslanci Volnému za spolupráci.

Zdroj: Žádost Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného o informace ze dne 7. ledna 2020, adresovanou Policejnímu prezidiu ČR v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím, na kterou povinný subjekt české veřejné moci reagoval zasláním vyjádření z 21. ledna 2020. Výslednou dokumentaci následně obdržel šéf-editor Necipujtenas.CZ. Dále dotazy šéf-editora Necipujtenas.CZ na Váženého pana ředitele ostravské státní policie vznesené dne 10. dubna 2019 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, na které bylo posléze odpovězeno elektronickým dokumentem s datem 30. dubna 2019. Dále viz: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/5-10-4-2019.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-statisticsconfirmed-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2012.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-publicawareness-of-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nenasilne-reseni-identifikace-malych-domacichzvirat-cr-obcane-politikum-cr-2018.pdf, http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018.pdf; podklady a audionahrávky z veřejného jednání zastupitelstev v Ostravě, které vlastní Mgr. Radek Přepiora.

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:


Archiv starších dokumentů ke stažení je k dispozici po kliknutí na odkaz níže:

http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/archiv-dokumentu/

 

 

MV ČR: Výjimky = změna vyhlášky! ČR

Ostrava, Praha, Česká republika, 24. listopadu 2017 (Rd)

Vláda ČR + Mach (Svobodní) proti tyranii EU!

Brusel, Belgie, Evropská unie, 26. února 2016, aktualizováno 27. února 2016 (Rd)

Prof. Svoboda-VFU:Posudek rizik čipování!ČR

Brno, Ostrava, Česká republika, 1. srpen a 29. říjen 2013 (Rd)

Studie: Systém čipování = Vážné chyby! USA

Columbus, Ohijská státní universita, Spojené státy americké, 2009 – 2007 (Rd)