Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

EK už může nařídit čipování Vašich zvířat! EU

Štrasburk, Francie; Praha, Ostrava, Česká republika; Evropská unie, 2. června 2016 (Rd)

Evropská komise (EK) už může nařídit očipování všech Vašich domácích zvířat! – Oficiální odpověď zastoupení EK v České republice a také přímo Vážený pan komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Andriukaitis: potvrdili nejhorší obavy Čechů, Moravanů, Slezanů, ale také Slováků, Poláků a dalších bratrských národů! Členské státy Evropské unie a jejich občany lze totiž donutit podle nařízení Evropského parlamentu a Rady z března roku 2016 pod záminkou boje s tzv. nakažlivými nemocemi a to i jen v rámci tzv. prevence: k povinnému označení a očipování všech psů, koček aj. živých tvorů včetně vynucené registrace, kontrol, monitoringu apod.! Týkat se to může každého občana České republiky včetně babičky ze samoty u lesa na Hané, kde žije se svými několika kočičkami a pejsky! – Společenství webu Necipujtenas.CZ včas varuje širokou veřejnost před souvisejícími tendencemi k porušování domovní svobody a novými byrokratickými nesmysly, poplatky, likvidací poklidného života rodiny: to vše je schopno nařízení EK v praxi způsobit! Unijní byrokraté a jejich pomocníci, utlačovatelé svobodných národů, nikdy nespí! – Nově zvolený místopředseda Strany Svobodných občanů a velký milovník zvířat, Vážený pan Mgr. Josef Káles ml., už vůči takovému hrozivému vývoji důrazně protestuje! Hájí tradiční život občanů České republiky v opozici k pokračující destrukci předchozími generacemi těžce vybojovaných přirozených práv/svobod! – Dávno nadešla doba na vystoupení z Evropské unie a důslednou obranu obyvatelstva vůči eurounijním nesmyslům a nebo alespoň na vyjednání výjimky z budoucích čipovacích/registračních/poplatkových aj. břemen!

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) upozornilo ve svých článcích z února 2016 (zdezde) na katastrofální vývoj nové evropské legislativy, která se chystá tvrdě dopadnout na svobodnou Českou republiku, na milióny zdejších chovatelů psů, koček, dalších domácích zvířat, na vůbec všechny členské státy Evropské unie. SwN proto položilo dotazy přímo vedení Evropské komise ve spolupráci s týmem Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. (předseda Strany svobodných občanů).

EK následně oficiálně potvrdila nejhorší obavy široké veřejnosti. Na otázku zástupce SwN ve znění: Bude muset Česká republika implementovat povinně do svého právního systému dle regulace č. 2013/0136(COD) právní předpisy s tématikou povinného čipování a evidence domácích zvířat (psi, kočky aj.)? Budou muset občané České republiky díky výše uvedené nové regulaci a za jakých podmínek povinně čipovat a registrovat do jednotné/centrální databáze všechny své psy, kočky a fretky i v tom případě, že s nimi necestují přes hranice členského státu Evropské unie, chovají je pouze na území České republiky a to navíc často pouze v soukromí své domácnosti, na zahradě apod. ?“ odpovědělo (viz dokument níže v příloze) Zastoupení Evropské komise v ČR takto: V Praze dne 23. května 2016. Vážený pane Přepioro, děkujeme Vám za Váš dotaz týkající se právního rámce pro zdraví zvířat. Zároveň prosím akceptujte naši omluvu za zpoždění při odpovědi. Níže naleznete jak odpověď na Váš dotaz, tak na obdobnou otázku pana europoslance Macha, která je již zveřejněna na webu Evropského parlamentu. 1) Právní rámec pro zdraví zvířat stanoví povinnou identifikaci a evidenci těch živočišných druhů, pro něž v současné době daná pravidla již existují, např. pro skot, ovce a kozy či zvířata z čeledi koňovitých. Tento rámec však také poskytuje právní základ pro přijetí aktů v přenesené pravomoci, které stanoví pravidla jednak pro identifikaci a evidenci jiných živočišných druhů, jako jsou psi a kočky, jednak pro případné zaznamenávání určitých informací v databázích kvůli rizikům, která by tato zvířata představovala. Tento právní základ by měl být zvažován pouze u zvířat chovaných provozovateli ve smyslu výše uvedeného právního rámce. Komise by zvažovala zavést novou povinnost používat pro identifikaci zvířat elektronické identifikátory pouze tehdy, pokud by se v rámci posouzení rizik a dopadů ukázalo, že toto opatření je přiměřené. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 stanoví zvláštní veterinární požadavky pro identifikaci psů, koček a fretek doprovázejících své majitele na přeshraničních neobchodních cestách. Toto nařízení bude přezkoumáno ve lhůtě stanovené v právním rámci pro zdraví zvířat.“

Vážený pan europoslanec Mach se zeptal EK v podobném duchu:Podle návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260-2013/0136 (COD)) má být Komise zmocněna k přijetí prováděcích aktů ve vztahu k tomuto nařízení. Může Komise potvrdit tvrzení, že uvažuje o stanovení povinnosti čipování některých zvířat prostřednictvím prováděcího aktu? Má Komise vyčísleny náklady spojené s uplatňováním tohoto nařízení ve všech členských státech Unie?Vážený pan komisař EK pro otázky zdraví a bezpečnosti potravin Vytenis Povilas Andriukaitis odpověděl (viz také zdroj níže v dokumentech z 23. 5. 2016) ve jménu celé Evropské komise následujícím způsobem: „Nařízení Evropského parlamentu a Rady o nákazách zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) zmocňuje Komisi zavést prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci povinnou elektronickou identifikaci zvířat pomocí čipování. Záměrem Komise je zavést povinné označování zvířat pomocí elektronických identifikátorů pouze u těch zvířat a druhů, pro něž v současné době příslušná pravidla existují, a na takové úrovni a v rozsahu, které tato pravidla stanovují. Komise by zvažovala zavedení jakékoli nové povinnosti používat elektronické identifikátory pro označování zvířat pouze až po provedení komplexní analýzy nákladů a přínosů a po zvážení přiměřenosti takových opatření. Dostupný zdroj online naleznete zde. Zastoupení Evropské komise v České republice.

Evropská komise může tedy kdykoliv v budoucnu vynutit povinné čipování, registrace, kontroly všech psů, koček a dalších domácích zvířat chovaných v soukromých domácnostech obyvatel České republiky pod nejrůznějšími tzv. zdravotními záminkami dle schváleného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016: je to nyní jednoznačně potvrzeno! Takovou regulaci lze po ČR vyžadovat v rámci právní přenesené pravomoci EK při využití tzv. preventivních opatření (nemusí tedy vůbec jít o reálnou přítomnost nějaké nemoci) pro zamezení šíření nakažlivých chorob.

Jak již SwN uvedlo v našem minulém článku přímo slovy nebezpečných evropských byrokratů: tudy se vydají při své snaze o docílení vynucení očipování takřka všeho živého.

Nově zvolený místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní), Vážený pan Mgr. Josef Káles ml., kandidát pro letošní volby (2016) do zastupitelstva Pardubického kraje v rámci uskupení „Svobodní a Soukromníci“, jenž se již zapsal do povědomí široké veřejnosti jako populární chrudimský zastupitel, politolog/žurnalista, vyjádřil exkluzivně pro Společenství webu Necipujtenas.CZ 31. května 2016 k výše popsanému záměru EK v duchu obrany občanů České republiky před eurounijní zvůlí své přesvědčení, že: „Povinné čipování domácích zvířat je dle mého názoru nepřípustné; jako zastupitel města bych vždy hlasoval proti takovému nařízení. Uvědomuji si, že by města měla řešit problematiku zatoulaných psů, ale měla by ji řešit šetrněji. Dosavadní praxe se známkami na obojku je dobrá a není třeba ji měnit.“ – „Zprávy o tom, že je možné prolomit domovní svobodu kvůli čipování domácích zvířat mě znepokojují ještě více. Nikdo by neměl mít právo narušit soukromí pod takovým důvodem. Je to velmi lehce zneužitelné,“ dodal místopředseda Svobodných.

Nařízení 2016/429 na druhé straně například obhajoval v březnu 2016 v Evropském parlamentu jeho zpravodaj Vážený pan Jasenko Selimovic (švédský europoslanec za Liberální lidovou stranu) jako vyvrcholení velice složité/náročné práce, jejímž výsledkem byla báječná/kompromisní dohoda napříč politickým spektrem. Upozornil mj.: Jde o první evropskou legislativu, která dává rovnítko mezi zdravím zvířat a člověkem; navíc vyzdvihuje tzv. fenomén pohody zvířat; upozorňuje na přenositelné nemoci ze zvířat na lidské bytosti; nařízení má zabránit šíření chorob a zavádí účinné metody jejich prevence. Podle Váženého pana europoslance Selimovice se to týká nejen zemědělců, nýbrž všech osob (domácnosti, běžní chovatelé), které nějakým způsobem nakládají se zvířaty včetně implementace patřičných předpisů. Nařízení se zaměřuje krom jiného na potírání toulavých psů a omezování volně žijících zvířat. Mělo by tvrdě dopadnout na lidi, kteří toulání čtyřnohých živočichů podporují (SIC!). Nicméně opatření přijatá v rámci této legislativy nesmí způsobit zvířatům žádné utrpení (lidem ano?). Navíc se prý budou muset registrovat všechny právnické i fyzické osoby nakládající se zvířaty. Díky tomu pak bude mít EK v ruce mandát na vynucení pravidel pro národní státy Evropské unie k evidenci vůbec všech psů (tedy pokud se k tomu nakonec odhodlá). EK míní také sestavovat v rámci své přenesené působnosti seznamy nebezpečných a přenositelných nemocí: díky tomu bude možné vynucovat na jednotlivých členských zemích Evropské unie konkrétní opatření v rámci již zmíněné pohody zvířat.

V průběhu březnové (2016) diskuse v Evropském parlamentu se však ozývaly hlasy požadující další zpřísňování předpisů pro chov a označování jakýchkoliv zvířat držených v soukromí domácnosti každého občana členského státu unie a to obzvláště s důrazem na odbourání stresu zvířat.

Vážený pan komisař EK pro otázky zdraví a bezpečnosti potravin Andriukaitis v rámci této debaty připomněl: EK nedávno schválila usnesení, kterým žádá povinnou identifikaci a registraci všech psů i koček a některých dalších zvířat, která lidé často chovají jako domácí mazlíčky. EK chce zavést jasná pravidla ve věci evidence všech domácích zvířat a bude postupně svá nařízení dále rozšiřovat, zpřísňovat své požadavky na přesné podmínky/kontrolu chovu všeho živého. (Postupně prý unijním byrokratům neunikne ani myš.)

Jenže paradoxně oficiální prohlášení EK k tzv. dobrým životním podmínkám zvířat již přeci jen takovou revoluční progresi mírní: „Toto nařízení stanoví pravidla pro prevenci a kontrolu nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, a neobsahuje ustanovení, která by specificky upravovala dobré životní podmínky zvířat, ačkoliv zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat jsou propojené. Unie má dobře rozvinuté acquis týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které se vztahuje na různé druhy (kuřata chovaná na maso, nosnice, prasata, telata) nebo činnosti (chov, přeprava, porážka, výzkum atd.). Tyto právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat se budou nezbytně uplatňovat i nadále. Komise je zcela odhodlána plně zohledňovat dobré životní podmínky zvířat v souladu s článkem 13 Smlouvy a v mezích v něm stanovených, včetně zajištění úplného provedení a vhodného rozvoje těchto právních předpisů.

Nicméně jak se ukázalo třeba na mnoha tristních případech úředního/politického zavádění tzv. povinného čipování psů v obcích, městech v ČR: zdejší byrokraté v minulých letech často vykládali a ještě i vykládají podobná výše uvedená unijní nařízení velmi extenzivně až mylně. Pokoušejí se posléze uvalovat na místní občany/chovatele nové nadbytečné povinnosti s odkazem na EK. Prolamují pak především jejich ústavní přirozená práva/svobody, soukromí apod. Jde o neustále sílící trend, který se dá už jedině zastavit vystoupením z Evropské unie a kompletním odplevelením stávajících nebo připravovaných špatných zákonů, vyhlášek, nařízení apod.

Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

Mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům zbytečné komplikace. Společenství webu Necipujtenas.CZ proto již čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po špatných zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí! Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

Podívejme se nicméně dále na některé konkrétní citace z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016. Například právě článek 120 umožňuje EK zavést v přenesené pravomoci celoevropské povinné čipování domácích zvířat, elektronickou jednotnou databázi chovatelských údajů a nařídit další povinnosti všem chovatelům pod pláštíkem zabraňování šíření chorob včetně jejich prevence pokud by například hrozilo, že „e) nákaza má významný dopad na jednu nebo více z těchto oblastí: i) společnost, zejména pokud jde o dopad na trh práce; ii) dobré životní podmínky zvířat, neboť způsobuje utrpení značného počtu zvířat“. Příloha k nařízení pak přímo definuje dotčené druhy zvířat v zájmovém chovu (v soukromých domácnostech). Jsou to „psi (Canis lupus familiaris), kočky (Felis silvestris catus), fretky (Mustela putorius furo)“. Jejich povinné očipování může být nařízeno například dle přiloženého seznamu uznaných nákaz, na němž figuruje např. vzteklina (v ČR dávno vymýcena) nebo dokonce listerióza (rovněž u psů, koček) a další. Je třeba mít ovšem neustále na paměti, že EK je oprávněna zavést povinné čipování už i v rámci prevence (SIC!). Samotnou možnost zavedení povinného čipování psů a koček umožňuje také článek 252 nařízení podle znění přílohy I: „Přenesení pravomocí týkajících se identifikace zvířat v zájmovém chovu a opatření k prevenci a ke zmírnění rizika nákaz“, kdy „1. Komise je v souladu s článkem 264 zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které se týkají: a) podrobných druhově specifických požadavků, pokud jde o: i) identifikační značku zvířat v zájmovém chovu druhů uvedených v příloze I, /.../ ii) uplatnění a užívání uvedených identifikačních značek“. Podle článku 265 tohoto nařízení může být povinné čipování realizováno v přenesené pravomoci EK bezodkladně. Lze se proti tomu ovšem bránit prostřednictvím řídících orgánů Evropské unie.

EK si navíc vyhradila právo definovat podobu/formu označení a databází, povolování výjimek apod.

Článek 3 nařízení ke všemu výslovně uvádí: „Komise přijme v souladu s článkem 264 akty v přenesené pravomoci týkající se úprav, jež jsou nezbytné k zajištění správného uplatňování částí IV a V na zvířata v zájmovém chovu, zejména ke zohlednění skutečnosti, že zvířata v zájmovém chovu chovají chovatelé zvířat v zájmovém chovu v domácnostech.

Článek 246 dokonce omezuje svobodné cestování s vlastními zvířaty mezi státy Evropské unie: „1. Počet zvířat v zájmovém chovu náležejících k druhům uvedeným v části A přílohy I (psi, kočky, fretky, pozn, autora), která mohou být přemístěna během jednoho neobchodního přesunu, nesmí být vyšší než pět.

Hned v úvodu nařízení 2016/429 nalezne každý zájemce rozsáhlé vysvětlení důvodů k jeho aplikaci. Odcitujme si z něj některé očíslované odstavce, které nám pomohou pochopit sofistikovanou strategii, taktiku a hlavně nebezpečné uvažování evropských byrokratů v jejich „vítězném tažení“ proti svobodným evropským národům, nerušenému životu každého občana, jeho rodiny i zvířat. Je však třeba mít neustále na zřeteli: níže citované odstavce jsou spíše jakousi důvodovou zprávou, nastíněním dalšího možného legislativního vývoje, doporučením určeným mnohdy pro uklidnění občanského disentu v národních státech; nejde o závazný text nařízení, který byl citován výše:

Odstavec č. 24: „Lidé často chovají ve svých domácnostech zvířata v zájmovém chovu, aby jim dělala společnost. Zájmový chov těchto zvířat pro čistě soukromé účely, včetně okrasných vodních živočichů v domácnostech v interiéru i exteriéru, obecně představuje nižší riziko pro zdraví v porovnání s jinými způsoby chovu nebo přemísťování zvířat v širším měřítku, jako jsou například způsoby běžné v zemědělství, akvakultuře, útulcích pro zvířata a obecněji při přepravě zvířat. Proto není vhodné, aby se obecné požadavky týkající se registrace, vedení záznamů a přemísťování v rámci Unie vztahovaly na tato zvířata v zájmovém chovu, neboť to by představovalo neodůvodněnou administrativní zátěž a náklady. Požadavky týkající se registrace a vedení záznamů by se tedy neměly vztahovat na chovatele zvířat v zájmovém chovu. Kromě toho by se měla použít zvláštní pravidla pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu v rámci Unie.

Odstavec č. 29: „Některé nákazy zvířat se na ostatní zvířata nebo na člověka nepřenášejí snadno, a nepůsobí tak hospodářské škody ani nenarušují biologickou rozmanitost v širší míře. Nepředstavují tedy vážnou hrozbu pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví v Unii, a proto je lze podle potřeby řešit formou vnitrostátních předpisů.

Odstavec č. 35: „V budoucnosti se mohou vyskytnout nákazy, které by mohly představovat vážné riziko pro veřejné zdraví a pro zdraví zvířat a mít dopady na zdraví, hospodářství nebo životní prostředí. Pro případ takových nově se objevujících nákaz by na Komisi měly být přeneseny prováděcí pravomoci ke stanovení opatření k prevenci a tlumení nákaz, aby mohla přijmout vhodná opatření k řešení případných negativních dopadů těchto nákaz, přestože nebyly plně posouzeny s ohledem na jejich případné zařazení na seznam. Těmito opatřeními nejsou dotčena mimořádná opatření a mohla by se používat v případě nových nákaz až do přijetí rozhodnutí o jejich zařazení na seznam.

Odstavec č. 96: „S cílem zajistit, aby provozovatelé, chovatelé zvířat v zájmovém chovu a příslušné orgány účinně uplatňovali opatření k tlumení nákaz stanovená v tomto nařízení, a s přihlédnutím ke specifikům opatření k tlumení nákaz u konkrétních nákaz uvedených na seznamu a k příslušným rizikovým faktorům by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o podrobná opatření k tlumení nákaz, jež mají být prováděna v případě podezření na výskyt nákazy uvedené na seznamu v zařízeních, dalších místech a uzavřených pásmech nebo v případě jejího potvrzení.

Odstavec č. 107: „Klíčovým prvkem tlumení nákaz je efektivní vysledovatelnost. Měly by být zavedeny požadavky na identifikaci a evidenci specifické pro různé druhy chovaných suchozemských zvířat a uchovávaných zárodečných produktů, aby se usnadnilo účinné uplatňování pravidel pro prevenci a tlumení nákaz stanovených tímto nařízením. Kromě toho je důležité stanovit možnost vytvoření identifikačního a evidenčního systému pro druhy, pro něž taková ujednání v současné době neexistují, nebo je-li to odůvodněno měnícími se okolnostmi a riziky.

 Odstavec č. 108: „U některých živočišných druhů, u nichž je důležité zajistit možnost sledování jednotlivých zvířat či skupin, by měly být vyžadovány fyzické identifikační značky. To zahrnuje fyzické označení daného zvířete značkou, štítkem, mikročipem nebo jiný způsob identifikace, který je viditelný nebo zjistitelný na těle či v těle a který nelze jednoduše odstranit.

Odstavec č. 109: „V zájmu zajištění řádného fungování identifikačního a evidenčního systému a zajištění vysledovatelnosti by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o povinnosti týkající se databází, podrobné požadavky na identifikaci a evidenci pro různé živočišné druhy, včetně výjimek a podmínek pro tyto výjimky, a dokumenty.

Odstavec č. 110: „Je vhodné snížit administrativní zátěž a náklady a v případě, že požadavky na vysledovatelnost mohou být splněny prostřednictvím jiných prostředků než těch, jež jsou stanoveny v tomto nařízení, zajistit flexibilitu systému. Komise by proto měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o odchylky od požadavků na identifikaci a evidenci.

Odstavec č. 111: „V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění identifikačního a evidenčního systému a vysledovatelnosti by na Komisi měly být přeneseny prováděcí pravomoci ke stanovení pravidel týkajících se technických specifikací pro databáze, způsobu identifikace, dokumentů a formátů a lhůt.

Odstavec č. 114: „Právní rámec, jenž je v současné době stanoven ve veterinárních právních předpisech Unie, pro přemísťování suchozemských zvířat a produktů stanoví harmonizovaná pravidla pro takové přemísťování mezi členskými státy a ponechává na členských státech, aby určily nezbytné požadavky na přemísťování na svém území. Srovnání stávající situace s možností, že by pravidla pro přemísťování uvnitř členských států byla harmonizována i na úrovni Unie, bylo podrobně rozpracováno v posouzení dopadů pro přijetí tohoto nařízení. Dospělo se k závěru, že současný přístup je třeba zachovat, neboť úplná harmonizace veškerého přemísťování by byla velmi složitá a přínosy pro usnadnění přemísťování mezi členskými státy nevyvažují možné negativní dopady na schopnost tlumit nákazy.

Odstavec č. 131: „Zvláštní povaha přemísťování zvířat v zájmovém chovu představuje riziko pro zdraví zvířat, které je podstatně odlišné od rizika u ostatních chovaných zvířat. V tomto nařízení by tedy měla být stanovena zvláštní, méně přísná pravidla pro toto přemísťování. Taková méně přísná pravidla jsou však odůvodněna pouze tehdy, pokud zvíře v zájmovém chovu skutečně doprovází svého majitele při jeho přesunu nebo během omezené doby poté a pokud není s majitelem přemísťováno více než pět zvířat v zájmovém chovu uvedených v části A přílohy I najednou. Aby se zajistilo, že zvířata v zájmovém chovu nepředstavují významné riziko šíření nákaz zvířat, a s cílem upřesnit výjimečné situace, v nichž může majitele doprovázet více než pět těchto zvířat nebo pokud má být zvíře v zájmovém chovu přemísťováno během delšího časového úseku před přesunem majitele či po něm, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o podrobná pravidla pro přemísťování těchto zvířat. V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění veterinárních požadavků stanovených v tomto nařízení, které se týkají přesunů zvířat v zájmovém chovu, by měly být na Komisi přeneseny prováděcí pravomoci ke stanovení pravidel týkajících se opatření k prevenci a tlumení nákaz, která mají být pro toto přemísťování přijata.

Odstavec č. 172: „Požadavky tohoto nařízení by neměly být použitelné, dokud Komise na základě tohoto nařízení nepřijme klíčové akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, přičemž mezi přijetím těchto klíčových aktů a dnem začátku jejich použitelnosti by mělo uplynout 24 měsíců, během nichž budou mít členské státy a provozovatelé možnost řádně se přizpůsobit novým pravidlům. Kromě toho je vhodné poskytnout lhůtu alespoň 36 měsíců na to, aby Komise nová pravidla vypracovala.

Odstavec č. 173: „V zájmu zajištění právní jistoty, pokud jde o použití pravidel pro identifikaci a evidenci zvířat a opatření k tlumení nákaz pro některé nákazy zvířat a zoonózy, by měla být na Komisi přenesena pravomoc k přijímání aktů v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o datum, k němuž se nařízení (ES) č. 21/2004 a směrnice 92/66/EHS, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES, 2003/85/ES, 2005/94/ES a 2008/71/ES přestanou používat, přičemž konečné datum by mělo být stanoveno v tomto nařízení.

SwN závěrem děkuje za spolupráci na přípravě tohoto článku ostravskému infocentru Europe Direct Ostrava, Multifunkční aula Gong, Ruská 2993/20, Ostrava-Vítkovice 706 02 a oficiálnímu zastoupení Evropské komise v České republice, dále týmu Váženého pana europoslance Petra Macha ze Strany svobodných občanů a Váženému panu místopředsedovi Svobodných Mgr. Josefu Kálesovi ml.

Dokumentace Evropské komise a Evropského parlamentu je k dispozici zde v souboru pdf.

Zdroj: Elektronická komunikace zástupce SwN s: týmem Váženého pana europoslance Petra Macha ze Strany svobodných občanů (Svobodní) v průběhu roku 2016; s Váženým panem místopředsedou Svobodných Mgr. Josefem Kálesem ml. ve dnech 29. až 31. května 2016; s ostravským infocentrem Europe Direct Ostrava, Multifunkční aula Gong, Ruská 2993/20, Ostrava-Vítkovice 706 02 a s oficiálním zastoupením Evropské komise v České republice ve dnech 21., 22. dubna 2016 a 7., 9., 23. května 2016; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=cs; http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0136(COD)#tab-0; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0067&language=CS&ring=A8-2016-0041; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0041&language=CS; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160307+ITEM-013+DOC+XML+V0//CS; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0067+0+DOC+PDF+V0//EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-001902+0+DOC+XML+V0//CS; http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-001902&language=CS; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/priprava-na-povinne-cipovani-psu-kocek-v-eu.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/vlada-cr-mach-svobodni-proti-tyranii-eu.aspx