Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Vláda ČR + Mach (Svobodní) proti tyranii EU!

Brusel, Belgie, Evropská unie, 26. února 2016, aktualizováno 27. února 2016 (Rd)

Argumentační bitva s „eurounijními byrokraty“ o zachování přirozených práv/svobod miliónů českých občanů, chovatelů domácích zvířat, vůči povinným registrům, vynucování čipování, souvisejícím kontrolám soukromých obydlí a sestavování seznamů úředně povolených zvířat k chovu v privátních nemovitostech každého občana České republiky začala v Evropském parlamentu (EP) v Bruselu 25. února 2016. Vláda České republiky se tentokráte velmi překvapivě/jednoznačně postavila ve všech ohledech na odpor těmto šíleným idejím značné části členů EP! Dostalo se jí navíc vítané podpory od europoslance a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) – Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D. – jenž konzistentně hájí společně s aktivními občany ČR napříč společenskopolitickým spektrem již řadu let plné právo každého člověka a jeho rodiny na svobodný, poklidný, nerušený život se svými nejlepšími čtyřnohými přáteli bez invazivního vměšování jakékoliv veřejné moci! – Občané: Čas na vyjednání výjimky nebo urychlené vystoupení z Evropské unie (EU) je zde!

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) varovalo ve svém článku z počátku února 2016 všechny občany České republiky před hrozivým vývojem situace v Evropském parlamentu. Za několik týdnů, 25. února 2016 v den neblahé vzpomínky na tzv. „vítězný únor 1948“, posléze opravdu EP schválil úděsnou deklaratorní rezoluci (nejde zatím o žádný závazný právní předpis), která předpokládá (nikoliv však nařizuje) další záměry a postup „eurounijních elit“ mj. ve věci postupného zavedení povinného čipování všech psů, koček, fretek na území států Evropské unie včetně České republiky pod pláštíkem tzv. boje za dosažení co nejlepších zdravotních/fyziologických/psychosociálních podmínek života domácích zvířat. Má jít mj. o vynucení povinných/jednotných registrů, evidence, seznamů úředně povolených zvířat chovaných v soukromí domácností, souvisejících kontrol a veterinárních opatření i u té poslední milované kočičky ve vlastnictví devadesátileté babičky třeba z Hané.

Není jistě bez zajímavosti, že něco takového si nedovolil ani Hitler, ba dokonce ani soudruh Stalin. Evropský byrokrat však ano!

Do čela ANTI-čipovacího a ANTI-byrokratického disentu se opět konzistentně postavil v obhajobě občanů České republiky poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D.

Naopak k pomyslnému „zahraničnímu nepříteli“ přeběhl Vážený pan český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), jenž zase nadšeně propagoval zavedení vynucování jednotné registrace/čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Evropské unii a související represivní opatření veřejné moci mj. směrem ke slovenským, polským, maďarským, českým občanům pod pláštíkem nepravdivých argumentů (viz dokumenty z ministerstva vnitra a policejního presidia se vztahem k situaci v České republice) o tzv. úděsné situaci v ČR a vůbec ve střední Evropě s tzv. množírnami desítek tisíců štěňat/koťat. Podle mínění Váženého pana Pospíšila totiž prý jedině dokonalá registrace a kontrola dokáže zlikvidovat nelegální obchod se zvířaty, jejich bolest a naučí člověka slušnému chovaní k domácím čtyřnohým mazlíčkům přesně podle úředních předpisů schválených v Bruselu.

Jenže na celém světě se to ještě i přes dvě desítky let praxe v aplikování RFID transpondérů a souvisejících databází/kontrol nikomu nepodařilo. SwN k tomu takřka každý den zveřejňuje od roku 2013 ohromné množství faktických informací z celého světa včetně České republiky. Důsledné vymáhání čipování/registrace zvířat naopak přináší závažné celospolečenské problémy, které si báječně/finančně zajištění byrokraté a politici nedokáží v realitě vůbec představit. Neuvěřitelným způsobem posléze také narůstá stres a utrpení lidských bytostí, které zkrátka nemohou v praxi naplnit všechny takřka každoročně se zpřísňující předpisy pro chov jakéhokoliv zvířete.

Vážený pan europoslanec Petr Mach proto mohl 25. února 2016 poskytnout Společenství webu Necipujtenas.CZ a vůbec všem občanům ČR následující oficiální prohlášení k výše uvedené tristní/nebezpečné rezoluci EP: „HLASOVAL JSEM PROTI. NESOUHLASÍM ZA PRVÉ S TÍM, ABY EU URČOVALA JEDNOTLIVÝM STÁTŮM, JAKÝ MAJÍ MÍT SYSTÉM REGISTRACE ZVÍŘAT. ZA DRUHÉ SE DOMNÍVÁM, ŽE TENTO NÁVRH JE NEDOMYŠLENÝ A DÁVÁ KOMISI PŘÍLIŠNÉ PRAVOMOCI DÁLE ROZHODOVAT O ZPŮSOBU TÉTO REGISTRACE. AČKOLI NENÍ V NÁVRHU PŘÍMO ZMÍNĚNO POVINNÉ ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT, MÁM OBAVU, ŽE TOTO MŮŽE BÝT PRVNÍ KROK K JEHO USKUTEČNĚNÍ DO BUDOUCNA.

K Váženému panu europoslanci Machovi se přidala vláda České republiky, která prostřednictvím svého Stálého zastoupení ČR při EU vydala již 23. února 2016 své „Stanovisko ČR k dokumentu projednávanému v EP: Návrhy usnesení k otázce zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech“ určené pro jednání EP dne 25. 2. 2016 a rozeslané všem europoslancům ČR. Jasně zde uvedla: „Pozice ČR k projednávanému bodu: Jednotlivé návrhy usnesení NENESOU jasnou koncepci, pro kontrolní orgán ČR NENÍ zjevné, zda se má jednat o společný registr pro pohyb zvířat v zájmovém chovu, a to psů a koček, nebo o stanovení podmínek označování pro ostatní druhy zvířat ze skupin zvířat volně žijících (wild animals) nebo hospodářských (husy, křepelky), případně dalších druhů zvířat (hlodavci, plazi apod.). Stanovení bližších podmínek pro doposud tzv. neharmonizované druhy je vítáno. Je ale nutné objasnit, zda se deklarace vztahuje na přesuny za neobchodním nebo obchodním účelem. Pokud se jedná o časté zmínky o nelegálním obchodu, je potřebné si uvědomit, že ŽÁDNÝ DALŠÍ SYSTÉM REGISTRACE TOTO NEODSTRANÍ. DOVOLUJEME SI ŘÍCI, ŽE POZNÁMKY O NELEGÁLNÍM OBCHODU POKUD JDE O PSY, KOČKY A DALŠÍ ZVÍŘATA URČENÁ PŘÍMO DO ZÁJMOVÝCH CHOVŮ NEBO DO ZVERIMEXŮ, JSOU NADNESENÉ AŽ PŘEHNANÉ. OTÁZKA VYPOUŠTĚNÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT DO VOLNÉ PŘÍRODY JE OBLAST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NE PODMÍNEK OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A PŘESUNŮ. /.../ STANOVISKO ČR K NÁVRHŮM USNESENÍ: NEDOPORUČUJEME PODPOŘIT ANI JEDEN Z NÁVRHŮ USNESENÍ.

SwN včas upozorňuje, že schválenou rezoluci EP z 25. 2. 2016 využijí ekoteroristé, totalitně uvažující političtí aktivisté, lobbisté zastupující patřičný průmysl a služby, na ně navázání politici včetně některých fanatických ochránců zvířat k likvidaci přirozených práv/svobod občanů České republiky, dalších národních států EU, včetně silného/koordinovaného tlaku na Evropskou komisi (EK) tak, aby došlo k implementaci všech tezí z citované rezoluce EP do národních/právních systémů. Svobodný/tradiční chov psů, koček na území ČR by tak definitivně skončil se všemi následky pro jejich nynější chovatele na veškerém území členských států EU. Nedopusťme to! Papaláši spojení v mocném uskupení takřka napříč celou Evropskou unií chtějí kriminalizovat dosud nevinné občany České republiky a sebrat jim ještě to poslední, k čemu až doposud neměli v některých zemích střední Evropy přístup: milovaná domácí zvířata, související soukromí a svobodu. Už není kam ustupovat!

Příští argumentační bitva by měla v Evropském parlamentu proběhnout mj. ve věci vynucování čipování/registrace domácích zvířat ve druhém březnovém týdnu roku 2016. Tehdy pravděpodobně dojde k projednávání naprosto otřesné regulace (pozor, tady už jde do tuhého, neboť EK posléze dokáže s úspěchem takovou regulaci po ČR vyžadovat v rámci své právní přenesené pravomoci). Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou situaci monitorovat a přineseme Vám aktuální informace. 

SwN dále zdůrazňuje, že EK může využít svých právě již zmíněných tzv. přenesených pravomocí k tomu, aby natvrdo a nekompromisně nařídila povinné čipování/registrace/kontroly a související předpisy pro péči o konkrétní domácí mazlíčky v soukromí každého občana ČR při využití tzv. preventivních opatření (nemusí tedy vůbec jít o skutečnou hrozbu nějaké nemoci) pro zamezení šíření nakažlivých chorob. Jak jsme již uvedli v našem minulém článku přímo slovy nebezpečných evropských byrokratů: tudy se vydají při své snaze o docílení vynucení čipování výše uvedených domácích zvířat.

Konkrétně sedmého března 2016 bude EP schvalovat drtivý „Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zdraví zvířat z roku 2013“ (dále jen NEZ). Citované nařízení stanoví členským státům EU sankce. Přikazuje také České republice, aby přijala veškerá opatření nezbytná pro provádění přijatých pravidel, kam spadá např. i možnost vyžadovat po členském státu EU povinné čipování/registrace domácích zvířat již jen na základě pouhé prevence před šířením nemocí. Stanovené sankce přitom prý musí být účinné, přiměřené a odrazující navíc také vzhledem k občanům České republiky. Na aplikaci všech předpisů NEZ bude mít daný národní stát zatím předpokládaný cca 1 rok. Konkrétní opatření členských států EU se nesmějí odklonit od pravidel stanovených v citovaném nařízení NEZ. Teoreticky ale může Evropský parlament nebo Rada EU vznést námitky a v takovém případě by jim měla EK neprodleně vyhovět. Obecně je EK zmocněna k přijímání aktů v přenesené/delegované pravomoci mj. v oblasti technického pokroku, vědeckého vývoje a změněných okolností lidského zdraví i veterinární situace. Právní akt EK přijatý v rámci přenesených pravomocí zpravidla platí tehdy, jestliže proti němu Evropský parlament nebo Rada EU nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady EU se tato lhůta prodlužuje o 2 měsíce.

Navíc existuje pro Radu EU tzv. „doložka flexibility, tedy hypotetická možnost přijmout opatření k dosažení některého z cílů EU, i když k tomu žádné smlouvy neposkytují pravomoci a to ve všech oblastech zájmů EU (např. při vynucení čipování a registrace všech zvířat) vyjma společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Rada EU o uplatnění doložky rozhoduje jednomyslně se souhlasem Evropského parlamentu. EK již posléze jen informuje národní parlamenty a vyzývá je k aplikaci přijatých právních norem. – Orgány EU by také mohly využít tzv. „harmonizační klauzuli“ (čl. 114 Smlouvy o fungování Evropské unie), kde není potřeba (na rozdíl od doložky flexibility) jednomyslnost. – Nejpravděpodobněji však dojde k aplikaci přímého zmocnění orgánů EU podle přístupových smluv tak, že EK přijme prováděcí nařízení (pramen terciálního práva EU) a to stanoví, že bude vyžadováno zavedení elektronického evidenčního systému – tedy čipování.

SwN dále publikuje souhrn základních argumentů proti vynucování čipování/registrace zvířat, které zřetelně ukazují evropským poslancům a všem politikům problémy, jimž by musela v případě protlačení veškeré výše uvedené „invazivní/čipovací“ legislativy EU čelit. Jde především o zásadu právního odmítnutí spotřebitelů poskytovat své osobní údaje do chovatelských databází a nenakupovat zboží/služby, které nechtějí používat.


1. důvody proti vynucování čipování a povinné registraci domácích zvířat

 • medicínské, etické/morální, technologické, právní, ekonomické

1.1. evropská + národní úroveň

 • závažná a zdokumentovaná rizika vynucování čipování pro zdraví, životní pohodu zvířat i jejich chovatelů bez přijetí odpovědnosti veřejné moci, výjimek a nastavení pravidel pro odškodnění majitelů domácích mazlíčků za vzniklou fyzickou i citovou újmu; většina zemí EU již vzteklinu dávno zlikvidována: čipování nedává smysl

 • nezveřejnění a dokonce neexistence dlouhodobých medicínských, systémových, dopadových a ekonomických studií, které jasně ukáží 100 procentní úspěšnost čipování a registrace domácích zvířat v praxi; pak ovšem nelze vymáhat veřejný systém, který dokonale NEfunguje; justice by jej zrušila

 • vymáháním čipování dochází k nepřijatelnému průniku veřejné moci do soukromého života rodiny a širokých vrstev občanů, dále také k likvidaci stěžejních etických/morálních principů a často také víry (část křesťanů, Židů, muslimů, budhistů aj. vyznání), přesvědčení, výhrady svědomí, tedy vysokých duchovních hodnot, které se EU zavázala ctít a spolu s ní většina civilizovaných států

 • u řady občanů vyvolávají pokusy o evropské vynucení povinného čipování, registraci, kontroly, dokonce sestavování seznamů povolených zvířat, všech psů a už i koček, pohnuté reminiscence na dobu totality, na fašistické nebo komunistické režimy; roste odpor k oficiální politické reprezentaci a agendě EU

 • mezi národními státy a vedením EU existují veliké rozdíly v chápání a vůbec v možnostech praktického naplňování péče o domácí zvířata, o jejich tzv. pohodu (něco jiného je běžné v Bruselu a něco jiného na vesnici na Hané v ČR): vynucováním čipování a registrace všech psů a koček na území EU včetně zavedení seznamů jedině povolených zvířat k chovu v soukromí každé domácnosti a odebíráním těchto zvířat z rodin chovatelů v případě rozdílných, leč zvykových a po tisíciletí běžných standardů péče, dojde k obrovskému posílení sociálních rozdílů v důsledku nemožnosti naplnění nových předpisů a tím k neskutečnému utrpení zvířat a lidských bytostí, k ohromné nedůvěře občanů k celé Evropské unii a jejímu od lidí odloučenému, elitářskému a skvěle finančně zajištěnému byrokratickému vedení

 • v praxi se za desítky let existence čipování jasně ukázalo: ani nejsofistikovanější registrační systém (viz falšování petpasů) a pokusy o vynucení, kontrolu, implantaci RFID transpondérů do živých těl zvířat, nedokázaly v žádné zemi na světě nikdy vyřešit problémy v soužití člověka se zvířaty; potvrdily to desítky tragických příběhů z celého světa (jsou zveřejněny); čestní a finančně nezávislí odborníci ze všech oblastí veřejného života poctivě přiznávají dle svých zjištění/výzkumů z praxe obrovská nebezpečí a problémy s vynucováním špatného a nedokonalého systému čipování/registrace zvířat

 • vynucování čipování prolamuje bez faktického a konkrétně identifikovaného/zjevného důvodu platného pro všechny státy EU ústavní principy národních států, které se zavázaly chránit své obyvatele před porušováním přirozených práv/svobod občanů; obcházení právních principů EU a národních států skrze tzv. „preventivní boj“ s rozšiřováním nakažlivých chorob a skrze kriminalizaci nevinných chovatelů v honbě za konkrétními mafiány, zločinci za účelem vynucení zavedení povinného čipování: jde o naprosto úděsnou ukázku extrémního výkladu smluvního rámce EU a neetického ohýbání práva

 • stávající zákony a policejně bezpečnostní složky umí účinně potírat na celoevropské i národní úrovni týrání zvířat a nelegální obchod se zvířaty i bez vynucování čipování nebo budování nových registrů

 • vynucování čipování diskriminuje účinnější metody označování zvířat (např. DNA a foto-identifikační metodu, mobilní aplikace); hrozí žaloby pro porušování principů svobodné hospodářské soutěže a pro bezdůvodné nucení spotřebitelů k nákupům pouze jednoho povinného typu zboží (čipů) a služeb (související veterinární aj. péče)

 • vynucování jediného centrálního registru očipovaných zvířat zlikviduje nebo značně oslabí tržní pozici soukromých registrů

 • existují enormní finanční náklady na celý registrační/čipovací/kontrolní systém, které vyžaduje povinné čipování stovek miliónů zvířat v EU, nové budovy, úředníci; nikdo však nezaručí, že vše bude stoprocentně fungovat a příklady z praxe ukazují, že se nedaří takový dokonalý evidenční/kontrolní systém vytvořit a udržet ani za desítky let od zavedené označování zvířat formou RFID transpondérů


1.2. specificky národní úroveň v České republice

 • v ČR existuje zatím přes 212 úředně zdokumentovaných zdravotních a etických výjimek z vynucování čipování zvířat; jde o konkrétní případy potvrzené desítkami dlouholetých veterinárních specialistů a dokonce patřičnými ministerstvy; nekompromisní vynucování čipování by tedy v jistých situacích vedlo k závažnému týrání zvířat a k bezbřehému utrpení živých tvorů a jejich chovatelů včetně porušování mezinárodních i národních legislativních předpisů

 • vzteklina byla oficiálně v ČR zlikvidována v roce 2004 a ve většině Evropy v roce 2012; zdůvodňovat vynucování čipování a registrace zvířat bojem s rozšiřováním právě vztekliny postrádá jakýkoliv smysl

 • stávající zákony a policejně bezpečnostní složky umožňují účinně potírat týrání zvířat a nelegální obchod se zvířaty v ČR i bez vynucování čipování; v ČR nebyl ještě nikdy trestně stíhán ani odsouzen podle oficiálních zpráv MV ČR a Policie ČR ani jeden případ tzv. množírny; vymyšlené zprávy o desítkách tisíc množíren v ČR nejsou pravdivé; ročně dochází pouze k úředně zjištěným cca dvěma desítkám případů týrání různých druhů zvířat; této trestné činnosti žádné čipování ani registrace nedokázaly zabránit

 • v ČR existuje značně diferenciovaný přístup mezi chápáním tzv. pohody zvířat na vesnici a ve městech; ve městech převládá pojetí, že domácí zvíře je jakési „lidské dítě“, které je třeba hýčkat, rozmazlovat a poskytovat mu předraženou a nadbytečnou péči, zatímco na vesnici probíhá ještě stále přirozený pohyb, interakce a přístup ke zvířeti tak, jako tomu bylo po tisíce let v minulosti; nedostatek finančních prostředků zde nahrazují lidé láskou; pokusy o vytvoření jednotných podmínek pro chov psů a koček povedou k obrovskému sociálnímu napětí a k těžkým etickým dilematům již jen z důvodů majetkových rozdílů a také vzhledem k nepoměru mezi životní úrovní a zvyklostem na západě/východě Evropy, ve vesnicích a městech

 • nejen v ČR existují lidé, kteří čipování a registrace svých zvířat odmítají na základě své víry, přesvědčení, výhrady svědomí apod.; nucení těchto osob a jejich zvířat k čipování povede k těžkým životním situacím a ústavním žalobám

 • v ČR se řada věřících občanů domnívá, že z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany přirozených občanských práv/svobod vůči invazivním technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí

 • vynucování čipování a kontroly psů/koček a dalších domácích zvířat chovaných v soukromých domácnostech občanů ČR popouzí široké vrstvy obyvatelstva ČR k účinnému odporu vůči vedení Evropské komise a jiným civilizačním myšlenkám EU

 • Ústavní soud ČR již opakovaně judikoval, že pokud lze dosáhnout daného účelu šetrnějšími, jinými, mírnějšími prostředky, pak musejí být použity; čipování a spojené registrace zvířat představují invazivní zákrok a zastaralou, značně nespolehlivou metodu, kterou poráží např. DNA vzorkování nebo foto-identifikační nenásilná metoda (systémy rozpoznávání obličejů zvířat, aplikace a sociální sítě); navíc jestliže je preferována pouze metoda čipování a ta evidentně nedokáže 100 procentně dosáhnout již od samého začátku svého veřejnou mocí vynucovaného/stanoveného cíle, pak jde o nepřijatelnou libovůli veřejné moci; následné ústavní žaloby v jednom členském státě EU by dokázaly rozvrátit celoevropský čipovací systém

 • neexistují dlouhodobé finanční analýzy, dopadové studie, studie proveditelnosti, vynutitelnosti apod.; dílčí studie nefungování systému vynucování čipování z jednotlivých měst v ČR ukazují velké problémy a neschopnost systému naplnit vůbec praxi svůj účel

Společenství webu Necipujtenas.CZ závěrem důrazně varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních/technologických rizik a mediálních pro-čipovacích kampaní včetně hrozby nové EU legislativy další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším závažné Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Jana. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti a povinnému nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice již naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

Kompletní nesouhlasné stanovisko vlády České republiky s legislativním opatřením EK a EP včetně dotčených dokumentu Evropské komise a Evropského parlamentu jsou k dispozici níže v souboru pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

Zdroj: Elektronická komunikace mezi zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ a kanceláří Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D., ze dne 23., 24. a 25. února 2016; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0065; http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160222IPR15346/Containing-animal-disease-outbreaks-agriculture-MEPs-endorse-deal-with-Council; http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary/video?date=25-02-2016; http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2540(RSP)&l=en; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20160225&secondRef=SIT&language=EN#V-35; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2016-0251&language=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-0251&language=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-0252&language=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-0253&language=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-0254&language=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-0256&language=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2016-0251+0+DOC+XML+V0//EN; http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary/video?debate=1456396470413&streamingLanguage=en; http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary/video?debate=1456400515059; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0260&from=EN; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&reference=P8-RC-2016-0251&format=PDF&language=EN&secondRef=001-005; http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=1167; https://www.euroskop.cz/8900/sekce/zmeny-po-lisabonske-smlouve/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/priprava-na-povinne-cipovani-psu-kocek-v-eu.aspx