Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Senátní konference:Donutíme vás čipovat!ČR

Praha, Česká republika, 22., 23., 24., 26. a 30. května 2014, (Rd a kol.)

Ve čtvrtek 22. května 2014 proběhla v Praze v prostorách horní komory Parlamentu České republiky konference s názvem "STÁT A OCHRANA ZVÍŘAT", kterou spolupořádala místopředsedkyně Senátu: Vážená paní Mgr. Miluše Horská (bezpartijní). Mezi řadou pozvaných/přednášejících/diskutujících hostů figurovala zvučná jména z českého i zahraničního prostředí specializovaného na oblast ochrany přírody, legislativy, státní správy, justice, veterinárního lékařství, neziskového sektoru. Byla zde mj. např. JUDr. Klára Long Slámová, ThDr. Kateřina Klasnová, MVDr. Martina Načeradská, paní Marcela Lund, MVDr. Jan Nytra, Ing. Zdeněk Burda, Ing. Milan Kaucký, MVDr. Zbyněk Semerád, RNDr. Pavel Poc, Ing. Miloš Petera, Gabriela Jägerová, Karolína Hájková, Mgr. Táňa Čapková, MVDr. Jiří Dousek a další. Celou akci moderovala dlouholetá rozhlasová/televizní novinářka - mluvčí Strany svobodných občanů (Svobodní) - Kateřina Kašparová. Široká veřejnost mohla sledovat přímý přenos z konference online. - Není bez zajímavosti: zástupci Ministerstva zemědělství pozvánku k jakékoliv debatě vůbec nevyužili.

Nápad uspořádat výše zmíněnou konferenci vznikl již v listopadu loňského roku. Původně měl vskutku vyvolat velmi potřebný celospolečenský dialog na téma stát/právo/občané-chovatelé zvířat a představit rozumný návrh řešení souvisejících/zjištěných excesů, ke kterým v současné době dochází obzvláště se zřetelem k otázkám tzv. množíren, ale také vzhledem k porušování přirozených/základních/ústavních lidských práv a svobod obyvatel České republiky. Bohužel: tyto chvályhodné cíle nakonec konference nenaplnila.

Místo pozitivních tezí, podpory nenásilných projektů, dobrovolné aktivity, nadšení pro láskyplné podání pomocné ruky ke spolupráci a načrtnutí opravdové cesty k odstranění problémů v soužití současné vystresované společnosti se zvířaty hlavně v městských aglomeracích: se nakonec konference v převážné většině prezentovaných názorů doslova zvrhla v militantně laděnou smršť vyjádření zástupců tzv. ´čipovací lobby´, kteří by v nadsázce nejraději ´každou osaměle žijící babičku nebo jakoukoliv lidskou bytost zbavili svéprávnosti a zavřeli do vězení´ již jen za to, že chová bez registrace/označení/čipování své koťátko nebo pejska, věnuje jim svou péči a nechce žádné obtěžování/kontroly/udávání ze strany různých samozvaných spasitelů světa.

Obzvláště novináři v senátních kuloárech poukazovali na velmi zřetelný a nebezpečný střet zájmů mnohých debatujících osobností: právě jim by se totiž prosazením povinného čipování formou legislativního násilí podstatně zvedly příjmy, ale hlavně by zesílila jejich moc nad životy jiných lidí a cizím majetkem. Navíc zde byla zřetelně do očí bijící absence projevů nijak neorganizovaných/běžných občanů/chovatelů, jejichž cílem není zisk nebo posílení moci, nýbrž normální/poklidný/láskyplný/svobodný chov domácích zvířat a život tradiční rodiny mimo vměšování státu nebo jakýchkoliv represivních složek.

Obhájci lidských práv/svobod/soukromí nebo křesťané/muslimové/židé odsuzující všechny formy vynucování implantací cizích předmětů do živých těl zvířat i člověka také z valné většiny k tezím této konference tristně mlčeli.

Rozumným a předně citlivějším lidem se posléze dělalo nejen špatně z obrázků na konferenci prezentovaných týraných zvířat v rámci oprávněné kritiky již výše uvedených množíren (tento vážný problém nikdo nezpochybňuje, ale čipováním se přirozeně neodstraní), nýbrž především ze scénáře, jaký si někteří militantní ochránci přírody připravili pro každého člověka v jakémkoliv kontaktu převážně se čtyřnohými domácími mazlíčky. Prostředkem se jim k tomu vždy stávají vybrané/jednotlivé/děsivé případy a ty posléze používajílobbingu za legislativní perzekuci 99% normálních/běžných/drobných občanů/chovatelů, jejich rodin/blízkých a přátel.

Z následné diskuse posléze vyplynuly závěry, které se pravděpodobně radikálové (naštěstí k nim nepatří všichni ochránci přírody) budou snažit prosadit působením na českou i evropskou politickou reprezentaci.

Mohlo by jít mj. o tyto body:

1/ drastické zpřísnění stávající české/evropské legislativy na ochranu přírody platné pro všechny občany EU v jakémkoliv styku se zvířetem

2/ zavedení ještě více drsnějších trestů za ´týrání zvířete´ (likvidační pokuty pro občany, dlouhé roky vězení a případně i obnovení trestu smrti), když termín ´týrání´ má být detailně definován tak, aby se de-iure znemožnil jakýkoliv přirozený svobodný život třeba koček, psů aj. zvířat v tzv. zájmovém chovu - tedy např. v domácnostech důchodců, osamělých osob, rodin s dětmi v rámci tradičních tisíciletých zvyklostí pokojného života na vesnicích apod.; něco takového má být v tzv. moderní/progresivní společnosti zakázáno a nesmí to být prý už nikdy tolerováno; na každého chovatele bude již dopředu pohlíženo jako na potenciálního zločince a bude muset být schopen v každé sekundě doložit, že své zvíře netýrá, přičemž ´standardy´ a definice tzv. ´týrání´ se neustále mění/zpřísňují až do úplných absurdit především podle ´fundovaných´ názorů bohatých/mocných členů tzv. ´elitního intelektuálského klubu ochránců přírody´ převážně z měst, kteří přitom naprosto nechápou život na vsi.

3/ mohutné posílení kontrolních pravomocí nejrůznějších orgánů státu bez ohledu na Ústavu, přirozená práva/svobody člověka chráněná Listinou

4/ důsledné vyžadování zákazu chovu jakéhokoliv neoznačeného/neregistrovaného nebo neočipovaného zvířete (tzv. bez papírů/dokladů/doživotního pasu/průkazu původu) nejen na území České republiky, nýbrž především celé Evropské unie a později také všude na planetě Zemi; přirozené chování zvířat - určené Bohem - obzvláště v rámci rozmnožovacího pudu, touhy po svobodném cestování, zvědavosti apod. musí být údajně zcela potlačeno (podle tohoto názoru je třeba všechny živé tvory nejlépe pokud možno vykastrovat, kontrolovat, držet na vodítku a řídit podle umělých předpisů)

5/ povinné čipování/registrování všech zvířat v každé zemi do centrálních/státních databází a později do jediného evropského a globálního úložiště dat; důsledná kontrola a citelné postihy všeho lidu za odmítání povinného čipování

6/ zavedení odborných zkoušek/řidičáků pro každou fyzickou a právnickou osobu na chov zvířat: nikdo bez certifikátu a opakovaného prokazování solventnosti nesmí nic chovat; sociálně slabí budou vyloučeni z tzv. ´elitního společenství chovatelů´ jakýchkoliv zvířat; od nynějška prý bude vlastnictví třeba kočky nebo psa výsadou pouze pro bohaté; státní i privátní kontroloři mají každého chovatele bedlivě - nejlépe v režimu 24/7 - monitorovat a ihned ukládat likvidační pokuty nebo rovnou doživotně odebírat zvířata z chudých rodin za porušení rok od roku přísnějších předpisů (viz obdobný trend tzv. juvenilní justice v případě dětí); tradiční život člověka se zvířaty obzvláště na vsi tak musí být - považte - definitivně zničen v zájmu pokroku

7/ likvidace domovní svobody a povolení rychlých/zevrubných prohlídek nemovitostí bez příkazů soudů (např. skrze osoby s průkazem ochránců přírody) s nutností strpění takové kontroly/monitoringu domácnosti a všech pozemků občana (důraz na soukromé/nepodnikající osoby), které chovají jakékoliv zvíře

8/ mohutná státní a nezisková podpora fenoménu masového udavačství a neustálého šmírování chovatelů zvířat i všech osob, které jsou tzv. podezřelé z ´týrání´; k tomu shromažďování podkladů, vedení složek s dokumentací na každého občana a předávání informací patřičným orgánům (faktický vznik tzv. „zeleného gestapa“)

9/ nová definice zvířete jako takového: Od nynějška to má být nejen živý tvor, ale má být postaveno na roveň nebo raději přímo nadřazeno člověku; zvíře se prý = lidskému dítěti a z toho pak údajně plynou stejná práva pro člověka i zvíře a přirozeně daleko větší nutná míra ochrany domácích mazlíčků než lidských bytostí (tzv. fenomén bezbranného tvora)

10/ život někdejší tradiční společnosti musí být údajně podřízen na prvním místě zájmům zvířat, nikoliv lidí: Vládnout by tak fakticky měla zvířata a ne lidské bytosti

S výše uvedeným velmi nebezpečným/totalitním přístupem nemůžeme jako svobodní/nezotročení lidé nikdy souhlasit. Přeměna naší svobodné společnosti na jakýsi nový/zvířecí a systematický totalitní režimrouše beránčím by znamenala pro budoucí generace katastrofu nedozírných rozměrů.

Nicméně: Na senátní konferenci „STÁT A OCHRANA ZVÍŘAT“ však přeci jen zazněly také vstřícné/pozitivní podněty, které naštěstí zcela vybočovaly mimo rámec jinak velmi citelného fantaskního ochranářského fanatismu.

Podívejme se níže v krátkosti na některé regulérní teze, které na akci zazněly:

Ing. Zdeněk Burda přednesl korektní příspěvek s tématikou přehledu historického vývoje legislativy zaměřené na ochranu zvířat.

Ing. Milan Kaucký zmínil především právní nejasnosti z hlediska výkladu nového Občanského zákoníku v oblasti chovu domácích mazlíčků.

ThDr. Kateřina Klasnová pravdivě přiznala, že za současného stavu jsou jakékoliv požadavky na vynucení plošného čipování všech zvířat bezpředmětné, jelikož „registry nejsou propojeny a nefungují“. Zmínila také fakt, že Slovensko zrušilo zákonem s účinností od 1. 1. 2014 povinné implantace čipů do živých těl psů, koček a fretek. Dle jejich zkušeností existuje mezi ochránci přírody řada odpůrců mikročipů. Samotné čipování ke všemu „zvyšuje cenu zvířátka“. Mikročip podle ní není jediným možným řešením problémů v soužití moderní společnosti obzvláště se psy/kočkami atd.

JUDr. Klára Long Slámová umravnila některé militantně laděné diskutující a vysvětlila jim, že jejich požadavky na absolutní zákaz inzerce domácích mazlíčků a dokonce i jen zveřejňování fotek ´krásných mláďat´ na Facebooku bez přesného uvedení jejich původu: představuje naprostou absurditu, jelikož nežijeme v totalitní, ale v demokratické společnosti.

MVDr. Zbyněk Semerád upozornil všechny přítomné kolegyně zdůvodňující zavedení povinného čipování tzv. nutností identifikace zvířete v případě onemocnění vzteklinou, že Česká republika je již od roku 2002 „zemí prostou vztekliny.

MVDr. Jan Nytra obzvláště vyzval k používání rozumu/moudrosti a citlivého přístupu. Ne všichni chovatelé mají stejné životní podmínky a sociální situaci. Přesto dokáží svým zvířatům zajistit láskyplné prostředí - pravda mnohem skromnější a často přirozenější než jistá část zámožných ochranářek přírody. Pan Nytra ovšem také popsal situaci, kdy spousta občanů doslova s radostí škodolibě udává a cíleně likviduje/šikanuje různé chovatele. Takový stav není normální a nemá s ochranou přírody vůbec nic společného. Podle Nytry by měli ochranáři zvířat lidem pomáhat, nikoliv je špehovat, udávat, posílat na ně kontroly, zavírat je do vězení, různě perzekvovat jejich rodiny a ještě jim více znepříjemňovat současný těžký život. Doktor Nytra v této souvislosti varoval před jakýmikoliv unáhlenými závěry při posuzování individuální péče o domácí mazlíčky. Vždyť jen operace takové fraktury tlapky psa může vyjít klidně i na „10-15 tisíc“ korun a pro sociálně slabou rodinu je to likvidační částka. Proto mj. založil nadaci, která se právě na pomoc těmto lidem zaměřuje. Jeho kolegové/kolegyně z Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat se většinou snaží domácím mazlíčkům pomáhat a nikoliv jejich chovatele obtěžovat. Vozí lidem krmivo, radí jim, nabízejí pomoc a dokonce rozdávají psí boudy. Zmínil též známé problémy s některými ostravskými politiky, když podle něj: Ostrava bohužel nemá primátora s kladným vztahem ke zvířatům. (viz Přísloví 12:10) Pan doktor Jan Nytra v této souvislosti popsal případ, kdy se řízení o vypořádání vlastnických vztahů k nalezeným zvířatům „vleklo několik let a psi umírali v útulkuOstravě Třebovicích“.

Ing. Miloš Petera - poslanec PS PČR z řad ČSSD a starosta města Nymburku - dokázal na základě své praxe z vedení města, že pomáhat chránit domácí mazlíčky lze především pozitivním přístupem, nikoliv represí a legislativním násilím. Městští strážníci za podpory nymburských radních např. trpělivě vysvětlují dětem, jak je důležité mít kladný vztah k přírodě a dobře se starat o svěřené živé tvory. Nymburk se může také pyšnit speciálními programy pro soužití občanů se zvířaty. Zdejší mládež - ostatně nejen ona - je tak nenásilně vedena k tomu, aby ve svém volném čase chodila pravidelně v rámci dobrovolné aktivity nadšeně pomáhat pečovat o živočichy umístěné v útulcích, chovných stanicích apod.

Gabriela Jägerová - provozovatelka ´Psího útulku U Šmudliny´ v Tachově - prezentovala své zkušenosti: Obzvláště vysvětlila všem přítomným radikálům, že nelze perzekvovat chovatele za to, že se svého zvířete „dobrovolně vzdá“, jelikož například v jejím útulku nutně hledali fenku pro absolutně „neadoptovatelného pejska“, aby nebyl sám. Právě pomocí jednoho dobrosrdečného chovatele a jeho v uvozovkách ´živého daru´ se jí toho nakonec podařilo docílit. Popsala dále systém místní městské policie určený k rychlému/bezproblémovému navracení zatoulaných zvířat zpět právoplatným držitelům, který je založen na fotografické identifikační metodě. Např. každý majitel registrovaného psa se vyfotí se svým zvířetem a je mu založena osobní karta. Tento nápad funguje skvěle i bez vynucování čipování.

Zahraniční hosté opakovaně poukazovali na nefunkčnost systému povinného čipování při cestování se zvířaty mezi zeměmi Evropské unie, jelikož stále nejsou centrálně propojené databáze chovatelských údajů. Majitelé domácích mazlíčků se v průběhu života zvířete mění a tím dochází k problémům s aktuálností informací např. v cestovních dokumentech, při (ne)přepisu čísel mikročipů. Například jedno zvíře tak může mít různá čísla pasů a bývá registrováno na vícero chovatelů apod. - Nádavkem právní změna statutu zvířete z živého tvora na člověku rovnou bytost by přinesla konec možnosti uplatňovat dvouletou záruku třeba při koupi čistokrevného štěněte s průkazem původu (ve svém důsledku by vůbec musel být ukončen jakýkoliv obchod se zvířaty podobně, jako tomu bylo při likvidaci otrokářství).

MVDr. Martina Načeradská poukázala na slovenský případ nefunkčnosti systému vynucování čipování u zvířat cestujících přes hranice členského státu EU, kdy byl vážně nemocný pes očipován a vybaven pravděpodobně falešným cestovním pasem.

MVDr. Jiří Dousek velmi silně apeloval na všechny přítomné:

 Nesmíme to přehnat do militantního chování; nebuďme militantní.

*

Společenství Necipujtenas.CZ již od svého vzniku roku 2013 varuje širokou veřejnost před vynucováním čipování zvířat i člověka. K této problematice shromáždilo díky podnětům a rozhovorům s občany stovky stran materiálů/informací z celého světa. Účastnilo se skrze své zástupce jednání s desítkami politiků, odborníků a dalších nejrůznějších osobností v ČR/zahraničí. To vše zcela dobrovolně a na čistě nekomerční bázi.

Díky tomu si můžeme dovolit prohlásit, že vynucování implantací cizích těles do živých těl domácích mazlíčků nebo člověka skrze legislativní násilí, tzv. ´čipovací komanda´ aj. způsoby: představuje velký globální problém a nebezpečí pro zachování vůbec samotné existence naší svobodné euroatlantické civilizace.

Části ochránců přírody lobbujících za zničení tak těžce generacemi předků vydobytých přirozených práv/svobod je třeba zopakovat: Ano, ´nebuďme militantní´, a tady nezbývá než s výše citovaným panem doktorem Douskem souhlasit. Ono totiž veškeré násilí obsažené v legislativních opatřeních státu bude nejen zaměřené na tzv. množírny psů, koček aj. zvířat, ale především dopadne ve svém důsledku zase na zcela normální lidi. Dojde ke zvýšení výběru různých nikým nechtěných a zbytečných poplatků, daní, rozrostou se ovšem přirozeně také příjmy pro propagátory povinného čipování (rovnou doživotně - neustále se přeci rodí nová a nová zvířata), kteří byli na výše uvedené konferenci velmi silně zastoupeni a naopak proti čipování zde zazněly jen výjimečně dnes již naštěstí veřejnosti dobře známé logické argumenty.

Práce milovníků zvířat je jistě vysoce potřebná a záslužná, nicméně nesmí se z ní nikdy stát jakési „zelené gestapo“. Nelze vybrat několik zavrženíhodných případů lidského chování a na jejich základě posléze postihnout celou společnost, všechny slušné lidi a každý rok vznášet další nové a nové požadavky - podobně jako jistý pan říšský kancléř ve 30. letech 20. století. Nastal čas, abychom jako svobodní/nezotročení lidé (viz Lukáš 9:56; Galatským 5:1) jasně řekli: Ano, dál už nelze nikdy v legislativních opatřeních na ochranu přírody postupovat, jelikož bychom se sami stali novodobými totalitáři. Obliba ve šmírování druhých, v udávání, pomstychtivost a násilí: to všechno totiž hodně svědčí o zlém stavu celé naší tzv. vyspělé/moderní/progresivní civilizace. Propagátoři čipování dobře vědí: Nelze docílit jinak než násilím toho, aby se všichni chovali stejně. Jenže lidé ani zvířata přeci nejsou roboti. Každé zvíře včetně člověka představuje individualitu, jedinečný životní příběh a to je třeba respektovat/ctít.

Bohužel: nikdo ze zastánců povinného čipování se ani slovem nezajímá o to, že již řadu let existují daleko modernější technologie trvalého označování zvířat - např. ´DNA marking´ nebo laserové podkožní tetování. Co budou pak říkat těm chovatelům, kteří o výše uvedených metodách vědí a nebo je už nyní používají? Nařídí jim opět plošné/povinné ´přečipování´ domácích mazlíčků? A co když to bude daleko horší a chov zvířat již bude pouze výsadou bohatých? Kam až zajde militantní část ochránců přírody v honbě za likvidací soukromí, domovní svobody a vůbec tradičního života rodiny? Stačí vydat zákon o vynucování čipování a myslet si, že je vyhráno, že všechny problémy společnosti mávnutím kouzelného proutku skončí, když se milé dámy radikální ochranářky pochválí v médiích, jaké nové perzekuční opatření zase na lidi vymyslely? Všichni cítíme, jak je to absurdní.

Místo dobrovolných/nenásilných programů prevence, dialogu s jednotlivými chovateli i širokou veřejností a návrhů vstřícných řešení například v případě osamělých občanů nebo lidí bez možnosti žít požehnaný život, tak bude totalitně smýšlející část ochranářů a spřízněných politiků ještě postihovat občany za to, že mají vůbec kočičku nebo pejska? Je vůbec normální, aby byly finanční/mocenské zájmy čipovací lobby maskovány pod roušku ochrany přírody? Kdy naposledy jsme mohli vidět vystupovat na podobných výše citovaných konferencích opravdu běžné lidi, občany bez napojení na státní zdroje financí nebo bez střetu zájmů? Místo toho zde ale opakovaně slyšíme mluvit pouze zástupce státu, jeho organizací, zainteresovaných útulků, nadací, veterináře a politiky, kteří mají samozřejmě povinné čipování jako své výdělečně-mocenské téma, ale nikdy zde nemá prostor taková babička třeba z Hrubčič na Hané se svými třemi kočičkami a pejskem, která se pravda nemůže veřejně pochlubit investicemi miliónů svého manžela do nějakého útulku, ale která má svá zvířátka opravdu ráda i když její ´drobci´ neváží předpisově v uvozovkách ´půl tuny´ a ona sama by si nikdy nedovolila vyžadovat po někom jiném povinné čipování. Je také vysoce alarmující, že lobbistické aktivity ´čipovačů´ mají oficiální záštitu Senátu ČR a jsou dokonce v jistých případech podporovány z veřejných rozpočtů.

Na povrchu maska ochrany zvířat a ve skutečnosti pouze snaha řídit, organizovat, vlamovat se do soukromí každého člověka, likvidovat svobodu a přirozené právo, podrobně monitorovat životy tradičních rodin a nejlépe všechny občany kriminalizovat. I takoví jsou bohužel někteří ochránci domácích mazlíčků.

Ruku v ruce s těmito plány jde také snaha o zavedení registru přestupků = další posílení totalitní kontroly společenských vztahů.

Lze samozřejmě očekávat: v důsledku stále většího tlaku na postihování jakéhokoliv spravedlivého disentního chování vzroste počet sebevražd především z řad důchodců a již mnohokrát zmiňovaných osamělých lidí.

Je to opravdu hrozné, jak se zástupci čipovací lobby snaží své nápady prosadit skrze legislativní násilí. Přitom zcela odmítají prostor pro spravedlivý Opt-out. Občan, který je toho všeho svědkem za nadšeného potlesku tzv. nikým nevolených odborníků: je naprosto zděšen, jakou novou totalitu tito lidé přivolávají a schvalují.

Politicko-ideologická smetánka elitních zbohatlíků tedy chce regulovat osobní život lidu České republiky. Inu i tak chutná moc, které nemají společně se svou chamtivostí novodobí papaláši nikdy dost.

Tento velmi nebezpečný trend vidíme na skoro každé tzv. odborné konferenci. Smutný fakt představuje to, že obránci ústavních přirozených práv člověka na podobných akcích nemají vůbec žádné zastoupení a ostatně na rozdíl třeba od USA ani odvahu přednést své názory, poukazovat na všechny ty právní/etické otázky, které totalitně smýšlející osobnosti zastupující všechno možné, jen ne občana a jeho svobodný/klidný/soukromý život, odmítají vyslyšet.

Musíme se tomu mírovými prostředky bránit. Legislativa nesmí být nikdy nastavena tak, aby v rámci tzv. šíření revoluční modernity 21. století, efektivity, rychlosti, všeobjímající kontroly atd. došlo k implementaci nesmyslných předpisů, které bohužel učiní z chovu zvířat super složitý a finančně nemožný úkol. Nakonec to dopadne tak, že bude umožněno chovat domácí mazlíčky pouze vyvoleným a pak třeba dojde i na děti? Současnou krutou dobou vystrašení/vystresovaní lidé budou raději trpět samotou, nebo úplně rezignují už i na to poslední, co jim ještě jako útěcha nebo radost v životě zbývalo - domácí zvířata. Česká republika + Evropská unie se tak stanou reálným peklem. Něco takového nikdy nedopusťme!

Společenství Necipujtenas.CZ bude mírovými kroky vystupovat proti čipovacímu/legislativnímu násilí, perzekuci, vůči ničení svobody/přirozených práv, šmírování nejen chovatelů zvířat a jejich rodin, proti podpoře udavačství a nespravedlivému odebírání domácích mazlíčků aj. tristním nápadům militantního radikalismu. Prosím - přidejte se k nám. Děkujeme Vám! :).


Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/71547/60130; http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1758; http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=155; http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=14619; http://youtu.be/erGXvyqw8Ik; http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100522; http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-zvirat-chteji-prosadit-povinne-cipovani-psu; http://www.senat.cz/cinnost/webtv/index.php?ke_dni=22.05.2014&O=9; http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/fabriky-na-psy-ceska-ostuda-v-evrope_307696.html; http://www.denik.cz/z_domova/ceska-stenata-zaplavuji-evropu-a-umiraji-20140525.html; http://www.fragmenty.cz/index.php/kultura/psi-plac/item/1026-psi-gulas-a-psi-jatky-nepatri-do-vyspelych-zemi-evropy.html; kompletní oficiální záznam z "senátní čipovací konference", který velmi dobře dokumentuje vyjádření všech diskutujících: http://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze&zacatek=20140522003625&konec=20140522999999