Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Tisková prohlášení-Aktuality

  

22. července 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZE DNE 23. BŘEZNA 2016!

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou a necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; „3. Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015“; „5. „Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region)“; „34. Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava“; „35. Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava“; „44. Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „48. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016“; „Diskuse – Různé“ aj.

K pozoruhodným úspěchům patřilo zamítnutí návrhu věhlasného starosty/zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., jenž se pokusil zvrátit pravidla jednacího řádu ZSMO a nepředřazovat programové body, ke kterým se přihlásili občané do diskuse tak, aby na jejich projednání už zase museli lidé dlouhé hodiny čekat. Díky zásahu Vážené paní vedoucí magistrátního odboru legislativního a právního se podařilo včas tento netaktní/obstrukční pokus zastavit. Vážené ZSMO posléze svým hlasováním výše uvedený návrh Váženého pana zastupitele Jurošky nepodpořilo. Občanům se tak díky tomu podařilo zachovat kratší dobu, po kterou museli čekat na projednání programových bodů, ke kterým zamýšleli sdělit veřejnosti své stanovisko.

Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil, že obdržel písemný materiál, který mu zaslal a zpracoval Vážený pan Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni) ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISka, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD. Vážený pan radní Semerák široké veřejnosti a přítomným novinářům vysvětlil, že výše uvedený dokument obsahuje podnětné návrhy, které Vážený pan radní s kolegy prověřuje a v dubnu 2016 by posléze rádi pozvali jeho autory na společné pracovní jednání, kde by se mělo podařit nalézt konkrétní/průchozí řešení. Vážený pan radní Semerák uskutečnil s Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou a dopravními specialisty v této věci 5. 5. 2016 přislíbené pracovní jednání, jehož výsledkem byla mj. velice korektní náprava situace s mylným informováním veřejnosti na oficiálním webu Dopravního podniku Ostrava: Podařilo se spotřebitelům vysvětlit, že již existuje opt-out z „motivačně vnucovaných“ čipových/jízdních karet ODISek včetně zveřejnění fungujících/faktických/ekonomických možností znovuzavedení oblíbených papírových/dlouhodobých kupónů (viz také diverzifikace MHD v Praze). Podrobněji v samostatných článcích zde, zdezde.

Vážené ZSMO vyřadilo ze svého programu na žádost Váženého pana starosty ostravského městského obvodu Poruba materiály č. 34 a 35 ve věci zdejších pozemků u kostela, za jejichž ponechání v současném/klidovém/přírodním stavu dlouhodobě plédují místní občané, dobří sousedé, pomocí petice, a které mj. zastupuje Vážený pan Mgr. Libor Čech z Ostravy-Poruby. Stažení výše uvedených bodů bylo značně podivné, jelikož je původně zařadila Vážená Rada Statutárního města Ostravy na program ZSMO k projednání. Občané byli připraveni k diskusi. Nakonec se dozvěděli, že z toho nic nebude: Mohli jít zase domů a opět čekat až na jednání porubského obvodního zastupitelstva. (Tento tristní případ nebyl ještě kompromisně dořešen ani 22. června 2016.)

Ve věci deklarace tzv. „Smart City“, „Smart Regionu“ a ostatně také kolem stavby polyfunkčního domu za budovou banky ČSOB v centru Ostravy se debata stočila mj. na to, proč Vážený pan Mgr. Přepiora hájí občany Ostravy a snaží se jim pomoci urovnat vzniklé spory, když ani není zastupitel nebo jinak zvolený politik. Inu: Samozřejmě jestliže občanům nepomáhají jejich zvolení zastupitelé/politici, nesnaží se docílit oboustranně výhodného řešení, zapomněli na svůj slib podle § 69 (2) zákona o obcích:Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ nezbývá pak už přirozeně občanům nic jiného, než aby se sami chopili díla. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde, neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde dle zákona i obyčejné lidské slušnosti, etiky, a navíc ostravští zastupitelé milují silová gesta. Neumějí docílit kompromisu nebo „win/win“ řešení pro všechny strany. Podle ostravských politiků totiž musí vždy vyhrát jen ten silnější i když se mýlí. Bohužel. Pak zkrátka nastupují sami lidé bez veřejné funkce, kteří pomáhají všude tam, kde současná politická reprezentace selhává. Ostatně zastání od Váženého a legendárního pana Ing. Jaroslava Novotného, jenž přispěchal občanům v diskusi se zle dorážejícími ostravskými zastupiteli na pomoc takříkajíc v nouzi nejvyšší jako pověstný blanický rytíř: posléze vešlo do dějin. Společenství webu Necipujtenas.CZ mu za to velice děkuje. :)

Vskutku zajímavá debata se rozproudila kolem gigantické akce probíhající každoročně pro veřejnost na letišti v blízkém Mošnově nejen za účasti armádních vzdušných sil, která má ve svém názvu Severoatlantickou alianci: „Dny NATO v Ostravě“. Diskuse o výši dotace, kterou by mělo (či nemělo) Statutární město Ostrava na takovou akci poskytnout se nevyhnula ani mj. smutné vzpomínce na temné doby Varšavské smlouvy. Ekonomickým aspektům Dnů NATO věnoval svůj diskusní příspěvek mj. Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů v Moravskoslezském kraji), kterého si posléze všimly krajské sdělovací prostředky a umožnily mu zveřejnit jeho názor.

K nesporně pozitivním momentům patřila omluva Váženého pana primátora Macury Váženému panu Mgr. Přepiorovi za uvedení nepravdivé osobní informace a také profesionální politická reakce včetně další omluvy ze strany velice zkušeného politického matadora: Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD. Taková moudrá/gentlemanská gesta mají svou velkou váhu a je třeba je slušně ocenit.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) se již nemohl zúčastnit plánované diskuse k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“ na konci jednání Váženého ZSMO, kam se původně písemně přihlásil, jelikož jej čekalo jednání Váženého zastupitelstva v dalším ostravském městském obvodu. Písemně se proto Váženém panu primátorovi omluvil pomocí vzkazu zanechaném u pověřené úřední osoby v předsálí zasedací síně Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Přepiora reagoval na některé podivné výpady ostravských politiků a političek na příštím/dubnovém (2016) jednání Váženého ZSMO.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (viz také nejnověji situace z 22.června 2016); chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo včetně jarního jednání roku 2016 v příslušné městské komisi): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 15. jednání dne 23. března 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se sice zpočátku snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky: Nakonec se mu to však nepodařilo. Naopak: Zcela v tomto smyslu zklamal podobně jako 22. června 2016.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 23. března 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora dále poprosil Vážené zaměstnankyně ZSMO o předání diplomu „čipák roku 2015“. Za svého „čipáka“ si lidé zvolili Váženého pana zastupitele Martina Jurošku. Jeho diplom mu vytiskla a připravila do hezké/červené složky včetně nezbytných čipů Strana svobodných občanů (Svobodní). V cca 11 hodin 47 minut dopoledne si Vážený pan zastupitel Juroška svůj diplom převzal a nadšeně jej pak šťastně ukazoval všem svým kolegům/zastupitelům v jednacím sále ZSMO; fotil se s ním. Radostně svou (anti)cenu ukazoval Váženému panu městskému/krajskému zastupiteli JUDr. Babkovi.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO dopoledne přišli mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji); Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista); Vážený pan Mgr. Libor Čech z Ostravy-Poruby (občanský obhájce dobrých sousedů ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), další/širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 15. zasedání ZSMO a přivítal všechny přítomné. Požádal členy ZSMO, aby se prezentovali, pokud tak dosud neučinili, aby bylo možno zjistit počet přítomných členů ZSMO. Z celkového počtu 55 členů ZSMO bylo v zasedací síni v době zahájení přítomno 49 členů, takže zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Po vysvětlení mj. bezpečnostních otázek na území kraje, města a dalších důležitých informacích Vážený pan primátor sdělil, že Vážená městská Rada a ZSMO vzali na vědomí podání Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) z března 2016. Dále Vážený pan primátor informoval, že do doby zahájení zasedání ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k bodům: Schválení programu (Vážený Mgr. Radek Přepiora); Ověření zápisu (Vážený Mgr. Radek Přepiora); 3 „Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); 5 „Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region)“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); 44 „Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava “ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); Dotazy, připomínky a podněty občanů (Vážený občan Petr Hadaščok nst. a Vážený Mgr. Radek Přepiora); Diskuse – Různé (Vážený Mgr. Radek Přepiora); 48 „Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016“ (Vážený pan Ing. Jiří Zapletal, předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji). Vážený pan primátor prohlásil, že občanům přihlášeným do diskuse k bodům: - schválení programu 15. zasedání, - ověření zápisu z minulého zasedání, - dotazy, připomínky a podněty občanů a diskuse – různé bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů. Ostatní body, ke kterým se přihlásili občané před zahájením zasedání, navrhl v souladu s jednacím řádem předřadit a projednat je za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“ dle bloků předkladatelů, a to v pořadí 3, 5, 48 a 44. Upozornil, že obecný bod dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu v době od 11:30 hod. Do 12:00 hod.

(Poznámka: Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendami opředený dlouholetý ostravský občanský aktivista, posléze operativně diskutuje tichým hlasem s Váženým panem Mgr. Přepiorou na galerii pro veřejnost otázky kolem petice uvedené v bodu č. 44 programu ZSMO. Mj. vyslovuje velmi vhodnou připomínku: Zda vůbec někdo z Vážené městské Rady pozval na dnešní ZSMO zástupce petičního výboru k projednávání jejich záležitosti.)

Připomínky k návrhu programu:

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM), poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Navrhl zařadit bod 5 za bodem 4, bod 44 za bodem 43 a bod 48 za bodem 8. Poděkoval za akceptování takového svého návrhu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana zastupitele Jurošku o zopakování návrhu; pokud si jej ještě Vážený pan zastupitel pamatuje. (Veselí v sále a na galerii pro veřejnost.)

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM), sdělil, že si to již samozřejmě nepamatuje. Tak dobrou paměť nemá. Nicméně ještě nezapomněl gramotnost, papír, tužku. S pomocí svých poznámek to jistě zvládne. Zopakoval svůj návrh, a to zařadit bod 5 za bod 4, bod 44 za bod 43 a bod 48 za bod 8. Upřesnil, že je to dle návrhu programu, který leží před ním. Pro snadnější orientaci. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konstatoval, že jinými slovy je Vážený pan Ing. Juroška, Ph.D., proti předřazení těch bodů na základě jednacího řádu. (Souhlasné pokyvování hlavou Váženého pana zastupitele Jurošky, pozn. autora.) Vážený pan primátor se posléze otázal ZSMO, zda jsou nějaké další dotazy k programu. Poprosil Váženého pana starostu Mihálika, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan starosta a zastupitel ostravského městského obvodu Poruba Ing. Petr Mihálik (ČSSD) pozdravil všechny přítomné a sdělil, že sice nemá právo navrhovat přímo změnu programu ZSMO, nicméně chtěl poprosit buď Váženého pana primátora, nebo předkladatele materiálů č. 34 a 35, Váženého pana náměstka primátora Ing. Babince, zdali by tyto dva materiály mohly být z programu ZSMO staženy a předloženy opět na některém z následných jednání. Zdůvodnil takový krok tak, že se v obou případech jedná o složité území. Jsou to záměry na prodej či neprodej pozemků v Porubě. Je to prý poměrně komplikované území, které je zatíženo složitou historií a on by požádal, aby byla porubské samosprávě dána možnost projednat tyto věci opakovaně v duchu těch návrhů, které obsahují materiály č. 34 a 35, protože jeden obsahuje návrh na záměr města prodat a druhý je neprodat. Z jejich pohledu se to území musí řešit komplexně. Proto požádal o možnost projednat to v samosprávě Poruby ještě jednou. Poděkoval za akceptaci svého podnětu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu starostovi Mihálikovi a předal slovo Váženému panu náměstkovi Babincovi.

Vážený pan náměstek ostravského primátora Mgr. Radim Babinec (hnutí ANO) řekl, že předpokládal, že Vážený pan starosta Ing. Mihálik vystoupí s návrhem na stažení až přímo v rámci projednávaných bodů, protože tuto aktivitu avizoval. Sdělil, že on osobně jako předkladatel výše uvedený návrh na stažení podporuje s tím, že ty materiály budou projednány na některém z dalších zastupitelstev, protože by rád respektoval názor městského obvodu.

(Poznámka: Vážený pan Mgr. Libor Čech, jenž zastupoval místní dobré sousedy ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela v Ostravě-Porubě, která se nachází na výše uvedeném území, byl přirozeně z takového tristního vývoje situace velice zklamán. Ostatně ani přítomná veřejnost včetně sdělovacích prostředků nedokázali pochopit, proč se daný materiál vůbec dostal do městské Rady, když nebyl tzv. „dostatečně předem prodiskutován“ a hlavně proč pro jeho stažení hlasovali dokonce jeho navrhovatelé. Vždyť zvolení zastupitelé nejsou ani schopni alespoň vnímat celou situaci z padesáti procent z pohledu občanů a z padesáti procent z pohledu investorů. Navíc některé opravdu neuvěřitelné kroky, ke kterým se v předchozích měsících snížili někteří Vážení zastupitelé vůči Váženému panu Mgr. Čechovi na Porubském zastupitelstvu: byly naprosto děsivé. Za svůj tristní postup se mu posléze omluvili.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu náměstkovi za jeho příspěvek,načež předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím zařaďte na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva nový bod. Občané Vám tento bod předkládají proto, jelikož Ministerstvo vnitra České republiky ve svém stanovisku z 19. února 2016 v rámci výkonu svého dozoru nad samostatnou působností samosprávy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích mj. jasně vysvětlilo všem Váženým ostravským zastupitelům a především Váženému panu primátorovi Macurovi, že cituji: „Je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně ve prospěch občana města. Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích předně vyplývá, že občanovi města musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena. Zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“. Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení. Zastupitelstvo SMO totiž nemohlo nikterak předem předvídat, zda jste ve svém podání, které bylo předmětem projednávaného bodu č. ZM_M 34, již vyčerpal veškeré argumenty podporující přijetí Vašeho návrhu. Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno, aniž by obsah vystoupení byl znám, a to jen na základě domněnky, že bude obsahově totožné s podáním. Závěrem shrnujeme, že zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko. Dodáváme, že shora popsané jednání zastupitelstva je současně i zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví.“ Konec citace. Vážené dámy a pánové, v rámci minulého jednání Váženého zastupitelstva dne 17. února 2016 jsem zde vstřícně doporučoval Váženému panu primátorovi Macurovi, aby nezasílal výše uvedeným nezákonným postupem Váženého zastupitelstva dotčenému Váženému panu Hadaščokovi nst.. dopis s naprosto zcestným právním výkladem k této věci a nepokoušel se tak obhajovat metody cenzury. Nedbal na to ani on, ani Vážené zastupitelstvo. Ba co víc. Vážený pan primátor dokonce tohoto únorového dne letošního roku opět zcenzuroval do diskuse řádně přihlášeného občana k bodu schváleného programu jednání Váženého zastupitelstva, paradoxně nazvanému „diskuse-různé“ a na občanův dotaz, cituji: „Neumožníte mi vystoupit?“ tehdy Vážený pan primátor Macura reagoval slovy, cituji: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, diskuse – různé.“ Konec citace. Proto vyřešme smírně celou záležitost hned, tady a teď jako gentlemani přijetím následujícího usnesení, aby všichni občané věděli, že Vážené městské vedení nesmí občany cenzurovat a korektně uznává svůj omyl. Mýlí se občas přeci každý. Návrh usnesení: „Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy se omlouvá všem občanům, včetně zastupitelů, kteří nemohli dne 14. 10. 2015 přednést své pečlivě připravené diskusní příspěvky k bodu programu jednání zastupitelstva č. 34. Obzvláště se zastupitelstvo omlouvá Váženému panu Hadaščokovi nst.Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Vážené zastupitelstvo se dále omlouvá Váženému panu Mgr. Přepiorovi za to, že mu nebylo umožněno dne 17. února 2016 přednést jeho diskusní příspěvek. V budoucnu již k podobným nezákonným excesům nebude docházet. Termín přijetí usnesení: ihned.“ Děkuji Vám. Zároveň děkuji Ministerstvu vnitra ČR za zastání a pomoc, které tímto všem občanům poskytlo. Je to velice pozitivní a inspirativní zjištění, že ještě stále naštěstí není Česká republika totalitním státem. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se Váženého ZSMO, zda si chce někdo vzít návrh Váženého pana Mgr. Přepiory za svůj, aby o něm mohli případně hlasovat. Nikdo ze ZSMO si návrh Váženého pana Mgr. Přepiory neosvojil. Vážený pan primátor za to ZSMO poděkoval. Vážený pan primátor tedy oznámil, že budou hlasovat o programu. Dále řekl, že nejprve budou samostatně hlasovat o stažení materiálů č. 53, 69 a v rámci zjednodušení si přisvojil i návrh Váženého pana starosty Mihálika na stažení materiálů č. 34 a 35. Vážený pan primátor dal hlasovat o stažení materiálů č. 53, 69, 34 a 35 z programu ZSMO. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Posléze nechal Vážený pan primátor hlasovat o zařazení nového bodu č. 70 na program ZSMO s tím, že bude předložen s předkladem. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Pak dal Vážený pan primátor hlasovat o návrhu Váženého pana zastupitele Jurošky, aby body, ke kterým jsou přihlášeni do diskuse občané, aby je již nepředřazovali před ostatní body, ale aby je projednali v běžném pořadí tak, jak to bylo uvedeno v návrhu programu. (V tomto okamžiku přibíhá k řečnickému pultíku Váženého pana primátora Vážená paní vedoucí odboru legislativního a právního z Magistrátu Statutárního města Ostravy, načež vysvětluje Váženému panu primátorovi, že takto nelze postupovat, jelikož by došlo k porušení jednacího řádu ZSMO, pozn. autora.) Vážený pan primátor tedy díky tomu upozornil, že by se schválením takového návrhu odchýlili od jednacího řádu, který je schválen ZSMO a museli by souběžně s tím provést i úpravu jednacího řádu, resp. vyslovit souhlas s postupem odchylným od jednacího řádu. Nechal nicméně o návrhu Váženého pana zastupitele Jurošky hlasovat. Hlasovalo 20 pro, 0 proti, 28 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl schválen. (Někteří občané ocenili takový pozitivní vývoj svým potleskem. Vážené ZSMO si zřejmě uvědomilo nepříznivý dopad, jaký by měly výše uvedené kroky související s návrhem Váženého pana zastupitele Jurošky na všechny občany Ostravy, kteří by chtěli v rámci ZSMO diskutovat, jelikož by došlo negativní úpravou jednacího řádu ZSMO k návratu tristního stavu ve věci nesnadného dialogu občanů s politiky až před komunální volby roku 2014, pozn. autora.) Vážený pan primátor poznamenal, že návrh Váženého pana zastupitele Jurošky nebyl přijat a body, ke kterým se přihlásili občané do diskuse, tzn. body 3, 5, 48 a 44 budou předřazeny, pakliže schválí celý návrh programu. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu programu ZSMO včetně jím navržených úprav. Hlasovalo 46 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování. Program byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0962/ZM1418/15.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo další body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil začátek projednávání zprávy ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání ZSMO. Požádal Vážené ověřovatele: Váženou paní zastupitelku Ing. Justinu Kamennou (KSČM) a Váženého pana Rudolfa Ficeka (ČSSD), aby se k zápisu vyjádřili. Oba shodně odpověděli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem jednání ZSMO, proto jej podepsali a doporučují ho ke schválení. Vážený pan primátor oběma ověřovatelům poděkoval a zeptal se, zda je k tomu nějaký dotaz nebo připomínka. Jelikož se nikdo z řad ZSMO nepřihlásil, udělil Vážený pan primátor slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím osvojte si můj následující podnět tak, aby se o něm dalo hlasovat a mohli jsme společně níže popsanou situaci v zápisu napravit. Děkuji. Oficiální zápis z minulého jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy neodpovídá skutečnému průběhu jednání zastupitelstva ze 17. února 2016. Obzvláště při srovnání audionahrávky a přepisu textu jsou zde patrné evidentní nesrovnalosti, které by mohl někdo – historici anebo rovnou dozor Ministerstva vnitra ČR – nazvat zásahem cenzury? Rád bych hlavně mimo jiné upozornil, že v zápisu zcela chybí vyjádření Váženého pana zastupitele JUDr. Josefa Babky adresované přibližně dvěma tisícům členů a příznivců Strany svobodných občanů (Svobodní) a také jeho sdělení, že u nich na Váženém v uvozovkách zastupitelském „klubu světlonošů“ (viz encyklopedický výklad tzv. „luciferiánů“; viz také terminologie zavedená zde na Váženém zastupitelstvu Váženým panem primátorem Macurou v prosinci 2015), tedy že projednávali udělení diplomu, tedy (Anti)ceny čipák roku 2015, jeho eminenci, Váženému a věhlasnému panu starostovi a zastupiteli Juroškovi, jenž jako zkušený a velice vyzrálý politik přijal bez problému nadsázku a satiru a nechal se později v obklopení svých Vážených kolegů zde v jednací síni Váženého zastupitelstva se svým diplomem fotografovat. Děkuji mu tímto za spolupráci a hlavně Váženým zaměstnankyním magistrátního organizačního oddělení, které občanům pomohly předat Váženému panu zastupiteli Juroškovi jeho vytoužený diplom, když to vedení města odmítlo učinit. Rád bych Váženého pana JUDr. Babku dále ujistil vzhledem k tomu, co zde minule řekl směrem ke Straně svobodných občanů, ale v zápisu to nenajdete, na nahrávce však ano, že ostravští politici ještě tak velký výtah pro dvě tisícovky lidí opravdu nepostavili. Možná k tomu ale bude muset dojít, až začnou chodit s Vámi dlouholetými politiky diskutovat právě ony tisíce členů a příznivců Svobodných a desetitisíce jejich ostravských voličů. Dále zápis kupříkladu neobsahuje přesný záznam průběhu cenzurního zásahu Váženého pana primátora Tomáše Macury, když zakázal řádně do diskuse přihlášenému Ostravanovi sdělit zastupitelům a široké veřejnosti své stanovisko k bodu programu „diskuse – různé“. Vážený pan primátor tak učinil v rozporu se zákonem o obcích, ústavním pořádkem i jednacím řádem Váženého zastupitelstva a tím jak sám dříve v podobných případech postupoval (viz rok 2015). Dotčený občan přitom kvůli možnosti vystoupit v diskusi dlouhé hodiny čekal až na závěr jednání Váženého zastupitelstva. Přesto mu Vážený pan primátor nedovolil říct stanovisko ani v mezích pěti minut dle jednacího řádu Váženého zastupitelstva. Uvědomte si, že Ministerstvo vnitra ČR už Vážené zastupitelstvo důrazně upozornilo, že podobný cenzurní zásah ze dne 14. října 2015 byl také nezákonný a v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Prosím napravte to alespoň v zápisu. V opozici jednou může být totiž každý z Vás. Je proto lepší se včas k sobě chovat jako gentlemani – i k oponentům a věřit, že druhá strana bude zastávat stejné etické principy. Zápis z jednání Váženého zastupitelstva navíc uvádí název Strany svobodných občanů opakovaně s malým s, ačkoliv jde o řádně registrovaný politický subjekt, který působí v ČR již přes sedm let, má svého europoslance včetně řady zastupitelů po celé naší vlasti. Opravdu doufám, že nejde o záměr. Prosím tedy, aby byly všechny tyto záležitosti v zápisu opraveny. Na závěr připojuji slova jednoho z otců zakladatelů USA pana Benjamina Franklina, jenž již jako mladík napsal ve svém článku, cituji: „Bez svobody myšlení nemůže existovat nic takového jako je moudrost a bez svobody slova nemůže ani existovat nic takového jako je občanská svoboda uplatňovaná ve veřejném prostoru, která patří k základním právům každého člověka a rozprostírá se až tam, kde nezraňuje a nebo nekontroluje práva jiných lidí, a to je také jediné omezení, které by měla strpět a jediná hranice, kterou by měla respektovat. Je totiž známou pravdou, že kdokoli by chtěl odstranit svobodu národa, musí začít tím, že si podmaní volnost projevu. Tu hrůzostrašnou věc pro všechny zrádce lidu. Svoboda slova je totiž stejně tak příznakem dobré vlády, jako jejím průvodním jevem.“ Konec citace. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za návrh i za poučení. Předal dále slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi a poprosil ho o jeho příspěvek do diskuse.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova. Dále poznamenal, že ho jen napadlo, že je to takové veselé a vtipné svým způsobem, když představitel Strany svobodných občanů si bere jako klacek na volené reprezentanty ostravského lidu represivní Ministerstvo vnitra. (Vzhledem k vývoji předchozích i následných debat, bylo jistě zajímavé sledovat, jakých tzv. „klackovitých metod“ potlačování svobody slova voličů/občanů někteří Vážení zastupitelé na své vlastní obyvatele použili včetně v nadsázce a v uvozovkách nicméně opravdu pronesených výzev k „fyzické likvidaci“ slušně a k věci diskutujících občanů, viz další vývoj diskusí části politiků s občany v Ostravě v průběhu roku 2015 a 2016, pozn. autora.) To je naprosto úžasná věc. K záležitosti týkající se toho právního výkladu, který tady před chvilinkou v souvislosti s programem nebo s čím Vážený pan Mgr. Přepiora četl, tak k tomu poznamenal, že právě takové výklady takových různých ministerstev nás dovedly jako evropské země tam, kde v současnosti jsme. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Vážený pan Hadaščok nst. tento podivuhodný výrok Váženého pana zastupitele Jurošky okomentoval na galerii pro veřejnost mimo mikrofon slovy, že žasne nad tím, co všechno Vážený pan zastupitel Juroška řekne, místo toho, aby si vzal podnět občana za svůj a korektně se podařilo v zápise všechny chyby napravit.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se dotázal, zda si chce někdo ze zastupitelů osvojit návrh Váženého pana Mgr. Přepiory tak, aby o něm mohli případně hlasovat. Nikdo z členů ZSMO si návrh Váženého pana Mgr. Přepiory neosvojil. Vážený pan primátor dal hlasovat o ověření zápisu ze 14. zasedání ZSMO, konaného dne 17. 2. 2016. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0964/ZM1418/15.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo další body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil projednávání materiálu č. ZM_M 3: Zpráva o činnosti komisí městské Rady za rok 2015. Dotázal se Váženého ZSMO, zda mají k danému bodu nějaké dotazy nebo připomínky. Jelikož se nikdo z řad ZSMO nepřihlásil do diskuse, tak již chtěl Vážený pan primátor udělit slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Jenže zrovna v ten moment se najednou přihlásil do diskuse Vážený pan zastupitel JUDr. Babka. Vážený pan primátor se omluvil Váženému panu Mgr. Přepiorovi za svou předčasnou výzvu k diskusi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) krom jiného vznesl věcnou připomínku s tím, že ZSMO zřizuje výbory a nikoliv komise a výbory jsou odpovědny ZSMO a komise jsou odpovědny městské Radě. Myslí si, že tento materiál je vysloveně nadbytečný pro jednání ZSMO, byť mnoho z členů ZSMO možná přivítá nějaké informace, které z projednání takového programového bodu vyplývají, ale bezesporu to není materiál, který je nutný pro jednání ZSMO.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za jeho poznámku. Sdělil, že chtěli v rámci bližší informovanosti všem zastupitelům odhalit činnost komisí. Dále řekl: Respektuje názor Váženého pana JUDr. Babky, ale myslí si, že zařazení tohoto materiálu na program ZSMO není nic proti ničemu. Kdo nechce, číst ho nemusí. Dále poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby přednesl svůj projev

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené zastupitelstvo, aby se vyjádřilo k tomu, zda byly v komisích městské Rady probírány roku 2015 analýzy nebo již známé výsledky hodnocení nefunkčního systému vynucovaní čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka na území Statutárního města Ostravy dle dikce vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 a dalších předpisů. Vážený pan primátor zde v průběhu roku 2015 opakovaně sděloval, že taková analýza probíhá a přitom z dokumentace popisu činností komisí, kterou máte před sebou ke schválení, nic takového nevyplývá. Pouze připomínám, že městskému vedení byly loni zaslány Společenstvím webu Necipujtenas.CZ dvě faktické analýzy nefunkčního systému čipování v Ostravě zpracované mj. v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím. Šlo také o analýzy nezákonnosti a neústavnosti vynucování čipování. Zpracováním těchto analýz jsme s kolegy usilovali o to, abychom pomohli občanům našeho města a samozřejmě také těm Váženým úředním osobám, které by měly k dispozici patřičné argumenty a nemusely by je složitě dohledávat. Kdo tedy městskou analýzu slíbenou Váženým panem primátorem zpracovává, jakým způsobem pracujete s materiály, které byly k tomu účelu vedení města občany zaslány a kdy je budete projednávat v komisích Vážené Rady a kdy budete projednávat onu panem primátorem slíbenou městskou analýzu nefunkčního systému čipování? Zároveň dodávám, že po zkušenostech, které jsme tady s dalšími občany v rámci pokusu o vstřícný dialog a všech vstřícných návrhů řešení, zasílání podkladů, ke kterým nás vyzval v lednu loňského roku 2015 sám Vážený pan primátor na osobní schůzce a po moři práce, kterou tomu občané každý den již více než tři roky věnují, a jimž bych tady rád poděkoval, jelikož nejde jen o občany ze Strany svobodných občanů, nýbrž o osobnosti napříč politickým spektrem a dostalo se jim za to už několikerých cenzurních zásahů, vždyť sami jste toho mohli být loni a letos již opět svědky – naposledy v únoru 2016, proto již Váženému panu primátorovi a jeho týmu naše materiály určené mj. pro činnost komisí městské Rady neposíláme, jelikož je to zbytečné. Nejnovější analýzu nefunkčnosti systému čipování zvířat v Ostravě z února 2016 jsme rovnou publikovali na našem webu Necipujtenas.CZ a každý člen jakékoliv městské komise může k těmto údajům kdykoliv veřejně přistoupit. Jde o oficiální údaje získané podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tuto nejnovější analýzu a také ty minulé určené mimo jiné komisím městské Rady najdete na webu Necipujtenas.CZ včetně informací o neustále rostoucích nákladech na útulek v Ostravě-Třebovicích a o nefunkčnosti systému navracení zatoulaných psů zpět domů k jejich chovatelům. Nejde již vůbec o žádná tajná data, jelikož o řadě věcí tento měsíc informovala veřejnoprávní televize a veřejnoprávní rozhlas. Děkuji Vám za pozornost a zodpovězení dotazu, který prosím laskavě neignorujte. Nebylo by to důstojné Vašeho zastupitelského sboru. Děkuji. Na závěr pouze připomenu jednu velmi pravdivou lidovou moudrost, která, domnívám se, fakt sedí v tomto případě: „Odvaha Vašeho nepřítele otevírá cestu k čestnému řešení a odvaha Vašich přátel otevírá dveře ke spravedlnosti.“ Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev a sdělil, že obsáhlost příspěvku Váženého Mgr. Přepiory ho vždycky vede k tomu, že ten dotaz, který je v něm ukryt, buď zapomene, nebo ho nepostřehne, takže i to je možná důvodem, proč se málokdy dostane k odpovědi na něj. Dále sdělil, že ho upřímně fascinuje, a to si opravdu neodpustí tady tu poznámku, jak Vážený pan Mgr. Přepiora mává argumentem, jak mu Ministerstvo vnitra posvětilo podnět jeho kolegy Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde), argumentuje stanoviskem Ministerstva vnitra, a na druhé straně zcela pohrdá tímto orgánem ve chvíli, kdy hovoří o protizákonnosti a neústavnosti vyhlášky o čipování psů, protože zrovna Ministerstvo vnitra dvakrát jednoznačně konstatovalo, že ostravská vyhláška o čipování psů je zcela v souladu se zákonem. Vznesl to na reakci na jeho jinak jistě hodnotný příspěvek. Řekl, že komise jsou poradním orgánem městské Rady, a není žádnou podmínkou a požadavkem, aby zrovna komise jako taková prováděla jakési analytické práce. Komise, v tomto případě komise životního prostředí, se nepochybně k novele vyhlášky o čipování psů v pravý čas vyjádří. Do diskuse se již nikdo nepřihlásil. Proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0966/ZM1418/15.

(Poznámka: Vážený pan primátor zřejmě pozapomněl, že jakožto řídící jednání ZSMO, veřejně činná osoba placená z veřejných prostředků a vázaná navíc zastupitelským slibem je v jiné pozici než diskutující občan. Ministerstvo vnitra ČR je vůči němu z hlediska porušování zákona o obcích v pozici dozoru nad výkonem samosprávy. Takto je nastaven systém fungování samosprávných principů. Jinak nejde samozřejmě o žádné pohrdání institucí MV ČR: Právní výklad se může různit a to je zcela legitimní, naprosto relevantní. O správnosti právních výkladů rozhoduje buď soud a nebo svým hlasováním v rámci normotvorby přímo zákonodárce, tedy v daném případě parlament, senát atd. A v politické rovině pak samozřejmě také voliči ve volbách, kteří by měli vědět k jakému právnímu výkladu se jaký politik a jeho strana, hnutí apod. kloní a jak jej v praxi uplatňuje, co na druhé straně lidem před volbami jednotliví kandidáti naslibovali a jak se po volbách k takovému svému slibu zachovali. Faktem také je: Pohrdá druhým člověkem zpravidla ten, kdo vůči oponentovi v diskusi používá metody cenzury a neumožňuje mu vyjádřit jeho slušný názor ze své pozice síly a na slušnou kritiku podloženou fakty odpovídá osobními urážkami a dehonestací. Viz již několik takových případů v průběhu jednání Váženého ZSMO v roce 2015 a 2016. Naposledy 22. června 2016. – Ve věci ostravského čipování psů dopadla situace nakonec takto: Viz následující text článku Necipujtenas.CZ: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.“ Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: „Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.– Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.“ Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiory a poprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipů s implantacemi umělých kloubů, chlopní a bypassů. – Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. (K tomuto jednání skutečně za účasti a podnětné diskuse s Váženým panem Mgr. Přepiorou došlo. Další jednání této Vážené komise c Váženým panem Mgr. Přepiorou se uskutečnilo 1. 6. 2016, jehož výsledkem byl souhlas s konkrétním návrhem kompromisního řešení situace, které se od té doby pokouší Vážený pan Mgr. Přepiora dosáhnout pro všechny Ostravany a jejich nejlepší čtyřnohé přátele i přes urputný odpor bezohledných pro-čipovacích byrokratů.) – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: „2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. – Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici zde. – V červnu 2016 mezitím situace dále gradovala po zveřejnění závažných skutečností oficiálních úředních autorit z Velké Británie. Podrobnosti viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde.

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx )

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil projednávání bodu programu ZSMO č. 5: Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region). Jelikož se do diskuse ani na výzvu Váženého pana primátora nikdo ze ZSMO nepřihlásil: předal Vážený pan primátor slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. V rámci tohoto bodu máte dnes rozhodnout o tzv. přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region). Jenže ono není z Vám dnes předložených materiálů vůbec jasné, zda občané města Třince něco takového chtějí. Zeptal se jich vůbec někdo na jejich názor? Ve skutečnosti jde tak jako v Ostravě hlavně o získání dotací a o nebetyčné sdílení osobních dat, o protlačování chytrých, šmírovacích technologií do života a soukromí celé společnosti i proti vůli těch občanů, kteří něco takového odmítají třeba s poukazem na nevměšování veřejné moci do života rodiny, výhradu svědomí, víry a přesvědčení. Dostatečně známá fakta o kauze kolem ostravské chytré karty ODISky a nebo v uvozovkách „chytrého označení psů“ v Ostravě a zlých metod použitých k vynucování takových opatření včetně cenzury už není nutné nikomu připomínat. Podotýkám, že tato deklarace ani její důvodová zpráva opět neobsahuje ani slovo o proběhlých bezpečnostních analýzách. Nevaruje občany před evidentními riziky chytrých technologií, když už dnes hackuje kde kdo a kde co. Doba, kdy bylo možné nekriticky tyto smart šmírovací technologie přijímat: je dávno pryč. Stačí si jen připomenout slavnou větu z prosincového dopisu roku 2015, který podepsal Vážený pan primátor Tomáš Macura, a který Vážené zastupitelstvo schválilo. Cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje. Je zásadní dbát na bezpečnost osobních dat, která jsou do systémů vkládána, v tom se lze shodnout. Před zavedením nových chytrých technologií na trh a do života obyvatel města, analýza kybernetické bezpečnosti a rizik s tím souvisejících je bezesporu nezbytná. Vážený pane magistře, vážím si Vašeho zájmu o budoucí aktivity města a věřím, že jsem tímto alespoň částečně eliminoval Vaše obavy z implementace konceptu „smart cities“ na území města Ostravy. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor.“ Konec citace. Nicméně v samotné deklaraci o tom dnes opět nenajdete ani slovo. Prosím, abyste tedy do Vámi schvalované podoby deklarace nebo alespoň do průvodního dopisu k ní zařadili text, který by vyjadřoval Vaše výše citované prosincové stanovisko. Vážený pan primátor Macura jej jistě rád podepíše, neboť jde o stanovisko celého zastupitelstva města i jeho samého a politici v Ostravě přeci dodržují svá veřejná prohlášení. Nebo ne? Občanům musí být zaručeno právo na plný a nediskriminační opt-out ze všech smart technologií, předmětů a služeb, co nechtějí ve svých životech používat. Osvojte si prosím můj návrh a dejte o něm hlasovat. Na závěr bych pouze připomněl opět takový zajímavý citát, pravdivá slova německého spisovatele a satirika jménem Ludwig Börne, jenž by Vám vzkázal: „Není člověka, jenž by svobody nemiloval, avšak spravedlivý ji žádá pro všechny, nespravedlivý jen pro sebe.“ Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit. Vážený pan primátor Macura udělil slovo Váženému panu zastupiteli Polákovi. Přeřekl se přitom z hlediska jeho křestního jména. Místo Vladimírem jej nazval Václavem, za což se mu posléze omluvil.

Vážený pan zastupitel Vladimír Polák (hnutí Ostravak) v žertu přeřeknutí Váženého pana primátora přijal. Dotázal se Váženého pana Mgr. Přepiory, vzhledem k tomu, že se ptal na názor města Třince, zdali by třeba nechtěl zajet na pár zastupitelstev do Třince (všeobecné veselí v sále, pozn. autora), byť není občanem Třince a nemá tam trvalý pobyt, tak si myslí, že by mu dali slovo. Domnívá se, že oni nemůžou odpovídat za město Třinec.

(Poznámka: Systém přímého podílu občanů ČR na správě jednotlivých měst a obcí bohužel ještě zatím není nastaven tak, aby umožňoval nerušenou diskusi v průběhu jednání jednotlivých zastupitelstev i těm občanům, kteří v katastru dané samosprávné lokality nemají trvalý pobyt, nevlastní zde nemovitost, nebo nevystupují na základě plné moci jiného zdejšího občana. Vždyť se stačí podívat na situaci a cenzurní zásahy, ke kterým došlo v rámci ZSMO v průběhu roku 2015 a 2016, nejnověji 22. června 2016. Ostatně jestliže Vážení ostravští zastupitelé o něčem hlasují, tak si to měli předem zjistit podle svého zastupitelského slibu a pečlivého výkonu svého z veřejných prostředků placeného mandátu. Proč tak nečiní a úkolují tím občany bez veřejné funkce: Toť vpravdě hamletovská otázka.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Polákovi. Poznamenal, že už se domníval, že si chce Vážený pan zastupitel Polák návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit. Opětovně se pak dotázal, zda si chce někdo ze zastupitelů návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit. Nikdo se nepřihlásil. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0967/ZM1418/15.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání bodu programu ZSMO č. 48: Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016. Vážený pan primátor otevřel k tomuto bodu diskusi a předal slovo Váženému panu zastupiteli Hařovskému.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) pozdravil všechny přítomné. Požádal o zvážení navrhované dotační částky. Vrátil se do minulého roku 2015, kdy chápal Váženého pana primátora, který měl na starosti finance, převzal rozpočet, který víceméně netvořil, oni ho nechali schválit, hledaly se úspory na všech stranách a z původní požadované částky v loňském roce, která se platila, pokud se neplete, do roku 2014 na Dny NATO 2.600.000, to zkrátili o 10 % a ústy Váženého pana primátora, má pocit, že na této půdě bylo sděleno, že se v budoucnu k této částce vrátí. Víceméně to Vážený pan primátor slíbil a oni byli tehdy součástí vedení a on s tím takto počítal, že se k tomu zase dostanou. Zdůvodnil, že ta akce je tady od roku 2001. 2001 až 2002 se konala na Černé louce, pak se to přesunulo do Mošnova. Je to akce, které se zúčastňuje 150 – 220 tisíc lidí. Vstupné je zdarma. Nechal si udělat svůj soukromý rodinný průzkum, kdy všem známým řekl, aby oslovili všechny své známé přes Internet a zeptali se jich, co si představují pod pojmem NATO. Bylo osloveno 42 lidí: 4 řekli, že neví, co to je; 28 jich řeklo: „Jo, to se dělá v Ostravě.“ Chtěl, aby si uvědomili, že s Dny NATO si každý spojuje Ostravu. Je to perfektní akce, je to perfektní reklama pro město Ostravu. Nelze to dělit mezi Moravskoslezský kraj a Ostravu jako takovou, co se týče financování. Pokud se neplete, tak Moravskoslezský kraj tam dává 1,3 milionů. Znovu řekl, že se všude hovoří o tom, že Dny NATO je Ostrava. Otevřou Internet a tam je napsáno „ostravské Dny NATO“. Moc se přimlouval za navýšení částky na 2.600.000 korun. Myslí si, že tato akce si to zaslouží. Řekl, že to srovnává s ostatními akcemi, které jsou velice úspěšné, např. Colours of Ostrava – 40.000 návštěvnost. Sdělil, že se tam dostanou, má pocit, za dva dny za nějakých téměř 1.000 korun. Tady se dostane 200.000 lidí zdarma a zjistí, možná, že z toho 50.000 lidí je úplně odjinud: Poláci, Maďaři. Zjistí, že existuje nějaká Ostrava. Ještě jednou se přimluvil za navýšení částky na 2.600.000 korun. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za návrh Váženého pana Ing. Hařovského a řekl, že mu rozumí. Požádal, aby návrh, který městská Rada dává ZSMO, nebyl ani v nejmenším brán jako dehonestace akce Dny NATO. Městská Rada navrhuje podporu této akce ve výši 2.223.000 korun, což si myslí, že je dotace významná a i s touto částkou je Ostrava zcela nejvýznamnější donátor Dnů NATO. Je to o pět procent částka nižší než v loňském roce. Nicméně vedle této částky, a protože se to málo ví, tak by to rád připomněl, že podobně jako loni: město Ostrava podporuje tuto akci ještě navíc věcným plněním ze strany městské policie v hodnotě řádově 250.000 korun, takže v zásadě na Dny NATO jde z městského rozpočtu 2 a půl milionu koruna to i kdyby se to schválilo v této navrhované výši. Řekl, že Vážený pan zastupitel Hařovský zmiňoval Colours of Ostrava. I v případě Couloursů bylo schváleno snížení meziroční dotace také o pět procent. Má za to, že není důvod podporu akcím, které se nějakým způsobem etablovaly, donekonečna navyšovat. Naopak by se měly jejich dotace zastabilizovat na nějakých jasných částkách už z toho prostého důvodu, protože rozpočet města není neomezený a naopak, jak sami všichni ví, v krátké době se budou muset vypořádat s poklesem příjmů např. z loterií ve výši bezmála 300 milionů korun, které jdou dneska do kultury i do sportu a do dalších aktivit. Ty peníze ubudou skokově a oni si musí vytvořit jakýsi buffer. Netvrdí, že těch dvě stě tisíc, které ušetří na Dnech NATO, je vytrhnou, na druhé straně i s pořadateli akce je komunikováno, a oni deklarují, že i za této částky jsou schopni ten program udělat na potřebné úrovni. Domnívá se, a sdělil to sám za sebe, že ta akce je v tuto chvíli na hranicích své kapacity. K dopravní situaci řekl, že pokud tam někdo jezdí jinak než s přednostními majáčky, tak asi zaregistroval, že už tam jede čtyři hodiny normální cestou, takže v zásadě by nemělo být jejích ambicí, aby z akce, kde chodí 220 tisíc lidí, dělali akci pro 500 tisíc lidí. To prostě nejde. Proto si myslí, že i ze stejného důvodu je na místě tu podporu zastropovat. Také si myslí, že ani nemusí být nutně v jejich ambicích zvyšovat lesk této akce nějakými pseudoaktivitami toho typu, že tam pozve např. syrské/jezídské princezny. Možná je to pro někoho zajímavé, ale jsou to věci v rozpočtu, které stojí miliony korun a možná je to fajn pro nějaké PR, ale pro význam NATO jako takového, pro význam této přehlídky, to nic nepřináší. Jinými slovy tento návrh bere, můžou o něm samozřejmě hlasovat, nicméně za 2.200.000 plus dalších 250.000 od městské policie ve formě věcného plnění, čili za 2 a půl milionu korun ze strany města jsou organizátoři schopni tuto akci udělat na úrovni a není třeba ji nijak omezovat. Vážený pan primátor předal slovo Váženému panu zastupiteli Hařovskému.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) podotkl, že by byl opravdu moc rád, kdyby to, co loni zaznělo na ZSMO, bylo dodrženo, protože u toho byl. Vyzval, aby dodrželi slovo, které řekli. Řekl, že si dokáže představit někoho, kdo si staví akci na nějakém rozpočtu a najednou mu ta druhá strana ten rozpočet změní. To se nedělá v půlce hry, měnit podmínky. Požádal, aby zkusili dodržet to, co loni slíbili.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že ani při maximální snaze není schopen si rozpomenout, že by někdy na ZSMO slíbil, že se vrátí k původním částkám. Na druhé straně to nemůže zcela vyloučit, někdy ho i manželka usvědčuje z toho, že něco řekl a nesplnil, tak se to možná stalo i na zastupitelstvu. Neví. Řekl, že s pořadateli akce Dny NATO, s panem P. se běžně komunikuje a pan P. je na tu variantu připraven. Neznamená to žádný zásah na solar v průběhu zajišťování té akce, takže nepochybně i pakliže zastupitelstvo města schválí dotaci v téhle výši, tak akce proběhne v plném rozsahu bez jakýchkoliv negativních zásahů. Vážený pan primátor předal slovo Váženému panu zastupiteli Polákovi.

Vážený pan zastupitel Vladimír Polák (hnutí Ostravak) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl, že to ze svého pohledu také vnímá jako významnou akci a prezentaci města Ostravy, ale když vezme podobnost z hlediska jakoby kulturní fronty a jsou třeba obrovské festivaly, kam chodí také mnoho tisíc lidí a bavil se s jedním z představitelů jednoho z takových festivalů, kde také měli problém s malou podporou města, a říkal, zvyšte vstupné, nebo udělejte vstupné. Myslí si, že těch návštěvníků přijde třeba o pár tisíc méně, ale to vstupné jim ten rozpočet dorovná. Neví, jak je to s možností technického zabezpečení výběru vstupného, ale kdyby tam nějaké malé vstupné bylo, tak si myslí, že to okamžitě je, vzhledem k počtu těch návštěvníků, výrazný příspěvek do rozpočtu. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Polákovi za jeho podnět. Dále řekl, že je to trošku složitější. Nevyčítá Váženému panu Polákovi v tuto chvíli neznalost, nicméně realita je taková v případě Dnů NATO, že kdyby se tam vybíralo vstupné, tak automaticky ti vystavovatelé a speciálně vojenská technika, která tam v tuto chvíli jezdí zdarma, tak by přestali plnit ty podmínky a museli by je i ti organizátoři platit. Dneska B-52 apod. tam přilétávají zdarma a v momentě, kdyby tam bylo vybíráno vstupné, tak podle regulí by i tohle muselo být ze strany organizátorů placeno. Tohle není cesta. Cesta je, pakliže by se nedostávalo organizátorům akce na rozpočet, nakonec byl tam loni ministr obrany Vážený pan Stropnický, sám se tam nabízel, pakliže by chyběly peníze, ať se na něho pořadatelé obrátí. Myslí si, že i kraj by se mohl příp. pochlapit a taky navýšit podporu, protože je to akce, která se jmenuje Dny NATO v Ostravě, nicméně všichni vědí, že je to mimo město, takže kdyby tam byla podpora dělená Ostrava – Moravskoslezský kraj 50 na 50, tak v zásadě si myslí, že i tohle je cesta pro případné navýšení příjmů. Znovu zopakoval, že pokud to zůstane v této výši, tak organizátoři jsou s tím srozuměni a akce proběhne a nikdo si nevšimne žádných negativ. Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu zastupiteli Hařovskému.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) navrhl, aby se o jeho návrhu na navýšení částky hlasovalo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) potvrdil, že návrh Ing. Hařovského na hlasování zaznamenal. Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu zastupiteli Kulilovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. (hnutí ANO) pozdravil všechny přítomné a sdělil, že ve sdělovacích prostředcích včetně České televize se běžně uváděl název akce: Dny NATO v Mošnově na Novojičínsku. Vůbec tam nezaznívá slovo Ostrava. Doporučil, aby částka 1.200.000 korun, co dává kraj, byla případně navýšena. Podpořil částku, která je navržena v materiálu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému pan zastupiteli Hařovskému.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) sdělil, že je to věc polemiky, ale domnívá se, že si může dovolit tvrdit, že opak je pravdou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že v tomto případě, ač nerad, musí dát za pravdu Váženému panu zastupiteli Hařovskému. PR i oficiální název akce je Dny NATO v Ostravě. To, že se někde objeví jiné pojmenování, je věc jiná. Za kraj samozřejmě nemůžou rozhodovat, to je jejich věcí a rozhodnutí. Vážený pan primátor Macura udělil slovo Váženému pan zastupiteli Juroškovi a poprosil jej, aby se také vyjádřil.

(Poznámka: Proběhla nicméně ještě velice krátká výměna názorů mezi Váženým panem primátorem a Váženým panem zastupitelem Hařovským, které však nešlo správně rozumět.)

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi. Dále zmínil, že jak pan primátor hovořil o těch různých zdrojích, tak on si myslí, že by se na nich třeba více mohlo podílet právě samotné NATO. Dělal si takovou rešerši, jestli jsou někde podobné Dny NATO. Nedělal to příliš dlouho, takže se může plést, ale myslí si, že nikde nic podobného ve své podstatě není. Pamatuje si, že organizátor dokonce kdysi tady před léty v Ostravě chtěl vytvořit jakési informační centrum NATO s tou ideou, že by se tady sjížděli lidé z celé Evropy a dozvídali se o historii a významu NATO, což se naštěstí nerealizovalo, protože to byla naprosto zcestná myšlenka a díval se, že tam ten podíl je zatím v nějakém jednání a není příliš významný. Také si myslí, že to vybírání vstupného není špatnou myšlenkou, protože při tom počtu návštěvníků by se to určitě ekonomicky vyplatilo najmout vzápětí tu techniku. Při té příležitosti se díval, že hlavní cíl toho všeho je propagace významu NATO, o čemž on má vážné pochybnosti v souvislosti zejména s posledním děním. Jsou to naši spojenci v NATO, kteří se podíleli na tom, že některé stabilní země byly takříkajíc rozsekány a nyní v nich vládnou nejrůznější islamistické gardy. Je to v podstatě náš spojenec v NATO, který i přes svou ohromnou armádu a svůj v podstatě represivní režim tady pouští migranty do Evropy, které si nyní bude brát zpět a dostávat za to zaplaceno. Mohl by jmenovat celou řadu dalších věcí, ale nechce prodlužovat diskusi. Je to fajn ten letecký den; on tam nikdy nebyl už proto, že nedisponuje žádným majáčkem a jet ty čtyři hodiny by nevydržel při tom dojezdu do tak blízké lokality, ale myslí si, že by měli pořadatelé uvažovat třeba i o změně toho názvu. Sdělil, že mu to připadá, jak mu kdysi kdosi říkal, že snad nikde v těch bývalých socialistických zemích se třeba nevěšely ty různé vlaječky a ty blbiny všude po oknech na první máj a podobně, jenom v České republice, takže i proto si dělal tu rešerši o tom, zda se něco podobného jmenuje někde jako Dny NATO, a ne, zase jenom u nás. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi a udělil slovo Váženému pan zastupiteli Polákovi.

Vážený pan zastupitel Vladimír Polák (hnutí Ostravak) poprosil kolegy, aby politickou osvětu, pokud se třeba nejedná o tak důležité věci jako je Tibet, aby zanechali mimo toto jednání (všeobecné veselí v sále). Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Polákovi a udělil slovo Váženému pan zastupiteli Pivodovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Petr Pivoda, MBA, (ODS) poděkoval Váženému panu primátorovi a Váženému panu zastupiteli Juroškovi za klub ODS za krátké politické školení. Myslí si, že představa muzea Varšavské smlouvy nebo Dnů Varšavské smlouvy je tak bizarně roztomilá, že by snad neměla zapadnout. K samotnému vybírání vstupného poznamenal, že status té akce výběr vstupného vylučuje: jak už uvedl Vážený pan primátor. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému pan zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poznamenal směrem k Váženému Ing. Pivodovi, MBA, že on o Varšavské smlouvě vůbec nemluvil a doufá, že to ani v zápise nebude. Varšavskou smlouvu tady vytáhl Vážený pan Ing. Pivoda, MBA. Nicméně jeho vzpomínka je taková, že Varšavská smlouva, jíž byli kdysi dávno součástí, tak je třeba netáhla do Afghánistánu. Ale je to jen taková historická vzpomínka. (Velké vzrušení v sále, pozn. autora.)

(Poznámka: Záležitost s neoficiální účastí některých vojáků nebo i celých jednotek členských armád Varšavské smlouvy v operacích v Afghánistánu před rokem 1989 ať již se souhlasem nebo bez schválení velení této výše uvedené vojenské organizace je nicméně potvrzována mj. na základě svědectví konkrétních osob. Viz např. zde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) požádal o mírnění ambicí prezentovat na zasedání ZSMO politické názory. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Málkovi.

Vážený pan zastupitel MUDr. Tomáš Málek (hnutí Ostravak) pozdravil všechny přítomné a sdělil, že ačkoliv jej taková debata začínala bavit, tak se bude věnovat meritu věci a dotázal se Váženého pana zastupitele JUDr. Babky, zda jako zástupce hejtmana může říct, proč třeba kraj na tu akci nedá větší prostředky, protože příspěvek kraje se mu zdá, vzhledem k tomu, kde je ta akce a s jakým dopadem a dosahem organizována a prováděna, přece jenom docela malý. Vztáhl by to potom také samozřejmě k tomu, jestli se rozhodnou za nějakých okolností upravit výši té dotace či neupravit. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému pan zastupiteli Málkovi. Předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) poděkoval za slovo a krom jiného sdělil, že se přihlásil k tomu, že na úrovni Moravskoslezského kraje zásadně podporuje myšlenku uspořádání této akce jenom kvůli tomu, že on chodí na Dny Vzdušných sil Armády České republiky, nikoli na Dny NATO. Dále poznamenal, že těch 1.300.000 korun co dává Moravskoslezský kraj, je finanční částka, která jde do společnosti Jagello a je si třeba uvědomit, že celá akce se koná na Letišti Leoše Janáčka, což je letiště, které je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a i toto letiště se významně podílí na zajištění této akce a snižuje náklady pořadatelům.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Babkovi za jasnou odpověď a opět mu předal slovo.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) krom jiného doplnil, aby ti, kteří jezdí čtyři hodiny autem na Mošnov, využili nově otevřeného železničního spojení. Je to bezesporu pohodlná cesta na toto letiště a tímto by mu chtěl udělat trošku reklamu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za jeho slova a jelikož nebyly další příspěvky z řad ZSMO, tak sdělil, že se do diskuse dále přihlásil Vážený pan Ing. Zapletal. Předal mu slovo a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji), občan města Ostravy, řekl: „Dámy a pánové, dobrý den. Jednáte o žádosti o dotaci občanského sdružení Jagello 2000. Ta žádost je o 3 miliony. Město nemá peníze a dává jenom 2,2 miliony a žádost je na uspořádání akce zvané Dny NATO. Tato akce je ukázkou, jak se z malé nevýznamné akcičky za pomoci města, za pomoci občanů města z jejich peněz, udělá projekt se sta tisícovou návštěvností, což je skvělá věc. Bohužel je také ukázkou, tato žádost o dotaci, to je snad vlastnost většiny neziskovek. Vyplývá z toho, že cizích peněz není nikdy dost. Dáte jim prst a oni Vás prostě chtějí sníst celého. V této chvíli akce Dny NATO je akce, která je schopna se uživit sama. A nikdo neříká, že tomu tak není. Je schopna se uživit sama a je schopna se sama zaplatit i bez vybírání vstupného. Místo toho, aby pořadatelé byli vděčni, že město bylo u zrodu této myšlenky a u tohoto projektu, tak aby byli vděčni, tak spíš chtějí víc a víc a víc. Tento přístup se mi zdá hodně špatný. Já vím, že existuje studie o ekonomických dopadech pořádání této akce. Ty výstupy, které jsou z roku 2014 říkají, že návštěvníci utratili na Dnech NATO 120 milionů. Do státního rozpočtu se odvedlo přes 25 milionů a dopad na ekonomiku byl, jakoby se vytvořilo 122 pracovních míst. Pominu fakt, že tyto hodnoty byly vytvořeny na základě ankety mezi devíti sty návštěvníky z celkem dvě stě tisíc. Nějakým způsobem se to zprůměrovalo a vypadlo z toho nějaké číslo. Těch 120 milionů, které tam ti lidé utratí, to ale nejsou peníze, které by v těch peněženkách těch návštěvníků přibyly z ničeho nic. To jsou peníze, které tito lidé neutratí v ZOO, v divadle, v kině, v obchodech. Prostě si zvolí, že dneska jdou na Dny NATO, zaplatí to tam místo toho, aby šli někam jinam. Těch 25 milionů, které se odvedou do státního rozpočtu: je to hezká částka, ale je nutné si uvědomit, že náklady státu a veřejných zdrojů jsou podstatně větší. Nikdo totiž nepočítá, kolik peněz stojí samotná účast vojáků, policistů, záchranářů. Nikdo nepočítá, kolik, a dneska to zaznělo snad poprvé, že město Ostrava vyjma těch peněz, které posílá přímo pořadateli, tak má i další náklady s účastí. Nikdo neřeší, kolik peněz stojí zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti, kolik peněz do toho dávají okolní obce. Ano, je to skvělá akce ve smyslu propagace značky. Já nebrojím proti této akci. Naopak. Co mi přijde však za špatné, je, že skutečně tato akce schopná života i bez jakékoli dotace, prostě peníze pořád chce. Já kvituji to, co tady řekl pan primátor. Bylo by vhodné tu částku, když už zastropovat, když už ji teda nechcete zrušit úplně, zastropovat a nechat napevno. Neučme, prosím jakékoli neziskovky a jakákoliv tato sdružení, že si prostě můžou kdykoliv šáhnout do veřejných rozpočtů. Prostě dejte jim pevnou částku, ukažte jim, že prostě se nenecháte nějakým způsobem ne vydírat, to je špatné slovo, ale prostě nenecháte se vmanipulovávat do nějaké situace. Já jsem přesvědčen o tom, že i bez těch dotací, které občanské sdružení Jagello dostane, by ta akce byla uspořádána. A byla by uspořádána tady, protože v České republice přiznejme si, není žádná jiná lokalita, která by technicky zvládala tuhlenctu záležitost a tuhlenctu věc. Město Ostrava se má podílet z téměř dvaceti procent na celém tom rozpočtu: to mi přijde hodně zvláštní vzhledem k tomu, že většina těch návštěvníků z Ostravy ani není, protože Ostraváci už to dávno vzdali. Ty čtyři hodiny tam skutečně jezdit nechtějí. Většina akce se už koná mimo katastr města Ostravy a Ostrava tady působí jenom jako zázemí. Já vím, že o této dotaci už je rozhodnuto, aniž jste ještě hlasovali. Já vím, že je to prostě předjednáno. Já budu zvědavý jenom na zástupce komunistické strany, jestli schválí tuto dotaci a tím řeknou, že NATO je náš nejlepší přítel. Já jenom pouze chci, abyste si zvážili, jestli ty peníze uvolněné na tuto akci by nebylo vhodné použít někde jinde, případně zda by nebylo vhodné je nechat v peněženkách občanů. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Zapletalovi a předal slovo Váženému panu zastupiteli Pivodovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Petr Pivoda, MBA, (ODS) poděkoval Váženému panu primátorovi a upřesnil rozpočet, o kterém hovoří. Jeho skutečná výše je mnohem vyšší. Do něj totiž přispívají ti jednotliví účastníci a letová hodina bombardéru B-52 stojí 70 tisíc dolarů, takže když k nám přiletí dva bombardéry z Barksdale, tak ta násobilka je poměrně jednoduchá. A toto nepochybně vstupuje do neveřejné části rozpočtu té akce. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Pivodovi a předal slovo Váženému panu zastupiteli Šebestovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan zastupitel Ing. Zbyněk Šebesta (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Hovořil o pořádání akce a sdělil, že se nechce vyjadřovat jen k finančním otázkám. V souvislosti s bezpečnostní situací, kterou ráno minutou ticha vyjádřili spoluúčast obětem, které byly v Bruselu, si dovede živě představit, že to je ideální prostor pro uspořádání podobné akce extremistů v Ostravě: dvě stě tisíc lidí na jednom placu, perfektní způsob jak se tam dostat: ochrana téměř nulová. Myslí si, že pokud toto nebude zabezpečeno, tak ta akce by se pravděpodobně ani konat neměla. Poděkoval za pozornost. (Velký rozruch v sále.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu zastupiteli Polákovi a poprosil jej, aby přednesl své stanovisko.

Vážený pan zastupitel Vladimír Polák (hnutí Ostravak) řekl, že si myslí, že teroristé nemají v České republice zázemí v pomoci nějakých ghett nebo sta tisíců lidí. Dále poznamenal, že si myslí, že by na to mohl odpovědět zástupce policie, jestli začíná být nebezpečné pořádání takových jakýchkoli akcí, a že je to malování čerta na zeď.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Polákovi. Odpověděl, že zástupce Policie ČR pan policejní ředitel plk. Mgr. Dočekal na zastupitelstvu není přítomen. Omlouval se mu právě kvůli bezpečnostní situaci v Ostravě, nicméně souhlasí s názorem, který sdělil Vážený pan Polák. Dále řekl: „Nemalujme čerta na zeď. Věřme tomu, a tak to nepochybně je, že tyhlety akce jsou pod drobnohledem nebo jsou bezpečnostně řešeny. Je jasné, a to vědí všichni, že stoprocentní jistota není nikde a nikdy.“ Zopakoval, že registruje návrh na usnesení s úpravou od Váženého pana Ing. Hařovského, a to navýšit podporu na 2.600.000 korun.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) se mimo mikrofon dotázal, jaká byla původní částka.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil. Že si to opravdu nepamatuje. Proto se dotázal Váženého pana Mgr. Bayera, vedoucího kanceláře primátora, zda najde původní výši částky.

Vážený pan vedoucí kanceláře ostravského primátora Mgr. Michal Bayer odpověděl mimo mikrofon, že začínali na částce 2.600.000 korun a loni tu částku snížili na 2.340.000 korun.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zopakoval, že začínali na částce 2.600.000 korun, loni už tu částku o pět procent snížili a letos tu částku také navrhují snížit o pět procent. Dotázal se Váženého pana Ing. Hařovského, zda navrhuje dotaci navýšit na 2.600.000 korun.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) mimo mikrofon potvrdil svůj návrh na navýšení částky.

Vážený pan primátor nechal hlasovat o návrhu usnesení s úpravou dle návrhu Váženého pana zastupitele Hařovského, a sice o výši podpory v částce 2.600.000,- Kč. Hlasovalo 9 pro, 11 proti, 28 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl schválen. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 40 pro, 6 proti, 2 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0968/ZM1418/15.

***

Vážený pan primátor vyhlásil přestávku, která trvala od 11:26 hod. do 12:08 hod.

Během přestávky probíhala mj. debata mezi Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji) a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). Navíc Vážená žurnalistická legenda paní Ivana Lesková z iDNES.cz poprosila Váženého pana Ing. Zapletala o jeho názor k proběhlé diskusi ve věci NATO. Výsledkem byl později článek právě na iDNES.cz. – Vážený pan Mgr. Libor Čech, jenž zastupoval místní dobré sousedy ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela v Ostravě-Porubě, prodiskutoval s Váženým panem Mgr. Přepiorou své zklamání z postupů ostravských politiků a vůbec z vývoje politického dialogu s občany v Ostravě a s nevstřícnými kroky při neřešení faktických občanských podnětů. Z hlediska problému kolem parku u porubského kostela Vážený pan Mgr. Čech vyslovil přání, aby byli zastupitelé alespoň schopni vnímat celou situaci z padesáti procent z pohledu zdejších obyvatel. Vážený pan Mgr. Přepiora ocenil to, že se Váženému panu Mgr. Čechovi již porubští politici alespoň omluvili za veřejnou dehonestaci, kterou na něj v minulých měsících vyzkoušeli. Do diskuse se posléze připojil také Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, proslulý občanský aktivista, jenž v této věci navrhl korektní komunikační řešení. – Debata posléze také pokračovala tím, proč ZSMO stále odmítá zveřejňovat alespoň audio nahrávky ze svého veřejného jednání, které stejně pořizuje pro archivní účely a sepisování zápisu. Jenže občanům, kteří nejsou zastupitelé ZSMO, kopie takových zvukových souborů odmítá vydat. Je to opravdu velice podivné. – Posléze proběhla zajímavá diskuse s Váženým panem Ing. Zapletalem o koních, obecně o vzájemných mezilidských vztazích při chovu zvířat, vlastnictví majetku a vstřícném řešení možných konfliktních situací. – Vážený pan Hadaščok nst. navíc informoval přítomnou veřejnost o dalším postupu ve věcí vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Ostravě. – Vážený pan Ing. Novotný upozornil na praktické problémy, které zjistil ve znění jednacího řádu ZSMO a v netaktním přístupu místních politiků z hlediska přípravy diskuse k programovému bodu ZSMO č. 44.

***

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista, upozorňuje potleskem a slovy „začínáme“ po zaznění úředního gongu na to, že ZSMO již mělo zasedat: a přitom zatím stále nic. Většina zastupitelů ZSMO totiž ještě stále většinou dojídala vybrané lahůdky nebo popíjela lahodné nápoje připravené z veřejných rozpočtů mimo jednací sál ZSMO, zatímco občané na galerii pro veřejnost již dávno čekali na předem ohlášený začátek jednání ZSMO: Samozřejmě bez jakýchkoliv lahůdek nebo byť by i jen vody. Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný k tomu vtipně poznamenává, že si příště pro tyto situace donese na Vážené ZSMO vuvuzelu, aby si všichni uvědomili, že takto nelze postupovat, že jde o značně tristní postup volených zástupců lidu. Občané tedy zatím diskutovali o tom, jak někteří Vážení politici vůbec stíhají výkon ohromného množství svých veřejných funkcí, které s obrovskou oblibou kumulují. Svou výplatu však stíhají vždy. Vážený pan Mgr. Přepiora za všeobecného veselí v nadsázce humorně sděluje, že se asi Vážení ostravští politici nechali naklonovat. – Diskuse mezi lidmi na galerii pro veřejnost dále probíhá ve věci řady dalších témat včetně hodnocení tristního přístupu politiků k občanům a častých chyb zastupitelů při komunikaci s veřejností.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konečně zahájil projednávání bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“. Úvodem řekl, že si v tomto bodu dovolí už možná v této chvíli odpovědět Váženému panu Mgr. Přepiorovi, který tady ve svém vstupu před polednem argumentoval tím, že mu nebylo na minulém zastupitelstvu umožněno diskutovat. Řekl: Prosím Vás, diskuse, a potvrzuje to i stanovisko Ministerstva vnitra, které doporučuji oběma pánům si přečíst důkladně, ne jenom vytrhat z toho ty pasáže, které se jim hodí, jednoznačně říká, že diskuse, která samozřejmě v souladu se zákonem o obcích a Ústavou ČR je nicméně prakticky prováděna v souladu s jednacím řádem a jednací řád ZSMO jasně deklaruje, v jaký moment a v jakých souvislostech občan může diskutovat. Primárně, a já to rád připomenu, se diskutuje ke všem projednávaným bodům zařazeným na jednání ZSMO, a to tak, že se občan přihlásí do diskuse k projednávanému bodu, potom se tyto body předřadí. Potom je zvláštní tento bod, který zrovna v tuto chvíli začne, nazvaný „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, kdy má občan možnost vystoupit do diskuse i k jiným než projednávaným bodům na tomto zastupitelstvu. Bod, ke kterému chtěl v rámci minulého ZSMO vystoupit Vážený pan Mgr. Přepiora, se jmenuje Organizační a Různé (ve skutečnosti je to „Diskuse – Různé“, pozn. autora). V zásadě ani tam není vyloučena diskuse občana, ovšem pouze k bodům, které by v rámci tohoto bodu byly otevřeny nebo diskutovány. (Není to pravda; sám Vážený pan primátor v tomto bodu umožnil debatu jinému občanovi na libovolné téma a lidé se na ZSMO v minulosti také běžně k tomuto bodu vyjadřovali se svými podněty; není důvod, proč to zakazovat; Váženému panu Mgr. Přepiorovi však Vážený pan primátor neumožnil přednést ani jeho pětiminutový příspěvek, pozn. autora.) Vzhledem k tomu, že do tohoto bodu nikdo ze zastupitelů nic nevnesl, s ničím nezačal, žádný návrh tam nepadl, tak se Vážený pan Mgr. Přepiora ani žádný jiný občan neměl v zásadě v rámci tohoto bodu k ničemu co vyjádřit. Takže i z tohoto důvodu, možná nesrozumitelně, ale pokusil jsem se vysvětlit, proč nebylo Váženému panu Mgr. Přepiorovi uděleno slovo v rámci minulého ZSMO. Posléze Vážený pan primátor zahájil bod dotazy, připomínky a podněty občanů. Předal slovo Váženému panu Hadaščokovi nst., jenž se do diskuse přihlásil jako první v pořadí. Poprosil jej, aby vystoupil.

(Poznámka: Nezbývá než opět zopakovat, že tento právní výklad Váženého pana primátora neodpovídá skutečnosti, jelikož on sám v tomto bodu umožnil v minulosti občanovi diskutovat k tématu, které nebylo na programu ZSMO a to již mj. po změně jednacího řádu. Podrobnější výklad viz zde. Co brání Váženému primátorovi vyslechnou si občana v tomto bodu v délce příspěvku nepřesahujícím 5 minut? Nic. Možná pouze jen Ego. Svobodná diskuse limitovaná ústavními principy a zákonem o obcích včetně jednacího řádu ZSMO prostě je a nebo není. V rámci ZSMO bohužel často není. – Vážený pan primátor zkrátka během únorového jednání ZSMO na úplný závěr jednání ZSMO natvrdo zcenzuroval Váženého Mgr. Přepioru, jenž byl řádně přihlášen k diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“. Vážený pan Mgr. Přepiora stačil mj. doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura reagoval slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.“ – K podobnému neférovému kroku se Vážený pan primátor Macura snížil také při jednání Váženého ZSMO dne 22. 6. 2016, kdy řádně přihlášenému občanovi rovnou zakázal vystoupit se slovy: „Takže Vám to zakazuju! Děkuju. Končíme tento bod.“. Neopomněl mu sdělit z úrovně svého „velkopanského“ postavení, z pozice své Vážené veřejné funkce: Ty Vaše „pitomé příspěvky“, a nemusíte tak „pitomě tlachat“. Podrobněji v samostatném článku zde. – ZSMO se dokonce v dubnu 2016 rozhodlo, že ze svého programu raději úplně odstraní tradiční body „Diskuse – Různé“ a „Závěr“, kde by mohli občané vyjádřit svá stanoviska k tomu, co se v průběhu jednání ZSMO od rána odehrálo. Tak fikaní jsou ti ostravští politici – lišky jedny ryšavé.)

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Vážený pane primátore, Vážené dámy, Vážení pánové. V prvé řadě chci reagovat na to, co teďka vyslovil pan primátor. Abych to nezkreslil pokud možno, jedná se mi o to, že příliš moc mi to připomíná, jako kdybyste nám chtěl nasadit náhubek. Jsem rád, že jste to upřesnil, že tady v tomto bodu, u kterého tady teďka budu diskutovat, může se tu diskutovat na všechno. Já pochopitelně jsem tvrdě proti povinnému čipování.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) nepochopitelně přerušil Váženého pana Hadaščoka nst., vstoupil mu bezdůvodně/podivuhodně s rázným tónem v hlase do jeho příspěvku a upozornil ho, že v tomto bodu může diskutovat pouze pět minut. (Zřejmě tak chtěl dát Váženému občanovi/seniorovi na vědomí, jak si představuje svobodnou/necenzurovanou diskusi, pozn. autora.)

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) pokračoval slovy: „Ano, je mi to jasné. Pohlídám si to. Zatím: Teď se to rozběhlo. Fajn. Jediná věc, nebo ne jen jediná věc. Pan Přepiora mi přebral téměř všechno, co jsem chtěl říct já. Přesto musím říci jedno. Já jsem dostal dopis z Ministerstva vnitra. Není to podle mě žádná kachlichárna, jak to dříve byla. Byl to dopis z Ministerstva vnitra, četl jsem ho docela poctivě a jednoznačně bylo řečeno, že jsem byl poškozen a že zastupitelstvo nemělo právo mi, prostě došlo k porušení zákona o obcích. Jestliže mi někdo zalepí pusu na zasedání zastupitelstva tímto způsobem, že navrhne ukončit diskusi, která ani nezačala, nechci to radši nazvat. Každopádně, nejenom porušení zákona o obcích, jedná se i o porušení Listiny základní práv a svobod, což je součástí Ústavy. V Listině základní práv a svobod je celkem jednoznačně napsáno (ticho v sále, pozn. autora) – jenom bych rád jako pokračoval, dobře pane primátore. Ústava je nepřípustná (občan samozřejmě myslel, že takové jednání, které výše popsal: je nepřípustné; dialog s politiky by měl být v rámci ZSMO umožněn každému oprávněnému občanovi ke každému programovému bodu ZSMO v co nejširším rozsahu, pozn. autora). Todleto by mělo platit pro všechny občany a obzvláště pro ty zvolené, pokud se nepletu, momentálně je přítomných 51 zvolených zastupitelů a nestačím se divit, nikomu nevadí, tady toto, že se pošlapávají docela no ostrým způsobem lidská práva, že se porušuje Ústava. Seděl tady i pan policejní ředitel, bohužel před ním to říct nemůžu, většina tzv. hlídačů demokracie už odešla, takže nevím, zda v tom byl záměr nebo jakkoliv, každopádně znovu ostře protestuji proti tomu, co se tu odehrálo a rád bych slyšel jiný právní názor než (ten prezentovaný magistrátními právníky, pozn. autora). Bohužel považuju to za naprosto přesné: jedni právníci mají jeden názor, druzí právníci mají druhý názor. K umlčení mě rozhodně jste přiměl Vy, pane primátore, a nikdo neuznal za vhodné ani říci: je tam asi chyba, mohli jsme se splést. Ne. Todleto Vy neděláte. Takže jediný, kdo se tady omlouval, co jsem slyšel, byl pan Semerák, který se dokázal omluvit docela slušným způsobem a považuju to za fér. Rozhodně tady toto porušování lidských práv, cenzuru nenechám jenom tak. Budu se obracet na státní orgány, ať se to vyřeší, protože za chvilku byste nám opravdu nasadili náhubky. Mějte se hezky. Na shledanou (potlesk na galerii pro veřejnost, pozn. autora).“

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek a zároveň mu připomněl, že proto si dovolil ve svém předchozím vstupu doporučit, aby si Vážený pan Hadaščok nst. i Vážený pan Mgr. Přepiora přečetli to stanovisko Ministerstva vnitra celé, protože je to v něm zcela jasně řečeno a on si to opravdu z toho odnáší. Ujistil Váženého pana Hadaščoka nst., že si z toho opravdu odnáší poučení a to minimálně v tom bodu, že i Ministerstvo vnitra, které a on znovu zopakoval, že názorem Ministerstva vnitra oni v jiných věcech zcela pohrdají. (Slušný nesouhlas podložený právním rozborem a faktickými argumenty není pohrdání; tato záležitost již byla vysvětlena výše, pozn. autora.)

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) se dotázal Váženého pana primátora: Jak na to přišel.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že nebude s Váženým panem Hadaščokem nst. hrát chat. Nicméně on a Vážený pan Mgr. Přepiora neustále opakují, že vyhláška o čipování psů je protiústavní, protizákonná, mají to na všech webech a přitom ten samý orgán, jehož názorem se teď zaštiťují, opakovaně potvrdil, že ostravská vyhláška o čipování psů je plně v souladu se zákonem. Takže to je jedna rovina. Druhá rovina je, že samo Ministerstvo vnitra v tom posudku nebo v tom názoru, kterým se zaštiťují, zase naopak říká, citoval část stanoviska: „Na druhé straně považujeme za vhodné připomenout, že k problematice čipování jste vystoupil již v rámci programu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, teď to zkrátil a „řádný a nerušený průběh zasedání zastupitelstva je plně v rukou předsedajícího, který má bezpochyby možnost ovlivňovat vystoupení občanů tak, aby směřovalo z věcného i časového hlediska k projednávané problematice.“ Jinými slovy řekl, že on příště panu Hadaščokovi nst. a nikomu jinému neumožní vystupovat o věcech, které nesouvisí s projednávanou záležitostí v rámci daného bodu a nepřipustí, aby jeho diskusní příspěvek přesáhl hranici určenou jednacím řádem, protože to mu doporučuje ono stanovisko Ministerstva vnitra. Jinými slovy to, co na zastupitelstvu běžně předvádí Vážený pan Mgr. Přepiora, kdy v rámci bodu o „střevlíku obecném“ nám tady začne hovořit o „smart technologiích“, tak to od příště holt na tomto zastupitelstvu možné nebude. Jinak řekl, že respektuje jeho názor. Nikdo mu občanská práva neupírá a myslí si, že jeho názor na čipování psů všichni velmi podrobně znají. Nakonec neuplyne jedno jediné zastupitelstvo, aby buď on nebo Vážený pan Mgr. Přepiora se k tomu alespoň jednou ne-li dvakrát v rámci daného zastupitelstva nevyjádřili. Myslí si, že Váš názor je všeobecně znám. Samozřejmě jeho právo obrátit se na jakýkoli státní orgán je plně v jeho rukou, nicméně a je to ve stanovisku Ministerstva vnitra jasně uvedeno, stanovisko Ministerstva vnitra nemá žádný vliv na platnost či neplatnost usnesení předchozího zastupitelstva, vůči kterému jste se vyhraňoval. Dále sdělil, že více nemá potřebu se k tomu dále vyjadřovat. Posléze udělil slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Váženým úředníkům Magistrátu Statutárního města Ostravy, které vede Vážený pan Ing. Břetislav Glumbík z odboru dopravy a dále Vážené zastupující vedoucí odboru majetkového Bc. Marii Kučinské a Vážené Ing. Věře Rajnochové za jejich písemné odpovědi na dotazy občanů vznesené v rámci jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 17. února 2016. Když totiž politici odmítají občanům odpovědět, učiní tak za ně alespoň patřičné úřední osoby. Nezbývá než konstatovat: Nač pak ovšem ty naše politiky máme, že? Velice oceňuji, že nebylo dokonce nutné ani vznášet otázky v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Samy patřičné úřední osoby v rámci respektu k principům dobré veřejné správy přistoupily k činu, prohlédly si zápis z jednání Váženého minulého zastupitelstva a iniciativně odpověděly. Jsem velmi rád, že se konečně zřejmě opravdu mění v Ostravě alespoň v něčem teď před volbami věci k lepšímu. Pouze dodám: V rámci úspory financí z veřejných rozpočtů jde zasílat tyto odpovědi emailem. Nyní poprosím Váženého pana radního Semeráka, aby seznámil Vážené zastupitelstvo se svým komentářem k jemu doručenému návrhu řešení ze dne 5. února 2016 ve věci diverzifikace platebních a identifikačních prostředků občanů cestujících v ostravské hromadné dopravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu. Výše uvedené řešení zpracoval dle Vaší veřejné nabídky ke spolupráci Vážený pan Mgr. Radek Přepiora za přispění Strany svobodných občanů (Svobodní) díky odborné, vstřícné a pro-bono konzultaci s váženým panem Ing. Josefem Novotným, dopravním specialistou, členem Svobodných a odborné dopravní komise na Praze 12 tak, aby se podařilo osvobodit občany od „motivačně vnucovaného“ tzv. jedině správného řešení s názvem ostravská čipová karta ODISka. V médiích proběhly již totiž zprávy, že mají být navíc rušeny v ostravské MHD papírové jízdenky. Nic takového jsme ale nenavrhovali. Dále bych rád dementoval některé domněnky, které jste zde na minulém jednání Váženého zastupitelstva sdělil. Ubezpečuji Vás, že jsem zatím nikdy nefiguroval na žádné kandidátce politického uskupení a nemohl jsem tedy ani neúspěšně kandidovat do zdejšího Váženého zastupitelstva. Víte pane doktore, já si Vás vážím jako člověka, odborníka i politika, protože jsem Vás pozorně sledoval, když jste zde ještě působil v opozici. Občané měli díky Vaší poctivé opoziční politické práci naději, že mají volby a politika ještě vůbec nějaký smysl po tom všem, co jsme tady mohli od bývalé koalice vidět včetně cenzury apod. Na webu Necipujtenas.CZ jsme o Vás psali. Jste tedy jistě moudrý člověk, který dokáže, ovšem pokud chce, uchopit daný problém nejen odborně, nýbrž i politicky a hledat ve vzájemném dialogu pro všechny strany přijatelné řešení, mj. dle pevných filosofických mantinelů. A o to samozřejmě jde v jakékoliv volené veřejné funkci již jen z důvodu odpovědnosti k voličům a názorové konzistentnosti. Prosím o pochopení: Z těchto pozic Vám byl také výše uvedený materiál předložen. Děkuji. Dále prosím Váženého pana primátora Macuru: Korigujte prosím informaceVáženého únorového zastupitelstva roku 2016, kdy jste řekl, že jsem byl letos přítomen na nějaké schůzce u Vážené paní náměstkyně Šebestové. Já jsem na žádné takové schůzce nebyl. Váženou paní náměstkyní jsem také nebyl informován o tom, co se na nějaké schůzce odehrálo a zda bude nebo nebude novela tzv. čipovací vyhlášky předložena na březnovém či dubnovém zastupitelstvu. Děkuji Vám. Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzu prosím, aby se nyní vyjádřil k tomu, když na jednání Váženého zastupitelstva ze dne 17. 2. 2016 podle zápisu sdělil, cituji: „Doporučil, zda by neměli jít stejnou cestou do budoucna, kde by se mohli na otevřenějším fóru, nesepjatí tím, že se různí občané dvě hodiny baví tím, jak jim zdržují jednání zastupitelstva svými neustále opakujícími se připomínkami, dostat k těm podstatným otázkám.“ Konec citace. Poprosil bych Váženého pana zastupitele Palyzu, a není to prosím vůbec nic osobního, ta věta prostě zazněla, aby byl tak laskav a vysvětlil třeba svým voličům, proč si to myslí a zda by raději lidé neměli vůbec chodit diskutovat se svými zastupiteli. Děkuji. Závěrem Vám všem přeji radostné Velikonoce. Pro řadu občanů jde o vůbec ty nejdůležitější svátky v roce, které přinášejí naději na definitivní porážku zla v našem světě pro všechny lidi dobré vůle. Děkuji Vám za pozornost.“ Závěrem Vážený pan Mgr. Přepiora poukázal na to, že se přesně vešel do pětiminutového mantinelu, který stanovil jednací řád ZSMO pro občanské diskusní příspěvky.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek a sdělil, že v příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory zazněly tuším otázky na tři osoby. Nechá na nich, zda budou či nebudou chtít odpovědět: Udělil slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) pozdravil všechny přítomné a sdělil, že je jednou z těch tří osob. Odpoví pouze na část věcnou. Myslí si, že část politická nebo osobní na zastupitelstvo nepatří. Odpověděl, že podnět Váženého Mgr. Přepiory dostal, dokonce jej četl a musí říct, že v něčem je podnětný, na druhou stranu si dovolí vytknout trochu štábní kulturu a přehlednost, protože to nebylo úplně jednoduché. V každém případě a zcela vážně řekl, že podnět studoval a hodlá některé věci dále konzultovat s lidmi, kteří samozřejmě kyberbezpečnosti apod. více rozumí. Osobně si dovede představit a byl by docela rád, kdyby dokázali iniciovat dejme tomu v průběhu měsíce dubna i společné jednání a mohli si ty věci věcně vyříkat a nemuseli, pardon že to řekne: obtěžovat fórum, které možná daná problematika tolik nezajímá. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Jak se situace posléze vyvíjela: To lze sledovat například v článcích zde, zdezde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi a předal slovo Váženému panu zastupiteli Palyzovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Lumír Palyza (ČSSD) poděkoval za podnět Váženému panu Mgr. Přepiorovi a Straně svobodných občanů (Svobodní) a sdělil, protože Vážený pan Mgr. Přepiora strašně drmolil (vliv pětiminutového limitu na svobodnou diskusi; občan musel časově zvládnout přednést všechny důležité body; příspěvky Váženého pana Mgr. Přepiory jsou již tradičně k dispozici v písemné podobě na magistrátním organizačním oddělení ještě před začátkem jednání Váženého ZSMO; každý zastupitel si je může včas vytisknout nebo zobrazit na svém monitoru; pozn. autora), že nezachytil jeho řeč. Podívá se do zápisu a zváží, zda Váženému panu Mgr. Přepiorovi odpoví. Omluvil se mu. Vážený pan Mgr. Přepiora citoval některé věci, které nemá před sebou, takže by reagoval později. Ještě jednou poděkoval za podnět.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Palyzovi. Dále řekl, že tou třetí osobou, která byla tázána, byl on. Pokud si dobře vzpomíná, byl tázán na to, aby vysvětlil, zda Vážený pan Mgr. Přepiora byl či nebyl na nějaké schůzce u Vážené paní náměstkyně Mgr. Šebestové k čipování psů. Odpověděl, že Vážená paní náměstkyně bohužel zdravotně zkolabovala, takže už se neúčastní dalšího jednání zastupitelstva, nicméně on když pátrá v paměti, informovala ho, že měla tuto schůzku s Váženým panem Hadaščokem nst. On ty dva Vážené pány tak trochu bere ve dvojici, takže asi automaticky předpokládal, že tam byl taky Vážený pan Mgr. Přepiora. Pokud tam nebyl, tak se Váženému panu Mgr. Přepiorovi upřímně omlouvá. Dále předal slovo Váženému panu M. M., občanovi města Ostravy, který se přihlásil jako třetí do diskuse k tomuto bodu s diskusním příspěvkem pod názvem „Jen dvě otázky“.

Vážený pan M. M. řekl: „Přesně tak pane primátore. Nebudu zdržovat. Jen dvě otázky. Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice. Otázka č. 1 je, stále jsem nedostal odpověď na můj požadavek přednesený 20. 1. 2016 tady na zastupitelstvu, i když jsem dostal už odpovědi na věci, na které jsem se ptal později. Otázka č. 2. Ve vztahu k tomu, co se stalo v Bruselu, bych se chtěl zeptat: Co se ještě musí stát, aby politici přestali žvanit a začali něco dělat. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za jeho příspěvek a odpověděl, že co se týká té první otázky, nevybavuje si, jestli opomněli odpověď na nějaký podnět z jednání ZSMO. Prověří zápis, kde by nepochybně měli najít jeho otázku. Pokud ne, kontakt na něj pan M. M. má a on bude rád, jestli mu osvěží paměť. Určitě v tom není záměr, protože ví, že zpravidla dotazy odpovídají. Na otázku, co se musí stát, aby politici přestali žvanit a něco začali dělat, odpověděl, že možná dobrým nápadem je, aby nemuseli třeba na zastupitelstvu celý den sedět, aby měli čas taky na práci. Je to samozřejmě taky filozofická otázka, která je věcně možná určena někam jinam než na ZSMO. Ujistil Váženého pana M. M., že i v rámci měřítek tohohle nijak malého, ale přece jenom města, se otázkám bezpečnosti věnuje vysoká pozornost a i z rozpočtu města na rok 2016 je poměrně značné navýšení prostředků v řádu desítek milionů korun právě na zvýšení bezpečnosti ve městě ve smyslu podpory všech složek integrovaného záchranného systému. Je to věc na delší debatu. Rád mu při nějaké osobní schůzce případně ty věci vysvětlí. Zopakoval, že tu první otázku si projde, nebo pokud mu ji osvěží emailem, rád na to odpoví. Konstatoval, že vyčerpali všechny otázky, které byly uplatněny v rámci tohoto bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ a můžou se vrátit k projednávání záležitostí, které byly předřazeny ostatním bodům programu na základě vznesených přihlášek občanů.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil začátek projednávání bodu programu ZSMO č. 44: Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava. Dále udělil slovo Váženému panu náměstkovi Rigerovi a poprosil jej, aby se ujal slova.

Vážený pan náměstek ostravského primátora Ing. Břetislav Riger (hnutí Ostravak) pozdravil všechny přítomné. Uvedl, že 10. února 2016 obdrželi petici občanů bydlících v oblasti ulice Jurečkova proti plánované zástavbě pozemků v centru města. V podstatě tím, že minulé zastupitelstvo bylo několik málo dní po obdržení petice, tak pouze oslovili ty občany a sdělili jim jménem Váženého pana primátora, že budou informováni až po tomto zastupitelstvu. V materiálu je zpracována odpověď, kterou zpracovával útvar hlavního architekta s tím, že při tom zpracování té odpovědi se drželi dvou základních premis, a to, že v podstatě rozhodnutí v územním řízení je věcí státní správy, a že obec je účastník územního řízení a tato pravomoc je v tomto případě delegována na Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. V tomto duchu bylo petentům odpovězeno. Dále oznámil, že by rád předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) krom jiného sdělil, že obecně z petičního práva vyplývá: jestliže petice doputuje k nějakému orgánu, který není věcně příslušný, že petici postoupí tomu, komu patří. Z toho dopisu, který je formulován tak, že se odkazují petenti na to, aby se obrátili na městský obvod, vyplývá, že by měli tu martyrii znova opakovat. Doporučil, aby usnesení bylo změněno a bylo formulováno v tom smyslu, že ZSMO postupuje Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tu petici přímo k vyřízení.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za námět a sdělil, že nemá žádný problém s tím, aby byl dopis přeformulován, nicméně petenti podle informací, které má, se obrátili současně jak na ZSMO, tak i na městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Nakonec to vyplývá i ze znění dopisu těch petentů, kde se obracejí jak na ZSMO, tak i na obvodní zastupitelstvo. Zopakoval, že není sebemenší problém text toho dopisu upravit ve smyslu připomínky Váženého JUDr. Babky. Věří, že ani Vážený pan náměstek primátora Ing. Riger nebude nic v dané věci namítat. Dále vyzval členy ZSMO k další diskusi. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím o zodpovězení níže formulovaných dotazů k tomuto bodu jednání Váženého zastupitelstva. Petice občanů z Jurečkovy ulice v Moravské Ostravě protestuje proti zamýšlené stavbě tzv. polyfunkčního domu na soukromém pozemku, který navazuje na zdejší malý kousek zeleně za ČSOB. Z navrhované písemné odpovědi Váženého pana primátora adresované Váženým petentům není zřejmé, co si mají občané představit pod pojmem polyfunkční dům. Bude to zajímavá prosklená budova v moderním stylu. To je jasné. Jenže k jakému konkrétnímu účelu bude tato stavba sloužit, jaké firmy tam mají sídlit apod. Jaké dopady bude mít tato stavba v praxi na občany z této ulice a okolí? Jaké kompromisní řešení bylo občanům navrženo? Kdo s dotčenými občany a jak jednal? Jednal s nimi někdo vůbec a nebo bude jejich petice smetena ze stolu pouhým dopisem a hlasováním v zastupitelstvu a následným odesláním písemné odpovědi? Za normálních okolností by tomu mělo být tak, že vlastník dotčené nemovité věci se bude pokoušet opakovaně lidem, dobrým sousedům, vysvětlit přínosy novostavby, aby je získal pro svůj záměr. Pokud však opět někdo pouze rozhodne bez seriózního jednání a přesune opakované pokusy o dialog na městský obvod, pak se nelze vůbec divit tomu, že může vzniknout mohutná protestní akce podobná tomu, co se dělo kolem Vědeckotechnologického parku v Porubě. Takže já prosím, aby se k dané záležitosti Vážené zastupitelstvo nyní vyjádřilo. Děkuji Vám. Zároveň bych oponoval tezi, kterou budu citovat z vyjádření Váženého pana primátora Tomáše Macury z Vám dnes předložené dokumentace k právě projednávanému bodu. Cituji: „Mají-li se města rozvíjet, nemohou tak činit na úkor zástavby volné krajiny ve svém extravilánu a musí pro novou zástavbu přednostně využívat svého již zastavěného území, včetně proluk a volných doposud nezastavěných pozemků.“ Konec citace. Samozřejmě Statutární město Ostrava disponuje velmi rozsáhlým katastrem a řadou obvodů se specifickými podmínkami, venkovským charakterem a různými tužbami a přáním svých občanů. Vše se netočí a nikdy nebude točit kolem centra města, i když to tak mnohdy vypadá. Uplatňováním výše uvedeného názoru Váženého pana primátora, který se hodí na hustě zastavěnou aglomeraci, pak totiž dochází k napomáhání vylidňování Ostravy například v těch obvodech a případech, kdy chtějí lidé stavět rodinné domy na svých soukromých pozemcích v krásné přírodě pryč od ostravského přetechnizovaného, přečipovaného a všudypřítomnými kamerami, zákazy, příkazy obleženého centra Ostravy, když mají v obvodech navíc plnou podporu svých sousedů a nikdo zde proti tomu neprotestuje. Přesto ani tak stavět díky špatnému politickému rozhodnutí nemohou. Loni jste zde byli s některými konkrétními příběhy lidí seznámeni. Navíc všichni víme, jak se mnohdy ostravské obvody staví k žádostem občanů o vstřícné vyjádření ke stavbám rodinných domů a jejich připojení na silniční síť. Výstižně to zhodnotil ve svém materiálu 17. února 2016 už dokonce i Vážený odbor sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu, který spadá do gesce váženého pana náměstka Mgr. Michala Mariánka z hnutí Ostravak, kterého tímto srdečně zdravím. Cituji: „V případě, že se jedná o využití pozemku či stavby v majetku města, ale svěřených do správy městskému obvodu, dochází v některých případech k vydání nesouhlasného stanoviska dotčeného městského obvodu k uvedeným záměrům či opatřením, přičemž uváděné důvody negativního postoje jsou sporné, méně závažné nebo neexistují.“ Konec citace. Prosím tedy o zodpovězení mých dotazů. Ignorování mého podnětu by bylo nedůstojné Váženého zastupitelského sboru. Zároveň pouze na závěr dodám, že ty materiály zveřejněné na (městském) webu rozhodně neodpovídají zákonu o ochraně osobních údajů. Když se podíváte, tak tam jsou jména, rodná čísla, prostě je to velmi podivné. Děkuji za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek a předal slovo Váženému panu zastupiteli Kolaříkovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel Ing. František Kolařík (ODS) pozdravil všechny přítomné. Obrátil se na Váženého pana Mgr. Přepioru se svou prosbou: Řekl mu, že než je bude na zastupitelstvu opět zahrnovat svými květnatými výroky a poučováním o důstojnosti či nedůstojnosti jednání zastupitelstva ve vztahu k jeho podnětům, že by bylo dobré, kdyby si nastudoval alespoň základní právní předpisy, kterými se v tomto státě řídí povolování staveb. Pokud by se na to vrhl, tak by zjistil, že zastupitelstvo města není v pozici, kdy by mohlo komukoliv ukládat, zda se dotyčná stavba má nebo nemá povolit. (Nic takového Vážený pan Mgr. Přepiora ve svém příspěvku neřekl. Jeho projev byl mj. primárně zaměřen na tristní způsob jednání s Váženými petenty a poměrně smutnou praxi vyřizování každé petice, kterou lidé na ZSMO pošlou, pozn. autora.) Stavbu povoluje stavební úřad, co by nezávislý orgán, který vykonává státní správu v přenesené působnosti; je pouze organizačně součástí buď magistrátu města, nebo příslušného úřadu městského obvodu a pozici účastníka řízení v rozsahu samostatné působnosti města vykonává zastupitelstvo městského obvodu, jak mu bylo řečeno. (Bohužel praxe ukázala, že jsou tyto jednotlivé úřady propojeny s politickým vedením některých městských obvodů, takže se jednomu stavba povolí a druhému za stejných podmínek nikoliv. ZSMO se nemůže zříci odpovědnosti za svůj majetek, který pouze svěřilo městskému obvodu do správy. Viz např. zpráva Úřadu veřejného ochránce práv k podobné situaci v Ostravě, pozn. autora.) Pokud stavebník chce postavit stavbu, tak musí mít příslušný právní vztah k pozemku, což pokud tím stavebníkem je vlastník pozemku, je splněno, stavba musí být v souladu s územním plánem s dalšími vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Pokud se ke stavbě vyjadřují tzv. účastníci řízení, což v drtivé většině jsou majitelé sousedních staveb a pozemků, tak jejich nesouhlas není primárně důvodem k tomu, aby stavba nebyla povolena. (Nicméně proč s těmi lidmi politici nejednají, nesnaží se jim vysvětlit prospěšnost stavby nebo naopak jim trpělivě nevysvětlují důvody, proč by se zde stavět nemělo? Proč jednat z pozice síly, zákona a nikoliv vstřícného politického snažení o dosažení oboustranně výhodného kompromisu tzv. „win/win“? O to přeci v podobných záležitostech jde. Komu prospěje, že se další občanská petice shodí bez podrobného dialogu s lidmi z formálních důvodů jen tak ze stolu? pozn. autora.) Je to pouze podklad k tomu, aby stavební úřad jejich připomínky vyhodnotil. Pokud je shledal důvodnými, aby se jimi zabýval, pokud je neshledá důvodnými, není důvod, aby stavbu nepovolil. Nezná postavení účastníků petice, ale pokud nejsou vlastníky nemovitostí v sousedství této zamýšlené stavby, tak ani sami o sobě postavení účastníků řízení nemají. Tohle to mají skutečně pouze vlastníci. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Kolaříkovi za jeho příspěvek a předal slovo Váženému panu Ing. Rigerovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan náměstek ostravského primátora Ing. Břetislav Riger (hnutí Ostravak) doplnil Váženého pana zastupitele Ing. Kolaříka, poděkoval mu za to, že řekl velkou část z toho, co chtěl sám vyslovit. Řekl, že v podstatě Vážený pan Mgr. Přepiora úplně opomíjí právo toho majitele toho pozemku. (Samozřejmě Vážený pan Mgr. Přepiora výše nikde nic takového neřekl; právo majitele pozemku stavět nezpochybnil. To přeci naopak často dělají přísné předpisy a byrokraté. Tady jde o to, že dobrý vlastník a stavebník se bude snažit vstřícnými kroky získat na svou stranu všechny dobré sousedy v dané lokalitě, aby se přesně takových petičních akcí vyvaroval. Bohužel často nevhodná komunikace pak přispívá k tomu, že se lidé vůči těmto akcím bouří, pozn. autora.) To je to důležité. Neví, jestli majitelem pozemku je také občan Ostravy, ale vyzval Váženého Mgr. Přepioru, aby si představil a vžil se do situace, kdyby on byl majitelem toho pozemku. Ten člověk má právo, má nějaký záměr s tím pozemkem, má právo stavět. Tím nic neobhajuje a nic nechce říct, ale proto tady existuje to řízení, které existuje, a proto je nezávislé. (Viz informace výše k příspěvku Váženého pana zastupitele Kolaříka: Bohužel často nezávislé není, pozn. autora.) To, že by Vážený pan náměstek, nebo kdokoli z městské Rady měl vstupovat do toho řízení, to je první věc, proti které by měl Vážená pan Mgr. Přepiora bojovat. (Nejde přeci o vstup do vlastního řízení. Jde o pomoc lidem při komunikaci tak, aby se podařilo daný problém vstřícně vyřešit, když už ta petice vznikla. Evidentně tam problém byl. Politici, zastupitelé jsou zde od toho, mj. dle svého zastupitelského slibu, aby dokázali problémy s lidmi komunikovat a pokoušeli se je vstřícně řešit. To, že spoléhají na byrokraty, kteří často nedokáží v přísně střeženém a zákony svázaném prostředí daný problém kompromisně uchopit, pak vede k neskutečné frustraci občanů, voličů. Viz opět výše zmíněná zpráva Úřadu veřejného ochránce práv občanů, pozn. autora.) Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu náměstkovi za jeho příspěvek. Dále sdělil, že Vážený pan Mgr. Přepiora má bohužel ten vzácný dar ten příspěvek vždycky formulovat tak, že jakýkoli dotaz, který je v něm možná skryt, se ztratí a on si ho skutečně nepamatuje. (Všechny příspěvky jsou v původní podobě, která se však může v průběhu vývoje debaty změnit, většinou předem uloženy v písemné podobě u magistrátních úředníků, kteří zajišťují organizaci ZSMO a Vážený pan primátor si je může kdykoliv nechat předem k danému bodu vytisknout nebo zobrazit na svém počítači, pozn. autora.) Nicméně zachytil tam nějakou poznámku, která srovnává tuto situaci s debatou o rozšíření Vědeckotechnologického parku v areálu Myslivna. Vážený pan Mgr. Přepiora ji použil ve smyslu, že se snad nediskutuje nebo podobně. On si naopak myslí, že v případě projektu rozšíření VTP mají zcela otevřené hledí. Diskutovali několikrát, vedou zcela otevřenou diskusi s občany o všech možných alternativách umístění. Dokonce z městských peněz podporují projekt, který sleduje studii alternativního umístění realizace tohoto projektu, takže pokud bere tento projekt jako příklad údajné nekomunikace města s občany, tak je úplně vedle. Ostatní otázky bohužel zapomněl. (Vážený pan primátor si vyložil poněkud jednostranně příspěvek Váženého pana Mgr. Přepiory. Naopak přeci právě případ Vědeckotechnologického parku ukázal, že to jde správně komunikovat s občany, pokud se lidé ozvou a protestují a politici cítí, že to je vážný problém, ale v případě petice z ulice Jurečkova k takové vstřícné komunikaci tehdy ještě evidentně nedošlo. Vážený pan primátor již byl asi unaven a proto zřejmě špatně uchopil příspěvek Váženého pana Mgr. Přepiory. Stát se to může každému. Jednání je prostě občas náročnější než obvykle, pozn. autora.). Vážený pan primátor dále předal slovo Vážené radní/zastupitelce Mrózkové Heříkové.

Vážená radní/zastupitelka Mgr. Marcela Mrózková Heříková poděkovala Váženému panu primátorovi za jeho příspěvek a řekla, že by ji zajímalo, zdali se občané z Jurečkovy ulice obrátili na pana Váženého Mgr. Přepioru, aby za ně vystoupil. Už jednou vystoupil za všechny občany Ostravy, za občany města Třince, takže vlastně veškeré petice už by mohly být směřovány k Váženému Mgr. Přepiorovi a on jim je bude za všechny tlumočit. Poděkovala za pozornost.

(Poznámka: Vážení petenti se na Váženého pana Mgr. Přepioru neobrátili se svou prosbou o tlumočení svých názorů. Vážený pan Mgr. Přepiora neřekl, že hovoří za tyto občany nebo občany města Třince. On se přeci naopak Váženého ZSMO ptal, zda tak učinili Vážení zastupitelé z pozice svých volených/veřejných/politických funkcí, protože měli o těchto vážných věcech hlasovat a tedy si měli pořádně vše nastudovat. Pokud se s lidmi vstřícně, slušně a korektně nejedná, pak se samozřejmě sami občané snaží na takovou chybu své zastupitele upozornit. Jestliže si toho ale oni nejsou vědomi: Je to pak opravdu smutné.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl, že oceňuje, jak se všichni snaží argumentovat a že si myslí, že Vážený pan Mgr. Přepiora je velmi inteligentní člověk a on ví, že používá argumenty jednou takové, jednou onaké, plné vnitřních rozporů. On to ví. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Díky příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory se nepochybně podařilo rozproudit velmi podnětnou diskusi, která by bez toho ani nebyla vedena. Opět se mohli občané/voliči v praxi přesvědčit: Kdo zastává jaké názory, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi za jeho příspěvek. Vyzval k tomuto bodu ještě jednou Vážené ZSMO k diskusi. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak již chtěl dát nechat hlasovat o navrženém usnesení. V tom se z galerie pro veřejnost ozývá mohutný hlas Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného: „Je tam přihláška!“ Vážený pan primátor se zarazil. Ulekl se, že opět tak, jako se mu to již v minulosti opakovaně stalo, zase zapomněl na občana přihlášeného k diskusi. Několikrát se omluvil Váženému panu Ing. Novotnému, že to rozhodně nebyl úmysl. Udělil mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista, řekl: „Vážení přítomní. Z úvodního slova pana předkladatele jsem s prominutím zmatený. Pan předkladatel říkal, že úřední řízení náleží magistrátu i obvodu. To podle mě není vůbec pravda. Podle mých informací územní řízení je čistě na magistrátu, čili tam odkazování na obvod není na místě a v této souvislosti se ptám, zdali na tu akci vydal magistrát územní rozhodnutí. Už v tom materiálu zpracovaném panem architektem města chybí tohle to základní sdělení, jestli vůbec na tu akci územní rozhodnutí vydáno je nebo není. Jestli na to územní rozhodnutí vydáno není, tak ti petenti se nemají čeho obávat, protože obvodní úřad nebude moct vydat stavební povolení. Proč jste tohle to tam do toho materiálu nedali? To je otázka. První otázka je, jestli odbor stavebně správní magistrátu vydal územní rozhodnutí a druhá otázka je, jestli jste na dnešek s prominutím pozvali ty petenty, aby přišli. A další věc. Slyšel jsem tady pana Jurošku, že se tady vyhrožuje Ministerstvem vnitra. Já se divím, že se neozval třeba pan JUDr. Babka nebo nějaký právník z magistrátu, který by vysvětlil zastupitelům, že angažovanost odboru dozoru a kontroly veřejné správy má i podle zákona o obcích Ministerstvo vnitra. Čili to máte už dávno vědět, proč se lidi s těmito věcmi obrací na Ministerstvo vnitra. Protože mají právě tento odbor dozoru a kontroly. Tak bych prosil o ty dvě odpovědi. Zdali bylo vydáno územní rozhodnutí, proč to nebylo napsáno přímo do toho materiálu; předešlo by se spoustě dalším nejasnostem, a zdali byli petenti přizváni. Děkuji Vám za trpělivost se mnou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za jeho příspěvek a předal slovo Váženému panu Ing. Rigerovi.

Vážený pan náměstek ostravského primátora Ing. Břetislav Riger (hnutí Ostravak) se ohradil proti tomu, co v úvodu řekl Vážený pan Ing. Novotný. On řekl, že obvod je účastníkem územního řízení v pozici obce tak, jak to vyplývá ze stavebního zákona. Tzn. neřekl, že o tom rozhoduje obvodní stavební úřad a stavební úřad Magistrátu města Ostravy. Obvod je v roli účastníka územního řízení. Druhá otázka byla, zda bylo vydáno územní rozhodnutí. Není si úplně jistý, ale myslí si, že nebylo. (Vážený pan Ing. Novotný reagoval, že tím je to tedy vyřešeno, pozn. autora.) Nicméně by řekl, že účastníci řízení budou informováni obvyklou cestou tak, jak to stavební úřad dělá. V tomto případě si myslí, že městu nějakým způsobem nepřísluší, aby předbíhali to, než to dojde oficiální cestou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za odpověď. Sdělil, že si myslí, že v ní Vážený pan Ing. Novotný našel odpovědi na ty své dvě otázky. Do diskuse si nikdo další nepřihlásil. Proto dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 45 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0969/ZM1418/15.

(Poznámka: Vážený pan Ing. Novotný sdělil přítomné veřejnosti na galerii, že se občané dané novostavby zatím nemusí bát, jelikož podle jeho dobře informovaného magistrátního zdroje bylo řízení pozastaveno a uzemní rozhodnutí tedy nebylo vůbec vydáno. – Vážený pan Mgr, Přepiora zároveň poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za jeho příspěvek a podporu, za vyjasnění celé věci.)

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Mgr. Libor Čech, zástupce místních dobrých sousedů z Ostravy – Poruby ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela

Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ

Text prohlášení k jednání ostravského 15. ZSMO (23. března 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-23-3-2016.pdf


 28. června 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZE DNE 17. ÚNORA 2016.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou a necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schváleni programu“, „5 Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“, „6 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „29 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“, „35 Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“, „38 Zprava o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015“, „Diskuse – Různé“ aj.

Sedmnáctého února 2016 došlo k dalšímu prohloubení neústavních/nezákonných cenzurních zásahů ostravských politiků, kteří za tím účelem dokonce pověřili patřičné městské činovníky zpracováním podivuhodného právního výkladu: ten měl výše uvedené nezákonné praktiky ZSMO z října 2015 a v průběhu roku 2016 obhájit. Vážený pan ostravský primátor Tomáš Macura (zvolen na kandidátce hnutí ANO) posléze dokonce odeslal se svým podpisem takový výklad tristně schválený ZSMO samotnému zcenzurovanému občanovi Hadaščokovi nst.: rovnou doporučeně až domů. Učinil tak i přes to, že byl Váženým Mgr. Radkem Přepiorou (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) vyzván, aby něco takového nedělal už jen kvůli citlivé otázce kolem odkazu Váženého pana otce dotčeného občana Hadaščoka nst. a toho, co mu minulý totalitní režim všechno provedl. Vážený pan primátor Macura na to nedbal. Posléze dokonce také hlasoval pro odstranění z programu ZSMO městskou Radou schváleného bodu č. 35, ke kterému byl opět řádně přihlášen Vážený občan Petr Hadaščok nst. a taktéž Vážený Mgr. Radek Přepiora, kterým tak zase znemožnil přednést jejich pečlivě připravené diskusní příspěvky k danému bodu. Vážený pan primátor si ještě neodpustil na úplný závěr jednání ZSMO natvrdo zcenzurovat Váženého Mgr. Přepioru, jenž byl řádně přihlášen k diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“. Vážený pan Mgr. Přepiora stačil mj. doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura reagoval slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.“ – K podobnému neférovému kroku se Vážený pan primátor Macura snížil také při jednání Váženého ZSMO dne 22. 6. 2016, kdy řádně přihlášenému občanovi rovnou zakázal vystoupit se slovy: „Takže Vám to zakazuju! Děkuju. Končíme tento bod.“. Neopomněl občanovi sdělit z úrovně svého „velkopanského“ postavení, z pozice své Vážené veřejné funkce: Ty Vaše „pitomé příspěvky“, a nemusíte tak „pitomě tlachat“. Podrobněji v samostatném článku zde. – ZSMO se dokonce v dubnu 2016 rozhodlo, že ze svého programu raději úplně odstraní tradiční body „Diskuse – Různé“ a „Závěr“, kde by mohli občané vyjádřit svá stanoviska k tomu, co se v průběhu jednání ZSMO od rána odehrálo.

Ministerstvo vnitra České republiky však naštěstí odmítlo podobné cenzurní zásahy dále tolerovat. Již 19. 2. 2016 z pozice dozorového orgánu nad činností ostravské samosprávy upozornilo na jednoznačné porušení ústavního pořádku a zákona o obcích, ke kterému v průběhu jednání ZSMO došlo: „Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.“ Podrobnosti k velmi dramatickému vývoji ve věci potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry občanů vystupujících na ZSMO již Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo v samostatných článcích včetně dokumentace zde.

Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil přijetí písemného materiálu ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISek, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD, který zpracoval Vážený Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“ z hlediska celorepublikové úrovně, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni). Vážený pan radní Semerák uskutečnil s Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou a dopravními specialisty v této věci 5. 5. 2016 přislíbené pracovní jednání, jehož výsledkem byla mj. velice korektní náprava situace s mylným informováním veřejnosti na oficiálním webu Dopravního podniku Ostrava: podařilo se spotřebitelům vysvětlit, že již existuje opt-out z „motivačně vnucovaných“ čipových/jízdních karet ODISek včetně zveřejnění fungujících/faktických/ekonomických možností znovu zavedení oblíbených papírových/dlouhodobých kupónů. Podrobněji v samostatných článcích zde, zdezde.

Důležitou a pozitivní změnu městského Statutu navrhla mj. velice respektovaná osobnost ZSMO: Vážený pan Mgr. Michal Mariánek (náměstek ostravského primátora; hnutí Ostravak). Tato změna by konečně pomohla občanům a jejich tolik let trýzněným rodinám rozvinout místními „zlobyrokraty“ zablokovanou výstavbu rodinných domů tak, aby mohli definitivně vyřešit následky hospodářské krize z minulých let: Bohužel v rámci operativní politické „zlodohody“ tuto pozitivní/spásnou změnu shodili ostravští zastupitelé ze stolu mj. především na popud některých starostů ostravských městských obvodů.

Díky vstřícné spolupráci zaměstnankyň organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy, kterým náleží velké poděkování za poctivé plnění svěřených úkolů v oblasti komunikace s veřejností, se podařilo zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ předat slovutnému zastupiteli Statutárního města Ostravy a věhlasnému starostovi (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženému panu Ing. Martinu Juroškovi, Ph.D., (Anti)Cenu „Čipák“ roku 2015 a to i přes počáteční odmítnutí ze strany některých členů Vážené městské Rady a „spoluřídících“ osob jednání Váženého ZSMO. Vážený pan zastupitel Juroška si o svůj „čipácký“ diplom a doplňkovou cenu (věnovala Strana svobodných občanů) veřejně řekl na lednovém (2016) jednání Váženého ZSMO. Se svým diplomem/oceněním se posléze Vážený pan zastupitel Juroška nechal mnohokrát vyfotografovat přímo v jednací síni Váženého ZSMO za nadšené participace svých kolegů/zastupitelů. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto oceňuje smysl pro humor a ochotu k přijetí recese, kterou Vážený pan zastupitel Juroška bez problému akceptoval. Svědčí to přeci jen o zkušenosti a vyzrálosti tohoto politika, jenž dokáže ještě mnohdy i pozitivně překvapit. Bude navíc zajímavé sledovat jeho argumentační příklon na stranu té části veřejnosti, která odmítá své externí očipování formou „motivačně vnucované“ karty ODISka.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy, vulgaritami, zastrašováním; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo včetně jarního jednání roku 2016 v příslušné městské komisi): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 14. jednání dne 17. února 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se sice zpočátku snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky: Nakonec se mu to však nepodařilo. Naopak: Zcela v tomto smyslu zklamal.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 17. února 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho – tentokrát již novelizované – přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora dále poprosil Vážené zaměstnankyně ZSMO o předádiplomu „čipák roku 2015“. Za svého „čipáka“ si lidé zvolili Váženého pana zastupitele Martina Jurošku. Jeho diplom mu vytiskla a připravila do hezké/červené složky včetně nezbytných čipů Strana svobodných občanů (Svobodní). V cca 11 hodin 47 minut dopoledne si Vážený pan zastupitel Juroška svůj diplom převzal a nadšeně jej pak šťastně ukazoval všem svým kolegům/zastupitelům v jednacím sále ZSMO; fotil se s ním. Radostně svou (anti)cenu ukazoval Váženému panu městskému/krajskému zastupiteli Josefu Babkovi.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO dopoledne přišli mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), další/širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 14. zasedání ZSMO a přivítal všechny přítomné. Z celkového počtu 55 členů ZSMO bylo v zasedací síni v době zahájení přítomno 51 členů, takže zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Omluveni byli 4 Vážení zastupitelé. Vážený pan primátor dále krom jiného také řekl, že do doby zahájení zasedání ZSMO byly podány diskusní přihlášky občanů k bodům: „Schválení programu“ (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); č. 4 „Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10. 3. 2016“ (Vážení občané Ďxxxx a p. Nxxxxxxxxx); č. 5 „Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“ (Vážení občané pan Petr Hadaščok nst. a Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 6 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 29 „Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 35 „Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“ (Vážení občané Petr Hadaščok nst. a Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 38 „Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 56 „Odvolání jednatele obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., návrh nového jednatele společnosti“ (Vážený občan Ing. Dxxxxx). Vážený pan primátor řekl, že občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 14. zasedání udělí slovo v rámci projednávání tohoto bodu. Ostatní body, ke kterým se občané přihlásili, navrhl předřadit a projednat je za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“, a to v pořadí 4, 5, 6, 29, 35, 38 a 56. Upozornil: bod dotazy, připomínky a podněty občanů, k němuž se zatím přihlásil Vážený pan M. M., Vážený pan Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, bude na programu jednání ZSMO v době od 11.30 hod. do 12.00 hod.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uděluje slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi z KSČM.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) krom jiného sdělil, že by rád stáhl z programu jednání Váženého Zastupitelstva materiál č. 35. Zdůvodnil to – dle jeho názoru – takto: Po podrobném přečtení poměrně vulgárního emailu odeslaného Váženým občanem Mxxxxx Váženému panu primátorovi se domníval, že to není materiál, který je určen ZSMO, nýbrž jde o soukromou korespondenci mezi Váženým panem Mxxxxxx a Váženým panem primátorem včetně přání pěkných vánoc. Vážený pan zastupitel Babka byl přesvědčen, že si tento dopis zasluhuje odpověď Váženého pana primátora a nikoliv Váženého městského Zastupitelstva. Navrhl tedy, aby byl takový materiál stažen z jednání ZSMO a byl vyřešen v rámci normálního pracovního pořádku. Vysvětlil navíc: Nikdo z KSČM neběhá s osobními dopisy, které dostane, na jednání městských orgánů, tedy pokud jde o dopis, který je formulován tak, jak je formulován, tak na něj odpovídá zpravidla adresát sám.

(Poznámka: Jenže někdy raději někteří Vážení zastupitelé neodpovídají občanům ani na slušné/korektní/faktické písemnosti. Sám Vážený pan zastupitel Babka by o tom mohl vyprávět nejeden příběh, který v minulých letech zachytil dokonce oficiální zápis ZSMO.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi a velice jeho názor uvítal. Pak poprosil o vypnutí mobilního telefonu, jelikož najednou se začalo ozývat v jednacím sále podivné hvízdání. Dále sdělil, že s úvodním slovem k materiálu č. 44 by neměl být problém. Co se týká návrhu na stažení materiálu č. 35, tak vysvětlil, že tento návrh upřímně vítá (řešil mj. otázky čipování psů, pozn. autora). Nechá o něm hlasovat v rámci schvalování programu ZSMO. Posléze se dotázal, zda jsou ze strany zastupitelů nějaké dotazy, názory nebo připomínky. Jelikož nebyly: předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Na úvod mi prosím dovolte vstřícně pozdravit Váženého pana radního JUDr. Semeráka, pokud zde je,Váženého pana náměstka Mgr. Mariánka, kterého vidím, z hnutí Ostravak, kteří na dnešní jednání připravili některé přelomové body. A já pevně věřím, že se je podaří v průběhu následujících hodin prosadit tak, aby bylo možné lidem konečně pomoci žít v Ostravě svobodnější a šťastnější život. Děkuji. Dále navrhuji zařazení na program jednání Váženého Zastupitelstva nových bodů. Bod č. 1: návrh usnesení: „Vážený pan radní JUDr. Lukáš Semerák seznámí Vážené zastupitele a přítomnou širokou veřejnost se svým komentářem k návrhu řešení diverzifikace platebních a identifikačních prostředků občanů cestujících v ostravské hromadné dopravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště vzhledem k prohlášení právě Váženého pana radního Semeráka na minulém jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 20. ledna 2016, kdy vyzval diskutujícího zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ, Váženého pana Mgr. Přepioru, ke spolupráci a k předložení výše uvedeného řešení. Vážený pan radní Semerák navíc označil veřejně dne 20. 1. 2016 používání už jedině ODISky v ostravské MHD z hlediska nákupů dlouhodobého jízdného za jakousi „vývojovou mezifázi“ s nutností „kritické revize“. Vážený pan radní Semerák obdržel výše uvedený návrh řešení elektronicky mimo jiné dne 5. února 2016. Bylo by jistě nedůstojné, aby nyní došlo k ignorování práce, kterou tomuto materiálu občané pro Ostravu věnovali obzvláště ve spolupráci se Stranou svobodných občanů díky odborné/vstřícné a pro-bono konzultaci s Váženým panem Ing. Josefem Novotným, dopravním specialistou, členem Svobodných, nyní předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci(celorepubliková úroveň, pozn. autora). Vážený pan Ing. Novotný je absolventem oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE. Je také členem odborné dopravní komise na Praze 12. Dlouhodobě se ve své publikační činnosti specializuje na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni. Děkuji Vám. Bod č. 2: návrh usnesení: „Vážené zastupitelstvo Statutárního města Ostravy vybere ze svých řad osobnost, která vyslyší prosbu občanů a předá Váženému starostovi a slovutnému panu zastupiteli Ing. Juroškovi jeho vytoužený diplom „Čipák roku 2015“ a související ocenění, které mu věnovali dle jeho vlastní veřejné žádosti ze dne 20. ledna 2016 občané a Strana svobodných občanů, nyní předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora). Termín: ihned. Velice Vám všem děkuji za spolupráci a za naplnění čipovacího přání našeho velectěného pana laureáta, v nadsázce pana „čipáka“ Jurošky. Zároveň nicméně prosím a zdůrazňuji, že třeba již příště může být naopak uděleno zrovna jeho Vážené eminenci“, Váženému panu Juroškovi, opačné ocenění, tedy čestné uznání „osvoboditel roku 2016“, jelikož to nyní vypadá, že se poučil z „krizového vývoje“ a nyní se opravdu poctivě snaží lidem pomoci se svými kolegy „světlonoši“, jak je minulý rok hezky v nadsázce pojmenoval Vážený pan primátor Macura, kteří nyní usilují o osvobození obyvatelstva z tzv. „motivačního vynucování“ používání dálkově čitelných, nebezpečných a předražených ostravských karet ODISek. Občané činnost Váženého pana starosty/zastupitele Jurošky sledují s velkými nadějemi a je pravděpodobné, že budou v případě jeho úspěchu posléze opět posílat své nominace do redakce Společenství webu Necipujtenas.CZ. Děkuji Vám všem tedy za spolupráci a za zařazení nových bodů na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva. Dopřejme prosím Váženému panu zastupiteli Juroškovi jeho poctivě zasloužený diplom a všem občanům dejme jistotu, že si budou moci vybrat v ostravské MHD už ne jen ODISku, nýbrž více daleko lepších, levnějších, komfortnějších a hlavně svobodnějších řešení. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev a předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM), nejprve pozdravil všechny přítomné. Posléze se dotázal Váženého pana Mgr. Přepiory: jaká komise Váženého pana Ing. Jurošku, Ph.D., ocenila, aby to věděla i široká veřejnost, protože udělení ceny „Čipák roku 2015“ dlouze projednávali na klubu KSČM. Zároveň poznamenal, že takové ocenění uděluje Strana svobodných občanů (nikoliv: každoročně uděluje Společenství webu Necipujtenas.CZ za přispění Svobodných – např. vytištění barevného diplomu, zajištění složek, čipů apod, pozn. autora), která se prý nevejde z hlediska své členské základny ani do výtahu. (Tato část věty byla posléze odstraněna ze zápisu zřejmě proto, že si Vážený pan Babka uvědomil, že jde zhruba o cca 2.000 členů a příznivců Svobodných a ti by se do žádného výtahu na ostravském Magistrátu rozhodně nevešli; Vážený pan Mgr. Přepiora na takovou poznámku Váženého pana Babky vtipně reagoval v rámci březnového jednání Váženého Zastupitelstva, pozn. autora.) Sdělil, že je logicky důležité vědět, kdo oceňuje. Poprosil o jednotlivá jména, aby věděl, jaká komise je tak významná, když uděluje takové významné ocenění, kterého by se chtěl jednou taky dožít. (Všeobecné veselí v sále, pozn. autora.)

(Poznámka: V Ostravě se v rámci nejrůznějších jednání s vysoce postavenými politiky neustále opakovaly požadavky na sdělování konkrétních jmen všech osob, které se na nějakém návrhu, akci, řešení apod. podílely a to i v případě, že jsou takoví lidé chráněni z hlediska ústavní nedotknutelnosti svého soukromí, jelikož nejde o osoby s veřejnou funkcí. Vážený pan Mgr. Přepiora už dokonce zažil požadavky na předložení jmenných seznamů členů církví, kteří odmítají své externí očipování. Takové požadavky velice připomínají neblahé praktiky minulých totalitních režimů, které posléze v dané době účinně pacifikovaly při znalosti výše uvedených údajů jakýkoliv relevantní občanský disent.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za jeho příspěvek. Sdělil, že z toho nechtěl dělat kabaret, ale pokud je Mgr. Přepiora schopný upřesnit, která komise Váženého Ing. Jurošku, Ph.D., jmenovala, aby tak učinil a tím by rád bod uzavřel.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) se omluvil a vysvětlil, že nemůže promluvit, protože by došlo k porušení jednacího řádu ZSMO a muselo by to odhlasovat Vážené Zastupitelstvo. Poděkoval za pochopení vzniklé situace. (Všeobecné veselí v sále, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) několikrát poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za vysvětlení a předal slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerákhnutí Ostravak uvedl, že nepodporuje zařazení dalšího bodu na program, a to ze tří zásadních důvodů. Řekl: Vážený pan Mgr. Přepiora určitě cítí, že když 5. února 2016 poslal email, tak není možné za dvanáct dní zpracovat jakýkoliv materiál, který by byl relevantní. Druhým důvodem je to, že řekl, že ODISka je jakousi mezifází, což znamená to, že ODISka bude nadále zlepšovat svůj uživatelský komfort, rozšiřovat funkce apod. Sdělil, že nechce být striktní, ale on a i ostatní jsou otevřeni debatě s odbornou veřejností, ale velmi důrazně by požádal o odlišování odbornosti a politické příslušnosti nebo o zatahování politiky do místních záležitostí. Sdělil Mgr. Přepiorovi, že by byl rád, kdyby na zasedání vystupovali jako občané, nikoliv jako politici a v daném případě jako politici, kteří neúspěšně kandidovali do zastupitelstva. Je toho názoru, že to přispěje věcnosti debaty a bylo by dobré, aby to dodržovali. (Vážený pan Mgr. Přepiora reagoval na tuto zcela nepochopitelnou výtku Váženého pana radního Semeráka ve svém březnovém projevu v rámci jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, jelikož on sám zatím za žádnou politickou stranu nebo ani hnutí nikdy nikam nekandidoval; k otázce zpracovaného materiálu viz výše, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Semerákovi za jeho příspěvek. Dotázal se, zda jsou ještě nějaké další dotazy nebo připomínky k programu jednání Váženého Zastupitelstva. Také se zeptal: zda si hodlá někdo ze zastupitelů vzít návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory za své tak, aby o nich mohli případně hlasovat. Nikdo si návrhy neosvojil. Vážený pan primátor dal hlasovat o návrhu programu 14. zasedání ZSMO s navrženými úpravami. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 14. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0907/ZM1418/14.

Jednání ZSMO pokračovalo dalšími body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání materiálu č. 5 „Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“. Dotázal se zastupitelů, zda se chce někdo z nich k právě projednávanému bodu vyjádřit. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu Hadaščokovi nst. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den, pane primátore, Vážení zastupitelé, Vážené zastupitelky, Vážení hosté. Nemám k tomu celkem moc, co říci, protože všichni jste byli u projednávání tohoto bodu nebo téměř všichni a všem by Vám mělo být jasné, o co jde. Nechali jste stáhnout z programu nebo víceméně souhlasili jste se stažením programu, formálně se to jmenovalo přerušení nebo ukončení diskuse, ale ukončení diskuse, která vůbec nezačala. Samozřejmě stalo se to 14. 10. 2015. Já jsem to okolo 6. ledna 2016 po více než osmdesáti dnech formuloval, myslím si, že to bylo 83 dnů. Děkuji panu Ing. Palyzovi za pozornost, že mě poslouchá a i ostatní, kteří opouštějí sál. Takže napsal jsem stížnost na Ministerstvo vnitra, a to celou záležitost šetří. Já nemám co víc k tomu dodávat. Je to můj postoj občana, který o něco žádá. Hodnotím to jako laik, pochopitelně nejsem doktor práv, ale jako laik to hodnotím jako porušení Ústavy a porušení základní Listiny práv a svobod, kdy skutečně by se takto s občany jednat nemělo. Byla tady široká rozprava o občanech v Tibetu, o jeho postavení, o vlajce a nemám nic proti tomu, ale takhle shodit z jednacího stolu takovýto program, který se tady už táhne tři roky. Po dobu tří roků žádáme změnu, protože nejsem sám. Nakonec dneska spláchnutý bod pana Ing. V. M., zase shozený ze stolu (viz bod č. 35, pozn. autora), i když původně se měl projednávat a teď už se projednávat nebude. Nevím, jestli tady toto je zrovna nejčistší způsob ostravské demokracie. Jednou to udělal pán, který se tady přiznal, že asi zčervená a podruhé to dnes udělal jeho spolusedící. (Vážený pan Hadaščok odkazuje na Váženého pana zastupitele Jurošku a jeho kolegu Váženého pana zastupitele Babku z KSČM, pozn. autora.) Děláte si z nás legraci? Ne všichni mají třeba i Vaše vzdělání a Vaše cítění, ale Vy tady zastupujete občany a ne, abyste občany shazovali, vysmívali se a jako třeba ten pán, co červená, tak odešel a pan Ing. Palyza se vrátil. Prosím Vás, budu velice rád, pokud si uvědomíte, že občané tady nejsou pro Vás, ale občané Vás zvolili na to, abyste je hájili a pokud možno se snažili vyhovět všem. Teď už se vracím konkrétně k tomu dopisu, a to co se mělo projednávat. Já nechápu, jak se může zrušit nebo ukončit diskuse, která nezačne. Jak můžete napsat nebo nechat napsat dopis, když nevíte kdo, co v té diskusi řekne. Toto je příklad k dnešnímu projednávání. Už je to napsáno, hotovo a 44 zastupitelů to prostě odhlasuje a tím to končí. Já jsem si to přečetl už před týdnem, co je připraveno ke schválení. Je to ostudné. Nestačím se divit. Takže asi takhle. Budu čekat na vyjádření Ministerstva vnitra a nebude-li dle mých představ, ne, že sklopím uši, to určitě ne, ono jsou ještě i jiné instance. Pokud se nepletu, podobná situace sice v daleko menším rozsahu je dneska v parlamentu, a taky se tam některé strany čertí, jak je možné, že jsou utnuty, že se to neprojednává, takže nejsme v parlamentu, jsme v Ostravě, jsou tady občané Ostravy, jsou tady zastupitelé Ostravy, buďte tak laskaví, prosím Vás o to, hajte zájmy všech občanů, nejenom části, nejenom určitých skupin, ale všech normálních slušných lidí. Děkuji Vám za pozornost.“ (Potlesk na galerii pro veřejnost, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Sdělil, že když se Vážený pan Hadaščok nst. pustil do srovnání debaty o Tibetu s debatou o čipování psů, je toho názoru, že všichni zastupitelé vědí, že debatě o čipování psů za poslední rok věnovali řádově stonásobně více času, než debatě o Tibetu. Je přesvědčen, že není nikdo ze zastupitelů, kdo by neznal důkladně názory Váženého pana Hadaščoka nst. na tuto problematiku. Dále předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi, který se jako další přihlásil do diskuze.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Po přečtení tristního dopisu s předpokládaným podpisem Váženého pana primátora Macury, ve kterém navíc zase úředníci špatně anonymizovali jména dotčených občanů, a který má být po Vašem dnešním hlasování odeslán Váženému panu Hadaščokovi nst.. v reakci na jeho podnět, kterým hájí právo všech občanů Ostravy svobodně diskutovat na zdejším Váženém Zastupitelstvu dle jednacího řádu, zákonů a ústavního pořádku České republiky, jsme si s kolegy z Necipujtenas.CZ nemohli nevzpomenout na slavný film „Marečku podejte mi pero!“. Budu nyní parafrázovat citovaný snímek směrem právě k Vážnému panu primátorovi a vlastně celé Vážené Radě Statutárního města Ostravy, která uvedený primátorův dopis z 2. 2. 2016 jednomyslně odhlasovala: „Tak co s vámi chlapci a děvčata? No, nepotěšili jste občany, ani ty Tomáši; ani já a další občané Vás tedy nepotěšíme.“ Neuvěřitelně licoměrný dopis, který zpracoval pověřený úředník, na kterého se nelze přirozeně zlobit, jelikož to učinil v rámci svého pracovního zařazení, vyznívá tak, že 14. října 2015 bylo vše v pořádku, cenzura je v Ostravě zase povolena a dokonce právně zdůvodněna. Vážení radní už dopředu znají vše, co občané řeknou nebo udělají, a tedy veřejné vystupování v rámci diskuse na Zastupitelstvu je vlastně zbytečné. Nerušte nás občané, my vládneme! Takhle by to ale Vážení přátelé opravdu nešlo! Do diskuse se 14. 10. 2015 přihlásili dva občané a nemohli vystoupit! Nikdo jejich příspěvky ani nepřečetl, jak o to jeden z těchto občanů prosil, to jsou fakta! Tím došlo k porušení zákona i ústavního pořádku a žádné Vaše právní sofistiky s tím nic nenadělají! Zatím ještě nemáte všechny občany očipovány ani napíchnutou jejich komunikaci, abyste dopředu věděli, co kdo chtěl u mikrofonu říct nebo neříct, jak to tvrdíte ve Vašem dopisu panu Hadaščokovi nst. Ani dalším občanům jste případně nedovolili přednést jejich projevy včetně pozvaného europoslance Petra Macha ze Strany svobodných občanů. Procesní hledisko nikdy nemůže být nadřazeno přirozeným politickým právům občanů. Občanu obce musíte umožnit diskutovat k jakémukoliv bodu, který byl zařazen na program jednání zastupitelstva, a který byl projednáván. K tomu 14. 10. 2015 nedošlo. Vážený pan primátor již dokonce tehdy předem avizoval svůj cenzurní zásah takto, cituji: „Následně bude probírán bod, ke kterému je opět přihlášen k diskusi pan Hadaščok, k čipování psů. Primátor sdělil, že pokud Zastupitelstvo jednoho hezkého dne přijme opatření k omezení příspěvků občanů, tak Mgr. Přepiora na tom bude mít velmi výraznou zásluhu.“ Posléze se k tomu opravdu snížil a zasáhl pana Hadaščoka nst. a pana Mgr. Přepioru, případně další občany a pana Macha. Poctivá práce, příprava materiálů, projevů, sepsání přihlášek, cestování na Zastupitelstvo, čekání, postup dle jednacího řádu a platné legislativy. To všechno bylo zákeřně zmařeno. Důrazně vůči takové újmě protestuji již od října roku 2015! Svými cenzurními kroky tak úspěšně budujete novou generaci disidentů. My proto budeme hájit občany a jejich právo na svobodnou diskusi! I kdyby to byli naši oponenti nebo takzvaní „světlonoši“. Prostudujte si, co zde k celé záležitosti řekl 20. ledna 2016 na zápis Vážený pan zastupitel Juroška, když si zázračně uvědomil: občanům náleží slovo ke každému bodu programu a on to v Michálkovicích činí, ale chtěl jaksi vytrestat Váženého pana Mgr. Přepioru za uplatňování svobody slova a čirou náhodou, považte, se mu do toho připletl pan Hadaščok nst. Právě Vážený pan Hadaščok nst. zařídil, že vše od ledna 2016 přezkoumává Ministerstvo vnitra. Proto Vás žádám o stažení bodu č. 5 z dnešního jednání, abyste mohli reagovat až na výsledek uvedeného přezkumu. Celé Vážené Zastupitelstvo, prosím, uvědomte si pohnuté životní osudy tatínka pana Hadaščoka nst., a to co mu udělal minulý režim, jak s ním „světlonoši“ zatočili. Váš podpis na dopisu pro zde přítomného syna perzekvovaného pana Hadaščoka by byl pane primátore natolik úděsným mementem pro celou Hadaščokovu rodinu, pro všechny bojovníky za svobodu, že se toho jistě chytnou dokonce i mezinárodní žurnalisté v případně Vaší další politické kandidatury. Na závěr připomenu pravdivá slova Martina Luthera Kinga: „Nakonec lidé zapomenou na pronesená slova našich nepřátel, nicméně budou si naopak velmi dobře pamatovat mlčení našich přátel!“ Každý nechť si to srovná se svým svědomím přátelé. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Odpověděl, že část jeho vystoupení byla v osobní rovině, tak na to bude reagovat. Předně řekl, že nestojí o to, aby si budoval svou pozici nebo vytvářel své memento na poli boje proti čipování psů, protože to mu nestojí za to. Požádal o to, aby nebyla dělána paralela mezi bojem proti čipovací vyhlášce a bojem za demokracii. Sdělil, že již naposledy se k tomu vyjádří a už nikdy k tomu diskutovat nebude. My Vám kontinuálně už rok a půl říkáme, Váženým pánům Mgr. Přepiorovi a Hadaščokovi nst., že připravujeme novelu vyhlášky o čipování psů a i přesto Vy tady kontinuálně půl hodiny každé Zastupitelstvo opakujete jak na kolovrátku to samé. Sdělil, že i kdyby to opakovali pět let po sobě, tak to nezmění nic na tom, že toto Zastupitelstvo, toto vedení města objektivně hodnotí účinnost či neúčinnost vyhlášky o povinném čipování psů. Uvedl, že pánové byli na jednání u Vážené paní náměstkyně primátora Mgr. Šebestové a byli informováni o tom, že vyhláška bude předložena na březnovém nebo na dubnovém zasedání ZSMO. Neví tedy, co více Vážení pánové chtějí. Vyhlásil konec debaty k danému tématu. Nakonec sdělil, že Vážený Mgr. Přepiora ve svém vystoupení dal návrh na stažení bodu č. 5 z jednání dnešního Zastupitelstva a proto se dotázal, zda si chce někdo z členů ZSMO tento návrh osvojit. Nikdo se nepřihlásil. Načež přešel k hlasování. Hlasováno o předloženém návrhu usnesení: 47 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0911/ZM1418/14.

(Poznámka: A jak to nakonec dopadlo? Viz následující text článku Necipujtenas.CZ: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiorypoprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipůimplantacemi umělých kloubů, chlopní a bypas. Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: 2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici zde. – V červnu 2016 mezitím situace dále gradovala po zveřejnění závažných skutečností oficiálních úředních autorit z Velké Británie. Podrobnosti viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde.

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx )

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání materiálu č. 6 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ a navrhuje úpravu usnesení spočívající v tom, že z návrhu obecně závazné vyhlášky, která má změnit Statut města Ostravy, se vypustí poslední bod, tzn. čl. 22 písm. a) bodu 2 podbodu 2.2, týkající se územního řízení a stavebního řádu. O tomto bodu by prý raději dnes vůbec neměli hlasovat. Důvod je ten, aby získali čas k dohodě, respektive k prodiskutování toho, co je či není významnou akcí města. Uvedl, že registruje jak záporné stanovisko Sboru starostů, tak i skutečnost, že k tomu bodu nebylo vydáno souhlasné stanovisko Statutového výboru ZSMO a z tohoto důvodu si chtějí nechat čas projednat tento bod více podrobněji. Uvedl, že dává návrh na usnesení s úpravou: vypuštěním čl. 22 písm. a) bodu 2 podbodu 2.2. Jelikož se nikdo ze zastupitelů ani na výzvu Váženého pana primátora nepřihlásil do diskuse, tak předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

(Poznámka: Je opravdu s podivem, že se něco takového řešilo až v rámci jednání ZSMO. Každý materiál by měl být totiž ještě před svým zveřejněním na programu ZSMO dokonale odborně prodiskutován.)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dovolte mi prosím, abych pochválil ty Vážené radní a zastupitele, kteří podpořili a pevně věřím, že také dnes svým hlasováním opět podpoří, navrhovanou změnu městského Statutu právě v čl. 22 písmene a) bod 2 podbod 2.2 dle návrhu Váženého Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který spadá do gesce Váženého pana náměstka Mgr. Michala Mariánka z hnutí Ostravak, kterého tímto zdravím. Navrhovaná změna totiž konečně může přinést tolik let toužebně očekávané vítězství pro všechny svobodomyslné, šikovné, slušné a podnikavé občany, kteří Vás v minulém roce zde na zastupitelstvu opakovaně seznámili mimo jiné prostřednictvím svých dojemných životních příběhů se svou neuvěřitelnou situací z hlediska nerovných podmínek pro připojení svých pozemků na komunikace v majetku města a svěřené do správy jednotlivých městských obvodů. (Viz také vyjádření Úřadu veřejného ochránce práv z května 2016, pozn. autora.) To je mimo jiné jeden z důvodů, proč se tyto obvody proti tomu stavějí. Návrh novelizace Statutu tento problém dokáže vyřešit ještě lépe, než by to šlo podle jeho stávajícího znění. Důvodová zpráva k legislativní změně Statutu velmi správně uvádí, cituji: „V případě, že se jedná o využití pozemku či stavby v majetku města, ale svěřených do správy městského obvodu, dochází v některých případech k vydání nesouhlasného stanoviska dotčeného městského obvodu k uvedeným záměrům či opatřením, přičemž uváděné důvody negativního postoje jsou sporné, méně závažné nebo neexistují. Navrhované záměry či opatření jsou pak zmařeny. Cílem návrhu není omezit oprávněné požadavky obvodů, pokud jsou jasně definovány, ale urychlit a zjednodušit proces v případech, kdy představy, návrhy ani finance na konkrétní využití pozemků v obvodu nejsou. O konkrétním případu, zda jde skutečně o záležitost zvláštního významu, by i nadále rozhodoval příslušný orgán města.“ Schválením této novely Statutu, bude kromě jiného konečně možné rozhýbat ve vylidňující se Ostravě plány na bydlení v rodinných domech a zachránit mnohé rodiny, které si v minulých letech prošly díky hospodářské krizi, ale hlavně skrze necitlivé zásahy části obvodních zastupitelů pravým peklem. Generace ztraceného desetiletí let 2006 až 2016 tím konečně dostává naději, že zvítězí i vůči části naprosto bezcitných, cynických, některých ostravských obvodních politiků, kteří chtěli za každou cenu zabránit lidem v realizaci plného práva nejen na přežití, ale především na dosažení štěstí a prosperity, zatímco si výše uvedení politici vybudovali svá soukromá impéria. Nedejte se proto, prosím, odradit těmi, kteří druhým lidem nepřejí a dále je chtějí likvidovat svými byrokratickými a zákulisními zásahy. Ostatně jistě jste zaregistrovali, že obzvláště z hlediska stavebníků rodinných domů došlo loni k důležité změně zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích. S účinností od 31. prosince 2015 již vlastník, dejme tomu veřejné komunikace, nedává souhlas s připojením stavebníků na takovou cestu, v Ostravě to byly mnohdy městské obvody, nýbrž pouze vydává stanovisko, ke kterému může nebo nemusí patřičný správní úřad z hlediska svého rozhodujícího svolení přihlédnout. Jde mimo jiné o pozitivní výsledek dlouholeté práce veřejného ochránce práv, ještě blahé paměti pana Otakara Motejla, jenž se od roku 2003 potýkal s tvrdými dopady předchozí verze předmětné legislativy. Doufejme, že to lidem opravdu pomůže. Prosím Vás proto, abyste ani Vy již dále nečinili občanům problémy, situaci odblokovali a umožnili zde v Ostravě mimo jiné díky Vaší novelizaci statutu žít svobodný, šťastný a prosperující život. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za připomínku. Dal ještě všem zastupitelům možnost, aby se k danému bodu vyjádřili. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak vysvětlil, že budou hlasovat o návrhu usnesení s úpravou, tzn., že z návrhu úpravy Statutu bude vypuštěn podbod 2.2 bodu 2 v čl. 22 písm. a). Hlasováno o usnesení s úpravou: hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0912/ZM1418/14.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání materiálu č. 29 „Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“. Poprosil Vážené Zastupitelstvo, aby se ujalo diskuse. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím o zodpovězení dotazu ve věci materiálů, které jsou Vám předloženy k hlasování ve věci žádosti rodiny N. z městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou o odkoupení kousku přístupové komunikace vedoucí k jejímu pozemkům. V katastru nemovitostí je k tomu uvedeno, že je daná cesta již zatížena dvěma věcnými břemeny. Prosím o vyjádření, o vyjasnění situace, zda právě tato břemena představují hlavní důvod pro zamítavé stanovisko k navrhovanému prodeji, nebo je zatím něco jiného. Prosím také o informaci, jak probíhala jednání s dotčenými vlastníky a posuzování daného případu patřičnými městskými i obvodními orgány. Podotýkám, že jde o další problém, který se opět týká cesty na území městského obvodu Ostravy - Polanky nad Odrou. Podobné záležitosti se v Polance neustále opakují. Rozhodně nepřispívají ke spokojenosti jak Polančanů, tak obecně občanů Ostravy, kteří by se případně dostali do analogické situace. Děkuji Vám za zodpovězení dotazu a za Vaši snahu lidem pomoci. Prosím neignorujte mou prosbu o informace a vysvětlení. Bylo by Vás to opravdu nedůstojné. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi. Dotázal se, zda se k tomu chce někdo z členů ZSMO vyjádřit, nebo zda má někdo nějakou otázku či podnět k tomuto bodu. Protože se do diskuze nikdo nepřihlásil: dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasováno o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0913/ZM1418/14.

(Poznámka: Váženému občanovi Přepiorovi bylo odpovězeno ze strany ostravského magistrátu dodatečně – písmeně.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznamuje, že materiál č. 35 „Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“ byl stažen v úvodu jednání ZSMO při schvalování programu.

(Poznámka: Přihlášky občanů k tomuto bodu tím byly zlikvidovány. Občané je nemohli přednést ani na závěr programu ZSMO, kde byl zařazen tradiční bod „Diskuse – různé“. Vážený pan primátor Macura zde dokonce Váženého pana Mgr. Přepioru natvrdo zcenzuroval. Viz samostatný popis situace v článku Necipujtenas.CZ zde.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznamuje projednávání materiálu č. 38 „Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. Pololetí 2015“. Jelikož se ani na výzvu Váženého pana primátora nikdo ze zastupitelů nepřihlásil do diskuse: předal Vážený pan primátor Macura slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Na úvod možná trochu k předchozímu hlasování. Někteří občané tady poukazuji na to, že někteří zastupitelé tu nejsou, nicméně v hlasování jsou uvedeni, že hlasovali. Já poprosím o prošetření. Děkuji. (Záležitost byla prověřena a občanovi bylo písemně odpovězeno, že bylo vše OK, pozn. autora.) Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Na úvod projednávání tohoto bodu mi prosím dovolte, abych ocenil poctivou snahu dnešního Váženého pana radního JUDr. Semeráka z hnutí Ostravak o nápravu některých evidentních a v praxi odpozorovaných nešvarů při plnění usnesení Váženého městského Zastupitelstva. Například 30. září 2015 v průběhu sedmého jednání Váženého kontrolního výboru se vedle standardních úkolů zabývali jeho Vážení členové právě podnětem Váženého pana JUDr. Semeráka, jenž si velice správně všiml, že v některých usneseních Váženého městského Zastupitelstva zcela absentuje předepsaný požadavek na formulaci termínů a určení politické a úřední odpovědnosti za jejich dodržování. Usnesení bez těchto náležitostí se totiž dostávají do rozporu s jednacím řádem Váženého Zastupitelstva. Současně byl formulován návrh na úpravu příslušného ustanovení ve stávajícím jednacím řádu a učiněna výzva k odboru legislativně právnímu pro jeho posouzení a realizaci. Takový vývoj je nesporně pozitivní. Všichni si totiž jistě pamatujeme na dodnes nenaplněná usnesení Váženého Zastupitelstva, na která jsem Vás mimo jiné v lednu 2016 zde veřejně upozorňoval. Šlo mimo jiné o usnesení č. 0521/ZM1418/8 ve věci polanských stavebníků a usnesení č. 0511/ZM1418/7, které řešilo zveřejňování zápisů z jednání Váženého Sboru starostů. Tyto zápisy se podařilo získat krom jiného díky spolupráci Strany svobodných občanů, dnes předvolebního uskupení „Svobodní a soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora), v důsledku vítané pomoci Svobodných pro všechny občany našeho města s realizací konceptu vstřícné a otevřené radnice. Prosím tedy Vážené zastupitelstvo, aby zahrnulo do výsledné zprávy o činnosti kontrolního výboru Váženého Zastupitelstva města za II. pololetí roku 2015 informaci o plnění či neplnění mnou výše uvedených usnesení. Není přeci možné, aby Vážené Zastupitelstvo něco odhlasovalo a daný úkol byl posléze ignorován. Zároveň prosím o informaci: jak postupují práce na novelizaci jednacího řádu Váženého Zastupitelstva nejen vzhledem k návrhům Váženého pana radního Semeráka, nýbrž také s ohledem na opakované přísliby Váženého pana primátora Macury z hnutí ANO, které měly konečně rozšířit možnost pro diskusi s veřejností. Mimo jiné jste toho byli dneska svědky hned v úvodu, kdy občan nemohl reagovat na dotaz Váženého pana zastupitele Babky. Děkuji Vám za odpovědi, vysvětlení a za Vaši poctivou snahu o zlepšení situace v našem městě. Ignorování mého dotazu a podnětu, by opravdu bylo nedůstojné Vašeho zastupitelského sboru. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se, zda chce na něho někdo reagovat. Nikdo se nepřihlásil. Předal proto slovo Váženému panu zastupiteli Štefkovi.

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM, pozdravil všechny přítomné a sdělil, že ho kontrolní výbor pověřil, aby prezentoval na zasedání Zastupitelstva věc, která byla rozhodnuta 25. 11. 2015, kdy ZSMO pověřilo svým usnesením kontrolní výbor, aby se věnoval podnětu Váženého pana Ing. Novotného. Kontrolní výbor tuto záležitost prověřoval jednak v prosinci a naposledy 12. 1. 2016 na jednání kontrolního výboru, kde byl pozván i Vážený pan stěžovatel Ing. Novotný. Následující dny však předložil zcela nový, podstatně rozšířený návrh, který obsahoval celou řadu problémů týkajících se posouzení dané věci zejména z právního hlediska. Tento rozšiřující podnět byl proto předložen odboru legislativnímu a právnímu k vyjádření. Uvedl, že kontrolní výbor do dnešního dne nemá stanovisko odboru legislativního a právního a vzhledem k tomu, že koncem tohoto měsíce uběhne lhůta, která stanoví povinnost kontrolnímu výboru prezentovat určitý závěr, tak proto podává tuto informaci Zastupitelstvu v tom směru, že daná problematika bude vyřešena a předložena k odsouhlasení Zastupitelstvu až poté, kdy veškeré skutečnosti v rámci nového podnětu Váženého občana Ing. Novotného budou posouzeny odborem legislativním a právním. Poprosil Vážené Zastupitelstvo, aby to bralo jako informaci, že lhůta do 90 dnů nebude kontrolním výborem splněna a uvedl, že je potřeba, aby tuto skutečnost vzalo Zastupitelstvo na vědomí.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Štefkovi za jeho projev a jelikož se ze strany zastupitelů ani na výzvu nikdo nepřihlásil do diskuse: navrhl uskutečnit hlasování o předloženém návrhu usnesení: 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0914/ZM1418/14.

Jednání pokračovalo dalšími tématy.

***

Během předpolední půlhodinové přestávky proběhla velmi podnětná diskuse na galerii pro veřejnost mj. mezi Váženým legendárním občanem M. M., Váženým panem Hadaščokem nst. a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou, která se zabývala mj. tématy: životní prostředí; Kunčice; boj s byrokratickým šimlem; slučování škol v Ostravě; zaměstnanecké problémy; pozitivní/veřejná činnost někdejšího oblíbeného starosty městského obvodu v Ostravě-Polance: pana Kaspříka z ODS; úspěšné metody dosažení občanského vítězství vůči cenzuře a potlačování přirozených práv/svobod lidí diskutujících v rámci ZSMO a jednotlivých obvodních zastupitelstev; ODISka; čipování zvířat i člověka.

***

Po přestávce v 11:49 hod. sdělil Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO), že bude ZSMO pokračovat v souladu se svým schváleným programem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů. Předal slovo Váženému panu M. M.

Vážený pan M. M. řekl: „Vážený pane primátore, páni zastupitelé, můj příspěvek jsem předal Vašim zapisovatelkám, jak je mým dobrým zvykem, abych Vás nezdržoval. Dnes Vám ale chci něco krátce říct. Není mým dobrým zvykem chválit úředníky radnice a dokonce si myslím, že se mi to ještě nestalo. Dnes se to stane. Chtěl bych poděkovat úředníkům z odboru životního prostředí za vyřízení mých podnětů ze dne 25. 11. 2015. Nejen, že mi v termínu poslali vyjádření, ale hlavně, že jsme si pak na společné schůzce vysvětlili záměr mého podnětu a vyřešili jsme jej. Dostal jsem už vyjádření i z vyšších míst, kde jsme můj podnět postoupili a už jsem tam i odpověděl. Ještě jednou děkuji kolektivu pracovníků odboru životního prostředí a těším se na další spolupráci, a teď ještě jednu krátkou poznámku jenom tak z hlavy. Myslím si, že lanovka je to poslední, co Ostrava potřebuje. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za příspěvek a předal slovo Váženému panu Hadaščokovi nst.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl:Dobrý den, jmenuji se Petr Hadaščok nst. Dnes ještě jednou, ale navážu ještě trošku k jinému tématu. Navážu na svého předchůdce, lanovka je krásná idea, souhlasím s ním, že určitě nepatří mezi momentální priority. Je mnoho jiných důležitějších věcí a nebudu je vyjmenovávat, od toho tady jsou zastupitelé, aby ... Toto je jenom můj názor a teď kvůli čeho jsem se přihlásil tady do této diskuse. Budu hovořit k ODISce. Věřím a doufám, že skutečně se něco změní. Už i já jsem si pořídil a mám u sebe ODISku, je to zatím nejdražší karta mého života. Budu jezdit zadarmo; sice já tou městskou dopravou nejezdím často, ale budu jezdit zadarmo a říkám, je to nejdražší karta mého života. Věc další: u té ODISky je mnoho nejasností, už jsem to psal a myslím si, že to pan radní (Semerák, pozn. autora) ví. Její zajištění je z toho, co je nám dostupné, nám občanům, velice nedokonalé. Jestliže si u nové občanky přečtu, že tam budou dva piny, jeden puk a ještě jeden bezpečnostní kód, tak věřím, že ten vydavatel, v tomto případě je to stát, dělá pro tu bezpečnost zatím daleko víc, než co se provedlo u ODISky. To, že někdo v novinách prohlásí, že ODISka je bezpečná, pro mě neznamená nic. To, že je to bez jména, no divím se, jak to může být bez jména, když ODISku používají zaměstnanci krajského úřadu jako zaměstnanecký průkaz a dokonce s tím platí v závodní jídelně. Nikdo mě nepřesvědčí, že to je beze jména, takže žádám, aby ta bezpečnost ODISky byla skutečně jednoznačná a víceméně potvrzena. To, co jsme se zatím jako občané dověděli: je absolutně nedostatečné. Děkuji Vám za pozornost.

(Poznámka: Mnoho výše uvedených argumentů Váženého pana Hadaščoka nst. bylo později potvrzeno. Společenství webu Necipujtenas.CZ se danému tématu věnovalo mj. ve svých článcích zde, zde, zdezde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek a předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Mám dnes pro Vás velice důležité informace. Někteří činovníci Vám totiž líčí budoucí chytrou Ostravu v samých růžových barvách, že už pak ani nevidíte onoho pověstného vlka v rouše beránčím, který se snaží sežrat naší krásnou červenou karkulku. Přátelé, prosím pěkně, teď na chvíli odbočím k té karkulce a vlkovi. Samozřejmě tím nemyslím našeho věhlasného pana starostu a slovutného Váženého pana zastupitele Jurošku, aby nedošlo k chytrému nedorozumění, kdo je onou karkulkou či naopak vlkem: to ponechme v oblasti jinotaje. Děkuji. A nyní zpátky k tématu. Vše má být prý v nové „smart“ Ostravě prošpikované chytrými senzory a všudypřítomnými čipy tak úžasně báječné, že se tomu přirozeně pak už nechce vůbec ani věřit. Shodou okolností totiž zrovna minulý týden zveřejnil k tématu hrozícího nebezpečí chytrých technologií značně děsivé informace generál James Clapper z pozice ředitele Úřadu národního zpravodajství USA, který spadá přímo pod prezidenta Spojených států amerických. Úkolem generála Clappera je koordinace činnosti všech nejméně šestnácti amerických zpravodajských služeb. Pravidelně informuje prezidenta USA o všech důležitých bezpečnostních otázkách nejen pro samotnou Ameriku, nýbrž také pro její spojence, ke kterým se nepochybně řadí i Česká republika. Generál Clapper přednesl 9. února 2016 v rámci veřejného slyšení na půdě amerického senátního výboru pro ozbrojené složky překvapivě otevřené varování vůči nemoudrému přijímání a nadšené aplikací nebezpečných smart technologií, Internetu věcí, přeneseně všudypřítomných mikročipů. Důrazně upozornil na ohromná rizika vzájemného elektronického propojování, získávání velkých objemů dat například v rámci tzv. konceptu chytrých měst z desítek miliard často bezdrátově komunikujících předmětů běžné denní spotřeby, „smart“ elektroniky v soukromí občanů, jejich karet, skenerů, komunikačních sítí a podobně. To vše je ohroženo kyberzločinem, ale hlavně výborně finančně vybavenými cizími mocnostmi s potenciálem narušení či rovnou destrukce západní civilizace a samozřejmě také ostravské infrastruktury. Ředitel Clapper ve svém písemném materiálu z 9. 2. 2016 jasně uvedl: „Nebezpečí spočívá ve všeobecném rozšíření kybernetické zranitelnosti civilních infrastruktur,“ díky Internetu věcí pak v „chytrých zařízeních zapojených do elektrické sítě, automobilech, včetně autonomních vozidel a domácích spotřebičích,“ které jsou marketingově rozšiřovány pod líbivými hesly zlepšení lidského života a dosažení „efektivity, úspor energie a pohodlí“. Cituji: „Jenže bezpečnostní analytici prokázali, že mnohé z těchto nových systémů dokážou ohrozit data, jejich integritu a nepřerušené dodávky souvisejících služeb. V budoucnosti mohou zpravodajské služby využít Internetu věcí k identifikaci, sledování, monitorování, zjišťování polohy občanů a pro cílený nábor špionů, nebo získat přístup k interním sítím a k jejich uživatelským oprávněním. Budoucí kybernetické operace budou téměř jistě klást zvýšený důraz na změnu nebo manipulaci s daty za účelem ohrožení jejich integrity, tj. přesnosti a spolehlivosti, ovlivnění rozhodování, snížení důvěryhodnosti nejrůznějších systémů nebo vyvolání nepříznivých fyzikálních jevů. Široká aplikace elektronických přístrojů a umělé inteligence v rámci Internetu věcí v prostředí veřejných služeb a zdravotní péče, to vše pak pouze posílí všechny výše uvedené potenciální hrozby.“ Vysvětlil generál Clapper. Zasaženy přitom mohou být veškeré veřejné i soukromé sektory, včetně zdravotní péče, distribuce energií a vody, finance, telekomunikace, doprava. Ihned se přirozeně nabízí otázky kolem zabezpečení ostravských ODISek apod. Určitě jste si nechali před zavedením chytrých technologií zpracovat důkladnou bezpečnostní analýzu a audit. Jste tedy kryti před případným kolapsem ostravské MHD? Jistě již víte, že k podobné situaci došlo letos na počátku roku v Londýně. Pokud tyto analýzy a audity neexistují, tak prosím, kdy budou realizovány? Prosím tedy o odpověď na mé otázky. Prosím, zároveň, abyste můj podnět neignorovali. Nebylo by Vás to důstojné. Jde o bezpečí občanů a lidé si zaslouží znát jasné odpovědi. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Jelikož se již nikdo do diskuze nepřihlásil, tak bod dotazy, podněty a připomínky občanů ukončil.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo jinými body.

***

Poznámka: Po odpolední přestávce ve 13:30 hod. přichází Vážený pan Mgr. Přepiora z galerie pro veřejnost do předsálí jednací místnosti ZSMO, kde podává operativní přihlášku do diskuse k bodu programu s názvem „Diskuse – různé“. Po drobných nejasnostech, kdy někteří Vážení magistrátní činovníci občanovi oponovali, že to nejde, jelikož již prý občané mají svůj samostatný bod určený k diskusi, po vyjasnění právního názoru, že pokud by bylo občanovi zamezeno v podání jeho přihlášky, tak by došlo k porušení zákona o obcích a ústavního pořádku ČR včetně samotného jednacího řádu ZSMO, po dalším pobíhání mezi magistrátními patry: se vše vyjasnilo. Stejně nakonec Vážený pan primátor Macura přihlášeného občana po hodinách čekání na přednes diskusního příspěvku natvrdo zcenzuroval; zkrátka mu nedovolil vystoupit. Viz samostatný popis situace v článku Necipujtenas.CZ zde. – Na závěr jednání ZSMO proto přišel podpořit Váženého Mgr. Přepioru svým vlídným slovem Vážený pan Mgr. Libor Čech, jenž zastupoval ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela v Ostravě-Porubě místní dobré sousedy. Vysvětlil zároveň, že k těmto cenzurním praktikám bohužel docházelo kromě ZSMO také v rámci obvodního porubského zastupitelstva: mohl by o tom vyprávět smutné příběhy. Viz zveřejněné/oficiální videozáznamy.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Mgr. Libor Čech, zástupce místních dobrých sousedů z Ostravy – Poruby ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ


Text prohlášení k jednání ostravského 14. Zastupitelstva (17. února 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-17-2-2016.pdf


13. května 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) Z 20. LEDNA 2016.

Lednové jednání Váženého ZSMO přineslo občanům opět některé velice pozitivní výsledky. Předně byl překvapivě schválen podnět Váženého legendami opředeného ostravského/občanského aktivisty Ing. Jaroslava Novotného ve věci odvolání Váženého pana hejtmana Moravskoslezského kraje z funkce v odborné pracovní komisi Statutárního města Ostravy s působností v oblasti zásobování Ostravanů tepelnou energií. – Městské vedení také přislíbilo na opakované výzvy občanů pozitivní změny v dalším „motivačním nevynucování“ používání čipových karet ODISek. Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerákhnutí Ostravak vyzval zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ k předložení navrhovaných variant řešení, které také obdržel dne 3. února 2016 s prosbou o jejich veřejné projednání. (K této otázce posléze proběhlo dne 5. 5. 2016 pracovní jednání s Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou a dalšími osobnostmi. Konkrétní výsledky však zatím nejsou známy.)

Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy navíc přislíbil po neustálých apelech občanů, že Vážené ZSMO projedná a odpoví 17. února 2016 Váženému panu Hadaščokovi nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) na jeho oficiální podnět ze dne 6. ledna 2016 k prošetření celé situace (viz dokumenty zde) s cenzurním zásahem Váženého ZSMO, který byl veden vůči občanům a části zastupitelů mj. ve věci dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Výše uvedení byli zlovolně odstaveni od diskuse při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015. Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR, zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož v diskusi nemohli vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34 Váženého ZSMO. Vážený pan europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení: tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Chybuje přitom každý včetně Váženého ZSMO: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout nápravu. Ostravští zastupitelé to několikrát na přímé a veřejné dotazy občanů odmítli učinit. Vše se tak nedalo v klidu a míru vyřešit. – Bohužel však ani Vážený pan primátor Macura a nebo někdo jiný z Vážených členek/členů Váženého ZSMO: nezareagovali na opětovnou výzvu k omluvě (stav ještě i k datu 13. 5. 2016) za nehorázný cenzurní zásah občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání Váženého ZSMO č. 34 (popis situace zdezde). Ti zastupitelé, kteří hlasovali v říjnu 2015 pro neústavní/nezákonnou cenzuru: jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů. Část z ostravských zastupitelů se dokonce ještě pokusila 25. 11. 2015 cenzuru ze dne 14. října 2015 obhajovat; 16. 12. 2015 a 20. 1. 2016 k tomu většinou mlčeli; až konečně 19. února 2016 rozhodlo Ministerstvo vnitra České republiky, že takovým postupem ZSMO porušilo zákon a ústavní principy ČR. Na výše uvedeném říjnovém excesu se naštěstí tehdy ještě odmítli podílet zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS. V únoru 2016 již tomu ale tak nebylo. Nechali se ovlivnit špatným právním výkladem části městských úředníků. Celá kauza je zdokumentovaná např. zde.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se tentokráte opět choval k občanům velice korektně, snažil se v praxi obhajovat jejich přirozená práva/svobody dokonce nad rámec striktního výkladu jednacího řádu Váženého ZSMO. Prodloužil např. čas pro občanské projevy a umožnil lidem vystoupit vícekrát k jednomu bodu programu Váženého ZSMO. Dokonce posléze veřejnosti garantoval, že ostravské politické vedení bude usilovat o opravdový dialog s občany ve věci společné participace na plánovaném rozvoji města; rozhodně prý nepůjde, tak jako v minulosti, o nějaké „marketingové finty“ na voliče.

Vážená ostravská paní náměstkyně pro otázky životního prostředí navíc informovala občany dle předložených dotazů o postupu prací na novelizaci tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů. Pozvala v této souvislosti Váženého pana Petra Hadaščoka nst. k osobním konzultacím. Nicméně ani později nepředložila občanům k připomínkám dle ústní a písemné výzvy vlastní text navrhovaných úprav ve vyhlášce. (Výsledek celé tzv. ostravské čipovací kauzy byl však nakonec v dubnu 2016 velice tristní – viz dále v textu.)

Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) navíc seznámil Vážené ZSMO s výsledky udílení (Anti)Ceny „Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Největšího „Čipáka“ nominovali lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu., kdy např. docházelo k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol, případně k jiným nepřijatelným opatřením v kontradikci s obhajobou občanských přirozených práv/svobod. Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu stal ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací: Největšího „Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. Porota dále udělila: Čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. – Vážené ZSMO odměnilo laureáty svým upřímným potleskem.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 13. jednání dne 20. ledna 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva; zavádění do praxe obrovských předražených zakázek a tzv. „báječných projektů“, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka, grandiózní plánování soukromého i veřejného života Ostravanů aj.); neférový přístup k rodinám občanů/stavebníků; dotace (ne)vyvoleným; rušení nadbytečných a nesystémových poplatků; chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci možného vzniku majetkové i citové újmy; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva; zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu; dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 20. ledna 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho – tentokrát již novelizované – přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO přišel Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený ostravský/legendární občanský aktivista Ing. Jaroslav Novotný, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

Před začátkem jednání Váženého ZSMO ohlašuje Vážený pan ostravský primátor technické problémy s hlasovacím systémem, načež mj. upozornil, že může jít o „nějaký kyberútok“. Vážený pan Ing. Novotný v žertu poznamenává: techniku jistě vyřeší; hlavně, že nemají problémy s občany. Posléze následuje přátelská výměna zkušeností a názorů na činnost ostravských politiků a jejich (ne)chování k občanům. Tohoto dialogu se účastní Vážený pan Ing. Novotný, Vážený pan Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Přepiora.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 13. zasedání Váženého ZSMO. Přivítal všechny přítomné. Z celkového počtu 55 členů městského Zastupitelstva bylo v jednací síni v době zahájení přítomno 51 zastupitelek a zastupitelů. Vážené ZSMO bylo usnášeníschopné. Omluveni byli 4 Vážení zastupitelé. Vážený pan primátor mj. dále sdělil, že do doby zahájení jednání Váženého ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k programovým bodům: „Schválení programu zasedání“ (Ing. Jaroslav Novotný a Mgr. Radek Přepiora); „3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“ (Ing. Jaroslav Novotný a Mgr. Radek Přepiora); „4 – Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS““ (Mgr. Radek Přepiora); „21 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“ (Mgr. Radek Přepiora); „24 – Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava“ (Mgr. Radek Přepiora); „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ (Vážený pan M. M., Vážený pan Petr Hadaščok nst. A Vážený pan Mgr. Radek Přepiora), který by měl být na programu v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. Vážený pan primátor řekl, že občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 13. zasedání udělí slovo v rámci projednávání tohoto bodu.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž se přihlásil do diskuze k programu Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále sdělil: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Nejprve mi prosím dovolte, abych popřál všem zde přítomným lidem dobré vůle na úvod našeho letošního dialogu v novém roce 2016 dosažení opravdu velkých úspěchů v rámci společné a záslužné práce pro všechny obyvatele Ostravy a vůbec celé České republiky. Děkuji. Dále navrhuji zařazení na program jednání Váženého Zastupitelstva nových bodů. Bod č. 1 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a širokou veřejnost o stavu zpracování analýzy ostravského systému vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště vzhledem k prohlášení Váženého pana primátora Macury z 13. května 2015 zde na Váženém Zastupitelstvu, kdy řekl, cituji: „... a bylo slíbeno, tím nechci říct účelově těmto, těmto dvěma pánům, ale obecně, že záměrem mým a paní náměstkyně Šebestové je podrobit tu obecně závaznou vyhlášku o čipování psů jakési analýze její účinnosti, vyhodnocení účinnosti této vyhlášky, ale pánům, jak Přepiorovi, tak panu Hadaščokovi doufám, že bylo sděleno a bylo jimi i pochopeno, že celý tento proces trvá nějakou dobu s předpokladem někdy do pololetí roku 2015,“ konec citace. Máme 20. leden 2016, Vážený pane primátore, tedy je zde evidentní prodlení skoro 7 měsíců a nikdo oficiálně neví proč. Bod č. 2 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a všechny občany o vyjednávání a přípravě programového prohlášení nové radniční koalice.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště vzhledem k vyjádření Váženého pana primátora Macury ze dne 15. ledna 2015 na společné schůzce mezi zástupci anti-čipovacího občanského disentu, Váženým panem Petrem Hadaščokem nst., Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem z dnešního předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora), Váženým panem Janem Becherem, někdejším zastupitelem zvoleným na kandidátce hnutí Ostravak a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou, šéfeditorem webu Společenství Necipujtenas.CZ. Tehdy Vážený pan primátor jednoznačně prohlásil, že si je vědom velice tristních podmínek a okolností, za jakých tzv. ostravská čipovací vyhláška č. 9/2012 vznikala. Zastupitelé mohli být při jejím schvalování, cituji: „Uvedeni v omyl,“ konec citace. Navrhl tehdy vstřícný krok, doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal, cituji: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji vám to!“ konec citace. Dále uvedl: Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování, cituji: „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát,“ dodal Vážený pan primátor Macura. Po změně ve vedení města v listopadu 2015 je jistě připravováno nové programové prohlášení. To původní totiž nic z výše uvedeného slibu nakonec neobsahovalo. Gentlemani přece drží své slovo i v roce 2016. Nuže tedy vzhůru do toho. Bod č. 3 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a všechny občany o stavu vyřizování oficiálního podnětu Váženého občana Petra Hadaščoka nst. ze dne 6. ledna 2016 ve věci cenzurního zásahu Váženého Zastupitelstva, ke kterému došlo dne 14. října 2015 při projednávání programového bodu jednání Váženého Zastupitelstva č. 34, kdy nemohli vystoupit se svými diskusními příspěvky ani občané, zastupitelé a ani případně sám pan europoslanec Petr Mach.“ Termín: ihned. Pro doplnění pouze dodávám, že tento podnět řeší po marných výzvách k omluvě všem dotčeným občanům, zastupitelům a Váženému panu europoslanci Machovi z volebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora) a po vstřícných nabídkách na lidské urovnání situace, jak Vážení právní specialisté z ostravského magistrátu, tak z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Sdělil, že Mgr. Přepiora přednesl tři návrhy na doplnění programu. Dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce některý z nich vzít za svůj, aby o nich mohli příp. hlasovat. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil (Petr Hadaščok nst. poznamenává: Zase nikdo, pozn. autora). Dále předal Vážený pan primátor slovo Váženému Ing. Novotnému a prosí jej, aby vystoupl se svým projevem.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární občan města Ostravy, řekl: „Vážení přítomní, jsem Jaroslav Novotný, občan města Ostravy. Na programu je dnes můj podnět ze 7. 12. 2015 odvolat z odborné pracovní komise k cenám tepla pana hejtmana (Moravskoslezského kraje, pozn. autora). V bodu č. 3 programu je Vám navrženo přijmout usnesení, že jste podnět projednali. Odboru legislativnímu a právnímu magistrátu je dlouho známo stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že tyto věci mají být projednány věcně, ne jen formálně. Věcným projednáním rozhodně není, když pan primátor otevře diskusi, do které se nikdo nepřihlásí, pan primátor ji uzavře a dá hlasovat. Ani Rada města 15. 12. 2015 nedbala povinnosti stanovené ji v bodu 6 přílohy 1 Jednacího řádu Rady města, že vždy musí materiál obsahovat návrh usnesení, tedy dle Ministerstva vnitra věcného zhodnocení výchozího stavu a jeho ekonomický důsledek. V tomto případě ekonomický důsledek je nulový. Návrh usnesení proto mohl být, že Zastupitelstvo města podnět zamítá nebo přijímá, ne ale, že jste podnět projednali. Proto všechny zastupitele a zejména snad zbylé zastupitele opoziční (pokud ještě v Ostravě vůbec nějací existují, pozn. autora) vyzývám, abyste si někdo osvojil můj návrh, tento bod 3 na program zasedání dnes nezařazovat, za což Vám předem děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek a dotázal se, zda si chce někdo osvojit jeho návrh. Nikdo si návrh neosvojil. Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu programu 13. zasedání Zastupitelstva města. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 13. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0869/ZM1418/13.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednání materiálu 3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že se k tomuto bodu přihlásili dva občané. Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Zároveň otevřel rozpravu k danému bodu a sám se hned do ní také přihlásil. Řekl, že přemýšlel o podnětu Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného a že musí konstatovat, že na jeho podnětu je rácio. Navrhl rozšíření usnesení nad rámec bodu, který je součástí toho materiálu, neb se opravdu domnívá, že není důvod, aby město zastupoval v odborné komisi pro spolupráci se společností Veolia hejtman Moravskoslezského kraje. Není k tomu žádný racionální důvod. Domnívá se, že je možné tam shledat určitý možný střet zájmů a také se domnívá, že by bylo dobré složení té komise obměnit kompletně. Dále sdělil, že než předloží návrh na rozšíření usnesení, tak by chtěl předat základní informaci, která se týká průměrných cen tepla pro rok 2016, která v Ostravě zůstane v úrovni roku 2015 beze změny, tzn. na úrovni 529,7 korun za gigajoule včetně 15% daně z přidané hodnoty, což je jeden z bodů, který je předmětem činnosti té odborné komise, která byla zřízena za účelem garance cen tepla. Srovnáme-li všech 32 statutárních měst na území České republiky, tak v Ostravě je cena tepla v té výši, kterou říkal, tzn. 529,7 korun za gigajoule, je čtvrtou nejnižší, tzn. tři města mají cenu o něco nižší a zbývajících 28 statutárních měst má cenu tepla vyšší. Jinak všechny ceny tepla ve všech statutárních městech se pohybují v intervalu od 484 korun za gigajoule, což je nejlevnější cena, týká se Pardubic, až po 705,8 korun za gigajoule, což je výrazně více, v případě Liberce, takže Ostrava je na tom skutečně cenově na dně. Podstatná informace je ta, že se cena proti roku 2015 nezvyšuje. Dále řekl, že by chtěl navrhnout kompletní odvolání všech zástupců města v této odborné komisi, kterými dneska jsou Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Ing. Lumír Palyza, bývalý 1. náměstek primátora, Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí a pan Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje a na jejich místa chce navrhnout Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora pro životní prostředí, doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora pro oblast financí a rozpočtu, Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora. Dále řekl, aby učinili za dost předpisům, je třeba jeho návrh rozdělit prakticky do pěti bodů, tím myslí, že by usnesení k bodu č. 3 mělo 5 bodů, a to: Zastupitelstvo města 1) projednalo podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Primátor poznamenal, že bod 1) usnesení je v relaci s tím, co je v tomto materiálu uvedeno a dále by byly do usnesení doplněny čtyři nové body, a to: 2) si vyhrazuje dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o odvolání zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora Ing. Lumíra Palyzy, člena ZSMO Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje; 3) odvolává zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora Ing. Lumíra Palyzu, člena ZSMO Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje; 4) si vyhrazuje dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o jmenování zástupců Statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora; 5) jmenuje zástupce Statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6 uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že se mu zdá, že personální otázky se začínají řešit v Ostravě zásadně v noci, neboť si nedokáže představit, že od včerejší porady předsedů politických klubů, na které všichni seděli, se panu primátorovi urodil v hlavě tento návrh usnesení. Myslí si, že Dalkia resp. Veolia a její smlouva je velmi významná i z toho titulu, o kterém pan primátor hovořil, tzn. ve vztahu k té ceně a myslí si, že by si i změna personální zasloužila širší diskusi, minimálně na úrovni předsedů politických klubů. Nemluví o elementární lidské slušnosti např. při odvolávání hejtmana Moravskoslezského kraje, zda o tom byl alespoň spraven. Doporučil, aby návrh pana primátora na Zastupitelstvu projednáván nebyl a aby z této části, kterou on navrhl a dlouze odcitoval, aby usnesení přijato nebylo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu doktorovi Babkovi a dotázal se, zda má Vážené Zastupitelstvo nějaké další návrhy k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů již nechtěl diskutovat a tak poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, jenž se naopak do diskuse k tomuto bodu přihlásil, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych se vyjádřil ke zpracování materiálů, které jsou Vám předloženy k bodu č. 3. Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, dnes již bez nadsázky legendární aktivní občan našeho města, který se snaží pomáhat lidem v jejich životech všude tam, kde politická reprezentace naprosto selhává, Vám dnes předložil k posouzení svůj podnět. Vážený pan Ing. Novotný se pečlivě věnuje otázkám nezdražování tepelné energie v Ostravě již řadu let. Jde o jeho specializované téma a z toho důvodu pak prosím přistupujte k jeho občanskému podnětu s náležitou pozorností a pochopením. Já bych chtěl ocenit, že pan primátor se o to nyní snažil. Nyní k samotné dokumentaci, kterou město zveřejnilo na svém webu k bodu č. 3. Prosím o vysvětlení, proč jsou v těchto dokumentech začerněna jména politiků s veřejnou funkcí, Váženého pana hejtmana a Vážených zastupitelů. Zákon o ochraně osobních údajů nic takového neukládá. Naopak. V případě politiků s veřejnou funkcí mají občané plné právo na informace. Prosím, uvědomte si, že letos proběhnou krajské volby a voliči by měli mít potřebná data ke svému rozhodování v nezkreslené podobě. Pro srovnání bych rád uvedl, že například jméno Vám všem jistě dobře známého Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž nemá žádnou veřejnou funkci, bylo zveřejněno na městském webu k bodu č. 21 programu jednání dnešního Váženého Zastupitelstva, a to dokonce ve stejné části textu s Váženým panem poslancem evropského parlamentu Petrem Machem z předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (z hlediska celorepublikové úrovně, pozn. autora). Jistě cítíte ten nepoměr. Politik, ten je začerněn, ale občan, ten je zveřejněn. Velmi zajímavé. Možná, že již je ale třeba Vážený pan krajský hejtman pouze soukromá osoba a občané o tom vůbec nevědí. Moc bych poprosil, abyste v dokumentech pečlivě začerňovali jména občanů bez veřejné funkce z důvodů ochrany jejich soukromí a práva na nerušený život, ale v případě profesionálních politiků ve veřejné funkci to prosím nedělejte. Velice Vám děkuji za akceptaci mého podnětu a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Předal slovo Váženému panu Ing. Novotnému, občanovi města Ostravy, který se přihlásil do diskuse. Vážený pan primátor jej poprosil o přednesení příspěvku.

Vážený pan Ing. Novotný, občan města Ostravy, řekl: „Vážení přítomní, na programu je dnes můj podnět ze 7. 12. 2015 odvolat z odborné komise k cenám tepla pana hejtmana. Už 17. 8. 2015 jsem dle zákona č. 106/1999 Sb., magistrátu poslal dotaz, jaký vztah nyní má pan hejtman k městu a jeho občanům, kromě toho, že je naším spoluobčanem, a jaký kdy poskytnutý závazek, či prohlášení by porušil, pokud by zájmy města a jeho občanů zastupoval špatně, či se třeba jednání komise ani neúčastnil? Došel mi magistrátní list ze 3. 11. 2015, ve kterém je i napsáno: „.......Pan hejtman vůči městu Ostravě nepřevzal žádný závazek ani neučinil žádné prohlášení ve vazbě na jeho účast jako člena v odborné pracovní komisi.........." Proti volbě pana hejtmana do komise jsem vystoupil už na 2. zasedání Zastupitelstva 17. 12. 2014 v diskuzi k bodu 13 programu. Tehdy po výměně názorů mezi panem Ing. Palyzou a panem primátorem 23 hlasy pro při 23 zdrženích se nebyl přijat návrh pana JUDr. Semeráka, aby se členem komise stal Ing. Pražák, Ph.D., a tak byl potom do komise zvolen pan hejtman, když 11 zastupitelů se hlasování zdrželo. Pan hejtman nesložil slib, který jste složili Vy, a tak se vůči občanům Ostravy k ničemu nezavázal. Je Vám navrženo přijmout usnesení, že jste podnět projednali. Odboru legislativnímu a právnímu je dlouhodobě známo stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že tyto věci mají být projednány věcně, ne jen formálně. Věcným projednáním není, když pan primátor otevře diskuzi, do které se nikdo nepřihlásí, pan primátor ji uzavře a dá hlasovat. Ani Rada města 15. 12. 2015 nedbala povinnosti, stanovené ji v bodu 6 přílohy 1 Jednacího řádu Rady města, že vždy musí materiál obsahovat návrh usnesení, tedy dle Ministerstva vnitra věcného, zhodnocení výchozího stavu a jeho ekonomický důsledek - v tomto případě nulový. Návrh usnesení proto mohl být, že Zastupitelstvo podnět zamítá, nebo přijímá, ne ale, že jste to projednali. Proto Vás, Vážení zastupitelé, vyzývám, abyste pro přijetí navrženého usnesení, tedy písemně navrženého usnesení, nehlasovali. Tím umožníte, aby Vám byl později předložen řádný materiál, za což Vám děkuji. A k tomu, co bylo před chvílí předneseno ústně. Již 20 let je známo, že v Ostravě je přebytek tepla, protože tady je víc výrobců. Teplo zde vyráběly Moravskoslezské teplárny, Zásobování teplem, Energetika Vítkovice a Energetika Nové Huti. Čtyři výrobci. Z toho Energetika Nové Huti dodávala i Moravskoslezským teplárnám a možná dodává dodnes Veolii, tím si nejsem jistý, ale Dalkii určitě. To není, prosím, argument. Jsme jediné město v České republice, kde je přebytek tepla. Další věc. Tady je navrženo, abyste schválili čtyři nové členy do pracovní komise. Ze smlouvy je známo, že město má nárok na funkci místopředsedy této komise, tak neopomeňte zároveň při tom určit, kdo z těch čtyř nově navržených by měl být tím místopředsedou. A to je vše. Děkuji Vám za řádné hlasování.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Ing. Novotnému za příspěvek a řekl, že ho trochu překvapil tím, že zopakoval doslova tentýž příspěvek, který měl o dva body dřív. Možná mohl přistoupit trochu zodpovědněji k času Zastupitelstva. Neví, zda Vážený pan Ing. Novotný navrhuje ten bod stáhnout, protože si myslí, že se Vážený pan Ing. Novotný trochu zasekl v čase, protože on, Vážený pan primátor, přišel s jiným návrhem. Dotázal se Váženého pana zastupitele JUDr. Babky, zda navrhl stáhnout celý ten materiál z projednávání a nebo co bylo předmětem jeho věcné připomínky. Požádal ho o konkretizaci.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) odpověděl, že si návrh pana Hadaščoka neosvojuje (přeřeknutí, Vážený pan zastupitel myslel samozřejmě Váženého pana Ing. Novotného, pozn. autora), on brojil, respektive plédoval za to, aby nebylo přijato rozšíření usnesení, které citoval Vážený pan primátor. Nemá ho před sebou, ani ho neprojednávali, proto navrhuje, aby to, co četl Vážený pan primátor, přijato nebylo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se dotázal, pokud jde o to původní usnesení, které obsahovalo jenom jeden bod, zda ho nerozporuje.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) řekl, že kdyby ho rozporoval, tak by souhlasil s Váženým panem Hadaščokem (přeřeknutí, Vážený pan zastupitel opět myslel samozřejmě Váženého pana Ing. Novotného, pozn. autora) a osvojil by si jeho návrh na stažení celého materiálu. To nečiní.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konstatoval, že teď už tomu rozumí, je to výborné. Jsou tedy proti sobě dva návrhy, on navrhl rozšířit usnesení k materiálu č. 3 o čtyři nové body, ty už mezitím byly zobrazeny na monitorech, proti tomu je návrh Váženého pana zastupitele JUDr. Babky o tomto návrhu na rozšíření nehlasovat, resp. jej nepřijmout.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že doufá, že primátor pochopil, že jeho vystoupení směřovalo zejména k formě tohoto návrhu a k formální záležitosti, jinak proti návrhu, aby tam bylo celé vedení nebo část vedení města, vůbec nic nemá. Jedná se mu o formu projednání tohoto bodu vč. tohoto návrhu a jeho poslední otázka zněla, zda byl minimálně Vážený pan hejtman o tom spraven. Jde mu i o lidský charakter projednávání personálních záležitostí, na které upozorňuje dlouhodobě.

V tento moment se z galerie hlásí s technickou poznámkou Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předává překvapivě a pozitivně s náležitou úctou k ústavním/přirozeným právům občanů slovo Váženému Ing. Novotnému i když by podle striktního výkladu Jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy již občan ke stejnému bodu vystoupit neměl. Poprosil jej, aby byl stručný a předal mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární občan města Ostravy, řekl: „Pane primátore, musím se ohradit proti Vaší výtce, že zdržuji Zastupitelstvo. Ukážu Vám odtud z balkonu, jak dlouhý byl příspěvek pronesený v rámci schvalování programu a jak dlouhý je příspěvek, který jsem přednesl teď. Z toho byla část vybrána do toho bodu k programu. (Vážený pan Ing. Novotný ukazuje Váženému Zastupitelstvu z galerie pro veřejnost rozdíl v délce svých příspěvků; pozoruhodné na tom bylo, že celé Vážené Zastupitelstvo velmi pozorně celý proces sledovalo, pozn. autora.) Takže k programu byla horní část té stránky, ta spodní byla k bodu 3 a toto vidíte, že toto je dvakrát tak dlouhé, čili nešlo o opakování. Ale omluvu nežádám, děkuju.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému. Omluvil se mu, neb na dálku pochopil, že dvakrát citoval pouze část svého příspěvku. Dále řekl, že nyní mají situaci, kdy on, Vážený pan primátor, navrhl rozšířit návrh usnesení o čtyři nové body, které mají vysvíceny na monitorech, proti tomu Vážený pan zastupitel JUDr. Babka navrhuje hlasovat pouze o původním návrhu usnesení. Řekl, že nejprve budou hlasovat o návrhu Váženého pana zastupitele JUDr. Babky, tzn. o tom, zda zůstává návrh usnesení v bodě 3 v podobě, jak je uveden v písemném materiálu.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) požádal o odpověď na otázku, zda byl o chystané změně informován Vážený pan hejtman Moravskoslezského kraje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že Vážený pan hejtman tuto informaci prozatím nemá, ale on sám mu ji osobně sdělí. Dal hlasovat o původním návrhu usnesení k materiálu č. 3, tzn. o bodu 1). Hlasovalo 7 pro, 0 proti, 38 se zdrželo hlasování. Nebylo schváleno. Dal hlasovat o rozšířeném návrhu usnesení ve znění, které přednesl. Hlasovalo 31 pro, 5 proti, 12 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0874/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil projednávání bodu programu Váženého ZSMO s názvem „ZM_M 4 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS" a jelikož se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil do diskuse, tak tedy poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby přednesl Váženým zastupitelům svůj diskusní příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dokumenty, které máte připraveny k bodu č. 4, mají úzkou vazbu na přípravu tzv. Strategického plánu města. Ten je navíc také na programu Vašeho jednání. K dané problematice mám připraven jeden z mých dalších diskusních příspěvků. Chtěl bych se nicméně vyjádřit přímo k materiálům k programovému bodu č. 4 dnešního Váženého Zastupitelstva. Předně mi prosím dovolte, abych se Vás zeptal, zda jste se podívali na webové stránky „urbact.eu" a nastudovali jste si je? Východiska pro tzv. „inteligentní specializaci“, tzv. „akční plán“ zpracovávaný v rámci celého projektu, kam se Ostrava hlásí, bude řešit mj. tzv. „podrobnou specifikaci“ konkrétních aktivit se vztahem k životu jednotlivých občanů našeho města. Opět jde o propagování nebezpečné „smart agendy“ chytrých měst, nových šmírovacích technologií, všudypřítomných mikročipů, skenerů a o vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými „smart městy“ v Evropě právě o fungování samotných chytrých měst, Internetu všeho a třeba o způsobech konkrétní interakce mezi lidskými bytostmi a stroji. Dovolte mi Vám tedy sdělit jeden možný příklad takové interakce. Mnozí z Vás možná zaznamenali v letošním lednovém tisku zprávu, že ostravští vědci vyvinuli za přispění štědrých dotací z veřejných rozpočtů mobilní aplikaci a systém pro automatické odečítání stavu vodoměrů v soukromých obydlích občanů. Z jedné strany jde jistě o výhodu pro občany, koncové spotřebitele. Z druhé strany jde ale zároveň o nové nebezpečí při napojení takového vynálezu online na Internet. Kyberzločinci, hackeři, totiž posléze díky tomu mohou dokázat monitorovat konkrétní soukromou nemovitost, sledovat návyky jejich obyvatel a při vhodné příležitosti zaútočit. O potlačování legitimního politického disentu už ani raději nehovořím. Nejrůznější „smart“ měřidla budou v příštích letech občanům motivačně vnucována dle plánů Evropské komise a tzv. konceptu „chytrých měst“, budou montována do všech domácností pod záminkou úspory energií, zajištění většího komfortu spotřebitelů. Uživatel předmětného chytrého měřidla už pak ale nebude mít bohužel možnost ovlivňovat automatickou komunikaci takové elektroniky. Dojde k nebetyčným zásahům do jeho soukromí. Nebude už posléze moci ani takový přístroj hardwarově vypnout (softwarově totiž dokáže hacker na dálku přes Internet obejít takřka každé zabezpečení), protože z hlediska občana by mu po otevření zapečetěné vnitřní části měřidla hrozila pokuta a dokonce trestní stíhání. Jenže chytrá měřidla v chytrých městech představují zkrátka nehorázné kybernetické riziko, jsou nástrojem likvidace přirozených práv a svobod občanů už i u nich doma, pokud si ovšem včas občané nedokáží obstarat svou vlastní energetickou nezávislost a neodpojí se definitivně od inženýrských sítí. Chytrá řešení ještě totiž neznamenají to, že jsou pro občany bezpečná! Budou však pro některé firmy se státní podporou jistě báječným výdělkem. Na druhé straně pro svobodomyslné občany půjde o motivačně povinně vnucovaný šmírovací sociální experiment. Vždyť si jen vzpomeňme na chytrou kartu ODISka. Sám Vážený pan ostravský primátor přiznal v listopadu 2015 při jednání městského Zastupitelstva, že je cílem mnoha ostravských politiků docílit sledování obyvatelstva právě prostřednictvím výše uvedených karet zatím třeba v autobusech, tramvajích apod. Prosím proto Vážené Zastupitelstvo: ujistěte nyní veřejnost formou přijetí Vašeho nového usnesení, že v případě přijímání jakýchkoliv aplikovaných chytrých řešení a zavádění tzv. chytrých technologií: bude posléze zaručen každému obyvateli Ostravy v případě jeho zájmu plný a nediskriminační opt-out. V případě ignorování mého podnětu může být takový fakt považován podle právní zásady „qui tacet, consentire videtur“ za „mlčení znamená souhlas“. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Řekl, že je překvapen tím, co kdy podle Mgr. Přepiory řekl. Doufá, že ho paměť neopouští. Sdělil, že příspěvek Váženého Mgr. Přepiory je v zásadě jaksi konzistentní vzhledem k tomu, co Vážený pan Mgr. Přepiora řekl také v rámci minulých zastupitelstev. Vážený pan primátor také konzistentně ubezpečil Váženého pana Mgr. Přepioru, že město Ostrava, pakliže chystá jakýkoliv vstup a zavedení implementací jakékoliv nové technologie, tak velmi pečlivě dbá na to, aby touto implementací nebyla postižena práva na soukromí osob obyvatel města Ostravy a nepochybně tomu tak bude i v případě zapojení města Ostravy do toho projektu „URBACT“. Shodou okolností včera měli v Ostravě konzultanta, zástupce z města Bilbaa, které si prošlo podobným procesem, kterým prochází dneska město Ostrava a slouží jako benchmark v rámci celé Evropské unie pro transformaci měst z těžkého průmyslu směrem k moderním technologiím. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále udělil slovo Váženému panu zastupiteli Macháčkovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Vít Macháček, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (KSČM), sdělil, že si myslí, že by neměli asi za každou cenu vždycky brát všechny projekty, které jsou placeny z Evropské unie, jako že jsou přínosem. Z finančního hlediska upozornil na způsobilé náklady toho projektu, kdy mezi způsobilé náklady patří mzdy, cestovné, ubytování, náklady na chod kanceláře, administraci, vybavení, nájmy, catering. Myslí si, že tyto měkké projekty ne vždycky, i když jsou financovány z Evropské unie, jsou jakoby důležité a přínosné a spíše by apeloval na to, že i těch 15 %, které Statutární město Ostrava platí, tak by měli zvažovat k tomu, jestli jsou účelně vynaložené.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Macháčkovi a poprosil o příspěvek Váženého pana zastupitele Šebestu.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM poděkoval za udělení slova a podpořil Váženého pana zastupitele Ing. Macháčka. V materiálu jsou uvedeny pouze náklady na ten základní projekt, ale dopady na město v další fázi už nejsou vůbec známy, vyčísleny ani jinak specifikovány. Předpokládá, že pokud by měli realizovat to, co se možná provede ve strategii tohoto projektu, tak pak ty náklady by nehorázně dopadly na město, možná je to přehnáno, ale možná by dopadly i na obyvatele města a tudíž by si u takového materiálu představoval, že tam tyto náklady alespoň nastíněny budou. Není tomu tak, proto si myslí, že tento projekt zrovna pro město vhodný není, protože jenom ty výsledky, které tam jsou a co by to mělo městu přinést, tak si myslí, že nejsou adekvátní nákladům, které by to město stálo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Šebestovi za připomínku. Odpověděl, že to není tak, že se město hlásí do všech programů, které přichází. Nechal zpracovat historicky na základě žádosti Váženého pana zastupitele JUDr. Babky určitý přehled programů, do kterých se město zapojilo, a do kterých ne. Řekl, že na to nemají kapacity peněžní a hlavně lidské, aby chodili do všeho, co přichází. Na druhé straně toto je projekt, u kterého si je téměř jist, že z něho můžou čerpat pozitivní výstupy ne v podobě nějaké implementace, nějakých konkrétních technologií, ale v podobě přístupu ke tvorbě městské strategie, kterou, a je to jeden z bodů, který budou dneska na Zastupitelstvu projednávat, kde je dobře se učit ze zkušeností měst, která si podobným procesem jako Ostrava již prošla a v tomto případě mají možnost tyto zkušenosti získat, neříká úplně zadarmo, ale téměř zadarmo a věří, že budou přínosné. On osobně takového dojmu po debatě se zástupcem toho programu „URBACT“, který včera v Ostravě byl, tuto důvěru nebo téměř jistotu v toto nabyl. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 32 pro, 5 proti, 13 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0875/ZM1418/13.

(Poznámka: Ostravští politici neodpověděli na všechny dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory a také zastupitelů ještě ani v polovině května 2016. Ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“ nicméně obdržel Vážený pan Mgr. Přepiora v prosinci 2015 vstřícný/vysvětlující dopis s podpisem Váženého pana primátora Macury, který odhlasovalo Vážené ZSMO. V tomto listu byla oficiálně uznána závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítli představitelé ZSMO učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovali o schválení deklarace podpory konceptu „Smart city“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené členy Váženého ZSMO k diskusi k programovému bodu jednání Váženého ZSMO č. „ZM M 21 Informace o plnění usnesení Zastupitelstva města“. Diskuse:

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že se hlásí ještě k bodu č. 3. Chtěl se přihlásit ještě dříve, než primátor otevře diskusi k následujícímu bodu. Řekl, pro záznam, že si projel sjetinu usnesení k bodu č. 3 „Podnět občana statutárního města Ostravy“ ve vztahu k jeho návrhu, kdy se zdržel hlasování. Nechtěl by vypadat jako pitomec za 50 let, až to třeba bude někdo číst, proto by chtěl říci, že jsou tam uvedeni ti, kteří ho podpořili a kteří to určitě tak nemysleli a jsou tam uvedeni ti, kteří to nepodpořili, ale chtěli to podpořit. Pro záznam řekl, že usnesení nezpochybňuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené ZSMO k další diskusi. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi, který se přihlásil do diskuse.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále upozornil, že požádal v rámci minulého bodu o osvojení svého návrhu. Vážený pan primátor k tomu nicméně Vážené ZSMO, tak jak je vždy dobrým zvykem, nevyzval. Dále řekl: Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Můj podnět se týká materiálů, které Vám byly předloženy právě k bodu č. 21. Neobsahují totiž z neznámých důvodů informace o následujících usneseních Váženého Zastupitelstva. Usnesení č. 0521/ZM1418/8 ve věci polanských stavebníků a usnesení č. 0511/ZM1418/7, které řešilo zveřejňování zápisů z jednání Váženého Sboru starostů a usnesení č. 0343/ZM1418/5 mj. ve věci první odpovědi Váženému panu europoslanci Machovi ze Strany svobodných občanů (Svobodní). Prosím Vážné Zastupitelstvo, aby zahrnulo do výsledných zpráv informaci o plnění či neplnění mnou výše uvedených usnesení. Není přeci možné, aby Vážené Zastupitelstvo něco odhlasovalo a daný úkol byl posléze ignorován. K zápisům z jednání Váženého Sboru starostů pouze dodám, že již byly z velké části letos získány a zaslány Váženému panu primátorovi Macurovi díky zákonné žádosti o informace, která vzešla z vstřícné činnosti právě Strany svobodných občanů, dnes předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci(v rámci celorepublikové úrovně, pozn. autora), kteří se snaží Ostravě pomoci s realizací konceptu svobodné, vstřícné a otevřené Radnice. Dále bych Vás poprosil o úpravu stavu plnění usnesení Váženého Zastupitelstva č. 0673/ZM1418/10 ve věci druhé odpovědi Váženému panu europoslanci Machovi, předsedovi Strany svobodných občanů, které bylo rozporováno dne 6. ledna 2016 oficiálním podnětem Váženého pana občana Petra Hadaščoka nst. Podle stávajícího právního výkladu bylo totiž výše uvedené usnesení schváleno mimo zákonný a ústavní rámec, jelikož došlo v době jeho přijetí k cenzuře občanů i zastupitelů, kteří chtěli vystoupit k souvisejícímu bodu programu Váženého Zastupitelstva. Výše citované usnesení by mělo být správně zneplatněno a související materiál by měl být posléze znovu zařazen na program jednání Váženého Zastupitelstva tak, aby mohl být konečně řádně prodiskutován všemi oprávněnými občany i zastupiteli včetně případné osobní účasti Váženého pana europoslance Macha. Až teprve následně lze přijmout právoplatné usnesení. Zároveň prosím, abyste provedli korektní anonymizaci jména Váženého pana Petra Hadaščoka nst. ve výsledných materiálech publikovaných k bodu č. 21 na oficiálním městském webu, aby bylo učiněno za dost dikci zákona o ochraně osobních údajů. Prosím, aby byly mé podněty zahrnuty do výsledné zprávy Váženého Zastupitelstva, aby se k nim nyní vyjádřili jak zde přítomní právní experti, tak členové kontrolního výboru města a aby si tyto mé návrhy někdo z Vás osvojil, aby se o nich dalo hlasovat. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Dotázal se, zda si hodlá někdo ze zastupitelů osvojit návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory. Nikdo si návrhy neosvojil. Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0876/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil projednávání bodu programu „č. ZM M 24 Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje Statutárního města Ostrava“. Vážený pan primátor řekl, že vhledem k tomu, že k tomuto bodu byl vyžádán předklad, tak by to nejprve krátce uvedl a poté by požádal zde přítomného zástupce realizační společnosti o jeho příspěvek. Uvedl, že všichni vědí, že s rokem 2015 skončilo období, na které byla zpracována původní strategie rozvoje Statutárního města Ostravy a samozřejmě jakožto odpovědné vedení města se rozhodli v těchto informativních zprávách pro Vážené ZSMO pokračovat, pracovat na nové strategii města, která by pokryla období do roku 2023. Takovými základními rozdíly, kterými by se chtěli oproti minulým obdobím řídit, a které jsou pro ně důležité, jsou participace a komunikace. Participace znamená, že chtějí do přípravy strategie města zahrnout v maximální možné míře „stakeholdery“ – všechny zainteresované strany vč. odborné veřejnosti, myslí tím té části občanské veřejnosti, která se těmi problémy zabývá a má zájem je řešit, tzn. chtějí ji v rámci práce na strategii podnítit aktivity zezdola. Aspekt komunikace je ten, kterým by chtěli tu hotovou strategii potom správně komunikovat tak, aby nejenom nezůstala v šuplíku, ale aby byla přijata městem, jeho občany, různými organizacemi za svou a aby se touto strategií v dalších letech a ti, kteří přijdou po nich, aby se jí řídili. Součástí té participace je i zapojení širokého politického spektra vč. opozice tak, aby nedocházelo k nějakým případným zbytečným rozporům při případné změně politického vedení nebo po dalších volbách apod. Požádal Váženého pana Ing. Konczynu, zástupce společnosti, kterou Vážená městská Rada vybrala pro realizaci této zakázky, aby v krátkém příspěvku tu strategii uvedl.

Vážený pan Ing. Daniel Konczyna, analytik, se představil, sdělil, že je také občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě už bezmála 35 let. Měl tu čest se v minulosti podílet na spolupráci při přípravě dohody o partnerství ČR pro využívání strukturálních fondů na dalších 7 let. Spolupracoval při přípravě strategického plánu Prahy, který zrovna prochází participativním projednáním s občany města Prahy, zároveň připravoval integrovanou teritoriální investici, díky které může Ostrava společně s ostatními statutárními městy v kraji čerpat v následujících letech až 7 miliard korun a je mu ctí, že může před zastupitele předstoupit a i svým slovem, svou prezentací je pozvat k tomu, aby se v následujících měsících aktivně účastnili přípravy strategického plánu, s kterým by chtěli zase na dalších 7 let posunout město o kus dál, možná mezi ta evropská města, se kterými se můžou měřit, třeba i v tom projektu „IN FOCUS“, který jim byl včera v Ostravě představen. V žádném případě nevycházejí z nuly, ani si to nemyslí, strategický plán města Ostravy jako zpracovatele dobře znají. Dneska zastupuje zpracovatele strategického plánu konsorcium společností BeePartner a.s. a RPIC-ViP s.r.o. RPIC-ViP se podílel na zpracování poslední verze strategického plánu města Ostravy a on se za ním pokusí v krátkosti ohlédnout. V roce 2009 by si v podstatě nepředstavil to, co za posledních 7 let v Ostravě viděl, tu proměnu. Jsou tady minimálně dvě památky, které navštěvuje nejvíce návštěvníků v republice mezi pěti nejnavštěvovanějšími – Dolní oblast Vítkovice a ZOO, samozřejmě i díky slůněti, což bylo velmi těžké období ze strany města Ostravy, ale podařilo se. Nepředstavil si, že bude zvát na prestižní akce lidi z jiných měst do místa zvaného „Gong“, nepředstavoval si, že projdou takovým terminálem, jako je na Svinově nebo na opraveném „Přednádraží“, nepředstavil si, že na in-line stezce dojedou až do Frýdku-Místku, že se mezitím může zastavit podél opravených cest kolem Ostravice. V podstatě netušil, že tady bude super počítač, který bude patřit mezi 40 nejlepších počítačů světa. Netušil, že bude jezdit nízkoemisními autobusy a zároveň nevěděl, že vznikne takový stadion, jako je hala ve Vítkovicích. Pro něj osobně jako občana Ostravy, který bydlí kousíček nedaleko odsud od magistrátu, Ostrava prošla obrovskou proměnou a všechny tyto proměny v podstatě před sedmi lety zachycoval strategický plán města Ostravy ve scénářích a najdou je tam. Najdou tam tu představu konkrétní, najdou tam představu o tom, že budou přitahovat lidi do atraktivních míst, budou lidi přitahovat i k novým technologiím, že tady bude otevřena Lékařská fakulta, na kterou se budou moci hlásit studenti ke studiu oboru lékařství, že bude zrekonstruována fakulta elektrotechniky. Co se možná nepodařilo, ale co ohromně zaktivizovalo, a určitě se toho aktivně mnozí ze zastupitelů účastnili, bylo Evropské hlavní město kultury, které bohužel už úplně nezáviselo na nich, záviselo to na jiné komisi, která nevyhodnotila nejlepší návrh jako nejlepší, ale zase díky nejlepšímu návrhu, alespoň za něj osobně, se mohl zúčastnit spousty akcí, ať už to bylo ve Staré aréně, v Cooltouru, v kinech, v divadlech po Ostravě, veřejných setkáních apod. I ta veřejná setkání je (zpracovatele) inspirovala k tomu, jakým způsobem by chtěli přistoupit ke strategickému plánu, proto navrhli jeho zpracování tak, jak ho navrhli. Proto se nesoustředili pouze na napsání papíru, ale soustředili se i na to, aby v následujících 11 měsících ode dneška zapojili do zpracování strategického plánu co nejvíce lidí, kteří mají na srdci co říct, mají nějaký aktivní zájem na rozvoji Ostravy a zároveň už se v minulosti nějakým způsobem na jejím rozvoji aktivně podíleli. Ví, že doba se mění, ví, že přistupují ke zpracování strategického plánu v době, kdy se rozvíjejí různé smart koncepty, smart City, zároveň existují další strategické koncepce, které jim vnucují resorty, příp. je navrhují jako dobré řešení pro implementaci atd. Toto si všechno uvědomují a právě že s tou erudicí do toho vstupují. Ví, a dneska vnímají rozdíly mezi Ostravou a jinými městy právě ne ani v tom, jakým způsobem jsou schopny strategicky naplánovat své priority, ale vnímají ten rozdíl v tom, jakým způsobem jsou je schopny odkomunikovat s občany města, s klíčovými aktéry města a jakým způsobem jsou ty aktéry schopni zapojit do přípravy strategického plánu. Občané v podstatě vyžadují jinou komunikaci, než aby jim donesený 150ti stránkový wordovský materiál, který je za úsporné náklady ve velmi krátkém čase s přehršlem statistik přesvědčuje o tom, že cesta a priority jsou naplánovány co nejlépe. Oni se snaží do toho procesu vnést marketingový přístup, přístup komunikační, participativní, o kterém mluvil pan primátor, a budou se snažit, aby zapojili cílové skupiny, které si dneska vydefinovávají, aby je správně informovali a aby jim ukázali, jakým způsobem se Ostrava může rozvíjet, aby jim ukázali i ty pozitivní věci, které se za poslední roky staly. Zrovna v tomto okamžiku kolegové se zpracovatelskou firmou připravují internetové stránky, na kterých všechny ty informace transparentně kdokoli z nich a občanů města uvidí. Uvědomují si, že Ostrava má výborný brand a v podstatě chtějí pracovat na tom, ať za ním vytvoří příběh na dalších 7 let. Uvěřitelný příběh, za který se budou schopni postavit. Jeho osobně trápí veřejné prostory, takže si uvědomuje i po mnoha veřejných debatách, které v Ostravě zažil, že Ostrava může pro mnohé občany vypadat tak, jako evropská města vypadala před 30, 50, 40 lety, proto by byli rádi, aby se do té debaty zapojili i lidé, kteří rozumějí urbanismu, kteří rozumějí architektuře a toto jsou stránky v podstatě z prezentace, které vytáhl z prezentace slavného architekta Jana Géla, který takto přistupoval a porovnával města ve světě a v Evropě a ukazoval, že pokud se začalo pečovat o jejich veřejný prostor, změnilo to velmi jejich tvář a změnilo to i aktivitu obyvatel, což je v podstatě jejich filozofie, jejich směr, kterým chtějí při tom zpracování také jít, tzn. nezaměřovat se na takové ty bezobsažné fráze typu zvyšování zaměstnanosti, které ve strategii určitě budou, ale aby byli schopni za rok ukázat konkrétní změny, kterými město věří, že udělá ve svém půdorysu třeba i v centru Ostravy, po jehož oživení volá tolik občanů a ještě pořád si není za sebe jistý, jestli si přesně ví rady a byli by moc rádi, aby podpořili takové oživení v Ostravě. Byl požádán, aby to odprezentoval co nejrychleji. Chtěl ukázat, jakým přístupem o tom přemýšlí, jakým způsobem se na to koukají, inspirují se ve Vídni, v Praze, má tu čest být v pražském týmu na institutu plánování a rozvoje, kde v podstatě s kolegy, kteří tam to participativní plánování i tu architekturu zapojí do debat, můžou tuto zkušenost přenášet do Ostravy a samozřejmě využívat spoustu věcí, se kterými mají zkušenosti z minulých let. Způsob zpracování co do metodického postupu bude odpovídat tomu, co je obsaženo v metodice pro zpracování veřejných strategií tak, jak je vyvěšeno na Ministerstvu pro místní rozvoj, projdou všemi fázemi, fázemi analytickými, ze kterých zjistí nějaké hlavní problémy, zjištění, z diskuzí s občany, z diskusí s klíčovými aktéry, s experty je převedou v cíle, strategické priority a vize, které prodiskutují ideálně i společně se zastupiteli na následujících zasedáních a v návaznosti na to v návrhové části budou hledat konkrétní opatření. Ten proces, který navrhují oni, se proti tomu standardnímu liší v další přidané hodnotě, kterou k tomu chtějí přidat. Je to zároveň volání spousty lidí, se kterými se setkal za poslední roky mj. i díky tomu, že v Ostravě v podstatě pořádá festival mezinárodních dokumentárních filmů o lidských právech a při těchto debatách o budoucnosti Ostravy narazili na to, že i těm lidem, kteří o ní mají celkem jasné představy, chybí debata o vizích, takže navrhují, aby se v následujících týdnech a měsících v podstatě i konkrétní kampaní a zapojením lidí do toho, jakou si Ostravu představují, tyto vize zkusili zformulovat a zkusili tuto představu společně s nimi dát do kupy, a proto tam založí kromě standardního zpracování i pracovní skupinu a debatu o tom, jaká je představa o Ostravě v roce 2023. Zatím ji pracovně nazývají pracovní skupina „vize“. Zároveň nad rámec toho projektu by moc rádi založili skupinu, která by v průběhu roku měla pracovat a společně se scházet k posílení brandingu a image Ostravy, což taky pochopili jako celkem silné téma, které má posílit komunikaci směrem ven ke specifickým cílovým skupinám, specifickými silnými nástroji a inspirují se v tomto případě třeba v Brně a v Jihomoravském kraji, kde tyto dvě instituce ve spolupráci spolu byly díky jasnému marketingovému přístupu schopny navázat na sebe až dvacet, třicet partnerů ze soukromé sféry, z velkých hráčů, kteří podpoří jejich marketing navenek proto, aby přilákali více turistů, občanů do města. Ví, že jim silně ubývá obyvatel, jenom v Ostravě asi 40 000 za posledních 20 let a ví, že ten trend se nezpomaluje, protože je ovlivněn historickou zkušeností. Branding by tomuto mohl pomoct a zároveň přilákat i nové investory apod. Další věc, kterou připravují nad rámec, je obecný pláč, neštěstí při zpracovávání strategií, a to jejich následná implementace. Dovolí si tvrdit, že odbor strategického rozvoje, který je v podstatě úzkou součástí týmu, bude chtít evaluovat ten strategický plán ještě malinko podrobněji, než to provedl on tím stručným výčtem, nicméně rádi by se zaměřili v té druhé půlce zpracování na to, ať jasně ukáží, jakým způsobem těch cílů chtějí dosáhnout a jakým způsobem to budou oni na městě realizovat, tzn. jakým způsobem se do toho zapojí odbory, příspěvkové organizace a partneři města. Pro tento účel by rádi založili pracovní skupinu nazvanou „implementace“ a chtějí s ní předem předejít tomu, že by se o strategickém plánu vůbec přemýšlelo jako o dokumentu. Jedna z nejúčinnějších strategií v ČR, inovační strategie Jihomoravského kraje, neexistovala v době, kdy ji implementovali, protože stála na dohodě partnerů, stála na dohodě těch institucí, na tom, co budou dělat, věděli to dopředu a nepotřebovali to vidět na papíře, stálo to na jejich proaktivní spoluúčasti. Připravil si pár obrázků, na kterých jsou jejich představy. Raději si představí v analytické fázi „Focus groups“ lidi, kteří se konkrétně sejdou nad problémy, které vydefinovali o Ostravě v průzkumu, jehož dotazník právě připravují, který by měl ve spolupráci i se zastupiteli najít co největší odezvu a zjistit, co vlastně občany trápí a potom si s nimi o tom podiskutovat. (Tento dotazník však za velké peníze oslovil vzhledem k původně obrovským předpokladům a profesionálům, kteří se na něm podíleli zcela minimální počet lidí: „Do dotazníkového šetření se během 17 dnů od 3. do 19. února 2016 zapojilo přes 6800 lidí, tedy 2,3 % obyvatel Ostravy, pozn. autora) Velmi rádi by je zapojili do zpracování strategického plánu minimálně v úrovni hledání těch představ, jejich vizí, jejich zkušeností, které mají ze zahraničí, do debaty o tom, co je pro Ostravu nejdůležitější, čím se může inspirovat jinde, co je pro Ostravu schopné přenést z jiných měst, kultur, protože všechno přenositelné není. Velmi rádi by občany zapojili, pokud to bude možné, i s útvarem hlavního architekta do debat o tom, kde konkrétně v jejich místě třeba s podporou komunitního přístupu můžou měnit svoje sídliště, můžou měnit svoje ulice, můžou sami přispět k tomu, co můžou dělat (posléze mohli v dalších měsících občané sledovat mj. z diskuse se zastupiteli, jak jim ostravští politici např. formou odmítnutí jejich petice z prostoru Jurečkovy ulice něco takového paradoxně upírají, pozn. autora) a zrovna mezinárodní projekty, které jsou součástí projektu „URBACT“ k tomu vyvinuly celkem účinné nástroje, kterým se říká místní akční skupiny, místní podpůrné skupiny, místní akční plány, (mnohdy se jedná o tzv. čínský participativní model, kdy např. město nebo obecně vládnoucí garnitura potřebuje masovou podporu občanů a tak jim rovnou nadefinuje úkoly, aby pak tuto „masu“ mediálně využilo k tomu, jak dobře politici pracují, pozn. autora) které mají celkem jasně popsanou metodiku, jak vlastně zapojí občany do toho, o čem můžou rozhodovat. Je to pro ně transparentní, pro ně otevřené a zároveň pro ty občany je to taková výzva a pozvání k tomu, že můžou něco ovlivnit na svém okolí a nejenom čekat na to, až se něco schválí. Toto je způsob, jakým by chtěli strategický plán i komunikovat, jednoduše, srozumitelně, co nejatraktivnější formou, lidi oslovit způsobem, který doposud neznají, tzn. motivovat je k tomu, ať řeknou to, co mají na srdci a samozřejmě na konci si strategický plán i velmi jednoduše potom za 7 let po jeho implementaci vyhodnotit a zase takovou vizuální formou, ať si nemusí vypisovat, co všechno se udělalo, protože to vidí kolem sebe, když po Ostravě jezdí tramvají, ať už do školy, do kina nebo do práce, ale zároveň ať to vidí i na papíře, toto všechno se udělalo za 7 let, toto všechno jsme pro vás naplánovali v roce 2016 a toto jsme v roce 2023 ověřili, dneska to stojí. Dneska takto vyhodnocují regionální operační program, ve kterém se podílel na strategickém plánování, a jsou schopni ve spoustě indikátorů dokázat, že těch 700 projektů přispělo ohromným způsobem Moravskoslezskému kraji. Kde v tom procesu vidí zastupitele, je samozřejmě v rámci řádných projednávání, kdykoliv rádi přijdou s informací, kdykoliv rádi přednesou závěry analytických částí a návrhových částí. Celý ten proces bude mít řídící výbor složený převážně z vedení města a zároveň bude mít interní realizační tým a ten bude počítat i se zapojením komisí a výborů města do zpracování minimálně v té podobě, v jaké se standardně připomínkuje. Budou informováni a samozřejmě budou osobně obcházeni tam, kde to bude nejvhodnější. Tým zatím konsolidují, ale je to nová zkušenost. Ostravský odbor strategického rozvoje se velmi aktivně účastní plánování, jak na plánu komunikace, tzn. nástrojích - komunikaci s cílovými skupinami, tak na té participaci i na té přípravě projektu samotného, a potom ty pracovní skupiny, tematické skupiny, zapojení veřejnosti formou interview, řízených rozhovorů, veřejných debat apod. S tím vším takto pracují do budoucna. (Prostě klasické metody propagandy, pozn. autora.) Zastupitele budou oslovovat, budou mít veřejné stránky k dispozici, budou je oslovovat emailem i prostřednictvím jiných kanálů a budou velmi rádi za jakékoliv jejich aktivní zapojení a podporu toho, co vlastně tvoří pro ně, pro město a občany tohoto města. Na konci by si představil na internetových sociálních sítích strategický plán prezentovaný spíše formou spokojeného člověka než mapou města. Spíš je to jeho přání a ten spokojený člověk by byl ideálně tady někde z Masarykova náměstí z nějaké akce. (Všechno musí být spokojené, báječné, úžasné; nespokojení občané přeci v Ostravě neexistují; vše musí být tak růžové, jako ony pověstné Potěmkinovy vesnice, pozn. autora.) Poděkoval za pozornost a řekl, že věří, že je přesvědčil o tom, že přístup k tomu zpracování je jiný, než jak znají ze standardních strategických plánů, není to ta šeď připomínkování prostřednictvím wordu a hromadných emailových korespondencí. Budou chtít aktivní účast zastupitelů, občanů města atraktivní formou, budou jim naslouchat a budou rádi za jakoukoli jejich podporu, proto je i na zasedání zastupitelstva města, vyzývá je k tomu a předem jim za to děkuje. Na závěr řekl, že je připraven zodpovědět jakékoliv jejich otázky. Poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Konczynovi za jeho prezentaci a vyzval Vážené ZSMO k diskusi. Jelikož se přihlásil o slovo Vážený pan zastupitel Juroška: poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova a dále řekl, že nikterak nezpochybňuje užitečnost plánu. Bylo by to v rozporu s jeho politickým přesvědčením. Je vděčný, že je toto téma zařazeno na zasedání Zastupitelstva. Částečně o tom hovořil již minule. Neví, zda to byl plán, zařadit to na leden, asi patrně ano a tudíž předběhl dobu. Dále řekl, že by současně položil pár otázek. U některých dalších plánů strategických dokumentů je projednáván nejprve záměr, měli i nějaké takové na minulém zasedání Zastupitelstva a teprve potom se sahá k nějaké té realizaci. Primátor správně řekl, že je to informace o už probíhajícím procesu tvorby poměrně významného dokumentu, který předtím, ten záměr, jaksi nebyl projednán na Zastupitelstvu. Dotázal se, zda na výběr toho zhotovitele bylo realizováno nějaké výběrové řízení, nebo jakým způsobem vlastně probíhalo to, že vstoupili do toho smluvního vztahu a že už to všechno běží. Zda bylo osloveno více společností nebo přišli zástupci těchto společností a řekli, že by bylo dobré něco takového učinit. Současně, když se díval na ten rozpočet, jsou tam i zvláštní položky, jako definování vizí. On se naivně třeba domníval, že i tohle je součástí nějakého politického procesu, tzn. že vstupují do té soutěže a následně i do té realizace politiky s nějakými vizemi a že není úplně nutno, aby za ně ty vize definovali externí dodavatelé, tzn. že na to by se chtěl zeptat. Myslí si, že ta politika není jen o počtu náměstků, ale i o přinášení nějakých těch vizí a jednou ze součástí té nabídky je čtvrt milionu nebo kolik za definování vizí Statutárního města Ostravy, což mu připadá poměrně divné a zvláštní. Požádal o odpověď na své otázky.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi za jeho otázky. Odpověděl, že oceňuje jeho příspěvek. Vždycky je v tom jistá dávka humoru z jeho strany, což si velmi cení i s důrazem na jeho kladný přístup k tomu plánování. Ano, jistě. Oni to vědí, a proto jistě chápe i Vážený pan zastupitel Juroška potřebu plánování městské strategie. Proč nebyl projednáván nejprve záměr? Odpověděl, že je nenutí nic k tomu, nejprve na Zastupitelstvu projednat záměr zpracování strategie tím spíš, že strategický plán bere jako standardní plánovací dokument, který by to město mělo mít. On několikrát v průběhu loňského roku říkal, že je čeká práce na nové městské strategii. Je obecně známou informací, že ta původní strategie končí rokem 2015 a logika věci říká, že je třeba začít připravovat novou městskou strategii. Bere, že když by se byl býval zpracovával nějaký strategický plánovací dokument, který je do jisté míry výjimečný, mimořádný, např. ho napadá plán městské mobility, který není standardním dokumentem, který se průběžně dělá, nebo není dokumentem obvyklým, ví, že plán mobility mají v tuto chvíli, tuší, jenom dvě města v republice, tak v tomto případě by bral za rozumné takovýto záměr na Zastupitelstvu projednat. V případě městské strategie, jejíž existence je mimochodem i podmínkou čerpání některých dotačních programů (jistě, kdyby v tom nebyly schovány velké peníze z dotací nebo kdyby to neposílilo jejich moc na úkor občanských přirozených práv a svobod, tak by po tom ostravští politici ani neštěkli, pozn. autora), tuto věc považuje za samozřejmou, že ji město musí mít a tudíž ve chvíli, kdy končí jistá etapa, je třeba ji začít obnovovat. Důvod možná, který by si zasloužil odpověď, a Ing. Juroška, Ph.D, tuto otázku víceméně neřekl, a on když hovoří, tak si ji dovolí zodpovědět, i když vyřčena nebyla, je, proč k tomu přistoupili až nyní, protože je jasné, že od 1. ledna 2016 jakoby město, když by byl úporně účetní, žádnou strategii nemá, neb ta původní končila 30. 12. 2015. Ten důvod je prostý, protože skutečně čekali, aby se dokončily a schválily různé jiné strategické dokumenty, které by ta nová městská strategie měla do sebe zahrnout. Je to například již zmíněný plán mobility, který dokončili v průběhu loňského roku, je to např. strategie ITI, kterou schvalovali v prosinci. To je důvod, proč až na základě těchto dokumentů chtěli začít práci na nové městské strategii. Co se týká výběru společnosti, tak ta otázka je zcela na místě a je to vždycky věc senzitivní a diskutabilní. On se osobně nedomnívá, že tvorba městské strategie je něco, co se dá soutěžit jako hrušky nebo jablka od zelináře, nebo auta nebo tramvaje. Jedná se o vysoce specifickou věc, tudíž oni nevyhlašovali žádné veřejné výběrové řízení. V městské Radě byl předložen jeho návrh na to, aby zpracováním strategie bylo pověřeno konsorcium firem BeePartner a RPIC. On to Radě navrhl na základě interních prezentací, které jednak s touto společností a s několika dalšími absolvoval a dospěl k názoru, který Rada akceptovala, že konsorcium těchto dvou společností bude dobrým partnerem pro tuto zakázku, a to z důvodu referencí, které toto konsorcium má. Znovu připomněl, že již historicky zpracovávalo strategický plán Ostravy, resp. alespoň někteří účastníci tohoto seskupení pracovali na ITI ostravské aglomerace, což je významný dokument. Pracovali pro Moravskoslezský kraj a současně mají přesah i nad rámec tohoto regionu, takže dovedou implementovat záležitosti i z jiných měst ČR a dokonce i z jiných částí nebo ty „nadrepublikové trendy“. Někteří z účastníků tohoto konsorcia mají také zkušenosti z vyjednávání dotačních programů evropských fondů. Dělali současně jakýsi průzkum cenové přiměřenosti té nabídky a doufá, že i tuto záležitost se podařila popsat v tomto materiálu. Zdůraznil, že cenová nabídka konsorcia je plně srovnatelná s konkurencí. Dokonce, co se týká těch hodinových nebo „člověkodenních sazeb“ je nižší, než je konkurenční. Dále zdůraznil, že cena za zpracování strategie není cenou fixní, ale tak, jak je definována v tomto materiálu, je cenou maximální, a ta cena skutečná se bude odvíjet od skutečně provedených prací a vykázaných aktivit dodavatele té zakázky, takže pakliže se ukáže, že některé části toho projektu jsou schopni si provést vlastními silami a on o některých má představu, že by to možná dokázali, resp. dokázat měli, tak pochopitelně dojde i ke snížení skutečných nákladů na tuto zakázku. Další věc, kterou zmínil Ing. Juroška, Ph.D., a vítá, že tu otázku vyslovil, je definování vizí. Ing. Juroška, Ph.D., se zeptal, jestli za ně má konsorcium BeePartner a RPIC definovat vize a řekl, že by ty vize měli mít politici. Souhlasí s ním do jisté míry, protože to rozhodně není tak, že RPIC a BeePartner budou definovat vize za ně. Určitě to tak nebude. Na druhé straně ani oni sami, alespoň on si to neklade za ambici a dovolí si říct, ani nikdo z dalších 54 zastupitelů, nemá ten Boží dar, aby dokázal sám od sebe, ani v tomto kolektivu vize města definovat bez účasti dalších zainteresovaných stran bez účasti veřejnosti a dalších „stakeholderů“. Smyslem této části této zakázky je nikoliv, aby je dodavatel „nabrífoval“ nějakými vizemi, které oni postrádají, ale aby je jakýmsi procesem právě té participace dokázal usměrnit v těch jejich představách. Taky se může stát, a měli by to připustit jako možné, že ty potřeby města jsou možná v některých ohledech odchylné od těch, které oni mají možná zafixovány ve svých hlavách. Na závěr zmínil, že samozřejmě celý ten projekt na zpracování strategie prošel komisí pro strategický rozvoj města vč. výběru dodavatele, vč. ceny a sdělil, že předsedou komise pro strategický rozvoj města je Vážený pan zastupitel Václav Štolba.

Vážený pan zastupitel Václav Štolba (ČSSD) poukázal na přílohu č. 3 řídící výbor strategického plánu a sdělil, že dva členové tam jsou označeni jako opozice. Dotázal se, proč ostatní nejsou označeni jako koalice. Dále se dotázal Váženého pana Ing. Konczyny na fotografii, která byla zobrazena na plátně, zda ví, kde byla pořízena.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) k otázce označení odpověděl, že ani mu se nelíbí, a už je to asi druhá verze označení. Nelíbí se mu ani označení generální ředitel a myslí si, že tam nějaké takové taky je. Dokázali by to upravit. Smyslem není se známkovat, kdo je jaký, dokonce si ani nemyslí, že by složení toho řídícího výboru muselo být definitivní, že by se příp. nedalo rozšířit o další zájemce nebo ty, kteří k tomu mají co dodat. Omluvil se za to, protože to není úplně ani podle jeho gusta.

Vážený pan Ing. Daniel Konczyna, analytik, odpověděl, že fotografie je ilustrativní a není z Ostravy. Tou fotografií nahradil spoustu svých usměvavých otázek z centra a z ulic Ostravy, které tam nechtěl dávat. V rychlosti vyhledal na internetu fotografii pro představu, jakým způsobem si ilustrativně představují komunikaci plánu směrem ven a jejich cíle.

Vážený pan zastupitel Václav Štolba (ČSSD) sdělil, že ho napadlo, když vidí tu fotku, jestli to nebylo foceno někde v Sýrii nebo v Turecku. V návaznosti na to doplnil, že na posledním jednání Komise pro strategický rozvoj byli také seznámeni s aktuálním stavem. Strategický plán je o tom, že prostě speciálně Ostrava si chce asi udržet lidi, kteří jsou v Ostravě, příp. zaměřit pozornost jiných lidí, kteří by mohli přijít do Ostravy, a to, co jim trošičku ve strategii chybí a myslí si, že by se tím mohli zabývat, třeba i okrajově, aby nebyli třeba překvapeni, je to, že probíhá a hýbe Evropou imigrace a uprchlíci. Oni nebudou do nekonečna někde zavřeni, a potom můžou přijít třeba i do Ostravy. Tohle mu trochu chybí i v té strategii, že by tam nějaký bod mohl být, jakési možnosti Ostravy, jak jsou připraveni nebo jestli to úplně odmítají atd.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že podle jeho soudu se jedná především o zahraničně politické než komunální téma a o otázku přístupu k uprchlíkům a řešení migrační vlny a uprchlické krize, než aby si separátně dělali nějakou vlastní strategii v téhle oblasti. Dále poznamenal, že tuší, kam pan Štolba míří. Odpověděl, že strategie není v tuto chvíli ukotvena ve smyslu, že by byla jasně definována taxativně nebo kompletním výčtem oblastí, kterými by se měla zabývat, tzn. během toho roku té práce na strategii, pakliže nedej Bože naše zahraniční politika nazná, že je třeba zvát uprchlíky, a doufá, že k tomu nedojde, na to bude muset ta strategie operativně v tomto případě zareagovat.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že z materiálu ví, že je to konsorcium, které předkládalo nabídku té smlouvy, která je zveřejněna, to úplně patrné nebylo, byl tam pouze obecný odkaz, že jedna společnost bude spolupracovat s druhou někde v obsahu té smlouvy, takže tuto věc má vyjasněnu. Dodal, že věří, že skutečně opravdu v co největší míře využijí profíků na Magistrátu města Ostravy k zabezpečování volně dostupných dat a jejich analýz a podobných záležitostí a ta cena se bude pohybovat nakonec někde jinde. Vize – dobře. Můžou mít nějakého korektora, takže také věří, že v maximální možné míře ty vize budou definovány politickou reprezentací, která k tomu ostatně má od občanů mandát. Dále sdělil, že se vyjádří ještě posléze, jelikož má dneska nějaké výpadky paměti. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM řekl, že se mu strašně líbilo, jak pan primátor zdůvodnil výběr dodavatele této veřejné zakázky. Konečně pochopil, proč zákon o veřejných zakázkách je zcela špatný a musí se změnit. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že v tom si s Ing. Šebestou rozumí, i když asi to každý myslí naopak. Dále se dotázal, zda jsou ještě nějaké dotazy nebo připomínky ze strany zastupitelů. Sdělil, že je k tomuto bodu přihlášen občan města Ostravy Vážený pan Mgr. Přepiora, nicméně je 11:11 hod. a měla už být 11 minut přestávka. Navrhl, aby tento bod projednali celý vč. příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory, aby mohli po přestávce pokračovat s novým bodem. Dotázal se, zda by byl takový souhlas. Zastupitelé kýváním hlavy souhlasili. Proto předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Návrh zpracování tzv. strategického plánu, který je Vám předkládán, má představovat vývoj Ostravy až do roku 2050. Podle tohoto plánu budou realizovány miliardové investice z veřejných rozpočtů. Tento plán dopadne na každodenní soukromý i veřejný život Ostravanů. Někteří politici se díky němu nepochybně pokusí o zničení přirozených práv, svobod, soukromí, nerušeného života občanů v éře všeobecného tlaku na prošpikování Ostravy šmírovacími, chytrými technologiemi, mikročipy a skenery. Všichni jste mohli minulý rok sledovat, jak zde na Váženém Zastupitelstvu dopadl legitimní protest občanů vůči externímu, motivačnímu očipování cestujících v MHD stylem: Říkejte si milí občané, co chcete, ale stejně budete muset používat čipovou kartu ODISku. Nikdo občanům nenabídl vstřícné, jiné, levnější, přijatelnější, šetrnější k soukromí, daleko komfortnější metody prokazování jízdného, které fungují například v rámci železnice. Vážený pan primátor se zkrátka podle svého vyjádření z listopadu 2015 rozhodl, že ve finále všichni budou jezdit na ODISku, ať mají politici přehled o pohybu konkrétních lidí v MHD. O vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka již raději ani nehovořím. Tady se ukázala tzv. chytrá městská agenda a strategické plánování opravdu v plné donucovací parádě. Po přečtení dokumentace k návrhu realizace tzv. strategického plánu jsme společně s kolegy nabyli dojmu, že ve skutečnosti půjde pouze o chytré zdůvodnění nových dotací a k zmapování disentního veřejného mínění a následně k co nejlepší drtivé marketingové likvidaci opozičních názorů s plnou finanční silou města. Všichni občané budou zkrátka muset být „smart“ a město si na to najme ještě více „smart“ specialistů, jejichž metody prezentace mnohdy otevřeně inklinují k tzv. v uvozovkách Brainwashingu“. Cituji z jejich materiálu: „Budeme aktivně pracovat na ztotožnění zainteresovaných skupin s odpověďmi na předem dané otázky a bude probíhat pravidelná komunikace k definovaným cílovým skupinám.“ Konec citace. Tedy nikoliv vzájemný a upřímný dialog, nýbrž spíše prezentační monolog. Přitom za strategický plán města a jeho komunikaci bude odpovídat přímo Statutární město Ostrava a Vážený pan primátor. Lidé pověření zpracováním tzv. strategického plánu budou mít mj. za úkol získat ze světa informace o zkušenostech s ovlivňováním populace k bezproblémovému přijetí tzv. konceptu chytrých měst. Budou si pečlivě vybírat spolupracovníky, kteří jim budou pomáhat realizovat celou „smart“ agendu. Jejich úkolem bude vytvořit PR dojem toho, aby, cituji: „všichni partneři přemýšleli jednotně a směřovali ke stejným cílům,“ konec citace. Půjde také o vyložené experimentování na občanech. Prosím proto Vážené Zastupitelstvo, ujistěte nyní veřejnost přijetím Vašeho nového usnesení, že rozhodně nepůjde o jednostrannou marketingovou akci, ani o žádné chytré vymývání mozků, nýbrž o poctivé veřejnoprávní informování občanů ve vzájemném dialogu a hledání neinvazivních řešení při plném právu na nediskriminační opt-out. Vždyť kdo z Vás by chtěl, aby mu Vážený pan primátor naplánoval jeho budoucnost až do roku 2050, kam bude jezdit na dovolenou, koho si vezme za manželku, s kým bude sdílet povinně své lože a auto. Vždyť to je jak ze známého filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ Podle tzv. strategického plánu jsou totiž za klíčové aktéry pro plánování života občanů považováni pouze, cituji: „vedení, zastupitelstvo, vedoucí pracovníci města, jeho příspěvkových organizací a městem vlastněných organizací,“ konec citace. Tedy pouze elity. Jsem přesvědčen, že lidé by měli být včas varováni, co se na ně zase chystá. Prosím Vážené Zastupitelstvo, osvojte si můj návrh a hlasujte o něm. V případě ignorování mého podnětu může být takový fakt považován podle právní zásady „qui tacet, consentire videtur“ za „mlčení znamená souhlas“. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek k diskusi. Sdělil: „Ano, ujišťuji a nejenom Vás, ale všechny občany města, že nepůjde ani o marketingovou akci, ani o vymývání mozků.“ Dále řekl, že se přizná, že některé návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory mu zněly libě nebo zajímavě, třeba jako to, že by on měl rozhodovat o tom, kdo s kým bude sdílet lože v dalších padesáti letech. To znělo opravdu zajímavě, ale nemá k tomu tu ambici. Dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů vzít za svůj návrh Váženého pana Mgr. Přepiory. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 39 pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0877/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyhlásil přestávku, která měla trvat do 11:45 hod.

O přestávce se na galerii pro veřejnost dala do hovoru s Váženými občany Petrem Hadaščokem nst. a Mgr. Radkem Přepiorou Vážená žurnalistická legenda paní Lesková z iDNES.cz. Ptala se, co občanům nejvíce vadí na kartě ODISka. Vážený pan Hadaščok nst. uvedl, že především tu kartu vůbec lidem nemá žádný politik co vnucovat. Dále mj. upozornil, že v Praze a Brně mohou občané cestovat na dlouhodobé kupóny za využití mnoha různých způsobů jejich prokazování. Lidé si vybírají ten způsob, který je jim nejpřijatelnější a nikdo je nenutí pouze k jedinému řešení. Vážený pan Mgr. Přepiora vysvětlil, že jde mj. o papírové kupony a poukázky. Vážená paní Lesková navrhla, aby s ní Vážený pan Mgr. Přepiora obešel Vážené zastupitele v kuloárech Váženého ZSMO, aby zde mohli společně položit Váženým zodpovědným politikům své dotazy. Vážený pan Mgr. Přepiora s takovou velkorysou nabídku ihned s radostí souhlasil. Vydali se oslovovat Vážené zastupitele. Nicméně zrovna Vážený pan primátor Macura a Vážený pan radní Semerák se tak dobře „schovali“, že nebyli nikde k nalezení: na telefonáty nereagovali. Nicméně za několik týdnů byl posléze na iDNES.cz zveřejněn článek Vážené paní Leskové, který se touto problematikou zabýval a citoval jak Váženého pana doktora/radního Semeráka, tak Váženého pana Petra Hadaščoka nst. i Váženého pana Mgr. Radka Přepioru.

***

Po přestávce v 11:59 hod. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) opět všechny přítomné přivítal a sdělil, že bude jednání Váženého ZSMO pokračovat v souladu se schváleným programem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana M. M., aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan M. M. poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo, omluvil se, že je poněkud indisponován a řekl, že jeho projev bude krátký tak, jak to vždycky slíbil. Dále řekl: Dobrý den, Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice, svůj požadavek na uvolnění 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy pro městský obvod Slezská Ostrava, jako účelovou dotaci pro malé investice a zvelebení obce Kunčice nad Ostravicí pro rok 2016, jsem vč. odůvodnění předal Vašim zapisovatelkám. Ke zdůvodnění bych chtěl jenom dodat: Jsme na světě proto, abychom pomáhali druhým. Já se ptám, proč jsou na světě ti druzí? Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za příspěvek. Dále poprosil Váženého pana Hadaščoka nst., aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den, Vážený pane primátore, dámy a pánové, zastupitelé. Nebudu slibovat, že budu krátký. Jedna věc, co mě velice zlobí, už se tady o tom mluvilo, že neustále se odkládá řešení vyhlášky č. 9 z roku 2012. Vyhláška č. 9/2012 už je déle než tři roky v platnosti, jakékoli výstupy jsou nečitelné. Vypadá to tak, že teďka, když ten útulek je trošku jinak ustaven, víceméně je tam jiný režim, tak to vypadá docela slibně. Je otázka, co to způsobilo. Určitě to nezpůsobilo čipování, o tom jsem přesvědčen, viz výsledek z roku 2014, každopádně je to pro lidi i pro město dobrá zpráva. Proč nedochází k řešení, které skutečně pan primátor sliboval, že dostane vyjádření od starostů městských obvodů, určitě některé dostal, některé nedostal. Já jsem sám s některými starosty hovořil a vycítil jsem, že mnozí mají obavy se vyjádřit. Jediný, kdo se veřejně vyjádřil a dost nahlas, byl bohužel už jenom bývalý starosta Ostravy-Jihu, který naprosto jednoznačně řekl, na co to je (to čipování, že to nefunguje, pozn. autora). Velice mě mrzí, že to tak pokračuje. Je daleko jednodušší řešení, bezbolestné pro všechny strany, a to je kompromis. Kompromis zní: „povolme dobrovolnost“. Máme občany, kteří mají rádi psy a každý ať si vybere, jakým způsobem, nebo respektive i město, ať řekne, že ten, co nebude mít čip, bude mít známku, bude mít adresář, bude mít příp. další známku např. s tel. číslem, kterou jsem si nechal vyrobit já tak, aby kdyby příp. se ten pejsek ztratil, aby byl velice lehce dohledatelný. Nechte to na lidech, ať si vyberou, dejte jim možnost si vybrat a bude ticho. Bude klid, budou spokojeni občané a pro ty tady přece sloužíte. Ještě jedna věc. Zdravotní způsobilost psa k čipování. Je velice zajímavé, že se podařilo zjistit, že minimálně 170 lékařských potvrzení o nedoporučení čipování proběhlo v rámci některých měst ČR a ejhle, někde to uznali. Ostrava se vůbec k ničemu takovému neodhodlala. V Ostravě není znám případ, že by ze zdravotních důvodů nebyl pes čipován. Zase i tento problém by odpadl, kdyby to bylo dobrovolné, když sis do toho vlezl, tak teda nes nějaká rizika. A ne nulová tolerance, to je výraz bývalého pana náměstka, který spolupodepsal vyhlášku z roku 2012. Tudíž kompromis, dobrovolnost a rozhodujte Vy. To je jedna věc. Druhá věc. Chtěl jsem diskutovat ODISka – KODISka – šalinkarta – Opencard. Kupodivu, velice přesně to formuloval nový pan náměstek pro dopravu, že to sice je dobré, a já jsem to chválil, jak jsem se o tom poprvé dověděl, že je to skutečně něco pro občany seniory, ale pak to pokračovalo směrem neřízeným a závěrečná fáze dopadla tak, jak dopadla. Jak je možné, že v Praze Opencard, na které Praha prodělala zhruba, co se odhaduje, resp. novináři, 1 a půl miliardy korun, některé údaje říkají 1 a čtvrt, každopádně hříšné peníze a najednou přechází na normální kupóny za dvaceti korunu. Toto nemůže být v Ostravě? To si občané Ostravy nemůžou takhle zvolit? Chci Opencard nebo chci ODIS kartu a nebo chci jenom normální papírovou průkazku za dvaceti kačku, v Brně tomu říkají šalinkarta a stojí tam třicet. Tady tyto údaje měly být dávno pozjišťované. Já neříkám, že zrovna v těch městech, ale jak to funguje někde jinde. A toto nejspíš uděláno nebylo a dneska mi je teprve 69 roků, nemůžu mít ani to, ani to, když je něco pro mě bezplatně, tak nemusím platit a jsem ochoten tolerovat tu dvaceti nebo třiceti korunu, ale ne 130 korun na to, protože nevím v podstatě na co. Já tu Opencard ostravskou nepotřebuji. Bylo nabídnuto, že budu jezdit zdarma, zatím to tak nesměřuje, takže je třeba to řešit a jsem velice rád, že si toho, víceméně já jsem si teda dovolil upozornit pana Semeráka i pana primátora písemně, ať se tím zabývají. Tak, a teďka věc poslední.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) upozornil Váženého pana Hadaščoka nst. na přetažení časového limitu o minutu.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) se omluvil a řekl: „Věc poslední. 14. října (2015, pozn. autora). Jestliže si nějaký pan zastupitel a starosta myslí, že si bude z občanů dělat šašky, tak se velice plete. Já si nenechám kálet na hlavu a záleží na něm, jak se k tomu postaví. Už je to skoro 100 dnů, dělá, je fakt, že diskutuje bohatě, někdy, nebo ne někdy, převážně k věci, ale bohužel, aby se postavil vůči tomu nebo těm, které lidově řečeno, kterým slušně řečeno dal silný pohlavek toho 14., to se hned tak nevidí. Tohle to je praktika z dob před 25 lety a divím se, že tady toto jste byli schopni odhlasovat všichni. Myslím si, že spousta zastupitelů ani nevěděla, o (čem, pozn. autora) hlasuje. Děkuji. Mějte se hezky. Na shledanou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek. Požádal Váženého pana Hadaščoka nst., aby zavnímal, že mu dal minutu a půl navíc (Vážený pan Hadaščok nst. děkuje, pozn. autora), jako jakousi možná trošičku v uvozovkách „kompenzaci“ za jakési příkoří, které na sobě pociťujete stran minulého diskusního vystoupení. Nechce, aby jeho jméno bylo spojováno s jakýmkoliv příslibem, a požádal, aby to tak nevyznělo, že někomu kdykoliv slíbil, že zruší čipovací vyhlášku. (Vážený pan primátor se mýlí, viz pozn. níže, pozn. autora) On řekl, že se tím budou zabývat. Mezitím je propastný rozdíl. On osobně, má-li popsat svůj vztah, má tři psy, všichni jsou čipovaní a všichni čipovaní vždycky budou. To za něj. Požádal Váženou paní náměstkyni pro životní prostředí Mgr. Šebestovou, aby řekla, kdy bude připravena vyhláška zabývající se čipováním psů.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) přivítala všechny přítomné a reagovala na slova Váženého pana Hadaščoka nst., kdy sdělil, že se městské obvody ještě nevyjádřily. Řekla, že to není pravda, protože má vyjádření od všech městských obvodů a všechny městské obvody trvají na zachování vyhlášky o čipování psů. (Jak prokázaly městem zveřejněné dokumenty, tak drtivá většina městských obvodů chtěla svým občanům umožnit zdravotní/etické výjimky z vynucování čipování formou novelizace vyhlášky č. 9/2012, viz také dokumenty a poznámka níže, pozn. autora), dále má vyjádření jak veterinární správy, tak městské policie, tak jiných veterinárních autorit (které nebyly zatím nikdy zveřejněny ani v dubnu 2016, pozn. autora), kteří za čipováním psů stojí také (Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo vyjádření veterinárních autorit, které poukazují na rizika, nefunkčnost systému a další problémy čipování, viz níže navržený kompromis, pozn. autora). V této době mají připravenou novelizaci vyhlášky. Řekla, že se velmi ráda s panem Hadaščokem nst. setká do konce tohoto týdne nebo začátkem příštího, seznámí ho s tou novelou a můžou ji opět připomínkovat. Jde o to, že tuhle novelu by ráda poslala dále k připomínkování na Ministerstvo vnitra a taky na Krajskou veterinární správu a bude trvat minimálně 30 až 50 dnů, než dostanou jejich vyjádření, tudíž by ráda slíbila, že nejpozději na dubnovém Zastupitelstvu bude novela vyhlášky k projednávání zastupitelům připravena, ale je možné, že některá vyjádření ještě do té doby nedostanou, ale její pocit je takový, že do konce dubna by už ta novela mohla být schválena i na Zastupitelstvu.

(Poznámka: A jak to nakonec dopadlo? Viz následující text článku Necipujtenas.CZ: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiorypoprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipůimplantacemi umělých kloubů, chlopní a bypas. Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: 2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici zde. –

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx )

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážené paní Mgr. Šebestové. Dále se vyjádřil k podnětu Váženého pana Hadaščoka nst. ohledně toho, že byl dle jeho názoru zkrácen na právu diskutovat na Váženém říjnovém ZSMO. Řekl, že Vážený pan Hadaščok nst. tento podnět oficiálně dal a tím se nechce schovávat za nějaké paragrafy, ale oficiálně ho dal, pokud se nemýlí, 6. ledna nebo v nějakém termínu, který si zapsal, ale nemá ho u sebe, a oni mu na něj v zákonné lhůtě odpoví, resp. projednají tento podnět v Zastupitelstvu. Chystají to na únorové zasedání Zastupitelstva. Řekl to proto, aby bylo učiněno za dost dikci zákona. (Výsledek této tristní kauzy je k dispozici mj. zde, pozn. autora.) Vážený pan primátor dále udělil slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak řekl, že se přihlásil v návaznosti na vystoupení Váženého pana Hadaščoka nst. Jednak si chce částečně posypat hlavu, opravdu dostal email spolu s Váženým panem primátorem v neděli 10. ledna, na který ještě neodpověděl. Chystá se k tomu. Je to čistě technická, časová záležitost; ještě se k tomu nedostal. Dále poznamenal, že vnímá ODISku jako jakousi vývojovou mezifázi, která v současnosti prochází jakousi kritickou revizí, a to včetně povinnosti ji užívat, včetně povinnosti si tzv. pípat. Myslí si, že bude trvat řádově týdny, max. měsíce, kdy tato revize bude dokončena a nejenom ho, ale zastupitele, dopravní komisi apod. seznámí s návrhem řešení na další možný vývoj. Chtěl říct, že stejně jako Vážený pan Hadaščok nst. si ty věci uvědomují, ale bohužel to řešení není možné dělat ze dne na den, a i v některých věcech se musí zastat všech, jsou to věci vývoje a přirozeného rozvoje některých technologií. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Vážený pan radní Semerák uskutečnil v této věci pracovní jednání mj. s Váženým panem Mgr. Přepiorou dne 5. 5. 2016. Výsledek však zatím není znám.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi. Dále řekl, že se do diskuse přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiorapoprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych Vás informoval o výsledcích již třetího ročníku udělování (Anti)ceny „Čipák“ a naopak čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Tato ocenění přiznává každoročně Společenství webu Necipujtenas.CZ těm fyzickým nebo právnickým osobám, které se nejvíce zasloužily o vynucení povinného, invazivního a nebezpečného čipování zvířat držených v lidském soukromí za využití metod legislativního násilí, nebo které výrazným způsobem dopomohly k potlačování související svobodné diskuse a vůbec legitimního anti-čipovacího občanského disentu. Stejně tak si na druhé straně lidé volí svého „Osvoboditele“, který se nejvíce zasloužil například o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, souvisejících podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí i jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací největšího v uvozovkách Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. (všeobecné veselí v sále; některé Vážené zastupitelky se smíchy hroutí na svých židlích; následuje mohutný potlesk celého ZSMO, pozn. autora). Porota dále udělila čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů, Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. Srdečně všem oceněným gratuluji (všeobecné veselí v sále, pozn. autora). – Nyní Vám předkládám k osvojení a k hlasování podnět ve věci zajištění pro naše občany většího komfortu v městské hromadné tzv. „chytré“ dopravě. Jelikož žijeme v době tzv. „Smart cities“ a dosud zřejmě nikoho nenapadlo, že také žijeme v době Internetu a každý cestující v ostravské MHD by si mohl svůj kupón pro jízdu třeba v autobuse, tramvaji apod. zakoupit, uložit do mobilu, tabletu nebo vytisknout z pohodlí svého domova, a to dejme tomu na ekologický papír, a to i bez jakékoliv předražené čipové karty ODISka. Takový systém vybavený bezpečnostními prvky, zpravidla čárovým aj. kódováním, běžně funguje na železnici nebo na soukromých autobusových linkách. Ostatně ostravským odborníkům na otázky dopravy za ty dlouhé roky asi nedošlo, že by také stačilo pouze rozšířit již existující systém SMS jízdenek. O obrovské úspoře nákladů včetně nárůstu komfortu pro všechny zainteresované a především naše občany, cestující, přitom raději přirozeně nikdo nemluví, jelikož by to zasáhlo předraženou ODISku s výdaji na její výrobu, čtečky, bezpečnostní moduly SAM apod. Místo toho už budou externě očipováni od března 2016 všichni občané, kteří jezdí na dlouhodobé časové jízdné. Prosím tedy, hlasujte o mém podnětu. Pomohli bychom tak řešit situaci těm cestujícím, kteří nemohou přijímat mikročipy z etických a bezpečnostních důvodů. Děkuji Vám. Rád bych dále ukázal na nedávné zprávě ČTK, jak mohou být v budoucnosti zneužity informace, procesy řízení, plánování v rámci tzv. „chytrých měst“. V Itálii totiž došlo v Neapoli k neskutečnému zásahu do občanských přirozených práv a svobod, který si vysloužil název v uvozovkách „ekoterorismus veřejné moci“. Až do 6. ledna 2016 zde totiž městskou vyhláškou politici nařídili maximální teplotu ve veřejných budovách na 18 stupňů a považte, v soukromých obydlích se smělo topit maximálně devět hodin denně. V éře tzv. „chytrého města“ by pak stačilo, aby například Vážený pan primátor Macura zmáčkl tlačítko na svém v nadsázce „nejchytřejším mobilu“ a třeba naši senioři nebo maminky s malými dětmi doma na mateřské by už museli povinně díky „smart“ řízení dodávek tepla nuceně mrznout 15 hodin denně. Kdo tedy zaručí občanům ochranu a bezpečí vůči chytrým technologiím a plný, nediskriminační opt-out? Další podnět pro Vaše hlasování se pak týká plánu mobility s jeho „úžasně chytrým“ sdílením osobních vozidel. Občané a především horníci a hutníci dojíždějící každý den do práce se již těší, že půjdete lidu příkladem a poskytnete jejich pracovním partám Vaše krásné, luxusní vozy pro každodenní dopravu na směnu. Zájem bude prý obrovský. Budou zase pořadníky. Přátelé, vzhůru do toho, ať lidé vidí, že to se sdílením myslíte naprosto vážně. A pak dojde možná i na sdílení něčeho a někoho dalšího. Svobodní občané jistě porozumí. Děkuji vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a řekl mu, že je dneska zábavný. Dále sdělil, že v příspěvku zazněl návrh na osvojení příspěvku Váženého pana Jurošky. Vážený pan primátor si uvědomil svůj omyl, opravil se, a omluvil se, že je již tak zmaten tou výměnou názorů. Šlo samozřejmě o Váženého pana Mgr. Přepioru. Udělil dále slovo Váženému radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak, řekl, že chtěl zareagovat na vystoupení Váženého pana Mgr. Přepiory v jednom a nechce být nějak jízlivý, ale on v tom jeho vystoupení shledal poměrně zásadní rozpor, kdy na jednu stranu brojí proti konceptům „smart“ apod. s ohledem na anonymizaci, zneužívání údajů apod. a na druhou stranu navrhuje přesun úhrady jízdného na tablety a mobilní telefony. Myslí si, že ty věci jsou v příkré kontradikci, čímž chce jenom říct, že samozřejmě i o přesunu a možnosti platit SMS a moderními technologiemi se samozřejmě bude uvažovat a nejenom Ostrava, ale celý svět, ale trošičku by poprosil a docela ho to zajímá, pokud by měl Vážený pan Mgr. Přepiora nějaké řešení, jak z této kontradikce ven, tak on by si to docela rád přečetl a nemyslí to jízlivě, ale myslí si, že by bylo dobré, aby ty věci nějakým způsobem dali dohromady, protože jedna bez druhé nefunguje. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Písemné řešení bylo posléze zasláno Váženému panu radnímu Semerákovi Váženým panem Mgr. Přepiorou a byla připravena také společná pracovní schůzka nejprve na duben 2016 a následně byla přeložena na 5. května 2016. Její výsledky však zatím nejsou známy.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi a udělil slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova. Dále řekl k Váženému Mgr. Přepiorovi, že několik měsíců očekával, jestli to vyjde. Nikdy nic podobného ještě nevyhrál (všeobecné veselí v sále, pozn. autora), takže je v současné chvíli v takovém dojetí, že ani není schopný skoro mluvit (opět všeobecné veselí v sále, pozn. autora). Pevně věří, že s tím bude spojen alespoň nějaký pohár nebo nějaký diplom, který by si mohl doma vystavit, zarámovat apod. (Vážený pan zastupitel Juroška obdržel krásný diplom v červených deskách a dárkové balení granulí pro psy i kočky a doplňkové mikročipy v rámci únorového zasedání Váženého ZSMO dle osobní dohody s Váženým panem Mgr. Přepiorou po skončení jednání Váženého lednového ZSMO, pozn. autora.) K samotnému problému onoho (říjnového, pozn. autora) hlasování řekl, že ho nyní mrzí, že to svým způsobem odnesl pan Hadaščok nst., protože to bylo směřováno vůči aroganci Mgr. Přepiory. Jako starosta městského obvodu Michálkovice už od začátku, když nějací občané přijdou, tak je vyzývá k tomu, aby se hlásili k jakémukoliv bodu, protože mnozí to nevědí, nejsou tak zkušení jako Mgr. Přepiora, takže určitě v tom nebylo nic osobně proti Vám. Naopak, shodne se s ním třeba i na ODISce a na podobných záležitostech, takže v tom by neviděl problém. Mgr. Přepiora není jakoby obyčejným občanem, není občanem tak, jako my, je politickým aktivistou strany, která nebyla úspěšná ve volbách do Zastupitelstva města a myslí si, že nevyužívá toho běžného práva tak, jak je to v zákoně myšleno, jaký byl duch toho zákona, když vznikal. Pokud se dotkl Vás, tak se mu omlouvá. Nemyslí si, že je tím, který by se nejvíc zasloužil o čipování pejsků, ale jako v pohodě, úplně, opravdu si váží vítězství v té anketě a věří, že budou následovat nějaké kroky, že to nebude nějaká fyzická inzultace, ale že to bude něco pěkného, co by mu to připomínalo. Poděkoval za to.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že musí chviličku počkat, než se některé Vážené zastupitelky přestanou hroutit smíchy a nabudou znovu vědomí (všeobecné veselí v sále, pozn. autora). Dále řekl, že Vážený pan Mgr. Přepiora přednesl návrh na to, jestli by si někdo osvojil jeho návrh. Dotázal se členů Zastupitelstva města, zda někdo takový je a má takovou vůli. Nikdo se nepřihlásil. Vážený pan primátor ukončil bod dotazy, připomínky a podněty občanů.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo jinými body.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ


Text prohlášení k jednání ostravského 13. Zastupitelstva (20. ledna 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-20-1-2016.pdf 


 

21. března 2016: DRTIVÁ VĚTŠINA OSTRAVSKÝCH KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ UZNALA DNE 16. PROSINCE 2015 V PRŮBĚHU VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZÁVAŽNÁ RIZIKA CHYTRÝCH MĚST A SOUVISEJÍCÍCH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VČETNĚ NUTNOSTI PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZY KYBERNETICKÉ SITUACE. TENTO FAKT GARANTOVAL SVÝM DOPISEM DORUČENÝM ŠÉFEDITOROVI NECIPUJTENAS.CZ SÁM PAN OSTRAVSKÝ PRIMÁTOR TOMÁŠ MACURA. – POKUS NĚKTERÝCH MĚSTSKÝCH ČINOVNÍKŮ O NESKUTEČNOU OBSTRUKCI A LIKVIDACI ÚSTAVNÍHO PRÁVA NA UPLATNĚNÍ SVOBODY SLOVA, NÁZORU, PŘESVĚDČENÍ, VÍRY PROSTŘEDNICTVÍM NEUZNÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIHLÁŠEK OPRÁVNĚNÝCH OBČANŮ V RÁMCI VEŘEJNÝCH PROJEVŮ ZSMO NAŠTĚSTÍ NA CELÉ ČÁŘE ZTROSKOTAL. ZSMO SE VŠAK OPĚT ANI NA PŘÍMOU VÝZVU OBČANŮM NEOMLUVILO ZA SVŮJ CENZURNÍ ZÁSAH ZE DNE 14. ŘÍJNA 2015 A TO ANI PO ZMĚNĚ VE VEDENÍ MĚSTA. TEHDY TOTIŽ NEMOHLI V DISKUSI VYSTOUPIT ŘÁDNĚ/PÍSEMNĚ PŘIHLÁŠENÍ LIDÉ K BODU PROGRAMU ZSMO Č. 34 MJ. S TÉMATIKOU DOPISU PANA EUROPOSLANCE PETRA MACHA (PŘEDSEDA STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ). ZCENZUROVANÝCH OBČANŮ SE DŮRAZNĚ ZASTALO V ÚNORU 2016 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: VAROVALO OSTRAVSKÉ POLITIKY PŘED DALŠÍM PORUŠOVÁNÍM ZÁKONA O OBCÍCH I ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČR.

Prosincové jednání Váženého ZSMO přineslo lidem některé opravdu velice pozitivní výsledky. Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) poskytl občanům jakožto řídící jednání Váženého ZSMO dne 16. prosince 2015 vstřícné podmínky pro vyjádření všech diskusních příspěvků.

ZSMO odhlasovalo dopis signovaný Váženým panem primátorem Macurou a adresovaný Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že Váženému občanovi Přepiorovi nebylo korektně odpovězeno v rámci minulých jednání Váženého ZSMO. Vážená městská Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky písemnou odpověď a předložila ji k hlasování Váženému ZSMO. Zastupitelé pak uznali závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítli učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. zastupitelé několikrát hlasovali o schválení deklarace podpory konceptu „Smart City“ bez znalosti jakýchkoliv analýz, možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.

Bohužel však ani Vážený pan primátor Macura a nebo někdo jiný z Vážených členek/členů Váženého ZSMO: nezareagovali na opětovnou výzvu k omluvě (stav ještě i k datu 21. 3. 2016) za nehorázný cenzurní zásah občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání Váženého ZSMO č. 34 (zastupitelé jej měli na svém programu 14. října 2015; popis situace zdezde). Šlo mj. o dopis Váženého pana poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) Ing. Petra Macha, Ph.D. Ti zastupitelé, kteří tehdy hlasovali pro neústavní/nezákonnou cenzuru: jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů. Část z ostravských zastupitelů se dokonce ještě pokusila 25. 11. 2015 cenzuru ze dne 14. října 2015 obhajovat; 16. 12. 2015 k tomu mlčeli; až konečně 19. února 2016 rozhodlo Ministerstvo vnitra České republiky, že takovým postupem ZSMO porušilo zákon a ústavní principy ČR. Na výše uvedeném říjnovém excesu se naštěstí tehdy ještě odmítli podílet zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS. V únoru 2016 již tomu ale tak nebylo. Nechali se ovlivnit špatným právním výkladem části městských úředníků. Celá kauza je zdokumentovaná např. zde.

Jistí činovníci ostravského magistrátu se dokonce pokusili 16. prosince 2015 ještě před jednáním Váženého ZSMO v rámci kuloární debaty s přihlášenými občany do diskuse k programu Váženého ZSMO provést podivuhodný obstrukční tah. Snažili se lidi přesvědčit, že občané nemohou psát na přihlášky své texty v rámci svobody slova a upozorňovat tak zastupitele na problémy, které by jejich cenzurní zásahy mohly lidem podle platné legislativy způsobit. Došlo také k pokusu o neuznání zkonvertovaných elektronických přihlášek občanů k diskusi, ačkoliv tyto přihlášky po své konverzi odpovídaly jednacímu řádu ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. A právě proto paradoxně jiná část výše uvedených činovníků se naopak občanů velmi aktivně/obdivuhodně zastala a odmítla výše uvedené obstrukční jednání akceptovat. Vše se nakonec vyřešilo ke spokojenosti občanů jen díky tomu, že diskutující lidé znali svá práva a odmítli akceptovat jakékoliv neústavní tlaky na potlačování svobody slova.

K perličkám jednání Váženého ZSMO patřilo to, že Vážený pan primátor Macura překvapivě zavedl v rámci jednání Váženého ZSMO termín světlonoš (viz význam slova také luciferián: „Avšak z hlediska křesťanské mytologie, která se rozvinula po Jeronýmovi, se Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni,“ pozn. autora), který adresoval Váženým zastupitelům z KSČM. Podle Váženého pana primátora Macury musí politici lidem ukazovat to, co budou muset občané dělat, jak se budou muset ve svých životech chovat, kam/kde/kdy a s kým budou moci jezdit autem, zda se budou muset nechat externě očipovat nebo taky ne apod. Podle něj je např. lidem třeba taky trochu ukázat, jako jak chceme, aby se ten vývoj dopravy vyvíjel.

V rámci nového ostravského tzv. „luciferiánského politického směru“ odpovídal Vážený pan primátor Macura mj. na dotazy Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ve věci externího očipování ostravských důchodců formou jízdních karet ODISka s dálkově čitelnými a nebezpečnými čipy. Vážený pan primátor Macura občanům vysvětlil, že jde o novou povinnost, která přináší i určitou evidenci o jízdách seniorů skrze používání karty ODISka, protože my ostravští politici potřebujeme mít skutečně přehled o cestách lidí (SIC!).

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále velmi zajímavě srovnal analytickou činnost na poli vyhodnocování systému fungování městských hřbitovů a analýzu (ne)fungováním systému ostravského vynucovaní čipování psů. Sdělil k tomu přítomným starostům městských obvodů, že nicméně nechtějí s kolegy vyvolat žádnou paniku. Uvedl, že se zpracovává normální analýza, tak jako když analyzují funkčnost vyhlášky o čipování psů také formou dotazů na městské obvody. Tak také v případě fungování městských hřbitovů jde o podobnou analytickou práci.

Vážené ZSMO ovšem nedokázalo občanům přesně vysvětlit: Jak budou probíhat kontroly v domácnostech občanů, kteří se zavázali k přijetí tzv. kotlíkové dotace tak, aby nedocházelo k nezákonným a neústavním zásahům veřejné moci do soukromých lidských obydlí.

Vážený pan primátor Macura a někteří další zastupitelé dále tristně ignorovali prosbu občanů o projednání kauzy zle tísněných stavebníků v městském obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to v rozporu se svým dřívějším oficiálním prohlášením. Vážený pan primátor těmto stavebníkům v minulých měsících několikrát garantoval, že bude jejich případ korektně projednán celým ZSMO po obdržení patřičných písemných materiálů. Ty již také dostal on i Vážené ZSMO. Občané/stavebníci navíc získali veřejné ujištění o férovém projednání své kauzy Váženým ZSMO v průběhu debaty Váženého ZSMO 9. září 2015: tehdy navíc od Váženého pana 1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka (KSČM), Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka (hnutí Ostravak). Dodnes (21. 3. 2016) se tak ani po opakovaných výzvách nestalo (SIC!).

K velice pozitivním momentům patřila diskuse v rámci přestávky v jednání Váženého ZSMO s Váženým panem Mgr. L. Č. z Ostravy-Poruby (zástupce petičního výboru za záchranu porubského parku u kostela), jenž poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru o kopie jeho přednesených projevů. „Je to perfektní, abych se mohl doma tím inspirovat, že si vzájemně lidi pomůžou. Tyhle ty Vaše příspěvky, a jiných lidí tady, mají co říci lidem a jsou obrovskou oporou dalším občanům a vzorem. Tohle to má sílu. Vydržte, protože je to potřebné, to co děláte pro občany,“ zdůraznil Vážený pan Mgr. L. Č. v rozhovoru s Váženým panem Mgr. Přepiorou a Váženým panem Hadaščokem nst. – Vážený pan Mgr. Přepiora poděkoval za podporu, které si nesmírně vážil: Byl rád, že se nyní inspiruje stále více občanů a dávají si tak navzájem naději v každodenním zápase vedeném mírovými prostředky za lepší, svobodnější a prosperující život všech slušných lidí.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude opět situaci v Ostravě monitorovat jelikož obzvláště v rámci pozdějšího únorového (2016) jednání Váženého ZSMO gradovaly nelegální cenzurní zásahy Váženého pana primátora Macury do ústavním pořádkem chráněných přirozených práv/svobod občanů a do praktického naplňování podílu občanů na ústavně garantované přímé správě své obce: tehdy totiž bylo lidem zase zabráněno diskutovat se svými zastupiteli, nebyly dodrženy principy dobré veřejné správy a férového přístupu. V případě dalších zdokumentovaných faulů na voliče opět vše zveřejníme.

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 12. jednání dne 16. prosince 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva; zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka); neférový přístup k rodinám občanů/stavebníků; nejasná pravidla pro kontroly soukromých domácností v souvislosti s dotacemi; rušení nadbytečných a nesystémových poplatků; chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci možného vzniku majetkové i citové újmy; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva; zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu; dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 16. prosince 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Část činovníků ostravského magistrátu se nicméně pokusila 16. prosince 2015 ještě před jednáním Váženého ZSMO v rámci kuloární debaty s Váženým Mgr. Přepiorou a dalšími přítomnými občany provést podivuhodný obstrukční tah. Snažili se Váženého pana Mgr. Přepioru přesvědčit, že občané nemohou psát na přihlášky určené k diskusi Váženého ZSMO své texty v rámci uplatnění svobody slova a upozorňovat tak zastupitele na problémy, které by jejich cenzurní zásahy mohly lidem v rozporu s platnou legislativou způsobit. Došlo také k pokusu o neuznání dle jednacího řádu ZSMO zkonvertovaných elektronických přihlášek občanů k diskusi. Paradoxně jiná část výše uvedených činovníků se naopak Váženého pana Mgr. Přepiory velmi aktivně/obdivuhodně zastala a odmítla takové jednání svých kolegů akceptovat: Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. Vše se nakonec smírně vyřešilo. Občan znal svá práva. Odmítl akceptovat jakékoliv obstrukční tlaky.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO dorazil Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), Vážený pan Mgr. L. Č. z Ostravy-Poruby (zástupce petičního výboru za záchranu porubského parku u kostela), širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 12. zasedání Váženého ZSMO. Přivítal všechny přítomné. Z celkového počtu 55 členů městského Zastupitelstva bylo v jednací síni v době zahájení přítomno 50 až 51 zastupitelek a zastupitelů (rozpor s počtem prezentovaných a zasunutých identifikačních karet). Vážené ZSMO bylo usnášeníschopné. Omluveni byli 2 Vážení zastupitelé a jeden Vážený pan zastupitel nahlásil opožděný příchod. Vážený pan primátor mj. dále sdělil, že do doby zahájení jednání Váženého ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k programovým bodům: Schválení programu zasedání (Mgr. Radek Přepiora), „5 - Podnět R. P., občana statutárního města Ostravy“ (Mgr. Radek Přepiora), „40 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ (Mgr. Radek Přepiora), „53 - Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji““ (Mgr. Radek Přepiora), a podle Váženého pana primátora překvapivě k bodu č. „56 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“ (Mgr. Radek Přepiora). Vážený pan primátor vysvětlil, že se budou s kolegy na projevy Váženého pana Mgr. Přepiory těšit: občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 12. zasedání Váženého ZSMO bude uděleno slovo v rámci projednávání tohoto bodu v souladu s jednacím řádem. Body č. 5, 40, 53 a 56 navrhl předřadit a projednat za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“ dle bloků předkladatelů v pořadí 5, 40, 53 a 56. Dále upozornil, že bod dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu v době od 11:30 hod. do 12:00 hod.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž se přihlásil do diskuze k programu Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a zdůraznil, že už se na všechny ostravské politiky také těší: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím: zařaďte na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva nové body. Občané Vám takové body opakovaně předkládají proto, aby se mohlo projevit nové městské vedení a další zastupitelé, kteří si třeba teprve nyní nastudovali fakta, právní předpisy a zjistili: k jak závažným excesům došlo. Prosím, ukažte občanům, že jste lidé, jejichž slovo platí a zároveň se dokážete čestně omluvit, pokud dojde k chybě. Chybovat je lidské a občas se to stane každému. Bod č. 1.: Během jednání Váženého Zastupitelstva došlo dne 14. 10. 2015 v rozporu se zákonem o obcích a v kontradikci s ústavním pořádkem ČR k zamezení řádně přihlášeným občanům města v jejich pečlivě připraveném vystoupení v diskusi mj. k dopisu Váženého pana europoslance Petra Macha. Proto navrhuji usnesení: „Zastupitelstvo se omlouvá všem občanům, včetně zastupitelů, kteří nemohli 14. 10. 2015 přednést své pečlivě připravené diskusní příspěvky k bodu programu jednání Zastupitelstva č. 34. Obzvláště se Zastupitelstvo omlouvá Váženému panu Hadaščokovi nst. a Váženému panu Mgr. Přepiorovi. V budoucnu již k podobným nezákonným excesům nedojde. Zastupitelstvo znovu zařadí na svůj program projednání bodu č. 34 a umožní občanům, aby se k němu mohli všichni vyjádřit, aby teprve pak mohl být tento bod zákonně Zastupitelstvem schválen, protože zákonně schválen nebyl. Zastupitelstvo zároveň vyzývá přítomné Vážené právní odborníky napříč politickým spektrem, aby všechny občany informovali, že občan obce má zákonem zaručené právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem a musí mu být umožněno vyjádřit názor k jakémukoliv bodu, který byl zařazen na program zasedání a který byl projednáván. Termín: ihned. Bod č. 2.: Navrhuji vzhledem k závažným informacím o nelegálnosti vynucování čipování psů a zdravotních a etických rizicích, které zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ ve druhé polovině října až prosinci 2015 dle oficiálních odpovědí Státní veterinární správy ČR, Ministerstva zemědělství ČR, které přiznalo možnost vzniku závažných onemocnění v souvislosti s implantací čipu a dále dokumenty získané z měst a obcí ČR dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Více než 164 zdravotních a etických výjimek z čipování udělených mj. na základě odborných veterinárních potvrzení hovoří za vše. Bagatelizování všech oficiálních informací, které se již pro občany Ostravy podařilo kolegům ze Společenství webu Necipujtenas.CZ získat především díky obětavosti a každodenní poctivé práci Strany svobodných občanů a zaměstnanců dotyčných úřadů ČR, je naprosto nedůstojné. Ostravská vyhláška č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 se tak dostává do přímého rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, včetně trestního a občanského zákoníku a profesního řádu Komory veterinárních lékařů. Text usnesení: „Zastupitelstvo si uvědomilo nové/oficiální informace a závažnost situace ve věci vynucování čipování zvířat dle vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013. Zastupitelstvo ukládá Váženému panu primátorovi: zajistit úpravu výše citovaných předpisů. Termín: do konce roku 2015.“ Bod č. 3. Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obdrželo od Váženého pana starosty Bochnii zprávu o situaci stavebníků v obvodu Ostrava-Polanka, lokalita u Olší a Příměstská ulice. Ukládá proto Váženému panu primátorovi, aby v souladu s jeho veřejným příslibem z 1. 10. 2015 a příslibem Vážených zastupitelů pana Ing. Palyzy, pana JUDr. Štefka a pana MUDr. Málka z 9. 9. 2015 a usnesení Zastupitelstva z téhož dne, aby zajistil objektivní a věcné projednání záležitosti polanských stavebníků Váženým Zastupitelstvem.“ Termín: ihned. Bod č. 4. „Vážený pan primátor zajistí zveřejnění zápisů z jednání Váženého Sboru starostů na městském webu. Tyto zápisy byly získány díky aktivitě Společenství Necipujtenas.CZ a obětavé spolupráci Strany svobodných občanů včetně magistrátního odboru legislativního a právního. Všem jmenovaným náleží poděkování. Termín: ihned.“ Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev a dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů návrhy Váženého Mgr. Přepiory vzít za své, aby se o nich mohlo hlasovat. Nikdo se k tomu však neodhodlal. Následně proběhlo hlasování o programu jednání Váženého ZSMO. Hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Program 12. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0805/ZM1418/12.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednání materiálu č. ZM_M 5, „Podnět R. P. občana statutárního města Ostravy“: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se zeptal členů Váženého ZSMO, zda se chtějí přihlásit do rozpravy. Nestalo se tak. Poprosil tedy, aby se slova ujal Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Předně mi dovolte, abych poděkoval za zařazení tohoto bodu hned na první místo v programovém bloku Váženého pana primátora Macury, čehož si velice vážím. Dále mi dovolte, abych poděkoval Váženým zaměstnancům magistrátního odboru legislativního a právního za jejich poctivou snahu o dodržování zákona o obcích a pečlivé pročítání zápisů z jednání Váženého Zastupitelstva, jelikož díky tomu objevili, že byly ignorovány řádně položené otázky občana, které zazněly na jednání Váženého Zastupitelstva v září a v říjnu 2015. A právě proto navrhli ze svého vlastního férového podnětu a snahy o výkon dobré veřejné správy nápravu situace a řádné projednání celé záležitosti Váženým Zastupitelstvem. Vnímám tento krok nesmírně pozitivně a věřím také, že spolu se mnou většina občanů Ostravy a všichni další lidé, kteří sledují s obrovským znepokojením obzvláště vývoj cenzurní kauzy, ke které zde na Váženém Zastupitelstvu letos v říjnu 2015 došlo měsíc před změnou ve vedení města. Tedy zařazení bodu č. 5 považuji za pozoruhodně pozitivní start v rámci prvního jednání Váženého Zastupitelstva v novém složení Vážené městské rady. Říkám to mj. proto, aby si Vážený pan primátor zase nestěžoval, že již občané dlouho nic a nikoho nepochválili. Dále bych chtěl ocenit vstřícný tón a jasné sdělení, které obsahuje odpověď občanovi s navrženým podpisem Váženého pana primátora, kterou máte ve svých materiálech přiloženou k Vašemu dnešnímu hlasování. Jsem hlavně rád za to, že si Vážený pan primátor, pokud tedy tento dopis podepíše a Vážené Zastupitelstvo jej schválí, moudře uvědomil obrovská rizika chytrých technologií a celého konceptu „Smart city“. Navržená písemná odpověď pana primátora totiž překvapivě obsahuje velmi důležité sdělení. Cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje. Je zásadní dbát na bezpečnost osobních dat, která jsou do systémů vkládána, v tom se lze shodnout. Před zavedením nových chytrých technologií na trh a do života obyvatel města, analýza kybernetické bezpečnosti a rizik s tím souvisejících je bezesporu nezbytná. Vážený pane magistře, vážím si Vašeho zájmu o budoucí aktivity města a věřím, že jsem tímto alespoň částečně eliminoval Vaše obavy z implementace konceptu „smart cities“ na území města Ostravy. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor.“ Konec citace. Takže pozitivní obrat vzhledem ke všemu, co zde bylo v minulých měsících již řečeno. Nicméně bych také poprosil, aby se k otázce nebezpečnosti a rizik tzv. chytrých technologií ještě vyjádřili Vážení zde přítomní zástupci bezpečnostních složek a aby bylo občanovi sděleno, proč nebyla lidem předložena výše citovaná analýza situace před letošním schvalováním deklarace o podpoře konceptu „Smart city“. Zároveň můj podnět, který máte také v materiálech v příloze, obsahuje další dotazy, na které bych nyní poprosil o odpovědi. Dále dodám takové dvě technické věci z hlediska anonymizace dokumentů k tomuto bodu, které byly zveřejněny na městském webu. Jméno občana sice bylo v odpovědi občanovi anonymizováno, nicméně paradoxně webový odkaz na samotnou odpověď v sobě měl zahrnuto přímo občanovo příjmení, takže pak již všichni věděli, o koho šlo. Občanovi to sice nevadí, nicméně prosím, aby byla tato záležitost napravena podle znění zákona o ochraně osobních údajů. Budujete přeci dokonalý koncept elektronizace údajů „Smart city“, že … ? Dále z hlediska úspory peněz daňových poplatníků a v rámci časové úspory občana z hlediska cestování na pobočku České pošty: prosím, aby byla odpověď občanovi zaslána na jeho elektronickou adresu, kterou má zaregistrovánu v systému města, a ze které Vám pravidelně chodí jeho podněty. Veřejně tady deklaruji, že Vám potvrdím přijetí této Vaší zprávy, jakmile ji obdržím a de facto již tak činím nyní, jelikož jsem se seznámil s textem Vašeho dopisu na městských internetových stránkách. Jinak dopis s podpisem Váženého pana primátora si posléze vytisknu, nechám zarámovat a v případě vynucování třeba čipování lidí formou ODISky a jiných zdokumentovaných kauz kolem „Smart city“ na něj budeme s dalšími občany poukazovat. Děkuji Vám za pozornost.

(Poznámka: Ostravští politici na všechny dotazy neodpověděli ještě ani v polovině března 2016 a svůj dopis zaslali doporučeně poštou s podpisem Váženého pana primátora bez ohledu na občanův návrh na úsporu prostředků daňových poplatníků. Překvapivě se k otázkám Váženého pana Mgr. Přepiory vyjádřila ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“ až nově zvolená Rada Statutárního města Ostravy po listopadové změně ve složení dosavadní ostravské koalice a to na začátku prosince 2015. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že občanovi nebylo korektně odpovězeno. Vážená Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky odpověď a předložila ji k hlasování Váženému ZSMO. Vážená Rada také uznala závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítla učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovala o schválení deklarace podpory konceptu „Smart city“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek a sdělil mu, že má pravdu v tom, že došlo k pochybení při zveřejnění materiálu na webových stránkách města v souvislosti s publikováním občanova příjmení. Omluvil se mu za takové nedopatření a věří, že už se to nebude opakovat tak, aby byl striktně dodržen zákon o ochraně osobních údajů. Vážený pan primátor ještě vyzval Vážené ZSMO k diskusi k tomuto bodu. Nikdo se však do diskuse nepřihlásil. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0810/ZM1418/12.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil projednávání materiálu č. ZM_M 40 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 14/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“. Poprosil členy Váženého ZSMO, aby se přihlásili do diskuse. Nikdo tak neučinil. Vážený pan primátor tedy poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby sdělil Váženým zastupitelům svůj diskusní příspěvek. Předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Vzhledem k tomu, že v posledních měsících může veřejnost se zájmem sledovat neustálé novelizace městského statutu, ke kterým dochází takřka na každém jednání Váženého Zastupitelstva, vznáším tedy k této nynější novelizaci dotaz s ohledem nejen na zájmy stavebníků v městském obvodu Ostrava Polanka nad Odrou, nýbrž všech občanů – stavebníků v Ostravě. Jaký bude mít prosím nynější novela statutu vliv na usnadnění a pomoc stavebníkům při legálním napojování staveb na komunikace v majetku města a co se případně touto novelou pro lidi ještě více ztíží nebo naopak zlepší. Chci se také zeptat, proč město jakožto vlastník mnoha komunikací nevykonává správu svých cest přímo, a nebo prostřednictvím specializovaných odborných právnických osob, které přeci jen mají asi nejlepší povědomost o celé problematice. Jako příklad bych uvedl Moravskoslezský kraj, který třeba svěřil správu některých svých cest odborníkům ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, a ti pak ve velké většině případů nečiní stavebníkům problémy s připojením na předmětné komunikace a snaží se pouze postupovat s ohledem na zákonné limity. Můj dotaz tedy zní: Proč to takto nejde také v Ostravě z hlediska cest v městském majetku, když pak často bohužel připojení na konkrétní komunikaci blokují někteří obvodní zastupitelé bez jakéhokoliv zákonného důvodu. Chápu, že historicky v Ostravě existovala nějaká tichá dohoda mezi obvody a vedením města, že se takto bude omezovat výstavba, která by jinak musela být povolena, nicméně domnívám se, že je již přeci jen čas na to, aby se Ostrava konečně rozhýbala i ve věci výstavby rodinných domů, aby vzrostl počet obyvatelstva a město konečně začalo žít a svobodně dýchat, a to ne tak, že se budou dělat gigantické projekty takřka za miliardy (viz např. lanovka nad městem, pozn. autora), ale že se umožní svobodný rozvoj a prosperita slušným občanům, kteří zde ještě vůbec chtějí být a podílet se na veřejném životě. Město se vylidňuje a je třeba na tom pracovat. Teď třeba s odstraněním umělých byrokratických překážek například pro výstavbu rodinných a jiných typů nemovitých věcí. Děkuji Vám za pozornost a těším se na odborné zodpovězení dotazu, na což jistě čeká řada občanů mj. z obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek, který obsahoval několik dotazů a sdělil, že tato novela statutu, pakliže bude schválena a přijata Zastupitelstvem, nijak nemění rozdělení kompetencí mezi městem a městskými obvody, co se týká záležitosti připojování individuálních stavebníků na místní komunikace. Pokud by Vážený Mgr. Přepiora chtěl, nebo i kdokoliv jiný z občanů, iniciovat změnu statutu, v tomto smyslu sdělil, že mají možnost podat příslušný návrh, kterým se bude statutový výbor a další orgány zabývat. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0811/ZM1418/12.

(Poznámka: 17. února 2016 proběhl v rámci jednání Váženého ZSMO pokus o výše uvedenou změnu statutu, který však opět narazil na urputnou opozici starostů městských obvodů, kteří tuto osvobozující změnu nakonec zákulisně zablokovali a přiměli městskou Radu ke změně stanoviska. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora v tento den vystoupil v rámci Váženého ZSMO se svým projevem na obhajobu těžce zkoušených ostravských stavebníků, kterým tolik let ničí někteří ostravští papaláši jejich plány na svobodný, prosperující a šťastný život. Vážený pan Mgr. Přepiora mj. ostravským politikům 17. 2. 2016 k v průběhu jednání Váženého ZSMO jasně řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dovolte mi prosím, abych pochválil ty Vážené radní a zastupitele, kteří podpořili, a pevně věřím, že dnes také svým hlasováním opět podpoří, navrhovanou změnu městského statutu v článku 22, písmeno a), bod 2, podbod 2.2 dle návrhu Váženého odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který spadá do gesce Váženého pana náměstka Mgr. Michala Mariánka z hnutí Ostravak. Navrhovaná změna totiž konečně může přinést tolik let toužebně očekávané vítězství pro všechny svobodomyslné, šikovné, slušné a podnikavé občany, kteří Vás v minulém roce zde na Zastupitelstvu opakovaně seznámili mimo jiné prostřednictvím svých dojemných životních příběhů se svou neuvěřitelnou situací z hlediska nerovných podmínek pro připojení svých pozemků na komunikace v majetku města a svěřené do správy jednotlivých městských obvodů. Návrh novelizace statutu tento problém dokáže vyřešit ještě lépe, než by to šlo podle jeho stávajícího znění. Důvodová zpráva k legislativní změně statutu velmi správně uvádí: cituji: „V případě, že se jedná o využití pozemku či stavby v majetku města, ale svěřených do správy městskému obvodu, dochází v některých případech k vydání nesouhlasného stanoviska dotčeného městského obvodu k uvedeným záměrům či opatřením, přičemž uváděné důvody negativního postoje jsou sporné, méně závažné nebo neexistují. Navrhované záměry či opatření pak jsou zmařeny. Cílem návrhu není omezit oprávněné požadavky obvodů, pokud jsou jasně definovány, ale urychlit a zjednodušit proces v případech, kdy představy, návrhy ani finance na konkrétní využití pozemků v obvodu nejsou. O konkrétním případu, zda jde skutečně o záležitost zvláštního významu, by i nadále rozhodoval příslušný orgán města,“ konec citace. - Schválením této novely statutu bude kromě jiného konečně možné rozhýbat ve vylidňující se Ostravě plány na bydlení v rodinných domech a zachránit mnohé rodiny, které si v minulých letech prošly díky hospodářské krizi, ale hlavně skrze necitlivé zásahy části obvodních zastupitelů pravým peklem. Generace ztraceného desetiletí let 2006 až 2016 tím konečně dostává naději, že zvítězí i vůči části naprosto bezcitných, cynických, ostravských, obvodních politiků, kteří chtěli za každou cenu zabránit lidem v realizaci plného práva nejen na přežití, ale především na dosažení štěstí a prosperity, zatímco si výše uvedení politici vybudovali svá soukromá impéria. Nedejte se proto prosím odradit těmi, kteří druhým lidem nepřejí a dále je chtějí likvidovat svými byrokratickými a zákulisními zásahy. – Ostatně jistě jste zaregistrovali, že obzvláště z hlediska stavebníků rodinných domů došlo loni k důležité změně zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích: – S účinností od 31. prosince 2015 již vlastník dejme tomu veřejné komunikace nedává souhlas s připojením stavebníků na takovou cestu, v Ostravě to byly mnohdy městské obvody, nýbrž pouze vydává stanovisko, ke kterému může nebo nemusí patřičný správní úřad z hlediska svého rozhodujícího svolení přihlédnout. Jde mimo jiné o pozitivní výsledek dlouholeté práce veřejného ochránce práv, ještě blahé paměti pana otakara motejla, jenž se od roku 2003 potýkal s tvrdými dopady předchozí verze předmětné legislativy. Doufejme, že to lidem opravdu pomůže. – Prosím Vás proto, abyste ani Vy již dále nečinili občanům problémy, situaci odblokovali a umožnili zde v Ostravě mimo jiné díky Vaší novelizací statutu žít svobodný, šťastný a prosperující život. Děkuji Vám za pozornost.“)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené členy Váženého ZSMO k diskusi k programovému bodu jednání Váženého ZSMO č. 53 „Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“. Nikdo z nich se nepřihlásil. Poprosil proto Váženého pana Mgr. Radka Přepioru, aby se ujal slova.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Můj podnět se týká textu návrhu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, která je Vám dnes předložena ke schválení. Tento návrh obsahuje velmi podivuhodnou a potenciálně nebezpečnou formulaci v článku č. V., kde si lze mj. přečíst, cituji: Společné ustanovení ke spolupráci. Kraj se zavazuje umožnit městu účast při kontrolách, které budou prováděny u konečných uživatelů. Konkrétní postupy si strany (teprve, pozn. autora) dohodnou.Konec citace. Prosím, vysvětlete občanům, jak budou přesně tyto kontroly probíhat, za použití jakých prostředků, kolik úředníků a policistů a kde všude se bude povinně po soukromých obydlích občanů v takovém případě pohybovat, kam konkrétně je musí občan pustit, co tam mohou dělat, fotit, monitorovat, nahrávat, jaké vzorky odebírat v nemovitostech občanů a jaké budou mít další pravomoci. Obávám se, že tato smlouva je jakýsi bianco šek pro případné zneužití pravomoci úřední osoby, pokud nebude již dopředu známo, co, jak a kde mohou takové úřední osoby v soukromí občanů kontrolovat, bez jasné specifikace, pak totiž hrozí porušení ústavně garantovaných přirozených práv/svobod občanů a takové jednání ani nepřispívá k důležitému pocitu právní jistoty občanů České republiky. Prosím, abyste tuto smlouvu svým hlasováním neschvalovali až do doby, než budou všechny výše uvedené právní nejasnosti vyřešeny tak, aby se občané neobávali, co je čeká, pokud město a kraj takovou smlouvu podepíší. Prosím, aby si tento můj návrh někdo z Váženého Zastupitelstva osvojil, aby se o něm mohlo hlasovat. Děkuji Vám. Jen taková spíše úsměvná perlička na závěr. V souvislosti s tzv. globálním oteplováním někteří občané snad v žertu poukazují na to, že se také může stát, že zde budeme v zimě chodit v tričku s krátkým rukávem a tzv. topné „kotlíky“ už nebudou vůbec potřeba. Takže to jen abyste se zamysleli též nad dlouhodobou účelností těchto vynaložených veřejných dotačních prostředků. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek a předal slovo Váženému panu starostovi/zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že se vyjádří k Váženému, ctihodnému, panu Mgr. Přepiorovi. Uvedl, že Vážený pan Mgr. Přepiora je svobodný člověk a buď takovou smlouvu uzavře nebo nikoliv. A když tu smlouvu uzavře, tak se bude muset podrobit jejím podmínkám, tzn. že případně někdo přijde i na kontrolu, zkontrolovat, zda dotaci jaksi vynaložil účelně, ale nikdo to dělat nemusí. Nikdo to nemusí dělat. Ocenil, že se město připojilo k té celkové iniciativě kraje a svou spoluúčastí pomůže snad dobré věci. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že se město nepřidalo k iniciativě kraje a uvedl, že se jedná o jiný projekt, který má jiné pozadí, je placený z jiných peněz. Jedná se o operační program životního prostředí a připomněl, že když se podmínky schválí, tak v případě participace všech tří subjektů, tzn. operačního programu OPŽP, kraje a města lze díky spolupráci těchto tří subjektů získat až stoprocentní dataci na výměnu kotlů. Dále sdělil, že v příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory zazněl určitý návrh/výzva a dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce vzít tento návrh za svůj, aby se o něm dalo hlasovat. Nestalo se tak. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0812/ZM1418/12.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se zeptal, zda má někdo z Váženého ZSMO nějaké dotazy nebo připomínky k právě projednávanému bodu programu Váženého ZSMO č. 56 „Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“. Nebylo tomu tak. Poprosil proto Váženého pana Mgr. Přepioru, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Jistě se shodneme na tom, že vliv nejrůznějších poplatků na život občanů města Ostravy, které se navíc rok od roku vylidňuje, je značný. Přispívají k tomu nejen poplatky za psy a poplatky za související čipování, ale také samozřejmě další finanční břemena, která město na své vlastní lidi uvaluje. Proto prosím, aby si Vážené Zastupitelstvo osvojilo můj následující podnět ve věci úpravy vyhlášky o místním poplatku ze psů a dalo o něm hlasovat. Můj podnět zní: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženou městskou Radu Statutárního města Ostravy, aby zajistila postupné odbourávání nadbytečných byrokratických poplatků, a to především po důkladné analýze, zda jsou vskutku místní poplatky využívány v těch oblastech, pro jejichž prospěch jsou vybírány.“ Například poplatek z držby psa je obzvláště typický tím, že jeho výnos není všemi městskými obvody využíván pro pejskaře, nýbrž na úplně jiné účely. Posléze by pak mělo dojít k odbourávání poplatků po jednotlivých fázích a letech tak, aby od roku 2020 už byli občané kompletně osvobození od jakýchkoliv neférových plateb. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Dotázal se členů Váženého ZSMO, zda si chce někdo návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit, aby o něm posléze mohlo být hlasováno. Všichni zastupitelé však zaraženě mlčeli. Vážený pan primátor Macura posléze udělil slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Sdělil ke ctihodnému panu Mgr. Přepiorovi, že většina místních poplatků je koncipována v našem finančním systému jako daň, daně. Není to koncipováno tak, že to co se vybere, má být vráceno ke psům, protože kdyby tomu tak bylo, tak by těch poplatků muselo být více. Základní funkcí daní je zabezpečit financování služeb, které veřejný sektor poskytuje. Určitě by se dalo diskutovat o různých modelech, zjednodušení tak, jak to například navrhovali Vážení členové ostravské KSČM z hlediska vykompenzování daně z nemovitých věcí. Zrušením jednoho poplatku a zvýšení daně z nemovitých věcí, ale bez daňových příjmů, se veřejné služby zabezpečovat nedají. Takže asi tak. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan primátor poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi, že odpověděl Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Upozornil, že nikdo ze zastupitelů si nechce osvojit návrh Váženého pana Mgr. Přepiory. Vážený pan primátor nechal posléze hlasovat o předloženém návrhu usnesení: Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0813/ZM1418/12.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo dalšími body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyhlásil přestávku, která trvala v časovém rozmezí od 10:58 hod. do 11:37 hod.

Na galerii pro veřejnost nad jednacím sálem Váženého ZSMO byl přítomen také krom dalších osobností Vážený pan Mgr. L. Č., který seznámil v době přestávky přítomné občany se situací v městském obvodu Ostrava-Poruba. Vážený pan Mgr. L. Č. lidem představil opakované problémy občanů ve věci vyřizování jejich petiční akce s tématikou zachování klidové zóny s krásnými stromy kolem místního kostela nejen pro věřící, nýbrž pro všechny občany, dobré sousedy. Popsal svůj smutný příběh plný úděsných politických praktik, které na něj a jeho kolegy někteří ostravští papaláši už vyzkoušeli včetně veřejné dehonestace. Za tu se mu posléze byli nuceni na porubském zastupitelstvu veřejně omluvit. Občané shromáždění kolem petice Váženého pana Mgr. L. Č. jsou už tak zoufalí, že nevědí, jak dále postupovat. Vážený pan Mgr. L. Č. upozornil také na stále opakovanou „papalášskou fintu“, kdy zastupitelé odmítnou něco prodiskutovat s občany s poukazem na jakési fiktivní opakování občanského podnětu a již proběhlé projednávání. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. v této chvíli přitakává: Ano, tohle přesně odpovídá také našim zkušenostem. – Vážený pan Mgr. L. Č. uvedl, že z pohledu zákona, obyčejné lidské slušnosti: je to samozřejmě špatně. Jde o neskutečné pohrdání občany. Lidé se pak nemohou podílet na správě své obce přímo dle pravidel ústavního pořádku České republiky. – Vážený pan Mgr. Přepiora především Váženého pana Mgr. L. Č. a jeho kolegy morálně podpořil tak, aby se nenechali odradit různými politickými fintami a pokusili se propojit/aktivizovat daleko více lidí, kteří pak budou na zastupitelstvech vystupovat. Doporučil jim, aby si vzali příklad z kauzy kolem tzv. vědecko-technologického parku v Porubě, kde se zapojilo do akce cca deset tisíc lidí a najednou se ledy pohnuly. Pokud se totiž občané rozhodnou vysílat na zastupitelstva pouze jednoho oficiálního mluvčího, nemá pak daný člověk takový úspěch, jako více lidí: pokud tedy nejde o naprosto brilantního řečníka s velkým charismatem. Takoví lidé jsou v Ostravě velmi vzácní a takřka se již nevyskytují. – Vážený pan Mgr. L. Č. posléze poukázal na další známý problém, že Vážené ZSMO stále nezveřejňuje videozáznam ze svého jednání na oficiálním městském webu, ale např. ostravské městské obvody Poruba nebo Jih už tak dávno činí. Dokonce na kanálu Youtube. K oficiální audionahrávce z jednání Váženého ZSMO se však běžný člověk ani na vyžádání nedostane. Navíc oficiální zápisy z jednání městských obvodních zastupitelstev mnohdy evidentně neodpovídají skutečnosti, jsou nelogické a porušují tak zákon o obcích. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. souhlasil, neboť měl podobné zkušenosti. – Vážený pan Mgr. Přepiora vysvětlil občanům metodické pokyny Ministerstva vnitra České republiky a Úřadu veřejného ochránce práv: jak by měli lidé postupovat v případě těchto zjištěných problémů. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. pak doplnil, že se nesmí nikdo nikdy vzdávat: občané kolem jeho petice proti vynucování čipování se danému tématu intenzivně věnují každý den již přes tři roky. – Vážený pan Mgr. L. Č. doplnil, že je už přirozeně taktéž obrněn vůči politickým fintám všeho druhu při svých pravidelných vystoupeních v rámci Váženého porubského zastupitelstva. Hlavně si už definitivně uvědomil, že věřit politikům se nikdy nevyplácí: Před volbami neustále opakují jak budou občanům naslouchat, vycházet jim vstříc, jenže když dojde na opravdové řešení, tak neodpovídají, ignorují, dehonestují, prodlužují, cenzurují celou záležitost apod. – Vážený pan Mgr. Přepiora navrhl, aby některý Vážený/spřízněný zastupitel Váženým petentům pomohl a pravidelně publikoval v každém čísle porubského radničního zpravodaje článek podle tiskového zákona tak, aby zde nebyl slyšet pouze jeden hlas z jedné politické/koaliční/vládní strany. Ve veřejnoprávním prostoru by se totiž měl vést spravedlivý a plnohodnotný dialog se všemi stranami. – Vážený pan Mgr. L. Č. posléze poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru o kopie jeho projevů. „Je to perfektní, abych se mohl doma tím inspirovat, že si vzájemně lidi pomůžou. Tyhle ty Vaše příspěvky a jiných lidí tady mají co říci lidem a jsou obrovskou oporou dalším občanům a vzorem. Tohle to má sílu. Vydržte, protože je to potřebné, to co děláte pro občany,“ řekl Vážený pan Mgr. L. Č. Váženému panu Mgr. Přepiorovi a Váženému panu Hadaščokovi nst. – Vážený pan Mgr. Přepiora poděkoval za podporu, které si nesmírně vážil: Byl rád, že se nyní inspiruje stále více občanů a dávají si tak navzájem naději v každodenním zápase vedeném mírovými prostředky za lepší, svobodnější a prosperující život všech slušných lidí. Vážený pan Mgr. Přepiora zároveň zdůraznil: on si s kolegy taktéž bere v mnohém dobrém příklad z činnosti Váženého pana Mgr. L. Č. a z jeho působení v rámci Váženého porubského Zastupitelstva. Vážený pan Mgr. Přepiora vyjádřil radost a podporu všem aktivním lidem, kteří znají svá přirozená práva/svobody a obhajují je slušně/inteligentně a mnohdy s humorem v praxi na Zastupitelstvu v opozici vůči špatným idejím zkušených politických matadorů. Popřál všem takovým občanům: ať v praxi plně uspějí.

***

Po přestávce Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že bude jednání Váženého ZSMO pokračovat v souladu se schváleným programem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana M. M., aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan M. M. poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo. Dále řekl: „Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice, dnes tady nechci řešit otázku Kunčic, i když tento rok považuji za jeden z nejméně úspěšných. V Kunčicích ubylo lidí a přibylo skládek, ale neúspěch to je jen zdržení, jdu dál. Na závěr roku Vám chci popřát šťastné a veselé svátky, hodně zdraví a trpělivosti do roku 2016. Nové, podle mně dobré, koalici přeji hodně sil na práci pro město. Je tady co dělat. Panu primátorovi hodně trpělivosti s takovými jako jsem já, nebo ten pejskař, protože pokrok přinášejí právě ti, kteří se odvažují stále měnit to, co se jim nelíbí. I když někdy nemají pravdu a nám se to nelíbí. I tak zvané veřejné mínění je v podstatě jen směsicí pošetilosti, neinformovanosti, předsudků, správných citů, nesprávných citů, umíněnosti, novinářských článků a televizního zpravodajství. To nemůže být dobrý rádce, ale jen jeden z podnětů k zamyšlení. Dělejte tak, ať je to dobré alespoň pro 51 % občanů města Ostravy. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za příspěvek a za jeho přání. Popřál mu taktéž všechno dobré. Dále poprosil Váženého pana Hadaščoka nst., aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den, Vážený pane primátore, Vážení zastupitelé, zastupitelky. Petr Hadaščok nst., ten takzvaný pejskař, je občanem Ostravy od roku 1946. Pejsky má skutečně moc rád a nepřestane, dokud to nedostane, ale on ví, co chce. On chce, aby naši pejsci byli svobodní, a někteří z Vás asi nechtějí pochopit, jaký může být vztah mezi člověkem a psem. Ale odejdu trošku dál. Jsem velice rád, že jsem dostal slovo, že mi tentokrát nezvedl ruku, nebo ne mi, že tentokrát nezvedl ruku jeden ze zastupitelů a nenechal ukončit diskuzi. Protože toto, co se stalo 14. října (2015; cenzurní zásah Váženého ZSMO, pozn. autora) je opravdu velice smutné a věřím, že to nějak dopadne. Co se týče těch pejsků – bylo nám víc než rok slibováno novým vedením spousta argumentů, proč vlastně nedojde ke změně (vyhlášky č. 9/2012, pozn. autora). Jediný argument tady vyslovila jedna paní, mám dojem, že magistra z hnutí ANO, kdy řekla, že její pejsek si nestěžuje a potvrdil to potom jeden zastupitel z ODS. Beru to jako vtípek, ale skutečné argumenty proto, proč udržovat tuto vyhlášku u života neznám, neslyšel jsem a doufám, že se jich brzy dočkám. Nevěřím, že to bude dneska. Budu velice rád, když to bude příští rok. Já doufám, že vydržím. To je zhruba tady k tomu. Pak jsem tam v diskusi uvedl ještě něco k ODISce. Já jsem poprvé o bezplatném cestování městskou dopravou slyšel v létě od pana Ing. Fajkse a oznámil jsem mu, nebo respektive vyjádřil jsem se, že toto je vynikající nápad (bezplatné cestování v MHD, pozn. autora). Skutečně byl to vynikající nápad, nebo je to vynikající nápad, ale bohužel to sklouzlo přes nějakého úředního šimla, který teď z toho chce udělat nějaký paskvil nebo respektive ten pokus už tu je, že z toho bude paskvil a ne dar pro seniory, občany. Mě osobně je 69 let, takže zatím nemám nárok jezdit na občanku a zdá se, že nebudu ten nárok podle toho, co je, nikdy mít schválený. Netěší mě to a bohužel takových občanů v tomto věku, pokud jsem dobře četl čísla, je 18 tisíc na rozdíl od 50 tisíc občanů města Ostravy nad 70 let. Bylo to zdůvodňováno sice bezejmenně, že je to z daňových důvodů. Je tady určitě spousta odborníků, kteří budou schopni vysvětlit, jaké daňové důvody vedou k tomu, že 18 tisíc čekatelů ve věku nad 65 let budou zdaňováni a ti, kteří už jsou nad 70 let, zdaňováni nebudou nebo respektive nejsou. Jaký je v tom rozdíl? Byl bych velice rád, kdyby to někdo vysvětlil, když ne dneska, tak na příštím zasedání, ale hlavně chci upozornit, že slovy našich některých spoluobčanů, ti by tady začali vykřikovat „to je diškriminácia“. Já Vám to řeknu česky. To je diskriminace podle věku. Jaký je rozdíl mezi tím, který bude mít 70 let ještě letos a tím, který nebude mít ještě letos 70 ? Ten, který nebude mít letos, bude muset vyřizovat tzv. nějakou kartu ODIS, která stojí pouhých "130 korun“. Nechci to zlehčovat, ale jsou to peníze a navíc se musí vyfotit. Já jsem zjišťoval u dvou fotografů, kolik stojí fotografování na průkaz a bylo mi sděleno 150 – 160 korun a budu li přesný, jedná se o 4 ks fotografií, i když potřebuji jednu a to jsou jen nezbytné náklady, a to nemluvím o nákladech na dopravu. Hlavně se mi nelíbí, a na to byste si měli dát pozor včetně právního oddělení, případně právníků v Radě i v Zastupitelstvu a je jich tady dost, jestli nejde skutečně o diskriminaci podle věku. Zvažujte, 65 let je určitá hranice proto, aby se člověk měl nazývat seniorem a podle toho by taky všichni nad těch 65 let měli a mohli jezdit na občanský průkaz, který obsahuje fotografii a všechny nezbytné údaje, aby mohli jezdit zdarma tak, jak to mají ti nad 70 let, aby to měli všichni nad 65 let. Jinak tedy se připojuji ke svým kolegům, přeji hodně štěstí, hodně zdraví do nového roku, veselé Vánoce, a to všem služným lidem. Na shledanou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Sdělil, že k otázce čipování se už vracet nebude. K bezplatné přepravě seniorů 65+ řekl, že by si velmi přál, aby v tom žádnou diskriminaci ani pan Hadaščok nst. ani nikdo jiný neshledával. Důvody, které vedou k návrhu spojit právo na bezplatnou přepravu s vlastnictvím a hlavně s používáním karty ODIS jsou jednak jak jste zmínil daňové, ale i funkční. Ty daňové jsou o tom, že i přes to, že se tato přeprava tváří bezplatně, tak ve skutečnosti něco stojí, a to něco platí město. Je třeba, aby město mělo ve vztahu k této bezplatně poskytnuté službě podklady ve vztahu k daňové správě, neb se jedná tedy o bezplatné poskytnuté daňové plnění. Zatímco dnes mají poměrně velké problémy se zdůvodněním ve vztahu k daňové správě k té bezplatné přepravě osob nad 70 let, myslím ve vztahu ve vztahu k tomu, že ten objem té bezplatné přepravy těch lidí nad 70 let a starších prozatím vykazujeme jakýmsi modelovým propočtem. Kdyby se skupina rozšířila o občany nad 65+, tak se objem bezplatně poskytovaných přeprav významným způsobem zvýší. Uvedl, že mají reálné obavy, už to nedokážou na základě nějaké hypotetické kalkulace finančnímu úřadu dokázat, a proto měli v zásadě dvě možnosti. Buď pro ODISku poslat i sedmdesátileté a starší lidi, nebo to „risknout“ a tu novou povinnost, která sebou nese i potom určitou evidenci o cestách seniorů přes používání karty ODIS, takže tuto novou povinnost nově vztáhneme pouze na ročníky od šedesáti pěti let plus. Volba nebyla taková, že by šedesáti pětileté nechali jezdit volně pouze na občanský průkaz. Volba byla taková, že buď budou chtít ODISku i pro sedmdesátileté, nebo jim v zásadě umožní jezdit na občanský průkaz a novou povinnost pořídit si kartu ODIS dají jen šedesáti pětiletým. Nemá to pouze daňový aspekt, ale i funkční, protože my potřebujeme prostřednictvím karty ODIS a jejím používáním mít skutečně přehled o cestách těch lidí. Není to samoúčelné; vede to k tomu, aby dokázali v předstihu optimalizovat konkrétní linky, jejich časy, jejich objem, nasazování malých nebo velkých autobusů apod. Zdůraznil, že se nejedná o šikanu, ani o žádnou buzeraci, ale jde o to, aby byl systém městské hromadné dopravy v Ostravě funkční. Na druhé straně vůbec nic nenutí nikoho, aby ten systém využíval. Je toho názoru, že sto třicet korun za vystavení karty ODIS a absolvování jedné cesty na pobočku, kde si kartu nechá vystavit, není takový náklad ani časový ani finanční vzhledem k efektu, který se potom uživateli služby dostane. (Je třeba si však uvědomit finančně velmi dobře zajištěnou životní pozici z jaké tato svá slova Vážený pan primátor řekl vzhledem k seniorům a navíc také únorové dlouhé fronty na ODISky v roce 2016, pozn. autora). Sdělil, že to vážili velmi pečlivě. Uvedl, že byly i daleko radikálnější názory. Osobně tento návrh konzultoval s předsedou seniorských organizací již zmíněným panem Fajksem, jenž se k tomu vyjádřil velmi pozitivně. Překvapili ho i někteří členové seniorského sdružení, protože někteří mu ukazovali, že ODISku už mají dnes, i když ji nemají povinnou. Takže si myslí, že zase žádný zásadní nárok na to nebude. (Samozřejmě jsou také názory zcela opačné; někteří důchodci raději zapřou své „investorství“, odmítnou jízdy zdarma, jelikož nechtějí používat ODISku a koupí si normální zaměstnanecké jízdné, jen aby vůbec nepřišli s nebezpečnou ODISkou do styku, pozn. autora.) Dále sdělil, že se do diskuze se svým příspěvkem přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Vzhledem k novému složení městské Rady a tedy také k možné pozitivní změně názorů Vážené koalice a celého Zastupitelstva bych Vám nyní rád předložil několik podnětů. Prosím o Vaše Vážené odpovědi na pořizovaný zvukový záznam. Děkuji. 1/ od nového roku 2016 by měli být nuceni podstupovat naši senioři ve věku šedesát pět až šedesát devět let zcela nesystémové/byrokratické/zbytečné kolečko vyřizování čipové karty ODISka, aby mohli jezdit v MHD. Když se nad tímto opatřením zamyslíte a znáte všechna bezpečnostní rizika dálkově čitelných mikročipů v těchto kartách (s čipem typu „Mifare Desfire“) jako je např. klonování nebo dálkové zcizení identity apod., a když přitom jiné v uvozovkách „kategorii“ našich Vážených seniorů ve věku od sedmdesáti let stačí pro případ přepravní kontroly jen občanský průkaz, tak proto Vás prosím, abyste změnili své stanovisko a umožnili všem výše uvedeným spoluobčanům jezdit v MHD pouze na platnou občanku. Vážený pan ostravský primátor Macura poskytl lidem veřejný příslib ochrany vůči vynucování používání chytrých/šmírovacích technologií dne 9. září 2015 a dnes byl navíc zařazen a schválen na program jednání Váženého Zastupitelstva jeho dopis, ve kterém občanovi píše: cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje.“ Konec citace. Prosím tedy, aby si Vážené Zastupitelstvo osvojilo můj návrh a povinnost externího očipování našich důchodců byla v Ostravě definitivně zrušena. Děkuji. 2/ prosím Vážené Zastupitelstvo, aby občanům sdělilo, zda bude nové městské vedení iniciovat kroky k tomu, aby všechny ostravské městské obvody zveřejňovaly na svých webech zápisy z jednání svých obvodních zastupitelstev tak, jako to činí Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy. Pokud tak neučiníte, mohou se k tomu odhodlat samotní občané například podle zákona o svobodném přístupu k informacím a získanou dokumentaci pak Váženému Zastupitelstvu zaslat. Nemusíte, ale třeba také můžete, kvůli tomu novelizovat statut. Prosím taktéž o vyjádření, zda na tento naprosto zásadní úkol v rámci zajištění bezproblémového informování občanů: vyčlení město dostatečné finanční prostředky. Některé tristní příběhy ostravských občanů, kteří chtěli získat zápisy z obvodních zastupitelstev, jsem zde již minule zmiňoval. Přitom jde o veřejné dokumenty a ne žádné tajné spisy. S nástupem nových koaličních partnerů se již podařilo velmi pozitivně zveřejňovat od nového roku jmenovité hlasování městské Rady. Vážený pan JUDr. Lukáš Semerák z hnutí Ostravak v médiích jednoznačně prohlásil, cituji: „Vždy jsme prosazovali myšlenku, že co není tajné, je veřejné. Pokud jde o hospodaření s městským majetkem a financemi, nesmí být tajné vůbec nic.“ Konec citace. Děkuji. 3/ poprosil bych Vážené Zastupitelstvo: doplňte konečně údaje do rozklikávacího rozpočtu na městském webu se vztahem ke všem městským obvodům. Prosím o termín, kdy se tak stane. Děkuji. 4/ program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva podepsaný Váženým panem primátorem dne 2. 12. 2015 neobsahoval bod dotazy, připomínky a podněty občanů a takto byl zveřejněn na úředních deskách ostravských městských obvodů. 5. 12. 2015 již byla tato chyba alespoň na městském webu odstraněna. Jistě však uznáte, že si mohlo mnoho občanů v takové chvíli říci: nové městské vedení a hned na svém prvním jednání chtějí vrátit poměry ve městě do éry před říjnem roku 2014. 5/ nyní prosím, abychom si společně připomněli vteřinou ticha všechna nesplněná politická prohlášení a sliby, které tady letos padly. Obzvláště Vážený pan primátor Ing. Macura MBA, jistě ví, o čem mluvím. (Sekunda ticha, pozn. autora.) Děkuji Vám. 6/ závěrem mi dovolte popřát všem klidné Vánoční svátky a pro všechny lidi dobré vůle úspěšný nový rok 2016. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se členů Váženého ZSMO, zda si chce někdo návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit tak, aby se o něm dalo hlasovat. Nikdo ze zastupitelů se k tomu neodhodlal.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednávání materiálu č. 37 „Žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves o projednání usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí správy hřbitovů městským obvodům“. Úvodní slovo k materiálu předložila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO). Sdělila, že materiál se týká podnětu, který vzešel z jednání vedení města na jedné z jeho pravidelných porad, a to když se diskutovala výše dotace pro městský obvod Slezská Ostrava na správu centrálního hřbitova. V této souvislosti byl vznesen dotaz ohledně nesystémového přístupu k financování správy hřbitovů na celém území města Ostravy. Z této diskuze vzešel úkol na její rezort na odbor ochrany životního prostředí, aby oslovil všechny městské obvody na území města Ostravy a vyžádal si informace ohledně finanční i technické náročnosti správy hřbitovů na území jejich obvodů. Dále dostali za úkol vypracovat koncepci, která by měla shromáždit veškeré tyto údaje a následně se rozhodnout, zda by eventuálně bylo vhodné správu hřbitovů řídit centrálně nebo ponechat správu hřbitovů na jednotlivých městských obvodech. Tuto koncepci bude zpracovávat její odbor a nebude zapojena žádná externí firma, nebudou vynaloženy žádné finanční náklady navíc. Budou sledovat i zkušenosti jiných měst v České republice. Tato koncepce, která by měla být zpracovaná v roce 2016, bude diskutována s městskými obvody. Nepotřebuje v současnosti žádné vyjádření z městských obvodů. Uvedla, že k dnešnímu dni má už veškeré informace z 16 městských obvodů. Tyto informace obsahují počty rozloh každého hřbitova, počty hrobových míst a roční náklady na údržbu tzn., že veškerá data jsou shromážděna a koncepce by měla být buď v lednu, nebo v únoru zpracována.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) se vyjádřil tak, že rozumí obavám, které jsou pramenem usnesení městského obvodu Nová Ves. Sdělil, že dnes mimo jiné schvalovali záměr zpracování protidrogové strategie a je toho názoru, že by bylo vhodnější, aby se případně komunikace zlepšila v tom smyslu, aby to nebylo na základě porady vedení města, ale na základě jednání nějakého orgánu. Případně, aby byl zdůvodněn nějaký záměr a v tomto kontextu by šel i nějaký dopis na dotčené městské obvody, který by byl formulován tak, že se chystá nějaké variantní řešení, a aby více dával na vědomí, že se jedná o nějakou analýzu a na základě toho bude rozhodnuto, jak se bude nadále postupovat. Dotázal se, v kterých orgánech města bude koncepce projednána. Sdělil, že tuší, že žádost je adresována mj. Zastupitelstvu města a pokud počítají s projednáním v Zastupitelstvu města, tak sdělil, že by dopis přeformuloval tak, že bude projednána v Zastupitelstvu města. Kdyby nastala změna, tak by určitě musel být upraven statut města Ostravy.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM se dotázal, co město od toho očekává, co za tím stojí a kvůli čemu tato koncepce vzniká, protože to objasněno není. Město dělá koncepci pravděpodobně proto, aby něco získalo a byl by rád, kdyby mu to potvrdili nebo naopak vyvrátili. Sdělil, že k dnešnímu dni to funguje v rámci městských obvodů a nevidí, že by byly nějaké stížnosti nebo připomínky. Takže by ho to opravdu zajímalo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že není žádné zadání centrální správy hřbitovů, ale je zpracovávána analýza možného dalšího postupu v dané věci. Pokud říkají, že žádná iniciativa městských obvodů nebyla, tak naopak byla. Sdělil, že ne všechny městské obvody jsou komfortní s tím, že toliko městský obvod Slezská Ostrava dostává dotaci specificky na jeden byť centrální městský hřbitov. Objevovaly se další iniciativy, aby dostávaly i jiné obvody tyto dotace, a to vedlo k rozhodnutí zvážit, jakým dalším způsobem se vydat, protože různá města to mají nastaveno jinak. Jsou města, která mají centrální správu hřbitovů. Nakonec řekl, že je docela možné, že to zůstane tak, jak to je a že zkrátka zjistí, že to je tak nejlepší.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) sdělila, že Vážený pan primátor již zodpověděl vše, co chtěla k danému tématu říci. Váženému panu Ing. Juroškovi, Ph.D. ještě vysvětlila, že pokud dojde k nějakému výsledku, tak ho budou projednávat v orgánech města, a to jak v městské Radě, tak i na Zastupitelstvu. Vážený pan zastupitel Juroška musí ale přeci moc dobře vědět, že o tom společně diskutují každý měsíc i na Sboru starostů. Takže se o tom debata vede.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil starostům městských obvodů, že nechtějí vyvolat žádnou paniku. Uvedl, že se zpracovává normální analýza, tak jako když analyzují funkčnost vyhlášky o čipování psů také formou dotazů na městské obvody. Tak také v případě fungování městských hřbitovů jde o podobnou analytickou práci.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že si myslí totéž, co říká pan primátor, a to že se jedná o pouhou analýzu. Doporučil, aby to bylo takto i formulováno, protože potom vznikají komunikační šumy.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) uvedla, že byl asi v návrhu odpovědi nešťastně použit název „Koncepce celoměstské hřbitovní správy“ a mohlo se to jmenovat pouze „Koncepce hřbitovní správy na území města“. Přiznala, že šlo o pochybení.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): Ano, název je blbě. Vyzval Vážené ZSMO k dalším otázkám. Žádné nebyly. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 47 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0862/ZM1418/12.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil projednávání materiálu č. 58 s názvem „Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační“. Udělil slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Úvodní slovo k materiálu předložil Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak. Na úvod v žertu sdělil svým kolegům, že opravdu zatím ještě neztratil řeč a prezentace je připravena. Integrovaný plán mobility se připravuje již od února 2014. Z velké části byl financován z externích zdrojů a požádal o přijetí jeho návrhové části, a to z toho důvodu, že od nového roku se bude měnit metodika a museli by ho přepracovat. Uvedl, že cca rok byli jako zastupitelé opakovaně vyzýváni k účasti na diskusi k tomuto plánu. Sebekriticky přiznal, že ta účast byla poměrně nízká. Takže věří, že další podněty od zastupitelů budou případně po prezentaci.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že než Ing. L. ze společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. zahájí svou řeč k prezentaci, že by za 6 minut měl vyhlásit přestávku. Vzhledem k tomu, že se blíží ke konci program jednání Váženého ZSMO, všechny požádal, aby snesli to, že překročí čas a že by už další přestávku nevyhlašoval. Sdělil, že nevidí zásadní rozpor, a proto program projednají bez další přestávky.

Prezentaci návrhové části předložil Vážený pan Ing. J. L., technický ředitel společnosti AFCITYPLAN s.r.o.

Vážený pan primátor poděkoval Váženému panu Ing. J. L. za prezentaci.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM řekl, že se díval na vyhodnocení průzkumu, který tam měli a ten se zásadně liší od toho, co v koncepci navrhují. Sdělil, že lidé chtějí jezdit auty. Neví, jak takovou koncepci občané tohoto města přijmou, když jim budou říkat: „Ty nebudeš jezdit autem, ale na kole.“ Pokládá za důležité, aby ke koncepci, pokud bude přijata, byla obsáhlá informační kampaň. Dále sdělil, že by se koncepce měla v závislosti na vývoji situace v dopravních prostředcích a na vývoji situace na trhu s benzínem aktualizovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že už nechce dále použít slovo světlonoš (luciferián;Avšak z hlediska křesťanské mytologie, která se rozvinula po Jeronýmovi, se Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni,“ pozn. autora), ale prostě je třeba jako lidem taky trochu ukázat, jako jak chceme, aby se ten vývoj dopravy vyvíjel. Uvedl, že je to stejné, jako by se lidí ptali, zda chtějí platit daně a podle toho činili opatření. Nejspíš by došli k tomu, že by se žádné daně neplatily. Je toho názoru, že je jejich společným zájmem omezovat individuální automobilovou dopravu ve městě a dělat nějaké alternativy dopravy, a to směrem k ekologizaci. Uvedl, že tak, jak řekli jeho předřečníci včetně Váženého pana radního Semeráka, jedná se o živý materiál, který bude reagovat na vývoj situace.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) uvedl, že bylo řečeno, že jde o pouze jakýsi výhled a že tam ještě nejsou konkrétní projekty, ale pokud půjde o preferenci ekologické dopravy, tak je toho názoru, že nikdo nezpochybňuje, že nejlépe působí cenové signály a výhodnost dopravních alternativ.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyjádřil svůj názor, že má Vážený pan Ing. Juroška, Ph.D., pravdu. Nejlevnější je chodit pěšky a na kole, ale předpokládá, že myslel veřejnou hromadnou dopravu. Poděkoval Váženému Ing. L. za prezentaci.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) uvedl, že prezentace trvala něco přes 6 minut a kvůli šesti minutám materiál stahovali z minulého zasedání Váženého ZSMO. Kupodivu nyní byly dva dotazy. Jeden z nich 48 sekund a druhy 29 sekund a materiál je připraven k hlasování. Řekl to proto, aby si všichni uvědomili ten paradox, když se to všechno ¾ roku tak tlačilo a minule se to nechválilo a řeklo se, že by se to mělo prezentovat. Přes šest minut prezentace tentokrát stačilo, aby přesvědčilo Vážené ZSMO, že o tom lze hlasovat. A sdělil, že musel minule odejít dříve z dopravní komise kvůli tzv. „Sametové revoluci“ (listopadovému převratu v Radě Statutárního města Ostravy). Dotázal se Váženého pana radního JUDr. Semeráka na projednávání problému Hranečníku v dopravní komisi. Vážený pan JUDr. Semerák o tom hovoří v tisku, kdy tam je požadavek městského obvodu Radvanice a Bartovice na ponechání dvou linek. Uvedl, že existuje podmínka švýcarských fondů na udržení 7.000 přestupních míst na Hranečníku jako takovém. Neví, kam až půjdou ve svých ústupcích a neví, jestli s nimi někdo mluvil. Zajímalo ho, zda v případě, že by k tomu došlo, že by se ty dvě linky udržely nebo aspoň jedna. Sdělil, že může dojít k ohrožení toho, že by město muselo vracet několik desítek miliónů korun z dotace švýcarským fondům, protože nebudou dodrženy podmínky udržitelnosti na základě výstavby trolejbusové trakce mezi Mostem Miloše Sýkory a Hranečníkem. Sdělil, že při dotazu Váženého pana Ing. Jurošky, Ph.D., padaly věty typu o progresu z hlediska lidského vývoje a o světlonoších (luciferiánech;Avšak z hlediska křesťanské mytologie, která se rozvinula po Jeronýmovi, se Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni,“ pozn. autora). Sdělil, že při prezentaci jsou ty výrazy jasně popsány. Je toho názoru, že tu progresi z hlediska lidského vývoje by si mělo vzít například hnutí ANO za své v podobě Vážené paní náměstkyně primátora Mgr. Šebestové. Pokud vycházejí z toho, že v průměru pevné částice výfukových zplodin nebo z provozu vozidel se pohybují mezi 10 – 30 % v závislosti na ročním období. Kdy v zimním období to je 10 % a 30 % je to v letním období. Je toho názoru, že když má město možnost něco takového ovlivnit tím, že by mohlo omezit individuální dopravu a dát hromadnou dopravu zdarma a tím ovlivnit ovzduší ve městě. Je toho názoru, že je to dobrá myšlenka a progres by se mohl projevit. A jemu je úplně jedno, která partaj se o to přičiní.

Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak, uvedl, že se asi všichni shodnou na tom, že nějaká snaha o ekologizaci prostředí, ve kterém žijeme, je obecná. Shodnou se snad i na tom, že jakýkoliv pokrok bolí. Dále uvedl, že to musí být nejen ekonomický stimul, ale musí se pokoušet různými vlivy včetně atraktivity přesedlat maximální množství lidí na MHD. Je toho názoru, že pokud mají s Váženým panem Ing. Hařovským něco společného, tak jen to, že terminál Hranečník zdědili. Uvedl, že ani jeden z nich není jeho duchovním strůjcem a ani jeho velkým fanouškem, ale musí s ním nějakým způsobem žít a snažit se ho včlenit do městské dopravní infrastruktury. Terminálem Hranečník se zabývá hodně a aktuálně se snaží přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti cestujících posílením městské policie apod. K dotazu uvedl, že návrh na zachování přímého spojení občanů Radvanic a Bartovic s centrem města je návrh nový. Tento návrh v zásadě odděluje od sebe příměstskou dopravu a občany, kteří do Ostravy přijíždějí a odděluje od sebe občany Radvanic a Bartovic. Výjimka, o které jednali s panem náměstkem hejtmana a která se precizuje: je časově omezená, a to do doby, než dopravní podnik dokoupí dobíjecí trolejbusy, což by se mělo stát na konci tohoto roku. Pracuje se na tom, aby v žádném případě tato výjimka neohrozila čerpání švýcarských fondů, respektive aby nezavdala možnost na vrácení finančních prostředků. Váženému panu Ing. Hařovskému řekl, že sám dobře ví, že ty varianty jsou živé. Z jednání dopravní komise odešel s možnými návrhy na řešení, ale ty se ještě budou precizovat, a to právě v návaznosti na možnost ohrožení švýcarských fondů a také na to, aby nezvyšovali počet najetých kilometrů a nepřetěžovali jednotlivé linky. Zdůraznil, že budou dbát na to, aby nebyla ohrožena dotace a současně bude doufat, že se bude jednat o výjimku časově omezenou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0868/ZM1418/12.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo jinými body.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO)

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Mgr. L. Č. z Ostravy-Poruby (zástupce petičního výboru za záchranu porubského parku u kostela)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ


Text prohlášení k jednání ostravského 12. Zastupitelstva (16. prosince 2015) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-16-12-2015.pdf


27. ledna 2016: PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY TENTOKRÁT OBHÁJIL OBČANY DNE 25. LISTOPADU 2015 V PRŮBĚHU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) PŘED POKUSEM O DALŠÍ NEPŘÍPUSTNÉ POTLAČOVÁNÍ LIDSKÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV/SVOBOD. UMOŽNIL VEŘEJNOSTI PŘÍMÝ PODÍL NA SPRÁVĚ MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM SVOBODNÉ A NECENZUROVANÉ DISKUSE. POKUS OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE O ZASTAVENÍ SVOBODY SLOVA OBČANŮ DÍKY TOMU NA CELÉ ČÁŘE ZTROSKOTAL. ZSMO SE VŠAK ANI NA PŘÍMOU VÝZVU NEOMLUVILO ZA SVŮJ CENZURNÍ ZÁSAH ZE DNE 14. ŘÍJNA 2015. TEHDY TOTIŽ NEMOHLI V DISKUSI VYSTOUPIT ŘÁDNĚ/PÍSEMNĚ PŘIHLÁŠENÍ LIDÉ K BODU PROGRAMU ZSMO Č. 34 MJ. S TÉMATIKOU DOPISU PANA EUROPOSLANCE PETRA MACHA (PŘEDSEDA STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ). – VÁŽENÝ PAN OSTRAVSKÝ PRIMÁTOR POSLÉZE KONEČNĚ PŘIZNAL ZDRAVOTNÍ RIZIKA ČIPOVÁNÍ V KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH NAPŘ. NEMOCNÝCH ZVÍŘAT. – OZNÁMIL VŠAK TAKÉ BOHUŽEL NEOCHVĚJNÝ ZÁMĚR MĚSTSKÉHO VEDENÍ NA SLEDOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V MHD FORMOU EXTERNÍHO OČIPOVÁNÍ OBČANŮ: VŠICHNI BUDOU ZKRÁTKA MUSET PŘIJMOUT ČIPY A NEBO NEBUDOU JEZDIT V MHD VŮBEC. – DOŠLO TÉŽ KE DVOJÍMU VELKÉMU VÍTĚZSTVÍ LEGENDÁRNÍHO OBČANSKÉHO AKTIVISTY ING. NOVOTNÉHO: ÚSPĚL SE SVÝM PODNĚTEM ZAMĚŘENÝM PROTI NETRŽNÍMU/NEFÉROVÉMU NAVYŠOVÁNÍ CEN DODÁVEK TEPLA PRO ŠIROKÉ SKUPINY OSTRAVSKÝCH OBYVATEL .

Vážený pan primátor Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) poskytl lidem jakožto řídící jednání Váženého ZSMO dne 25. listopadu 2015 navýsost vstřícné podmínky pro vyjádření všech diskusních příspěvků. Dokonce velice chvályhodně přidal občanům/seniorům čas nad rámec limitu pro jejich vystoupení v rámci Váženého ZSMO (v souladu s jednacím řádem). To vše bylo jistě úžasnou ukázkou toho, že je v tomto člověku přeci jen ještě přítomná lidskost, že tedy naštěstí neřídí vždy a všude město „jako firmu“.

Vážený pan primátor Macura také konečně veřejně přiznal možná zdravotní rizika vynucování čipování v konkrétních případech ohrožených zvířat a to mj. na základě studia plodů poctivé pro-bono činnosti a oficiálních materiálů/informací, které pro město získali ve spolupráci s mnoha úředními osobami napříč politickým spektrem České republiky představitelé ANTI-čipovacího disentu kolem webu Necipujtenas.CZ, mj. díky obětavé spolupráci se Stranou svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“).

Bohužel však ani Vážený pan primátor Macura a nebo někdo jiný z Vážených členek/členů Váženého ZSMO: nezareagovali na opětovnou výzvu k omluvě (stav ještě i na konci ledna 2016) za nehorázný cenzurní zásah občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání Váženého ZSMO č. 34 (zastupitelé jej měli na svém programu 14. října 2015; popis situace zde a níže v textu). Šlo mj. o dopis Váženého pana poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) Ing. Petra Macha, Ph.D. Ti zastupitelé, kteří tehdy hlasovali pro neústavní/nezákonnou cenzuru: jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů. Část z ostravských zastupitelů se dokonce ještě pokusila 25. 11. 2015 cenzuru ze dne 14. října 2015 obhajovat. Na výše uvedeném říjnovém excesu se naštěstí odmítli podílet zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS.

Vážený pan primátor Macura a někteří další zastupitelé dále tristně ignorovali prosbu občanů o projednání kauzy zle tísněných stavebníků v městském obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to v rozporu se svým dřívějším oficiálním prohlášením. Vážený pan primátor těmto stavebníkům v minulých měsících několikrát garantoval, že bude jejich případ korektně projednán celým ZSMO po obdržení patřičných písemných materiálů. Ty již také dostal on i Vážené ZSMO. Občané/stavebníci navíc získali veřejné ujištění o férovém projednání své kauzy Váženým ZSMO v průběhu debaty Váženého ZSMO 9. září 2015: tehdy navíc od Váženého pana 1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka (KSČM), Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka (hnutí Ostravak).

Občané zastupovaní Váženým panem Ing. Jaroslavem Novotným (legendární občanský aktivista) promluvili do duše místním ostravským politikům tak, že si uvědomili nutnost řešení situace ve věci neférového/netržního zdražování dodávek tepla. Vážený pan Ing. Novotný pak získal 25. listopadu 2015 pro všechny Ostravany dvojí důležité vítězství, když si díky jeho projevům zastupitelé konečně uvědomili potíže, které lidé v životě mají právě díky špatným politickým rozhodnutím.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude opět situaci v Ostravě monitorovat a v případě nedodržování principů dobré veřejné správy a férového přístupu k občanům nebo jiných zdokumentovaných faulů na voliče: vše zveřejníme.

Jelikož došlo 25. listopadu 2015 k důležité změně ve vedení města: budeme proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 11. jednání dne 25. listopadu 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista); Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů navýsost vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva; zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka); neférový přístup k rodinám občanů/stavebníků; podivuhodné zdražování dodávek tepla ve městě, které neodpovídá principům svobodného trhu; chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci možného vzniku majetkové i citové újmy; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva; zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu; dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 25. listopadu 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Vše bylo podle sdělení Vážených zaměstnankyň Magistrátu Statutárního města Ostravy v plném pořádku.

Před devátou hodinou dopolední přichází na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO celá řada někdejších významných politiků spojených v současnosti nebo minulosti především s ČSSD aj. politickými stranami. – Přišel také i se svým neodolatelným lidským úsměvem mj. např. někdejší legendární starosta ostravského městského obvodu Ostravy - Jihu: Vážený pan Mgr. Karel Sibinský. – Dorazil též Vážený pan Ivo Protivínský (napříč politickým spektrem a všemi názorovými proudy vysoce respektovaný předseda Závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DPO a.s.); Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista); Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje po deváté hodině dne 25. listopadu 2015 začátek jednání Váženého ostravského Zastupitelstva a vítá všechny přítomné. Dostavilo se 54 členů Váženého Zastupitelstva (z celkového počtu padesáti pěti). Omluven byl 1 zastupitel. Vážený pan primátor informuje mj. o programu jednání Váženého Zastupitelstva, o navržené změně ve vedení města a o písemných přihláškách občanů k diskusi k bodům: „Schválení programu zasedání“ (Mgr. Radek Přepiora), „Ověření zápisu z 10. zasedání ZM“ (Mgr. Radek Přepiora), „8 – Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“ (Mgr. Radek Přepiora), „39 – Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO“ (Mgr. Radek Přepiora). Vážený pan primátor řekl, že občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 11. zasedání a k ověření zápisu z minulého zasedání Váženého ZSMO bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů. Body č. 8 a 39 navrhl předřadit a projednat je za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“ dle bloků předkladatelů, a to v pořadí 8 a 39. Dále upozornil, že bod dotazy, připomínky a podněty občanů (zde byla další přihláška Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, kterou Vážený pan primátor neuvedl, pozn. autora) bude na programu v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se zeptal, zda má někdo nějaké dotazy, připomínky k návrhu programu. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) požádal za klub KSČM, aby byl s úvodním slovem předložen materiál č. 9, který se zabývá změnou v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města s důrazem na sankce a materiál č. 14, což je záměr na zřízení příspěvkové organizace města – platformy pro současné umění v Ostravě.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek; vyslovil s ním souhlas. Zopakoval, že s úvodním slovem předkladatele budou dále předloženy materiály č. 9 a 14. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova. Sdělil: „Já bych se rád zeptal, jestli pan Vážený občan Mgr. Přepiora se přihlásil do diskuse v souladu s jednacím řádem, tzn. prostřednictvím lístečků, které jsou tady, které jsou tady k dispozici.

(Poznámka: Vážený pan zastupitel Juroška z KSČM se zřejmě opět pokusil zastavit uplatnění ústavního přirozeného práva občanů, v daném případě Váženého pana Mgr. Přepiory, na svobodné vyjadřování názorů ke každému bodu programu Váženého ZSMO a to z formálních důvodů. Místo omluvy za svůj cenzurní zásah z minulého říjnového jednání Váženého ZSMO se Vážený pan zastupitel/starosta Juroška pravděpodobně pokusil občana umlčet z pozice tzv. „legislativní síly“. On už Karel Marx říkával, že komu došly argumenty: sahá po klacku. Vážený pan zastupitel Juroška mohl totiž teoreticky nesprávně nadřadit nad výše uvedené právo občana formalistický výklad jednacího řádu Váženého ZSMO ve znění: „Do diskuse se přihlašují prostřednictvím přihlášek do diskuse, které jsou k dispozici v předsálí zasedací místnosti. Vystoupit v diskusi mohou občané uvedeni v Článku 7 odst. (9) Jednacího řádu zastupitelstva města po udělení slova primátorem (předsedajícím)“. – Vážený pan Mgr, Přepiora se totiž kontinuálně a permanentně snaží inspirovat občany, aby chodili ve větší míře diskutovat se svými zastupiteli: využívali k tomu plné možnosti svobodného Internetu a tak aktivně pomáhali při správě věcí veřejných na základě garantovaných ústavních principů dobré veřejné správy. Vážený pan Mgr. Přepiora odesílá přihlášky do diskuse Váženého ZSMO i s texty svých projevů prostřednictvím elektronické pošty a to s dostatečným předstihem na podatelnu Magistrátu Statutárního města Ostravy. Všichni Vážení zastupitelé Váženého ZSMO se tak s nimi mohou seznámit ještě před začátkem jednání Váženého ZSMO. Vážené pracovnice organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy posléze tyto digitální přihlášky vytisknou a přiloží jakožto nedílnou součást „lístečků“, o kterých výše hovořil Vážený pan zastupitel Juroška. Vážený pan Mgr. Přepiora pak osobně přichází před jednáním Váženého ZSMO poprosit o informace, zda proběhla konverze jeho přihlášek tak, aby odpovídala jednacímu řádu. Vážené pracovnice organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy jej následně vždy ujistí, že má své přihlášky řádně podány. Vážený pan řídící jednání Váženého ZSMO následně akceptuje celý konverzní proces, který odpovídá jednacímu řádu. Nutno ovšem poznamenat, že v éře tzv. ostravského „chytrého města“, všeobecné elektronizace dokumentace a „motivačního nucení“ ostravských seniorů a od března 2016 také dalších vrstev obyvatelstva ke svému externímu očipování: Ostrava ještě stále nemá svou oficiální elektronickou přihlášku do diskuse Váženého ZSMO. Dokáže si někdo vůbec představit, že by občan musel vypisovat všechny své příspěvky k mnoha bodům průpiskou na ony pověstné „lístečky“, které zmiňoval Vážený pan zastupitel Juroška? Vždyť jich zde ani nebývá dostatek pro případ velkého zájmu občanů o diskusi se svými zastupiteli. Šlo by o nehoráznou obstrukci, jejímž jediným cílem by byla faktická likvidace práva všech občanů na vystoupení v diskusi a na podíl na správě věcí veřejných, kterou jim garantuje ústavní pořádek ČR. Elektronické přihlášky k diskusi také pomáhají Váženým zapisovatelkám v jejich náročné práci při přepisu mluveného slova diskutujících: jestliže obsahují jednotlivé projevy. Oprávněný občan samozřejmě může kdykoliv po udělení slova vystoupit přímo od mikrofonu i bez písemné přihlášky: pokud je otevřena diskuse k určitému bodu programu. Pokud by mu to nebylo umožněno: došlo by opět k nehoráznému porušení ústavních práv/svobod občanů včetně zákona o obcích. Znění jednacího řádu totiž nemá svou přesnou oporu v zákoně a nikdy nemůže výše uvedená práva a svobody občanům ubírat. Ústava, Listina základních práv a svobod, zákon: jsou vždy nadřazeny jednacímu řádu Váženého ZSMO v případě uplatňování přirozených práv/svobod občanů a Vážené ZSMO se musí nejprve v případě nejasností řídit výše uvedenými předpisy z nichž jednací řád je až na posledním místě. Lze si totiž představit tristní obavy některých Vážených zastupitelů, že by se občanům podařilo konečně ovlivňovat správu jejich města přímo podle ústavních principů: tomu chtějí mermomocí jisté síly zabránit. Lidé by totiž pak mohli konečně zvrátit schvalování mohutných zbytečných dotací, zajišťování miliardových zakázek pro úzkou skupinu vyvolených a s tím související vynucování nově vytvořených povinností (viz třeba vynucování čipování zvířat a nejnověji už také od března 2016 v externí rovině seniorů, mládeže a zaměstnanců), zatímco například širokým vrstvám občanů/stavebníkům a jejich rodinám, kteří žádné dotace nechtějí, pouze usilují o dosažení svého štěstí ve svobodné tržní soutěži, jsou dlouhé roky házeny byrokratické klacky pod nohy a je ničen jejich život. – Na galerii pro veřejnost zaznívaly jednoznačné protestní hlasy vůči takovému „lišáckému postupu“ Váženého pana zastupitele Jurošky mj. od Váženého pana Mgr. Karla Sibinského a dalších někdejších i současných členů ČSSD aj. občanů: obzvláště při znalosti praktického prosazení návrhu na nezákonnou cenzuru občanů ze strany opět Váženého pana zastupitele Jurošky při jednání Váženého ZSMO ze dne 14. 10. 2015.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): „Ano. Přihlásil se prostřednictvím formuláře přihláška do diskuse.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): Vyzval k tomu, aby začalo hlasování ke schválení programu jednání Váženého ZSMO. Po upozornění ze strany úředníků a kolegů na svou chybu v řízení jednání, že zapomněl udělit slovo občanovi, řekl: „Dobrá, promiňte, já jsem přeskočil pana Mgr. Přepioru.“ Udělil občanovi slovo, jelikož se přihlásil právě k bodu schválení programu jednání Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), občan města Ostravy, poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím, zařaďte na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva nové body. Bod č. 1: Během jednání Váženého Zastupitelstva 14. 10. 2015 došlo v rozporu se zákonem o obcích a v kontradikci s ústavním pořádkem ČR k zamezení řádně přihlášeným občanům města v jejich pečlivě připraveném vystoupení v diskusi mj. k dopisu Váženého pana europoslance Petra Macha (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“, pozn. autora). Proto navrhuji následující usnesení: „Zastupitelstvo se omlouvá všem občanům, včetně zastupitelů, kteří nemohli 14. 10. 2015 přednést své pečlivě připravené diskusní příspěvky k bodu programu jednání Zastupitelstva č. 34. Obzvláště se Zastupitelstvo omlouvá Váženému panu Hadaščokovi nst. a Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Zastupitelstvo se v budoucnu vyvaruje podobných nezákonných excesů. Zastupitelstvo znovu zařadí na svůj program projednání bodu č. 34 a umožní občanům, aby se k němu mohli všichni vyjádřit, aby teprve pak mohl být tento bod zákonně Zastupitelstvem schválen, protože zákonně schválen nebyl. Zastupitelstvo zároveň pověřuje Váženou legislativní odbornici paní Mgr. Kolkovou, aby nyní veřejně Vážené Zastupitelstvo informovala, že občan obce má zákonem zaručené právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem a musí mu být umožněno vyjádřit názor k jakémukoliv bodu, který byl zařazen na program zasedání a který byl projednáván. V opačném případě by totiž opakováním výše popsaného jednání došlo k dalšímu hrubému porušení zákona a k destrukci ústavního podílu občanů na správě své obce. Termín: Ihned.“ Bod č. 2: Navrhuji vzhledem k novým vážným informacím o nelegálnosti vynucování čipování psů a zdravotních a etických rizicích, které zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ ve druhé polovině října a v listopadu 2015 dle oficiálních odpovědí Státní veterinární správy ČR a dokumentace získané z měst a obcí dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Obzvláště pak doporučuji k prostudování rekordních 127 zdravotních výjimek z čipování udělených v České Lípě na základě odborných veterinárních potvrzení. Budiž jasně řečeno – bagatelizování všech oficiálních informací (viz dokumentace pravidelně zveřejňovaná zde, pozn. autora), které se již pro občany našeho města podařilo kolegům ze Společenství webu Necipujtenas.CZ získat především díky obětavosti a každodenní poctivé práci Strany svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“, pozn. autora) a zaměstnanců dotyčných úřadů ČR – je naprosto nedůstojné. Ostravská vyhláška č. 9/2012 (o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka, pozn. autora) ve znění vyhlášky č. 5/2013 se tak dostává do přímého rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, včetně trestního a občanského zákoníku, profesního řádu Komory veterinárních lékařů a jinými předpisy. Navrhované usnesení: „Vážené Zastupitelstvo si uvědomilo nové oficiální informace a závažnost situace ve věci vynucování čipování zvířat dle vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013. Zastupitelstvo ukládá Váženému panu primátorovi zajistit úpravu výše citovaných předpisů. Termín: do konce roku 2015.“ Bod č. 3: Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obdrželo od Váženého pana starosty Bochnii zprávu o situaci stavebníků v obvodu Ostrava-Polanka lokalita U Olší a Příměstská ulice. Ukládá Váženému panu primátorovi, aby v souladu s jeho veřejným příslibem z 1. 10. 2015 a příslibem Vážených zastupitelů pana Ing. Palyzy, pana doktora Štefka, pana doktora Málka z 9. 9. 2015 a usnesení Zastupitelstva z téhož dne, aby zajistil objektivní a věcné projednání záležitosti polanských stavebníků Váženým Zastupitelstvem. Termín: Do 31. 12. 2015.“ A poslední bod č. 4: „Zastupitelstvo pověřuje Váženého pana primátora zveřejněním zápisů z jednání Váženého Sboru starostů na městských internetových stránkách. Tyto zápisy byly získány díky aktivitě Společenství webu Necipujtenas.CZ a obětavé spolupráci Strany svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“, pozn. autora) včetně magistrátního odboru legislativního a právního. Všem jmenovaným náleží poděkování. Termín: Ihned.“ Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Dotázal se, zda si chce návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory někdo ze zastupitelů vzít za své, aby o nich mohli hlasovat. Nikdo ze zastupitelů si návrhy neosvojil. Primátor chtěl dát hlasovat o předloženém návrhu programu včetně doplnění nového bodu, který předložil. Udělil ještě ale nicméně slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) upozornil, že o zařazení nového bodu na program Zastupitelstva by se mělo hlasovat samostatně.

(Poznámka: Na galerii pro veřejnost se k Váženému panu Mgr. Přepiorovi připojil se svou morální podporou a neodolatelným/lidským/vlídným úsměvem Vážený pan Mgr. Karel Sibinský, někdejší vlivný člen ČSSD a v minulém volebním období oblíbený starosta městského obvodu Ostravy-Jihu. Vyjádřil krátce své pobouření nad tím, že nikdo ze zastupitelů Váženého ZSMO na slova Váženého pana Mgr. Přepiory nereagoval, že byla celá záležitost ignorována. Nikdo ze zastupitelů se čestně nepřihlásil a neřekl: omlouváme se, udělali jsme chybu. (Poznámka autora: Vždyť přeci chybuje každý. Nikdo není kromě Pána Boha neomylný.) Vážený pan Mgr. Sibinský dále poznamenal, že od nových členů Váženého ZSMO šlo v realitě nicméně asi jen těžko očekávat něco jiného. Vážený pan Mgr. Přepiora vysvětlil, že bohužel zastupitelé a ani dlouholetí zkušení městští právníci si asi stále ještě neuvědomili: k jak závažnému incidentu došlo a co svým mlčením způsobují. Ostatně právě mlčení zastupitelů mohlo být také vykládáno podle právní vědy jako souhlas s tezemi Váženého pana Mgr. Přepiory: „Qui tacet, consentire videtur“. – V této souvislosti se jistě hodí připomenout nesmrtelná slova Martina Luthera Kinga, jenž by Váženým ostravským zastupitelům vysvětlil, že nakonec lidé zapomenou na pronesená slova našich nepřátel, nicméně budou si naopak velmi dobře pamatovat mlčení přátel!)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) souhlasil s připomínkou Váženého pana zastupitele Babky. Dal hlasovat o zařazení bodu „Návrh na změny ve složení rady města, stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města, svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi a náměstkům primátora, určení náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení pořadí zastupování primátora ostatními náměstky primátora“ na program zasedání a jeho projednání před bodem 1) „Informace o činnosti orgánů města“. (Šlo o skutečný převrat v městském vedení, kdy byli odvoláni všichni členové ČSSD, pozn. autora.) Hlasovalo 32 pro, 12 proti, 10 se zdrželo hlasování. Zařazení nového bodu na program zasedání bylo schváleno.

(Poznámka: Vážený pan Mgr. Karel Sibinský, někdejší starosta Ostravy-Jihu se opět obrací na galerii pro veřejnost k Váženému panu Mgr. Přepiorovi se svým neodolatelným/lidským úsměvem a sděluje mu své procesní/faktické výhrady k výše uvedenému postupu a to dle svých rozsáhlých zkušeností, které za mnoho let ve své funkci načerpal, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dal hlasovat o celém programu 11. zasedání včetně nově navrženého bodu. Hlasovalo 38 pro, 1 proti, 14 se zdrželo hlasování. Schváleno. Program 11. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0733/ZM1418/11.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo dalšími body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že se do diskuse k bodu ověření zápisu z minulého jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy přihlásil Vážený občan města Ostravy pan Mgr. Radek Přepiora. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Po rychlém vyřešení drobných technických problémů s mikrofonem sdělil, že je rád, že teď může mluvit trochu pomaleji, než jak tomu bylo u jeho předchozího projevu v důsledku svazujícího pětiminutového limitu pro příspěvky obča. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Poprosil bych Vážené Zastupitelstvo o opravu dvou zjištěných nedostatků v zápisu z 10. jednání Váženého Zastupitelstva města, který je zveřejněn, nebo respektive byl zveřejněn na oficiálním městském webu. Podle mých informací již operativně bylo vše opraveno. Šlo o osobní údaje publikované v předmětném zápisu na straně č. 18 dole a na straně č. 21 nahoře. Byla zde totiž zveřejněna jména některých diskutujících občanů bez výsledné anonymizace. Já sice pevně věřím, že to dotčeným občanům nevadí, spíše naopak, nicméně přeci jen prosím, aby bylo učiněno zadost dikci zákona o ochraně osobních údajů a aby byla jejich jména anonymizována. Děkuji Vám. Jak jsem již sdělil: Údajně se již tak stalo, takže děkuji. (Vážený pan Mgr. Přepiora dopředu sděluje na svých přihláškách k diskusi Váženého ZSMO texty svých projevů a dává tak dostatečný čas všem úředním osobám k nápravě zjištěných chyb, pozn. autora.) Zároveň bych rád zopakoval svůj podnět z minula: Zahrňte prosím do výsledné podoby zápisu navíc přesný údaj o časech proslovů jednotlivých osobností (začátek a ukončení, pozn. autora). Bylo by to další významné zlepšení. Současný IT systém města umožňuje údajně takovým způsobem postupovat. Takže, prosím, vzhůru do toho. Předkládám tento návrh zde již asi potřetí. Děkuji Vám za akceptaci mého návrhu a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Uvedl, že jak správně Vážený pan Mgr. Přepiora řekl, tak výše uvedené chyby ve zveřejněné podobě zápisu již byly skutečně odstraněny. Dotázal se dále Váženého ZSMO, zda si chce někdo ze zastupitelů návrh Váženého pana Mgr. Přepiory vzít za svůj. Nikdo tak neučinil. Dal hlasovat o ověření zápisu z 10. zasedání Váženého Zastupitelstva města, konaného dne 14. 10. 2015. Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0735/ZM1418/11. Zápis je k nahlédnutí na odboru legislativním a právním, na informačním středisku odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy a na webových stránkách města.

(Poznámka: Výše uvedený zápis nicméně obsahuje některé velmi závažné nedostatky z hlediska přesného záznamu toho, co se ve skutečnosti událo v průběhu jednání Váženého ZSMO dne 14. 10. 2015. Některé věty jsou v něm při porovnání s audionahrávkou zcela zcenzurovány s ohledem na nezákonné/neústavní zásahy do práv/svobod občanů v rámci bodu programu jednání Váženého ZSMO č. 34.)

Jednání dále pokračovalo jinými body.

(Poznámka: V průběhu následující přestávky vyhlášené Váženým panem primátorem potvrdil Vážený pan Ivo Protivínský (napříč politickým spektrem a všemi názorovými proudy vysoce respektovaný předseda Závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DPO a.s., aktivní řidič ostravské MHD) Váženému Mgr. Přepiorovi krom opravdu drsných podmínek v jakých pracují jeho Vážené kolegyně a Vážení kolegové řidičky mj. také faktický poznatek přímo z terénu, že totiž i když nebude čip v ostravské kartě ODISka fungovat: také v tomto případě bude karta platná a případná přepravní kontrola proběhne podle karetního čárového kódu. Někteří věřící Ostravané nebo zahraniční návštěvníci totiž nemohou nebezpečné a dálkově čitelné mikročipy akceptovat. Budou tedy muset čipy ve vlastních ODISkách znefunkčnit a spoléhat při přepravní kontrole na výše uvedený karetní čárový kód. Velké problémy představuje ODISka z hlediska bezpečnosti taktéž pro seniory a ty občany, kteří s nimi neumějí zacházet. Vážené ZSMO vytváří právě těmto lidem neustálé problémy, protože odmítá umožnit mimo externí čipování cestujících také další možnosti prokazovaní úhrady/nároku na jízdu v ostravské MHD.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil projednávání bodu programu Váženého ZSMO s názvem Informace o činnosti orgánů města a upozornil, že písemnou informaci o činnosti orgánů města obdrželi všichni zastupitelé v písemné podobě na stůl, je umístěna s programem zasedání na balkónech a v předsálí zasedací místnosti č. 306 a je také k dispozici na středisku informačních služeb odboru vnitřních věcí magistrátu, kde si ji mohou občané vyzvednout. Sdělil dále, že se do diskuse k tomuto bodu přihlásil Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) a předal mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista), občan města Ostravy, řekl: „Vážení přítomní, jsem ostravský občan Jaroslav Novotný. Dosud v žádné z informací o činnosti, které je možno zde na balkoně získat, nebylo napsáno nic o činnosti čtyř členů, včetně pana hejtmana (Moravskoslezského kraje, pozn. autora), v odborné pracovní komisi k cenám tepla. Žádám, aby aspoň po každém půlroce jsme o činnosti našich zástupců v této komisi byli v materiálu informováni. Dále si dovoluji postěžovat, že na můj podnět magistrátu a panu primátorovi z 12. 8. 2015, opatřit pro zastupitele informace, vztahující se k vývoji cen tepla, mi jen došla 3. 9. 2015 výzva k objasnění, co navrhuji, což jsem 10. 9. 2015 učinil. Od města mi však nic dalšího po víc jak čtvrt roce k tomu nedošlo. Děkuji za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek. Sdělil, že v příspěvku Váženého pana Ing. Novotného byl návrh, aby se Vážené ZSMO města alespoň jednou za půl roku zabývalo zprávou o činnosti zástupců Váženého ZSMO v komisi pro spolupráci mezi městem a společností Veolia. Pakliže by takové usnesení měli přijmout, tak by bylo třeba, aby si jej někdo ze zastupitelů vzal za své. Dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce tento návrh osvojit.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že si myslí, že je to velmi dobrý nápad a osvojil si návrh Váženého pana Ing. Novotného tak, aby se o něm dalo hlasovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za osvojení návrhu. Dal hlasovat o návrhu, aby Vážené ZSMO alespoň jednou za půl roku projednalo zprávu zástupců města v odborné komisi pro spolupráci mezi městem Ostravou a společností Veolia. Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování. Schváleno.

(Poznámka: Vážený pan Ing. Novotný právě vybojoval pro všechny občany Ostravy vpravdě historický úspěch. Po dlouhých měsících čekání a písemné argumentace, po marném vystupování na Zastupitelstvu a také po cenzurních zásazích, se mu konečně podařilo prosadit velmi důležité hlasování Váženého ZSMO. Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženému panu Ing. Novotnému ihned gratuloval.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že co se týká druhé části podnětu Váženého pana doktora Novotného … (Vážený pan Ing. Novotný se mimo mikrofon z galerie pro veřejnost hlasitě ozývá, že je inženýr, pozn. autora). Vážený pan primátor Macura se posléze za své přeřeknutí Váženému Ing. Novotnému třikrát velice omluvil, když neměl k dispozici přehled o všech titulech. Dále sdělil, že k další části návrhu Váženého pana Ing. Novotného by asi potřebovali více informací. Rozhodně není záměrem žádné informace utajovat. Vzhledem k tomu, že od Váženého pana Ing. Novotného je těch podnětů více, tak na to neumí hned reagovat. Stížnost prověří a dají mu odpověď, pokud mu nějakou odpověď ještě nezaslali. (Vážený pan Ing. Novotný se hlasitě ozývá mimo mikrofon z galerie pro veřejnost, že Váženému panu primátorovi děkuje, pozn. autora.) Dále nechal hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města.“ Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0738/ZM1418/11.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil diskusi k bodu programu „Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“ a konstatoval, že se do diskuse k tomuto bodu přihlásili dva občané města Ostravy. Jelikož se nikdo z Váženého ZSMO nepřihlásil o slovo, tak uvedl, že podle časového pořadí byl prvním přihlášeným občanem do diskuse Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené Zastupitelstvo, aby vyšlo vstříc Váženému panu Ing. Novotnému v rámci konceptu otevřené a vstřícné radnice a naplnilo jeho očekávání a podněty, které Vám zaslal k tomuto bodu. Prosím, aby byly nyní korektně Zastupitelstvem v diskusi projednány s vysvětlením situace. Děkuji. Domnívám se, že přístup města k Váženému občanovi Novotnému, který je vyjádřen dokonce písemně ve Vašich materiálech k tomuto bodu slovy vůbec se „neseznamovat“ a vůbec se „nezabývat“ podnětem Váženého pana občana Novotného, a to ani jeho jinými informacemi dle jeho podnětu včetně doporučení nepověřovat kontrolní výbor k činnostem dle podnětu Váženého občana Novotného, to opravdu velmi o mnohém vypovídá. Domnívám se, že to vypovídá o minulém vedení města a já pevně věřím, že nové vedení města bude postupovat jinak, daleko vstřícněji a za sebe a i za ostatní občany bych si to moc přál. Jakoby éra vstřícné a otevřené radnice skončila a nová možná nyní začne, teprve teď. Ignorováním podnětů občanů/voličů, neodpovídáním na jejich dotazy, dokonce nevyslyšením nabídek na spolupráci občanů: tak si přízeň veřejnosti asi jen těžko někdo získá. Důvodová zpráva by měla navíc alespoň jasně definovat, proč nelze ze zákona občanovi vyhovět. Vždyť Vážený pan senior Ing. Novotný patří k opravdovým ostravským legendám. Vystupuje v rámci zdejšího Zastupitelstva velmi často a možná i vyhraje příští rok cenu o seniora roku. Prosím, abyste se nad Vaším přístupem do budoucna k takto pozitivně aktivním občanům zamysleli a vycházeli jim eticky vstříc. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Vážený pan primátor se na několik dlouhých sekund zamyslel a sdělil, že vystoupí se svým příspěvkem do diskuse až jakmile vystoupí další zastupitelé. Poprosil o příspěvek Váženého pana zastupitele Štefka.

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM, pozdravil všechny přítomné a poděkoval za udělení slova. Zareagoval na výtku ze strany Váženého Mgr. Přepiory. Řekl, že pokud jde o kontrolní výbor, tak kontrolní výbor využil svého iniciativního oprávnění s tím, že požádal Váženou paní náměstkyni Mgr. Šebestovou, náměstkyni primátora, aby byla tak laskava a navštívila je na jednání kontrolního výboru 1. 12. 2015, kde by předmětná věc měla být obsahem jejich jednání. Pokud tuto skutečnost vezme Vážený občan a stěžovatel na vědomí, myslí si, že věc nezůstala ležet. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Štefkovi a zdůraznil, že chtěl reagovat stejným způsobem. A Vážený pan zastupitel Štefek jej v této věci tedy předešel. Vážený pan primátor dále poprosil Váženého pana Ing. Novotného, aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista), občan města Ostravy, mj. řekl: Vážení přítomní, jsem ostravský občan Jaroslav Novotný. V podnětu z 1. 10. 2015 jsem Vás informoval, že již 12. 8. 2015 jsem poslal magistrátu a panu primátorovi podnět, opatřit pro Vás alespoň údaje o dividendách Dalkie. Výsledek: že do 1. 10. nevím nic; tak nevím to ani dodnes. Došla mi totiž výzva, ze 3. 9. doplnit podání, aby bylo patrno, čeho se domáhám. Pokud to neučiním do třiceti dnů, že se podáním nebudou zabývat. Již 30. 9. jsem doplnění poslal. Byla v něm také i následující delší citace, že: „otevřenými zdroji pro získání informace jsem mínil třeba Internet, na kterém po zadání do hledače dividendy Dalkia, se objeví víc jak deset stránek odkazů se žádanými informacemi. Hned na první stránce jsem našel toto: Dalkia vyplatí dividendu 23 Kč na akcii, zhruba stejně jako loni. 12. 6. 2013 13:35 redakce. Společnost Dalkia Česká republika, která patří k nejvýznamnějším energetickým firmám v zemi, rozdělí letos na dividendy 1,8 miliardy korun. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40 korun před zdaněním připadne dividenda 23 korun. Je to zhruba stejně jako loni, kdy výše dividendy činila 22,29 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40 korun. Schválila to dnes valná hromada společnosti Dalkia v Ostravě. Část loňského zisku se přidá k nerozdělenému zisku z minulých let. V nerozděleném zisku zůstává téměř 2,2 miliardy korun, řekl dnes mluvčí Dalkie Milan Wagner. Valná hromada dnes schválila také účetní uzávěrku za rok 2012. Skupina Dalkia ČR za loňský rok vykázala čistý zisk 1,855 miliardy korun, což bylo o 234 milionů korun méně než v roce 2011. Tržby za prodej tepla, elektřiny a související služby jí ale stouply o 486 milionů na 8,771 miliardy korun. Za pokles zisku podle vedení společnosti může snížená poptávka, pokles ceny i z hlediska firmy nepříznivé počasí. Zdroj: ČTK", což je konec citace. Nic dalšího mi po víc jak dvou měsících od magistrátu nedošlo. V dodatku č. 6 smlouvy z 30. 8. 2011 zastupitelé za slib snížení emisí, tedy toho, co vychází z komínů ve Třebovicích, schválili zvýšit maximální cenu tepla již na rok 2011 o 7,50,- Kč za GJ bez DPH., což při třeba jen 2 milionech dodaných GJ je 15 mil. Kč za každý rok. Dle mého názoru zastupitelé dosud vůbec nevzali v úvahu, zda oprávněně mají obyvatelé Ostravy platit za malé snížení emisí, když jejich zdraví ohrožují i imise, tedy to, co na ně svrchu padá, a co dýchají, a zda by to nemohl snášet výrobce tepla. K tomu Vám měly posloužit opatřené informace. Předkladatelé materiálu však jedinou alternativou usnesení Vám informaci doporučili nežádat a kontrolnímu výboru nic neuložit. Vyzývám Vás proto, abyste navržené usnesení neschválili, za což Vám děkuji. Těžko budete později vysvětlovat, že jste jednali v zájmu města a jeho občanů, když jste si ani nedokázali vyžádat informaci. Děkuji za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek a řekl, že si myslí, aniž by chtěl tu materii nějakým zásadním způsobem rozebírat, že jasně zaznělo, že kontrolnímu výboru nebylo třeba nic ukládat, neb sám vyvinul svou iniciační funkci a roli, na základě které se bude touto problematikou zabývat, a vyžádal si také účast resortního náměstka k té problematice. Co se týká toho, aby případně vedení města poskytlo informace o výplatě dividend společnosti Veolia, zdůraznil, že společnost Veolia je obchodní společností, v níž město nemá žádnou majetkovou účast a má přístup k informacím ohledně obchodní společnosti Veolia úplně stejně jako jakýkoliv jiný občan, tedy co se týká otázky dividend. Vážený pan primátor Macura dále udělil slovo Váženému panu zastupiteli Šebestovi a poprosil ho o příspěvek.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk Šebesta (KSČM) poděkoval za udělení slova a řekl, že od roku 2011, kdy se tento materiál projednával, uplynula řada let, nicméně je faktem to, že mezitím Dalkia potažmo Veolia provedla řadu ekologických opatření, ať je to odsíření, denitrifikace, ať jsou to opravy tří kotlů atd., čili za spoustu peněz, nicméně další promítnutí těch ekologických záležitostí se v cenách pravděpodobně nepromítlo a nebylo na Zastupitelstvu projednáváno. Řekl, že město má s Dalkií smlouvu a je tam vzorec a podle toho by se mělo zcela jednoznačně postupovat při zvyšování cen tepla, pokud je to teda nutné. V této chvíli si myslí, že to nutné není, protože ty výsledky Dalkie potažmo Veolie svědčí o tom, že přistupovat na další zvyšování cen ze strany města a zástupců města v orgánech této společnosti: už by bylo poněkud mimo mísu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Šebestovi za příspěvek a doplnil za období, ve kterém je členem odborné komise i on, tzn. zhruba za období 12 měsíců, že potvrzuje, že nedošlo v žádném případě k tomu, že by do cen tepla byla promítnuta jakákoliv ekologická či jiná investice, jinými slovy, že by cena tepla byla upravena jinak, než je v rámci toho definovaného kalkulačního vzorce, který v zásadě nějakým způsobem reflektuje vývoj cen paliva, vývoj obecné inflace a dalších parametrů, které tam jsou a komise znovu zasedá 3. prosince 2015. Uvidí, co bude předmětem toho jednání. Rozhodně souhlasil i s tím, co říkal Ing. Šebesta. Není sebemenší důvod a nebyl ani žádný takový podnět ze strany Veolie, že by byl nějaký požadavek na promítnutí jakýchkoliv dalších ekologických investic do cen tepla, takže vychází z toho, že se i nadále vývoj ceny tepla bude řídit těmi danými parametry, které jsou obsahem toho kalkulačního vzorce. S ohledem na známý vývoj cen paliv i obecné inflace se dá počítat, pokud s nějakým, tak pouze s minimálním vývojem, nebo s nějakou změnou ceny tepla. Vážený pan primátor posléze udělil slovo Váženému panu Zastupiteli Graňákovi.

Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) pozdravil všechny přítomné a řekl, že mu připadá trochu zvláštní, že kontrolní výbor si to vzal za své a oni tento výbor usnesením Váženého Zastupitelstva oficiálně nepověří, aby tento úkol splnil. Navrhl změnit usnesení a uvést, že Vážené ZSMO pověřuje kontrolní výbor prošetřením této záležitosti.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že nechá hlasovat o návrhu usnesení s úpravou podle návrhu Váženého pana zastupitele Graňáka, a to tak, že bod 3) usnesení, který momentálně hovoří o tom, že Zastupitelstvo města rozhodlo nepověřovat kontrolní výbor, bude přeformulován a bude znít: „Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit kontrolní výbor ...“ Do diskuse se dále přihlásil Vážený pan zastupitel Babka. Vážený pan primátor jej poprosil, aby přednesl svůj diskusní příspěvek.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) objasnil návrh Váženého pana zastupitele Graňáka. Poznamenal, že je samozřejmé, že kontrolní výbor má ze zákona určitá oprávnění, která spíš směřují ke kontrole usnesení a některým dalším záležitostem a pokud chce Vážené ZSMO po kontrolním výboru nějakou zprávu, která je nad rámec toho zákonného oprávnění, tak je potřeba pověření Váženého ZSMO. Tímto hlasováním vyjádří, zda chtějí, aby byl kontrolní výbor v tomto směru činný či nikoliv.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za příspěvek a dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s úpravou, která spočívala v pověření kontrolního výboru, aby vykonal činnost dle podnětu Váženého pana Ing. Novotného. Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0739/ZM1418/11.

Vážený pan primátor vyhlásil přestávku od 11.00 hod. do 11:30 hod., která trvala do 11:40 hod.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) po přestávce navrhl nejprve projednat předřazený bod č. 39 a poté otevřít blok Dotazy, připomínky a podněty občanů. Dal o tom návrhu hlasovat. Hlasovalo 44 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené ZSMO k diskusi k bodu programu jednání Váženého ZSMO č. 39 „Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO“. Jelikož se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil o slovo, tak poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a vysvětlil, že tento jeho příspěvek bude krátký, aby se dostalo na občany, kteří chtěli vystoupit v 11:30 hod. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené Zastupitelstvo, aby občanům blíže vysvětlilo celou situaci tímto bodem programu jednání Váženého Zastupitelstva dotčených majitelů nemovitých věcí v obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou. Prosím, aby se k předmětné záležitosti vyjádřil jak Vážený pan starosta Polanky, ten zde již bohužel jak vidím není, a pokud se mýlím, tak se omlouvám, pokud je zde tedy přítomen, tak aby se k tomu vyjádřilo vedení magistrátu, aby informovali Vážené Zastupitelstvo o výsledku jednání ve věci odkupu pozemků rodiny Šxxxxxxxxx, které navazují na komunikaci v ulici U Cihelny. Domnívám se, že by bylo zajímavé a jistě velice informativní z hlediska poznání samosprávných postupů, aby zde dnes zaznělo: jak k této záležitosti vůbec došlo. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek Váženého pana Mgr. Přepiory. Řekl, že pokud je mu známo a je to možná paradox celé té situace, Vážený pan starosta Bochnia na zasedání, tuší, není právě proto, že v tuto chvíli probíhá v Polance nad Odrou jednání s nespokojenými občany právě o tomto tématu. Myslí si, že by mohli znovu vzít na vědomí to, co zde bylo na Zastupitelstvu již několikrát zopakováno při předchozích zastupitelstvech, a to v prvé řadě, že celá ta materie spadá do samosprávné rozhodovací působnosti vedení obvodu Polanka nad Odrou. My jsme se snažili celou tu věc posunout iniciací i jednání mezi panem starostou a mezi nespokojenými občany, a to jednání by mělo probíhat dneska kolem poledních hodin, takže i proto omlouvá Váženého pana starostu Bochniu, že na zasedání není v tuto chvíli přítomen. Vážený pan primátor dal posléze hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0740/ZM1418/11.

(Poznámka: Vážený pan primátor neodpověděl na položené dotazy a ani neumožnil magistrátním úředníkům, aby reagovali na občanův podnět. Vážený pan primátor totiž smíchal dohromady kauzu stavebníků z lokality U Olší a Příměstské ulice s úplně jinou kauzou v bodu č. 39, která se dotýkala v Polance zcela jiného prostoru. Nicméně jeho odpověď byla velmi informativní: překvapivě právě z hlediska osvětlení následných jednání ve věci polanských stavebníků v lokalitě U Olší. Je také moc dobře, že se tuto věc podařilo dostat do zápisu z jednání Váženého ZSMO.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) otevřel rozpravu k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Dotazy, podněty a připomínky občanů“. Předal slovo Váženému panu Mxxxxx Mxxxxxxxxx, který se přihlásil do diskuse s příspěvkem na téma „Kunčice – životní prostředí“.

Vážený pan Mxxxxxx, občan města Ostravy, řekl, že bude jen suše konstatovat, takže to nebude dlouhé: Dobrý den, svůj příspěvek a podněty jsem předal Vašim zapisovatelkám. Abych nezdržoval. Jen tak, pro zasmání, Vám přečtu odpověď Vašeho útvaru životního prostředí na můj podnět z minulého Zastupitelstva. Cituji: „Po zhodnocení stavu, zjištěného na místě, orgán ochrany zemědělského půdního fondu v kontrolním protokole konstatoval, že zemědělské pozemky jsou užívány k nezemědělským účelům, bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a proto uložil právnímu subjektu RELIMETAL s. r. o., aby do dvou měsíců ode dne převzetí kontrolního protokolu, tzn. do 13. 12. 2015, požádal o udělení souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9, odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů“. Já dodávám a my mu rádi a rychle vyhovíme. Protože zemědělskou půdu nemusíme chránit: potraviny si vyrobíme na 3D tiskárně. Myšlenka pro nás – počet občanů, kteří se zajímají, jak řídíte naše město, je tak malý, že si nemohou troufnout obtěžovat toto Zastupitelstvo. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mxxxxxxxxx za námět, který si zapsali a v pracovním pořádku se jim budou zabývat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že jako další se do diskuse přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora na téma blíže nespecifikované. Poprosil jej, aby vystoupil se svým projevem a předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Zaprvé bych poprosil Vážené Zastupitelstvo, aby informovalo občany a zástupce sdělovacích prostředků, proč budou od nového roku 2016 nuceni naši senioři ve věku od šedesáti pěti do šedesáti devíti let podstupovat zcela nesystémové, byrokratické, zbytečné kolečko vyřizování čipové karty ODISka, aby mohli jezdit v MHD, když jejich Váženým kolegyním a kolegům od sedmdesáti let stačí pro případ přepravní kontroly jen občanský průkaz. Nemusí se nikam plahočit, vystát si fronty v zimě, nemusí investovat 130,- Kč, ani platit za fotografa. Prosím Vás, abyste dali těmto našim spoluobčanům opravdu dokonalý dárek k vánocům a tzv. „povinnost“ externího očipování našich důchodců byla v Ostravě zrušena. Do konce listopadu 2015 má město samozřejmě jakožto jediný veřejně známý vlastník DPO možnosti, jak občanům v této věci pomoci. Vždyť sám Vážený pan ostravský primátor Macura poskytl lidem veřejný příslib ochrany vůči vynucování používání chytrých, šmírovacích technologií, v tomto případě karet s dálkově čitelnými mikročipy, když 9. 9. 2015 při jednání Váženého Zastupitelstva jednoznačně prohlásil, že cituji „v žádném případě nepůjde o žádnou násilnou implementaci nějakých tzv. chytrých technologií proti vůli občanů,“ konec citace. Zadruhé: Prosím Vážené Zastupitelstvo, aby občanům poradilo, jak postupovat, když jim vedení některého ostravského městského obvodu odmítne zaslat elektronickou podobu veřejně dostupného zápisu z jednání obvodního Zastupitelstva a dokonce jim odmítne takový zápis zkopírovat za poplatek na kopírce. Kolegové z Necipujtenas.CZ mají k dispozici metodické pokyny Ministerstva vnitra ČR, že je takový postup nezákonný a není ani v souladu s principy dobré veřejné správy. Vysvětlete prosím lidem, zda má město pro tyto případy nějaký vnitřní předpis, jestliže Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy své zápisy běžně zveřejňuje na svém webu. Domnívám se, že by podobně měly být jednotně zveřejňovány zápisy na webech všech městských obvodů. Prosím také o vyjádření, zda na tento naprosto zásadní úkol v rámci zajištění bezproblémového informování občanů vyčlení město dostatečné finanční prostředky. Vždyť jistě uznáte, že hnát třeba seniory s hůlkami v rukou v době Internetu na úřad městského obvodu, aby tam pod přísným dohledem úředníků studovali takřka v režimu v uvozovkách „utajení“ veřejné zápisy a nemohli si z nich ani pořídit kopii a pak museli o tyto zápisy z jednání Zastupitelstva žádat v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, něco takového je v rámci éry otevřené a vstřícné ostravské radnice opravdu neuvěřitelné. Ano, i taková je situace v Ostravě 26 let od listopadu 1989. Poprosím, aby se k této věci vyjádřila Vážená právní expertka paní Mgr. Kolková. Děkuji. Zatřetí: Vážený pan primátor Macura několikrát v rámci minulých jednání Váženého Zastupitelstva prohlásil na adresu obyvatel obvodu Ostrava-Polanka a vlastně také ostatních občanů Ostravy, že i kdyby jich přišly na jednání zastupitelstva diskutovat stovky a přijel jich třeba plný autobus, tak stejně nic nezmění. Rád bych Váženého pana primátora poprosil, aby si nastudoval dějiny úspěšného mírového disentu tisíců občanů Polanky ve věci původně špatně plánované trasy dálnice D47, když hrozilo, že bude zničen život a majetek tisíců zdejších rodin, jejich zvířat a místní překrásné přírody. Právě tento dlouholetý disent Polančanů z let 19911999 tehdy vedl oblíbený starosta: Vážený pan blahé paměti Přemysl KaspříkODS. Polančané nakonec drtivě uspěli. Polančany a ostatně ani Ostravany není totiž nikdy radno podceňovat a bránit jim ve svobodné diskuzi. Příště by jich už zde totiž nemusely přijít jednotky ani stovky, nýbrž desetitisíce, no a pak by se teprve začaly dít věci. Jedna, byť by i zdánlivě malá událost, může totiž dát do pohybu celé dějiny. Naše země si to již mnohokrát zažila. Ostatně dneska jsme toho taktéž byli v jistém duchu svědky. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Řekl, že neví z jakého konce začít, protože by byl rád, aby ten podnět nezůstal bez odpovědi. Co se týká plánovaného záměru umožnit od 1. ledna 2016 bezplatnou přepravu seniorům nad 65 let v prostředcích MHD v Ostravě, tzn. rozšířit skupinu lidí, kteří dneska tu bezplatnou přepravu mají, řekl směrem k Váženému Mgr. Přepiorovi, nebo jak si to vlastně říká (pozoruhodné a zároveň podivné vyjádření Váženého pana primátora, pozn. autora), že ho fascinuje, jak neustále hovoří za určité skupiny lidí. Ujistil ho, že tento záměr konzultovali právě s těmi, kterých se to týká, tzn. s koordinační radou seniorů, s dalšími seniorskými kluby, kteří jim děkovali za tuto změnu, která je ve prospěch občanů a bohužel pouze on a jemu podobní jakýkoli vstřícný krok města okamžitě nálepkují tím, že prostě všechno co je dobré, je špatné. („Motivační nucení“ lidí ke svému externímu očipování, k novým platbám, šmírování a ohrožení vlastní bezpečnosti formou dálkově čitelných čipů v ODISkách, tak to jistě nelze označit za žádné prospěšné opatření; možná je to tak akorát dobré pouze pro výrobce karet a spřízněné poskytovatele služeb, kteří na tom vydělávají, pozn. autora.) Uvedl pak věcné důvody, které je vedou k tomu, aby lidé, kteří využívají bezplatnou přepravu, aby ji využívali na základě vlastnictví a také používání čipových karet. Veřejná doprava není jarmark. Je to poměrně složitý organismus, který je třeba plánovat, koordinovat trasy, četnost spojů, jejich obsazení, velikost dopravních prostředků atd. To nejde dělat bez dat. A jedinými daty, které k tomu můžou použít, je jakási evidence cestujících. To je důvod, proč to chtějí a záměr do budoucna je dále rozšiřovat skupiny lidí s nárokem na bezplatnou přepravu v prostředcích MHD, ale opět bude záměrem, že se tak učiní na základě vlastnictví a používání karet ODIS z důvodů, které před chvílí uvedl. (Město bude chtít od března 2016 externě očipovat široké vrstvy obyvatelstva, nikoliv již pouze určitou skupinu seniorů, pozn. autora.) Nicméně Mgr. Přepiora použil termín „násilné vynucování“. Odpověděl, že oni nikoho nenutí, když někdo nechce používat MHD, nemusí. (Lze tady konstatovat, že jistě tedy půjde Vážený pan primátor příkladem, jelikož město na druhé straně chce, aby pokud možno jezdili v MHD všichni: místo automobilů. Jeho vyjádření například zcela opomíjí možnosti elektronického nízko-nákladového jízdného zakoupeného formou Internetu. Vůbec si neuvědomuje, že některým občanům vznikají nucením k externímu očipování závažné etické problémy. Podmínky pro stávající/jiné možnosti cestování v ostravské MHD jsou vyloženě neférové. Město chce navíc pod vedením Váženého pana primátora především skrze ODISky sledovat pohyb občanů v MHD a na dalších místech v rámci konceptu tzv. chytrého města, pozn. autora) Je to jednoduché. Může o tom mluvit hodiny, ale myslí si, že to základní bylo sděleno. Čili žádné násilné vynucování. Dále poznamenal, že by bylo možná dobré říct Mgr. Přepiorovi, ale i jemu podobným, promiňte, že žijí v době, která v souvislosti i s nedávnými útoky v Paříži a s jinými událostmi s velkou pravděpodobností povede k opaku toho, co si Vy možná přejete, že reakcí na tuto situaci bude naopak nutné, možná ne úplně příjemné omezení jistých práv občanů v podobě toho, že když vejdou na stadion, opravdu projdou rámem, který je identifikuje vč. toho, kde budou sedět a jak se v dané chvíli tváří. Není to násilné vynucování, na ten stadion zkrátka nemusí jít, ani nemusí jít do té tramvaje. Když někdo chce využívat jakýchsi statků, holt bude muset i akceptovat nebo strpět podmínky, které jsou v užívání takového veřejného statku nebo bezplatného příp. placeného podle toho, jaké podmínky jsou stanoveny. K otázce týkající se zveřejňování zápisů, požádal Mgr. Kolkovou, kterou označil Vážený Mgr. Přepiora podle slov Váženého pana primátora za slovutnou právní expertku, aby sdělila, jak to je se zveřejňováním zápisů a zejména z hlediska toho, jestli oni jako statutární město si můžou vynutit zveřejňování zápisů Mgr. Přepiorou nejmenovaným městským obvodem. (Vážený pan Mgr. Přepiora si ovšem nechtěl nic vynucovat. Chtěl, aby byly automaticky dodržovány principy dobré samosprávy, pozn. autora.)

(Poznámka: V rámci operativní diskuse s občany na galerii pro veřejnost vyjadřovali Váženému Mgr. Přepiorovi ještě v průběhu proslovu Váženého pana primátora svou podporu ve věci osvobození seniorů z tzv. externího čipování v ostravské MHD někteří bývalí/vlivní členové ostravské ČSSD, odborníci na dopravní problematiku, dále sympatizanti Ostravského Fóra a mj. přítomný Vážený pan senior Petr Hadaščok nst. Občané obzvláště kritizovali nesystémovost a zbytečnost používání čipových karet a ročního kuponu nahraného v čipu na kartě v případě seniorů, kteří jej vůbec nevyužijí. – Jinak samozřejmě ve vytváření problémů i těm lidem, kteří z etických/náboženských, bezpečnostních aj. důvodů nemohou dálkově čitelné mikročipy přijímat: na to jsou někteří Vážení ostravští zastupitelé opravdoví experti. Proč neposkytnou občanům možnosti elektronického jízdného prostřednictvím klasické papírové průkazky, mobilních telefonů, SMS, předplacených Internetových kuponů i s místenkou podobně jako je tomu na železnici. Proč všem tlačí jen ODISky a to ještě s celým tím nebetyčným šmírováním, analyzováním pohybu cestujících ve městě. Jakou to děsivou totalitu zase ostravští zastupitelé občanům připravili?)

Vážená paní Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního Magistrátu Statutárního města Ostravy, pozdravila všechny přítomné a konstatovala, že se jedná o samostatnou působnost městských obvodů a město žádným způsobem nemůže do této samostatné působnosti zasahovat.

(Poznámka: Právní názor Společenství webu Necipujtenas.CZ je nicméně jiný. Město samozřejmě může mnohé. Stačí pouze chtít. Lze novelizovat městský statut, pokud si tedy Vážený pan primátor myslí, že by nedokázal zveřejňování zápisů vyjednat s jednotlivými městskými obvody, a současná právní úprava je dle jeho mínění nedostatečná. Podle stávajícího zákona o obcích, statutu a jednacího řádu Váženého ZSMO lze však v této věci postupovat už nyní. Váženému panu primátorovi Macurovi se k tomu prostě jenom nechce, což již ukázal na příkladu nezveřejnění získaných zápisů z jednání Váženého Sboru starostů na oficiálním ostravském městském webu.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážené paní Mgr. Kolkové za její vyjádření a dále se vyjádřil k třetí poznámce týkající se Polanky nad Odrou. Požádal, aby mu Mgr. Přepiora nedával do úst něco, co říkal. On neříkal, že ho nezajímají názory občanů Polanky bez ohledu na to, kolik jich přijede. On říkal doslova, že jestli přijede pět autobusů občanů Polanky nad Odrou, tak se nic nezmění na tom, že Statutem města Ostravy je působnost, o které se tady několik měsíců baví, svěřena jednoznačně do působnosti samosprávy a to třikrát podtrhuji: městského obvodu Polanka nad Odrou a on není, ani nikdo z radních, ani celá Rada dohromady, ani celé Zastupitelstvo dohromady, nikdo z nich není nadřízeným starosty městského obvodu Polanka nad Odrou. Pochopitelně pokud se Polanka nad Odrou svým samosprávným rozhodnutím odchýlí od zákona nebo od jiného postupu, který lze pomocí zákonných prostředků vymáhat, tak pochopitelně se baví o jiné věci. Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

(Poznámka: Takový postup Váženého pana primátora ovšem neodpovídá principům dobré veřejné správy. V minulých komentářích k této věci již Společenství webu Necipujtenas.CZ popsalo jak právní možnosti řešení, tak i tristní přístup města. Opravdu dobrý politik by něco takového nikdy veřejně neřekl, ale vyvinul by spolu s „armádou“ dobře placených podřízených všechny legální kroky k tomu, aby občanům pomohl. Vážený pan primátor je již přes rok ve funkci a ví moc dobře, jaké věci může a nemůže dělat. Kdyby chtěl: občanům by už dávno nabídl ruku ke spolupráci, jelikož má k tomu všechny legislativní prostředky, moc, úředníky a také peníze. Místo toho bohužel mohla široká veřejnost pouze jen sledovat neustálé výmluvy na městský statut, který přitom umožňuje realizaci celé řady věcí již ve své nynější podobě.)

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy, KSČM poznamenal k vyjádření Vážené Mgr. Kolkové, že to určitě myslela tak, že kdyby chtěli zasáhnout do toho, že zápisy budou zveřejňovány, tak by museli upravit Statut města Ostravy. Samostatná působnost městských obvodů se odvíjí od Statutu města Ostravy.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) doporučil Váženému Mgr. Přepiorovi k prostudování statut. Najde tam odpovědi na řadu otázek, se kterýma na Vážené Zastupitelstvo přichází.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že do diskuse se dále přihlásil Vážený pan Petr Hadaščok nst. a předal mu slovo.

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde), občan města Ostravy, mj. řekl: Dobrý den, jmenuji se Petr Hadaščok, žiju, bydlím v Ostravě 69 roků a mnohdy je mi trapně, co tady slyším, ba dokonce i vidím, přesto přečtu to, co jsem připravil už včerejší den a budu tam muset některé věci korigovat, protože jaksi jsem nemohl včera vědět, co se tady odehraje dneska zkraje zasedání. Budu na to reagovat různými úpravami. Téma moje je – porušování základních pravidel demokratického státu na zasedání Magistrátu města Ostravy (Váženého ZSMO, pozn. autora) dne 14. 10. 2015 – byla porušena Listina základních práv a svobod, bylo porušováno to, že byla cenzurována vystoupení některých občanů. Budu konkrétní. Jednalo se o mě a svoboda slova vzala vniveč. (Šlo také o další občany přihlášené řádně do diskuse včetně zamezení diskuse zastupitelů a případně také Váženého pana europoslance Petra Macha, pozn. autora.) V Ostravě jsou porušována základní pravidla demokratického státu, porušuje se Ústava ČR, Listina základních práv a svobod včetně svobody slova a i cenzura je opět v Ostravě možná, viz zasedání ze 14. 10. 2015. Jeden jediný správný názor v tomto případě neexistuje; válku občanům vyhlásili bývalí zastupitelé Ostravy tím, že protlačili bez vědomí občanů schválení tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012. Již od voleb 2014, tedy více než jeden rok, čekáme na slíbenou změnu vyhlášky, kterou mělo změnit vyjádření odborníků z řad veterinárních lékařů, státní veterinární správy a také Ministerstva vnitra. Všechna vyjádření zmiňovaných odborníků jsou k dispozici zásluhou občanů Ostravy - tedy nikoliv odborníků odboru ochrany životního prostředí či zvolených zastupitelů včetně pana primátora, který sliboval, že toto zajistí. Slíbil tento problém vyřešit. Cenzura není řešení, je to cesta zpět k totalitě a nejde jen o cenzuru. Je toho mnohem více. Nezákonnost takového jednání snad posoudí zde přítomní představitelé Policie ČR. Žádám je o to a jsem připraven vypovídat. Prosím, aby toto bylo zaprotokolováno nebo uvedeno v zápise, to co jsem teďka říkal, hlavně toto. Kdo je zodpovědný za řádný chod odboru ochrany životního prostředí v Ostravě, vedoucí odboru životního prostředí a nebo občané města, kteří mj. navrhli novou obecně závaznou vyhlášku o nečipování psů v Ostravě, a o které se Ministerstvo vnitra ČR vyjádřilo již v květnu tohoto roku tzn. 2015, že ten návrh je, kromě drobných úprav, v souladu se zákonem. Tento kompromisní návrh asi zapadl do nějakého šuplíku. Velmi podobné to je i s vyjádřením Státní veterinární správy v Praze. Jejich vyjádření zní zcela jednoznačně a opět jde o reakci na dotaz občana Ostravy. Padesát devět kvalifikovaných zaměstnanců odboru ochrany životního prostředí na to nestačí? Zcela jistě tomu tak není. Jak se zdá, jde jen o nechuť některých velmi dobře placených úředníků-funkcionářů. Teď vyslovím slova, která mi napsal pan primátor Brna. Úředníci umějí dobře bránit všem změnám, pan Ing. Vokřál. Přelomové a jednoznačné stanovisko Státní veterinární správy ČR vysvětluje všem zastupitelům v ČR, ve kterých případech nemohou svými vyhláškami vynucovat tzv. povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromých domácnostech občanů. Hrajeme si pouze na demokracii a právní stát? (Vážený pan Hadaščok nst. se nyní omluvil, že přečetl část svého textu dvakrát, pozn. autora) Zastupitel a starosta Michálkovic pan Juroška za KSČM navrhl na minulém zasedání ukončení diskuze, která ani nezačala. Dva občané Ostravy byli řádně přihlášeni a zkušení/profesionální zastupitelé města i kraje nedokázali návrh pana starosty Jurošky zablokovat či usměrnit; přitom jde o velice zkušené právníky. Je to náhoda nebo … ? Těžko říct, co za tím všecko stojí, co se za tím všechno se skrývá. Musím vyslovit podezření, že třeba i ty dnešní změny jsou v souvislosti tady s tímto. S lidmi pro lidi, to bylo to jediné, co jsem tady minule stihl vykřiknout z balkonu, když už mi vypli i mikrofon. Čili s lidmi pro lidi, ale pro které lidi? Občanů města Ostravy už není ani 300 tisíc; je jich zhruba 280 a stále ubývá. Já osobně mám tři syny. Ani jeden už nebydlí v Ostravě. To taky o mnohém vypovídá. Každý má právo na ochranu zdraví, tedy nejen psi, ale i jejich chovatelé, a stres neléčí, stres i zabíjí. Je zde přítomen, pokud se nepletu, pan doktor Málek (Vážený pan zastupitel ZSMO zvolený na kandidátce hnutí Ostravak, pozn. autora), lékař, který by toto určitě uměl vysvětlit, jak to asi pokračuje. Potom je další věc. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. V Ostravě to bohužel je jenom teorie; praxe je zcela jiná. Jak dlouho budou ještě občané Ostravy stresováni zbytečným a neřešeným problémem, který se vleče již 3 roky a předvolební i povolební sliby jsou zapomenuty. Tak snad dnes se alespoň dozvíme termín změny či zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012. Bezdůvodný bojkot požadavků občanů je trestuhodný. Minule to mělo být na programu. Zásluhou zastupitele pana Jurošky se to spláchlo a šlo to komínem. Já doufám, že při změnách, které teďka proběhly, dnes ráno, se k tomu zastupitelé včetně vedení města postaví jinak. Poslechnou si, že v rámci České republiky víme o 157 výjimkách, co se týče čipování.“

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil Váženému panu Hadaščokovi nst., že už mu přidal 2 a čtvrt minuty a dotázal se ho, zda se chýlí ke konci.

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) odpověděl, že řekne poslední větu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) mu poděkoval. Vážený pan Hadaščok nst. mohl pokračovat.

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde): „Je to ještě Ostrava nebo už zase mamuland? „B" je správně, alespoň zatím. Přeji Vám hezké další dny. Petr Hadaščok nst.: Jsme tady pro občany včetně Vás. Děkuji za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Odpověděl, že oni nikdy neslíbili explicitně změnu vyhlášky, oni slíbili, že vyhlášku posoudí. Mezi tím je poměrně významný rozdíl. Posuzování, promiňte, probíhá. Pokud pan Hadaščok nst. argumentuje jakýmsi dopisem Státní veterinární správy, tak jedno z mnoha stanovisek, které mají k dispozici právě pro projednávání této vyhlášky, je i stanovisko Státní veterinární správy jakožto nejvyšší veterinární autority v této zemi, které jednoznačně konstatuje, že čipování psů nemá žádný zdravotní dopad na čipované psy, pakliže čipování je provedeno odborně a příslušným veterinárním pracovištěm. S tímto stanoviskem a s mnoha dalšími pracují. Ta konstatování, co pan Hadaščok nst. uvádí, jsou skutečně jaksi účelová, je to nepochybné, a to se nepochybně při projednávání té vyhlášky zohlední, že jistě jsou kategorie psů, stejně jako jsou kategorie lidí, které v jistých stavech není možno očkovat, čipovat, či něco jiného s nimi provádět. Nicméně to samo o sobě neznamená, že by nějaká vyhláška byla protiprávní nebo protiústavní neb já nevím co jaký termín jste použil. Čili tolik k tomuhle tématu.

(Poznámka: O slovech Váženého pana primátora nechť si udělá každý občan vlastní úsudek. Při jednání Váženého ZSMO dne 13. 5. 2015 např. prohlásil: „My s pány, teď myslím já a, a paní náměstkyně Šebestová na straně jedné, s pány, s pány Hadaščokem i Přepiorou, Přepiorou v jakémsi, v jakémsi intervalu komunikujeme na téma čipování psů (osobní schůzka 15. ledna 2015 a následná zdokumentovaná elektronická komunikace leden až duben 2015, pozn. autora) a bylo slíbeno, tím nechci říct účelově těmto, těmto dvěma pánům, ale obecně, že záměrem mým a paní náměstkyně Šebestové je podrobit tu obecně závaznou vyhlášku o čipování psů jakési analýze její účinnosti, vyhodnocení, vyhodnocení účinnosti této vyhlášky, ale pánům jak Přepiorovi, tak panu Hadaščokovi doufám, že bylo sděleno a bylo jimi i pochopeno, že celý tento proces trvá nějakou dobu s předpokladem někdy do pololetí roku dva tisíce, 2015.“ – Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Koaliční program bude v blízké době schvalovat Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ – Po změně ve vedení města v listopadu 2015 bylo připravováno nové programové prohlášení. To původní totiž nic z výše uvedeného slibu nakonec neobsahovalo (SIC!) – Vážený pan primátor alespoň již konečně pochopil, že jsou případy, kdy nelze zvíře čipovat z důvodů zdravotních aj. třeba etických rizik. Doufejme, že si také podrobně prostuduje získaná právní stanoviska patřičných orgánů, které mu jasně vysvětlují, že pokud vyhláška neumožňuje udělení zdravotní výjimky z čipování, pak takovou výjimku udělit nelze se všemi následky pro ty úřední osoby nebo také politiky, kteří takovou krutost neustále podporují a schvalují.)

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) se táže, zda může ještě reagovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vysvětluje panu Hadaščokovi, aby se nezlobil, že nikoliv, ale to je konstatování (reality, pozn. autora).

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) odpovídá, že se zlobí.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): „To je na Vás vidět. Věřte, že já také.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že do diskuse se k tomuto tématu přihlásil také Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Předal mu slovo a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl, že už není přihlášen, ale rád sdělí stanovisko, pokud může.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl Mgr. Přepiorovi, že mu běží čas.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) řekl, že k tomuto bodu vystoupil, a to podle jednacího řádu znamená, že by již neměl vystupovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval panu Mgr. Přepiorovi a vyzval k projevu dalšího diskutujícího.

(Poznámka: Došlo k zajímavé situaci, jelikož Vážený pan primátor zařadil v rozporu s jednacím řádem Váženého ZSMO do jednoho bodu programu dvě přihlášky do diskuse od jednoho a téhož občana: vyzval jej k přednesení obou dvou jeho příspěvků. Občan ovšem, poučen minulými cenzurními zásahy zastupitelů, nechtěl postupovat v rozporu s jednacím řádem Váženého ZSMO a nebo se dostat do jakési nové pasti, kterou by zase někteří zastupitelé na občany ušili. Předmětná druhá občanova přihláška měla být zařazena na program jednání Váženého ZSMO pouze v případě schválení nového projednávání bodu č. 34, který byl dne 14. 10. 2015 předmětem cenzury. Pracovnice magistrátního organizačního oddělení byly na tento postup písmeně upozorněny a ještě jim to navíc Vážený pan Mgr. Přepiora následně také vysvětloval osobně před začátkem jednání Váženého ZSMO.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že dalším vystupujícím je Vážený pan Jxx Dxxxxx, který vystoupí s příspěvkem na téma „optimalizace škol v městském obvodě Ostrava-Jih“. Předal mu slovo.

Vážený pan Dxxxxx, občan města Ostravy, mj. řekl: Dobrý den, pane primátore, radní, zastupitelé, jmenuji se Jxx Dxxxxx a jsem z Ostravy-Hrabůvky. Dne 12. listopadu 2015 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih sloučení ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16 na základě materiálu optimalizace školských zařízení městského obvodu Ostrava-Jih, předloženém panem Adamem Rykalou. Tento materiál ale v žádném případě neřeší optimalizaci školských zařízení, není koncepční a obsahuje spoustu nedostatků. Byl připraven ukvapeně, bez účasti zainteresovaných stran a bez odborné konzultace. Ale i tak byl tento materiál schválen. Byl rozporován odbornou veřejností jako špatný, nepřipravený a rozporuplný, ale i tak byl schválen. Opakovaně bylo navrženo jeho stáhnutí z bodu jednání, dopracování a následné předložení, ale i tak byl schválen. Bylo schváleno sloučení dvou základních škol, které v žádném případě neřeší naplněnost škol v obvodu, ale pouze uvolnění objektu ZŠ Mitušova 8, jeho vynětí ze školských zařízení a jeho následné komerční využití. Vyjádření pana Rykaly v médiích, že se v optimalizaci bude pokračovat dalším snižováním počtu škol, a to z 19 na 15, bylo nedávno městským úřadem dementováno. Jediné, za co by si vedení obvodu zasloužilo absolutorium a dokonce i medaili je fakt, že všechna tato rozhodnutí stihlo vymyslet, zpracovat, projednat a schválit v podezřele rekordním čase, kdy během několika dnů bylo vše připraveno a poté schváleno. Klobouk dolů nad mimořádným pracovním nasazením všech zainteresovaných lidí. Proti sloučení výše uvedených škol byla sepsána petice s více než sedmi sty podpisy a ta byla smetena ze stolu jak špinavé prádlo. Závěrem nám tedy nezbývá nic jiného než konstatovat, že se v žádném případě nejedná o promyšlenou a koncepční politiku optimalizace školských zařízení, ale pouze o prosazování zájmu vládnoucí koalice. Tento přístup zastupitelů k občanům obvodu je minimálně nemorální a trestuhodný. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek. Řekl, že otázka, kterou Vážený pan Dxxxxx nastolil, patří rovněž jako jedna z předchozích do výlučné samosprávné kompetence samosprávy městského obvodu, opět dle Statutu města Ostravy. Pakliže by byl s tímhle nebo s jakoukoli další záležitostí problém, je možná konstruktivnější iniciovat návrh na změnu statutu města. V dané chvíli, i kdyby na to měli názor jiný, tak je to věc, se kterou nemůžou oni jako vedení města nebo zastupitelstvo města nic dělat. On svůj osobní názor na tom zastupitelstvu vyjádřil, a to je všechno, co mohl v dané chvíli udělat. Podobně je to, pokud jde o zastupitelstvo jako celek nebo jeho nějakou část.

(Poznámka: Samozřejmě, že mohl Vážený pan primátor danou změnu navrhnout sám, když už se cítí být na straně občanů. Mohl tím pověřit celý klub hnutí ANO. Místo toho v tom milí politici zase nechali občany samotné: podobně jako polanské stavebníky.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že jako další je do diskuse přihlášen Vážený pan Rxxxx Vxxxx na téma „optimalizace škol“, který na základě písemné plné moci zastupuje Váženou paní Pxxxxxxx Gxxxxxxxxx. V rámci konstruktivity zopakoval, že cokoliv řekne, tak si to pouze vyslechnou, protože nemají sebemenší kompetenci toto rozhodnutí změnit.

(Poznámka: Samozřejmě, že mají. Neustále výmluvy na městský statut už byly opravdu nedůstojné.)

Vážený pan Vxxxx řekl, že nebude vystupovat.

(Poznámka: Škoda, že se nechal Vážený pan občan odradit. Na galerii pro veřejnost jsou totiž přítomni nejen novináři, nýbrž mnoho dalších/rozumných lidí, kteří by rádi věděli, co zase ostravští politici „vymamlasili“, aby se pak mohli lidé napříč politickým spektrem pokusit vše v diskusi napravit. )

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval a řekl, že tím vyčerpali všechny předem uplatněné přihlášky do diskuse občanů. Dále udělil slovo Váženému panu zastupiteli Graňákovi.

Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) poděkoval za slovo a řekl, že se domnívá, že v tom bodě diskuse občanů by neměly být obsaženy odpovědi třeba primátora nebo kteréhokoliv člena Zastupitelstva města, protože tím omezí čas k vyjádření občanů, kteří se do diskuse přihlásili. Zastal se Váženého pana zastupitele Jurošky, jehož návrh na ukončení diskuse na minulém Zastupitelstvu nebyl namířen proti občanům, ale k dodržení jednacího řádu Zastupitelstva města. Myslí si, že ty odpovědi by mohly být písemné, anebo po uplynutí té půl hodiny, aby se opravdu občané mohli na zasedání vyjádřit v takovém množství, v jakém se přihlásili a neměli by tu jejich diskusi tímto způsobem zkracovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za tento návrh a ukončil tento bod.

(Poznámka: Vážený pan zastupitel Graňák projevil naprosto zásadní nepochopení celé situace. Navíc jaksi spletl samostatný bod č. 34 ze dne 14. 10. 2015 a jiný samostatný bod určený pro dotazy, připomínky a podněty občanů. Jednací řád Váženého ZSMO je koncipován tak, aby se právě občanům bez veřejné funkce dostalo ihned odpovědí na jejich otázky a nemuseli čekat dlouhé měsíce na písemné dopisy z města, aby také mohli participovat v diskusi (nikoliv v monologu) na správě svého města podle ústavního pořádku České republiky. Jednací řád Váženého ZSMO umožňuje, aby diskutoval každý oprávněný občan k danému bodu programu jednání Váženého ZSMO dle dikce zákona o obcích. Nelze tedy omezovat každého oprávněného občana časem tak, že by se řeklo, že jen 30 minut a dost. Jednací řád samozřejmě počítá s velkým zájmem občanů. Pak se v takovém případě celá doba prodlužuje. Pravdou je, že někteří zastupitelé by byli nejraději, aby občané vůbec na zastupitelstva nechodili a oni tak měli od lidí, svých voličů, svatý pokoj. – Z hlediska vyjádření Váženého pana zastupitele Graňáka k cenzurnímu návrhu Váženého pana zastupitele Jurošky ze dne 14. 10. 2015 opět uvedeme právní stanovisko Ministerstva vnitra ČR a Necipujtenas.CZ: Podrobnější popis situace, kterou způsobil výše uvedený hrubý zásah do zákonem o obcích a vůbec ústavním pořádkem garantovaných práv občanů i zastupitelů vystupovat na jednání svého Zastupitelstva, je k dispozici zde. Neznalost zákona je v dané kauze u ostravských politiků ve veřejné funkci opravdu úděsná. – Jelikož zastupitelé opakovaně ignorovali výzvy občanů na omluvu za politické cenzurní zásahy a to jak v říjnu, listopadu i prosinci 2015, odmítli nabídnutou ruku ke gentlemanskému urovnání situace: Vážený občan Petr Hadaščok nst. proto zahájil 6. ledna 2016 ve spolupráci s legislativními odborníky Magistrátu Statutárního města Ostravy a Ministerstva vnitra ČR prošetřování celé záležitosti. – Shrňme si úplně základní právní předpisy: Jednací řád Váženého ZSMO hovoří jasně v článku 7, odstavci 9: „Dále primátor (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města Ostravy, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve statutárním městě Ostrava hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, aby mohli na zasedání zastupitelstva města vyjádřit k projednávané věci své stanovisko. Délka vystoupení občanů je stanovena v rozsahu jedenkrát 5 minut.“ – Všichni diskutující občané byli řádně, písemně přihlášeni k bodu programu Váženého ZSMO č. 34 a jejich příspěvky by nepřesáhly 5 minut. – Zákon o obcích hovoří také jednoznačně: § 16, „(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo, c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. – Stanovisko Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury k otázce neústavní/nezákonné likvidace práv a svobod občanů při jednání Zastupitelstva: opět jednoznačné: „Základními formami porušování tohoto ustanovení zákona o obcích, a to buď jednacím řádem nebo řídícím zasedání zastupitelstva obce jsou: 1. občanovi obce je dána možnost vyjádřit se teprve poté, co je přijato příslušné usnesení (diskuze je zařazována na závěr zasedání zastupitelstva, ačkoliv o jednotlivých bodech programu je hlasováno vždy po jejich projednání). 2. do programu zasedání zastupitelstva obce je zařazen jeden bod určený k vyjadřování občanů obce souhrnně ke všem navrženým bodům programu před jejich samotným projednáváním, ale v rámci dalšího projednávání jednotlivých bodů již občanovi možnost vyjádřit stanovisko není dána. 3. OBČANOVI OBCE BYLO ZAMEZENO VYJÁDŘIT V PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVÉ STANOVISKO K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM. 4. OBČANOVI OBCE NEBYLO UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT SVÉ STANOVISKO KE KONKRÉTNÍMU BODU SCHVÁLENÉHO PROGRAMU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (V RÁMCI JEHO PROJEDNÁVÁNÍ PŘED HLASOVÁNÍM ZASTUPITELSTVA OBCE O NÁVRHU USNESENÍ). 5. občanovi obce nebylo umožněno vyjádřit své stanovisko k návrhu rozpočtu obce (k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok) ústně na zasedání zastupitelstva obce. /.../ Nejčastější příčiny a důsledky porušení zákona. OBČAN OBCE MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, TEDY V PRŮBĚHU SAMOTNÉHO PROCESU ROZHODOVÁNÍ O PŘEDLOŽENÉ OTÁZCE, PŘED PŘIJETÍM KONEČNÉHO USNESENÍ, NEBOŤ SMYSLEM JE UMOŽNIT OBČANŮM OBCE OVLIVNIT SVÝMI ARGUMENTY ROZHODOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE A PODÍLET SE TAK NA SPRÁVĚ VĚCÍ VEŘEJNÝCH. POZOR! JESTLIŽE JE OBČANŮM OBCE UMOŽNĚNO VYJADŘOVAT SE K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM AŽ PO PŘIJETÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE K JEDNOTLIVÉMU BODU, DOCHÁZÍ TAKOVÝM POSTUPEM NEJEN K PORUŠENÍ ZÁKONA O OBCÍCH, ALE TAKTÉŽ K PORUŠENÍ JEJICH ÚSTAVNÍHO PRÁVA DLE LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV SVOBOD PODÍLET SE NA SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ PŘÍMO NEBO SVOBODNOU VOLBOU SVÝCH ZÁSTUPCŮ. POZOR! BLIŽŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ JEDNACÍM ŘÁDEM MOHOU VÝKON TOHOTO PRÁVA POUZE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM „USMĚRNIT“, NEMOHOU JEJ VŠAK ZCELA VYLOUČIT ČI STANOVIT TAKOVÁ OMEZENÍ, KTERÁ BY JEHO VÝKON DE FACTO ZNEMOŽNILA“ Dále Ministerstvo vnitra ČR hovoří o sankcích za výše uvedené nezákonné jednání Váženého Zastupitelstva: „Porušení práva občana obce vyjádřit se k projednávaným bodům ze strany zastupitelstva obce je porušením zákonem stanovené povinnosti a může být předmětem kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Takové jednání zastupitelstva obce přitom je i zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s. (5), proti kterému se může občan obce bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním). /.../ K porušení práva občana obce podle § 16 odst. 2 písm. f) může dojít už tím, že požadavek na projednání určité záležitosti není příslušnému orgánu vůbec předložen, nebo tím, že v případě kvalifikované žádosti není daná záležitost projednána v zákonem stanovené lhůtě. Z hlediska zákona o obcích se v těchto případech nabízí možnost provedení kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Pokud by k porušení práva došlo usnesením rady či zastupitelstva obce, bylo by možno uvažovat též o realizaci dozorových opatření podle § 124 zákona o obcích (i v tomto případě bude nutné zvažovat, zda pro uplatnění takových opatření bude splněno imateriální hledisko, tedy zda dozorový zásah ze strany státu zcela nepochybně vyžaduje ochrana zákona – srov. čl. 101 odst. 4 Ústavy).(13) S přihlédnutím k citované judikatuře by se mohlo jednat i o nezákonný zásah, jemuž se lze bránit žalobou podle § 82 a násl. s. ř. s.A také: „Ve vztahu k oprávněním občanů obce uvedených § 16 zákona o obcích lze v neposlední řadě hovořit i o politické odpovědnosti volených představitelů obce (projev nespokojenosti občanů obce s dosavadním zastupitelstvem obce se může projevit na výsledku nejbližších komunálních voleb). Pokud by porušoval zákon jenom individuální volený funkcionář obce, mohlo by ho zastupitelstvo z funkce odvolat, pokud zaujímá ve věci jiný postoj. V případě, že by došlo k porušení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dalo by se postupovat dle pracovně právních předpisů.A ještě: „OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEZÁKONNÉHO POSTUPU: DŮSLEDNĚ RESPEKTOVAT ZARUČENÉ PRÁVO OBČANŮ OBCE PODÍLET SE NA SAMOSPRÁVĚ OBCÍ, A TO VE VŠECH JEHO ASPEKTECH a ve smyslu metodického doporučení, jak bylo uvedeno výše. /.../ ZAŘADIT NA NEJBLIŽŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (SCHŮZI RADY OBCE) DOSUD NEVYŘÍZENÉ POŽADAVKY OBČANŮ OBCE NA PROJEDNÁNÍ URČITÉ ZÁLEŽITOSTI RADOU OBCE NEBO ZASTUPITELSTVEM OBCE, BYŤ PO ZÁKONEM STANOVENÉM TERMÍNU, BEZODKLADNĚ, BYŤ PO ZÁKONEM STANOVENÉM TERMÍNU PŘIMĚŘENĚ REAGOVAT NA DOSUD NEVYŘÍZENÉ NÁVRHY PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ SMĚŘUJÍCÍ DO SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE.“ – Ústava České republiky: Základní ustanovení, Článek 1, „(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Článek 2: „(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Článek 4: „Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.“ Článek 5: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ Článek 6: „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“ – Listina základních práv a svobod ČR: „Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod: /.../ Článek 1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. /.../ Článek 2. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. /.../ Článek 3. (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. /.../ Článek 17. (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. /.../ Článek. 21. (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“ – Definice cenzury: „Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování.“ – Z výše uvedeného zřetelně vyplývá, jakým úděsným poměrům jsou diskutující občané vystupující v rámci Váženého ostravského ZSMO nyní vystavováni a čemu všemu musejí čelit. Oficiální zastání přitom nikde nemají! Nikdo z jimi volených politiků čestně nevystoupí a neřekne: Máte pravdu, omlouváme se jako gentlemani. Chybuje přece občas každý. Místo toho jsou aktivní občané, kteří se poctivě připravují na jednání každého Váženého ZSMO vysmíváni, zostuzováni a místní politická reprezentace se pouze šklebí bez ochoty lidem pomoci v jejich těžké životní situaci. Ano, to je realita, která se v Ostravě bohužel vždy posléze projeví a to bez ohledu na to, jaký je zrovna u moci papaláš. – Nyní bychom se tedy měli zeptat: Kde jsou nějaké výše zmíněné dobře připravené argumenty Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic – Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM) určené k likvidaci přirozených práv/svobod občanů vystupujících v diskusi v rámci jednání Váženého ZSMO? Vždyť při parafrázování oblíbeného výroku Váženého pana zastupitele Jurošky: Tohle je vše proti všemu! Sem tedy s těmito argumenty: Nechť lidé vědí, jak to bylo doopravdy a kdo za tím vším stál. – Velmi tristní navíc je: Vážené ZSMO se odmítlo za nezákonné/neústavní potlačování svobody slova a ničení práva na diskusi omluvit dokonce na přímou výzvu občanů (SIC!): Všechny Vážené členky a Vážení členové ZSMO k této kauze při jednání Váženého ZSMO dne 25. listopadu 2015 mlčeli a ignorovali byť by i jen prostou vznesenou lidskou prosbu o slušné zadostiučinění. O mnohém to vypovídá. Ještě má ale pak někdo vůbec nějaké iluze o zastupitelích, kteří ve Váženém ZSMO sedí? Nikdo neříká, že se k již zmíněné omluvě ještě Vážené ZSMO nerozhoupe na některém ze svých příštích jednání, až mu dojde, co se vlastně stalo a jaký byl vytvořen obrovský, nebezpečný precedent. Nicméně neznalost základních principů fungování Váženého ZSMO, které musí respektovat zákonné a ústavní mantinely a nemůže se řídit dle libovůle až zlovůle: je naprosto otřesná. Navíc k celé věci mlčeli také zkušení právní experti, kteří byli vždy v jednacím sále Váženého ZSMO přítomni jak 14. 10. 2015 tak 25. 11. 2015. Proč? Není to divné? Čeho se kdo bojí? V takovémto rozsahu ještě nikdy cenzura neprobíhala ani za éry Váženého pana minulého primátora Ing. Petra Kajnara. Od koho se tedy Vážení noví ostravští zastupitelé zvolení ve volbách roku 2014 své manýry učí? Jistě to nebude např. velký státník Winston Churchill, jenž by na adresu neskutečných cenzurních zásahů Váženého ZSMO řekl: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, protože jsou zakázané – které je tak děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.“ A určitě se Vážení ostravští zastupitelé hlasující pro zákaz vystoupení do diskuse řádně přihlášených občanů také neinspirovali ctihodným bojovníkem proti tyranii jménem Frederick Douglass, jenž roztrhl okovy své otrocké poroby a stal se jednou z vůdčích osobností amerického abolicionistického hnutí. Proslavil se především jako geniální řečník a politický spisovatel, který ostře kritizoval absenci svobody v každodenním životě obyvatelstva. Stal se živoucím důkazem toho, že byli všemožní despotové a otrokáři na omylu, když tvrdili, že určití lidé nejsou natolik inteligentní, aby se mohli stát nezávislými americkými občany. Mnozí nemohli uvěřit tomu, že tak velkolepý řečník byl dříve sám otrokem. Frederick Douglass by jistě krom jiných kritických vět ostravským zastupitelům vysvětlil: „Svoboda je bezcenná, jestliže přestalo existovat právo člověka rozšiřovat své myšlenky a názory. Právě z takových svobod mají totiž krutovládci vůbec tu největší hrůzu v porovnání se všemi dalšími přirozenými právy. Je to právě tohle právo svobodně mluvit, které zlikvidují úplně nejdříve.“ – Jaký to pak paradox a licoměrnost v praxi, když 18. listopadu 2015, měsíc po 14. říjnu 2015, vystoupil se svým krátkým projevem Vážený pan ostravský primátor v rámci uctění odkazu bojovníků za svobodu a demokracii, když mj. řekl „Svoboda, kterou máme možnost si užívat již 26 let, je spojena s odpovědností. Tato odpovědnost má mnoho rozměrů. Jedním z nich, který bych chtěl vyzvednout, je odpovědnost za zachování této svobody pro budoucí generace.Nemůžeme se bláhově domnívat, že svobodu pro nás zajistí policie a armáda a nás ostatních se to netýká,“ upozornil Vážený pan primátor Tomáš Macura. – Ano, svoboda, obzvláště ta svoboda slova, názoru a přesvědčení: je zde už zase opět pouze pro vyvolené. – Nicméně už v listopadu 2015 se ukázalo, že výše uvedená situace nezůstala bez odezvy a kauza ostravské cenzury občanů byla jednou z mnoha dalších příčin k pádu původní ostravské Rady Statutárního města Ostravy, ke které došlo 25. listopadu 2015. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. se nakonec v této situaci po opakovaných pokusech o smírné řešení rozhodl podat oficiální stížnost vůči cenzurním zásahům ostravských zastupitelů, kterou si může každý přečíst mj. zde.)

***

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo dalšími body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil začátek projednávání bodu programu Váženého ZSMO s názvem Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační. Vážený pan primátor poznamenal, že by zastupitelé měli mít na stole CD nosič s přílohou k tomuto materiálu, a u projednávání by měl být přítomen Vážený pan Ing. Ondřej Kyp, náměstek technického ředitele společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., jenž pomáhal zpracovávat tento plán mobility a měl by být připraven zodpovědět případné otázky. Vážený pan primátor dále postupně uděloval slovo jednotlivým zastupitelům, kteří se přihlásili do diskuse.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že pouze může vyslovit potěšení, že i ty body z jejich volebního programu, tzn. atraktivní městská hromadná doprava, sdílení kol, které jim byly vytýkány i ve volební kampani, tak nakonec uznali ostatní aktéři v tomto zastupitelstvu, že to má něco do sebe a v tom programu se ocitli.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk Šebesta (KSČM) řekl, že plán rozvoje mobility města je poměrně zásadní záležitost, která se bude týkat každého z občanů tohoto města, ať už jsou to zóny, parkovací domy atd., nicméně byl by rád, kdyby tento materiál byl nějakou vhodnou formou odprezentován jinak, než jenom na Váženém ZSMO, protože ti lidé by se k tomu měli ještě svým způsobem vyjádřit, a měli by jim alespoň říct, aby měli zpětnou vazbu, zda to odpovídá tomu, co by si oni přáli, i když v některých případech jim pravděpodobně nebudou moci vyhovět, jak je už známo z bodu 2 předloženého materiálu. Plédoval za to, aby se ten materiál nějakým způsobem zprezentoval, rozšířil, aby lidé věděli, že něco takového existuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) podotkl, že v rámci procesu přípravy toho plánu mobility bylo několik, tuší minimálně dvě, veřejných projednávání toho plánu v různých fázích. Zájem o tu prezentaci byl minimální. V rámci Vážené městské Rady města si nechali tu prezentaci také udělat. Bude-li touha zastupitelů odprezentovat ten plán mobility v rámci jakési prezentace včetně promítání, asi najdou způsob, jak tak učinit, pakliže by to byl převažující zájem. Myslí si, že tomu nic nebrání.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že zapomněl pochválit Váženého pana primátora, a nechtěl se hlásit v tom bodu programu, kdy vystupoval Vážený pan Mgr. Přepiora, za to, že uvažuje o tom, že se budou rozšiřovat ty množiny občanů s bezplatnou městskou hromadnou dopravou samozřejmě za předpokladu ODISky. Dále řekl, že na ODISku se zeptá později. Nechtěl se ptát ve chvíli, kdy vystupoval ctihodný pan Mgr. Přepiora, aby se neocitl, jak říkal Vážený pan primátor, v množině jemu podobných (kritiků „motivačně vnucovaných“, předražených, šmírovacích a nesvobodných opatření města, pozn. autora). Poznamenal, že se chce pouze korektně zeptat, protože nemá ujasněné všechny informace.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poznamenal, aby nerozhodovali na základě jakkoliv ctihodného, tak přece jenom možná osamělého občana. K Váženému panu zastupiteli Šebestovi sdělil, že by požádal o vyjádření vůle členů Váženého ZSMO, zdali mají zájem o výše uvedenou prezentaci třeba na příštím Váženém Zastupitelstvu, pak by jí mohli zorganizovat. Věří, že těch bodů nebude tolik, nebo jinou formou, kterou by uvážili, prezentaci plánu mobility. Jestli o to je zájem, tak mu rádi vyhoví. Pakliže by ten zájem byl, tak by pravděpodobně ten bod stáhli. Požádal členy Váženého ZSMO, aby se vyjádřili k tomu, zda mají zájem o prezentaci plánu mobility. Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 44 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování. Schváleno.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že si myslí, že ta věc je jasná. Zájem je převažující. Konstatoval, že je škoda, že to nezařadili na program na jednání, které proběhlo na Čeladné. Dále řekl, že to zařadí v nejbližším možném termínu. Dal návrh na stažení materiálu z projednávání 11. zasedání Zastupitelstva města. Hlasováno o stažení materiálu, hlasovalo 48 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování. Schváleno.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že materiál byl tedy stažen a bude předložen po prezentaci plánu mobility zastupitelům.

Organizační záležitosti

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že usnesení z 11. zasedání Váženého ZSMO podepíše spolu s ním Vážený pan náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek z hnutí Ostravak. Dále sdělil, že další zasedání Váženého ZSMO se uskuteční 16. 12. 2015. Posléze uděloval slovo jednotlivým řečníkům.

Vážený pan zastupitel Ing. Vít Macháček (KSČM) poděkoval odboru IT a outsourcingu za materiály ve formátu PDF a řekl, že přesně takovou měl představu.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) se dotázal na věci dotýkající se úpravy tarifů a úpravy obecně. Řekl, že by přivítal, aby takové systematičtější věci byly prezentovány alespoň ve Váženém ZSMO, protože koneckonců Vážené ZSMO města je suverénní orgán, rozhoduje o rozpočtu města Ostravy, kde právě náklady na městskou hromadnou dopravu tvoří poměrně významnou část toho celkového koláče. Možná by tak předešli i jeho dotazům. Sdělil, že by se chtěl zeptat na několik věcí týkajících se ODISky, seniorů atd. Pochopil, že množina těch mladších seniorů bude mít bezplatnou dopravu na základě ODISky. Dotázal se, zda je to až do chvíle, kdy zestárnou. Zda to znamená, jestliže vplují do té množiny těch starších seniorů, kteří už mají MHD bezplatnou v současnosti, tak jestli budou muset znovu chodit pro ty ODISky, anebo jestli spadnou na základě toho, že občanku předloží, do toho, že mají MHD bezplatně.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že chtějí dospět do fáze, kdy všichni bezplatně cestující budou mít ODISku. Do té fáze se dostanou postupně, protože nechtějí zatěžovat stávající seniory 70 plus, kteří dneska jezdí jenom na občanku, nechtějí jim stěžovat život tím, že by je posílali pro ODISku, nicméně ti mladší, ti pětašedesátníci, si tu ODISku budou muset opatřit a budou ji muset mít, i když se už i oni sami stanou sedmdesátníky. Takže ta množina se postupně nějakým způsobem vytratí (SIC!), těch co jezdí na občanku, a ve finále všichni budou jezdit na ODISku, ať mají přehled o pohybu v té veřejné dopravě (ať mohou lidi sledovat, monitorovat, pozn. autora). Nechtějí zavádět žádná drakonická opatření (zatím, pozn. autora), tzn. že jestli si senior 65 nebo 67 letý tu ODISku zapomene doma, tak ho asi nikdo z té tramvaje nevyvede a v zásadě k němu bude vlídné zacházení (SIC!). Naopak by je chtěli motivovat k tomu, aby tím, že se budou evidovat u těch čtecích zařízení a že se jim na ty ODISky bude načítat jakýsi kredit, který je bude motivovat k tomu, že si tam budou střádat nějaké body nebo halíře. Tuší, že ta ODISka má životnost 6 let, takže by se jim tudíž nasčítaly nějaké body a v zásadě by ta výměna potom byla zadarmo.

Vážená paní zastupitelka Mgr. Mrózková Heříková (hnutí ANO) za všechny, kteří se bohužel ze zdravotních či různých důvodů nemohli zúčastnit výjezdního zasedání členů Váženého ZSMO řekla, že slyšela obrovskou chválu na zpracování programu, konkrétně to byl Vážený pan zastupitel JUDr. Štefek, který se zmiňoval pochvalně. Požádala, zdali by se to nemohlo někdy zopakovat, protože to mělo určitě i svůj velký pracovní význam.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) – se dotázal, zda chápe dobře, že lidé, kterým bude třeba 90 let a doběhne jim šestiletá ODISka, nebo 85 let atd., si budou muset zajít pro novou? Myslí si, když nastavují nějaké systémy, tak by se to mělo dlouhodoběji domýšlet, protože, když se uvažuje anebo je dokonce schváleno, že občanské průkazy se třeba u těch starších lidí budou vydávat na delší dobu, tak aby s tím neměli problémy.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že předpokládají, že ti, kteří mají dneska 70 a více, tak dojezdí na občanky (za tento výraz se omluvil) a ti mladší si budou muset pořídit ODISky a budou je muset mít i když jim bude jednou 90 let (SIC!). Nevidí na tom nic špatného. Tím limitem v tuto chvíli je pouze fyzická životnost té ODIS karty, proto je tam nastaveno těch 6 let. Přemýšlí o tom, jestli by se to nahrání toho kupónu nebo toho softwaru dalo zajistit tak, aby byl ten uživatel co nejméně zatěžovaný nějakou povinností někam chodit. Zopakoval, že pro optimální řízení té dopravy potřebují data o vytížení jednotlivých linek, jednotlivých časů a jinak k tomu nelze dospět. Na konto toho, jak říkal Vážený pan zastupitel Juroška, že přijali jejich volební program, poznamenal, že neví. Myslí si, že oni na to měli hodně let to uvést v život a v život se to uvádí teď. Do budoucna uvažují zcela realisticky o tom, že by tu skupinu lidí s bezplatným nárokem na přepravu rozšířili ze strany opačného věkového spektra o mládež. Tam to musí teprve vyčíslit. Z toho vyplyne, kolik do toho jsou schopni investovat třeba po nějakých etapách. Pokud jde o seniory jako takové 65 plus, tak podle výpočtů, které mají k dispozici, by ty náklady s tím spojené měly být kolem 30 milionů korun a je to dohodnuto s vedením dopravního podniku tak, že se to bude řešit bez nároku na zvýšení příspěvku města na veřejnou dopravu, tzn. v rámci vnitřních úspor dopravního podniku. Součástí těch dalších změn bylo zjednodušení zónové přepravy, tzn. že ze stávajících čtyř zón se stávají zóny dvě a jinak je tam dílčí úprava tarifů, zdražují se papírové jízdenky o 2 koruny a naopak se zlevňují dlouhodobé kupóny nahrané právě na kartu ODIS, a to právě kvůli tomu, aby motivovali lidi k nákupům těch ODISek.

Vážený pan zastupitel Mgr. Petr Mika z (hnutí Ostravak) řekl, že chápe ty dotazy jako relevantní, pouze chtěl říct, že vzhledem k tomu, že ty informační technologie jdou opravdu kupředu mílovými kroky, tak si dovede představit, že za 6 let se ten software bude nahrávat na něco úplně jiného, možná na občanku, možná na jakýkoliv jiný čip, protože to 100% nastane, takže ty ODISky možná za těch 6 let vůbec nebudou relevantní, bude relevantní ten software a ten se bude nahrávat možná na nějakou jednotnou kartu, takže možná o to nemusí mít až takovou obavu. (Proč pak nutí občany k těmto investicím, pozn. autora ?)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že tím se dostanou do příkrého sporu s Váženým panem Mgr. Přepiorou, protože je jiného názoru, ale to nechá na budoucí Vážená ZSMO.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) – se dotázal, zda budou pípat všichni nebo se to týká pouze těch seniorů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že pípat budou všichni ti, co jezdí MHD. Bez toho to nemá valného smyslu. Bez toho nezjistí využití a je to k ničemu, protože bez toho tu evidenci o té dopravě nezískají. Dále poznamenal, že občané nad 65 let budou k pípání motivováni sběrem jakýchsi bodů, což si myslí, že je motivátor zvlášť v této věkové kategorii účinný.

(Poznámka: Všichni cestující samozřejmě kartu používat nebudou. Systém díky tomu neposkytne relevantní informace. Již dnes se objevují obavy, že jde spíše o další kauzu „Opencard“, respektive „Odiscard“.)

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) – sdělil, že Vážený pan primátor má pravdu v tom, že takto se získávají nějaká data, na druhou stranu léta letoucí se ta data a ty výzkumy dělaly jiným způsobem a šlo to bez pípání. Neví, na kolik to bude dobré logisticky, ale možná to všecko bude fungovat v pohodě. K odkazu na to, že bez toho nejsou schopni nic udělat, řekl, že si myslí, že zatím každá ta optimalizace MHD vedla obvykle ke zhoršení, takže neví, jestli je ta data posunou někam dál.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo.

(Poznámka: Překvapivě se k otázkám Váženého pana Mgr. Přepiory vyjádřila ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“ až nově zvolená Rada Statutárního města Ostravy po listopadové změně ve složení dosavadní ostravské koalice a to na začátku prosince 2015. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že občanovi nebylo korektně odpovězeno. Vážená Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky odpověď a předložila ji k hlasování Váženému ZSMO. Vážená Rada také uznala závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítla učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovala o schválení deklarace podpory konceptu „Smart City“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)


***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO)

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM

Vážený pan JUDr. Josef Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy, KSČM

Všichni zastupitelé, kteří se odmítli podílet na cenzuře a neústavním/nezákonném zákazu diskuse občanu řádně přihlášených k bodům programu jednání Váženého Zastupitelstva

Vážený pan Mgr. Karel Sibinský, někdejší vlivný člen ČSSD a v minulém volebním období oblíbený starosta městského obvodu Ostravy-Jihu, jenž oplývá neodolatelným/lidským/vlídným úsměvem a úžasnými znalostmi principů dobré veřejné správy

Vážený pan Ivo Protivínský (napříč politickým spektrem a všemi názorovými proudy vysoce respektovaný předseda Závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DPO a.s., aktivní řidič ostravské MHD)

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský/občanský aktivista)

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážení odborníci na dopravu, někdejší vlivní členové ČSSD, členové a příznivci Ostravského fóra

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ

Text prohlášení k jednání ostravského 11. Zastupitelstva (25. listopadu 2015) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-25-11-2015.pdf


15. prosince 2015: ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZAKÁZALO V RÁMCI SVÉHO JEDNÁNÍ DNE 14. ŘÍJNA 2015 PRONÁŠET OBČANŮM A ZASTUPITELŮM JAKÉKOLIV DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY V ROZPORU S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČR, ZÁKONEM O OBCÍCH A VLASTNÍM JEDNACÍM ŘÁDEM: TENTO ZLÝ AKT CENZURY BYL ZAMĚŘEN NA ŘÁDNĚ/PÍSEMNĚ DO DISKUSE PŘIHLÁŠENÉ OBČANY K BODU PROGRAMU ZSMO Č. 34 MJ. S TÉMATIKOU DOPISU VÁŽENÉHO PANA EUROPOSLANCE PETRA MACHA (PŘEDSEDA STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ). VÝŠE UVEDENÉ POTLAČENÍ PŘIROZENÝCH ÚSTAVNÍCH PRÁV/SVOBOD ODMÍTLI PODPOŘIT ZASTUPITELÉ Z HNUTÍ OSTRAVAK A DRTIVÁ VĚTŠINA ODS. NAOPAK VÁŽENÝ PAN PRIMÁTOR MACURA PŘI DANÉ CENZUŘE ASISTOVAL A ZE SVÉ POZICE ŘÍDÍCÍHO JEDNÁNÍ ZSMO TOMU NEZABRÁNIL. DOŠLO TAKÉ NA VYSMÍVÁNÍ, EVIDENTNÍ POHRDÁNÍ OBČANY, KTEŘÍ VYSTUPOVALI V DISKUSI V RÁMCI JINÝCH PROGRAMOVÝCH BODŮ. ŠLO ZATÍM O VŮBEC NEJHORŠÍ POCHYBENÍ, KTERÉHO SE ZSMO PO ŘÍJNU 2014 V ČELE S NOVÝM PANEM PRIMÁTOREM DOPUSTILO. POZDĚJŠÍ NÁVRHY OBČANŮ NA VSTŘÍCNÉ ŘEŠENÍ A NEBO OMLUVU BYLY OPAKOVANĚ ZCELA TRISTNĚ IGNOROVÁNY. POLITICKÁ AROGANCE MOCI TAK UKÁZALA V OSTRAVĚ SVOU PRAVOU SÍLU. V LISTOPADU 2015 POSLÉZE DOŠLO MJ. DÍKY TÉTO A DALŠÍM KAUZÁM K PŘEVRATU V RADĚ ZSMO.

Vážený pan primátor Tomáš Macura zvolený na kandidátce hnutí ANO poskytl lidem jakožto řídící jednání Zastupitelstva v případě většiny (nikoliv však všech) diskusních příspěvků občanů ze začátku předpisový prostor k vyjádření názorů. Dokonce sám vstřícně přečetl jeden projev občana, který byl sice přihlášen k diskusi, nicméně nakonec se daný člověk nemohl z vážných důvodů dostavit. Vážený pan primátor dokonce velice chvályhodně přidal čas nad rámec limitu pro vystoupení veřejnosti na ZSMO (v souladu s jednacím řádem) k projevu dalšího občana/seniora. To vše bylo jistě úžasnou ukázkou toho, že je v tomto člověku přeci jen ještě přítomná lidskost. Bohužel nakonec ale stejně Vážený pan primátor připustil zesměšňovaní občanů, ignorování části jejich podnětů a otázek, dehonestování jejich poctivé pro-bono práce při získávání oficiálních materiálů/informací, kterou pro město vykonali ve spolupráci s mnoha úředními osobami napříč politickým spektrem České republiky a připustil také nevídaný akt cenzury občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání ZSMO č. 34 (popis situace zde a níže v textu). Ten se týkal mj. dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) Ing. Petra Macha, Ph.D. Podílet se na uvedeném cenzurním zásahu naštěstí odmítli zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS.

Výše uvedený akt cenzury jasně ukázal, kam až jsou někteří zastupitelé ochotni zajít v rámci své zlovolné „papalášské politiky“ a nečestného přístupu k občanům, kterým se ani přes opakované návrhy vstřícného řešení a výzvy ke gentlemanskému chování neomluvili (stav ve druhém prosincovém týdnu 2015). Jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů.

Vážený pana primátor Macura a bohužel také někteří zastupitelé dále ignorovali prosbu občanů o projednání kauzy zle tísněných stavebníků v městském obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to v rozporu se svými dřívějšími oficiálními prohlášeními. Vážený pan primátor těmto stavebníkům dříve několikrát garantoval, že bude jejich případ korektně projednán celým ZSMO po obdržení patřičných písemných materiálů. Ty již také dostal on i celé ZSMO. Občané/stavebníci navíc získali výše uvedené veřejné ujištění o férovém projednání své kauzy celým Váženým ZSMO v průběhu debaty ZSMO také 9. září 2015: tehdy navíc od Váženého pana 1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka (KSČM), Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka (hnutí Ostravak).

Občané vedení Váženým panem Stanislavem Válkem a inspirovaní zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ – Váženým panem Mgr. Přepiorou – promluvili do duše místním ostravským politikům tak, aby si uvědomili potíže, které lidé v životě mají právě díky špatným politickým rozhodnutím.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude opět situaci monitorovat a v případě nedodržení výše uvedených slov „pravých gentlemanů“ z řad ZSMO nebo jiných zdokumentovaných faulů na voliče: vše zveřejníme. Jelikož došlo 25. listopadu 2015 k důležité změně ve vedení města: budeme proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2015 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 34 měsících opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil byjim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 10. jednání dne 14. října 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů); Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk; tentokrát zastupován svým Váženým panem bratrem); Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista; nakonec nevystoupil na mikrofon); Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností nejprve poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů navýsost vstřícné podmínky pro jejich příspěvky. Nakonec však bohužel zcela zklamal a dal prostor doposud nebývalé cenzuře, která vzešla z popudu zastupitele KSČM.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva, zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka), zakazování svobodného podnikání bez spravedlivého a pečlivého posouzení všech právních/ústavních okolností a dopadů na celou společnost, případy diskriminace, neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků, podivuhodné zdražování dodávek tepla ve městě, které neodpovídá principům svobodného trhu, chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci vzniklé majetkové i citové újmy, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva, zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu, dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 14. října 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Vše bylo tentokráte naprosto perfektní a v plném pořádku. Mgr. Přepiora také pomáhá přítomným občanům s řádným podáním jejich vlastních přihlášek, přimlouvá se za ně, aby byla naplněna ústavní a zákonná přirozená práva i těch občanů, kteří se nemohli ze závažných důvodů dostavit na jednání Váženého Zastupitelstva, nicméně podali své přihlášky k diskusi písemně. Vážené zaměstnankyně magistrátního organizačního oddělení se posléze velice lidsky/vstřícně přimluvily za výše uvedené občany u Váženého pana primátora Macury, který jejich prosbu následně v úvodu jednání Váženého ZSMO jakožto řídící jednání Zastupitelstva v praxi naplnil.

Vážení občané: Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk) podali taktéž své přihlášky do diskuse v písemné podobě dle inspirace příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory.

Před devátou hodinou odpolední přichází na galerii pro veřejnost nad sálem ZSMO mj. Vážený občan Stanislav Válek, který zastupoval svého Váženého pana bratra Jiřího Válka a další polanské stavebníky, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora a další širší veřejnost, kolegyně, kolegové. Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) a Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) přišli posléze také.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje po deváté hodině dne 14. října 2015 začátek jednání Váženého ostravského Zastupitelstva a vítá všechny přítomné. Krom jiného jim děkuje za jejich účast. Dostavilo se 49 členů Váženého Zastupitelstva (z celkového počtu padesáti pěti). Omluveni byli 3 zastupitelé. Vážený pan primátor informuje mj. o programu jednání Váženého Zastupitelstva a o písemných přihláškách občanů k diskusi k bodům: „Schválení programu zasedání“ (do diskuse se přihlásili Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, Vážený pan Stanislav Válek a Vážený pan Jiří Válek); „Ověření zápisu z 9. zasedání ZM“ (do diskuse se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); Bod č. 9 „Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy“ (do diskuze se přihlásili Vážený pan Vxxxx, Vážený pan Mxxxxxx a Vážený pan Vxxxxxxx); Bod č. 34 „Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů“ (do diskuse se přihlásili Vážený pan Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); Bod č. 43 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ (do diskuse se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); Bod č. 44 „Žádost manželů R.P. a P.P. – vybudování příjezdové cesty“ (do diskuse se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); Bod č. 45 „Podnět JN, občana statutárního města Ostravy (do diskuse se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora; Vážený pan primátor se zřejmě přeřekl a ohlásil tento bod pod číslem 49). Vážený pan primátor dále řekl, že občanům přihlášeným do diskuse ke schválení programu zasedání Váženého Zastupitelstva a k ověření zápisu z 9. jednání ZSMO bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů. Body č. 9, 43, 44, 45 a 34 navrhl předřadit a projednat je za bodem č. 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených Statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“ dle bloku jednotlivých předkladatelů. Upozornil na to, že Zastupitelstvo města jedná v souladu se schváleným a platným jednacím řádem. Dále upozornil, že bod Dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu od 11:30 do 12:00 hod.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) děkuje Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vás, Vážené zástupce a zástupkyně koalice i opozice, abyste zařadili na program jednání dnešního Zastupitelstva projednání nových čtyř bodů. Bod č. 1 navrhuji vzhledem k novým a závažným informacím čtrnácti veterinárních specialistů mj. z Olomouce, Brna, Prostějova a dalších lokalit, které byly zaslány Váženému panu primátorovi a Vážené paní náměstkyni Šebestové minulý týden díky spolupráci obětavých členů Strany svobodných občanů a zaměstnanců úřadu Vážené paní prostějovské primátorky Raškové z ČSSD, kterým také tímto veřejně děkuji za jejich vítanou pomoc našim ostravským občanům ve věci prokázání velkých zdravotních a etických rizik vynucování čipování zvířat. Ostravská vyhláška č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 se tak dostává do přímého rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, včetně trestního a občanského zákoníku, profesního řádu komory veterinárních lékařů a koliduje taktéž s dalšími předpisy, jelikož neumožňuje udělení výjimky z dnes již prokazatelně v jistých případech zdraví nebezpečného čipování. Prosím Vás: přijměte proto následující usnesení, jelikož hrozí vlna žalob chovatelů zvířat. Další prodlužování této kauzy (viz nenaplněná předvolební i povolební prohlášení Váženého pana primátora zde, pozn. autora) už nemá smysl. Možnost zdravotních rizik čipování přiznalo navíc ve svém posudku vyhlášky o osvobození Ostraváků z vynucování čipování dokonce Ministerstvo vnitra České republiky. Text navrhovaného usnesení zní: Zastupitelstvo města si uvědomilo na základě nových oficiálních informací veterinárních specialistů závažnost situace ve věci zdravotních a etických rizik vynucování čipování zvířat. Jelikož nyní městu hrozí díky vymáhání čipování dle vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 závažné právní následky včetně vzniku fyzické a také citové újmy, tak z tohoto důvodu vyjadřuje Zastupitelstvo svou vůli bezodkladně celou záležitost řešit a ukládá Váženému panu primátorovi: zajistit úpravu výše citovaných podzákonných městských předpisů. Termín: Ihned.Děkuji. Bod č. 2 zní: Zařazení na program jednání Váženého Zastupitelstva zprávy o postupu vyřizování záležitosti Váženého občana Stanislava Válka a jeho kolegů ve věci diskriminace stavebníků v obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou, kteří se nemohou připojit na vyhovující komunikaci v majetku města. Další odkládání řešení celé kauzy je vysoce neetické. Tito lidé již čekají a jsou vláčeni po úřadech mnoho let. Jejich obviňování z netrpělivosti je naprosto nemorální. Text navrhovaného usnesení zní:Zastupitelstvo města si uvědomuje závažné právní a etické důsledky dalšího prodlužování nečinnosti ve věci podnětu občana Stanislava Válka a jeho kolegů kolem situace stavebníků v obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou. Jelikož existuje riziko vzniku závažné újmy z důvodů nečinnosti města v této kauze, která je spojena s majetkem města, místní komunikací, tak z tohoto důvodu vyjadřuje Zastupitelstvo (ZSMO, pozn. autora) svou vůli bezodkladně celou záležitost řešit a ukládá Váženému panu primátorovi, aby v souladu se Statutem města zajistil neprodleně předložení Zastupitelstvu (ZSMO, pozn. autora) všech potřebných materiálů pro hlasování v této věci dle dikce usnesení Zastupitelstva (ZSMO, pozn. autora) ze dne 9. 9. 2015. Termín: Ihned.Bod č. 3: Návrh usnesení Zastupitelstva města: Bod programu Dotazy, připomínky a podněty občanů bude začínat přesně dle dikce jednacího řádu a veřejných oznámení města v 11:30hod.Bod č. 4: S radostí sděluji Váženému Zastupitelstvu, že Společenství Necipujtenas.CZ získalo i přes nepochopitelný a urputný odpor Váženého vedení Sboru starostů oficiální zápisy z jednání Sboru starostů, a to díky obětavé spolupráci strany Svobodných občanů a magistrátního odboru legislativního a právního. Všem jmenovaným velice děkuji. Zápisy z let 2009 2015 byly odeslány Váženému panu primátorovi dne 13. 10. 2015. Návrh usnesení:Zastupitelstvo pověřuje pana primátora, aby zajistil zveřejnění získaných zápisů z jednání Sboru starostů na oficiálním webu města Ostravy. Termín: Ihned.Děkuji.“ (K této otázce viz také usnesení ZSMO ze dne 1. 7. 2015.) Vážený pan Mgr. Radek Přepiora se zároveň omluvil za svůj poněkud rychlejší přednes, nicméně bylo to způsobeno tím, že se snažil splnit podmínky jednacího řádu Váženého ZSMO ve věci existence pětiminutového limitu, který časově omezuje vystupování každého občana v diskusi (tedy s výjimkou členů Váženého ZSMO, kteří mohou paradoxně hovořit bez takového omezení, pozn. autora).

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) Ing. Macura, MBA, poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a předal slovo Vážené zastupitelce Mgr. Mrózkové Heříkové.

Vážená zastupitelka Mgr. Marcela Mrózková Heříková (hnutí ANO) reagovala na návrh Váženého pana Mgr. Přepiory k zařazení bodu nového bodu č. 1 na program Váženého ZSMO tak, že sdělila: Je chovatelkou psů již přes dvacet let a všichni její psi byli očipováni, jsou šťastní a zdraví. Všichni její přátelé, kteří jsou také pejskaři, si čipování jen pochvalují, protože pes je v bezpečí a dostane na požádání evropský pas a je to jakási i určitá ochrana toho psa. Poděkovala za pozornost.

(Poznámka: Všimněme si, že Vážená zastupitelka Mgr. Marcela Mrózková Heříková z hnutí ANO si zřejmě nechala své domácí mazlíčky očipovat dobrovolně a logicky tedy také za své finance; nikdo ji k tomu nenutil. Nicméně čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka je v Ostravě vynucované likvidačními pokutami v rámci ostravské městské vyhlášky plošně. Jsou tak k tomuto invazivnímu označování tlačeni i ti chovatelé, kteří implantace RFID transpondérů z různých závažných a zcela legitimních důvodů odmítají. Svoboda volby občanů a spravedlivé zohlednění všech rizik: to by mělo být jistě jednou z priorit celého hnutí ANO, které získalo na své předvolební vějičky a prohlášení o osvobození ostravských pejskařů z vymáhání čipování důležité hlasy ve volbách roku 2014, mj. díky kterým posléze uspělo. To, že už zřejmě někteří z nich na to zapomněli: je tristní, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážená zastupitelce Mgr. Mrózkové Heříkové z hnutí ANO za příspěvek a poprosil Váženého pana zastupitele Pivodu, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan Ing. Petr Pivoda (ODS) sdělil, že se hlásí ke komentáři Vážené zastupitelky Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové z hnutí ANO. A ani jeho rodinný pes si nestěžuje. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Všeobecné veselí v sále.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se v nadsázce a s humorem ptá: „Je zde nějaký pes, který si stěžuje?

(Poznámka: Všeobecné veselí v sále.)

(Poznámka: Spisovatel, dramatik, publicista a nejvýznamnější představitel české svobodné žurnalistiky Ferdinand Peroutka napsal již roku 1959 ve svém slavném „Demokratickém manifestu nesmrtelná kritická slova adresovaná každému špatnému režimu a neférovému politikovi, která jakoby v té chvíli znovu zazářila nad celým Váženým ostravským Zastupitelstvem. ANO: Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědomého politika.Ostatně v tehdy se musel probudit i Karel Havlíček Borovský se svou knihou „Lid a národ“: „Já jsem vytknul jen vady těch zákonů, které vydány, a hleděl jsem dokázati, že byl můj posudek spravedlivý, ...“ a jak později Vážený čtenář dále v textu uvidí: výsledkem byla cenzura, potlačení přirozených ústavních práv/svobod občanů. Lidé tu však nejsou pro obveselení Vážených zastupitelů, nicméně pokud již jim předkládají pracně získané oficiální informace a místo zájmu, poctivého studia těchto dat, vidíme v praxi opovržení, posměšky, inu pak jest něco opravdu velmi špatného ve „státě ostravském“. Znamená to, že se lidé zároveň trefili, jelikož člověk, který nechce slyšet slušně pronesené faktické názory oponenta: tím o sobě a své straně vydává svědectví o své malosti. V rámci monologu lze totiž jen těžko něco řešit.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): „Ne, já to nechci zlehčovat. Já děkuji panu Přepiorovi za, za návrhy.

(Poznámka: První zveřejněné a oficiálně zdokumentované případy poškozeného zdraví psů v důsledku ostravského městského vynucování čipování dle dikce špatné ostravské vyhlášky č. 9/2012 způsobí v realitě to, že některým Váženým zastupitelům opravdu usne úsměv na rtech.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu Stanislavu Válkovi, který se jako další přihlásil do diskuze.

Vážený pan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů): „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Stanislav Válek a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě – Staré Bělé. Připojuji se k návrhu bodu programu a usnesení, které zde přednesl Vážený pan Mgr. Přepiora ve věci vyřešení kauzy kolem diskriminace nás stavebníků v Ostravě Polance nad Odrou. Stále trpělivě všichni stavebníci i s rodinami čekáme na Vaše rozhodnutí ve věci majetku města k příjezdové komunikaci k našim pozemkům a čekáme aktivně. Jak vidíte: Jsme zde a opět Vás prosíme o pomoc. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Válkovi a sdělil, že jako další se k tomuto bodu přihlásil Vážený pan Jiří Válek. Oznámil, že netuší, zda je občan přítomen. Jelikož nebyl Vážený pan Jiří Válek přítomen z Vážných důvodů na jednání Váženého ZSMO, tak proto se Vážený pan primátor opět rozhodl vrátit k velmi potřebným a vstřícným precedentům, které sám na konci dubna 2015 zavedl. Rozhodl se, že osobně přečte příspěvek Váženého občana Jiřího Válka dle jeho prosby vyznačené tučným písmem na jeho oficiální přihlášce do diskuse. Takové jednání vycházelo také z přímluvy Vážených úředních osob z organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy a dalších občanů vzhledem k těžké životní situaci Váženého pana Jiřího Válka.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) čte příspěvek Váženého občana Jiřího Válka (již řadu let obvodními zastupiteli drceného, životem těžce zkoušeného člověka): „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Jiří Válek a jsem občanem České republiky a majitelem pozemku v Ostravě - Polance nad Odrou. Taktéž se připojuji k návrhu bodu programu a usnesení, které zde přednesl Vážený pan Mgr. Přepiora ve věci vyřešení kauzy kolem nerovného přístupu ke stavebníkům v Polance nad Odrou. Jak už tady říkal můj Vážený pan bratr, stále trpělivě všichni stavebníci s rodinami čekáme na Vaše rozhodnutí. Jde o majetek města, příjezdovou komunikaci k našim pozemkům, čekáme aktivně. Vidíte, že jsem zde a opět Vás jako můj Vážený pan bratr prosím o pomoc. Děkuji Vám.

(Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ si velmi váží a oceňuje výše uvedený pozitivní přístup Váženého pana primátora Macury k diskutujícím občanům. Je vidět, že občas se přeci ještě jen pohne v některém Váženém zastupiteli ZSMO jeho svědomí a rád ukáže všem lidem, že je stále taky jen člověk a chápe problémy občanů tam dole, v běhu běžného života, který veřejnosti politici tak často a neskutečně sofistikovaně komplikují. Výborně pane primátore!)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že zazněly čtyři návrhy na doplnění programu zasedání Váženého ZSMO od tří občanů města. A protože se do diskuse ještě přihlásil Vážený pan zastupitel a starosta Ing. Juroška, Ph.D., z KSČM, tak mu udělil slovo.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) mnohokrát poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Pozdravil všechny kolegyně a kolegy zastupitele. Poprosil Váženého pana primátora, aby nevycházel občanům vstříc, aby se jim už nesnažil pomáhat v jejich těžké životní situaci a tedy aby už nikdy nečetl příspěvky od lidí, kteří se nemohli dostavit ze závažných důvodů na jednání Váženého ZSMO. „Stejně asi jako pan ctihodný a Vážený Mgr. Přepiora zná spoustu svých spoluobčanů a mohlo by se to zvrhnout v to, že se přihlásí ke každému bodu nějaký spoluobčan, který nepřijde a budete to tu číst potom všechno? Já si myslím, že občané mají právo se vyjádřit ve chvíli, kdy přijdou na zasedání Zastupitelstva a že byte neměl číst příspěvky nepřítomných občanů. Děkuji.

(Poznámka: Všimněte si prosím výše uvedených slov Váženého pana zastupitele a starosty Ing. Martina Jurošky, Ph.D. z KSČM o právu občanů vyjadřovat svá stanoviska na jednání Váženého ZSMO, které vychází přesně z dikce zákona o obcích. Takové právo však právě na návrh Váženého pana zastupitele a starosty Ing. Martina Jurošky, Ph.D. z KSČM bylo občanům následně odňato – viz další vývoj debaty k bodu programu č. 34 mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha Ph.D. ze Strany svobodných občanů – v rozporu s ústavním pořádkem ČR, zákonem o obcích, jednacím řádem Váženého ZSMO a samotným výše uvedeným vyjádřením Váženého pana zastupitele a starosty Ing. Martina Jurošky, Ph.D. z KSČM. – O čem to tedy vypovídá? Diskutující občané jsou pro některé Vážené zastupitelé přítěží. Zdržují je od jejich jistě záslužné práce, kdy diskutují ke každému bodu, plní řádně svou opoziční roli a palbou svých neodbytných dotazů na vedení města zajisté vzbuzují respekt nejednoho městského radního. Jenže je tomu opravdu tak? Jak vypadá skutečná opoziční činnost Vážené opozice z řad KSČM a jak se zastávají občanů v praxi? Zatím to až na občasné světlé výjimky a snahu o pomoc lidem např. ze strany Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka z KSČM spíše vypadá, že nejlepší by tedy bylo, aby lidé již vůbec na Zastupitelstva nechodili Vážené zastupitele obtěžovat svými pečlivě připravenými příspěvky. Vždyť „My vyvolení vládneme, tak nerušit Ostravo!!!“)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli a starostovi Ing. Juroškovi, Ph.D., za radu. Řekl, že to vezme v potaz. Znovu zopakoval, že zazněly návrhy na doplnění programu dnešního zasedání o čtyři body. Uvedl, že je již nebude znovu opakovat, jelikož si je jistě všichni pamatují. Dotázal se, zda si někdo z členů Zastupitelstva města chce některý z návrhů osvojit, aby o nich případně mohlo Zastupitelstvo města hlasovat. Nikdo z přítomných členů Zastupitelstva města si návrh neosvojil. Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu programu. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 10. zasedání byl schválen ve své původní podobě. Bylo přijato usnesení č. 0665/ZM1418/10.

(Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto vyzývá Váženého pana primátora, aby vycházel občanům nadále vstříc a nenechal se některými Váženými zastupiteli zviklat ve svém pozitivním přístupu k diskutujícím občanům v rámci principů otevřené/slušné/vstřícné radnice a dobré veřejné správy. – Bohužel již následující vývoj diskuse měl ukázat: jak silný vliv mají v Ostravě někteří Vážení opoziční zastupitelé z KSČM na jednání Váženého pana primátora a celé městské Rady, pokud jde o likvidaci práv do diskuse přihlášených občanů. Viz bod č. 34 jednání Váženého ZSMO.)

Jednání dále pokračuje jinými body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sděluje informace k bodu „Zpráva ověřovatelů zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města“. Po vyjádření ověřovatelů zápisu uděluje slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Prosí jej, aby vystoupil:

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) děkuje Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Omlouvám se, budu dneska to představení se opakovat vícekrát. Je to pro potřeby zápisu. Poprosil bych Vážené Zastupitelstvo o opravu mylné/faktické informace v zápisu z 9. zasedání Váženého Zastupitelstva města na straně č. 2, jelikož do doby zahájeni 9. zasedání bylo podáno občany nejméně 5 přihlášek do diskuze, a to k „ověřeni zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města“ a k bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ a nikoliv pouze dvě přihlášky, jak zápis nesprávně uvádí. Zároveň bych rád zopakoval svůj podnět z minula: zahrňte prosím do výsledné podoby zápisu navíc přesný údaj o časech proslovů jednotlivých osobností: začátek a ukončení. Bylo by to další významné zlepšení. Domnívám se, že současný IT systém města umožňuje takovým způsobem postupovat. Děkuji Vám za akceptaci mého návrhu a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) děkuje Váženému panu Mgr. Přepiorovi a sděluje, že co se týká první části jeho připomínky, tak je toho názoru, že zápis ze zasedání ze Zastupitelstva města je proveden přesně podle zvukového záznamu, nicméně podnět samozřejmě s kolegy prověří. K druhé připomínce, která obsahovala návrh, se dotázal členů Zastupitelstva města, zda si chce někdo tento návrh osvojit. Nikdo z přítomných členů Zastupitelstva města si návrh neosvojil.

(Poznámka: Bohužel zápis z 9. jednání Váženého ZSMO nebyl ještě opraven podle jasných informací a svědectví občanů ani v prvním prosincovém týdnu roku 2015.)

Jednání dále pokračuje jinými body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) otevírá diskusi k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy“. Primátor Ing. Macura, MBA, vystoupil s úvodním slovem. Sdělil, že se jedná o materiál, kterým se pokoušelo uchopit a regulovat hazard již předchozí vedení města. Bohužel v tomto ohledu nebylo úspěšné. Připomenul, že závazek regulace a omezení hazardu je součástí společného programového prohlášení všech koaličních stran, které jsou ve vedení města Ostravy. Věří, že je to součást programového postoje i většiny opozičních stran. Návrh této vyhlášky připravovali poměrně dlouhou dobu a zastupitelé měli možnost se s ní seznámit. Sdělil, že uvede pouze podstatné skutečnosti. Navrhovaná vyhláška zavádí podstatně širší rozsah regulace hazardu na území města než je tomu doposud, a to jak z hlediska věcného rozsahu regulace tak z pohledu druhu loterií a sázkových her, které se regulace týká a také z hlediska časového. Připomenul, že dosud byly regulovány výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály. Princip fungování regulační vyhlášky je založen za a) na časovém omezení, kdy napříč celým městem bude možné provozovat loterii a sázkové hry od 10.00 hodin dopoledne do 3.00 hodin rána, a to s výjimkou kasin, které budou moci být provozovány nepřetržitě. Zdůraznil to, protože někteří to pochopili naopak. Další a ještě významnější je územní omezení tzn. na jakých lokalitách je možné provozovat tyto hry, kdy návrh nové vyhlášky stanovuje místa, adresy kde je možné hazard provozovat. Vyhláška pracuje s pozitivním vymezením tzn. uvádí místa, kde je možné takto činit. Už na začátku práce na nové vyhlášce deklarovali přístup, že chtějí v maximální možné míře respektovat stanoviska jednotlivých samospráv tzn. stanoviska 23 městských obvodů avšak za podmínky, že výsledný produkt bude v souladu s obecně závaznými předpisy a bude obhajitelný z právního hlediska. Jednotlivé městské obvody se k této záležitosti postavily se znalostí vlastní územní problematiky, se znalostí toho, jak je na jejich území tento problém zásadní, závažný a jak jej vidí. Na základě toho se rozdělili, podle jeho názoru do čtyř základních skupin. Jedna skupina obvodů žádá o plošný zákaz provozu loterií a sázkových her. Jedná se například o obvody Vítkovice, Třebovice, Svinov, Slezská Ostrava, Proskovice, Poruba, Plesná, Ostrava – Jih, Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky, Hrabová, Hošťálkovice a Polanka nad Odrou, která už plošný zákaz měla. Sdělil, že 13 městských obvodů žádá plošný zákaz provozu loterií a sázkových her. Mezi druhou skupinu městských obvodů, která žádá plošný zákaz s výjimkou provozování kasin, patří městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, což již vyplývá ze současné regulace hazardu v tomto městském obvodu. Třetí skupinou obvodů je skupina, které chtějí povolit provozování loterií a sázkových her pouze v určitých vymezených lokalitách, a to prakticky v těch, kde je hazard doposud provozován tzn., že si nepřejí rozšiřování hazardu do dalších lokalit. Do této skupiny patří osm městských obvodů, a sice Krásné Pole, Lhotka, Michálkovice, Nová Bělá, Stará Bělá, Petřkovice, Pustkovec a Radvanice a Bartovice. Přičemž tyto městské obvody deklarují, že provoz hazardu v těchto povolených lokalitách nijak nenarušuje dodržování veřejného pořádku na jejich území. Poslední skupinu tvoří městské obvody, které jsou nevstřícnější hraní loterií a sázkových her a do ní patří pouze jeden městský obvod, a to je Martinov, který požaduje vyhláškou povolit provozování loterií a sázkových her ve všech restauračních zařízením na jeho území, které jsou v současné době v provozu. Zopakoval, že při zpracování vyhlášky se v maximální možné míře snažili respektovat požadavky a stanoviska jednotlivých městských samospráv k regulaci hazardu. Respektovali stanoviska, která byla prezentována rozhodnutími jejich samosprávných orgánů s tím, aby respektovali metodiku Ministerstva vnitra i Ministerstva financí, které doporučují nebo podrobně požadují uvést odůvodnění míry regulace. Při konfrontaci stanovisek jednotlivých městských obvodů s těmito metodickými pokyny byli nuceni provést v požadavcích městských obvodů dílčí úpravy, které však byly s městskými obvody koordinovány a v zásadě se týkají dvou záležitostí. Jednou z nich je časové omezení, které nakonec vyhláškou navrhují jednotně přes celé město. Druhá záležitost, kterou museli řešit, je otázka městského obvodu Martinov, respektive definice pro tento městský obvod. Připomněl informaci, že k 30. 6. 2015 je na území Statutárního města Ostravy celkem 3.102 herních zařízení z toho je 412 výherních hracích přístrojů, které povoluje město a 2.690 je video-loterijních terminálů, které podléhají regulaci Ministerstva financí. Pokud by byla vyhláška schválená ve znění, ve kterém je předložena, tak jí bude postiženo 85 provozovaných zařízení a v rámci přijmu hazardu, které dnes plynou do městské kasy, bude mít regulace v rozsahu předkládané vyhlášky za následek jejich snížení v adekvátním rozsahu cca o 85%. Konkrétně to bude ze stávajících 260 miliónů ročně na 40 miliónů ročně. Uvedl, že v souladu s metodickými pokyny centrálních orgánů chtějí návrhem vyhlášky dát dostatečný časový prostor pro to, aby provozovatelé těchto her měli dostatek času pro přizpůsobení se nové situaci, a proto navrhují účinnost vyhlášky od 1. ledna 2017. Současně pro úplné doplnění, kdy mluvil o příjmech města z těchto her, které se v tomto roce budou pohybovat ve výši cca 260 miliónů korun připomněl, že dnes se tyto příjmy dělí na třetiny. Jedna třetina je užívána k financování kultury a sportu, druhá třetina se vrací na městské obvody a slouží k financování jejich potřeb a zbývající třetina je součástí rozpočtových příjmů statutárního města Ostravy. Nakonec sdělil, že doufá, že předkládají úpravu, která je dobrá, efektivní a která v tomto ohledu přinese zlepšení ve městě Ostrava.

(Poznámka: V této souvislosti je jistě vhodné připomenout, za jakých podmínek vznikala v Ostravě vyhláška č. 9/2012 a jak byla protlačena i přes odpor jednotlivých městských obvodů. Ještě ani ve druhém prosincovém týdnu roku 2015 nebyla novelizována ani zrušena i přes mnohá předvolební i povolební prohlášení Váženého pana primátora. Podrobnosti k dějinám schvalování vyhlášky č. 9/2012 lze nalézt zde.)

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy, KSČM: JUDr. Babka uvedl, že již při projednávání metodiky rozpočtu na rok 2016 vyjádřil obavu, že není velký zájem na tom, aby došlo k plošnému zákazu těchto sázkových zařízení, kdy už metodika rozpočtu s tímto z určité části počítala. Zastupitelstvo města Ostravy je orgán, který může respektovat usnesení jednotlivých městských obvodů, ale taky nemusí. Může být nadán vlastním rozumem a vlastním rozhodnutím zejména v oblastech, které jsou celospolečenské a které zasahují celé město. Negativní vlivy vyplývající ze sázek a videoterminálů a dalších zařízení mezi ně bezesporu patří. Řekl, že klub KSČM deklaroval, že podpoří takové znění vyhlášky, které bude upravovat respektive zakazovat tyto hry na celém území města, ale neměli tím na mysli takové zařízení, jako jsou kasina, hra Bingo pro některé starší spoluobčany a podobné věci, které nezasahují zejména do výchovy mladé generace a nezpůsobují závažné celospolečenské problémy v jednotlivých městech a obcích. Domníval se, že město Ostrava dojde po těch letech, ve kterých se touto problematikou zabývá k tomu, že videoterminály a výherní hrací automaty z našich restaurací a zařízení ve městě Ostrava vymýtí. Uvedl, že jde vidět, že tento názor zatím ve městě nepřevažuje, ale i přesto za klub KSČM podal návrh, na usnesení ve znění: Zastupitelstvo města ukládá Radě města přepracovat návrh vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území Statutárního města Ostravy tak, aby postihovala úplný zákaz provozování interaktivních videoterminálů a výherních hracích automatů.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu deklaroval, že klub Ostravak návrh vyhlášky podpoří v tom znění, jak byl předložen. Domnívají se, že není dokonalá, protože podle jejich názorů má regulace zpoždění nikoliv v řádu měsíců, ale v řádu let a je toho názoru, že v Ostravě chybí. Současně si dovolil přibrzdit radost Váženého pana primátora, protože to, že přijmou vyhlášku, je prvním krokem procesu a nejspíš všichni budou sledovat legislativní proces ve sněmovně v průběhu tohoto a příštího roku. Věří, že v návaznosti na proces, který probíhá, budou následně případně schopni pružně, a to možná v řádu týdnů nebo měsíců, reagovat případnou úpravou dnes schválené vyhlášky. Dále uvedl, že nemají až tak velký problém se samotným hazardem, ale problémem jsou negativní vlivy, které hazard přináší. Přirovnal to k dvěma dalším způsobům podnikání, jako je prostituce a alkoholismus. Trápí je negativní vlivy, které takové podnikání provázejí. Bude si přát, aby vyhláška byla opravdu účinná i v reálu v roce 2017, a bude bedlivě sledovat situaci zejména ve velkých městských obvodech, které jsou pro plošný zákaz. Uvedl, že před chvílí primátor zmínil částku 230 – 240 miliónů korun, kterou hazard přináší do městského rozpočtu, ale ty peníze nezaniknou, ony se někam přelijí. Byl by nerad, kdyby se přelily do šedé zóny, do zóny, kterou neovládají ani čeští podnikatelé, ale ovládají ji podnikatelé z Balkánu a Asie. Byl by nerad, kdyby vznikaly černé herny v bytech nebo nebytových prostorech a aby následně zatěžovali státní a městskou policii řešením negativních vlivů, které v podstatě pouze přemístí. Dále sdělil, že by byl nerad, kdyby se hráči přemístili na Internet. Nedomnívá se, že lidé, kteří jsou dnes závislí na hazardu, v okamžiku nabytí účinnosti vyhlášky na místo do herny půjdou například do kostela. Je toho názoru, že jsou opravdu závislí a budou možnosti hrát hledat. Znovu zdůraznil, že by byl opravdu nerad, aby zmizeli v černých hernách nebo na Internetu. V anonymním prostředí internetu se snadno stírá věková hranice hráčů a byl by nerad, kdyby neuváženým krokem otevřeli hrací hazardní trh pro 16leté, 14leté nebo nedej bože ještě mladší. Nakonec zopakoval, že jejich klub návrh vyhlášky vítá, jsou za něj rádi a současně poprosil, aby v následujícím roce a čtvrt, který zbývá do nabytí účinnosti, sledovali proces a dělali vše proto, aby efektivně docílili snížení negativních jevů, které provozování hazardu ve městě přináší.

(Poznámka: Kéž by takto pečlivě zvažovali všichni Vážení zastupitelé také všechny nové materiály ve věci osvobození ostravských občanů/chovatelů zvířat z vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka dle vyhlášky č. 9/2012.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že se také původně asi naivně domnívali, že tuto vyhlášku budou připravovat v prostředí, kdy už bude znám nebo přijat centrální zákon o loteriích. Všichni ví, jaké jednání se o něm vedou, ale už nelze čekat déle. Považuje za samozřejmost, že pokud se v centrálním zákonu o loteriích objeví nějaké skutečnosti, na které by nově přijatá vyhláška měla reagovat, tak se samozřejmě stane. Obavy, které JUDr. Semerák sdělil v druhé části svého vystoupení, s ním sdílí, ale na druhou stranu nezná žádné jiné řešení, jak jim efektivně zabránit. Možnost, že se část z dnes regulovaného byznysu přesune do šedé/černé zóny je opravdu potencionálním rizikem a ukazují jim to zkušenosti i z jiných měst, kde to lze i na konkrétních číslech dokázat. Toto riziko však nemůže být důvodem, proč by regulaci neměli řešit, což sám JUDr. Semerák v závěru svého příspěvku zmínil.

(Poznámka: Čeká tedy Vážený pan primátor Macura podobně na jakýsi zákon o čipování zvířat? Proč stejně tak neustále odmítá vyřešit problém s ostravskou vyhláškou č. 9/2012 ?)

Vážený pan první náměstek Váženého pana ostravského primátora Ing. Lumír Palyza (ČSSD) udělal za klub ČSSD krátký exkurs do historie obecně závazné vyhlášky. Řekl, že mnozí jsou pamětníci jako bývalí zastupitelé a někteří dnes jako starostové městských obvodů si jistě vybavují památné roky 2013 a 2014, kdy se spousta z nich střetla v tomto Zastupitelstvu s názorem: jak regulovat hazard. Mnozí z nich v následujících měsících a letech byli postiženi různými výklady o tom, jak se přistupuje k regulaci hazardu, do kterého se zapojila i některá média, jejichž redaktoři jsou přítomni a pozorují dnešní Zastupitelstvo. Uvedl, že sociální demokraté v roce 2014 předložili obecně závaznou vyhlášku, která navrhovala celoplošný zákaz hazardu. Tehdy pro něj hlasoval klub KSČM a klub ČSSD, ale ostatní politické strany z různých důvodů, které nechtěl komentovat, se k tomu nepřipojily. Za sebe, ale i za své kolegy uvedl, že taktéž vítají, že návrh vyhlášky tak, jak je předložen, je projednáván. Má upřímnou radost, že stávající koalice, ale i v diskuzi mimo koalici, našla shodu na návrhu této vyhlášky a regulaci, která na jedné straně výrazným způsobem přispěje k tomu, aby se ozdravilo prostředí v Ostravě, aby herny zmizely ze sídlišť a na druhé straně, aby se našel nějaký kompromis i v podnikatelských aktivitách, které provozují podnikatelé tohoto podnikání. Vyjádřil potěšení nad předložením vyhlášky a uvedl, že vnímá i návrh klubu KSČM na přepracování. Dále sdělil, že je rád za to, že v koalici našli shodu na znění vyhlášky tak, jak je předloženo a požádal Zastupitelstvo, aby v co nejširším rozsahu toto usnesení podpořilo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že do diskuze se přihlásil Vážený pan místostarosta Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky RSDr. Boháč. Dále uvedl, že ještě registruje příspěvek do diskuze od občanů města.

Vážený pan RSDr. Jiří Boháč, místostarosta ostravského Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, uvedl, že zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, umožňuje, aby obecně závazná vyhláška jednotlivých měst regulovala i provozování videoterminálů a výherních automatů v kasínech. Sdělil, že na Zastupitelstvu schválili celoplošný zákaz, ale nějakým způsobem zapomněli zakázat provozování videoterminálů a ostatních výherních automatů v kasínech. Kasino patři do režimu Ministerstva financí, ale zákon jim umožňuje, aby byl do obecně závazné vyhlášky zapracován i zákaz těchto výherních automatů v kasinu Kartáč v Mariánských Horách.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) požádal Váženého pana místostarostu RSDr. Boháče, aby zopakoval svůj návrh.

Vážený pan RSDr. Jiří Boháč, místostarosta ostravského Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky řekl, že chtějí, aby zákaz videoterminálů a ostatních výherních automatů byl uplatněn v obecně závazné vyhlášce i na provozování kasina v Mariánských Horách, i když je kasino v režimu Ministerstva financí.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že je dále do diskuze přihlášen Vážený pan starosta Městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář a Vážený pan starosta Městského obvodu Stará Bělá RNDr. Mojmír Krejčíček a předal jim slovo.

Vážený pan starosta Městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář (hnutí ANO) sdělil, že Městský obvod Stará Bělá a Ostrava – Jih předkládají návrh na úpravu přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území Statutárního města Ostravy. Oba městské obvody žádají o vyřazení lokality Plzeňská 221/333, což je poslední řádek dané přílohy. Jedná se historicky o katastrální území Staré Bělé, nicméně v současnosti lokalita přirozeně spadá do katastrálního území Dubina u Ostravy místní části Bělský Les. Důvodem pro vyjádření nesouhlasu se zachováním hazardu ve výše uvedené lokalitě je již nyní vysoká koncentrace dětí a mladých rodin s dětmi, které se v blízkosti objektu přepravují do rekreační oblasti Bělského lesa. Poprosil členy Zastupitelstva města, aby si někdo z nich jejich návrh osvojil. Předem poděkoval za projednání, schválení a vyřazení dané lokality ze seznamu přílohy č. 1. Sdělil, že záležitost projednala Rada Městského obvodu Ostrava – Jih.

Vážený pan starosta ostravského Městského obvodu Stará Bělá RNDr. Mojmír Krejčíček (SNK Stará Bělá 2014) uvedl, že tento návrh vzešel ze včerejšího telefonátu se starostou Ostravy – Jihu. Sdělil, že Zastupitelstvo městského obvodu přijalo k návrhu vyhlášky usnesení, kde byla tato lokalita schválena. Sdělil, že během krátkého času, který měl, obvolal všechny členy Rady Městského obvodu Stará Bělá a všichni s tímto návrhem na vyloučení lokality Plzeňská souhlasí.

Vážený pan zastupitel Lukáš Král (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělil, že si osvojuje návrh Váženého pana starosty Bc. Bednáře a požádal, aby o něm hlasovali.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu vyjádřil své znepokojení a rozhořčení nad tím, jakým způsobem jejich obvody a rozhodování funguje. Uvedl, že primátor sdělil, že problematikou regulace hazardu se zabývají měsíce a 1. náměstek primátora Ing. Palyza dokonce uvedl, že léta. Statutární město Ostrava férově před prázdninami tohoto roku požádalo všechny městské obvody, aby se vyjádřili k návrhu vyhlášky. Požádalo je, aby se vyjádřili nikoliv ústy starostů, ale aby se vyjádřili prostřednictvím orgánů městských obvodů, ať už rozhodnutím Rady nebo Zastupitelstva. Je pro něj znepokojivé až skandální, pokud mu dnes řeknou, že v časovém presu včera obvolávali členy Rady městského obvodu. Tento přístup považuje za krajně nezodpovědný, zejména v tak důležitém tématu: jako je regulace hazardu. Sdělil, že se tím materiálem zabývají dlouhodobě. Jestliže 21 městských obvodů a některé z nich v květnu, některé v červnu dokázaly formou usnesení Zastupitelstva se jasně vyjádřit a formulovat své stanovisko, jak je možné, že oni dnes předstupují před Zastupitelstvo a na základě svého pocitu či telefonátu s kolegy z Rady: po nich žádají úpravu této vyhlášky. Starostům řekl, že podle jeho názoru se takto k závažným materiálům férově a seriózně nepřistupuje.

(Poznámka: Rozhořčení Váženého pana doktora Semeráka je samozřejmě zapotřebí chápat také ve smyslu již zjištěných metod, postupů a jednání Váženého ostravského Sboru starostů, kdy byly například takřka po 3/4 roku 2015 ignorovány poctivé snahy Váženého pana primátora Macury o zjištění názorů starostů na zdobrovolnění čipování zvířat ve městě. Tyto dokumenty se podařilo získat díky vstřícnosti Strany svobodných občanů a magistrátního odboru legislativního a právního. Část těchto dokumentů je zveřejněna zde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zrekapituloval pozměňující návrh Váženého pana JUDr. Babky na celoplošný zákaz videoloterijních terminálů a výherních přístrojů a návrh od místostarosty RSDr. Boháče z Mariánských Hor na zákaz hracích přístrojů v kasinech. Tento přístup ho překvapil, protože městský obvod Mariánské Hory a Hulváky je v kategorii 1 s celoplošným zákazem včetně zákazu kasín, takže neví, co chtějí regulovat. Dále zrekapituloval návrh starostů městského obvodu Ostrava – Jih a Stará Bělá na dodatečné zvýšení regulace tím, že se vyjme jedno další konkrétní místo, kde by hazard nebyl povolen. Připomněl, že se k materiálu přihlásili i další diskutující. Předal slovo Váženému panu Mxxxxxxxxxx, který konstatoval, že má trvalý pobyt nebo je vlastníkem nemovitosti na území města Ostravy, tudíž má právo na Zastupitelstvu vystoupit.

Vážený pan P. Mxxxxxx sdělil, že není občanem města Ostravy, ale je zplnomocněn a pověřen společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., která vlastní na území města Ostravy nemovitost a pokud by bylo potřeba, tak plnou moc má u sebe a rád ji doloží. Řekl: „Účastnil jsem se předchozích zasedání, kde na některých jsem se snažil i hovořit. Nechci zde omílat ta fakta a ty informace, které jsme předkládali Vám jako zastupitelům, ale nejen Vám, ale i v jednotlivých městských částech, protože regulace, tak jak spadlo z úst zastupitele za klub KSČM tzn. na absolutní nulu, vůbec neřeší negativní dopady loterií, o kterých bylo tady taky hovořeno. Já bych Vážený pane primátore, Vážení zastupitelé, si dovolil upozornit na jednu věc a možná jste to někteří zaznamenali. V posledních několika týdnech tři zahraniční společnosti zahájili arbitráž s Českou republikou nebo se chystají ke krokům, které tuto arbitráž zahájí, a to právě z důvodu nejasné legislativy v oblasti regulace loterií. Je to vůbec poprvé, co se vyskytl právní názor, že Ústavní soud České republiky se může mýlit, a to ten Ústavní soud na základě kterého dnes v mnoha městech dochází k regulaci loterií. Tento právní názor bude zkoumat právě mezinárodní arbitráž. Proces bude nějakou dobu trvat, a jak je Česká republika úspěšná v arbitrážích: to je všeobecně známo. Já bych si dovolil nadnést jeden návrh, jestli by nestálo za to z důvodu zamezení případným dalším škodám na zahraničních subjektech, které zde legálně podnikají, které zde obdržely dlouhodobá povolení a dneska jsou jim povolení odjímána na základě těchto vyhlášek, jestli by nestálo za to, tu dobu, od kdy by ta vyhláška měla platit, přizpůsobit například rozhodnutí arbitrážního soudu. Termíny tam jsou známé a dá se to celkem odvodit, kdy k tomu zhruba dojde. Myslím si, že ty případy nejsou pouze v České republice. Odsud je kousek do Polska a jen pro Vaši informaci v Polsku je dnes 12.000 žalob na to, že zákon, podobně jako český zákon, nebyl notifikován Evropskou radou a Evropskou unií. Dneska se shodou okolností očekává výnos Nejvyššího správního Polského soudu, který by měl buď potvrdit to, co už v první instanci potvrdil Polský soud tzn. že ano, tento zákon nebyl notifikován a tím pádem není vymahatelný. Případně to dementovat a říct, že to je pravda a ten zákon může platit. Toto jsou všechno věci, které si myslím, že by bylo fér, abyste je věděli dřív, než budete hlasovat. Děkuji Vám za pozornost.

(Poznámka: Jednotlivé pobočky polského Nejvyššího správního soudu nicméně zatím dávají spíše za pravdu regulátorům hazardu, což se opět potvrdilo v listopadu i prosinci 2015, kdy převážil právní výklad, že tzv. „nenotifikace“ je pouze opatření technické povahy a nemá vliv na platnost právní normy v národním státě člena Evropské unie, jelikož je zcela na daném státě, jak si bude loterie/hazard regulovat.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mxxxxxxxx za příspěvek.

Vážený pan Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., požádal, aby bylo učiněno právu za dost, tudíž aby byla předložena plná moc, která byla uvedena.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) požádal Váženého pana Mxxxxxxx, aby v průběhu jednání přinesl plnou moc pracovnicím organizačního oddělení magistrátu u vstupu. Dále uvedl, že jako další do diskuze se přihlásil Vážený pan Pxxx Vxxxx, který nesplňuje podmínku trvalého pobytu a ani není vlastníkem nemovitosti na území města Ostravy a proto musí o udělení slova Váženému panu Pxxx Vxxxx nechat hlasovat. Primátor dal hlasovat o udělení slova Váženému panu Pxxxxx Vxxxxxxx k materiálu č. 9. Hlasovalo 25 pro, 3 proti, 19 se zdrželo hlasování. Slovo nebylo uděleno.

(Poznámka: Zajisté je plným právem Váženého ZSMO neudělit slovo dle legislativních předpisů NEoprávněným občanům, nicméně přeci jen se nabízí otázka: Čeho se tak moc někteří zastupitelé bojí, že mají problém vyslechnout si názor oponentů? Jde vidět: Jakou má již jen samotná možnost občana promluvit na Váženém Zastupitelstvu velkou sílu a jak se toho někteří Vážené zastupitelé obávají. Lidé by tohoto svého práva měli plně a ve velkém měřítku využívat, aby se konečně dalo v Ostravě pohnout s věcmi k lepšímu, aby svoboda a prosperita nebyla už nikdy v tomto městě určená pouze pro vyvolenou kastu papalášů, kteří drží desítky let své funkce, nýbrž aby mohli svůj mírový/inteligentní boj o štěstí své a svých blízkých a všech občanů města vyhrát všichni slušní/aktivní občané.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že jako další do diskuze je přihlášen Vážený pan Vxxxxxxxx Vxxxxxxx, jenž má trvalý pobyt ve městě Ostrava a předal mu slovo.

Vážený pan Vxxxxxxx řekl: „Vážený pane primátore, Vážené dámy, Vážení pánové, já bych měl takovou technickou poznámku, protože tady zřejmě z neznalosti zákona k něčemu došlo. Já Vám přečtu usnesení z Mariánských Hor. Přečetl usnesení ve znění: „Schvaluje návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky zakazující provoz výherních hracích přístrojů na celém katastrálním území Mariánské Hory a Hulváky.“ Nic se tady neříká o živé hře, takže živá hra by měla být povolena. Myslím si, že k tomu došlo nedopatřením. Návrh pana místostarosty z Mariánských Hor je zbytečný, protože obec má právo hru zakázat i v kasinech. Mluvil jsem s paní starostkou a ta říkala, že opravdu došlo k velkému nedorozumění, že jim šlo jenom o hrací automaty, případně o video-loterijní, prostě o technická zařízení a že se to netýká živé hry. Kasino Kartáč v Mariánských Horách je jediné opravdové kasino s opravdovou živou hrou v pořádání karetních turnajů, rulety a pokeru. Takže bych chtěl požádat, zda by šel udělat nějaký pozměňující návrh. Zcela evidentně se to netýká živé hry. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Vxxxxxxxxxx za příspěvek.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu uvedl, že Vážený pan Vxxxxxxx citoval usnesení Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a dotázal se, zda došlo k chybě při přípravě tohoto materiálu tzn., že platí to, co řekl Vážený pan primátor, že primárně respektují názor městských obvodů, nebo zdali to usnesení bylo změněno, nebo jaký je opravdový stav. Pokud platí, že respektují názor městského obvodu, tak potom došlo opravdu k chybě, ale tu nevidí, protože Mariánské Hory tam nejsou uvedené.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že ho napadlo to stejné. Po komunikaci s odbornými pracovníky zjišťuje, že nejspíš došlo k chybě v promítnutí stanoviska Mariánských Hor do textu vyhlášky a na opravě této chyby se aktuálně intenzivně pracuje. Mariánské Hory si opravdu přály regulaci videoterminálů a ostatních výherních automatů, tzn. zachování de facto jednoho živého kasina, které tam na svém území mají, tzn. aby byli v režimu jako Moravská Ostrava a Přívoz, tzn. povolení živé hry v existujících kasinech. Dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů osvojit návrh, který podal ve svém příspěvku Vážený pan Mxxxxxx na odložení účinnosti vyhlášky až do doby rozhodnutí mezinárodní arbitráže. Dále zopakoval návrh Váženého JUDr. Babky, který za klub KSČM podal návrh na usnesení ve smyslu uložit Vážené Radě města přepracovat vyhlášku tak, aby obsahovala plošný zákaz výherních hracích přístrojů videoloterijních terminálů na území celého města. Dále sdělil, že starostové Městského obvodu Ostrava – Jih a Staré Bělé podali návrh, který znamená vyšší regulaci hazardu oproti původnímu stanovisku samosprávných orgánů těchto městských částí, kdy konkrétně navrhují vyřazení objektu Dakota ze seznamu povolených míst z přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu vysvětlil, že Vážený pan starosta Městského obvodu Staré Bělé jim řekl, že obvolal členy Vážené Rady, aby zjistil jejich stanovisko, nicméně člen Váženého Zastupitelstva Vážený pan Král si osvojil návrh Váženého pana starosty Bc. Bednáře. Dotázal se, zda pan starosta nejlidnatějšího a největšího městského obvodu prezentuje své stanovisko, jestli obvolal radní, svolal mimořádné jednání Rady, nebo co vlastně udělal. Dále se dotázal Váženého pana místostarosty RSDr. Boháče, jestli i on svůj návrh nějakým způsobem konzultoval.

Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář (hnutí ANO) odpověděl, že o tom jednala jejich Vážená Rada městského obvodu, která k tomu přijala usnesení. Dále uvedl, že jejich usnesení je pouze doporučením, protože objekt se nachází na katastrálním území Staré Bělé. Pokud by se podívali na mapu, tak by zjistili, že se jedná o nelogický úsek, protože všechno okolo je Dubina u Ostravy, samozřejmě vyjma Bělského lesa. Je toho názoru, že v této lokalitě by hazard být neměl. V pondělí si četl materiál a nikdy si do té doby neuvědomil, že Dakota nepatří Ostravě – Jihu.

Vážený pan starosta ostravského Městského obvodu Stará Bělá RNDr. Mojmír Krejčíček (SNK Stará Bělá 2014) uvedl, že celou záležitost projednal telefonicky, protože šlo o akci na poslední chvíli. Uvedl, že změnu obecně závazné vyhlášky projednávali dvakrát, a to na zasedání Váženého Zastupitelstva v červnu a potom na zasedání dalšího Váženého Zastupitelstva v září. V červnu k tomu nepřijali žádné usnesení, neboť se domnívali, že když se k návrhu vyhlášky nevyjádří, tak zachovají stávající status quo. Poté však byli upozornění na to, že pokud nepřijmou usnesení, tak tím pádem povolují hazard na celém území městského obvodu a nebudou moct zasahovat do případných územních rozhodnutí na výstavbu nějakých nových lokalit. Z tohoto důvodu projednali vyhlášku na zasedání Váženého Zastupitelstva v září s tím, že se rozhodli zachovat status quo, tzn. tři lokality, ve kterých se v současné době nachází hrací automaty případně videoloterijní terminály. Vedlo je k tomu i upozornění magistrátních pracovníků, aby nedělali rozhodnutí, které by mohlo vyvolat jakékoliv náznaky diskriminačního jednání, tudíž zachovali i lokalitu Dakota. Obvolal Vážené členy Rady města, aby se utvrdil o jejich názoru, který prezentovali na Váženém Zastupitelstvu městského obvodu. Lokalita Dakota se nachází v katastrálním území Stará Bělá v těsném území Ostravy – Jih, kde ve vzdálenosti cca 100 metrů se nachází další herna, která by byla zakázána, takže i z toho hlediska by zachování Dakoty mohlo být vykládáno jako diskriminační vůči herně, která je o těch 100 metrů dál, na území Ostrava – Jih.

(Poznámka: Ostrava si zde zadělala svou další vyhláškou na velmi pořádný právní problém.)

Vážený pan zastupitel Ing. Vít Macháček (KSČM) uvedl, že Vážený pan primátor sdělil, že se pracuje na přepracování obecně závazné vyhlášky, ale on si nevšiml, že by si některý ze zastupitelů vzal názor Váženého občana nebo Váženého pana místostarosty za svůj.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že v případě Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se jedná o chybu, za kterou se omlouvá a omluvil se i za pracovníky, kteří měli zpracování vyhlášky na starost. Co se týká záležitosti Ostrava – Jih, tak tu si vzal za svou člen Zastupitelstva Vážený pan Lukáš Král.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu uvedl, že je velice rád, že si starostové Staré Bělé a Ostravy – Jih vyjasnili, komu patří docela oblíbené výletní místo zvané Dakota. Starostovi řekl, že si velice dobře pamatuje, že jedním z bodů jeho volebního programu byla regulace hazardu a pokud 14.10. řekne, že se teprve 12.10. dostal k návrhu vyhlášky na regulaci hazardu, tak by byl velmi rád, kdyby toto sdělili občanům Ostravy – Jihu, že mají asi jiné věci na starosti, než se zabývat regulací hazardu. Dále mu řekl, že pro něho je toto opravdu velmi nezodpovědný přístup a nedokáže si představit mnoho jiných priorit na Ostravě – Jihu než je regulace hazardu.

Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) vysvětlil, že je členem Váženého Zastupitelstva i v Městském obvodu Ostrava – Jih. Sdělil, že hlasoval pro celoplošný zákaz na území Ostrava – Jih a proto podporuje návrh Váženého pana starosty Bc. Bednáře. Připomněl, že obvody, které navrhly jiné znění vyhlášky, co se týká časů, ty město upravilo a je toho názoru, že by mohli upravit vyhlášku i podle návrhu Váženého pana starosty Staré Bělé a Ostravy – Jih.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu se dotázal Váženého pana starosty Bednáře, zda usnesení Ostravy – Jih bylo zasláno na Statutární město Ostrava tak, aby s ním mohlo pracovat, a pokud ano, tak by chtěl vědět, kdy tak učinili.

Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář (hnutí ANO) sdělil, že usnesení nedoručili. Zdůraznil, že daný objekt se nenachází na katastrálním území Ostrava – Jih, takže oni ten objekt nemohli ani schvalovat. Dále sdělil, že materiál nemají ani měsíc, ani rok. Je toho názoru, že je lepší podat návrh teď než vůbec nebo nikdy.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu je toho názoru, že výzva nebo dotaz na stanovisko městských obvodů k vyhlášce šla cca ve druhém kvartále tohoto roku nebo dokonce v prvním. Sdělil, že věcně rozumí Dakotě, ale to že se teprve v pondělí dostal k návrhu vyhlášky ............

Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář (hnutí ANO) sdělil, že se dostal k seznamu navrhované vyhlášky.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu sdělil, že věcně s ním souhlasí, ale nerozumí jeho postoji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že se stále pracuje na opravě chyby, která nastala na straně Magistrátu města Ostravy. Nicméně tato skutečnost jim nebrání se vyjádřit k alternativnímu návrhu, se kterým přišel Vážený pan JUDr. Babka za klub KSČM, o kterém je možno hlasovat