Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Studie:Známky/obojky = Lepší než čipy!AUS

Perth, Austrálie, únor 2013, 8. ledna 2014

Australsko-americký vědecký tým1 složený z kolegů pana profesora Michaela Calvera2 (Murdochova Universita) zveřejnil v únoru 2013 v prestižním vědeckém čtvrtletníku „Animal Welfare3 studii4, která prokázala na příkladu koček bezpečnost a vhodnost označování domácích zvířat formou obojků s identifikačními známkami. Její autoři upozornili na značné výhody tohoto typu označení oproti využívání implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat - tzv. čipování.

Vědci zpracovali data, která získali od veterinářů, soukromých chovatelů zvířat i zástupců organizací na ochranou přírody. Výsledky jednoznačně potvrdily: různé typy přívěšků - jakými jsou např. psí známky - zvyšují návratnost ztracených domácích mazlíčků k původním chovatelům a samotné obojky navíc zvířata nijak neohrožují, spíše jim mohou výrazně pomoci.
Profesor Calver také výslovně pro sdělovací prostředky uvedl, že:

Identifikační známky připevněné k obojku jsou levné a lze díky nim velice jednoduše zajistit reunifikaci ztracených domácích mazlíčků s jejich majiteli.

Jestliže někdo najde ztracenou kočku, tak prostě zavolá na telefonní číslo uvedené na známce zavěšené na jejím obojku, místo toho, aby si přidělával zbytečné problémy s tím, že to zvíře nejprve dopraví na speciálně vybavené pracoviště, kde mohou odborníci až posléze přečíst číslo mikročipu.5

Uvedené zkušenosti z praxe také potvrzují výsledky studie profesorky Lindy K. LordovéOhijské státní university („Ohio State University“), která řadí čipování k těm vůbec nejméně vhodným metodám pro „reunifikaci“ zaběhnutého domácího mazlíčka se svým držitelem.

Výzkum profesora Calvera a jeho týmu je k dispozici ke stažení po provedení registrace zde: http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw/2013/00000022/00000001/art00011


***

DODATEK K SITUACI V ČESKÉ REPUBLICE: Zdejší právní praxe pro oblast domácích zvířat (např. psi, kočky, holubi atd.), která necestují za hranice ČR - ani nejsou využívána k obchodním účelům - posléze považuje za zvíře patřící svému držiteli (neopuštěné zvíře) především takového živočicha, který je označen známkou („pet tag“) na viditelném místě - většinou na obojku. Tento fakt dokládají tisícovky obecně závazných vyhlášek měst a obcí České republiky o výběru poplatků z držby psů. Vycházejí mj. předpisy hlavně ze Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění a Zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. taktéž v aktuálním znění. Jestliže právo formou podzákonné normy (vyhlášky) uznává - dokonce vyžaduje i sankcionuje6 - jeden z právoplatných způsobů označení domácích mazlíčků formou klasické psí známky7 (stačí se na to zeptat většiny starostů) a tyto identifikační štítky vydává dokonce místní samospráva držitelům psů jako trojrozměrný doklad o zaplacení poplatku, o uznání práva držby i o provedené registraci psa na území města/obce, pak je opět zcela zřejmé, že také dle zásady „Opinio juris sive necessitatis8 slouží psí známka v rámci systému právoplatné metody označení/identifikace psa a jeho držitele. Reálné zkušenosti nám ke všemu ukazují: Obce vynucující povinné čipování (nebo i tetování) ještě navíc chtějí, aby se chovatelé psů podrobili také nošení známky9, čímž dochází ke dvojímu označení i faktickému vícečetnému zdanění (nabytí psa = příjem, z toho plyne poplatek za psa + poplatek za očipování + související poplatky; poplatek zde může být vnímán jako forma daně) stejného živočicha v soukromém vlastnictví. Podobné vícečetné vynucování zdaňování lze pokládat dle českého Nejvyššího správního soudu za nezákonné.10 Ústavní soud již v minulosti judikoval, že obec/město nesmí vybírat od občanů žádné poplatky, které nejsou taxativně vymezeny11 v zákoně o místních poplatcích (Listina hovoří obecněji - o jakémkoliv zákoně) a jen v takovém rozsahu, který tento zákon umožňuje. Zákon definující přesně - taxativně - výši tzv. „čipovacího poplatku“ (viz např. zastropovaný poplatek ze psů) v ČR neexistuje a občané jsou tedy nezákonně nuceni pouhými vyhláškami k povinnému utrácení citelných/neohraničených sum za systém trvalého označování svých domácích zvířat. Tento fakt byl mj. jedním z mnoha dalších důvodů nutné novelizace slovenské obdoby českého zákona na ochranu zvířat proti týrání, když zde některé osoby požadovaly za implantaci mikročipu a zápis do databází chovatelských údajů stále větší a větší finanční odměny, které vystrašení občané pod hrozbou likvidačních pokut za neočipování platili. Takové zneužití zákona bylo opravdu dech beroucí. Podobně viz protesty farmářů na Novém Zélandu, kteří si vymínili změnu zákona a osvobodili své psy od povinného čipování. Viz také situace v Kalifornii, kde guvernér vetoval zákon o povinném čipování domácích zvířat; v Texasu, kde lidé svými protesty zmírnili čipovací vyhlášku. V Polsku pravidelně justice ruší neústavní znění místních vyhlášek o povinné implantaci mikročipů a sběru osobních dat chovatelů. Viz také soudní spory v Británii aj.

Dále je třeba vnímat rozdíl mezi globálně i v ČR uznávanou definicí kategorie tzv.trvalého označení, kam bývá zpravidla řazeno tetování/čipování včetně dalších modernějších metod (v případě hospodářských zvířat jde třeba o starší používané trvalé označení formou výžehu, vrubování apod.) a „označením“ jako takovým, pod které spadají všechny známé způsoby označení zvířat mj. klasická psí známka. Jak jsme již uvedli: Ta slouží jako doklad o zaplacení poplatku obci i jako identifikátor psa pro účel dohledání jeho držitele - viz tisíce případů navrácených psů ke svým chovatelům každý rok v rámci celé ČR. Psí známky používají s úspěchem chovatelé, příslušníci městské policie i ozbrojených sil a pověřené úřední osoby v Evropě po stovky let a v rámi ostatního světa už podobné systémy fungují dokonce celá tisíciletí12 jako vhodný identifikátor zvířat a důkaz o zaplacení poplatků/daní, kvalitě chovu atd.. Tedy shrnuto: Za označenídomácího mazlíčka považuje právní praxe nejen v ČR klasickou známku, tetování, čipování nebo jiné způsoby (adresář, přívěsek, obojky aj.) a za „trvalé označení“ zvířete (podmnožina všech známých forem označení) zpravidla pouze tetování nebo čipování (ale také nové moderní metody). Viz především kategorizace Světové organizace pro ochranu zvířat (“World Society for the Protection of Animals- WSPA), která vysoce hodnotí právě psí známky a řadí je k „částečně trvalým“ („semi permanent“) metodám označení a nikoliv např. k „dočasným“ („temporary“). V této souvislosti a díky výše citovanému par. 13b zákona č. 246/1992 Sb. lze pak dokonce pohlížet na všechny psy označené známkou jako na zvířata už „částečně trvale označená“.

Nový Občanský zákoník výše uvedenou praxi od 1. 1. 2014 potvrzuje a dále rozšiřuje.13 Podle něj je zvíře považováno za označené nejen skrze tzv. trvalé formy označení - mikročip či tetování - ale také ostatními vhodnými způsoby označení, kam logicky patří i psí známky aj. možnosti.

Důvodová zpráva předkladatele nového Občanského zákoníku hovoří takto:

Jednak jde také o zvířata označená takovým způsobem (např. tetováním, čipem, kroužkem APOD.), že LZE VLASTNÍKA ZJISTIT; v těchto případech si vlastník vlastnické právo podrží. /.../ Ze zřejmých důvodů se i pro tyto případy navrhuje stanovit speciální pravidlo, je-li zkrocené zvíře OZNAČENO TAK, ŽE LZE PODLE OZNAČENÍ ZJISTIT JEHO VLASTNÍKA.“14

Nový občanský zákoník zmiňuje právoplatné možnosti označení zvířete v § 1046, § 1047 a § 1056:

§ 1046 /.../ (2) Zajaté zvíře se stane zvířetem bez pána, jakmile získá svobodu a jeho vlastník je bez prodlení a soustavně nestíhá nebo nehledá ve snaze je znovu zajmout. Takové zvíře se však zvířetem bez pána nestane, je-li OZNAČENO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE LZE JEHO VLASTNÍKA ZJISTIT. § 1047. (1) Zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá a které se ani samo k vlastníkovi v přiměřené době nevrátí, ač mu v tom nikdo nebrání, se stává zvířetem bez pána a smí si je přivlastnit na soukromém pozemku jeho vlastník, na veřejném statku pak kdokoli. Platí, že přiměřenou dobou pro návrat zvířete k vlastníkovi je doba šesti týdnů. (2) Odstavec 1 se nepoužije, je-li ZVÍŘE OZNAČENO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE LZE JEHO VLASTNÍKA ZJISTIT. /.../ „§ 1056. (1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když LZE VLASTNÍKA ZŘEJMĚ POZNAT ZE ZNAMENÍ NA VĚCI, NEBO Z JINÝCH OKOLNOSTÍ.15

Absence přesné zákonné definice označování domácích zvířat (psi, kočky atd.) pak samozřejmě také dává prostor pro uplatnění „argumentum a silentio legis” - jestliže určitá skutečnost není právem upravena, pak pro subjekty práva platí základní právní a dokonce ústavní zásada16, že co není zákonem zakázáno, je povoleno, a naopak PRO STÁTNÍ ORGÁNY PLATÍ, ŽE NEMAJÍ V DANÉ VĚCI PRAVOMOC.

Ani Evropská unie nepožaduje povinné čipování17 nebo obecně trvalé označení domácích zvířat (psi kočky, fretky) v případě, když necestují přes hranice členského státu unie, nebo nejsou využívána k obchodní činnosti. Jde o většinu domácích zvířat. Označování psí známkou je v takové situaci naprosto v souladu s evropským právem.

Závěrem: Povinné vnucování lidem nejrůznějších produktů/služeb (viz povinné čipování), které občané nechtějí, nepotřebují a navíc jim mohou způsobit vážnou újmu a to vše formou tzv. „legislativního násilí“ (zákony a vyhlášky) pod hrozbou likvidačních pokut, tak takové jednání je v naší západní civilizaci naprosto nepřístojné. Uvedený nátlak a zvýhodňování pouze jisté metody označování, určitého typu a druhu výrobků na úkor daňového poplatníka a jiných tržních nabídek (tetování, laser, nesnímatelné obojky, DNA označení, ale také výrobců/distributorů klasických psích známek, přívěšků, adresářů aj.) by nemělo být mimo svobodnou soutěž různých technologií, produktů a služeb vůbec dovoleno. Přirozeným právem/Ústavou/Listinou chráněná svoboda volby i života lidských bytostí musí zůstat zachována. Tam, kde došly argumenty k prodeji jistého typu zboží a služeb, již nesmí nikdy nastoupit povinnost a donucování ke koupi pod hrozbami likvidačních pokut. Občané s alespoň zbytky počestnosti/rozumu/svéprávnosti/citu i svobody se zasadí o to, aby výše uvedený „povinně čipovací zlořád“ už nikdy nemohl být aplikován na český ústavní pořádek.

Zdroj: http://www.ufaw.org.uk/documents/CALVER.pdf; http://phys.org/news/2014-01-cat-collars-big-benefits.html; http://media.murdoch.edu.au/cat-collars-provide-big-benefits-for-low-risk+; http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144; http://eagri.cz/public/web/file/66068/_302_05Svojsin.pdf; http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056754.html; http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056776.html; http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-Mze_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-136-zivocisnekomodity.html; http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-Mze_uplna-zneni_zakon-1992-246-viceoblasti.html;  http://eagri.cz/public/web/ws_content?contentKind=image&section=1&id=136-204g.pcx; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:39:32003R0998:CS:PDF; http://media.murdoch.edu.au/cat-collars-provide-big-benefits-for-low-risk+; http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=38937&nr=565~2F1990~20Sb.&ft=pdf; http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=49296&nr=128~2F2000~20Sb.&ft=pdf; http://profiles.murdoch.edu.au/myprofile/michael-calver/; http://researchrepository.murdoch.edu.au/13553/; http://www.icam-coalition.org/downloads/Identification%20methods%20for%20dogs%20and%20cats.pdf; http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw/2013/00000022/00000001/art00011; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11548516;  http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/guverneri-vetovali-povinne-cipovani-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/protesty-zmirnily-cipovaci-vyhlasku-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/veda-cipovani-jen-doplnkova-metoda-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/n-zeland-osvobodil-cast-zvirat-od-cipovani-nz.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/parlament-uzakonil-dobrovolne-cipovani-sk.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/polsko-justice-media-lid-versus-cipovani-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/de-jure-cip-neprokazuje-vlastnictvi-psa-gb.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/kvs-2-1-2013.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/evropska-komise-necestujete-necipujete-sk.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tragicke_pripady_psi.pdf; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/;  http://www.nssoud.cz/main2col.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=25027&menu=266; http://www.oneperth.com.au/category/perth-news/; http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=12822;  http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71122

 

__________________________

1 Dr. Graham J. Adams, BSc. GradDipEd. PhD. - School of Biological Sciences and Biotechnology, Murdoch University, Murdoch, Western Australia 6150, Australia; emeritní profesor William T Clark, PhD. BVMS. FRCVS. - School of Veterinary Studies, Murdoch University, Murdoch, Western Australia 6150, Australia; profesor Kenneth Pollock, Ph.D. MS. BSc. - School of Biological Sciences and Biotechnology, Murdoch University, Murdoch, Western Australia 6150, Australia a Department of Biology, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695-7617, USA

2 Profesor Michael Calver, BSc. (Hons) PhD. DipEd. - School of Biological Sciences and Biotechnology, Murdoch University, Murdoch, Western Australia 6150, Australia

3 „Animal Welfare is a quarterly peer-reviewed scientific journal covering studies on the welfare of animals, whether kept (e.g. on farms, in laboratories, zoos and as companions) or in the wild. Its scope includes animal welfare science, animal cognition, ethology, behavioral ecology, evolution of behaviour, sociobiology, behavioural physiology, population biology, neurophysiology. It was established in 1992 and is published by the Universities Federation for Animal Welfare.“, cit. dle http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Welfare_(journal)

4 „ASSESSING THE SAFETY OF COLLARS USED TO ATTACH PREDATION DETERRENT DEVICES AND ID TAGS TO PET CATS“, IN: ANIMAL WELFARE, Volume 22, Number 1, February 2013, pp. 95-105(11)

6 Viz vyhlášky uvalující sankce za nenošení známky na viditelném místě.

7 Viz také případ tzv. „běžců“ (např. pštros) dle vyhlášky č. 136/2004 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví podrobnosti označování hospodářských zvířat a jejich evidence mj. způsoby také přímo taxativně formou známky a s tím souvisejících pravidel evidence zvířete - http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2004-136-zivocisnekomodity.html; http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056776.html; http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056754.html; http://eagri.cz/public/web/ws_content?contentKind=image&section=1&id=136-204g.pcx

8 Chovatelé označují své psy známkou, jelikož jim takovou povinnost ukládá vyhláška nebo jiná související zvyková norma, která není v rozporu se zákonem.

9 Podle marketingového výkladu jde prý nyní o tzv. „pojistku“ pro případ nefunkčnosti čipovacího systému. Dohledání majitele psa podle známky je totiž v terénu daleko rychlejší a jednodušší. Zástupci „čipovací lobby“ to ovšem odmítají veřejně přiznat a tak vymýšlejí různé PR zdůvodnění, proč je nutné mít vícečetné označení zvířat. Otázkou je, kolik budou lidé a hlavně zvířata ve svých tělech ještě takových „pojistek“ ochotni snášet. Někteří „šílenci“ nechávají své psy pod vlivem různých reklamních kampaní tetovat, zároveň čipovat, označují je DNA značkami, obojky s přívěsky a to vše kumulují tzv. „v jednom zvířeti“.

10 Český Nejvyšší správní soud již přitom rozhodl, že vynucování dvojího i vícečetného zdanění stejného příjmu je zakázané. Viz: „Rozhodnutí č: 1221. Daňové řízení: zákaz dvojího zdanění. I. Obsahem správy daně je právo činit jen ta opatření, která jsou potřebná ke správnému a úplnému stanovení daňové povinnosti, nikoliv zajistit si platbu daně z téže částky dvakrát. II. Princip zákazu dvojího zdanění je nutno respektovat nejen v případě, kdy platná právní úprava umožňuje zdanit jeden a tentýž příjem u dvou daňových subjektů, ale i v případě, kdy se jedná o dvojí zdanění jednoho a téhož příjmu u jednoho a téhož daňového subjektu. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.04.2007, čj. 9 Afs 16/2007 – 87).“, cit. dle http://www.nssoud.cz/main2col.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=25027&menu=266

11 „Přímo z ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny vyplývá, že daň a poplatky lze ukládat jen na základě zákona, tzn. že obce svými obecně závaznými vyhláškami mohou zavést jen takové místní poplatky, které jsou taxativně vymezeny zákonem o místních poplatcích a v jen takovém rozsahu, který tento zákon umožňuje.“, cit. dle http://eagri.cz/public/web/file/66068/_302_05Svojsin.pdf

12 „The evidence shows that livestock farmers, owners, and those in charge of animal production and health were concerned with traceability from a very early stage. With regard to live animals, individual identification by means of body markings has been practised for over 3,800 years (Code of Hammurabi).“, cit. dle http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11548516

13 „Současná právní nauka vychází z teze, že veřejné a soukromé právo v moderní společnosti nejsou dva různé světy, v nichž by platila zcela a principiálně odlišná pravidla, nýbrž dvě sféry jednoho ve své podstatě jednotného a uceleného právního řádu. Vztah soukromého a veřejného práva chápe jako vztah obecného a zvláštního práva. Jinak řečeno, soukromé právo upravuje práva a povinnosti subjektů práv bez ohledu na jejich specifickou povahu z hlediska jejich role při výkonu veřejné moci (v tomto smyslu má v právu soukromém stát stejné postavení jako kterákoli jiná právnická či fyzická osoba); oproti tomu veřejnoprávní je taková podmnožina množiny všech právních vztahů, která je charakterizována tím, že v daném právním vztahu je alespoň jeden z jeho subjektů vykonavatelem veřejné moci. Teorie veřejného práva jako zvláštního práva k „obecnému“ právu soukromému pak je v praxi užitečná tím, že umožňuje subsidiárně použít i ve veřejném právu normy práva soukromého tam, kde veřejnoprávní úprava chybí či je kusá a kde nelze dospět k rozumnému závěru, že absence či kusost úpravy má svůj samostatný smysl a účel.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_rozlišování_veřejného_a_soukromého_práva

16 „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“, cit. dle čl. 2, odst. 4 Ústavy ČR - http://cs.wikisource.org/wiki/Ústava_České_republiky