Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Polsko: Justice-média-lid versus čipování!PL

Bochnia, Bolesławiec (Slezská Boleslav), Bytom, Gdaňsk, Hlohov (Głogów), Hlubčice (Głubczyce), Jaworzno, Kališ (Kalisz), Kolonowskie, Krotoszyn, Lodž, Lublin, Myszków, Olava (Oława), Olštýn (Olsztyn), Opolí (Opole), Piotrków Trybunalski, Poznaň, Prudník, Radom, Řešov (Rzeszów), Siedlce, Sieradz, Suwałki, Svídnice (Świdnica), Štětín (Szczecin), Tarnov (Tarnów), Tczew, Trojměstí (Trójmiasto), Varšava (Warszawa), Vratislav, Włodawa, Wodzisław Śląski, Wojtyszki, Zakopane, Zgierz, Żnin, Polská republika, 2006 - 2013, 7. prosince 2013 (Rd a kol.)

Polské tištěné a on-line sdělovací prostředky pravidelně informují širokou veřejnost již řadu let o mnoha problémech/rizicích čipování. Pro většinu korektních polských publicistů neexistuje něco takového jako „super/ideální/bezchybné/neuvěřitelně-výhodné/vynucování“ implantace cizích elektronických těles do živých těl domácích zvířat (psi, kočky aj.). Spravedlivě tak vyrovnávají spolu se správními soudy1, představiteli vyšších územně samosprávných celků (vojvodství)2, ombudsmanem, částí příslušníků policejních sborů, odborníků, vědců a díky rozumným zastupitelům napříč politickým spektrem tlak dobře zaplacené „čipovací lobby“3, která chce pomocí „čipovací legislativy“ vysávat peníze z kapes daňových poplatníků, zbytečně trápit domácí mazlíčky a vlamovat se občanům do soukromí, ukrajovat jim jejich pracně vydobyté ústavní svobody bez respektu k přirozenému právu.

Níže se můžete seznámit s komentovaným výběrem některých velmi signifikantních článků a zjištění z polského mediálního, právního a politického prostředí, které by mohly inspirovat také české novináře a vůbec každého občana k tomu, aby pokládali v souvislosti s čipovacím útlakem lidí i zvířat zodpovědným politikům/odborníkům/správním i ústavním soudcům otázky tzv. na tělo, mimo „PR“ cílů/požadavků zástupců „PRO-čipovacích zájmových skupin“.

Nejprve uveďme, že společenství webu Necipujtenas.cz zveřejnilo se vztahem k Polsku/České republice a mnoha zdejším městům např. tyto texty:

Z nově zjištěných zpráv a informací:

 • Radní města Siedlce (cca 77.000 obyvatel) prosadili v březnu 20134 formou vyhlášky další zpřísnění podmínek chovu domácích zvířat včetně povinného čipování a to v rámci mantinelů stanovených již jiným místním předpisem5 z roku 2008. Občané se však proti takovému násilnému kroku postavili: Jejich podněty vyslyšel na základě dřívějších rozhodnutí svých kolegů, správních soudů i ombudsmana6, vojvoda Jacek Kozłowski (Občanská platforma - „Platforma Obywatelska” - PO). Ten měl jako dozorující orgán v kompetenci rozporování legislativních předpisů místní samosprávy. Na konci dubna 2013 dotyčnou čipovací vyhlášku zrušil7. Ve svém zdůvodnění uvedl fakta, která lze použít pro podobné případy legislativy8vynucování čipování v České republice (např. správní nebo Ústavní soud):

  1.  Rada města hrubým způsobem opakovaně porušila zákony o ochraně zvířat a osobních údajů. PŘEDNĚ SI SAMA ŠPATNĚ „DEFINOVALA OPUŠTĚNÉHO PSA” JAKO ZVÍŘE, KTERÉ NENÍ NIJAK OZNAČENO. VYHLÁŠKA O POVINNÉM ČIPOVÁNÍ SE PODLE VOJVODY NESMÍ VZTAHOVAT PLOŠNĚ NA VŠECHNY PSY, KTEŘÍ ŽIJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA, ALE POUZE NA ZVÍŘATA BEZ PÁNA A BEZ DOMOVA. To, o jaké zvíře se jedná, musí být teprve předmětem zjišťování.9

  2. Vedení města Siedlce nařídilo povinné čipování nad rámec zákona včetně pověřování soukromých subjektů k odchytu a čipování zvířat.10

V této souvislosti je také často citováno stanovisko náměstka okresního veterinárníko lékaře z města Zgierz pana Tomasze Czeszczyszyna (leden 2013):

Nicméně co se týče zmiňované (plošné čipovací, pozn. autora) povinnosti, tak ta nebude v dohledné době zavedena (na celém území Polska, pozn. autora), jelikož by byla v rozporu s Ústavou právě proto, že podle rozsudku soudu není možné nařizovat označování zvířete tímto způsobem.11

 • Vetopedia.pl - tradiční polský zdroj (více než 10 let existence) seriozních/popularizačních informací pro zvěrolékaře i širokou veřejnost na svých webových stránkách roku 2013 zdůrazňoval, že povinné čipování nelze vynucovat vyhláškami jednotlivých měst a obcí. Něco takového je v Polsku nelegální včetně porušení Ústavy. Novela zákona o ochraně zvířat z roku 2012 pouze obcím umožnila zavést dobrovolné formy čipování domácích mazlíčků. Vetopedia taktéž ve svém dalším článku velmi korektně upozorňuje na praktická rizika celého systému čipování.

Bartłomiej Michałek - tiskový mluvčí Kujavsko-pomořského vojvodství - vysvětlil, že:

1. Městská vyhláška o povinném čipování psů a s tím související nucení chovatelů k různým typům plateb nevychází z platné právní úpravy.

2. Povinné čipování se může vztahovat pouze na zvířata bez domova a nikoliv na psy, kteří již mají svého chovatele.14

Małgorzata Drzewiecka z Úřadu města Żnin („Wydział Mienia, Rolnictwa i Środowiska“):

1. Znění naší vyhlášky opravíme tak, aby odpovídala zákonu.

2. Město bude muset upustit od svého záměru zatížit naše občany čipovacím břemenem.15

 • Zastupitelé z města Kolonowskie (zhruba 3.400 obyvatel) schválili v únoru 201016 vyhlášku, která mj. body zaváděla povinné čipování psů. S tímto krokem nesouhlasil dozorující orgán: vojvoda Ryszard Jan Wilczyński (Opolské vojvodství) z politické strany Občanská platforma („Platforma Obywatelska“ - PO), jenž vynucování implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat v březnu téhož roku zamítl17.

Opolský vojvoda například zastupitelům vytýkal, že:

právě „zavedení plošné čipovací povinnosti způsobí v souvislosti s implantací mikročipu zatížení chovatele psa novými náklady a v realitě to fakticky znamená novou občanskou daň.“ Vojvoda „také potvrdil, že rada města vyžadovala v rozporu s čl. 51 polské Ústavy18 povinnost trvalého označování zvířat a hlášení osobních údajů majitelů psů včetně jejich aktualizace /.../.“19

Městský úřad se rozhodl s vojvodou soudit. Dvakrát však svou při prohrál. Konečný verdikt vyřkl polský Nejvyšší správní soud („Naczelny Sąd Administracyjny”) ve Varšavě v prosinci 201020. Od té doby ztratilo vedení města na další vynucování čipování chuť21. Až v listopadu 2012 přišlo s novým „čipovacím pokusem“, ale tentokráte - již poučeno - na dobrovolné bázi včetně slev z poplatků ze psů.22

 • Radní z polského města Bochnia (cca 30.300 obyvatel) chtěli roku 2012 naložit na bedra svých občanů břemeno povinného čipování psů. Po pečlivém prostudování právní situace ovšem museli v létě od svého záměru upustit. Uvědomili si: V případném právním sporu by jim jejich „čipovací vyhlášku” zrušily rozsudky polských správních soudů z důvodů rozporů s Ústavou a dalšími zákony. Místní zastupitelé včetně městské policie pochopili, že nejlepší cestou k odstranění některých nešvarů v soužití mezi chovateli zvířat a ostatními obyvateli města bude prevence/vhodná motivace.23 Bochnia zatim (prosinec 2013) povinnou implantaci cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat nezavedla.24

Místopředseda sboru místních zastupitelů Maciej Fischer (Občanská platforma - „Platforma Obywatelska“ - PO) - hlavní zastánce povinného čipování - také obdržel v září 2012 od starosty města pana Stefana Kolawińského (bez politické příslušnosti na kandidátce uskupení „Bochniacy dla Bochni“) písemné vyjádření, proč nelze implantace mikročipů do živých těl zvířat uskutečnit:

Břemeno povinného čipování a další s ním související povinnosti „nesmí být v rozporu s jinými zákony. Čipovací povinnost je totiž nerozlučně spojena s povinností majitelů zvířat poskytovat své osobní údaje. Zavedení takové povinnosti by muselo vyplývat ze zákona a být v souladu s článkem č. 51 polské Ústavy. Platný legislativní rámec nám něco takového neumožňuje ani s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně zvířat ani zákon o udržování čistoty a pořádku v městech/obcích. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je označování psů elektronickými mikroprocesory s údaji o majitelích zvířat možné pouze na základě souhlasu dotčené osoby.25

Velitel městské policie pan Krzysztof Tomasik (září 2012):

Problém (s povinným čipováním, pozn. autora) spočívá především v přizpůsobení platné legislativy, jelikož v mnoha jiných polských městech již Nejvyšší správní soud rozhodl o neústavnosti povinného čipování.“

Vzhledem k výše uvedeným faktům by bylo záhodno začít uvažovat o vhodném řešení, kterým je propagace dobrovolného čipování psů. Takové řešení by nebylo vnímáno chovateli zvířat jako pouhý akt represe /.../.26

 • Varšava (Warszawa, zhruba 1.711.324 obyvatel) - rok 2011 (2007) a 2013: Vážné selhání systému čipování domácích zvířat. Městské policii se nedaří dohledávat podle implantovaných mikročipů27 majitele čtyřnohých domácích mazlíčků. Dlouholetá a nákladná kampaň zaměřená na čipování všech psů žijících ve městě se také minula účinkem, jelikož bylo při kontrolách prokázáno, že z odchycených volně pobíhajících toulavých a nalezených zvířat mělo elektronický implantát pouze asi každé páté28. Chování některých varšavských strážníků navíc neprobíhalo ve všech případech podle hesla „pomáhat - chránit“, ale z hlediska např. očipovaných psů a jejich chovatelů spíše „zjistit a zkasírovat. Není se co divit, že o čipování neměli lidé zájem ani když bylo zdarma.

Navíc Wojciech Rafał Wiewiórowski - polský Generální inspektor ochrany osobních údajů („Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych“ - GIODO) se sídlem ve Varšavě - varoval na přelomu září/října 2013 v obsáhlém rozhovoru pro zpravodajský web Wyborcza.pl před reálnými a vážnými riziky zneužívání osobních dat, které hrozí každému člověku ze strany státního i privátního sektoru mj. skrze technologii RFID a s ní spojenými mikročipy, chytrými mobilními aplikacemi atd. Použil dokonce v této souvislosti slovo „Matrix“. Obrovský modernizační skok a z něj plynoucí zásah do našich soukromých i veřejných životů podle generálního inspektora většinu lidí nemile překvapí a mnohé z občanů bude také důsledně diskriminovat.

 • Město Radom (zhruba 220.000 obyvatel) pro jistotu raději zrušilo v prosinci 2012 z obav před žalobami svou vyhlášku z předchozího roku 201129, která mj. témata řešila i povinné čipování, jelikož si zdejší zastupitelé uvědomili, že vynucováním systému implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat porušují polskou Ústavu. Městská policie také upustila ještě v průběhu platnosti místní „čipovací vyhlášky“ od udělování pokut za chybějící trvalé označení psů mikročipem. Objevily se navíc případy, kdy údaje o chovateli očipovaného zvířete nekorespondovaly se skutečným stavem v elektronické databázi města a došlo tak k faktickému podlomení funkčnosti celého informačního systému. Strach z postihu/kontrol za neočipování zvířete ke všemu způsobil to, že mnozí lidé raději svá zvířata vypustili do přírody. Část z nich se dostala do městského útulku, který byl díky tomu přeplněn. Přesně před takovým vývojem situace varoval radomský zastupitel a odpůrce povinného čipování pan Marek Szary (Právo a spravedlnost - „Prawo i Sprawiedliwość“ - PiS), když vysvětloval, že totiž právě nucení lidí k implantacím mikročipů celou situaci v otázce psů na území města ještě zhorší. Čipování tak od té doby zdejší radní propagují za peníze daňových poplatníků v rámci podpory dobrovolné volby chovatele zvířete a to pomocí osvětových kampaní, rozdávání městem ne vždy hospodárně nakoupených implantátů apod. akcí.30

 • Město Tczew (zhruba 60.700 obyvatel) zavedlo povinné čipování již roku 2007 novelou své vyhlášky o zachování čistoty/pořádku. Implantace mikročipů jsou tam vynucovány dodnes31 (2013). Zdejší radní otevřeně ignorovali rozsudky správních soudů, které již v podobných případech nařízení místních samospráv o povinném čipování zneplatnily a jednoznačně také upozornily na rozpor povinného čipování s polskou Ústavou. Vedení města přesto dále posílalo na své občany tzv. „čipovací komanda“32. V hledáčku měla především chovatele a jejich psy v soukromých rodinných domech. 

 • Město Řešov (Rzeszów, cca 183.000 obyvatel) zamítlo33 na počátku roku 2013 všechny pokusy lobbistů o prosazení povinného čipování včetně zavedení poplatků ze psů. Dané „anti-čipovací opatření“ tehdy podpořily bez námitek také místní veterinární orgány.34 Zdejší zastupitelé však zároveň schválili investici přes 500.000 zlotých (více než 3 miliony korun) do programu prevence/resocializace opuštěných zvířat. Zodpovědným primátorem města byl v té době pan Tadeusz Ferenc (Svaz demokratické levice - „Sojusz Lewicy Demokratycznej“ - SLD).

Maciej Chłodnicki - ředitel Tiskového odboru Primátora města - zamítnutí povinného čipování psů komentoval slovy:

Není mi známo, že by čipování vyřešilo jakékoliv problémy.“35

Šéfka Řešovského spolku na ochranu zvířat („Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt) a ředitelka místního útulku „Kundelek“ paní Halina Derwiszová - aktivní zastánkyně povinných implantací cizích elektronických předmětů do živých těl - nakonec polským novinářům sdělila, že stejně:

Čipování opravdu „problémy opuštěných zvířat nevyřeší, nicméně údaje z jiných měst potvrzují, že díky čipování klesl počet opuštěných zvířat v průměru (pouze, pozn. autora) o 25 procent.36

Útulek by měl sloužit jen pro opuštěná zvířata. Měli bychom začít pracovat nad legislativou o ochraně zvířat, která přesně definuje opuštěné zvíře. Je to domácí nebo hospodářské zvíře, které uteklo, zatoulalo se, nebo bylo chovatelem opuštěno a nelze zjistit jeho majitele.37 (Ne zcela zřetelná formulace zákona totiž umožňuje díky často mylnému výkladu pokusy o povinné čipování i těch zvířat, která jsou již označena, mají chovatele a nikam neutekla, ani nebyla opuštěna - viz neblahá situace v ČR, pozn. autora.)
(Dotaz reportéra, pozn. autora) „
Máte u Vás mnoho zvířat, které se k Vám dostanou a pak o ně musíte dlouhé roky pečovat? - Halina Derwiszová: „Je jich velmi hodně. Psy (včetně těch očipovaných, pozn. autora) nad 5 let věku se podaří umístit k novému chovateli pouze ve výjimečných případech. Takové zvíře již zpravidla dožije u nás v útulku.38 (Povinné čipování samozřejmě nedokáže majitele psa donutit, aby si své zvíře „povinně“ vzal zpět a „láskyplně“ se o něj znovu postaral, když navíc původní chovatel po své identifikaci uvidí účet, který mu bude vystaven za „pobyt“ jeho psa v útulku. Může jít o likvidační částky. Pozn. autora.)

 • Město Lodž (zhruba 719.000 obyvatel) zavedlo na svém území vyhláškou39 z roku 2009 mj. povinné čipování psů. Již v předchozím období investovalo značné finanční prostředky do osvětových kampaní, které ovšem nenaplnily hlavní cíl: přesvědčit obyvatelstvo, aby nechalo dobrovolně implantovat mikročipy svým čtyřnohým domácím mazlíčkům. Orgán dohledu nad místní samosprávou - vojvodkyně Jolanta Maria Chełmińska (Lodžské vojvodství, nestraník s podporou Občanské platformy - „Platforma Obywatelska“ - PO) - se rozhodl po prostudování textu vyhlášky vynucování implantací mikročipů zastavit. Lodžští radní však nehodlali ustoupit. Odvolali se k soudu. Roku 2010 ovšem Nejvyšší správní soud („Naczelny Sąd Administracyjny”) ve Varšavě definitivně potvrdil rozsudek nižšího stupně o zrušení povinného čipování na území města Lodže. Svůj verdikt také detailně zdůvodnil rozpory s platnou legislativou včetně Ústavy.

Není jistě bez zajímavosti, že nepopularita vynucování povinného čipování mezi obyvateli Lodže přispěla ke konci primátora Jerzyho Janusze Kropiwnického (Právo a spravedlnost - „Prawo i Sprawiedliwość“ - PiS a Křesťanské hnutí místní samosprávy - „Chrześcijański Ruch Samorządowy“ - ChRS). V období let 2009-2010 se proti jeho krokům zvedla taková vlna občanského odporu: Musel podle polských zákonů na základě petice a lidového referenda odstoupit (rok 2010) z funkce včetně svých zástupců. Naopak Jolanta Chełmińska tehdy dosahovala mezi veřejností vysoké obliby.

 • Zastupitelstvo města Bolesławiec (Slezská Boleslav - cca 40.000 obyvatel) schválilo roku 2012 vyhlášku40, která mj. zaváděla povinné čipování psů. Dolnoslezský vojvoda pan Aleksander Marek Skorupa (Občanská platforma, „Platforma Obywatelska“ - PO) vyslyšel volání lidu a tuto „čipovací vyhlášku“ zrušil. Městští zastupitelé pod vedením primátora Piotra Romana (bezpartijní) však něco takového nehodlali akceptovat. Vojvoda tedy podal v květnu 2013 žalobuVojvodskému správnímu soudu ve Vratislavi („Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu“), který mu dal v létě téhož roku za pravdu: Výše uvedený právní předpis města Bolesławiec zrušil mj. pro neústavnost, neslučitelnost s polskou legislativou a překročení kompetencí místní samosprávy (radní se již dokonce občanům pokusili stanovit maximální povolené počty chovaných domácích zvířat - viz také případ polské Svídnice /Świdnica/ aj. měst).

 • Vojvodský správní soud v Lodži („Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi“) zrušil v lednu 2012 na popud šéfky Lodžského vojvodství Jolanty Marie Chełmińské (nestraník s podporou Občanské platformy, „Platforma Obywatelska“ - PO) vyhlášku41 města Piotrkow Trybunalski (cca 76.700 obyvatel) z roku 2010, která mj. zaváděla povinné čipování psů. Primátor Piotrkowa pan Krzysztof Andrzej Chojniak (nezávislý, v daném období Právo a spravedlnost, „Prawo i Sprawiedliwość“ - PiS) se svými kolegy radními ovšem nelenili a v roce 2013 už zase vynucování čipování obnovili včetně vymáhání sdělování osobních údajů chovatelů čtyřnohých domácích mazlíčků a to bez ohledu na judikáty polských správních soudů, které dlouhodobě takové kroky jednotlivých radnic odsuzovaly pro rozpor s platnou legislativou i Ústavou.

 • Vojvodský správní soud ve Vratislavi („Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu“) rozhodl v květnu 2013 o neplatnosti (rozpor s platnou legislativou i Ústavou) těch ustanovení vyhlášky42 města Hlohova (Głogów, zhruba 70.000 obyvatel), které mj. vyžadovaly zavedení systému povinného čipování psů. Hlohovský primátor Jan Kazimierz Zubowski (Právo a spravedlnost, „Prawo i Sprawiedliwość“ - PiS) totiž nerespektoval pokyn dozorujícího orgánu Dolnoslezského vojvodství (Aleksander Marek Skorupa - Občanská platforma - „Platforma Obywatelska“ - PO) ke zrušení povinného čipování a tak celou záležitost letos vyřešil až zásah justice.

 • Nejvyšší správní soud („Naczelny Sąd Administracyjny”) ve Varšavě odmítl uznat v březnu 2012 kasační stížnost zastupitelů města Gdaňsku (žilo zde cca 460.500 obyvatel) proti rozhodnutí soudu nižšího stupně o zrušení místní vyhlášky43 (rozpor s platnou legislativou i Ústavou), která mj. zaváděla systém povinného čipování psů. Žalobu vůči gdaňskému čipovacímu předpisu podala na základě podnětu občanů Veřejná ochránkyně práv („Rzecznik Praw Obywatelskich“) Irena Ewa Lipowiczová. Primátor Gdaňsku Paweł Bogdan Adamowicz (Občanská platforma - „Platforma Obywatelska“ - PO) musel se svými kolegy radními od povinných implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat ustoupit.

Roku 2013 byly navíc z Gdaňsku hlášeny případy nefunkčnosti systému trvalého značení psů pomocí mikročipů, nemožnost dohledání chovatele zvířete v databázích a pohyb čipu v těle.44

Vojvodský správní soud v Hlivicích jasně konstatoval:

Je tedy nutné souhlasit s názorem Nejvyššího správního soudu, že zavedení povinnosti trvalého označování a registrace psů nikoho bezprostředně neochrání proti ohrožení nebo obtěžování člověka ze strany zvířat, ani neposkytuje ochranu vůči znečištění veřejného prostoru (viz: rozsudek NSA ze dne 21. prosince 2010, II OSK 2171/10).47

 • Zastupitelé města Hlubčice (Głubczyce, cca 13.300 obyvatel) schválili v listopadu roku 2008 pod vedením svého starosty jménem Jan Krówka (bezpartijní s podporou Občanského výboru Hlubčič - „Komitet Wyborczy Wyborców - Obywatelski Komitet Głubczyc“) vyhlášku48, která mj. zaváděla systém povinného čipování psů. S tímto krokem nesouhlasil dozorující orgán vojvoda Ryszard Jan Wilczyński (Opolské vojvodství) z politické strany Občanská platforma („Platforma Obywatelska“ - PO), jenž vynucování implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat zamítl. Hlubčičtí radní si to nechtěli nechat líbit. Spor rozhodl až Vojvodský administrativní soud v Opolí ("Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu“) v dubnu 2009, když podpořil rozhodnutí Opolského vojvody o neústavnosti/nezákonnosti povinného čipování domácích zvířat. Od té doby raději vedení města propaguje program prevence/osvěty se zaměřením na snižování počtu opuštěných domácích mazlíčků a řádnou chovatelskou péči.

 • Radní města Olava (Oława, cca 32.000 obyvatel) uvalili na své občany roku 2013 pod vedením primátora Franciszka Października (bezpartijní s podporou Bloku místní samosprávy Olava - „BLOK Samorządowy Oława“) formou obecně závazné vyhlášky49 mj. břemeno povinného čipování psů včetně omezení počtu zvířat žijících v jednotlivých rodinách a domech. S tímto krokem nesouhlasil dozorující orgán Dolnoslezského vojvodství (Aleksander Marek Skorupa - Občanská platforma - „Platforma Obywatelska“ - PO) a vydal v říjnu 2013 pokyn ke zrušení výše zmíněného olavského předpisu z důvodů neústavnosti a nezákonnosti.50

 • Svídnice (Świdnica, zhruba 60.200 obyvatel): Zdejší radní chtěli v létě 2012 prosadit formou obecně závazné vyhlášky mj. povinné čipování psů. Zastupitelé zvolení za stranu Právo a spravedlnost („Prawo i Sprawiedliwość“ - PiS) Krzysztof LewandowskiRobert Garstecki včetně Julitty Stefańské-Brodové (Svaz demokratické levice - „Sojusz Lewicy Demokratycznej“ - SLD) však svým kolegům opakovaně vysvětlili51 legislativní a finanční rizika takového kroku s poukazem na rozsudky polských správních soudů, které označily v mnoha svých judikátech vynucování implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat spolu s navazujícím systémem nedobrovolného shromažďování osobních dat občanů za neústavní a nezákonné jednání. Svídničtí si nechali dobře poradit a svůj povinně-čipovací záměr stáhli. Místo něj zakomponovali do své vyhlášky52 pod vedením svého primátora Wojciecha Piotra Murdzeka (bezpartijní s podporou Společenství místní samosprávy - „Wspólnota Samorządowa“) povinné označování psů vícero možnými způsoby. Jedním z nich určili implantaci mikročipu doprovázenou svobodným rozhodnutím chovatelů o zanesení svých osobních údajů do patřičné databáze.

 • Krotoszyn (cca 29.600 obyvatel) - rok 2009 až 2012: Lidé nechtějí dobrovolně čipovat svá domácí zvířata ani při opakovaných kampaních města53, natož pak při rozdávání mikročipů zdarma včetně nabízených slev z poplatku za psa. Zdejší radní navrhovali dokonce díky nízkým výnosům zrušení výše citovaného poplatku. Zoufalé vedení města se také roku 2010 snížilo k tomu, že mylně informovalo občany: Povinné čipování vyžaduje Evropská unie po každém majiteli psa54.

 • Jaworzno (cca 94.580 obyvatel) - roky 2011 až 2012: Primátor města Paweł Silbert (bezpartijní, jinak zastánce čipování) a jeho náměstek pan Tadeusz Kaczmarek vysvětlili roku 2012 svým kolegům radním, že nemohou po svých občanech chtít, aby akceptovali vynucování implantací cizích elektronických těles do živých těl domácích zvířat dle nařízení obecně závazné vyhlášky a to z důvodu nezákonnosti/neústavnosti takového jednání s odkazem na předchozí judikáty Nejvyššího správního soudu ve Varšavě (viz výše) v podobných případech. Díky tomu také na jaře 2012 neprošel návrh místních zastupitelů, směřující k zavedení povinného čipování psů chovaných na dotyčném městském území. Čipování bylo dokonce použito jako jeden z argumentů proti vybudování vlastního městského útulku pro opuštěná zvířata.

Tadeusz Kaczmarekinformoval účastníky jednání, že občan města nemá ze zákona povinnost čipovat psy. V souvislosti s výše uvedeným faktem tedy není možné doplnit do návrhu nové vyhlášky článek o povinném čipování. Bylo by také vhodné vzít v potaz rozsudky dozorujících orgánů v případě vyhlášek městských rad ve Wodzisławu Śląskiem a v Gdaňsku, které již do textu svých předpisů čipovací povinnost zařadily. Citované vyhlášky byly posléze zrušeny ...55

Paweł Silbert: „Útulek pro opuštěná zvířata bude generovat velmi vysoké náklady. Osobně bych sice byl pro povinné čipování psů, ale něco takového bohužel neumožňují právní předpisy.56
 

 • Zakopane (zhruba 27.860 obyvatel) - rok 2012: Systém čipování zvířat selhal. Praxe ukázala jeho nedokonalosti a rizika (včetně pohybu implantovaného čipu v těle) při vyhledávání majitele ztraceného psa.
 • Lublin (cca 347.700 obyvatel) - rok 2012: Lidé nechtějí dobrovolně čipovat svá domácí zvířata ani při opakovaných kampaních města a rozdávání mikročipů zdarma.
 • Opolí (Opole, cca 121.500 obyvatel) - rok 2006 až 2011 (2013): Ani za šest let trvání čipovací kampaně a kontrol městské policie se zde nepodařilo trvale označit tisícovky psů žijících na území města. Jen do začátku září 2011 bylo na ulicích odchyceno 121 psů a z nich mělo implantováno pod kůží mikročip pouze 8 jedinců57. Okolní obce kolem Opolí navíc většinou vůbec mikročipy nepoužívaly, takže měl celý čipovací systém vážnou trhlinu a postrádal jakýkoliv hlubší smysl.

  Navíc vedení Opolské university s názvem „Politechnika Opolskaroku 2013 rozhodlo, že již své zaměstnance nebude dále zatěžovat dříve zavedeným elektronickým čipovým systémem kontroly docházky a zrušilo jej mj. také z důvodů nekompatibility s volnější pracovní dobou mnoha pedagogů.

 • Olštýn (Olsztyn, cca 175.482 obyvatel) - roky 2006 až 2013: Město zavedlo na svém území roku 2006 obecně závaznou vyhláškou mj. povinnosti občanů také nucené čipování psů. Dodnes se zde však nepodařilo implantovat mikročip pod kůži tisícovkám domácích mazlíčků: problémy s opuštěnými zvířaty totiž čipy nedokázaly vyřešit. Celý systém čipování si přitom vyžádal v přepočtu milióny korun z kapes daňových poplatníků a byl také v podobných případech mnohokrát úspěšně napaden ze strany polských vojvodů i správních soudů (viz výše).

Olštýn ke všemu plánoval roku 2013 očipování městských popelnic včetně vybavení vozů pro sběr odpadu GPS lokalizátory s napojením na chytré mobilní aplikace.

 • Tarnov (Tarnów, cca 112.952 obyvatel) - rok 2013: Veterinář pan Artur Marek z Centra zdraví malých zvířat („Centrum Zdrowia Małych Zwierząt“) v Tarnově upozornil v říjnu 2013 na nekalé praktiky města při výběru dodavatelů pro čipování psů včetně rizik (velký stres, pokousání člověka i zvířat), které mohou hromadné čipovací akce způsobit. Díky jeho odbornému zásahu se podařilo celý plán města včas zastavit. Aby toho nebylo málo, tak chovatelé již očipovaných zvířat hlásili případy chyb v souvisejících databázích a díky tomu nebylo možné vrátit ztracená zvířata zpět původním vlastníkům.58

 • Myszków (zhruba 32.800 obyvatel) - rok 2013: Pokus vedení města o popularizaci čipování psů skončil nezdarem. Občané takové snahy mj. i z obav před možnou pozdější šikanou ignorovali. Odhadovaný počet psích domácích mazlíčků zde dosáhl na menší město nezvyklého počtů: deset tisíc jedinců. Na území města byly přesto poplatky ze psů již v minulých letech zcela zrušeny.

 • Štětín (Szczecin, zhruba 409.000 obyvatel) - rok 2013: Beata Więcaszek - místopředsedkyně a tisková mluvčí štětínské pobočky Tovaryšstva péče o zvířata („Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami“) - popsala z vlastní praktické - mnohokrát ověřené - zkušenosti, že čipování nebo tetování volně žijících koček je nejen časově náročné, velmi nákladné, ale také proti zvířecí přirozenosti.59

 • Włodawa (cca 13.800 obyvatel) - rok 2013: Lidé nechtějí dobrovolně čipovat svá domácí zvířata ani při opakovaných kampaních města a rozdávání mikročipů zdarma.

 • Zgierz (cca 58.000 obyvatel) - rok 2013: Nelichotivá situace ve zdejším útulku pro opuštěná zvířata tvrdě dopadla na trvale označeného psa, který utekl místnímu radnímu. Ani čipování tuto situaci nevyřešilo.

 • Obec Wojtyszki (zhruba 75 kilometrů jihozápadně od Lodže) - rok 2013: Pravděpodobně největší útulek v Evropě pro tisícovky opuštěných včetně očipovaných psů, drsné podmínky a velký byznys, který zde odnášejí chudáci zvířata.

 • Sieradz (cca 44.000 obyvatel) - rok 2013: Povinné poplatky ze psů a slevy z jejich placení pro očipovaná zvířata nefungují, jsou neekonomické a nedokáží vyřešit problém s opuštěnými domácími mazlíčky.

 • Poznaň (cca 550.700 obyvatel) - rok 2012 (2010): Tragický případ selhání personálu útulku, který zřejmě neprovedl skenování nalezeného psa na přítomnost mikročipu60. Systém povinně vyžadované implantace cizích elektronických těles do živých těl zvířat dostal v praxi další tvrdý úder a navíc přinesl chovatelce ztraceného psa nemalé finanční náklady.

Z Poznaně jsou např. také známy případy, kdy nebylo možné dohledat podle čísla čipu chovatele psa.61

 • Bytom (cca 174.700 obyvatel) - rok 2013: Tragický případ selhání čipovacího systému: smrt fenky, chyby v databázi údajů očipovaných psů.62

 • Kališ (Kalisz, cca 104.600 obyvatel) a Trojměstí (Trójmiasto, cca 742.400 obyvatel) - 2012 až 2013: Neustále roste počet odcizených čistokrevných psů, kteří jsou exportováni na západ do bohatých zemí Evropské unie. Odborníci varují, že tento výnosný byznys nedokáže zastavit ani tolik vychvalované povinné čipování. V případě tetování to již mají zloději o něco těžší. Ani tak nejde o nepřekonatelný problém. Není se proto vůbec co divit: Lidé mají další vážný důvod k odmítání nepopularních implantací mikročipů.

Krzysztof Górski - místopředseda Kališského oddílu Polského kynologického svazu („Związek kynologiczny w Polsce - oddział w Kaliszu“):

Citace: „I v tom případě, že má pes mikročip nebo tetování, tak nic nebrání prodeji zvířete. Čip může být odstraněn. Tetování také, i když po takovém zásahu zůstává stopa a pro kupujícího, který je poctivý, by to měl být signál, že mazlíček může být kradený.“63 Konec citace.

Navíc radní z Trojměstí už dokonce tak znepříjemňují svým občanům život, že schvalují kromě povinného čipování i vyhlášky zakazující oblíbený zpěv na veřejném prostranství. Bohužel také v těchto případech pak musí městská policie zasahovat a být terčem nevole občanů i cizinců za potlačování přirozeného práva/ústavních svobod (viz video http://youtu.be/ll3-5ZddwH8).

 


Zdroj: http://7dni.nasze.pl/index.php/component/content/article/5178-chipy-i-podatek-to-za-mao; http://archiwum.bip.wodzislaw-slaski.pl/WODZISLA/DO-13223.HTM?iddok=8330&idmp=179&r=o; http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_glubc&id_dzi=3&id_zal=4258&id_dok=686&nazwa_pliku=Uchwa-a-Nr-XXV-226—08-w-spr.uchwalenia-regulaminu-utrzymania-czysto-ci.....doc; http://bip.erzeszow.pl/file/36513/Uchwala+Nr+XLVIII-918-2013.pdf; http://bip.erzeszow.pl/file/40945/Protokol%20Nr%20XLVIII-1-2013.pdf; http://bip.radom.pl/download/69/24814/uchwalanr198.pdf; http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/21826,Uchwala-nr-4602012-w-sprawie-Regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-teren.html; http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/05_1078.DOC; http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=183&id=23290; http://bit.ly/1b427b9; http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/2391/akt.pdf; http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100049452.html; http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/5463/akt.pdf; http://gazetazgrzyt.pl/?p=2848; http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,14405341,Pojechali_na_wakacje__a_pies_zdechl_przywiazany_do.html; http://krotoszyn.pl/aktualnosci/news/id/3376.html; http://krotoszyn.pl/aktualnosci/news/id/4079.html; http://krotoszyn.pl/aktualnosci/news/id/4497.html; http://krotoszyn.pl/aktualnosci/news/id/6724.html; http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,7274385,Referendum_w_sprawie_Kropiwnickiego_17_stycznia.html; http://opole.gazeta.pl/opole/1,35086,10208493,Tysiace_psow_w_Opolu_wciaz_bez_czipow.html; http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,13404713,Politechnika_rezygnuje_z_elektronicznego_rejestrowania.html; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/469A618BA6; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4C8AE09B21; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/546A3E0A66; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6BE9507CEF; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8EDF9D6F31; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9B8B0CF7DF; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A37D37C6 6 D; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AD4F6E01E3;http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E177DF252D; http://palukitv.pl/teksty/przestrzen-lokalna/inne/16186-czipowanie-nieobowiazkowe.html; http://pl.scribd.com/doc/165122791/zgrzyt-maj2013; http://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej/Rozdział_2; http://portal.siedlce.pl; http://portal.siedlce.pl/prawo/desktop?_flowExecutionKey=_c6B09D63D-AF2F-37AD-5E49-7D7A13CB8F0B_k37E5ADC3-CEDE-1654-4F95-E7093F9B5143&rvn=1; http://portal.siedlce.pl/prawo/desktop?_flowExecutionKey=_cFA99048C-E862-E3FE-8F39-BE2B3AB23A0E_kCE5EA079-8012-9E1E-A6F0-D98AF99AE15F&rvn=1; http://portal.siedlce.pl/prawo/desktop/print?documentId=38899&projektowanyOpublikowany=&zalacznik=true&grafika=true; http://portal.siedlce.pl/prawo/desktop?_flowExecutionKey=_c45B236CF-289B-BFBC-1128-0634FE1CC306_k0F5CBB3F-9FF5-645B-40EE-09F3220DF9F6&rvn=1; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,8142885,Dziurawa_baza_zaczipowanych_psow__Kto_zawinil_.html; http://radom.gazeta.pl/radom/1,35219,11445813,Czipowanie_niezgodne_z_konstytucja__Nie_u_nas.html; http://radom.gazeta.pl/radom/1,35219,12185495,Watpliwosci_wokol_obowiazku_czipowania_czworonogow.html; http://radom.gazeta.pl/radom/1,48201,13379146,Miasto_chce__by_psy_znow_byly_czipowane_za_darmo.html; http://radom.gazeta.pl/radom/1,48201,13516338,Rusza_akcja_czipowania_psow__Nie_jest_obowiazkowa.html; http://radom24.pl/artykul/czytaj/4469; http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,13145812,Halina_Derwisz__Nie_oddajemy_psow_kazdemu.html; http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,13466790,Pol_miliona_na_program__ale_czipowania_zwierzat_nie.html; http://static.bip.kolonowskie.pl/download/attachment/13211/uchwala_nr_xxi17812_w_sprawie_oplaty_od_posiadania_psow_w_2013_roku.pdf; http://static.bip.kolonowskie.pl/download/attachment/14480/uchwala_nr_xxvi22413_w_sprawie_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_kolonowskie.pdf; http://static.bip.kolonowskie.pl/download/attachment/6962/uchwalaxxxvi28610_zmregulaminu_utrzymania_czystoscupsy.pdf; http://swidnica24.pl/rewolucja-smieciowa-rozpoczeta/; http://tinyurl.com/odqqlbr; http://tinyurl.com/ok76b6a; http://tinyurl.com/p6hhyhy; http://tinyurl.com/ponjbnn; http://tinyurl.com/pxm977e; http://toz.szczecin.pl/pliki/OOZ_2012_zmiany.pdf; http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,12973183,Coraz_czesciej_lupem_zlodziei_padaja____psy.html; http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,13134625,Pies_z_czipem__Wlasciciela_tak_latwo_nie_poznamy___.html; http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,14485126,Straznik_miejski_z_Sopotu___Wulgaryzmy__lzenie__Gdy.html#sondaz; http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,14490215,Straz_miejska___Naogladaja_sie_W11_i_cytuja_przyglupie.html; http://uwaga.tvn.pl/64725,news,,ponura_prawda_o_najwiekszym_schronisku_w_polsce,reportaz.html; http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,13788732,Poprosil_straz_miejska_o_pomoc__Dostal_mandat.html; http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9751774,Psy_oznakowane__jednak_wciaz_poza_rejestrem__Zgubione.html; http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,61085,4733617.html; http://wiadomosci.onet.pl/poznan/wykastrowali-psa-bez-zgody-wlascicielka-chce-pozwac-fundacje-do-sadu/n0d1b; http://wiadomosci.wp.pl/kat,24915,title,Pies-z-czipem-a-wlasciciel-nieznany,wid,13489734,wiadomosc.html?ticaid=111b8e&_ticrsn=3; http://wlodawa.eu/czipowanie-psow-nadal-aktualne/#more-3862; http://wlodawa.naszemiasto.pl/artykul/2024156,wlodawa-czipowanie-psow-nadal-aktualne,id,t.html; http://www.bip.piotrkow.pl/upload/20100601122833kkukd2pgck0s.pdf; http://www.bip.siedlce.pl/bip/89_umsiedlce/fckeditor/file//Ogloszenia%20Rada/29-2013.doc; http://www.bip.siedlce.pl/bip/89_umsiedlce/fckeditor/file/Uchwaly/480-2008.doc; http://www.bip.tczew.pl/files/sites/3051/wiadomosci/198744/files/uchwala_nr_xxx2432013.pdf; http://www.bip.tczew.pl/files/sites/3051/wiadomosci/77184/files/uchwala_nr_xiv1082007.pdf; http://www.bip.umznin.pl/dokumenty/1090n; http://www.bip.umznin.pl/pobierz/1208; http://www.bip.umznin.pl/pobierz/1661; http://www.bip.umznin.pl/pobierz/997; http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-tarnowski/1238682-czip-tylko-dobrowolny.html; http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/446104,budowac-schroniska-czy-czipowac-psy-co-lepsze,2,id,t,sa.html; http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/734531,w-myszkowie-czipuja-psy-bezplatnie-ale-chetnych-jest-niewielu,id,t.html?cookie=1#czytaj_dalej; http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120601/POWIAT0206/120539802; http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120602/POWIAT0206/120609908; http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120920/POWIAT0206/120929847; http://www.epiotrkow.pl/news/Czipowanie-nielegalne—miasto-przekroczylo-granice,7628; http://www.epiotrkow.pl/news/Czipowanie-nieprawne—uchwala-zaskarzona,8900; http://www.epiotrkow.pl/news/Sad-stwierdzil-ze-czipowanie-w-Piotrkowie-jest-nielegalne,9565; http://www.faktykaliskie.pl/czipowanie-psow-malo-popularne; http://www.faktykaliskie.pl/kradzieze-rasowych-psow; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1016609,darmowe-czipowanie-psow-przeszkadza-weterynarzowi,id,t.html?cookie=1; http://www.gdansk.pl/bip/architektura,97,18015.html; http://www.gdansk.pl/bip/subpages/prawo_lokalne/pliki/2008/R/R_2008_5_0503.doc; http://www.giodo.gov.pl/1520163/id_art/7223/j/pl; http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131107/SZCZECIN/131109768; http://www.kurierlubelski.pl/artykul/693009,lublin-zaczipuj-swojego-psa-za-darmo,id,t.html?cookie=1; http://www.mmpoznan.pl/425444/2012/9/15/wykastrowali-kazika-wlascicielka-psa-chce-pozwac-fundacje-do-sadu?category=news; http://www.naszwodzislaw.com/site/art/5-aktualnosci/0-/648-2600-zl-za-bezpanskiego-psa—10-zl-za-czipa.html; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/cipovani-utok-na-domovni-svobodu-pl-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ombudsmani-justice-stop-cipovani-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/povinne-cipovani-neresi-krute-vrazdy-psu-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/psi-s-čipem-se-vždy-nevrátí-svým-pánům-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/soud-pejskari-nemusi-povinne-cipovat-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/gdansk-hlasi-konec-povinneho-cipovani-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/mesto-prudnik-stop-cipovani-a-dani-ze-psu-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/specialiste-pozor-na-zdravi-skodlive-cipy-pl.aspx; http://www.nowiny.pl/77075-miasto-przegralo-w-sadzie-czipowanie-psow-niezgodne-z-prawem.html; http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110202/POWIAT10/997840445; http://www.oznakujpsa.pl/wodzislaw/index2.php?f=elektron; http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18396/legalact/167853/18396; http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/wykastrowany-pies-pomylka-fundacji.html; http://www.rc.fm/polityczne/pies-z-chipem-za-podatek.html; http://www.rp.pl/artykul/831575.html; http://www.samorzad.pap.pl/depesze/red.przetargi/131446/3-psy-albo-3-koty—Wojewoda-zablokowal-restrykcyjny-pomysl-radnych-Olawy; http://www.siedlce.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=99&menu_id=174&page=15; http://www.static.glubczyce.pl/download/attachment/28/cv.doc; http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/zalacznik?idZalacznika=1110855; http://www.swidnicafakty.pl/artykul/12597/obowiazkowe_czipy_niezgodne_z_prawem.html; http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=5215252050762adf&title=Czipy-tylko-za-zgoda-wlasciciela-psa#.Uo_GVt7U0nI; http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=67aee8d34a9235c3&title=Ruszyly-kontrole-sprawdzaja-czy-pies-zostal-zaczipowany-i#.Uo_GWt7U0nI; http://www.tczewska.pl/artykul/6661/psy-na-krotkim-lancuchu-w-czerwcu-porzucono-60-zwierzat; http://www.toz.zakopane.pl/?strona,doc,pol,glowna,1393,0,2774,1,1393,ant.html; http://www.tvs.pl/34626,wodzislaw_slaski_uchwala_ws_chipowania_psow_niezgodna_z_prawem.html; http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=129450; http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=133593; http://www.uml.lodz.pl/miasto/czystosc_i_ekologia/programy/zapobieganie_bezdomnosci_zwierzat/; http://www.vetopedia.pl/article366-1-Zalety_i_wady_chipowania_czworonogow.html; http://www.vetopedia.pl/article502-1-Obowiazkowe_czipowanie_psow%3F.html; http://www.wodzislaw-slaski.pl/dzial,2,282,887,pl.htm; http://www.wodzislaw-slaski.pl/files/file/2013/luty/Uchwaly%20Nr%20XXV-248-12%20Rady%20Miejskiej%20W-wia%20Sl_%20w%20sprawie%20Regulaminu%20utrzymania%20czystosci%20i%20porzadku%20na%20terenie%20Miasta%20Wodzislawia%20Slaskiego_.pdf; http://www.wprost.pl/ar/403728/Boleslawiec-wprowadzil-limit-na-psy-i-koty-Uchwala-niezgodna-z-prawem/; http://wyborcza.pl/1,75248,7464115,Jerzy_Kropiwnicki_odwolany_w_referendum_.html; http://wyborcza.pl/1,76842,14692298,Na_kazdym_przedmiocie_umieszczany_jest_czip__To_juz.html; http://youtu.be/ll3-5ZddwH8; https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.powiatzgierski.bip.net.pl%2F%3Fp%3Ddocument%26action%3Dsave%26id%3D8409%26bar_id%3D5008&ei=xy2KUvzFEYGp4gTf1oCACA&usg=AFQjCNFd91hBbLccaXaJsvrYsP_MLbvE-g&bvm=bv.56643336,d.bGE; https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U74/2009/9/128.pdf&ei=UHeUUqPoH6f_ygPI44GwDQ&usg=AFQjCNE6SZC9gzN-XLLkB-GuI0XkMwIrKA&bvm=bv.57155469,d.bGQ; https://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/09293B87-383D-417C-B446-46A6AC050A5C/1020145/Fischer246.pdf; https://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/289A67C6-CB99-4FFF-81B0-ABF42E753CEC/1037748/uchwalaXXIII24112251012.pdf; https://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/3E52ACF2-142E-4F11-B717-CCEA5BFCAA4E/1095904/XXVI28413310113.pdf

1 Představitelé polských měst/obcí se mohou odvolat vůči rozhodnutí dozorujícího orgánu (vojvoda) o neplatnosti místní vyhlášky k vojvodským administrativním soudům (podle své příslušnosti) a pokud zde neuspějí, nebo nebudou s rozsudkem spokojeni, tak ještě k Nejvyššímu administrativnímu soudu ve Varšavě, který představuje konečnou možnost nápravy.

2 Obdoba českých krajů; v čele vojvodství stojí vojvoda - v ČR je představitelem kraje hejtman. Vojvoda vykonává dozor nad korektností vyhlášek jednotlivých měst/obcí. V případě, že objeví ve vyhlášce chybu: vyzve k její nápravě a svým dopisem vyhlášku zneplatní. Představitelé města/obce se mohou vůči tomu odvolat ke správním soudům.

3 Obecně každý, kdo činí kroky, jejichž cílem je uvedení v život takového předpisu/vyhlášky/zákona/směrnice apod., které umožňují povinné vynucování čipování a navíc nutí daňové poplatníky k tomu, aby za to platili buď přímo sami nebo nepřímo z veřejných rozpočtů.

4 „UCHWAŁA NR XXIX/553/2013, Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r.“ - viz http://portal.siedlce.pl/prawo/desktop/print?documentId=38899&projektowanyOpublikowany=&zalacznik=true&grafika=true

5 Od 26 grudnia 2008 r. obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce. Regulaminem tym Rada Miasta Siedlce nałożyła na każdego właściciela psa pewne obowiązki. Są to: - Oznakowanie psa poprzez wszczepienie elektronicznego mikroprocesora (czipa). Mikroprocesory wszczepiane są psom do 6 miesiąca życia. Mikroprocesor wszczepiony zostanie na koszt Miasta Siedlce poprzez wyznaczone do tego Zakłady Weterynaryjne:“, cit dle http://www.siedlce.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=99&menu_id=174&page=15

8 Radní měst a některých obcí v ČR využívají k silovému prosazení čipování nesprávně a extenzivně vykládaného paragrafu 13b v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: Občané, kteří řádně až doposud platili poplatek za psa a mají jej označeného např. známkou nebo jiným způsobem, dobře o své zvíře pečují, tak právě ti jsou povinným čipováním neoprávněně postihováni (viz také rozpor s novým Obč. zákoníkem). Jejich domácí zvíře nenaplňuje ani v nejmenším ustanovení výše zmíněného par. 13b, který zákonodárce vysloveně zamýšlel uplatnit pouze na zvířata "Toulavá a opuštěná", která označena nejsou (např. známkou nebo jiným způsobem). Občané (chovatelé) jsou díky této situaci vystaveni přímému útoku na své soukromí, majetek (dvojí zdanění stejného základu - známka + čip), svobody, svědomí, přesvědčení, víru, včetně policejní aj. šikany ze strany výkonné moci.

11 Viz „Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zgierskiego w kadencji 2010 - 2014. PROTOKÓŁ NR 20/13 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 stycznia 2013r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu“ - https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.powiatzgierski.bip.net.pl%2F%3Fp%3Ddocument%26action%3Dsave%26id%3D8409%26bar_id%3D5008&ei=xy2KUvzFEYGp4gTf1oCACA&usg=AFQjCNFd91hBbLccaXaJsvrYsP_MLbvE-g&bvm=bv.56643336,d.bGE

12 „Uchwała nr XVII/165/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2012 roku“ - viz http://www.bip.umznin.pl/pobierz/997

13 Uchwała Nr XVIII/205/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2012 roku. Uzasadnienie. Na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego nr 30/2012 z dnia 02.05.2012r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność uchwały nr XVII/165/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2012 roku. W związku z powyższym po przeanalizowaniu zapisów ww. uchwały, zmieniono treść programu usuwając zakwestionowane sformułowania, zawierające wady prawne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy, a zatem wypełniając ten obowiązek, koniecznym i uzasadnionym staje się przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności w nowej treści. Przewodniczący Rady Lucjan Adamus.“, cit. dle http://www.bip.umznin.pl/pobierz/1208

16 UCHWAŁA NR XXXVI/286/10 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 19 lutego 2010 r.“, viz http://static.bip.kolonowskie.pl/download/attachment/6962/uchwalaxxxvi28610_zmregulaminu_utrzymania_czystoscupsy.pdf

17 Viz „rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. nr NK-III-LM-0911-1-12/2010 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy“, viz také „Wojewoda zaznaczył ponadto, że wprowadzenie obowiązku wszczepienia psu mikroczipa, prowadzi do obciążenia osoby utrzymującej psa kosztami przeprowadzenia zabiegu, co stanowi w istocie nałożenie daniny publicznej. Organ ten stwierdził również, że uchwała Rady Miejskiej nakładając obowiązek trwałego znakowania i zgłaszania przez właścicieli psa danych osobowych oraz ich aktualizacji w związku ze zmianą w stanie posiadania psa, narusza art. 51 Konstytucji RP, zgodnie z którym zobowiązanie obywateli do ujawnienia swoich danych osobowych może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów rangi ustawowej.“, cit. dle http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4C8AE09B21

18 Art. 51. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.“, cit. dle http://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej/Rozdział_2

20 Viz „II OSK 2171/10 - Wyrok NSA“ z 21. 12. 2010: W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego regulacja polegająca na wprowadzeniu do zapisów regulaminu czystości i porządku w gminie obowiązków implantacji psom mikroczipów i zgłaszania wszelkich zmian w stanie posiadania psa wykracza poza właściwy zakres normowania i ingeruje w materie regulowane innymi aktami powszechnie obowiązującego prawa. Stosownie do art. 4 u.c.p.g. funkcją przepisów stanowionych przez radę gminy w formie regulaminu jest ochrona czystości i porządku w gminie. Ustawodawca upoważnił do wydania takiej regulacji dając jednostce samorządu terytorialnego narzędzie do kształtowania pewnych dziedzin życia odpowiednio do specyfiki lokalnej. Jeśli chodzi o wprowadzenie systemu elektronicznej identyfikacji psów, a do tego w istocie sprowadzają się obowiązki określone zakwestionowaną w trybie nadzorczym uchwałą, nic nie wskazuje, że potrzeba taka wynika ze specyfiki lokalnej. Brak jest logicznego uzasadnienia, by sfera ta była odrębnie regulowana na poziomie prawodawstwa gminnego. Przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawia chociażby skutek zróżnicowania terytorialnego regulacji polegający na ograniczeniu możliwości wwożenia psów na terytorium obowiązywania poszczególnych aktów prawa miejscowego. /.../ Ustanowienie takiego obowiązku wobec wszystkich osób utrzymujących psy na terenie danej gminy, w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. zdaniem Sądu w obecnym składzie, wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił przy tym stanowisko Sądu pierwszej instancji dotyczące aspektu związanego z ochroną danych osobowych. Jak słusznie dostrzegł Wojewódzki Sąd Administracyjny, ustanowiony w uchwale zakwestionowanej kontrolowanym rozstrzygnięciem nadzorczym, ściśle skorelowany z obowiązkiem oznakowania psa, obowiązek rejestracji i zgłaszania wszelkich zmian w stanie posiadania psa wymagał oceny regulacji co do zgodności z przepisami statuującymi ochronę danych osobowych. Uzasadnione jest twierdzenie, że regulacja ta wprowadzona aktem prawa miejscowego narusza art. 51 Konstytucji RP, zgodnie z którym obowiązek udostępniania takich danych nakładać można wyłącznie w akcie rangi ustawy. /.../ Ponieważ jak już wskazano, w zakresie wykraczającym poza obowiązki nałożone na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nałożenie obowiązku przekazywania danych osobowych osób utrzymujących psy w akcie rangi podustawowej, narusza art. 51 Konstytucji RP, regulacja taka stanowi nie tylko złamanie zasady dobrej legislacji, ale i konstytucyjnej zasady działania w granicach i na podstawie prawa.“, cit. dle http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4C8AE09B21

27 Tylko w maju stołeczni strażnicy miejscy złapali 368 psów, ale chipy pozwoliły odnaleźć zaledwie 58 właścicieli. Pozostałe zwierzaki trafiają do schronisk.“, cit. dle http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9751774,Psy_oznakowane__jednak_wciaz_poza_rejestrem__Zgubione.html

28 „W pierwszym kwartale tego roku strażnicy z ekopatrolu podjęli ponad 3 tys. interwencji. Odłowili ponad 1,5 tys. zwierząt: 5 gadów, 336 ptaków oraz 1171 ssaków. Wśród nich było 1035 psów i kotów. Każde z tych domowych czworonogów jest sprawdzane czytnikiem i jeśli ma czip, jest odwożony do właściciela. Działo się tak w przypadku mniej więcej co piątego. W pozostałych przypadkach pies lub kot, który nie ma czipa, był zawożony do schroniska.“, cit. dle http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,13788732,Poprosil_straz_miejska_o_pomoc__Dostal_mandat.html

29 UCHWAŁA NR 198/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 806/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia“ - viz http://bip.radom.pl/download/69/24814/uchwalanr198.pdf

31 Primátor - viz pan Mirosław Pobłocki, jenž kandidoval do voleb jako nestraník v rámci uskupení „Porozumienie na Plus“.

33 Protokół Nr XLVIII/1/2013 z XLVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 26 lutego 2013 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.“ - viz http://bip.erzeszow.pl/file/40945/Protokol%20Nr%20XLVIII-1-2013.pdf

34 „P. Janina Załuska - Dyrektor Biura Obsługi Prawnej - powiedziała: „Chciałabym zwrócić uwagę na kwestie formalne. Otóż, ten projekt uchwały, z mocy ustawy, wymaga zaopiniowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i inne stowarzyszenia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez te organy.“, cit. dle http://bip.erzeszow.pl/file/40945/Protokol%20Nr%20XLVIII-1-2013.pdf

39 Vyhláška č.LVII/1078/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” - viz http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/05_1078.DOC

40 UCHWAŁA NR XXXII/269/2012 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec“ viz - http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file.php?id=129450

41 Vyhláška z 26. 5. 2010 „r. Nr LI/830/10“ viz - http://www.bip.piotrkow.pl/upload/20100601122833kkukd2pgck0s.pdf

42 Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. Nr XXXVI/229/12 w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów“ - viz http://tinyurl.com/ok76b6a

43 Vyhláška z 28. února 2008 „nr XX/503/08 w przedmiocie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy“ viz - http://www.gdansk.pl/bip/subpages/prawo_lokalne/pliki/2008/R/R_2008_5_0503.doc, obecné informace viz - http://www.gdansk.pl/bip/architektura,97,18015.html

44 Zabraliśmy psa do lecznicy. Tam pani nie mogła odnaleźć czipa. Kiedy w końcu jej się to udało, dowiedzieliśmy się, że nie może nas poinformować, kto jest właścicielem zwierzaka, może nam przekazać tylko numer. Zadzwoniliśmy więc z prośbą o pomoc do Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt, który reklamuje się bazą czynną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dowiedzieliśmy się tylko, że pies ma status „Schronisko Promyk” i że w związku z tym oni nie mają informacji o właścicielu psa i nie mogą go powiadomić o tym, że zwierzak się odnalazł - tłumaczy pani Monika.Dlaczego w bazie nie było informacji o psie? - Bo w Polsce nie ma jednej zintegrowanej bazy danych. W całym kraju funkcjonuje ich kilkanaście. Większość z nich to lokalne zbiory zgromadzone w komputerach urzędów miejskich, schronisk, lekarzy weterynarii. Może się więc zdarzyć tak, że zwierzę zaczipowane w niewielkim mieście, kiedy zgubi się w innym miejscu, choć ma czip, nie zostanie w bazie odnalezione - wyjaśnia Piotr Piotrowski, inspektor ds. ochrony zwierząt OTOZ "Animals".“, cit. dle http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,13134625,Pies_z_czipem__Wlasciciela_tak_latwo_nie_poznamy___.html#ixzz2mPKHYUFG

45 Vyhláška „Nr XLV/440/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29. kwietnia 2010 r.“ viz http://www.oznakujpsa.pl/wodzislaw/index2.php?f=elektron a odkaz na vyhlášku také zde http://archiwum.bip.wodzislaw-slaski.pl/WODZISLA/DO-13223.HTM?iddok=8330&idmp=179&r=o

49 Viz vyhláška č. „XXXIX/263/2013 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie regulaminu utrzyma-nia czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Oława“ - http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/5463/akt.pdf

51 Radni przyjęli także regulamin utrzymania czystości i porządku. Po interwencji radnego Krzysztofa Lewandowskiego zmieniony został zapis, dotyczący znakowania psów. Projekt przewidywał obowiązkowe chipowanie lub wykonywanie tatuażu u psów. Po zmianie nadal będzie to dobrowolne. Regulamin wprowadził ograniczenie liczby zwierząt, które będzie mogła posiadać jedna osoba – to maksymalnie 2 dorosłe psy i 3 dorosłe koty (limitu szczeniąt nie ma).“, cit. dle http://swidnica24.pl/rewolucja-smieciowa-rozpoczeta/

52 Uchwała nr XXXII/371/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica“ - viz http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/zalacznik?idZalacznika=1110855

54 Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w 2011 roku obowiązek elektronicznej identyfikacji psów będzie ciążył na każdym właścicielu psa.“, cit. dle http://krotoszyn.pl/aktualnosci/news/id/4497.html

57 W tym roku straż miejska odłowiła na ulicach Opola 121 psów. Tylko osiem z nich miało czip i trafiło od razu do właściciela.“, cit. dle http://opole.gazeta.pl/opole/1,35086,10208493,Tysiace_psow_w_Opolu_wciaz_bez_czipow.html

58 Parking przed domem towarowym nie jest miejscem na takie przedsięwzięcia - przekonuje Artur Marek. Weterynarz podkreśla, że zwierzaki źle znoszą hałas czy obcych. - Czip jest wszczepiany w skórę między łopatkami przy pomocy igły znacznie grubszej niż w przypadku zwykłego zastrzyku. Stres jest duży. Może dojść do agresywnych zachowań. Wszystko jest dobrze, gdy akcja przebiega poprawnie. Natomiast proszę sobie wyobrazić sytuację, w której zostanie pogryziony człowiek – opowiada. /.../ W tarnowskim Azylu dla Zwierząt powitała nas Frotka. Wesoły terier ma czip. - Niestety, nie jest on zarejestrowany w bazie danych. Takich psów trafia do nas więcej - tłumaczy Adrian Starzyk z azylu.“, cit. dle http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1016609,darmowe-czipowanie-psow-przeszkadza-weterynarzowi,id,t.html?cookie=1

59 Schwytanie takiego zwierzęcia jest nie lada wyzwaniem i czasem trwa nawet kilka tygodni. Musimy je jakoś po zabiegu oznaczać, tak aby z dala było widać, który kot jest już wysterylizowany, a który jeszcze nie. Czipowanie czy robienie tatuaży się tu nie sprawdza, bo aby sprawdzić czy kot ma czip lub tatuaż trzeba go złapać. A co, jeśli na jednym podwórku żyje kilka bardzo podobnych do siebie kotów? Musielibyśmy znów je łapać, często na darmo /.../.“, cit. dle http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131107/SZCZECIN/131109768

60 Po psa pani Sylwia pojechała w towarzystwie strażnika miejskiego. Na miejscu zażądała wyjaśnień, dlaczego wykastrowano jej psa bez jej zgody i dlaczego nikt się z nią nie skontaktował, skoro pies ma czip.“, cit. dle http://www.mmpoznan.pl/425444/2012/9/15/wykastrowali-kazika-wlascicielka-psa-chce-pozwac-fundacje-do-sadu?category=news; „Marek Łomiński, prezes fundacji "Akity w Potrzebie" przyznał się do wykastrowania, ale nie do błędu. Twierdzi, że pies był zaniedbany, brudny i z jego doświadczenia wynika, że takie psy nie mają czipa. Jak ustalił nasz reporter sprawdzenie czy pies jest zaczipowany trwa kilkanaście sekund. Prezes fundacji najpierw odpowiedział na nasze pytania po czym wycofał zgodę na emisję rozmowy.“, cit. dle http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/wykastrowany-pies-pomylka-fundacji.html

61 Piesek jest zadbany, ma przycięty ogon, tatuaż kynologiczny i czip... Jednak jego numeru nie ma w bazie danych. Jak to możliwe? Przecież czipujemy psy w dużej mierze po to, by można je było znaleźć, gdy nam uciekną - zaalarmowała nasza Czytelniczka /.../ - A jeszcze na dodatek w schronisku powiedzieli mi, że to się czasem zdarza. Ale takie rzeczy nie powinny mieć w ogóle miejsca! Ludzie są przecież święcie przekonani, że ich zwierzęta są dzięki czipom bezpieczne – dodaje. Jeśli psa nie ma w bazie danych, nie można ustalić jego właściciela. /.../ Pierwszy: terier został zaczipowany zanim jeszcze miasto rozpoczęło swoją akcję, a wtedy wielu weterynarzy znakowało psy i nie wpisywało ich do żadnej bazy danych. Drugi: zwierzę jest z innego miasta, które nie korzysta z bazy Safe-Animal (do niej trafiają poznańskie czworonogi). I trzeci: pies był czipowany niedawno i lekarz jeszcze nie wpisał go do systemu. W grę wchodzi też błąd człowieka - ktoś może pomylić numer mikroprocesora w czasie przepisywania.“, cit. dle http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,8142885,Dziurawa_baza_zaczipowanych_psow__Kto_zawinil_.html#ixzz2mPZaoOoC

62 Miała wszczepiony czip. Okazało się, że była podopieczną schroniska w Gliwicach - dodaje Nowak. O sprawie została powiadomiona policja. Okazało się, że owszem, amstafka przebywała w gliwickim azylu, ale ponad rok temu została adoptowana. Nie zmieniono jednak danych w bazie i na czipie dalej figurował wcześniejszy właściciel. /.../ Mimo że pies nie żyje, dalej figuruje w elektronicznym systemie, który służy do czipowania ...“, cit. dle http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,14405341,Pojechali_na_wakacje__a_pies_zdechl_przywiazany_do.html#ixzz2mPc5VSF0