Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Čipování = Útok na domovní svobodu! PL ČR

Poznaň, Polská republika, 2012 - 2009; Ostrava, Praha, Česká republika, 29. května 2013 (Rd)

Web Necipujtenas.cz již informoval o situaci v Poznani na západě Polska, kde zdejší radní přistoupili roku 2009 k nátlakové akci na své občany a prosadili vůči nim povinné/trvalé označení psů chovaných na území města - tzv. čipování. K dosažení svého cíle použili všech možných legálních prostředků: propagandou počínaje, přes finanční úlevy až po teoretické hrozby, faktické kontroly, následné pokuty aj. Teprve po několika letech zjistili: implantace cizích těles do živých těl zvířat přináší také vážné problémy a celý systém povinného čipování nefunguje tak, jak si euforicky původně představovali.

Začátek celé „povinně/čipovací operace“ provázely v Poznani roku 2009 velké manévry místní městské policie (dále také MP), která si v obavách z možné reakce veřejnosti důkladně nacvičovala proces připravovaných prohlídek/skenování kontrolovaných zvířat místních občanů. Panoval přirozený/oprávněný strach z toho, že lide a „psi odmítnou“ dobrovolně spolupracovat, nenechají si jen tak přejíždět po celém těle neznámým předmětem - čtečkou dat (skener) - ke všemu od cizího člověka. Strážníci a jejich vedení si teprve nyní začali uvědomovat: do jak těžké/nebezpečné a právně komplikované situace je politici svými požadavky na kontroly povinně implantovaných čipů dostali.

Daniel Adamczak - zaměstnanec poznaňského útulku pro opuštěná zvířata - příslušníky MP v době školení o zacházení se psy upozorňoval:

Především je nutné zachovat při kontrole zvířete klid.“ - „Nejbezpečnějším způsobem“ splnění vašeho úkolu bude, když „se majitele psa zeptáte, zda by jej byl ochoten přidržet a teprve pak lze provést pomocí skeneru prohlídku implantovaného mikročipu v těle zvířete.1

Pečovatelka poznaňského útulku Marta Maiková podotkla, že dobrovolná spolupráce chovatele psa je při kontrole čipu městskou policií naprosto klíčová a bez ní nelze vůbec uvažovat o nějakých zárukách bezpečnosti, zdraví a majetku pro všechny zúčastněné a jejich momentální okolí např. na veřejném prostranství:

Majiteli psa můžete podat čtečku dat a pokuste se ho přesvědčit, že by měl čip v těle zvířete najít sám.“ Je to vhodný postup: „Obzvláště v případě skenování nebezpečných psích plemen.“ - „Implantovaný čip by se měl nacházet pod kůží na krku na levém boku psa.“ - „Nejprve dejte psovi čtečku očichat.“ - „A pak hlavně postupujte klidně, bez rychlých pohybů.2

Své obavy novinářům potvrdila též Iwona Jaroszewiczová z poznaňské městské policie:

Problém mohou pro strážníky představovat nejen agresivní zvířata, nýbrž i jejich nervózní majitelé. Pokud se nám při kontrole nepodaří vytvořit tu správnou atmosféru, tak to zcela jistě nebude ani snadná situace a už vůbec ne nijak příjemná.3

Jenže objevily se další otázky: Jak zaručit dobrovolnou spolupráci lidí, kterým předtím politici ve sdělovacích prostředcích teoreticky vyhrožovali až likvidačními pokutami za neuposlechnutí výzev k povinnému čipování? Co když ztratí pes při prohlídce trpělivost? A co lidé, kteří odmítnou čipování z důvodů výhrady svědomí, náboženství, přirozených právsvobod garantovaných ústavním pořádkem? Co když se při kontrole psa strážníkem neukáže na čtečce/skeneru dat číslo čipu? Co když to nebude vina majitele zvířete, ale třeba otázka nekompatibility zařízení, přirozené migrace implantátu v těle zvířete nebo jiných rizik? Proč mají být tyto pádné argumenty jen tak smeteny ze stolu? Je správné, aby představitelé moci výkonné pouze tzv. „plnili rozkazy4 svých nadřízených bez etického rámce a citlivého řešení konkrétních/těžkých životních situací, které politici svými vyhláškami občanům vytvářejí? Je vůbec správné schvalovat takové nové normy, které kriminalizují doposud po tisíce let běžné a společností přirozeně akceptované formy chování např. na vesnici? Těmito otázkami se bohužel školení strážníků většinou nezabývají. Ti laxnější z nich říkají: Všichni odpírači čipování stejně nakonec dostanou pokutu a nebo ať si to s nimi vyřídí zastupitelé v přestupkovém řízení. Je ale vhodné takto jednat s občany ve svobodné zemi? Web Necipujtenas.cz už na tyto otázky upozorňoval.

Przemysław Piwecki - tiskový mluvčí poznaňské městské policie:

Pro nás je pouze důležitý ten fakt, že: „Pes nemá čip a tím jeho majitel nesplnil svou povinnost. Hrozí mu 500 zlotých pokuty.5

Podle naivních představ šéfů poznaňských strážníků by zřejmě měl každý pejsek chovaný v domácnosti jednotlivých občanů absolvovat dlouhý/složitý/drahý výcvik a proto prý:

Musí pes v době kontroly poslouchat příkazy svého majitele (hlavně nesmí být agresivní) a nebo v opačném případě hrozí trest /.../.6

Městská policie z Poznaně však šla ústy svého tiskového mluvčího ještě dále a to dokonce za hranu Ústavy7, když široké veřejnosti oznámila konec respektu k domovní svobodě8 a začátek prohlídek bez soudního příkazu na soukromých pozemcích, v domech a bytech občanů: to vše z důvodů vynucení tzv. „čipovací povinnosti“ (SIC!).

Przemysław Piwecki - tiskový mluvčí poznaňské městské policie:

Od nového roku budou městští strážníci v rámci plnění svých každodenních úkolů provádět kontroly majitelů psů vzhledem k očipování jejich zvířat.“ - „Upozorňuji majitele psů, že po prvním lednu už nebude platit žádné přechodné období pro implantaci čipu a celá záležitost neskončí při prohlídce pouze domluvou. PLÁNUJEME TAKTÉŽ KONTROLY OBYVATEL RODINNÝCH DOMKŮ PŘÍMO V PŘEDMĚTNÝCH BUDOVÁCH.9

Společenství webu Necipujtenas.cz již varovalo před podobnými praktikami také v České republice dle oficiálních tiskových zpráv města Roudnice nad Labem. Nicméně ani v tomto případě se ještě nikdo neodvážil překročit hranice domovní svobody pouze kvůli psím mikročipům. Bylo by to v Česku nelegální a došlo by ke spáchání vážného trestného činu.

Jenže: Jak se k této problematice postaví městská policie v Ostravě? Od 1. ledna 2014 totiž začne platit na území Ostravy tzv. „naplno“ místní vyhláška č. 9/2012 a její novela č. 5/2013 o povinné implantaci mikročipů do živých těl zvířat a doposud zatím nikdo nezveřejnil oficiální/doporučený postup pro kontroly pejskařů. Bude to zřejmě „milé překvapení“ a novoroční dáreček?

Nabízejí se zcela legitimní otázky: Co tedy Ostraváky v souvislosti s vynucováním povinného čipování čeká? Stanou se bezduchými loutkami v rukou moci výkonné? Bude tentokráte prolomena domovní svoboda? Nastanou nezákonné osobní prohlídky občanů a jejich zvířat bez soudního příkazu? Uvidíme v praxi zátarasy ulic a kontrolní stanoviště MP na obvyklých místech procházek lidí se svými pejsky? Budou snad nakonec i nějak odměňování z peněz daňových poplatníků udavači tzv. „neočipovaných“? Zastupitelé Ostravy sice nešetří svými vyjádřeními ve sdělovacích prostředcích o hrůzyplných výškách pokut, které chtějí přisoudit tzv. „nezodpovědným pejskařům“, ale naprosto stěžejní otázce ochrany přirozených práv a svobod svých občanů/voličů a tím také své vlastní zodpovědnosti se oni sami vyhýbají jako čerti kříži. Takže to zřejmě zase odnesou „chudáci“ městští strážníci v terénu, na které se při prohlídkách snese vlna lidské nespokojenosti.

Připomeňme si, co web Necipujtenas.cz již k této otázce publikoval v jednom z minulých článků:

Především starší občané České republiky se velmi často dotazují na ústavní zachování nedotknutelnosti domovní svobody v souvislosti s vynucováním povinného čipování zvířat. Zde naštěstí ještě stále platí Listina základních práv a svobod, která jednoznačně odmítá jakékoliv porušování domovní svobody a kontroly Vašich zvířat obecní policií na Vašich soukromých oplocených pozemcích, v domech, bytech atd. Tady jsou pořád Vaše zvířata před politiky v bezpečí. Neočipování zvířete není v České republice trestný čin ani to nespadá pod definici vážného ohrožení veřejného pořádku a tedy nelze na tomto základě vydat ani příkaz k soudní prohlídce. Obecně tedy v takto definovaném případě nemá žádný příslušník MP s čtečkou dat právo vynucovat si očipování Vašeho zvířete, které spokojeně/svobodně pobíhá za plotem Vašeho pozemku. Ovšem pozor: pokud by došlo k podezření, že může být ohrožen život, zdraví nebo hrozí větší škoda na majetku, pak může městská/obecní policie vniknout na Váš pozemek, do Vašeho domu, bytu, nicméně musí pak složitě vše zdůvodňovat a prokazovat, neboť ČR je stále ještě přeci jen právním státem a nikoliv „banánovou republikou“. Opět je nutné být ve střehu vůči možné „šikaně“.“

Listina práv a svobod ČR: „Článek 12. (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon. (3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.10

Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii: „§ 16 Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor. (1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen "byt"), vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí. (2) Při provádění zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. (3) Po provedení zákroků, úkonů nebo jiných opatření podle odstavce 1 je strážník povinen neprodleně vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba. (4) O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše strážník úřední záznam.11


Co z toho dále plyne? Smutný fakt: Neznalost ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání těchto nejvyšších hodnot naší civilizace ze strany exekutivy a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku milostivě uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.


Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.


Zdroj: http://www.mmpoznan.pl/313763/2009/10/20/piesek-nie-ma-czipa-bedzie-mandacik?category=news; http://www.poznan.pl/mim/wiadmag/news/30-kwietnia-mija-termin-wniesienia-oplaty-od-posiadania-psow,36961.html; http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/372080,poznan-36-5-tys-kejtrow-ma-czipy,id,t.html?cookie=1; http://www.mmpoznan.pl/315087/2010/1/8/straznicy-kontroluja-czipy-u-poznanskich-psow?category=news; http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=39601&nr=553~2F1991~20Sb.&ft=pdf; http://www.usoud.cz/listina-zakladnich-prav-a-svobod/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/strážníci-hájit-svobody-práva-občanů-čr.aspx; http://www.02.working-dogs.eu/_dok_vycvik/vycvik_psa_zachranare_I.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/povinne-cipovani-neresi-krute-vrazdy-psu-pl.aspx

__________________________

1 http://www.mmpoznan.pl/313763/2009/10/20/piesek-nie-ma-czipa-bedzie-mandacik?category=news

4 „"The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him."“, cit. dle http://en.wikipedia.org/wiki/Superior_Orders#The_.22Nuremberg_Defense.22

7 „Art. 50. Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.“, cit. dle http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

8 „Domovní svoboda jako ústavně zaručené právo plynoucí z článku 12 Listiny svou povahou a významem spadá mezi základní lidská práva a svobody, neboť spolu se svobodou osobní a dalšími ústavně zaručenými základními právy dotváří osobnostní sféru jedince, jehož individuální integritu, jako zcela nezbytnou podmínku důstojné existence jedince a rozvoje lidského života vůbec, je nutno respektovat a důsledně chránit. Jestliže ústavní pořádek České republiky připouští průlom této ochrany, děje se tak jen a pouze v zájmu ochrany demokratické společnosti jako takové, případně v zájmu ústavně zaručených základních práv a svobod jiných.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_základních_práv_a_svobod

9 „Planujemy także kontrolę mieszkańców domków rodzinnych w ich domach – dodaje.“, cit. dle http://www.mmpoznan.pl/313763/2009/10/20/piesek-nie-ma-czipa-bedzie-mandacik?category=news