Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

MV ČR: Primátor porušil zákon o obcích! ČR

Praha, Ostrava, Česká republika, 25. července 2016 (Rd)

Ministerstvo vnitra České republiky dalo za pravdu občanům, kterým ostravský primátor opakovaně zakázal mluvit tak, aby už nemohli pokládat slušné/inteligentní otázky ke konkrétnímu programovému bodu v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO)! Vnitro taktéž zcela jasně vysvětlilo všem lidem jejich možnosti obrany vůči hrubým/vulgárním urážkám, kterými by je častoval kdokoliv z ctihodných a Vážených úředních osob ve veřejných funkcích placených z veřejných rozpočtů! V ZSMO totiž v červnu 2016 zase došlo k porušení zákona, ústavního pořádku, principů dobré samosprávy a prostého etického/gentlemanského chování! Vyplývá z toho zásadní poznatek: Ústavní pořádek a základní přirozená práva/svobody všech občanů jsou bohužel v Ostravě v podobných kauzách ohrožena! Jsou pošlapávána i po předchozích varováních dozoru Ministerstva vnitra České republiky! Hrozí nástup nové totality? Proč něco takového ostravští zastupitelé připouštějí? Jak se budou vůči tomu lidé mírovými prostředky bránit? Kdo další se jich v praxi zastane? Dojde k odvolání pana primátora? Vždyť systém uspořádání společenských vztahů, který zničí svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry: pak sežere i sám sebe! – Podrobnosti v samostatném článku a dokumentaci níže.

Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo ve svém článku z 23. června 2016 o dramatickém vývoji situace během jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO), kam si občané třetího největšího města v ČR zvolili v komunálních volbách roku 2014 své reprezentanty. Ti jsou placeni z veřejných rozpočtů mj. např. za řešení dotazů, podnětů a připomínek občanů. Místní realita však mnohdy překvapuje i otrlé politické matadory. Svobodný/necenzurovaný dialog s občany totiž řadě Vážených ostravských zastupitelů neskutečně vadí. Tuší totiž, že by najednou mohli sami lidé bez veřejné funkce přinášet nová/správná řešení, která Vážené politiky vůbec nenapadla. Přišli by tak o část svého egoistického vlivu. Podle zvoleného politika může mít přece pravdu pouze zase jen a výlučně zvolený politik. Nějaký „občanský plebs“ bez veřejné funkce jim prý do jejich hlasování nemá co mluvit; zastupitelstvo dokonce ani není určeno k široké diskusi s veřejností (SIC!). Takové tristní/nepravdivé názory (jakkoliv mohou být samozřejmě svobodně pronášeny až do doby, než začnou být vynucovány např. z pozice legislativního násilí), které zcela popírají ústavní pořádek ČR včetně Listiny základních práv a svobod, zákona o obcích a vůbec celého nastavení systému samosprávy, si mohla široká veřejnost v Ostravě vyzkoušet již několikrát. Naposledy při jednání ZSMO 22. června 2016. Tehdy Váženého pana primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macuru, MBA, dokonale rozlítil slušně/svobodně diskutující a výborně připravený/inteligentní občan. Vážený pan primátor se místo korektní diskuse na občana obořil hrubými/urážlivými výrazy. Navíc se ani neštítil opět použít k umlčení demokratického disentujícího hlasu metodu cenzury, doprovázenou v konkrétním případě zákazem vystupování k určitému programovému bodu ZSMO. Zcenzurovaný občan však s takovým vývojem takticky počítal; již dopředu se písemně přihlásil k jinému obsahově souvisejícímu programovému bodu: díky tomu také nakonec svůj příspěvek přednesl. Ostravský primátor si vysloužil za své chování ráznou/oprávněnou kritiku z řad opozičních zastupitelů. Poškozený občan naopak bouřlivý potlesk přítomné veřejnosti. Dalšímu člověku už raději ZSMO vůbec neudělilo slovo, jakmile se zcenzurovaného občana oprávněně/lidsky zastal.

Situace je o to horší, že se Vážený pan primátor Macura podobných faulů v průběhu výkonu své funkce již dopustil několikrát. Nepomohla ani slušná/opakovaná prosba o vysvětlení, výzvy k nápravě, omluvě.

Vážený pan primátor byl dokonce důrazně varován nadřízenými orgány Ministerstva vnitra ČR, aby od svých cenzurních praktik upustil. Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo o celé děsivé situaci mj. zde, zde, zde.

Například jinak velice rozvážný a ve svých komentářích střídmý Vážený pan zastupitel Ing. Lumír Palyza (ČSSD) dokonce 22. června 2016 nezvykle rázně upozornil, že by měl Vážený pan primátor ve své ctihodné funkci nutně dbát zásadních pravidel slušnosti k občanům a respektovat svobodné/demokratické uspořádání společenských vztahů. Každý oprávněný občan totiž může slušnou formou říci v průběhu jednání ZSMO svůj názor. Vážený pan zastupitel Palyza se však rázně ohradil v etické rovině vůči častování občanů hrubými urážkami, kterých použil Vážený pan ostravský primátor. Podle Váženého pana Palyzy by totiž nikdo neměl odsuzovat tak nebetyčně hanlivým způsobem názory někoho jiného z pozice veřejné funkce a své moci. Přímo před takovým negentlemanským postupem Váženého pana primátora varoval. Důrazně požádal celé ZSMO a Váženého pana primátora, aby nedopustili další/podobné chování řídícího jednání ZSMO, protože se tím Vážený pan primátor blíží „jisté politické kreatuře, která tady seděla v pozici primátora před Vámi a která urážela zastupitelky a zastupitele jak na běžícím páse“. „Takové invektivy tady nepatří,“ dodal Vážený pan zastupitel Palyza.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ, se posléze obrátil 25. června 2016 ve věci závažného veřejného zájmu se slušnými dotazy (pozor: nikoliv s podnětem nebo stížností!) k výše popsané situaci na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky (vnitro vede Vážený pan Bc. Milan Chovanec, ČSSD). Po dvaceti devíti dnech, 25. července 2016, obdržel Vážený pan Mgr. Přepiora z výše citovaného ministerstva jednoznačnou odpověď, která mj. široké veřejnosti zřetelně vysvětlila:

Ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích stanoví, že občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, přičemž toto oprávnění má i fyzická osoba, jež dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost (srov. § 16 odst. 3 téhož zákona). Obecně lze konstatovat, že občan města má právo vyjadřovat se ke všem bodům programu zasedání zastupitelstva. Pokud Vám tedy nebylo umožněno vyjádřit se k projednávanému bodu „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“, došlo tímto k porušení ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, což může být předmětem kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Takové jednání zastupitelstva přitom je i zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním).

Co se týče článku 10 odst. 1–5 Jednacího řádu Zastupitelstva SMO, ten konkretizuje tzv. interpelační právo člena zastupitele obce formulované ustanovením § 82 písm. b) zákona o obcích, dle něhož člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů. Toto právo nicméně nenáleží občanu města, nýbrž pouze zastupiteli.

Jak již bylo uvedeno výše, jakožto občan města máte právo vyjádřit se k bodu programu „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“, přestože se jeví jako pravděpodobné, že tento bod programu je primárně určen členům ZSMO k uplatnění svého interpelačního práva. Pakliže v rámci předmětného bodu programu kromě svého vyjádření vznesete dotaz určený např. ředitelům příspěvkových organizací, v jejich nezodpovězení nelze spatřovat porušení zákona o obcích. Byť lze samozřejmě doporučit, aby s ohledem na zásadu dobré správy byly i dotazy občanů adresované ředitelům příspěvkových organizací vyřizovány, záleží na jejich politické odpovědnosti, zda tak učiní. (Tedy správný postup je: Umožnit občanovi vyjádřit názor, dovolit mu, aby položil otázky k libovolnému bodu programu apod., načež pak už nechat na dotazovaných fyzických nebo právnických osobách to, zda slušně odpoví nebo také nikoliv. Veřejnost/voliči posléze uvidí: jak se kdo bude v praxi k lidem v takové situaci chovat, pozn. autora.)

Za předpokladu, že Váš zájem o informace týkající se příspěvkových organizací města trvá, lze Vám doporučit podání žádosti o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), jež bude adresována dotčeným příspěvkovým organizacím. Žádost o poskytnutí informace musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti plynoucí z ustanovení § 14 odst. 2 informačního zákona: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona; fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“ Pokud by Vám i přesto nebyla informace poskytnuta, informační zákon umožňuje podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti (§ 16 informačního zákona), resp. stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a informačního zákona).

Co se týče Vašeho upozornění na vulgární vyjadřování primátora vůči Vašim diskuzním příspěvkům, primárně Vám doporučujeme adresovat tuto stížnost ZSMO, neboť primátor je dle ustanovení § 103 odst. 2 zákona o obcích odpovědný právě zastupitelstvu. Problematika vyřizování stížností na člena zastupitelstva města je řešena ve stanovisku zdejšího odboru č. 11/2010, které Vám zasíláme v příloze.

Samotná právní úprava (ochrany, pozn. autora) osobnosti je obsažena v novém občanském zákoníku, přičemž její ochrany se můžete domoci soukromoprávní žalobou na ochranu osobnosti. Nelze ani opomenout možnost podání návrhu na projednání přestupku proti občanskému soužití. Pokud jste však nabyl dojmu, že jednáním primátora došlo k naplnění znaků skutkové podstaty konkrétního trestného činu, doporučujeme Vám podání trestního oznámení Službě kriminální policie a vyšetřování, popř. státnímu zástupci, a to nejlépe podle místa, kde k takovému jednání došlo. V případě, že Služba kriminální policie a vyšetřování není v daný moment k dispozici, můžete se obrátit na libovolné oddělení Policie ČR. Trestní oznámení může mít ze zákona jakoukoliv formu – jak písemnou, tak ústní. Na podání trestního oznámení máte právo; policie a státní zástupce jsou ze zákona povinni ho přijmout.

Závěrem dodáváme, že problematika práva občana města vyjádřit na zasedání zastupitelstva města svá stanoviska k projednávaným věcem je řešena ve stanovisku zdejšího odboru č. 3/2008, jež Vám zasíláme v příloze tohoto přípisu. Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru.

Ministerstvo vnitra České republiky navíc Váženému panu Mgr. Přepiorovi doručilo 25. července 2016 velmi důležité podpůrné judikáty, které všem občanům včetně zastupitelů (kteří to snad ani doposud nevěděli) jasně na dřívějších justičních rozhodnutích vysvětlují, kde udělal Vážený pan ostravský primátor chybu, kterou zatím tak vehementně a v podobných případech bohužel opakovaně odmítal přiznat a i přes slušné protesty veřejnosti napravit. Ve výše zmiňovaných dokumentech např. nalezneme důležitá fakta z již proběhlých soudních kauz ve věci krajských zastupitelstev a analogicky k tomu také k zastupitelstvům statutárních měst, obcí atd.:

Kraje prostřednictvím svých jednacích řádů nemohou omezovat právo občanů kraje vyjadřovat se k projednávaným věcem, které je jim přiznáno zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (§ 12 odst. 2 písm. b/). Občané kraje tak mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, která souvisejí s projednávanou problematikou.“ – „Občan kraje má nejen právo vyjadřovat se k projednávaným věcem zařazeným na program zasedání zastupitelstva, nýbrž má i právo vyjádřit se k samotnému programu zasedání zastupitelstva, a to ještě před jeho schválením; vyplývá to z § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)].“ – „Každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu (viz např. možná budoucí úprava jednacího řádu ZSMO – tzv. „Lex Prepiora“, pozn. autora) nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu, trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování.“ (Bohužel přesně to za nynější situace roku 2016 v ZSMO opravdu hrozí, pozn. autora.)

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále zveřejňuje text slušných dotazů Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (pozor: nejedná se o podnět nebo stížnost!), které zaslal na Ministerstvo vnitra České republiky dne 25. června 2016 v zájmu ochrany práv všech občanů na svobodnou/necenzurovanou diskusi v průběhu jednání ZSMO a dalších zastupitelstev ČR. Z níže citovaného textu přitom jasně vyplývá, že občanovi nešlo o žádnou stížnost, nýbrž pouze slušně poprosil o vysvětlení situace, radu, pomoc a o odborné/právní stanovisko. Občan mj. na vnitro napsal:

... obracím se na Vás s dotazem a prosbou o vysvětlení a zaslání oficiálního metodického stanoviska Ministerstva vnitra České republiky (zdůrazňuji, že v žádném případě nejde o podnět, ani stížnost, nýbrž pouze o dotaz, vysvětlení v rámci pro-bono pomoci občanům).

Jde mi o výklad ústavního a zákonného práva oprávněného občana ČR, který má bydliště nebo nemovitost v Ostravě, kde také chce vyjádřit na zasedání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (dále jen ZSMO) své stanovisko s dotazy v délce nikdy nepřesahující 5 minut ke konkrétnímu bodu programu, který byl řádně zveřejněn na úřední desce v zákonem stanoveném termínu. Tento konkrétní bod je pravidelně zařazován na program ZSMO a jmenuje se "Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“. Podobně byly ještě nedávno zařazovány na program jednání ZSMO body s názvem "diskuse - různé" a "závěr".

MV ČR již v únoru 2016 občanům vysvětlilo, že podle jeho metodického výkladu a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. (viz také usnesení ZSMO č. 1035/ZM1418/16 ze dne 13. dubna 2016). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení). Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno. Aby oprávnění a řádně přihlášení občané nemohli vůbec vystoupit v rozpravě a řídící jednání jim odmítl udělit slovo.

Dále jednací řád ZSMO ve svém článku č. 10 „Dotazy, připomínky a podněty“ ani nikde jinde nezakazuje oprávněným občanům pokládat dotazy ředitelům městských příspěvkových organizací nebo komukoliv jinému. Občan se může zeptat kohokoliv na cokoliv v rámci kteréhokoliv bodu programu ZSMO, pokud se to bude věcně týkat formulace daného programového bodu a materiálů, osob apod., které jsou s takovým bodem obsahově spojeny. Stejný jednací řád ZSMO dokonce hovoří v čl. č. 10 a odstavci č. 3 tak, že „Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.“ Ostatně čl. 7, odst. 9 jednacího řádu ZSMO jasně uvádí: „Dále primátor (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města Ostravy, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve statutárním městě Ostrava hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, aby mohli na zasedání zastupitelstva města vyjádřit k projednávané věci své stanovisko. Délka vystoupení občanů je stanovena v rozsahu jedenkrát 5 minut.“ V jednacím řádu ZSMO tedy nikde nenajdeme nic na podporu zákazu udělení slova občanům k výše uvedeným programovým bodům ZSMO. Občané samozřejmě mohou využít svého plného práva na vyvolání prospěšného dialogu. Jednací řád ZSMO zajisté nesmí porušovat zákon o obcích ani ústavní pořádek ČR, Listinu základních práv a svobod. Přesné znění jednacího řádu obce ostatně nemá v legislativě žádnou oporu. Nejedná se ani o podzákonnou normu. ZSMO se tedy vždy musí řídit platným zákonem o obcích a Listinou, Ústavou. Zastupitelé taktéž nemohou občanům rozkázat to, na co by se měli ptát. Obzvláště článek č. 17 Listiny základních práv a svobod je zde v takovém případě velice stěžejní: „(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. /.../ (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

Prosím tedy o zaslání oficiálního vysvětlení MV ČR a oficiálního metodického pokynu k výše uvedené situaci, jak postupovat, pokud vzhledem k výše definovanému:

1/ řádně přihlášenému občanovi k diskusi Vážený řídící jednání ZSMO vysloveně neudělí slovo k programovému bodu jednání ZSMO a to ani na opakovanou výzvu občana a upozornění, že dochází k porušení legislativních předpisů včetně ústavního pořádku ČR

2/ Vážený řídící jednání ZSMO vysloveně vulgárními výrazy komentuje slušné/věcné/faktické diskusní příspěvky občana bez veřejné funkce

Velice Vám děkuji.

Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto děkuje všem Váženým zaměstnancům/zaměstnankyním Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, který vede Vážená paní Ing. Marie Kostruhová (MV ČR řídí Vážený pan ministr Bc. Milan Chovanec z ČSSD), za vstřícné/lidské zastání, vysvětlení, především odbornou právní pomoc poskytnutou všem Ostravanům a v širším smyslu také všem občanům České republiky, jimž leží na srdci zachování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry. Podařilo se díky tomu dosáhnout dalšího obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí. Každý oprávněný občan ČR tak získal důležité informace: jak dále v podobných situacích postupovat ve svém kraji, městě, obci. Je to veskrze pozitivní zjištění a skutečná radost z toho, že je Česká republika ještě stále svobodným státem, nikoliv totalitním režimem. Děkujeme Vám! :)

Kompletní anonymizovaná dokumentace je k dispozici ve formátu pdf zde.

Zdroj: Dokumenty a elektronická korespondence Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, Náměstí hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21 a dotazy Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, šéfeditora Společenství webu Necipujtenas.CZ z období 25. června 2016 až 25. července 2016; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/open-censhorship-and-insults-from-mouth-of-ostravas-mayor-escalates-in-banning-of-free-speech-in-ostrava-city-people-comming-together-in-defence-of-freedom-cr-2016.jpg; audiozáznam a přihlášky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory určené k dialogu se zastupiteli v rámci jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 22. června 2016; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostravas-mayor-stopped-censorship-of-citizens-regional-councilor-babka-kscm-protests-calls-for-stopping-queries-of-citizens-cr-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/victory-of-the-people-in-ostrava-city-czech-ministry-of-interior-denounces-censorship-in-ostrava-cr-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy3_of_18.ZMZapisanonymizovanverze.pdf