Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

MV ČR se jasně zastalo občanů v Ostravě! ČR

Ostrava, Klimkovice, Česká republika, 1. a 2. března 2016 (Rd)

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) se důrazně zastalo ostravských občanů! Odmítlo tolerovat říjnový/cenzurní zásah (2015) Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO)! MV ČR odsoudilo potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry, ústavně garantovaných přirozených práv/svobod občanů, nerespektování ústavního pořádku a související likvidaci podílu obyvatelstva na přímé správě své obce včetně libovůle samosprávy v průběhu jednání ZSMO! Lidé totiž musí dostat v souladu s jednacím řádem plný/necenzurovaný prostor pro vyjádření svých stanovisek ke každému bodu programu zastupitelstva! Ostravští politici svým cenzurním zásahem ze dne 14. října 2015 porušili zákon o obcích! MV ČR je na to z pozice dozoru nad samostatnou působností obcí důrazně upozornilo; vysvětlilo jim, jak by měli správně postupovat! Občané Petr Hadaščok nst. a Mgr. Radek Přepiora, kterým ostravští zastupitelé zakázali promluvit v rámci obhajoby zle tísněných Ostravanů mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu České republiky Ing. Petra Macha, Ph.D. (Strana svobodných občanů) s tématikou neústavního vynucování čipování zvířat, tak dosáhli pro všechny lidi nejen v Ostravě obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí!

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) informovalo v poslední čtvrtině roku 2015, dále 21. a 7. ledna 2016 o oficiální stížnosti na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských členů ZSMO. Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ji podal 6. ledna 2016 proto, aby obhájil pro všechny občany jejich plné přirozené právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy. Svůj podnět odeslal Vážený občan Hadaščok nst. až po marných/opětovných prosbách o nápravu situace a o prostou/lidskou omluvu ve věci cenzury občanů a vzhledem k možné destrukci přednostního práva (pokud by ho chtěl využít) Váženého pana poslance Evropského parlamentu Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníciz hlediska celorepublikové úrovně) na vystoupení v diskusi při obhajobě přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy. Své podání odeslal Vážený pan Hadaščok nst. na Magistrát Statutárního města Ostravy (MSMO), Krajský úřad Moravskoslezského kraje a na Ministerstvo vnitra ČR. Následně MSMO (prostřednictvím ZSMO) a krajský úřad bohužel smetli oprávněný podnět Váženého pana Hadaščoka nst. ze stolu. Naopak MV ČR odeslalo Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělení datované 18. lednem 2016 o zahájení prošetřování možného porušení práva občana města formulovaného ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tj. práva vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. Vážený občan Petr Hadaščok nst. totiž formuloval dle zdrojů z webu Necipujtenas.CZ svůj podnět tak brilantně, že: Vzhledem k obsahu Ministerstvo vnitra vyhodnotilo toto podání jako podnět k výkonu dozoru nad samostatnou působností ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích.Výše citované sdělení podepsala přímo Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. (MV ČR vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). MV ČR si posléze vyžádalo z MSMO všechny důkazní materiály a po jejich prostudování se jasně postavilo za utlačované ostravské občany proti zlovůli zkušených politických matadorů, členů ZSMO. Vážení občané Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), kterým ostravští zastupitelé zakázali 14. října 2015 v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem promluvit v rámci obhajoby zle tísněných Ostravanů mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu České republiky Ing. Petra Macha, Ph.D. (Strana svobodných občanů), tak dosáhli pro všechny lidi obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí! Každý oprávněný občan z celé České republiky tak získal díky aktivitě/poctivé spolupráci výše uvedených občanů a Vážených úředních osob z MV ČR jasné zastání a konečně konkrétní pomoc! SwN tímto veřejně děkuje všem právnickým i fyzickým osobám, které poskytly občanům plné zadostiučinění a radost z toho, že je Česká republika ještě stále svobodným státem, nikoliv totalitním režimem. Děkujeme Vám! :)

Ministerstvo vnitra ČR ve svém stanovisku z 19. února 2016 v rámci výkonu dozoru nad samostatnou působností samosprávy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích ostravským politikům mj. jasně vysvětlilo, že: „Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. /.../ Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích předně vyplývá, že občanovi města musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení). /.../ Ze zápisu z předmětného zasedání vyplývá, že diskuze k materiálu č. ZM_M 34 byla usnesením Zastupitelstva SMO ukončena (pro návrh hlasovalo 36 členů), aniž by Vám bylo umožněno vyjádřit se k projednávanému bodu programu. Tato skutečnost byla rovněž ověřena ze zvukového záznamu pořízeného na tomto zasedání. Tímto postupem Zastupitelstvo SMO porušilo ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. /.../ Zastupitel Ing. Juroška, Ph.D. odůvodnil svůj návrh na ukončení diskuze tím, že zastupitelstvu jsou Vaše argumenty dostatečně známy. Město k tomuto ve svém vyjádření uvádí, že Vám bylo umožněno prezentovat své stanovisko před přijetím rozhodnutí o projednávaném bodu programu už tím, že projednávané podání již obsahovalo Vaše vlastní stanovisko k záležitosti. Těmto důvodům vedoucím k odepření práva občana města formulované ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích však dle našeho názoru nelze přisvědčit. Zastupitelstvo SMO totiž nemohlo nikterak předem předvídat, zda jste ve svém podání, které bylo předmětem projednávaného bodu č. ZM_M 34, již vyčerpal veškeré argumenty podporující přijetí Vašeho návrhu. Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno, aniž by obsah vystoupení byl znám, a to jen na základě domněnky, že bude obsahově totožné s podáním. /.../ Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko. /.../ Dodáváme, že shora popsané jednání zastupitelstva je současně i zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním).

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje níže v textu v přiložených dokumentech přesný/oficiální záznam hlasování ostravských politiků podle stranické příslušnosti ve věci podpory propagace nezákonné/neústavní cenzury na ZSMO dne 14. 10. 2015, dále včetně hlasování v průběhu jednání Rady Statutárního města Ostravy z 2. 2. 2016 a ZSMO ze dne 17. 2. 2016 ve věci likvidace oprávněných argumentů obsažených ve stížnosti Váženého pana Hadaščoka nst. na výše uvedený postup ostravských politiků a ve věci odeslání naprosto úděsného dopisu s podpisem Váženého pana ostravského primátora Macury Váženému panu Hadaščokovi nst.

Je jistě signifikantní, že celé Vážené ZSMO již dopředu dne 17. 2. 2016 na takový vývoj upozorňoval svým projevem (viz také dokumenty v příloze) Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Vysvětlil Váženému panu primátorovi, aby moudře počkal na vyjádření z MV ČR, aby se Vážený pan primátor i další zastupitelé neukvapovali ve svém dalším „chytrém“ hlasování. Zastupitelé to však ignorovali. Pokud by totiž vyslyšeli opakované nabídky dotčených občanů na smírné řešení (veřejná omluva): k ničemu takovému by nikdy nedošlo. Chybuje přeci občas každý a vše se dá v případě ochoty v klidu a míru vyřešit. Arogance mnohých ostravských politiků je ale bohužel neskutečná. Občané by si přitom tak moc přáli, aby měli ve vedení svého města opravdu moudré, lidské, vstřícné osobnosti a nikoliv lidi, kteří jsou schopni hlasovat pro nezákonnou cenzuru a potlačování přirozených práv/svobod obyvatelstva! (SIC!).

Jenže aby toho nebylo málo, tak Vážené ZSMO provedlo na svém jednání 17. února 2016 další dva cenzurní zásahy, které jsme podrobněji popsali zdezde. Opět způsobily újmu tentokráte nejméně třem občanům. Vážený pan primátor Macura toho dne šel až tak daleko, že odmítl udělit řádně přihlášenému občanovi slovo v rámci veřejně projednávaného bodu programu ZSMO mj. slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.

Už 19. února 2016 následně zpracovalo MV ČR své stanovisko k nezákonnému postupu ZSMO, které pak bylo odesláno do Ostravy s pokyny: jak mají nyní ostravští politici postupovat, aby k těmto neférovým incidentům dále nedocházelo.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. se exkluzivně pro Necipujtenas.CZ k celé záležitosti vyjádřil 1. 3. 2016: Bohužel, pan primátor opět podlehl tlaku jednoho zastupitele. Ti první dva, kteří tady s tímto začali, tak ti pro jistotu 17. 2. 2016 utekli (viz níže oficiální dokumentace k hlasování vlivných členů KSČM ve věci tristního dopisu pro pana Hadaščoka nst. s podpisem Váženého pana primátora, pozn. autora). No a ostatní to odhlasovali, aniž věděli: o co jde. Já se nad tím usmívám, protože když se dají dohromady ty dva dokumenty, ať už z Prahy z MV ČR a to co poslala ostravská radnice, tak je to diametrálně odlišné. Myslím si, že každý soudný člověk posoudí, na čí straně je pravda.“ Na otázku, zda Vážený pan občan Hadaščok nst. nyní využije svého práva a budete se bránit třeba prostřednictvím také jiných institucí, pak odpověděl: „Počkám, počkám. My máme trpělivost. Ten očišťovací proces, který nastává, je zkoušení, co všechno si mohou politici dovolit: soudruzi i pánové. V parlamentu v Praze také zkoušejí někteří politici zablokovat část poslanců, dokonce i některé poslanecké kluby, no a teď je otázka, co všechno jim jako občané dovolíme. Pokud jim dovolíme moc, dopadne to tak, jak to bylo v Ostravě za minulého režimu před rokem 1989. Vznikne nový „mamuland“ (pojmenováno podle vedoucího tajemníka Krajského výboru KSČ pro Severomoravský kraj, poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR, soudruha RSDr. Miroslava Mamuly, pozn. autora).“ Na adresu Váženého pana primátora Macury ve věci jeho dokonaného cenzurního zásahu občana, jenž chtěl vystoupit v diskusi na ZSMO dne 17. 2. 2016 na závěr jednání ke konkrétnímu bodu programu, pak Vážený pan Hadaščok nst. řekl: „Na to nemá primátor právo!“ Na další dotaz SwN, zda je Vážený pan Hadaščok nst. rád, že mají konečně občané zastání, které nenalezli v Ostravě na magistrátu ani ne na zdejším krajském úřadě, nýbrž až v Praze na Ministerstvu vnitra ČR a v Klimkovicích, posléze Vážený pan Petr Hadaščok nst. odpověděl, že si toho velice Váží, je tomu ohromně rád, že ještě naštěstí není Česká republika totalitním státem! A takových úřadů a fyzických i právnických osob je daleko více. Občané mnohokrát vyhrávají nad totalitáři napříč politickým spektrem: Jenže záměrně se o těchto občanských vítězstvích nepíše. Možná jde také už o autocenzuru, kterou někteří politici dokonce propagují v televizních diskusních pořadech. Jenže: Co kdyby se lidé konečně probudili a místo  workoholismu, posedávání v hospodách, u televize, počítačů, by se začali konečně masivně angažovat v politice? Tuto otázku ponechal zatím Vážený pan občan Hadaščok nst. se zajiskřením v očích a s úsměvem bez odpovědi.

Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji) k cenzurním zásahům politiků z ostravského ZSMO exkluzivně pro SwN prvního března 2016 sdělil: „Občan má právo se ptát a volený politik má povinnost, nikoli možnost, ale povinnost si dotaz poslechnout a odpovědět. V opačném případě se nejedná o politika, ale o arogantního zlatokopa. Zároveň tento případ jednoznačně ukazuje, jak si politici sepisují bezzubé zákony, které tak mohou kdykoli porušovat bez jakéhokoli rizika a vysmívat se tak občanům.

Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, český politik, podnikatel, manažer IT, prestižní český odborník na problematiku bezpečnosti RFID/NFC mikročipů, bezdrátových technologií, od roku 2010 zastupitel a místostarosta města Klimkovic u Ostravy, kandidát na hejtmana za Občanskou demokratickou stranu (ODS) v krajských volbách 2016 v Moravskoslezském kraji, se vyjádřil podobně na adresu proběhlé cenzury občanů na ZSMO a také exkluzivně pro SwN dne 2. března 2016: „To by u nás neprošlo! Naši zastupitelé přeci jen mají morální zásady a odpovědnost vůči občanům!

Z výše uvedeného zřetelně vyplývá: jakým úděsným poměrům jsou občané usilující o férový dialog v rámci Váženého ostravského ZSMO nyní vystavováni a čemu všemu musejí čelit. Oficiální zastání přitom nikde přímo v Ostravě od politiků ve veřejných funkcích nemají! Ti jsou zde pouze tzv. někdy a pro někoho! Pomoc nalezli lidé až v daleké Praze a v Klimkovicích. Nikdo z jimi zvolených ostravských politiků na radnici čestně nevystoupil a neřekl: Máte pravdu, omlouváme se jako gentlemani. Chybuje přece občas každý. Místo toho byli aktivní občané, kteří se poctivě připravovali na jednání každého Váženého ZSMO vysmíváni, zostuzováni a místní politická reprezentace se pouze šklebila bez ochoty lidem pomoci, dále se je pokoušela cenzurovat. Ano, to je realita, která se v Ostravě bohužel vždy posléze projeví bez ohledu na to, jaký je zrovna u moci papaláš.

Velký státník Winston Churchill by na adresu neskutečných cenzurních zásahů Váženého ZSMO řekl: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, protože jsou zakázané – které je tak děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.“ A určitě se Vážený pan ostravský primátor při svých cenzurních zásazích také neinspiroval ctihodným bojovníkem proti tyranii jménem Frederick Douglass, jenž roztrhl okovy své otrocké poroby a stal se jednou z vůdčích osobností amerického abolicionistického hnutí. Proslavil se především jako geniální řečník a politický spisovatel, který ostře kritizoval absenci svobody v každodenním životě obyvatelstva. Stal se živoucím důkazem toho, že byli všemožní despotové a otrokáři na omylu, když tvrdili, že určití lidé nejsou natolik inteligentní, aby se mohli stát nezávislými americkými občany. Mnozí nemohli uvěřit tomu, že tak velkolepý řečník byl dříve sám otrokem. Frederick Douglass by jistě krom jiných kritických vět Váženému panu primátorovi Macurovi vysvětlil: „Svoboda je bezcenná, jestliže přestalo existovat právo člověka rozšiřovat své myšlenky a názory. Právě z takových svobod mají totiž krutovládci vůbec tu největší hrůzu v porovnání se všemi dalšími přirozenými právy. Je to právě tohle právo svobodně mluvit, které zlikvidují úplně nejdříve.

Dokument ke stažení v PDF:  

Zdroj: Elektronická a telefonická korespondence mezi zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ a Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. ze dne 26. a 27. února 2016 a jím poskytnutý dokument z MV ČR č. j. MV-3126-10/ODK-2016 z 19. února 2016; exkluzivní rozhovory, které poskytli zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ dne 1. března 2016: Vážený pan Petr Hadaščok nst., Vážený pan Ing. Jiří Zapletal a dne 2. března 2016 Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministry-of-interior-cr-is-investigating-the-censorship-practices-of-the-assembly-of-the-ostrava-city-czech-republic-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/politicians-from-ostrava-city-continuing-in-censorship-and-destruction-of-natural-constitutional-rights-of-citizens-cr-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/lord-mayor-tomas-macura-and-his-role-in-censorship-in-ostrava-city-unfair-political-oppression-of-citizens-continues-cr-20162.jpg; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy_of_14.ZMzpisanonymizovan2.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dissident-petr-hadascok-nst-started-peaceful-fighting-for-liberties-of-citizens-in-ostrava-city-against-horrific-political-oppression-cr-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/