Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

MV ČR: Výjimky = změna vyhlášky! ČR

Ostrava, Praha, Česká republika, 24. listopadu 2017 (Rd)

Ministerstvo vnitra České republiky potvrdilo v listopadu 2017 dle výsledků dotazování Necipujtenas.CZ (SwN) a nejnovějších judikátů Ústavního soudu ČR: Výjimky z obecně závazných vyhlášek nelze udělovat libovolně bez úpravy patřičného podzákonného předpisu! SwN tyto informace opakovaně vysvětlovalo již v předchozích letech Váženému panu ostravskému primátorovi z hnutí ANO Ing. Tomáši Macurovi, MBA, včetně dotčených činovníků patřičných odborů i komisí Váženého Magistrátu Statutárního města Ostravy. Výsledkem bylo bohužel tristní/mylné/dvojí nařčení ze lži během jednání Váženého zastupitelstva Statutárního města Ostravy 18. 10. 2017 a 15. 11. 2017, nepochopitelné varování z úst Váženého pana primátora Macury před pokládáním dalších dobře připravených a slušných dotazů městským úředníkům včetně zatvrzelého odmítnutí řešení špatného legislativního stavu ve věci úzce související ostravské nekompromisní tzv. čipovací vyhlášky č. 9/2012 v aktuálním znění. – Vážený pan primátor tím již poněkolikáté prokázal od roku 2014, kdy proběhly komunální volby, že svou královsky placenou veřejnou funkci nezvládá (viz také zdokumentované zákazy dialogu v rozporu se zákonem o obcích nebo pokusy o vypínání mikrofonu diskutujícím občanům během jednání zastupitelstva atd.). Hnutí ANO by mělo konečně vygenerovat do vedení třetího největšího města v ČR opravdovou osobnost, která je a bude schopna gentlemansky snést jiné názory, dokáže najít a prosadit win/win řešení, pokud byl správný opačný názor, než-li onen Vážený vrchnostenský. – Společenství webu Necipujtenas.CZ vyzvalo Vážené zastupitelstvo Statutárního města Ostravy 15. listopadu 2017 k naprosto nutné novelizaci vyhlášky č. 9/2012, která stále neumožňuje udělení medicínských výjimek z povinného čipování ani pro nemocná nebo jinak ohrožená zvířata.

Šéfeditor webu Necipujtenas.CZ, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, opakovaně upozorňoval ve svých veřejných projevech, analýzách a v korespondenci mezi ostravskými městskými politiky, komisaři, magistrátními byrokraty a dalšími papaláši od roku 2013 na nutnost novelizace špatné vyhlášky č. 9/2012 v aktuálním znění. Byl bohužel z nepochopitelných důvodů odmítán, zesměšňován, cenzurován, nejnověji v roce 2017 několikrát obviňován ze lži. Jako lakmusový papírek prokázal tristní charakter určitých ostravských představitelů zdejší veřejné moci, kteří místo přiznání chyby a její rychlé nápravy: pokračovali v prodlužování výše uvedené špatné legislativní situace.

Vážený pan Mgr. Přepiora například během jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) dne 15. listopadu 2017 mj. řekl během projednávání programového bodu č. 1 s tématikou činnosti městských orgánů:

Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jak již samotný název právě projednávaného bodu napovídá a také Váženému panu primátorovi to musí být zřejmě, jde o informace o činnosti městských orgánů. Vzhledem k tomu, co zde zaznělo během minulého jednání Váženého zdejšího zastupitelstva z úst Váženého pana primátora k tomuto pravidelnému programovému bodu, je mi ctí oznámit všem oprávněným občanům, že mají plné právo pokládat zde na zastupitelstvu k právě projednávanému bodu dotazy patřičným městským činovníkům, které by pomohly osvětlit veřejnou činnost městských orgánů. Podle platné právní úpravy jim to nemůže ani Vážený pan primátor zakázat, byť chápu, že se to třeba Váženému panu primátorovi nelíbí, když zde k tomuto bodu minule řekl, cituji podle oficiálního zápisu: „Zaprvé, že toto není platforma pro to, aby pan Přepiora dával dotazy a vyžadoval si odpovědi od jednotlivých pracovníků magistrátu, od jednotlivých zaměstnanců magistrátu. /.../ a pan Přepiora by si neměl osvojovat právo si určovat, kdo je oprávněn mu odpovědět, a kdo ne.“ Konec citace. Inu zastupitelstvo není firma Vážený pane primátore. Občané zde mají plné právo o pokusy o dialog a nechť veřejnost sama posoudí, proč někomu vadí svoboda slova, názoru a přesvědčení a dokonce pouhé slušné a dobře připravené otázky. Ministerstvo vnitra již loni a také dříve několikrát mj. Váženého pana primátora informovalo z pozice dozoru nad činností samosprávy, že v podobných situacích, aby se předešlo tristnímu opakování pokusů o eliminaci občanského dialogu k programovým bodům zdejšího Váženého zastupitelstva, že je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva oprávněných občanů podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných, to znamená, že práva oprávněného občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. (viz také usnesení ZSMO č. 1035/zm1418/16 ze dne 13. dubna 2016). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého programového bodu. Ministerstvo vnitra Vám to již opakovaně mnohokrát vysvětlovalo a vše máme s kolegy řádně zveřejněno na webu Necipujtenas.CZ. Cituji: „Obecně lze konstatovat, že občan města má právo vyjadřovat se ke všem bodům programu zasedání zastupitelstva.Konec citace. Je prostě nepřípustné, aby bylo ve svobodné republice potlačeno právo oprávněného občana vyjádřit se k projednávané věci v rámci projednávaného programového bodu, aby bylo v tomto smyslu oprávněnému občanovi zakázáno pokládání dotazů městským činovníkům. aby tedy oprávnění a řádně k diskusi přihlášení Ostravané nemohli vůbec vystoupit v rozpravě a řídící jednání jim odmítl udělit slovo k programovému bodu řádně zveřejněnému na úřední desce. Tak snad už si to prosím Vážený pan primátor osvojí. Děkuji. - Dále z hlediska informací o činnosti městských orgánů sděluji, že mi bylo písemně na počátku listopadu 2017 odpovězeno na můj dotaz vznesený k tomuto programovému bodu 18. 10. 2017 a to na mou tehdejší prosbu, nikoliv žádost o zodpovězení dotazu, přímo Váženou paní vedoucí Odboru legislativního a právního Magistrátu Statutárního města Ostravy, Váženou paní Mgr. Kolkovu, MPA. Nezabránil tomu ani Vážený pan primátor, vzhledem k tomu, jak jsem jej výše citoval. Rád bych proto vyzval všechny občany, aby se Váženého pana primátora, zastupitelů a vůbec městských úředníků nebáli. Ostrava není ničí firma. Občané se mohou ve svobodné zemi svobodně ptát a jejich zastupitelé včetně městských úředníků jim mohou svobodně odpovídat. Nenechme si prosím toto důležité právo vzít a náležitě jej férově a slušně využívejme. Politici vedoucí Ostravu přicházejí a zase odcházejí, občané však zůstávají. Děkuji Vám.“

Vážený občan Přepiora posléze přednesl kritiku špatné čipovací vyhlášky během jednání ZSMO 15. listopadu 2017 v rámci pravidelného programového bodu věnovaného širším dotazům, připomínkám a podnětům. Mj. řekl:

Dobrý den Vážené dámy a pánové. Na počátku listopadu 2017 jsem obdržel po svých opakovaných a až dosud marných prosbách o odpověď přípis od Vážené paní vedoucí zdejšího magistrátního Odboru legislativního a právního, od Vážené paní Mgr. Renáty Kolkové, MPA, která v něm uvedla, že nebude v rámci svého odboru podnikat žádné nové kroky ve věci kritizované městské vyhlášky č. 9/2012 o tzv. povinném, bezvýjimečném čipování psů. Odkázala na výroky Váženého pana primátora z 18. 10. 2017, pronesené na zdejším zastupitelstvu, které si tím osvojila a souhlasila s nimi. Vážený pan primátor 18. 10. 2017 na zdejším zastupitelstvu mj. řekl, cituji ze zápisu: „Na čipovací vyhlášku se dívali, opakovaně ji posuzovali a dospěli k názoru, že žádná její změna není potřebná, nutná a ani účelná. Také panu Přepiorovi odpovídal opakovaně konkrétně k jeho dotazu, že žádný normální veterinář nemocného nebo v terminálním stádiu života nacházejícího se psa neočipuje /.../ řekl panu Přepiorovi, že mu může garantovat, že městská policie i v tom krajním případě, že by ho zastavila a vyžadovala po něm nějaký doklad o čipování a on by se prokázal, že jeho pejsek čipován není z toho důvodu, o kterém hovořil, mu žádnou pokutu, ani žádnou jinou sankci neudělí. Řekl, že považuje tento příspěvek za vyřízený.“ Konec citace. Shodou okolností se na Váženého pana Mgr. Přepioru obrátilo 3. listopadu 2017 se svou prosbou vzhledem k výše uvedenému Vážené vedení zdejší Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy. Poprosilo Váženého pana Mgr. Přepioru, aby zjistil v celé věci aktuální odborné právní stanovisko Ministerstva vnitra ČRMinisterstva zemědělství ČR. Vážený pan Mgr. Přepiora tak ihned učinil a ještě tentýž den jej elektronicky zaslal Váženému vedení výše uvedené komise, která přislíbila, že vzhledem k závažnosti situace vše opětovně projedná s Váženou paní vedoucí Mgr. Kolkovou. Obě dvě ministerstva totiž jasně 3. 11. 2017 potvrdily svá dřívější stanoviska získaná mj. pro Necipujtenas.CZ, která zřetelně vysvětlují, že se Vážený pan primátor a Vážená paní Mgr. Kolková mýlí a nelze ve věci výjimek z čipování postupovat tak, jak to pořád opakuje Vážený pan primátor a nyní již bohužel také Vážená paní Mgr. Kolková. Cituji MV ČR: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.Konec citace. Cituji MZ ČR: „Jestliže obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze.Konec citace. Právní specialisté MZ ČR navíc 3. 11. 2017 jasně deklarovali, že ani primátor nemůže žádné výjimky ve výše uvedeném smyslu udělovat, pokud ho k tomu neoprávní zastupitelstvo svým právním předpisem: v daném případě čipování tedy obecně závaznou vyhláškou. Vážené zastupitelstvo a patřiční městští činovníci tyto informace již několik let mají a přesto v této věci pořád odmítají konat. Prosím tedy o bezodkladnou nápravu situace a o novelizaci vyhlášky č. 9/2012 v aktuálním znění tak, jak to navrhoval prostřednictvím Necipujtenas.cz Vážený pan president Komory veterinárních lékařů ČR Daniel, kterého Vám opět odcituji: „Povinnost čipování se nevztahuje na chovatele u jehož psa (feny) nelze dle potvrzení praktického veterinárního lékaře, člena Komory veterinárních lékařů s osvědčením o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, trvalé označení mikročipem provést.Konec citace navrhovaného přesného znění novelizace předmětné vyhlášky. Prosím, osvojte si můj podnět, připravte takovou novelu a napravme prosím společně špatný legislativní stav, který zde v Ostravě bohužel z nepochopitelných důvodů pořád přetrvává již od roku 2012 a to i přes opakované výzvy odborníků, občanů, chovatelů a vůbec široké veřejnosti. Děkuji Vám a přeji Vám vše dobré.“

Šéfeditor webu Necipujtenas.CZ posléze ještě zaslal na Ministerstvo vnitra ČR 4. listopadu 2017 písemné dotazy k celé záležitosti mj. v následujícím znění:

„Věc: Prosba o oficiální/aktuální/právní stanovisko Ministerstva vnitra ČR. Vážení zástupci Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR. Prosím Vás o zaslání v elektronické podobě do Emailu Vašeho písemného/oficiálního/platného stanoviska k následující záležitosti: MV ČR publikovalo ve své dokumentaci datované 23. listopadem 2015 níže uvedené vysvětlení nutného postupu samosprávy, která nemůže jednat dle své neústavní libovůle z hlediska nerespektování místních vyhlášek a to v následujícím znění: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Prosím o Vaše vyjádření, zda je takové výše uvedené právní stanovisko stále aktuální, jestli tedy například nemůže takové výjimky udělit např. primátor, starosta, městská rada, ředitel městské policie nebo odbor městského úřadu, veterinář, jiná soukromá osoba apod. a to bez schválení zastupitelstvem a bez novelizace dotčeného městského podzákonného předpisu. Velice Vám děkuji za Vaši odpověď.“

Patnáctého listopadu 2017 obdržel šéfeditor Necipujtenas.CZ oficiální odpověď z MV ČR, která jednoznačně potvrdila nutnost novelizace ostravské špatné vyhlášky č. 9/2012 v aktuálním znění. Vnitro ve svém stanovisku mj. zřetelně uvedlo:

„Sdělení Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (dále jen „Ministerstvo vnitra“), jakožto orgán příslušný na základě ustanovení § 123 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), k dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí a měst v samostatné působnosti, obdrželo dne 6. listopadu 2017 Váš dotaz týkající se udělování výjimek z obecně závazných vyhlášek obce. Na základě zákona či přímo ústavního pořádku může obec zakázat či omezit obecně závaznou vyhláškou ze stanovených důvodů a ve veřejném zájmu určité činnosti. V rámci regulace činností způsobilých narušit veřejný pořádek v obci však má obec možnost stanovit určité výjimečné případy, na které se obecná právní úprava vztahovat nebude. Další možností, jak může obec stanovit určité výjimečné případy, na které se obecná právní úprava vztahovat nebude, je udělení výjimky na základě konkrétní individuálně podané žádosti. Tuto možnost ostatně připustil ve své ustálené rozhodovací praxi i Ústavní soud, který ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/09 judikoval, že „Udělování výjimky je rozhodováním orgánu samosprávy o místní záležitosti veřejného pořádku. Vyžaduje vymezení alespoň rámcových podmínek, za kterých je možné výjimku udělovat, neboť tím je podmíněna přezkoumatelnost rozhodnutí orgánu samosprávy, kterému je rozhodování delegováno. O stanovení výjimky tedy rozhoduje orgán samosprávy s tím, že je povinen rozhodnout včas při dodržení pravidel obecně závazné vyhlášky a při respektování jejího účelu, současně však musí dodržet obecná pravidla rozhodování orgánu veřejné správy, která stanoví správní řád. Protože se jedná o rozhodování o právní pozici žadatele, je na místě použití § 9 správního řádu se z toho vyplývajícími důsledky pro použití opravných prostředků.“ I když je dle názoru Ústavního soudu udělování výjimek z obecného zákazu stanoveného obecně závaznou vyhláškou možné, upozorňujeme, že tento postup může být v praxi komplikovaný, a to z několika důvodů. Prvním důvodem je, že obec musí o udělení výjimky rozhodnout ve správním řízení podle části druhé správního řádu, neboť rozhodování o výjimkách z obecně závazných vyhlášek je nutné (jak potvrdil i Ústavní soud) považovat za postup, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby ve smyslu § 9 správního řádu. Druhým důvodem je, že pro udělování výjimek musí být v obecně závazné vyhlášce vymezeny alespoň rámcové podmínky. Třetím důvodem je skutečnost, že v závislosti na povaze věci může mít řízení i relativně velký počet účastníků, s čímž souvisí řada procesních komplikací. Obecně závaznou vyhláškou by měl být k udělení výjimky zmocněn některý z orgánů obce, který svým rozhodnutím výjimku udělí na základě konkrétní žádosti. Výjimka je udělována ve správním řízení, kdy je nutno dodržet základní zásady činnosti správních orgánů, a proto je nutné v obecně závazné vyhlášce určit jeden konkrétní orgán, který bude k rozhodování o výjimkách příslušný (např. rada obce, obecní úřad či starosta). Naopak určení více orgánů (rada obce případně starosta) by bylo nutné vyhodnotit jako rozporné s principem právní jistoty adresátů, neboť nebudou dopředu vědět, který orgán se bude jejich žádostí zabývat. Rovněž by mohly vznikat pochybnosti o naplnění § 2 odst. 4 správního řádu, dle kterého správní orgán dbá, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Pokud by i přes výše uvedené nebyl orgán příslušný k rozhodnutí o výjimce určen, rozhoduje rada obce na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích, (pozn. č. 1: Není třeba aplikace § 130 odst. 1 správního řádu, podle kterého „stanoví-li zákon, že řízení provádí územní samosprávný celek, aniž by určoval, který jeho orgán je k úkonům příslušný, je tímto orgánem v případě kraje krajský úřad a v případě obce obecní úřad.“ V tomto případě totiž funkční příslušnost určuje obecní zřízení.) podle kterého rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie,“ přičemž z citovaného ustanovení zákona o obcích výslovně vyplývá, že rada obce může toto rozhodování svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu. Pro úplnost poukazujeme také na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/06 ze dne 3. dubna 2007, kdy Ústavní soud zrušil mnohá ustanovení přezkoumávané obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko, nicméně nezrušil čl. 9 odst. 3 této obecně závazné vyhlášky (čl. 9 této obecně závazné vyhlášky přitom byl napaden jako celek), v němž se stanovilo: „(3) Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí konaných na venkovním prostranství jsou povinni tyto ukončit do 22.00 hod. Výjimky povoluje starosta obce. Žádost o výjimku musí být podána nejméně deset pracovních dnů před konáním akce. Do pěti pracovních dnů bude o žádosti rozhodnuto.“. Šlo přitom o situaci, kdy již byl v platnosti i účinnosti správní řád a obec měla radu. Ústavní soud tedy tímto nálezem nepřímo připustil, aby zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou určilo, že rozhodovat o výjimkách z obecně závazné vyhlášky může i jiný orgán než rada obce. Z uvedeného vyplývá, že předpokladem pro udělování výjimek z obecně závazných vyhlášek obcí, je zakotvení této možnosti do textu takovýchto vyhlášek, kde by měly být mimo jiné vymezeny rámcové podmínky pro udělování výjimek a stanoven přímo konkrétní orgán obce, který je kompetentní rozhodnout o udělení výjimky.“

Společenství webu Necipujtenas.CZ již taktéž opakovaně poukázalo na faktická medicínská rizika nekompromisního vynucování čipování v mnoha svých článcích, analýzách apod. (viz mj. zde), které jsou ostravské veřejné moci velmi dobře známy, přesto pořád její představitelé odmítají až nepochopitelně sveřepě výše uvedenou vyhlášku č.9/2012 novelizovat. Podle právníků MV ČR a právního názoru Necipujtenas.CZ by bylo nejvhodnější připravit novelu předmětné vyhlášky podle návrhu Váženého pana presidenta Komory veterinárních lékařů a zmocnit jejím prostřednictvím navíc konkrétní orgán městské samosprávy, který bude takové výjimky legalizovat na základě předložených odborných veterinárních zpráv. Věřme, že se k tomu ostravské zastupitelstvo konečně odhodlá alespoň necelý rok před novými komunálními volbami. Vždyť občané, odborná i laická veřejnost a nepochybně taktéž jejich nejlepší čtyřnozí přátelé o to neúnavně usilují formami neutuchajícího/slušného dialogu i přes urputný odpor byrokratů již od roku 2012.

Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto děkuje všem Váženým zaměstnancům/zaměstnankyním Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, který vede Vážená paní Ing. Marie Kostruhová (MV ČR řídí Vážený pan ministr Bc. Milan Chovanec z ČSSD), za vstřícné/lidské zastání, vysvětlení, především odbornou právní pomoc poskytnutou všem Ostravanům a v širším smyslu také všem občanům České republiky, jimž leží na srdci náprava špatné legislativy, pomoc chovatelům pejsků, jejich rodinám, přátelům, známým, vůbec všem, kteří vnímají jako naprosto zásadní obhajobu zachování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry. Podařilo se díky tomu dosáhnout dalšího obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí. Každý oprávněný občan ČR tak získal důležité informace: jak dále v podobných situacích postupovat ve svém kraji, městě, obci. Je to veskrze pozitivní zjištění a skutečná radost z toho, že je Česká republika ještě stále svobodným státem, nikoliv totalitním režimem. Děkujeme Vám! :)

Anonymizovaná dokumentace z MV ČR je k dispozici ve formátu pdf zde.

Zdroj: http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/; elektronická korespondence s vedením Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy Statutárního města Ostravy ze dne 3. listopadu 2017; telefonické rozhovory šéf-editora Necipujtenas.CZ s právními specialisty z Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zemědělství ČR ze dne 3. listopadu 2017; písemná/elektronická zpráva MV ČR čj. MV-129340-2/ODK-2017 s datem 10. listopadu 2017, zaslaná Mgr. Přepiorovi elektronicky 15. 11. 2017 jako odpověď na jeho dotazy z 6. listopadu 2017; audiozáznam a písemné projevy Mgr. Přepiory z jednání ZSMO dne 15. listopadu 2017; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/posudek-cipovani-zdravotni-rizika-cr.aspx