Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Gdaňsk hlásí konec povinného čipování! PL

Gdaňsk, Varšava, Polská republika, březen 2012; Ostrava, Česká republika, 2. června 2013 (Rd)

Web Necipujtenas.cz zveřejnil již několik článků1 o velkých úspěších občanů Polské republiky, kteří dosáhli díky zásahu zdejší justice zrušení nebo změny řady městských obecně závazných vyhlášek o povinném čipování psů. Minulý rok k tomu také došlo2 ve slavném městě Gdaňsk (cca 460 tisíc obyvatel) rozsudkem Nejvyššího správního soudu („Naczelny Sąd Administracyjny“ - NSA) se sídlem ve Varšavě.

Pro české občany jsou teze rozsudku NSA č. „II OSK 2599/11 - Wyrok NSA z 2012-03-01“ obzvláště inspirující, když si uvědomíme, že polský Nejvyšší správní soud rozhoduje mj. o souladu místních zákonů/obecně závazných vyhlášek s evropskou legislativou3.

Dále se může Vážený čtenář seznámit s komentovanými tezemi výše citovaného verdiktu:

  • NSA vždy zkoumá proces schvalování příslušné legislativy (například Parlamentem nebo radou města) a rozklíčuje smysl jednotlivých paragrafů tak, aby měl k dispozici údaje: co bylo původním záměrem zákonodárce, jelikož nesmí dojít k mylnému nebo příliš extenzivnímu výkladu každého takového zákona/vyhlášky. (Viz např. český zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a jeho §13b odst. 2, který umožňuje zavést dobrovolně čipování zvířat městům/obcím POUZE v případě toulavých a opuštěných zvířat, která ještě nijak označena nejsou třeba psí známkou apod. způsoby - nikoliv v opačném případě.)
  • Každá obecní vyhláška musí být formulována přesně, jasně, konkrétně a s logickou posloupností jednotlivých kroků tak, aby jí občané rozuměli v rámci platného právního pořádku, mohli předvídat její dopady na své konkrétní životní situace a nedocházelo k „pochybnostem vzhledem k obsahu vyžadovaných povinností a přiznaných práv. V minulosti na to opakovaně upozorňoval také polský Ústavní soud. Např. 21. března 2001 jasně sdělil, že vyhlášky musí respektovat zásady správné normotvorby „demokratického právního státu“ a „tento standard je vyžadován obzvláště v případech ochrany práv a svobod“ občanů.
  • Je naprosto jasné, že povinnosti, které může obec uložit chovatelům domácích zvířat, musí být rozumně vyvážené vzhledem k cíli daného opatření, ale hlavně nesmí být v rozporu s jinými právy, především s těmi, které mají své zakotvení v Ústavě. Vyplývá to ze zásady proporcionality“ polské (ale také české) Konstituce. „Přesně ve shodě s tímto ustanovením mohou být ukládána omezení výkonu ústavních práv a svobod jenom na základě zákona, a to pouze pokud je to v demokratickém státě nutné k ochraně jeho bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo k ochraně životního prostředí, zdraví či společenské morálky nebo svobod a práv druhých. Povinné čipování psů pak samozřejmě nenaplňuje možnosti prolomení ústavně chráněných a občanům garantovaných práv a svobod.
  • Jestliže z povahy věci vyplývá, že vyhlášky o čipování zvířat jsou „nerozlučně spojeny s povinností registrace“ a se „zpřístupněním osobních dat“ majitelů/držitelů psů, jelikož „trvalé označení psa musí být schopné identifikovat majitele zvířete“, pak by ovšem přesně taková (nikoliv vágní nebo nejasná) povinnost musela „být dána zákonem. - „V souvislosti s tím soud poukázal na to, že shromažďování osobních dat o lidech chovajících psy je sice užitečné v případě jednotlivých obcí vzhledem k udržení čistoty a pořádku v místě dané lokality, nicméně NENÍ TO NEZBYTNĚ NUTNÉ.“ V souvislosti s tím také „podle názoru soudu“ není možné nutit obecními vyhláškami „jakoukoliv osobu k poskytování svých osobních údajů.
  • Nejvyšší správní soud upozornil na problém, kdy obecně závazné vyhlášky požadují po občanech povinné sdělení osobních dat včetně provedení jiných úkonů jdoucích nad rámec kompetencí města/obce, když přitom faktickou správu a kontrolu nad údaji občanů mnohdy vykonávají soukromé firmy (různé registry, databáze atd.). Taková situace rozhodně není v pořádku, pokud je občan k něčemu takovému nucen, nikoliv když s tím dobrovolně souhlasí. Břemeno čipovací a registrační povinnosti naložené na bedra obyvatel města ke všemu nenaplňuje podmínku dostatečné jednoznačnosti z vyhlášky vyplývajících předpokládaných úkonů. Města/obce se nemohou na jedné straně dovolávat obecně platných zákonů a přitom hned také na straně druhé samy zákonů nedbat a trestat své občany za jejich nedodržování (obecně závazná vyhláška platí pouze na území obce/města, má omezenou platnost a nižší postavení než zákony daného státu). Něco takového má v kompetenci pouze nezávislý soud.

  • NSA důrazně připomněl, že vyhlášky o povinném čipování zvířat musí respektovat legislativní předpisy Evropské unie, obzvláště:
  • Obce/města mají někdy tendence zapomínat, že „Demokratický právní stát je takovým společenským zřízením, které stanovuje své standardy, mezi něž patří ochrana práv jedince včetně ochrany soukromía není tedy přípustné, aby byla tato práva omezována povinnostmi nevyplývajícími přesně z dikce platného zákona.

 

Zdroj: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-osk-2599-11,utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_skargi_uchwaly_rady_w_przedmiocie_art_a_ustawy,3dec8d.html; http://www.gdansk.pl/plik,39366.html; http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,23112.html; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:15:31995L0046:PL:PDF; http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/ets_006.pdf; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:15:31995L0046:CS:PDF

__________________________

2 Čipování psů bylo v Gdaňsku transformováno na dobrovolnou formu včetně dalších uznaných typů trvalého označování zvířat: Jsou to např.: nesnímatelné obojky, tetování aj. možnosti.Przez trwałe znakowanie rozumie się czynności polegające np.: na wszczepieniu psom pod skórę elektronicznych identyfikatorów, zakładaniu trwałej obroży, wykonaniu tatuaży lub innych trwałych oznakowań według wyboru właściciela psa, pozwalające na ustalenie właściciela zwierzęcia., cit. dle http://www.gdansk.pl/plik,39366.html; http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,23112.html

3 „Naczelny Sąd Administracyjny – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami.“, cit. dle http://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_Sąd_Administracyjny

4 „Celem krajowych przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych jest ochrona podstawowych praw i wolności, szczególnie prawa do prywatności, które zostało uznane zarówno w art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w zasadach ogólnych prawa wspólnotowego; z tego powodu zbliżanie przepisów prawa nie powinno wpłynąć na zmniejszenie ochrony, jaką gwarantują, lecz przeciwnie, musi dążyć do zapewnienia jak najwyższego stopnia ochrony we Wspólnocie.“, cit. dle http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:15:31995L0046:PL:PDF

5 http://cs.wikipedia.org/wiki/Úmluva_o_ochraně_lidských_práv_a_základních_svobod; ČLÁNEK 8. Právo na respektování soukromého a rodinného života. 1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“, cit. dle http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf