Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Tisková prohlášení-Aktuality


7. dubna 2014: ZASTUPITELÉ OSTRAVY PORUŠILI 2. DUBNA L.P. 2014 GENTLEMANSKOU DOHODU, KTEROU V PRŮBĚHU SVÉHO MINULÉHO ZASEDÁNÍ OBČANŮM DALI: NA PŘÍMOU VÝZVU PANA HADAŠČOKA ST. ZCELA IGNOROVALI BEZ JAKÉHOKOLIV SLOVA OMLUVY ČI VYSVĚTLENÍ SVŮJ VEŘEJNĚ DEKLAROVANÝ PŘÍSLIB Z 19. ÚNORA 2014, ŽE PRÁVĚ 2. 4. 2014 PŘEDLOŽÍ KE HLASOVÁNÍ NÁVRH NA ZRUŠENÍ OSTRAVSKÉ ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY Č. 9/2012 A NOVELIZUJÍ DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PODZÁKONNÉ PŘEDPISY MĚSTA.

OSTRAVŠTÍ ZASTUPITELÉ TAKÉ KOREKTNĚ NEODPOVĚDĚLI V ZÁKONNÉ LHŮTĚ 90-TI DNŮ NA PETREM HADAŠČOKEM ST. A SPOLEČENSTVÍM NECIPUJTENAS.CZ PŘEDLOŽENÝ PRÁVNÍ ROZBOR NEZÁKONNOSTI VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JIŽ JINAK OZNAČENÝCH ZVÍŘAT (NAPŘ. ZNÁMKOU, ADRESÁŘEM, GPS LOKALIZÁTOREM ATD.)

VOLIČI SI DÍKY TOMU V PRAXI OTESTOVALI, ŽE SOUČASNÉ POLITICKÉ REPREZENTACI OSTRAVY NELZE VĚŘIT ANI NOS MEZI OČIMA!!! JE TŘEBA SI TO VELMI DOBŘE PAMATOVAT PRO ÚČELY VŠECH BLÍŽÍCÍCH SE VOLEB!!!

PEČLIVĚ PŘIPRAVENÝ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK OBČANA PETRA HADAŠČOKA ST., JENŽ ČEKAL VÍCE NEŽ TŘI MĚSÍCE NA MOŽNOST PREZENTOVAT NOVÉ INFORMACE K OTÁZCE NEZÁKONNÉHO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ A DOPADŮ TOHOTO ZLÉHO FENOMÉNU NAŠÍ DOBY: V UVOZOVKÁCH ODMĚNILO“ 15 AŽ 16 ZASTUPITELŮ VEDENÝCH VELEVÁŽENÝM PANEM PRIMÁTOREM A SIGNATÁŘEM CHARTY 77 PETREM KAJNAREM NAPROSTO NEADEKVÁTNĚ OPAKOVANÝMI LEGISLATIVNÍMI POKUSY O DEFINITIVNÍ POTLAČENÍ SVOBODY SLOVA A UMLČENÍ NEJEN PANA PETRA HADAŠČOKA ST., NÝBRŽ JAKÝCHKOLIV OBČANŮ, KTEŘÍ BY JEŠTĚ KDY CHTĚLI V BUDOUCNU NA ZASTUPITELSTVU VYSTUPOVAT. DOŠLO DOKONCE NA ZCELA NEPOCHOPITELNÉ VYPNUTÍ MIKROFONU A TÍM DOSLOVA K FYZICKÉMU VYŘAZENÍ OBČANA Z DEBATY.

VŠECHNY TYTO ZLÉ KROKY NICMÉNĚ NAKONEC STEJNĚ NEUSPĚLY! OBČAN PETR HADAŠČOK ST. STIHL SDĚLIT NA ZÁZNAM DO ZÁPISU OD MIKROFONU Z GALERIE VŠECHNY NOVÉ PODSTATNÉ INFORMACE A DRTIVÁ VĚTŠINA ZASTUPITELŮ JEJ TAKÉ PODPOŘILA, KDYŽ SNAHY O LIKVIDACI SVOBODY SLOVA OBČANŮ OSTRAVY ODMÍTLA SCHVÁLIT!

PETR HADAŠČOK ST. OPĚT VŠEM ZASTUPITELŮM, ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI I MÉDIÍM SDĚLIL, ŽE MÍROVÝ BOJ ZA SVOBODU ČLOVĚKA I JEHO ZVÍŘAT NIKDY ON, JEHO RODINA A VĚTŠINA ROZUMNÝCH OBČANŮ NEVZDAJÍ! KAŽDÁ GENERACE SI MUSÍ SVOU SVOBODU OPĚT VYBOJOVAT A OSTRAVŠTÍ ZASTUPITELÉ SE S TÍM ZKRÁTKA MUSÍ SMÍŘIT!

Zastupitelé Statutárního města Ostravy vyslechli na svém třicátém prvém zasedání dne 2. dubna 2014 nové argumenty občanů zastupovaných panem Petrem Hadaščokem st. a Společenstvím webu Necipujtenas.CZ, které úspěšně zpochybnily legalitu povinného čipování, směřovaly proti krutému a nákladnému vynucování implantací cizích těles - mikročipů - do živých těl domácích zvířat i lidí a s tím souvisejícímu potlačování přirozeného práva/ústavních svobod občanů České republiky.

Pokojný a věcný příspěvek občana Petra Hadaščoka st. obsahující disentní stanoviska vyprovokoval cca 15 až 16 urputných ostravských zastupitelů s nedemokratickými sklony k pokusu o umlčení těchto relevantních opozičních názorů přímo z pozice legislativní síly. Tato jejich agresivní a naprosto nepřiměřená reakce byla naštěstí drtivou většinou ostatních zastupitelů jasně odmítnuta. Výše uvedenou tristní situaci přitom vyvolala v Ostravě bezcitná vyhláška č. 9/2012 o trvalém označování - tzv. „čipování“ psů.

Zastupitelstvo Ostravy začíná jednat přibližně v 09:00hod. Po úvodních proslovech a související debatě vystupuje v cca 09:25hod. k bodu č. 3 se svou naprosto profesionální a přitom zároveň velmi lidsky představenou prezentací pod názvem „Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2013“ pan plk. Mgr. et Bc. René Dočekal - ředitel Městského ředitelství Policie České republiky v Ostravě. Upozorňuje širokou veřejnost, že Ostrava je jedno z vůbec kriminalitou nejzatíženějších míst v ČR. Potvrdil: hlavní problém zde představuje majetková trestná činnost, která činí až 75%“. Zároveň velmi jasně varoval zastupitele, že roste agresivitaa to na základě naprosto bagatelních podnětů. Podílejí se na tom ze 65%“ recidivisté. Pan plukovník Dočekal dále objasnil: Spouštěcími mechanismy agresivního chování je především nedostatek kvalitní a dobře ohodnocené práce, těžké sociální podmínky obyvatelstva a s tím související nadměrná stresová zátěž. Výsledkem pak jsou: Naprosto nepochopitelné, nepřiměřené reakce.Tento stav se bude dle pana ředitele Dočekala do budoucna bohužel spíše zhoršovat. (Viz také dále v textu zcela nepochopitelná a nepřiměřená reakce Veleváženého pana Ing. Petra Kajnara - primátora Statutárního města Ostravy /bezpartijní/ a signatáře Charty 77 - včetně části zastupitelů na projev pana Petra Hadaščoka st., pozn. autora.)

V související debatě vystoupil krom jiných řečníků také předseda Právní komise Statutárního města Ostravy, zasloužilý právní expert a zastupitel KSČM pan JUDr. Josef Babka. Vyzval k opětovnému zavedení tzv. „institutu ochranného dohledu“, nicméně zároveň správně upozornil na nebezpečí, že „to bylo zneužíváno k politickým účelům“. Diskuse skončila v cca 10:06hod.

(POZNÁMKA: Společenství webu Necipujtenas.CZ by zde rádo před podobnými tendencemi důrazně varovalo, neboť výše uvedený - v uvozovkách „institut“ - by byl opravdu nepochybně zneužíván k „terorizování“ jakéhokoliv disentu /viz např. kauza Juliana Assange/ včetně současných radních, když by již konečně odešli do poctivě zaslouženého důchodu. Opravdoví zločinci by se „ochrannému dohledu“ pouze vysmáli, podobně jako nepolapitelní recidivisté před rokem 1989. Viz - „Tento institut byl do českého právního řádu zaveden 1. 7. 1973 zákonem č. 44/1973 Sb., o ochranném dohledu. Osoba, které byl ochranný dohled uložen, byla povinna sdělovat příslušnému orgánu Veřejné bezpečnosti potřebné údaje o způsobu a zdrojích své obživy, osobně se hlásit u tohoto orgánu ve lhůtách, které jí Veřejná bezpečnost stanovila. Dále byla povinna trpět vstup Veřejné bezpečnosti do svého obydlí a musela předem oznamovat vzdálení z místa pobytu. S výkonem ochranného dohledu se započalo po výkonu trestu odnětí svobody a trval jeden až tři roky. Takové osobě mohl soud uložit i další povinnosti a omezení směřující k tomu, aby na svobodě vedla řádný život. Ochranný dohled nemohl být uložen mladistvému. Z našeho právního řádu byl tento institut vypuštěn novelou trestního zákona č. 175/1990 Sb. S účinností od 1. 7. 1990 s odůvodněním, že je příliš represivní, neplní své poslání a nemůže zabránit dalšímu páchání trestné činnosti.“ - cit. dle http://is.muni.cz/th/61380/pravf_m/Diplomova_prace_Ochranna_opatreni_de_lege_lata_a_de_lege_ferenda.doc)

Následovala zhruba hodinová debata o předřazeném bodu č. 57 s názvem „Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investiční účelové dotace na "Rekonstrukci domu kultury Poklad"“

Teprve po přestávce (11:00 - 11:45hod.) se dostali zastupitelé Ostravy v cca 11:56hod. k projednání bodu č. 4 (ze zhruba 80-ti bodového programu) s názvem „Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013“. Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim - ředitel Městské policie Ostrava - k tomu mj. skutečnosti popsal neutěšenou situaci na poli navýšení počtu přestupků v roce 2013 (61.367) vůči roku 2012 (56.164). Postěžoval si především na hlavní problém, kterým se jeho podřízení zabývají a to znečišťování veřejného prostranství“. Z vyjádření Váženého pana ředitele bylo jasné: Danou situaci se vůbec nepodařilo vyřešit ani po zavedení povinného čipování v roce 2012. Naopak se problém ještě více zhoršil. Ke všemu městská policie odchytila v roce 2013 až „933 psů“, což je v průměru 78 psů měsíčně.

Výše citované číslo je mimochodem v rozporu s vyjádřením Váženého pana ředitele Mgr. Harazima z prosince 2013, když na přímý dotaz Váženého pana zastupitele Jana Bechera z „Hnutí Ostravaktehdy veřejně uvedl, že jde měsíčně o 100 - 150 psů“. Nedokázal navíc říct, kolik z nich bylo registrováno a označeno čipem. Byl však přesvědčen, že čipováním počet psů v městském útulku klesne. Kapacita útulku je podle něj dlouhodobě překračována.

Již tehdy se občané v prosinci 2013 ptali: Jak bude pak ale zajištěna korektnost jakékoliv budoucí hodnotící zprávy? Útulek již přeci několik let zveřejňuje informace o nalezených zvířatech spolu s jejich fotografiemi včetně čísel mikročipů. Oficiální web městské policie navíc tehdy uváděl jiná čísla než pan ředitel. Tyto obavy se nyní bohužel naplňují.

Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim - ředitel Městské policie Ostrava - též zdůvodňoval rozpočet své organizace ve výši zhruba 369.000.000,-Kč.

Vysvětlil dále na příkladu vymáhání plnění městské protihlukové vyhlášky, že pokud dojde k přestupku (možno vztáhnout též obecně na vynucování čipování) a nenajde se svědek mimo řady zaměstnanců městské policie, tak se záležitost většinou odloží. V policejním žargonu: „Bez svědka Vám ho neudělají.(Rozuměj: Neudělají Vám z občana přestupce vyhlášky.) Ve správním řízení nelze někomu prokázat vinu, pokud je vše založeno pouze natvrzení proti tvrzení - tzv. občan proti strážníkům - tak je to většinou odloženo.Diskuse k tomuto bodu skončila ve 12:17hod.

Zastupitelé pokračují v debatě nad dalšími tématy.

Přibližně ve 12:54hod. zahájil Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77 - projednávání bodu č. 20 s názvem „Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů“ včetně pojmenování písemného diskusního příspěvku pana Hadaščoka st. k tomuto bodu mj. s tématikou nelegálnosti vynucování povinného čipování v případě již jiným způsobem označených zvířat. Primátor uděluje slovo panu Hadaščokovi.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, jenž poctivě čekal dle písemných pokynů ostravských politiků přes 90 dnů na to, aby mohl svůj projev vůbec přednést:

Dobrý den Vážený pane primátore, Vážení zastupitelé, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté! Začnu trošku netradičně. Nejdřív se obrátím na oba dva ředitele jak městské, tak státní policie a možná budete překvapeni: budu děkovat. Co se mi strašně líbilo na vyjádření pana plukovníka Dočekala, budu citovat, já jsem si to poznačil: „Velmi citlivý přístup k seniorům.“ (Pan ředitel plk. Mgr. et Bc. Dočekal odkládá brýle a dokumenty, které studuje, načež viditelně potěšen věnuje občanu Hadaščokovi na galerii u mikrofonu vlídný úsměv a mírné pokývnutí hlavou na znamení souhlasu, pozn. autora.) Mnozí ze zastupitelů by si to měli napsat také a pamatovat na to. (Viz též vysoce pozitivní program/návod pro ostravské politiky, kterak postupovat na úseku prevence/soužití občanů se zvířaty ve městech, který Policie ČR pořádá pro mládež zdarma; tyto aktivity se výborně osvědčily - čili: žádná přehnaná nebo nezákonná represe, pokuty, dokonce „čipovací komanda“ jako je tomu v případě konkurenčního bezpečnostního sboru města, nýbrž z hlediska vztahu občana a státní Policie ČR velice chvályhodný přístup - http://www.policie.cz/clanek/mladi-pejskari-radujte-se-v-dubnu-zacne-kuzma.aspx, pozn. autora.) „Ještě potom jen odběhnu k té kriminalitě: ona opravdu stoupá, což jste přiznal pane plukovníku, ale ona stoupá ještě víc, než se přiznává, protože počet obyvatel klesá a kriminální činy stoupají. Ale každopádně vřelé díky Vám. Zdůraznil jsem proč.

K panu řediteli městské policie: samozřejmě i od nich se očekává dobrá práce a já osobně mám teda velice dobré zkušenosti. A musím poděkovat za velice korektní přístup strážníků. Není to však ve všech případech a protože přece jenom se na mne lidé obracejí jako na spoluautora petice, tak se dovídám věci, které musím zdůraznit neověřené, říkají, že jsou někteří městští policisté, když to řeknu velice slušně, tak hrubiáni. Vy určitě máte přehled, jaké stížnosti na městské policisty jsou. Já nemohu jmenovat, protože skutečně mám to jenom zprostředkovaně, ale přesto musím říct, že největší počet stížností, které se dostanou ke mně: jsou z obvodu Hrabůvka, Dubina nebo někde tam z pomezí. Asi víte, o koho se jedná. Já to jméno (městského policisty, pozn. autora) také znám, ale nemám právo ho říct.“

A teď teda budu pokračovat v tom, co jste všichni dostali písemně. (Občan Petr Hadaščok st. ještě před začátkem jednání Zastupitelstva poprosil zaměstnance magistrátu, aby byl jeho projev vytištěn a rozdán všem zastupitelům; bylo to údajně také splněno, pozn. autora.) Možná, že do toho občas vložím i něco jiného.“

Tak tedy zase žádné překvapení. Místo opakovaně požadovaného hlasování o zrušení či změně nelidské, nehumánní "čipovací" vyhlášky OZV č.9 z roku 2012, která chtě nechtě představuje obrovský morální, etický a také právní problém, rozhodla Rada města 106-ti procenty - bude-li zájem, vysvětlím, kde jsem přišel k těm sto šesti procentům - již 18. 3. 2014 o vypracování návrhu písemné odpovědi na daný problém (jenže tato „quasi odpověď“ občanovi na nic podstatného konkrétně neodpovídá, pozn. autora)místo toho, aby o OZV č.9/2012 hlasovali zvolení zastupitelé města. Tato obstrukční cesta podle mne je skutečně a absolutně nepřijatelná, nedůstojná v demokratické zemi. Vždyť já nepožaduji a mí kolegové se mnou nepožadujeme nic víc, než aby se zastupitelé naprosto jasně/zřetelně vyjádřili, zda jsou pro nucené čipování, nebo zda nechají volnou svobodu člověku, kterou v demokratickém státě údajně má a ať se rozhodne, jestli chce čipovat, nebo nechce čipovat. Stejně tak, jako se rozhodne o tom, zda bude jeho pes nosit náramek nebo respektive obojek proti klíšťatům v ceně 120,-Kč a nebo 420,-Kč. Je to jeho svobodné rozhodnutí a on tak učiní. Před Vámi přiznám, že jsem kupoval obojek za 420,-Kč a vůbec mne to nemrzí a prostě považuji to za samozřejmé, protože ten pes to potřebuje na rozdíl od čipu. Budu pokračovat. (Mnozí zastupitelé hlasitě rozmlouvají a odmítají věnovat pozornost projevu pana Hadaščoka, pozn. autora.) Svobodný občan - volič - musí podle mne mít možnost něco takového jako čipování legálně odmítnout! („Opt-out“, pozn. autora) Připadá mi to tak, že někteří radní mají obavy z výsledku tohoto hlasování: Čeho se bojí? Někdo by to mohl nazvat i zbabělostí, vždyť pokud jsou si někteří zastupitelé tak jisti oprávněností předmětné vyhlášky, tak se přece nemají čeho obávat. A ve volebních programech jediné politické strany ani hnutí čipování psů nebylo. Dovolím si citovat jednoho pána z Číny (Konfucius, pozn. autora): „Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to," a „Skutečnou chybou je chybu nenapravit". Potom jeden pán z Indie (Mahátma Gándhí, pozn. autora): „Velikost národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení se zvířaty." A naposled Albert Einstein: „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali."

Pokud jsou však za tím (čipováním, pozn. autora) něčí "kšefty, byznys nebo procenta", jak se tady občas vyjadřujeme, česky se tomu říká korupce, potom jsou tyto obavy oprávněné a občané to rozeznají. K tomu dodám ústně: cena jednoho čipu - informace je to ověřená, nebo ověřená, nastudoval jsem si to na Internetu - je cena ve výši zhruba 20-ti centů, což je při současném kurzu necelé 4 koruny. Cena čipování je - většinou se to pohybuje v Ostravě - zdůrazňuji v Ostravě: mezi 500 600,-Kč. Peníze na reklamu čipů nejsou žádné - proč by dávali peníze na reklamu, když si ovlivní, nechci říct podplatí, ale ovlivní některé zastupitele, či radní na to, aby to bylo povinné. Prostě mezi čtyřmi korunami a pěti sty korunami je obrovský rozdíl a kde ty peníze asi jdou si musíte vysvětlit - ne musíte, ale můžete vysvětlit sami. Zkuste o tom přemýšlet.“ (Zastupitelé ve velké většině o tom však nepřemýšlejí a nevěnují projevu pana Hadaščoka st. pozornost, pozn. autora.)

Asi budou obavy z některých následných kroků voličů-občanů města v letošním "supervolebním" roce rozhodující. Snad by mohlo hrozit, že někteří kandidáti by mohli ztratit mnoho hlasů; systém "preferencí" u nás už existuje a já osobně bych nikdy nevolil toho, kdo zarputile trvá na tom, aby tato vyhláška nebyla změněna ve prospěch svobodné volby občanů. Jde nám především o možnost volby chovatele v rozhodování o tom, jak označí či nechá označit svého pejska. A pokud by se omylem nebo čirou náhodou stal primátorem tohoto města někdo, kdo nucené čipování inicioval a nadále prosazuje, potom bych musel zvažovat další, následné kroky. V Ostravě jsem se v roce 1946 narodil, rád bych zde i v klidu dožil. Dopřejte mi to pánové zastupitelé a zastupitelky. Do prosince roku 2012 se o nějakém panu Hadaščokovi téměř nevědělo. Byl jsem v klidu, užíval jsem si důchodu a nikdo mne neprovokoval. Tady tato akce (vynucování čipování, pozn. autora) mne jaksi vzbudila (stejně tak jako tisíce dalších obyvatel Ostravy a celé ČR, pozn. autora) a nedám si pokoj A NEVZDÁM TO! Říkám to otevřeně a věřím, nebo doufám, že dožiji toho, že to zruší ještě toto a nebo příští zastupitelstvo, ale on to někdo zruší. Jsem si jist.

Takže. Tak. Vážení zastupitelé zvažujte, zda se budete vykrucovat nebo ne! A aniž bych chtěl strašit - to odbočuji trošku - Ostrava se vydala cestou Detroitu. Vy tam na tom tiskopise doufám máte napsaný odkaz, kde si můžete prohlídnout, jak vypadá Ostrava očima některých jiných měst: ať jsem přesný - centrum Ostravy. Já jsem tady žil v centru od svého narození 21 let. Nepoznávám (to zde, pozn. autora) a stydím se za to, jak to tu vypadá. Neříkám, že ta situace je jednoduchá, ale každopádně něco se musí dít, něco se musí udělat, protože vizitka Forum Nová Karolina není jediná. Tam spíš hyzdí město bývalé centrum a je mi z toho zle. Úbytek obyvatel, rostoucí vysoká kriminalita a nezaměstnanost, ale hlavně ovzduší a životní prostředí a podobně je to i v Karviné, Havířově, Frýdku a tak odbor životního prostředí magistrátu se již nejméně od roku 2010 naprosto zbytečně zabývá nuceným "čipováním" pejsků, otravuje již tak frustrované občany města a bere jim jejich peníze. Ono já jsem to počítal z posledních dostupných čísel se na to vynaložilo z kapes občanů a z kapes města zhruba 6.000.000,-Kč. Zdůrazňuji z dostupných čísel, protože ač jsme několikrát žádali, aby bylo přesně vyčísleno, kolik psů je vlastně v Ostravě a předpokládalo se, že z dostupných čísel je jich 24.000, tak najednou už je jenom 15.700. Kde se podělo těch 8.000 psů? Ano, někteří jsou přehlášení, někteří asi zmizeli, každopádně v tomhle tom nebyl a zda se, že není pořádek a ani nebude. Je třeba v tom pořádek udělat. A ty čipy to určitě nespraví. Rozhodně si nemyslím, že tento prioritní úkol co se týká ovzduší: je jednoduchý a že se dá lehce vyřešit, ale to nikoho neopravňuje zastírat problém životního prostředí problémem psů! Od roku 2000 z 318.000 obyvatel (Ostravy, pozn. autora) je oficiálně přiznaný úbytek více než 24.000 a to na 294.653 - k 31.12. roku 2013. Tam bych chtěl upozornit pana ředitele městské policie, že tam (v prezentaci - viz výše, pozn. autora) uváděl číslo 312.000, takže někde se chyba vloudila. Já mám teda informace z tisku a je to myslím i ze stránek, z webových stránek města Ostravy, že je poslední údaj 294.653 obyvatel (oficiální web Ostravy uváděl ovšem ke dni 6. dubna 2014 číslo 294.673, pozn. autora). Takže ubylo podle všeho asi 8.000 psů, ale zato již psů zůstávajících, tedy těch 15.700 psů s čipem a pravděpodobně i s tetováním, protože toto taky nebylo specifikováno a nechci být adresný, protože dotyčný pán náměstek tady není (Vážený pan Ing. Dalibor MadejODS, pozn. autora). Po prvním roce (od schválení ´ostravské čipovací vyhlášky´, pozn. autora) tedy 15.700; zda to jsou již psi s čipem nebo ne. To jsou ti, kteří teď (v nadsázce s humorem, pozn. autora) po sobě uklízejí exkrementy, ti agresivnější se (díky čipu, pozn. autora) naučili zdravit a také se mile usmívat: tak to je zásluhou excelentních vlastností čipů RFID implantovaných ŽIVÝM BYTOSTEM pod kůži na levé straně krku. No. Schválili to samozřejmě zastupitelé po dvouletém jednání, protože údajně, zdůrazňuji údajně, tento návrh ležel 2 roky v šuplíku u pana náměstka (Madeje, pozn. autora) a teprve po dvou letech v říjnu 2012 najednou honem rychle bez jakékoliv diskuse s občany, bez jakékoliv diskuse dokonce se zastupitelstvem jednotlivých obvodů: byla tato vyhláška tvrdě schválena, prosazena a velice by mne zajímalo zda autor nebo ten, kdo to tak prosazoval, se k tomu přihlásí. Nebylo nic diskutováno, občané tím byli zaskočeni, překvapeni a budu číst teda dál. (Pan Hadaščok prokládá svůj pečlivě sepsaný čtený projev přímými/logicky navazujícími/nepsanými vstupy, pozn. autora.) A teprve po schválení vyhlášky byl požádán pan Dr. Nytrapředání svých vědomostí a znalostí v čipovací problematice a to hned dvakrát:jedenáctémdvanáctém měsíci 2012. Stejně tak až začátkem roku 2013 v dopise ředitele Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj pana MVDr. Severína Kaděrky: pan ředitel kromě jiného vysvětlil, že Evropská unie čipování nevyžaduje, pokud zvíře necestuje za hranice země. I když třeba v televizi jeden náměstek primátora (Vážený pan Ing. Dalibor Madej, pozn. autora) bodře vystoupil a řekl: Evropa v tomto režimu jede už několik let. Není tomu tak. Evropská unie, pokud se necestuje za hranice, nic takového nevyžaduje.“

A když se např. o ´FORSAJT´ - PROJEKTU „DĚTSTVÍ 2030“ z roku 2008 v ČR dosud vůbec neinformovalo, tak kdo by odmítl nechat čipovat pejska a později třeba i své dítě či rodiče - a seniory, vlastně všechny, že ANO? A CENZURA?“ (Viz pokus o zcenzurování pana Hadaščoka st. dále v průběhu jednání a další pokusy z roku 2013, které již byly zdokumentovány, pozn. autora.) „Jak se to vezme - stávající absurdní/nemorální stav, jenž je výsměchem demokracie, občanským svobodám a lidským hodnotám, musí být změněn. Nebo se snad chcete dočkat doby, kdy mocní-nemocní kumpáni zavedou obecně závaznou vyhláškouto ČIPOVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ? Ten projekt byl skutečně vypracován, jmenoval se „чипизация“ a jmenoval se tak, jak jsem říkal ´FORSAJT´ - PROJEKT „DĚTSTVÍ 2030“. Projekt těchto mocných-nemocných, ale spíše "úchylných individuí" existuje a je třeba ho sledovat, je třeba sledovat, zda a jak to pokračuje.“

Už v podstatě v názvu naší petice bylo: žádost o zrušení nebo změnu obecně závazné vyhlášky a to ve smyslu tom, že aby bylo zrušeno povinné čipování psů - zatím jen psů - ještě ne člověka, ale jak je vidět, již se o tom začíná mluvit, psát a bohužel někteří nemocní/mocní k tomu chtějí dospět.“

A také nejasnosti v souvislosti s výkladem zákona č. 246 z roku 1992, poslední úprava (v souvislosti s čipováním, pozn. autora) byla provedena v roce 2008, kde v paragrafu §13b se hovoří o tom, jak je umožněno čipovat psy. Hovoří se v tom paragrafutoulavých a opuštěných zvířatech. OPAKUJI: Toulavá a opuštěná zvířata! V žádném případě se tam nehovoří o normálních psech, slušných psech v slušných rodinách označených známkou nebo jiným, tím, co psi nosí, třeba adresářem.“ (Zastupitelé Ostravy dodnes - 7. dubna 2014 - nedokázali odborně reagovat na právní analýzu, kterou jim pan Hadaščok st. a zástupci Necipujtenas.CZ k této otázce zaslali již před více než 90-ti dny a posléze opakovaně také přímo jednotlivým uznávaným ostravským právním expertům/zastupitelům. Výsledkem je pouze trapné mlčení a opakované pokusy o likvidaci ANTI-čipovacího disentu - viz níže další jednání/návrhy Veleváženého pana primátora Kajnara a jeho „suity“, pozn. autora.)

Přes mnohé urážky a nevybíravé vyhrožování včetně vyhrožování fyzickým násilím (viz informace z minulého jednání zastupitelů, pozn. autora) jsme se nevzdali a ani SE NEVZDÁME. Do dnešního dne mám tady napsáno 752 podpisů (pod peticí, pozn. autora). Pokud vím, tak včera večer už jich bylo 755. (V Ostravě vznikla proti vynucování povinného čipování také Peticedílny Strany svobodných občanů /Svobodní/, která byla v průběhu roku 2013 předána ostravským politikům s dalšími několika stovkami podpisů pod vedením krajského lídra této strany pana Ing. Jiřího Zapletala, pozn. autora.) To přece něco znamená a to i přes hrubý a nevybíravý nátlak naprosto jednostranné "ČIPOVACÍ" propagandy a to nejen v ústním podání, ale i v měsíčníku "OSTRAVSKÁ RADNICE!!!", ale i dalších novin "OSTRAVSKÝCH OBČANŮ" v jiných městských obvodech. Chtěl bych říct, že je naprosto nevkusné a upřímně řečeno nemožné a stydím se a divím se, co se dokáže do těch novin dostat, je to, že třeba ostravské děti nám ochutnávají psí exkrementy. (Viz např. text oznámení městské policie zde: http://www.ovajih.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2014/rocnik-2014/jl_02_2014.pdf, s. 23; http://polanka.ostrava.cz/cs/o-polance/aktualne/polansky-zpravodaj-brezen-2014-prave-vychazi/zpravodaj-brezen-2014-na-web.pdf, s. 6, pozn. autora.) Jistě, nějaký exces může být, ale není to pravidlo, není to pravda. Nic takového se neděje. Ale propaganda je propaganda a vymývání mozků musí být. O existenci petice proti nucenému čipování psů tam nikde nebylo napsáno ani slovo, stejně jako o názorech mnoha odpůrců nuceného čipování psů. Nevím, co na to - jak se k tomu vyjádří pan primátor, který kdysi spolupodepsal Chartu 77. Likvidační pokuty ve výši 50.000,-Kč (později sníženo pod vlivem protestů občanů a upozornění Ministerstva vnitra na 30.000,- a dnes už v rámci blokové pokuty max. 1000,-Kč, pozn. autora): Ano, bylo to řečeno - padesát tisíc korun; jsou na to záznamy a je to i v televizi; později změněno na 30.000 korun: při současném průměrném navýšení důchodů o celých 45,-Kč měsíčně to snad nelze nazvat jinak než jako chování okupačních vojsk na okupovaném území "třídního nepřítele"! O rozumném, citlivém a sociálním přístupu nelze v žádném případě mluvit! Nevím, jak si představujete, že důchodce - senior - chcete-li, má zaplatit přes 500-600 korun za čipování a přitom mu naroste důchod o 45 korun, budu-li přesný o 540 korun ročně. Tohle to není v žádném případě citlivý přístup a to navíc, když teďka město - a o tom se vůbec nehovoří - na čipování nepřispívá ani korunu (od 1. ledna 2014, pozn. autora). Je to velice s podivem, když ostatní města a obce na to přispívají a budu o tom pokračovat. Že tento ostravský "čipovací šprým" stál chovatele a i město několik milionů Kč: to nikoho nebolí. Příspěvek města na nucené čipování v tomto roce se rovná 0.

Nejde jen o lidských svobodách a právech vzletně hovořit jako např. v případě Tibetu, což tady bylo v minulém (zastupitelstvu, pozn. autora), Ukrajiny a Krymu (odkaz na vystupování především Váženého pana zastupitele Mgr. Kausty z „Hnutí Ostravak“, pozn. autora); je třeba si udělat pořádek i před vlastním prahem v Ostravě! Většina zastupitelů města by skutečně měla hájit práva a svobody všech slušných občanů města a nikoliv jen několika kumpánů s domněle poloprázdnými kapsami či otevřenou stranickou pokladnou. Když to jde v drtivé většině měst a obcí v naší vlasti a také na celém Slovensku, mělo být nucené čipování konečně změněno na dobrovolnou formu volby chovatele psa i v Ostravě.“

Já to zkrátím. Funguje to ještě, když to funguje i v obci (Bolatice, pozn. autora) se 4.411 obyvateli, kde obec přispívá nejen na čipování, ale ještě snižuje i poplatek za psa těm, kteří mají očipovaného psa, tak nechápu, proč by něco takového nemohlo fungovat i u nás. Nakonec něco podobného navrhoval i pan zastupitel Becher, pokud se nepletu, bylo to na minulém zasedání a slovy pana primátora: ten odpověděl tehdy panu Becherovi, že (primátor nevěnuje pozornost projevu pana Hadaščoka, pozn. autora) … pane primátore - pane primátore, prosím Vás."

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

Poslouchám Vás.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Vy jste tehdy panu Becherovi odpověděl, že dostane odpověď a nebo, že to bude řešeno na tomto zasedání. Do této chvíle nic řešeno nebylo a není to ani v programu, takže neočekávám, že to bude dodrženo. Je velice s podivem: když něco řeknete a potom se to ne(dodrží, pozn. autora), když veřejně před všemi (řeknete, pozn. autora), je to takový veřejný příslib a ono se to potom nesplní.“ (Vážený pan primátor již na výše uvedené vážně sdělení nereagoval. Jeho reakcí byl agresivní pokus o znemožnění další svobodné debaty nejen pana Hadaščoka st., nýbrž jakéhokoliv v budoucnu diskutujícího občana - viz dále, pozn. autora.)

No, takže můžu pokračovat. Velmi upřímně se k situaci na ostravském magistrátu vyjádřil pan primátor Statutárního města Ostravy, dříve ČSSD, dnes nestraník. Budu citovat zase z tisku: ´´Nenechám se řídit mafiány a idioty´, říká primátor Kajnar k vyloučení z ČSSD, někteří se nechají koupit za hrstku rýže´´. Vyberte si z toho, co chcete. Já jsem si z toho vybral svoje. Někdo za to čipování něco dostává. Zda to jde do soukromé kapsy nebo do kapsy některé strany do pokladny: nevím.“

Ještě jeden takový důraz na ty seniory. Exekuce na důchod! Děsivá čísla! Exekuční srážky provádí Česká správa sociálního zabezpečení téměř u 71 tisíc důchodů. Vyplývá to z evidence k 31. 12. 2013. A dalších několik desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod je tak nízký, že nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit. Počet důchodů se zařízenou exekuční srážkou, teď tady jsou jednotlivá čísla, jak to narostlo, je 71 tisíc exekucí na důchody.“

Hezké dny všem slušným dnům - všem slušným lidem - si dovolím popřát já. Děkuji. Na shledanou.“ (Projev pana Hadaščoka st., na jehož přednesení pokorně čekal dle pokynů ostravských politiků více než 90 dnů, trval s krátkou přestávkou 22 minut a 37 sekund.)

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

Děkuji panu Hadaščokovi. Kolega Planka má technickou.

Vážený pan zastupitel Ing. Pavel Planka - ČSSD:

Děkuji, stahuji svoji přihlášku (do diskuse, pozn. autora).“

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

Já jenom, je to asi dva roky, jsem navrhl, že bychom limitovali příspěvek občana (k diskusi Zastupitelstva Ostravy - tedy by rád zavedl formu cenzury, nicméně tento invazivní zásah do vůbec základních ústavních práv lidu nebyl naštěstí nikdy schválen, pozn. autora). Zastupitelstvo se rozhodlo, že nechce limitovat příspěvky občana. Kolega Kausta.

(POZNÁMKA: Definice cenzury: Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací - ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů. Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo by se cenzuru snažil obejít. Cenzura je součástí praktik mocenských struktur prakticky celou lidskou historii.“)

Vážený pan Mgr. Petr Kausta - zastupitel z „Hnutí Ostravak:

mám potřebu pane Hadaščoku jako vždycky na Vaše vystoupení reagovat a to sice z několika důvodů. Jenom bych mohl opakovat, proč se můj názor na vyhlášku (o čipování psů č. 9/2012, pozn. autora), kterou jsem podpořil, nemění a zůstane stejný. Já chápu, že je demokracie v tom směru, že respektuji Váš názor v tom směru, že máte odlišný názor na tuhle věc a v tom ta demokracie je taková. Já si myslím, že zastupuji názor většiny občanů (Všechny ankety veřejného mínění, které byly v roce 2013 pořádány mj. Deníkem a iDNES.cz, hovořily přesně o opaku, než jak to bez jakéhokoliv důkazu pan Mgr. Kausta popisuje - viz např. http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/lide-zvitezili-12-000-hlasu-proti-cipovani-cr.aspx; ostravští zastupitelé právě naopak měli ze zavedení čipování velké obavy a proto tento krok učinili bez průzkumu toho, co si lidé o takovém invazivním zákroku myslí, pozn. autora.) než těch 752 podpisů, které máte (navíc je třeba také započítat další stovky podpisů pod peticí organizovanou a předanou zastupitelům Ostravy Stranou svobodných občanů /Svobodní/, pozn. autora), nicméně, co mi vadí na Vaší, Vaší ehm diskusi, je kromě toho, že jsme tady uslyšeli jak ´výhrůžkami´ v uvozovkách dohromady, protože nevím, jak ekonomická krize souvisí s čipováním psů v Ostravě a další věci (Právě proto je třeba se neustále v tomto ohledu vzdělávat; dnes již jde o globální a velmi nebezpečný čipovací problém, který zahrnuje všechny oblasti lidského života; dochází k nástupu „čipové totality“, pozn. autora.), nicméně chtěl bych Vám říci, že není argumentací demokratickou reagovat tak, jak Vy říkáte, že tady za to někdo bere, bere peníze a pokud máte nějaké obvinění, tak samozřejmě běžte na policii a tam klidně uveďte koho, protože když takhle paušalizujete, zahrnujete mne do jaksi takové skupiny lidí a podezření, že k něčemu takovému já jsem nápomocen. Já si nemyslím, že v této věci by to byl nějaký zájem. Pokud jste řekl že a dal jste zcela bych řekl nepřiměřený jaksi příklad, že čip stojí 3,-Kč a čipování 400,-Kč nebo 500,-Kč, tak víte: to je přímý příklad alibismu tady v tomhle směru. Protože určitě máte auto a to auto váží 1,5 tuny a kdybychom ho rozebrali na železo a pak ho zvážili, kolik stojí to železo, tak si to asi taky nekoupíte za 10.000,-Kč to auto a je v tom daleko něco jiného v tom, že v tom jsou nějaké náklady + je v tom pracovní síla. Jo, já chápu, že jsme si v minulosti zvykli na to, že prostě všechno máme levně a zdarma (dnes si nesmíme zvyknout na to, že máme vše předražené a musíme to povinně nakupovat bez možnosti svobodné volby a „Opt-outu“, pozn ,autora), ale prostě dneska to něco stojí a i ten, kdo podniká, tak si myslím, že ví o čem mluvím a já bych nerad, abychom tady poslouchali takové věci. (Holt svoboda slova je ústavně chráněnou hodnotou a základní přirozené právo - je třeba si na to zvyknout; zákonodárce moc dobře věděl na základě dějinných zkušeností, že bez praktického uplatnění této svobody by mohlo velmi rychle dojít k dalším revolucím a proto je lepší dané právo/svobodu nijak občanům - až na vyložené excesy - neomezovat, pozn. autora.). Já chápu Vaší argumentaci, ale dnes Vaše dnešní vystoupení bylo, bylo bych řekl nad, nad slušnost toho a nad prostor, který Vám samozřejmě zastupitelstvo jako občanovi dalo a nechci souhlasit s panem primátorem, ale tady v tomhle směru budu podporovat to, aby se hovořilo věcně k té věci a ne, aby se tady probraly prostě skutečně pomalu od daní a já nevím, čeho všeho.“ (Zde je vhodné připomenout opakované vystupování Váženého pana Mgr. Kausty na Zastupitelstvu k otázce vyvěšení vlajky Tibetu nebo též v minulém roce k čipování a co všechno se snažil v této souvislosti probrat; stejné ústavně garantované právo probírat související témata má také kterýkoliv občan Ostravy a není možné to popírat; holt totalita již dávno skončila - viz výklad dále, pozn. autora.)

(POZNÁMKA: Nejprve si připomeňme Listinu ústavních práv a svobod, která je neoddělitelnou součástí ústavního pořádku České republiky a platí také pro ostravské zastupitele: „Článek 17. (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Příspěvek pana Hadaščoka st. do diskuse zastupitelů (viz výše) nenaplňuje žádný důvod k omezení ústavně chráněného práva svobody slova. Petr Hadaščok st. si připravoval svůj příspěvek poctivě přes 3 měsíce, kdy čekal na zařazení patřičného bodu na jednání Zastupitelstva Ostravy. Je nutné si uvědomit, že zastupitelé nemohou považovat občany za jakési druhořadé tvory, kteří nejsou členy jejich „politického elitního klubu“ a tedy takovým „nečlenům elit“ nelze co nejvíce ztížit situaci tak, aby se nemohli v diskusi dostatečně volně vyjadřovat, aby zastupitelé nemuseli o argumentech občanů přemýšlet a naopak již mohli jít co nejdříve domů relaxovat. Lid bohužel i takto uvažující zastupitele zvolil. Lid je ovšem může také kdykoliv odvolat, neboť z Ústavy plyne: Lid je zdrojem veškeré moci v naší zemi a tou reálnou mocí není nějaký „elitní politický klub“ nebo jeho členové.

Dále: Článek 21 Listiny: „(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Článek 22 Listiny. „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Ostatně Zákon o obcích hovoří jasně v par. 16 odst. 2: Občan má právo „c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,“ přičemž jednací řád nesmí nikdy porušovat ustanovení Listiny a Ústavy. Obec může upravovat pouze to, k čemu má přesně zákonem stanovené pravomoci, které si nelze tzv. vycucat z prstu. Práva občana mohou být dle ústavního pořádku omezena pouze zákonem v souladu s Ústavou a nikoliv přáním zastupitelů města nebo jejich hlasováním. Jednací řád zastupitelstva obce není právním předpisem, nestanovuje obecně závazná pravidla chování a nemůže být vynutitelný pod hrozbou sankce (pokud např. necituje přesně zákon), ale jeho respektování je pouze výrazem slušného chování. Jednací řád zastupitelstev měst/obcí není v žádném českém zákoně přesně definován a tedy ústavně chráněná základní práva/svobody občanů jsou jakémukoliv textu takového jednacího řádu nadřazena a musí být důsledně chráněna. Občané mají plné právo na jejich uplatnění v praxi, ať již se to komukoliv nelíbí, nebo ho to zdržuje od dobrého oběda placeného navíc z peněz daňových poplatníků.

K tomu viz RNDr. Igor Němec (předseda českého Úřadu pro ochranu osobních údajů), jenž odvážně hájil v minulých letech občany vůči plánům zavést různé formy povinného čipování a s tím úzce souvisejícímu ničení lidské individuality/soukromí. V březnu 2014 se na svém novém blogu iDNES.cz pustil v článku s názvem „Co si nemusíme nechat líbit?“ do místních samospráv, které kašlou na Ústavu, přirozené právoListinu základních práv a svobod: „Pokud nebude samozřejmostí princip, že jakožto zástupce instituce mohu činit jen to, co mi ukládá zákon, a jako občan mohu naopak dělat vše, co mi zákon nezakazuje, budeme se zřejmě i nadále setkávat se snahou vzít právo do vlastních rukou a rozhodovat dle vlastního uvážení. To pak ale můžeme právní řád odhodit a také se rozloučit s demokracií.

Navíc je zde Správní řád, který v par. 2 uvádí: „(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. (3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.“ - „§ 4 (1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. (2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. (3) Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. (4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. § 5. Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.

Konečně Vážený pan Mgr. Kausta ovšem zapomíná, že ZASTUPITELSTVO OBČANŮM PRÁVA A SVOBODY NEDÁVÁ, NÝBRŽ ZARUČUJE a už jim je ani nesmí vrchnostensky přidělovat. Šlechta již holt právně pozbyla svých někdejších výsad, i když by si to někteří přáli znovu obnovit. Je třeba si na to zvyknout. Občané jsou podle našeho ústavního pořádku v otázce svobody slova mj. dle článku 1 Listiny základních práv a svobodsvobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a NEZRUŠITELNÉ.

Slib každého městského zastupitele v celé České republice hovoří jasně: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

PODLE PŘIROZENĚ PRÁVNÍ ÚSTAVNÍ PRAXE OBČANŮM DÁVÁ JEJICH ZÁKLADNÍ PŘIROZENÁ PRÁVA HNED PO NAROZENÍ BŮH A JSOU NEODDĚLITELNOU A NEPŘENOSITELNOU/NEZCIZITELNOU/NEZADATELNOU/NEPROMLČITELNOU A DOKONCE NEZRUŠITELNOU SOUČÁSTÍ JEJICH BYTOSTÍ. STVRZUJE JIM JE ÚSTAVA ČR. V podání Váženého pana Mgr. Kausty i Veleváženého pana primátora Kajnara (viz další vývoj debaty) lze tedy spatřovat základní nepochopení demokratického/právního/ústavního pořádku České republiky.

K tomu viz především Důvodová zpráva k novému Občanskému zákoníku: „... PŘIROZENÁ SVOBODA ČLOVĚKA MÁ PŘEDNOST PŘED STÁTEM V TOM SMYSLU, ŽE STÁT NENÍ TVŮRCEM SVOBODY ČLOVĚKA, ALE JEJÍM OCHRÁNCEM. I podle čl. 8 Listiny základních práv a svobod STÁT ČLOVĚKU SVOBODU NEDÁVÁ, NÝBRŽ ZARUČUJE MU JI. Z tohoto pojetí vychází hledisko autonomie vůle. Autonomie vůle je pojata jako způsob určení a utváření vlastního právního postavení jednotlivce z jeho iniciativy a v důsledku jeho chtění. JE-LI PRVNÍ HODNOTOU PRÁVNÍHO STÁTU SVOBODNÝ ČLOVĚK A OCHRANA JEHO PŘIROZENÝCH PRÁV, PLYNE Z TOHO PRO SOUKROMÉ I OBČANSKÉ PRÁVO NEZBYTNOST PONECHAT CO NEJŠIRŠÍ PROSTOR JEHO ROZHODNUTÍ, JAK JE Z VLASTNÍ INICIATIVY PROJEVÍ A USKUTEČNÍ. A protože člověk nejčastěji sdílí své soukromé záležitosti s jinými osobami, je základním soukromoprávním nástrojem pro uspořádání těchto záležitostí konsens vyjádření ujednáním. Smlouvě a smluvní svobodě se tudíž ponechává rozsáhlý prostor; zákon vystupuje jako ultima ratio jen tam, kde dohoda vůbec není možná, anebo nedojde-li k ní. Tento koncept vychází ze zásadních kautel našeho ústavního pořádku, jak je vyjadřují česká Ústava (čl. 2 odst. 4) i Listina základních práv a svobod (čl. 2 odst. 4). /.../ ´Scire leges non hoc est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem´ (znát zákony neznamená držet se jejich slov, ale pochopit jejich účinnost a sílu). Vzhledem k tomu se stanoví, že právo není samoúčelné a že se připíná k určité hodnotové soustavě, vyjádřené ve shodě s naším ústavním pořádkem právě a především zásadami práva přirozeného. Základní smysl je v pojetí, že PŘIROZENÁ PRÁVA ČLOVĚKA PŘEDSTAVUJÍ LIMIT PRO ZÁKON, A NIKOLI NAOPAK. Se zřetelem k tomu se navrhuje formulovat výslovné pravidlo, že výklad zákona (ve smyslu judikatury Ústavního soudu tzv. jednoduchého práva) může být správný, jen jde-li o výklad vykazující ústavní konformitu a respektující obecné právní principy plynoucí z ústavního pořádku, jakož i obecné zásady soukromého práva. V tom směru se čelí zejména bezhodnotovému právnímu formalismu, jehož masivní nástup v 90. letech působí mnoho škod. Uvedený formalismus má různé příčiny, z nichž do popředí významně vystupuje tradice výkladu zákona, jaká byla typická zejména pro období tzv. socialistického práva. Zároveň však osnova usiluje čelit i tendencím k možné libovůli při výkladu zákona, a to právě nařízením, že ZÁKONNÝM USTANOVENÍM NELZE PŘIKLÁDAT JINÝ SMYSL, NEŽ JAKÝ ODPOVÍDÁ JEJICH SLOVŮM A JASNÉMU (TO JEST ZŘEJMÉMU, JASNĚ PROJEVENÉMU A Z TEXTU ZÁKONA INTERPRETACÍ ODVODITELNÉMU) ZÁKONODÁRCOVĚ ÚMYSLU. Protipólem bezduchého formalismu jsou právě ty případy z rozhodovací praxe, kdy při právním hodnocení věci rozhoduje jen vůle soudce, byť třeba i ignoruje jasná slova zákona. Rozlišuje se tudíž mezi literou zákona a jeho duchem v tom smyslu, že litera zákona je jen celkový smysl holých slov. „Význam slov totiž, skoro všech, je buď v nich samých nebo v přeneseném jich užívání velmi různý a může znamenati velmi mnoho. Ale význam zákona nemůže být než jeden.“ Předpokládá se, že úmysl zákonodárce je vždy spravedlnost. Mezi literou a duchem zákona však není rozpor: duch zákona pomáhá odhalit pravý význam slov zákonných ustanovení.“)

Známý ostravský právní expert - Vážený pan zastupitel Mgr. Petr Kausta z „Hnutí Ostravak“:

Jenom ještě k tomu, co jste říkal k tomu čipování. Víte, pokud sledujete, tak třeba byla problematika očkování, očkování dětí a tady byl takový taky názor, že si rodič může rozhodnout o svém dítěti, jestli bude očkováno nebo ne. Chtěl bych Vás odkázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (ze dne 17. ledna 2014, č. j. 4 As 2/2013 - 75, pozn. autora), který jednoznačně - a myslím, že správně - rozhodl to, že to není věcí jenom toho občana, ale /.../ (to rozhodnutí o čipování/očkování, pozn. autora) je dané, je tady jiný společenský zájem, zdravotní zájem a i zájem toho dítěte a v tomto směru nedal za pravdu těm rodičům (dala jim jovšem dříve za pravdu nejvyšší soudní instance v ČR: Ústavní soud, pozn. autora), kteří to odmítali a já v tom vidím určitou paralelu, že máme nějakou zodpovědnost tady za společnost. (Nuže tedy Vážený pane magistře Kausto: PŘÍZNAČNÝM PRVKEM TOTALITARISMU JE PŘEDSTAVA, ŽE STÁT SÁM NEJLÉPE VÍ, CO JE ŠTĚSTÍ, A SNAHA VNUTIT JE ČLOVĚKU I PROTI JEHO VŮLI,“ a k právní obraně občanů vůči vynucování velmi nebezpečného očkování viz nejnovější stav odborné debaty z 6. dubna 2014 ZDE, pozn. autora.) Já jsem Vám osobně řekl na každém zastupitelstvu ty důvody, které mne k tomu vedou a to považuji za důležité a prosím Vás neříkejte mi o žádné korupci a něčem takovém. Děkuji.(Zástupce Splečenství webu Necipujtenas.CZ k otázce nezákonného vynucování čipování/očkování zaslal přímo osobě Váženého pana zastupitele Mgr. Kausty právní výklad dne 19. února 2014. Krom toho to také učinil již více než před třemi měsíci pan Hadaščok st. Dodnes - 7. dubna 2014 - nedostali výše uvedení odpověď. Inu i tak vypadá demokratická diskuse. Tedy když dojdou argumenty, tak ignorace a nebo rovnou zákaz debaty - viz níže, pozn. autora.)

(POZNÁMKA: Vážený pan Mgr. Petr Kausta - zastupitel z „Hnutí Ostravak“ - patří nejen k nejvýznamnějším právníkům v ČR, nýbrž bude také pravděpodobně kandidátem na funkci primátora Ostravy v podzimních komunálních volbách roku 2014, jak sdělil zástupci Společenství Necipujtenas.CZ interní zdroj z „Hnutí Ostravak“. Měl by tedy již nyní vyvinout snahu o zastupování všech občanů a nikoliv pouze té části, která ze strachu před „ostravskými čipovacími komandy“ a likvidačními pokutami toleruje legislativní násilí ve formě vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl - zatím pouze - zvířat. Měl by být moudrým mužem kompromisu, který to řešení vhodné pro všechny strany dokáže najít a prosadit. Ostatně mu již bylo nabídnuto a nemusí nic složitě vymýšlet. Nikoliv tedy být pouze advokátem, hájícím urputně zájmy jedné jediné strany mince. „Hnutí Ostravak“ se pyšnilo svou pravicovostí, důrazem na svobodu jedince a jeho práva. Mělo prý být jakousi novou a lepší ODS. Bohužel: slova pana zastupitele - možná budoucího primátora Ostravy Váženého pana Mgr. Kausty - jsou s těmito hodnotami nyní v přímém rozporu.

Vážený pan zastupitel Mgr. Kausta se ostatně jistě již ve své praxi setkal s velmi vážnou problematikou juvenilní justice. Lze se obávat, že výše zmiňované výroky Váženého pana zastupitele Mgr. Kausty mohou v některých občanech vzbudit dojem: „Rodiče se neumějí o své děti postarat?“; „Výchovu mládeže by měl převzít stát nebo obec, dokonce snad pan Kausta?“. Třeba už v Ostravě i vzniknou nejen čipovací (existují), ale také „očkovací komanda“? Ruku na srdce: „Chtěli byste, aby Vám Vaše děti povinně vychovával, čipoval i očkoval pan zastupitel Kausta?“ Kolik povinností si ještě pro Vaše děti a domácí mazlíčky zastupitelé vymyslí a donutí Vás za to platit pod hrozbou pokut nebo dokonce vězení? Co když si zastupitelé usmyslí (dámy prominou), že musí mít každá žena voperovány povinně silikonové prsní implantáty odpovídající velikosti F, jelikož to přispívá k estetickému zážitku zastupitelů a zvětšuje to prý ženino sebevědomí = občane povinně zaplať 20.000,-Kč a my zastupitelé ti na to dáme 100,-Kč příspěvku, ale pouze první rok? Co když ostravští zastupitelé přikáží všem občanům, aby povinně přispívali pánům radním na dovolenou v Karibiku nebo Dubaji 10.000,-Kč ročně, jelikož dobře odpočatý zastupitel je jistě „ve veřejném zájmu“ přínosem pro společnost: může pak výborně odvádět svou práci a ještě více lidem utáhnout „šrouby nesvobody“? Co když přikáží, že každý občan s jiným politickým názorem nebo třeba křesťané a Židé musí povinně nosit nášivky jako za nacismu nebo rovnu RFID čipy a ještě si za to zaplatit (viz to, co se dělo v ghettech na území Polska)? Politici a nejen oni jsou dneska všechno schopni zdůvodnit tzv. „veřejným zájmem“. Proto všude tam, kde je používáno sousloví tzv. „veřejný zájem“: bývají všichni občané přímo bytostně ohroženi a je třeba tomu věnovat maximální pozornost!

Obecně mohou být nejen čeští politici zkrátka všeho schopní a mnohdy svobodným občanům velmi nebezpeční/mocní lidé. Všichni cítíme, jak jsou jejich kroky při hájení tzv. „veřejného zájmu“ v oblasti označování/čipování absurdní! V poslední době se s podobnými totalitními názory doslova roztrhl pytel - viz např. povinné značkování lidí navrhované vládou - http://www.stanjura.cz/clanky-a-rozhovory/zbynek-stanjura-ulozme-srnkam-povinnost-nosit-reflexni-vesty.html.

Zde se přímo nabízí situace: Co když si Váženého pana zastupitele a jistě vysoce kvalitního právníka Mgr. Kaustu vybere některý občan nebo rovnou oněch 752 občanů pod peticí pana Hadaščoka, aby je zastupoval proti vynucování očkování nebo čipování před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku? Jak to bude řešit?

Vážený pan Mgr. Kausta jako respektovaný právní expert jistě také ví, že rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále v textu také NSS) jsou bohužel v podobné problematice vynucování povinnosti čehokoliv na chudácích občanech velmi často za hranou Ústavy. Stačí si jen názorně dokumentovat, že rozsudek NSS ve věci povinného očkování ze dne 28. února 2006 č. j. 5 As 17/2005-66 porušil základní právo stěžovatele svobodně projevovat své náboženství nebo víru ve smyslu ustanovení čl. 16 Listiny základních práv a svobod. Proto byl uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu Ústavním soudem zrušen: „Nejvyšší správní soud ani jakýkoliv jiný soud není nikterak vyvázán z imperativu ústavně konformní interpretace zákona (IV./b). Ústavně konformním omezením základního práva podle čl. 16 Listiny nemůže být bezvýjimečné vynucování povinného očkování proti jakékoliv osobě bez ohledu na individuální specifika případu a na motivaci, kterou má daná osoba ve svém rozhodnutí povinné očkování nepodstoupit (IV./c). V případě, že tu jsou takové okolnosti, které zásadním způsobem volají pro zachování autonomie dané osoby a pro výjimečné nesankcionování povinnosti podrobit se očkování, nesmí orgán veřejné moci povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat (IV./d).“ - cit. dle http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-449-06_2.

Navíc samotný nález NSS ve věci výše citovaného povinného očkování za dne 17. ledna 2014, č. j. 4 As 2/2013 – 75 uvádí na s. 6 a s.8 ve svém zdůvodnění citaci zákona, že je na lékařích, aby jako odborníci posoudili rizika/nebezpečí očkování, která reálně existují a pokud má dítě dostatečnou imunitu, nebo to jeho zdravotní stav nedovoluje, aby očkování neprovedli - viz důvody pro upuštění od povinného očkování zmiňované NSS: „a) zjištění imunity vůči infekci anebo b) zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky. Ostravští zastupitelé taková rizika ovšem nechtějí připustit a nechtějí ani veterinářům umožnit, aby zvíře nemuselo být podobně z výše uvedených důvodů čipováno: musejí být čipováni všichni psi a basta. Přitom stejné stanovisko NSS také uvádí, že kdyby strana soudního sporu dotčena povinným očkováním argumentovala rozporem se svou vírou/příslušností k církvi, byla by zřejmě úspěšná - viz s. 7. Tedy odmítnutím akceptovat základní ústavní práva/svobody občanů a dokonce si násilím vynucovat invazivní zákroky: V tom lze samozřejmě spatřovat OBROVSKÝ MORÁLNÍ/ETICKÝ HAZARD, který bude mohutnou zátěží pro svědomí/duši každého zastupitele, vynucujícího si legislativním násilím a policejními úkony tzv. povinné čipování/očkování. Z dějin známe dobře případy, kdy vznikly revoluce z daleko menších pohnutek.

K otázce dalšího postupu rodičů v obraně proti neústavním postupům exekutivy při vynucování očkování (paralela čipování) viz návrh z února 2014, který počítá se zásahem Ústavního soudu a Parlamentu, když rozsudkem NSS je meritorněohrožena zásada, že povinnosti lze jednotlivcům ukládat pouze na základě dostatečně určitého zákona (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 4 odst. 1 Listiny), zejména v oblasti základních práv - zdraví a tělesné integrity (čl. 4 odst. 2 Listiny). V tomto ohledu musí případy povinného očkování stanovit Parlament a -- pouze v krizovém stavu – exekutiva. Pokud se jedná o aplikaci výsledků vědeckého výzkumu, tj. věc řešenou v dlouhodobém horizontu, kterou není třeba zachraňovat krizově, není jediný důvod, proč by mezi dětmi jako objekty farmaceutického průmyslu měla stát pouze jedna rozhodující překážka: získat zakázku na Ministerstvu zdravotnictví, které za všechen lid rozhodne, co je pro něj pod pokutami zdravotně správné a jaká rizika jsou nepřijatelná. Do rozhodovacího procesu vždy vstupuje politická úvaha přijatelnosti rizika, kterou je povolán řešit na základě demokratické debaty Parlament spíše než ministr zdravotnictví - tento v až moc rozšířeném vidění NSS vysněný "diktátor" ve věcech biomedicíny. Mají být děti méně chráněny Ústavním soudem než uživatelé drog (viz nález ÚS o trestních "telefonních seznamech")? Má o "biochemickém složení" obyvatelstva rozhodovat exekutiva? Bylo natočeno málo apokalyptických filmů?". - cit. dle http://sedmahvezda.blogspot.cz/2014/02/nejvyssi-spravni-soud-trvale-naockovan.html)

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

Dobře, děkuji. Poslouchejte ...

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Mohu?

(POZNÁMKA: Primátor jposléze nikdy slovo panu Hadaščokovi st. neudělil, ač se o něj občan Hadaščok několikrát od mikrofonu viditelně přihlásil; navíc mikrofon byl také panu Hadaščokovi zřejmě odpojen, neboť najednou přestal fungovat. Jde nejen o porušení jednacího řádu - viz níže, nýbrž také a o přímou cenzuru a naprosto nepřípustný zásah do ústavních práv a svobod občanů vystupujících v diskusi na zastupitelstvu města, pozn. autora.)

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

É teď mám slovo. Já mám tady článek 7, odstavec 16: ´Zastupitelstvo města se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu zasedání - např. stanovit, že nikdo nemůže mluvit o téže věci vícekrát než dvakrát, časově omezit dobu diskusního vystoupení i technických poznámek. Kterýkoli člen zastupitelstva města může podat návrh na ukončení rozpravy. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.´ (cit. dle https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/jednaci-rad-zastupitelstva-mesta/jednaci-rad-zastupitelstva-mesta, pozn. autora) „Tak. Kolegové, máme přestávku. Já jenom říkám: Já jsem už jednou tady navrhl, abychom omezili ten příspěvek s tím a já bych to tady teď k tomuto bodu navrhl znovu v tom smyslu /.../ v tomhle bodě s tím, že bychom třeba chápete, když že bychom to upravili tak, že abychom měli příspěvek hosta/občana na 5 minut s tím, že pokud budeme chtít, aby mluvil déle, tak o tom rozhodneme hlasováním. Což by podle mne bylo slušné, protože když to je zajímavé a k věci, tak samozřejmě nikdo nebude chtít to neslyšet, když budeme mít pocit, že se tam nic nového neříká, tak to potvrdíme tak, aby se to ukončilo. (Rozhostilo se nezvyklé/dlouhé ticho, pozn. autora.) No já si myslím, že už je nás tu tak málo, že už se za chvíli můžeme rozpustit a jít domů, ale a já bych o tom, můžeme o tom nechat hlasovat? /.../ Mužem. Takže já bych nechal hlasovat o tom, že abychom zařadili do jednacího řádu, že PŘÍSPĚVEK OBČANA MŮŽE TRVAT MAXIMÁLNĚ MINUTUo jeho prodloužení rozhodneme: zastupitelstvo hlasováním. Tak zkusme o tom hlasovat. (Rozhostilo se opět ticho - primátor je kolegy upozorněn, že to opravdu přehnal a bude to v záznamu z jednání zastupitelů, pozn. autora.) „Pět. Pět minut (koktavě, pozn. autora). O jeho prodloužení rozhodne zastupitelstvo hlasováním /.../. To jsem se naučil v mé bývalé straně (ČSSD, pozn. autora).“

Z galerie se ozývá mimo mikrofon, který je zřejmě znefunkčněn, pan Hadaščok:

Já jsem nevěděl, že jste byl členem v komunistické straně.“ (Zastupitelstvo se dobře baví na účet pana primátora, pozn. autora.)

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

Tak budeme hlasovat o tom, co jsem řekl.“

(POZNÁMKA: V 13:24:11hod. proběhlo hlasování, které skončilo porážkou pana primátora: pro potlačení ústavních svobod občanů vystupujících v diskusi na zastupitelstvu města bylo pouze 16 zastupitelů ze čtyřiceti sedmi přítomných. Uveďme si jejich jména, která budou již navždy zaznamenána na pomyslné zdi hanby potlačování ústavních práv a svobod lidu:

 • ČSSD: Ing. Richard Bednařík, Eva Petrašková, Ing. Miroslav Rojíček, Bc. Robert Timko, Bc. Aleš Boháč, Ing. Jiří Hrabina, Ing. Simona Piperková, Bc. Monika Schromová, Ing. Lenka Fojtíková, Ing. Pavel Planka

 • ODS: Ing. Tomáš Petřík, Mgr. Lubomír Pospíšil, Dr. Ing. David Mrkvica

 • TOP 09: MUDr. Tomáš Mrázek

 • Nezařazení: Ing. Petr Kajnar, Bc. Tomáš Sucharda

Ostatní zastupitelé se zdrželi, nehlasovali a nebo se odhlásili ze systému, aby raději vůbec nebyli viditelní. Statečně hlasovali za zachování svobody slova občanů tito 4 zastupitelé: ODS: Ing. Zuzana Kučerová; „Hnutí Ostravak“: Jan Becher, Mgr. Hana Strádalová, doc. Ing. Petr Jančík - cit. dle oficiálních výsledků: http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201403/0028.html)

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

(Naštvaně, pozn. autora) „Neprojde. Tak. /.../ Takže kolega Planka s technickou.

Vážený pan zastupitel Ing. Pavel Planka - ČSSD: Stahuje svůj příspěvek a počká na další diskusi.

Ostravský zastupitel pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak“:

Tak já chápu Vaši reakci na vystoupení pana Hadaščoka, ale upřímně řečeno jednací řád Zastupitelstva se zcela detailně a precizně nedodržuje v mnoha jiných případech, takže já, já bych klidně nechal stávající řád beze změny jednací a maximálně to ad hoc řešil, ale rozhodně bych - tady padla minuta, 5 minut, já si myslím, že pokud máte i něco zásadnějšího, tak v podstatě za dvě minuty, za 3, stejně to neřeknete, zvlášť když nejste kován v proslovech, takže ono to trvá, takže odhlížím teď od této současné situace dnešní a myslím si, že bych těm občanům tu možnost se vyjádřit neubíral a nekomplikoval bych to tím, že budeme ještě navíc pokaždé hlasovat, jestli mu prodloužíme čas nebo ne občanovi, takže spíš jsem proti.“

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77: opět dává slovo Váženému zastupiteli Plankovi s technickou poznámkou.

Vážený pan zastupitel Ing. Pavel Planka - ČSSD:

Děkuji, když už teda diskuse je u konce, i když vidím, že není, já dávám návrh a rozšiřuji návrh pana primátora na omezení, na omezení diskusního příspěvku na 5 minut a příspěvek může být podán dvakrát k jednomu bodu.

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

No a však to tam bylo. Kolega Planka.

Vážený pan zastupitel Ing. Pavel Planka - ČSSD:

To tam bylo neomezeně - dokonce.

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

Může se přihlásit stokrát do diskuse /.../.

Vážený pan zastupitel Ing. Pavel PlankaČSSD:

Tam vypadlo to dvojí promlouvání k jednomu bodu.“

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

Ne, ne, to tam je samozřejmě. Chápejte /.../ když neprošlo to moje, tak určitě neprojde to silnější jako kdyby. To považuji za zbytečné, ale jestli byste na tom trval, tak, ale to neprojde. Kolega Jančík.“

Doc. Ing. Petr Jančík - ostravský zastupitel - "Hnutí Ostravak":

Já nejsem proti tomu omezení, protože tak by opravdu kterýkoliv občan mohl dělat obstrukce pro naše jednání (Nemohl, jelikož stávající jednací řád již v sobě obsahuje možnosti, jak tomu zamezit; stejně tak se tento stávající jednací řád vztahuje na všechny Vážené zastupitele, kteří jsou si s občany ČR z hlediska základních přirozených práv a svobod rovni a jakýkoliv jednací řád nesmí porušovat Ústavu/Listinu, pozn. autora.), ale to omezení by mělo být v nějaké rozumné míře. Pět minut se mi zdá málo, protože vím, že i za 5 minut se dá obtížně vysvětlit nějaký problém a myslím si, že by to měl být čas mezi pěti až deseti minutami; přikláním se třeba k osmi minutám nebo něco takového.“ (Zastupitelé a veřejnost na galerii propukají v smích, pozn. autora.)

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77: posléze humorně diskutuje s panem zastupitelem Jančíkem o vážných otázkách potlačení ústavních práv a svobod občanů.

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

A dobrá, tak já už to nebudu navrhovat. Nemyslím si, že to neprojde, podle toho, kolik nás je. No tak k materiálu 20 podání ve věci - kolega Planka s technickou.

Vážený pan zastupitel Ing. Pavel Planka - ČSSD:

Já s dovolením jsem dal návrh hlasovat. Já chci, aby se o tom hlasovalo.

Velevážený pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) a signatář Charty 77:

Výborně, pokud na tom trváš, tak kolega Planka: podával ten návrh v podstatě na omezení, po pěti minutách se hlasuje a maximálně dvakrát - a maximálně dvakrát jako může bod (občan k bodu jednání, pozn. autora) vystoupit k jedné věci. Je to ještě tvrdší, než jsem navrhoval já. Takže budeme k tomu hlasovat.

(POZNÁMKA: V 13:27:59hod. proběhlo již druhé hlasování o ještě více restriktivnějším potlačení ústavních svobod občanů vystupujících v diskusi na zastupitelstvu města, které skončilo opět porážkou pana primátora i pana zastupitele Planky: pro bylo tentokrát pouze 15 zastupitelů ze čtyřiceti sedmi přítomných. Uveďme si jejich jména, která budou již navždy zapsána na pomyslné zdi hanby potlačování ústavních práv a svobod lidu:

 • ČSSD: Ing. Richard Bednařík, Eva Petrašková, Ing. Miroslav Rojíček, Bc. Robert Timko, Ing. Jiří Hrabina, Bc. Monika Schromová, Ing. Lenka Fojtíková, Ing. Lumír Palyza, Ing. Pavel Planka

 • ODS: Ing. Tomáš Petřík, Ing. Radomír Michniak, Dr. Ing. David Mrkvica, Bc. Radana Zapletalová

 • TOP 09: MUDr. Tomáš Mrázek

 • Nezařazení: Ing. Petr Kajnar

Ostatní zastupitelé se zdrželi, nehlasovali a nebo se odhlásili ze systému, aby raději pro jistotu vůbec nebyli viditelní.

Statečně hlasovala za zachování svobody slova občanů tentokráte pouze Ing. Zuzana Kučerová z ODS - cit. dle ofic. výsledků: http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201403/0029.html)

Zastupitelé Ostravy posléze ještě schválili, že souhlasí s textem dopisu Váženého pana náměstka Madeje adresovaného panu Hadaščokovi. Text tohoto přípisu však de-facto na nic neodpovídá. Pouze formálně naplňuje literu Zákona o obcích. A na to musel občan Hadaščok st. čekat přes 3 měsíce (SIC!). Projednávání celého bodu č. 20 včetně následné diskuse trvalo do cca 13:29hod., tedy dohromady necelých 35 minut vyhrazených pro tak závažné téma, které trápí milióny občanů České republiky.

Svůj veřejný příslib z minulého zastupitelstva předložit veřejnosti návrh na zrušení vyhlášky o čipování a novelizaci souvisejících podzákonných předpisů však ostravští politici zcela ignorovali a tuto gentlemanskou dohodu s obyvateli Ostravy ke své škodě zrušili: V diskusi k bodu jednání zastupitelů č. 20 o tom na výslovnou připomínku pana Hadaščoka st. nepadlo ani slovo, natož aby korektně - nikoliv pouze formálně - řešili občanem Hadaščokem st. zastupitelům zaslanou právní analýzu nezákonného vynucování čipování a to ve lhůtě 90-ti dnů dle dikce Zákona o obcích. Výslednou reakcí části ostravských zastupitelů byl naopak těžko uvěřitelný výše popsaný pokus o definitivní/nedemokratické/neústavní umlčení relevantních disentních stanovisek občanů - voličů. Lid na to bude u voleb VELMI DOBŘE PAMATOVAT!

Tentokrát opravdu nelze poděkovat žádnému politikovi. Ochrana ústavních práv a svobod občanů by měla být totiž zcela samozřejmá. Ostatně slibovali to oficiálně při svém uvedení do funkce.

Lze nicméně poděkovat těm zaměstnancům magistrátu v Ostravě a zástupcům médií, kteří se i přes politické tlaky všemožně korektně snažili, aby byla dodržena ústavní přirozená práva občanů při veřejné diskusi zastupitelů města. Děkujeme Vám! :)

 Děkujeme Vám, že jste na straně občanů, pomáháte lidem a bojujete statečně za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru - krok za krokem k dalším úspěchům! :)

Společenství webu Necipujtenas.CZ

 

 


23. února 2014: ZASTUPITELÉ OSTRAVY SOUHLASILI 19. ÚNORA L.P. 2014 S KOMPROMISNÍM NÁVRHEM LIDU NA ZASTAVENÍ VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT (PEJSCI) A TO SICE FORMOU NOVELY PŘÍSLUŠNÝCH MÍSTNÍCH VYHLÁŠEK. PROJEDNAJÍ TENTO NÁVRH NEJPRVE V KOMISÍCH, V RADĚ MĚSTA A PŘEDLOŽÍ POSLÉZE VÝSLEDNÉ TEXTY SOUVISEJÍCÍCH/ ZMĚNĚNÝCH/PODZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ (PŘÍPADNĚ PŮVODNÍ „ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY“ ZCELA ZRUŠÍ) K HLASOVÁNÍ NA DUBNOVÉM (2. 4. 2014) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA. POLITICI TO OBČANŮM VEŘEJNĚ/OPAKOVANĚ SLÍBILI FORMOU GENTLEMANSKÉ DOHODY.

ZÁSTUPCI „PRO-ČIPOVACÍ“ LOBBY NEDOKÁZALI ZABRÁNIT OBHÁJCI OBČANSKÝCH SVOBOD A SPOLUAUTOROVI PETICE PROTI VYNUCOVÁNÍ IMPLANTACÍ MIKROČIPŮ - PANU HADAŠČOKOVI ST. - VE SLUŠNÉ DISKUSI ANI PŘES MARGINALIZACI CELÉHO „ČIPOVACÍHO PROBLÉMU“, PODCEŇOVÁNÍ JEHO OSOBY, OBSTRUKCE S VYŘIZOVÁNÍM ELEKTRONICKY ZASÍLANÝCH PROSEB/PODNĚTŮ/ŽÁDOSTÍ A PRÁVNÍCH ANALÝZ S TÉMATIKOU ZASTAVENÍ NEZÁKONNÉHO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, KTERÁ JIŽ JSOU ŘÁDNĚ ZAPLACENA, OZNAČENA JINÝM ZPŮSOBEM - NAPŘ. ZNÁMKOU - A ZA KTERÉ JSOU OBČANÉ NUCENI PLATIT PODRUHÉ ZAKOUPENÍM MIKROČIPU A REGISTRACEMI DO RŮZNÝCH CHOVATELSKÝCH DATABÁZÍ.

PANA HADAŠČOKA NEODRADILY OD SVOBODNÉ DISKUSE ANI VÝHRŮŽKY FYZICKOU LIKVIDACÍ ADRESOVANÉ JEMU SAMOTNÉMU I JEHO MALIČKÉ FENCE NELINCE. PROHLÁSIL: NIKDY TO NEVZDÁM! JÁ ANI MOJE RODINA SE NIKÝM ZASTRAŠIT NEDÁME!“ JDE PODLE NĚJ O VĚC „VÝHRADY SVĚDOMÍ/SLUŠNOSTI/ETIKY/CTI“ A „ZLU SE NEUSTUPUJE“. CELÝ NÁROD BY SE MĚL SPOJIT PROTI TOMUTO „ČIPOVACÍMU ZLOŘÁDU“.

SVOBODA PROJEVU BYLA TENTOKRÁTE NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA OSTRAVY DODRŽENA! PODĚKOVÁNÍ ZA TO PATŘÍ PŘEDEVŠÍM PANU PRIMÁTOROVI KAJNAROVI, JENŽ BYL NEDÁVNO VYLOUČEN MJ. KVŮLI NESHODÁM V PROBLEMATICE ČIPOVÁNÍČSSD. DÁLE JE TŘEBA VYSLOVIT UZNÁNÍ ŘADĚ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY NAPŘÍČ SPOLEČENSKOPOLITICKÝM SPEKTREM, KTERÉ NA PROBLÉM S MOŽNOU CENZUROU PŘI JEDNÁNÍ OSTRAVSKÝCH ZASTUPITELŮ DŮRAZNĚ UPOZORNILY A VAROVALY PŘED PORUŠOVÁNÍM ZÁKLADNÍCH ÚSTAVNÍCH LIDSKÝCH PRÁV/SVOBOD.

PANA HADAŠČOKA, SPOLEČENSTVÍ NECIPUJTENAS.CZ A MILIÓNY OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY JIŽ PODPOŘILO MNOŽSTVÍ KLÍČOVÝCH POLITIKŮ Z REGIONŮ A PŘEDEVŠÍM MJ. Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY A SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE AJ. ZEMÍ.

MÍROVÝ BOJ PROTI LEGISLATIVNÍMU A DALŠÍM FORMÁM NÁSILÍ TAK ÚSPĚŠNĚ FINIŠUJE. OBČANÉ MOHOU BÝT V DOHLEDNÉ DOBĚ OSVOBOZENI OD NEPŘÍJEMNÝCH „ČIPOVACÍCH KONTROL“, OD PROLAMOVÁNÍ ÚSTAVNĚ CHRÁNĚNÝCH PRÁV/SVOBOD, OD NARUŠOVÁNÍ SOUKROMÍ OBČANŮ, OD ZBYTEČNÝCH/NOVÝCH VÝDAJŮ A PŘEDEVŠÍM OD RIZIKOVÉHO A NEZÁKONNÉHO VYNUCOVÁNÍ IMPLANTACÍ CIZÍCH ELEKTRONICKÝCH PŘEDMĚTŮ DO ŽIVÝCH TĚL DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.

POLITICI SI ZŘEJMĚ KONEČNĚ UVĚDOMILI, ŽE SUPER VOLEBNÍ ROK 2014 JE ZDE A VEŘEJNOST BEDLIVĚ SLEDUJE JEJICH KROKY, NEHODLÁ JIŽ DÁLE BEZMOCNĚ ČEKAT: VYŽADUJE KONEČNĚ VSTŘÍCNÉ ŘEŠENÍ! DĚKUJEME! :)

Zastupitelé Statutárního města Ostravy projednali na svém třicátém zasedání dne 19. února 2014 návrh na zrušení povinného čipování domácích mazlíčků a související novelizaci vyhlášek o místních poplatcích ze psů z dílny pana zastupitele Jana Bechera (Hnutí Ostravak). Výsledkem jejich neformální diskuse byla gentlemanská dohoda, že bude tento návrh postoupen příslušným komisím a Radě města tak, aby mohl být předložen ke hlasování Zastupitelstvu Ostravy na dubnovém jednání (2. 4. 2014).

Jde o značný úspěch občanů, kteří s vynucováním čipování nesouhlasí, od prosince roku 2012 aktivně bojují za osvobození svých rodin a domácích zvířat od neústavních zásahů do jejich soukromých životů a také neustále svým zastupitelům píší, scházejí se s nimi, prosí o diskusi a zasílají jim už dokonce právní analýzy, v nichž poukazují na nezákonnost vynucování čipování a na nelegální kontroly domácích zvířat konaných městskou policií včetně likvidační výše zamýšlených/nespravedlivých pokut. A právě tito svobodomyslní občané se rozhodnutím ostravských zastupitelů úspěšně posunuli na své cestě k definitivnímu ukončení tzv. „povinných“ implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat. Bude to však ještě nelehký souboj argumentů. Zástupci „čipovací lobby“ se jistě pokusí celý osvobozovací proces zvrátit nebo zcela zastavit a to včetně využití tzv. formálních důvodů.

Společenství webu Necipujtenas.CZ seznámilo na přelomu let 2013/2014 zastupitele Ostravy, poslance, senátory a další významné představitele ČR - dle své předchozí veřejné deklarace - s analýzou nezákonného vynucování čipování již označených zvířat včetně situace kolem nového Občanského zákoníku. Oslovilo v této věci (a dále kontaktuje) řadu významných osobností z České republiky i zahraničí. Získalo např. důležitou podporu od:

Ostravští zastupitelé v průběhu svého jednání 19. 2. 2014 navíc dále probrali upozorněni občana Petra Hadaščoka st. na vážné problémy ve věci předloženého návrhu Smlouvy o opatrovnictví psů (bod č. 19 pořadu jednání v bloku pana primátora). Tento dokument znevýhodňuje dobrovolnou lidskou péči o nalezená zvířata, konanou z dobroty srdce na vlastní náklady chovatele mimo aktivity městského útulku (úspora prostředků města, občanská konkurence útulku) a to až do doby stanovenou Občanským zákoníkem pro vyjasnění, komu pes vlastně patří. Veškerou svou vynaloženou péči (mimo nálezné) takto občan činí bez nároků na jakýkoliv honorář. Město bude podle návrhu smlouvy na výše uvedených dobrých lidech nyní vymáhat nestandardní poplatky za tuto jejich péči, které nemají z hlediska města přesně/taxativně vymezenou oporu v zákoně. Existuje obava, že chce město tímto způsobem tzv. ´vyřešit´ otázku výplat nálezného? Další smluvní ujednání nutí navíc občany k tomu, aby při své dobročinnosti strpěli neústavní a nikým přesně nedefinované kontroly svých soukromých obydlí: jde to proti Listině práv a svobod.

Petr Hadaščok st. také poukázal na nejasnosti kolem předávání jeho elektronické komunikace zastupitelům města Ostravy k náležitému projednání. Ačkoliv mu bylo patřičnými zaměstnanci ostravského magistrátu písemně sděleno, že byly všechny jeho podněty voleným zástupcům lidu řádně doručeny v polovině ledna téhož roku: přesto obdržel dopis z 12. února 2014 podepsaný náměstkem pana primátora Ostravy, ve kterém mu bylo sděleno, že se tak nestalo. Jeho Emaily se týkaly mj. nelegálnosti vynucování čipování (viz výše) a žádaly z toho důvodu krom jiného nové hlasování o zrušení „čipovací“ vyhlášky č. 9/2012 na zasedání zastupitelů dne 19. 2. 2014.

Interní zdroj z ostravského magistrátu - nepřál si být z pochopitelných důvodů jmenován (dále nehodlal přihlížet takové nespravedlnosti) - k tomu pro kolegy ze Společenství webu Necipujtenas.CZ uvedl, že ostravským politikům legislativní argumenty pana Hadaščoka z jeho lednových Emailů tak „zřetelně zamotaly hlavu, že ani jejich nejlepší právní experti si s nimi nevěděli rady“. Proto prý potřebují více času. Využili tedy slovyrůzné/zástupné a formální důvodyk odložení projednávání návrhu pana Hadaščoka. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění jim přitom umožňuje (nikoliv ukládá) řešit občanské podněty dle § 16 odst. (2) písm. g) „BEZODKLADNĚ. Magistrátní zdroj dále dodal:Pokud by již měli v celé věci jasno, nedělali by s tím takové drahoty. Můžete to klidně nazvat třeba formou cenzury, jestli chcete.

Wikipedie definuje cenzuru takto:

Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací - ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů. Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo by se cenzuru snažil obejít. Cenzura je součástí praktik mocenských struktur prakticky celou lidskou historii.

Pan Petr Hadaščok st. stejně nakonec dokázal tyto podivné praktiky jako svobodný/svéprávný a velmi inteligentní občan eliminovat tak, že přednesl svůj příspěvek a jasné názory v rámci programového bodu jednání zastupitelů č. 19.

Zástupce Společenství Necipujtenas.CZ totiž rozeslal vybraným zastupitelům Ostravy (kteří veřejně deklarují, že považují lidskou svobodu za velmi důležitou hodnotu naší civilizace) 18. 2. 2014 pokornou prosbu, aby nebyli diskutující občané při jednání města cenzurováni, aby jim nikdo jen tak z plezíru bez jasného zdůvodnění a komunikace s lidmi neodebíral slovo. Tuto iniciativu podpořil svým oficiálním vyjádřením mj. osobnosti výše uvedený poslanec PČR Herbert Pavera z TOP 09.

Ke cti „pana řídícího“ jednání ostravského Zastupitelstva budiž řečeno, že se touto prosbou nechal inspirovat a tentokráte k cenzuře/omezení svobody slova nedošlo. Občané dostali plný/spravedlivý prostor pro vyjádření svého názoru tak, jak by tomu mělo být ve svobodné zemi zvykem. Děkujeme! :)

Pan Hadaščok st. posléze veřejně na mikrofon neopomněl sdělit všem zastupitelům a oběma přítomným váženým pánům vedoucím činitelům městské i státní policie, že jeho zásadový/statečný/disentující/mírový/občanský odpor vůči bezcitnému a nezákonnému čipování a různým typům neférového jednání se stal předmětem nelibosti ´jistých temných individuí´. Jeho fence Nelince i jemu osobně někdo opakovaně vyhrožuje likvidací. Vyzval tedy všechny účastníky jednání Zastupitelstva, aby v případě své povědomosti o takovém nevybíravém zastrašování: bylo od podobných zlých kroků upuštěno.

Kolegům z Necipujtenas.CZ v kuloárech ostravské radnice pan Hadaščok st. sdělil: Nikdy to nevzdám! Já ani moje rodina se nikým zastrašit nedáme!“ Jde podle něj o věcvýhrady svědomí/slušnosti/etiky/cti“, a „zlu se neustupuje. Celý národ by se měl spojit proti tomuto „čipovacímu zlořádu a aktivně se mírovými/slušnými prostředky bránit tak, jako to dělají lidé v Ostravě a dnes již v mnoha dalších městech i vesnicích ČR. Nechť světlo naděje konečně zasvítí celé utlačované České republice i Evropské unii.

Níže se můžete seznámit s komentovaným přepisem části audionahrávek z oficiálního/veřejného zasedání ostravských zástupců lidu ze dne 19. 2. 2014 v dopoledním bloku, obzvláště se zřetelem k úvodnímu jednání, dále k bodu č. 7 s názvem „Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10. 03. 2014 “ a především k bodu č. 19 s názvem „Návrh na nové vzory dokumentů" Útulku pro nalezené psyOstravě-Třebovicích" a pověření ředitele Městské policie Ostrava k rozhodování a uzavírání smluvních vztahů“.

Úvodem: Pan Becher odeslal Zastupitelstvu Ostravy před začátkem jednání pléna svůj návrh mj. na zrušení vyhlášky č. 9/2012 a na novelu vyhlášek o místních poplatcích ze psů. Tak by chtěl zvýhodnit ty chovatele (náklady na čipování jsou nesrovnatelně větší než vydání psí známky: ta slouží jako další/legální forma označení psa), kteří nechají své zvíře dobrovolně označit mikročipem. Měl v úmyslu rychle vyřešit neúnosný stav z hlediska nezákonného vynucování čipování a proto podal návrh, aby bylo o jeho novele hlasováno přímo na Zastupitelstvu bez zdlouhavého projednávání v komisích iRadě, kde má bohužel vliv „čipovací lobby“. Jako zastupitel vycházel při formulaci svého návrhu - podobně jako každý občan - z veřejně dostupného znění vyhlášek na webu města Ostravy. Jeho snaha však údajně nebyla formálně v pořádku a po operativním vyhodnocení Mgr. Renatou Kolkovou (vedoucí Legislativního a právního odboru Statutárního města Ostravy) byla učiněna mezi zastupiteli gentlemanská dohoda (mj. díky přispění váženého šéfa politického klubu ODS pana Ing. Františka Kolaříka), že návrh pana Bechera bude postoupen nejprve odborným komisím a posléze Radě města tak, aby byla novela připravena korektně po formální stránce do hlasovatelné podoby na dubnové jednání Zastupitelstva. Pan Becher s tímto vstřícným krokem souhlasil. Otázkou samozřejmě zůstává, zda bude daná čestná dohoda dodržena. Občané i sdělovací prostředky budou celý proces schvalování úpravy předmětných vyhlášek bedlivě sledovat.

Jednání o návrhu pana Bechera začalo v cca 9 hodin 12 minut.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) uvedl, že konzultoval návrh pana zastupitele Bechera s Mgr. Renatou Kolkovou (vedoucí Legislativního a právního odboru Statutárního města Ostravy), která 

uvedla, že pan Becher, protože to neměl připravené a legislativně by to nemuselo odpovídat požadavkům, tak navrhla, že pan Becher to jenom přednese věcně a připraví se to i na příští body (dubnové jednání Zastupitelstva, pozn. autora). Zároveň požádal předseda klubu ODS pan Kolařík o přestávku na jednání klubu, nebo na jednání předsedů klubů, kteří by se měli přece jenom k této problematice vyjádřit. A jinak se zeptám, zda na tom trvá? Chce to zmáčknout nějaký cuplík tuším, ano. Už, už, už (k panu Kolaříkovi, jenž se snaží promluvit do mikrofonu, pozn. autora).“

Šéf ostravského klubu zastupitelů ODS - Vážený pan Ing. František Kolařík:

Takže dámy a pánové, Vážený primátore, jelikož jsem slyšel stanovisko paní magistry Kolkové, tak na jednání předsedů klubů v této záležitosti netrvám, jenom sdělím krátce naše stanovisko. Chtěli bychom, aby tento návrh prošel řádným projednáním tak, jako každá jiná změna jakékoliv jiné vyhlášky. To znamená komise, Rada atd. Takže to podle mne takto dneska neprojednáme.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Dobrá (šumění v sále a na galerii pro veřejnost, pozn. autora). Kolega Becher.

Ostravský zastupitel pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak:

Dobrý den dámy a pánové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové. Výjimečně s panem Kolaříkem mohu souhlasit. Ano, nemám nic proti tomu, aby tento materiál byl ještě dopracován a předložen na příštím (dubnovém, pozn. autora) Zastupitelstvu. Jenom bych chtěl ještě upozornit, že jednou z výtek legislativně právního odboru bylo, že text vyhlášky, kterou jsem dal do přílohy, nebyl přesný a já jsem si tento text zkopíroval z webu města, takže bych chtěl zároveň upozornit, že ty nepřesnosti jsou převzaty z webu tak, jak je to k dispozici občanům, takže zároveň by bylo dobré: to tam opravit. Děkuji.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) děkuje panu Becherovi za upřesnění a že uvedl celou záležitost do souvislostí. „Takže - pokračujeme.“ (Zastupitelé dále jednají o jiných tématech, pozn. autora.) Pan primátor posléze v cca 09:18hod. seznamuje zastupitele s faktem, že jim všem byla přeposlána elektronická komunikace pana Hadaščoka st. z ledna a února 2014. Navrhl, aby byly podněty pana Hadaščoka st. přesunuty na příští jednání Zastupitelstva. Zvolení zástupci lidu s tímto postupem a programem jednání souhlasili. (Zastupitelé posléze dále řeší jiná témata, pozn. autora.)

V cca 09:25hod. vystupuje v diskusi tělesně vážně postižený občan, který pobírá dle svých slov invalidní důchod. Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) jej nechává volně hovořit, i když se dotyčný pán nevyjadřuje přímo k právě projednávané věci. Tento občan chtěl prostě sdělit své rozhořčení nad výší invalidních důchodů a souvisejících „prebend“ podle vyznění dřívějšího rozhovoru, který poskytl pan primátor Lidovým novinám na konci ledna 2014. Ke cti pana Kajnara budiž řečeno, že občanovi bylo umožněno svobodně a nerušeně promluvit. Zastupitelé také rozvinuli kolem daného podnětu debatu, nicméně ta již obzvláště v závěru posléze opravdu nebyla zcela korektní a už vůbec ne důstojná zastupitelského sboru. (Diskuse pokračuje jinými tématy, pozn. autora.)

Známý ostravský právní expert pan Mgr. Petr Kausta z Hnutí Ostravak se zapojuje v cca 10 hodin 4 minuty do diskuse s bravurním a posléze až vášnivým projevem na ochranu ústavně chráněných práv a svobod k projednávanému bodu č. 7 (viz tématické vymezení bodu výše). Vzhledem k dřívějším vystoupením pana Mgr. Kausty, kdy se důsledně na Zastupitelstvu pravidelně a jednoznačně vymezoval proti hájení svobod chovatelů domácích zvířat v souvislosti s vynucováním implantací cizích elektronických těles do jejich živých těl, ale také zdůvodňoval možné budoucí/povinné označení lidských bytostí i jejich majetku: jde u něj o doslova překvapivou - veskrze pozitivní změnu názoru mj. také v návaznosti na ekonomické a etické/ústavní otázky úzce s čipováním spojené. Inu pro občany - velmi příjemná změna. Ostatně dejme panu Kaustovi slovo a srovnejme jeho slova s otázkou svobody volby občana v označení svého vlastního domácího zvířete:

Můj názor je takový: Já věřím, že ti, kteří budou hlasovat proti, že se zdrží, tak obecně si myslí úplně něco jiného, než budou hlasovat a budou ovlivněni tím ekonomickým zájmem („čipovací lobby“, pozn. autora). Nikoliv svojí přirozenou svobodou, kterou jsmemnohov historii a teď nemyslím na minulá léta, ale kdy jsme bojovali; bohužel to bude i dneska. A i v té demokratické společnosti bojujeme o svá práva (viz pan Petr Hadaščok st. a jeho Petice proti legislativnímu násilí – vynucování čipování). A já bych chtěl a teď jsme si připomněli v zásadě jednak to, co sedělo roku 1989, kdy jsme přijímali Ústavu a přijímali jsme Listinu základních práv a svobod, tak v preambuli je právě vysloveno, to, že máme nezadatelné právo na svobodu, na základní práva a svobody a vždy se vychází i z té historické zkušenosti, že byly potlačovány práva a že v tomto směru si připomínáme množství - díl odpovědnosti vůči budoucnosti. Nebojme se prostě říci tak, jako jsme to říkali v jakékoliv totalitě, jak tady bylo řečeno: já mám svůj názor a půjdu /.../ a budu dělat cokoliv ať mne to bude stát cokoliv, jak mne to bude stát. Já vím, že ta ekonomika je důležitá, ale někdy je důležitější - ta - svoboda, kterou máme. My se nebavíme o tom, na které části toho kontinentu je ten (mj. čipovací, pozn, autora) problém. Ten je, ten je téměř všude. Ale zkusme se zamyslet nad tou naší svobodou, jestli prostě není naše svoboda to, že jestli tady vyvěsíme cokoliv prostě. Tak je to naše svoboda a naše rozhodnutí a nikdo nám do toho nebude mluvit (ani „čipovací lobby“, pozn. autora) a nikdo nebude říkat: my to sledujeme (samozřejmě s výjimkou občanů/voličů a sdělovacích prostředků, pozn. autora); a na těch principech stojíme a stůjme na tom dále a proto bych souhlasil s tím, nebo navrhoval bych, abychom to vyslyšeli (a vynucování čipování zrušili, pozn. autora). To je všecko. Děkuji.(Diskuse pokračuje, pozn. autora.)

Vystupuje zastupitel z ČSSD, který v debatách roku 2013 prosazoval nucené implantace mikročipů (skrze vyhlášku, úkony městské policie i útulek) domácím zvířatům a horoval pro nutnost vynutit si tzv. ´jediný/správný čipovací názor´ na všech stovkách tisíc obyvatelích Ostravy. Nyní se ovšem staví proti násilné implantaci názoru druhým lidem (SIC!) a také mj. prohlašuje, že:

V okamžiku, kdy vyvěsíte vlajku, implantujete násilně názor.(Pokračuje debata zastupitelů, pozn. autora.)

Známý ostravský právní expert pan Mgr. Petr Kausta z Hnutí Ostravakse zapojuje později ještě jednou do diskuse k bodu č. 7. Upozorňuje, že až vyjde

300 tisíc těch lidí do ulic s těma vlaječkama, my pořád budeme říkat: to nás nezajímá? A ta svoboda, o kterou si ti lidí jaksi tady říkají (v jejich snaze o osvobození od čipovacího útlaku - viz pan Hadaščok st., pozn. autora), nás pořád nebude zajímat /…/? Přece ti lidi nám dali mandát. A dneska jsme tady spíš slyšeli slib znovu, který tady skládala kolegyně a tam je jedna z podmínek k výkonu toho mandátu: je dodržovat právní předpisy (viz nelegální čipování již označených domácích zvířat, pozn. autora) a Listina základních práv a svobod a Ústava je nejvyšším právním předpisem z nejvyšších právních sil v té republice. /.../ A já si totiž myslím, že je naše dokonce povinnost jaksi hlasovat o tom (např. o svobodě volby v označení domácího zvířete, pozn. autora), aby jsme ctili svobodu a ctili nezávislost a právo určitých osob i domáhat se své nezávislosti (např. vůči vynucování čipování a právo na to, aby nás stát nebo obecně výkonná/zákonodárná moc nechala být - viz pan Hadaščok st. a další občané odmítající povinně čipovat - také viz mj. obdobné rozsudky českého Ústavního soudu, pozn. autora). My jsme to tady udělali se Slovenskem (které již povinné čipování zrušilo, pozn. autora) a můžeme polemizovat o tom, čí to bylo přání? Bylo to přání všech obyvatel? Nebo to bylo přání těch pánů, kteří to udělali. /.../ Můžeme o tom polemizovat. Byla to naše svoboda (to čipování, pozn. autora)? Souhlasíme s tím dodneška (s čipováním, pozn. autora)? Zkusme se teď chovat trošku jinak (také v otázce nelegálního vynucování čipování, pozn. autora) /.../.“ (Zastupitelé dále diskutují, pozn. autora.)

Zhruba v 10:47hod. otevírá pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní) diskusi k bodu jednání č. 19:

Diskuse je otevřena a protože se nikdo z řad zastupitelů nepřihlásil, tak dávám slovo občanovi města Ostravy Petru Hadaščokovi.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“:

Dobrý den pane primátore, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté. Nové smlouvy města s těmi občany, kteří z dobroty svého srdce se ujmou nějakého nalezeného psa: jsou dle mého názoru velice nepropracované, znevýhodňují občany na úkor městem financovaného útulku. Povím Vám to takhle - ve stručnosti. Já doufám, že se tady nenajde už nikdo, který by pochyboval o tom, že (ne)mám rád psy. V žádném případě tomu tak není, ale za těchto podmínek, které jsem četl například ve Smlouvě o opatrovnictví, bych si nikdy psa nepřevzal. Platit městu ještě za to, že převezmu psa, nechat si kontrolovat své obydlí: Pánové - to snad není pravda. Myslím si, že je třeba nějaké smlouvy učinit. Vím, existuje Nový zákoník občanský a ten něco podobného nařizuje, ale ty smlouvy musí být průchozí nejenom pro město, ale i pro občany. Takže myslím si, že tohle to není v pořádku. Město nadále uznává nejenom čip, ale i známku (viz text výše uvedené smlouvy a vyhlášky o poplatku ze psů, pozn. autora), dokonce vyžaduje, aby chovatelé nosili, nebo respektive aby psi od chovatelů nosili nejenom čip pochopitelně pod kůží, ale nosili i známku. Jedná se teda v daném případě o dvojité značení a tady toto by se týkalo i těch psů, kteří půjdou z útulku. Mnoho se tady mluvilo o Listině základních práv a svobod a teďka přecházím trošku jinde; doufám, že mi to pan primátor bude tolerovat. Jsem velice rád, že jsou tady předpokládám dva zástupci Policie České republiky. Předpokládám, že vysocí představitelé Policie a jsem velice rád, co jim můžu sdělit. (Sál se zastupiteli napětím šumí a policejní důstojníci překvapeně odkládají noviny, které čtou a padají jim z nosu nasazené brýle, pozn. autora.) Je zde přítomno 49 zastupitelů města Ostravy. Všem čtyřiceti devíti zastupitelům došlo mé podání nebo respektive žádost o diskusi, kde uvádím, že kromě jiných věcí je mi jako osobě vyhrožováno fyzickým násilím. Nikdo si toho nevšiml. Ani - no to je jedno. Prostě ani pan primátor, ani pan náměstek. A u pana náměstka se pozastavím. Kdy vlastně byl doručen ten můj Email, který jsem posílal 15. ledna a následně 16. ledna, protože jsem se tam dopustil chyby? Pane náměstku: Vy jste ho dostal až 12. února (viz písemné vyjádření pana náměstka z 12. 2. 2014 vysvětlující mj. podivuhodné okolnosti kolem délky doručování elektronické pošty, pozn. autora)? Já jsem tady už (na radnici v Ostravě, pozn. autora) 12. února ráno byl. A Vy jste ještě teda tady - nezastihl jsem Vás na pracovišti. Chtěl jsem i s panem primátorem mluvit. Ten toho 12. února měl údajně dovolenou. To všechno je možné. Ale ten Email jsem zasílal 15. až 16. ledna o tom, abych tady nad danou problematikou, co se týče čipování psů, mohl hovořit. Vy tvrdíte (že jste emaily obdržel pozdě, pozn. autora): a na základě toho jste smetl ze stolu projednávání tohoto bodu dnes na tomto zasedání. Tady už nejde o obstrukci, ale tady jde o porušování lidských práv a svobod. To už není obstrukce, tohle to je z mého pohledu naprosto nestydatá cenzura. Uvědomte si to. Je tady 49 zastupitelů. Každý může říct, kdy ten Email dostal. Nevěřím, že se jich najde víc, kteří jej dostali až dvanáctého (února, pozn. autora). Byli obesláni i poslanci České republiky, kteří ty Emaily obdrželi. Našli se takoví, kteří reagovali okamžitě. Ještě ten samý den. Jak je možné, že Vy jste to dostal až toho dvanáctého (února, pozn. autora) a na základě tady tohoto jste schopen to smést ze stolu. Už jste to minule smetl ze stolu. To bylo v prosinci; 11. prosince (2013, pozn. autora) jste to smetl ze stolu a odepsal jste mi dopis, který jsem po Vás nežádal, dopis, který jste nechal napsat, nebo napsal jste 10. prosince (2013, pozn. autora). /.../ Jsem rád, že jsem mohl říct o tom, že je mi vyhrožováno a že si toho předpokládám Policie ČR všimne, když si toho nikdo nevšiml ze zastupitelů. Mám tady vyjádření mj. pana Poslance Parlamentu České republiky a starosty Bolatic k čipování psů (z 18. února 2014, pozn. autora). ´Vždy budu stát na straně svobody slova občanů. Cenzura slušné a věcné diskuse občana vystupujícího na jednání obce je naprosto nepřípustná! U nás jsme dali občanům možnost volby. Nikoho k čipování nenutíme. Ti, kteří mají psa očipovaného, platí menší roční poplatek za psa. Možná i to by mohla být cesta zastupitelů města Ostravy,´ vysvětlil pan poslanec Herbert Pavera. Myslím si, že se o něco podobného teďka pokouší zastupitel Jan Becher. Přistoupil na to, že se to bude projednávat příště, ale tohle to se natahuje už celý rok. Poprvé jsem na toto téma tady vystupoval v loňském únoru. Opakuje se to donekonečna a myslím si, že není problém pro nikoho, nebo neměl by být problém, abyste buď zvedli ruku: jsem pro to nebo pro ono. Ne to řešit tímto způsobem a opakuji: z mého pohledu jde o porušování základní Listiny práv a svobod. Jde o cenzuru. To je všechno. Děkuji Vám za pozornost.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Dobře, děkuju. Kolega Madej.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Já ještě jednou dobrý den milé kolegyně, kolegové. Pan Hadaščok tady vždycky přijde s takovými ostrými argumenty, co se dělá, nedělá, nicméně já tady mám /.../ dostatek informací. Jenom Vám sdělím, že takových Emailů mi přijde asi šedesát denně. Takže na ten Váš konkrétní Vám říkám, že byl přeposlán okamžitě zastupitelům. Je to tak pane doktore /.../? A doufám teda příště, že se nedozvím, že fyzickým napadením, nebo jak jste říkal, Vám vyhrožuju já.. To bych teda už fakt jako - asi nedal.“

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“:

Pane náměstku, nic takového jsem neřekl. Ani jsem si to nemyslel. Já sice tuším, odkud fouká vítr, ale asi ani Vám by nebylo příjemné, kdyby Vám někdo do interkomu řekl: Dědku - teď ten výraz vynechám - ´jestli nedáš pokoj, tak Tě zkopem aji s tím Tvojim čoklem.´ Takže tohle to už přechází určité meze. Já nejsem ten první, který řekne, že ve městě je tady nějaká mafie, on už to tady někdo vyslovil (pan primátor Petr Kajnar v rozhovoru pro Lidové noviny 30. ledna 2014, pozn. autora). Vyslovil se také o lidech prodejných za hrstku rýže a taky o idiotech. Ale ta mafie, že tady asi je: o tom tento hovor přes interkom svědčí. Já Vás pane náměstku nepodezírám, nic takového jsem neřekl, ale teď jsem vyslovil to, co se skutečně stalo. K tomu pomíjím různé telefonáty, které když zvednu telefon, tak prostě nikdo nemluví, to už pomíjím, to je takové anonymní. I tady toto, co se stalo přes ten interkom, je mi jasné, že není prokazatelné. Ale je mi taky jasné, že když večer vycházím z domu, tak se jo pořádně rozhlídnu, abych náhodou nedostal zleva nebo zprava. Děkuji.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Tak - kolega Becher.

Ostravský zastupitel pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak“:

Tak já bych rád požádal předkladatele, zda by možná vysvětlil ty dva články té smlouvy - já se domýšlím samozřejmě důvod, proč tam jsou - ale možná by stálo za to, když to tady pan Hadaščok zmínil /.../ proč je tam částka za to, že si člověk vůbec dobrovolně vezme psa z útulku (tato otázka nebyla nakonec nikdy zodpovězena – viz dále; existuje dokonce obava, že město hodlá tímto způsobem tzv. ´vyřešit´ problém s placením nálezného za psy?, pozn. autora) a za druhé ta klausule o tom, že umožní zástupcům statutárního města kdykoliv kontrolu toho, jak kde a jak je ten pes chován, čili to by možná stálo za nějaké vysvětlení.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Dobře, děkuju, teď kolega Madej.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

A ještě jednou pane Hadaščok: Já samozřejmě takovéto problémy vyhrožování odsuzuju a vždycky odsuzovat budu. Nemyslete si, že různé typy anonymů a telefonátů nemáme my jako radní, jako zastupitelé, to samozřejmě taky, nicméně k tomu já se nikdy nepřipojím. A mluvit tady o cenzuře: asi to jsou fakt silná slova, protože jsou tu demokratické nástroje jak ten materiál znova předložit, znova projednat, v komisích, ve Sboru starostů, ve všech orgánech a pak se k tomu můžeme na Zastupitelstvu vrátit. Takže já ani o cenzuře bych nemluvil. Děkuju za pozornost.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Děkuju. Kolega Kausta.

Známý ostravský právní expert pan Mgr. Petr Kausta z Hnutí Ostravak“:

Kolegyně a kolegové já bych chtěl reagovat na pana Hadaščoka ohledně té smlouvy a věřím, že tím odpovím i kolegovi Becherovi. Musíme se na to dívat z pozice práva a dá se říct: pokud se nalezne pes, tak je to v tomhle slova smyslu věc ztracená, tak připadne tomu, kdo ji nalezl, případně připadá obci. A v tomto směru je i v té preambuli uvedeno: do doby než bude vyjasněno, jestli ten pes je skutečně ztracený, nebo jestli se o něj někdo nepřihlásí třeba /.../.“ Město potřebuje mít v takové chvíli v ruce nějaký smluvní nástroj, kterým zajistí vlastnické právo“ do doby, než se zjistí, jestli ten pesje skutečně níčí, nebo je ztracený“. No a to znamená, „že pokud ho dá někomu, tak má dvě možnosti: buď převede vlastnické právo“, nebo tomu člověku toho psa dá „k nějakému užívání“. Proto je zde zřízen tento institut tzv. opatrovnictví“ a v té další části smlouvy je potom uvedeno, že bude pes tomu novému majiteli „darován“ až se daný stav vyjasní. To, že se pak město i člověk chovajíjako poctivý držitel, jako držitel, který má povinnost opatrovat toho psa, tak je logické, že se zajímá o tu svou c a má možnost kontrolovat, jakým způsobem se ten člověk k tomu psu chová.“ Takže tady nejde o to, že by se chtěl někdo vlamovat do soukromí člověka, který chce pomoct tomu psovi, nebo ho „tyranizovat toho dotyčného, ale jde o právní věc“. A tak to taky stanovil „nový Občanský zákoník“ mj. normy. My musíme zajistit, že se ten pečovatel „chová v souladu s právem a právním předpisem“. (Petr Hadaščok dodává mimo mikrofon: Normální člověk něco takového nemůže nikdy podepsat!“, pozn autora.)

(Poznámka: Město navrhlo několik smluvních dokumentů, které řeší různé fáze vlastnických vztahů od doby nalezení psa až do jeho předání právoplatnému majiteli (původnímu nebo novému). Dokument, který vzbudil u odborné i laické veřejnosti velké kontroverze má název: „Smlouva o opatrování psa, uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“. Článek 2 tohoto dokumentu uznává jako charakteristiku/znaky a tedy údaje důležité pro identifikaci psa mj. čip a známku (kritizované dvojí označení), respektive její číslo. Článek 3 - Úplata - zní: „Smluvní strany se dohodly, že opatrovatel psa uhradí SMO nevratnou úplatu za přenechání psa do opatrování opatrovateli psa (dále jen „úplata“) ve výši ……. ,- Kč (včetně DPH). Obě smluvní strany prohlašují, že uvedená úplata byla opatrovatelem psa zaplacena hotově v plné výši dne…….., o čemž bylo opatrovateli psa vydáno ze strany SMO potvrzení.“ /Všimněme si, že chybí přesné taxativní stanovení částky, což je další ´úžasně kontroverzní bod´ a potenciální předmět mnoha budoucích sporů, pozn. autora./ A konečně článek 6 smlouvy o opatrování psa: „Prohlášení o převzetí psa, povinnost nést náklady a umožnit kontrolu podmínek, v nichž opatrovatel psa chová: /.../ Odst. 2: Opatrovatel psa se zavazuje nést po dobu, po kterou bude trvat právní vztah založený touto smlouvou, veškeré náklady na výživu, veterinární péči o psa a veškeré další náklady s chovem a držbou psa po dobu opatrování psa související, a řádně plnit i veškeré povinnosti plynoucí osobě opatrující nalezené zvíře z právních předpisů. Odst. 3: Opatrovatel se zavazuje, že na požádání v tomto ustanovení uvedených osob zastupujících SMO bezodkladně (ihned) zajistí, aby SMO mohlo těmito svými pověřenými zaměstnanci, popř. i smluvními zástupci – poté co tyto osoby prokážou svá oprávnění zastupovat SMO - provést kontrolu podmínek, v nichž je opatrovaný pes opatrován a držen a za tím účelem vstupovat do potřebných prostor. Současně se za tím účelem opatrovatel zavazuje, že po dobu opatrování psa nepřenechá psa jinému ani jej neumístí na místo, kde by nebyl opatrovatel schopen plně splnit svou povinnost uvedenou v první větě tohoto odstavce.

Pro špičkové právníky z těch nejrenomovanějších ostravských advokátních kanceláří, které Ostrava bezesporu má ve své ´Komisi právní´, přeci není absolutně žádný problém napsat smlouvy tak, aby nebyly výhodné pouze pro město, ale myslely na zachování svobodné soutěže /občan-pečovatel na jedné straně a útulek pečující o nalezená zvířata financovaný z veřejných zdrojů na straně druhé/, soukromí, práv a svobod svých občanů. Nutit lidi k porušování ústavně garantované domovní svobody kvůli péči o nalezeného pejska a ještě za to vybírat poplatky a to bez řádného zdůvodnění vyžadovaného občany i kolegou zastupitelem /viz podobný trend v případě smluv na tzv. kotlíkové dotace/: je velmi tristní - k tomu viz Nález Ústavního soudu České republiky Sp. zn. III. ÚS 287/96, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_základních_práv_a_svobod: Domovní svoboda jako ústavně zaručené právo plynoucí z článku 12 Listiny svou povahou a významem spadá mezi základní lidská práva a svobody, neboť spolu se svobodou osobní a dalšími ústavně zaručenými základními právy dotváří osobnostní sféru jedince, jehož individuální integritu, jako zcela nezbytnou podmínku důstojné existence jedince a rozvoje lidského života vůbec, je nutno respektovat a důsledně chránit. Jestliže ústavní pořádek České republiky připouští průlom této ochrany, děje se tak jen a pouze v zájmu ochrany demokratické společnosti jako takové, případně v zájmu ústavně zaručených základních práv a svobod jiných.

Otázkou celého postupu, který musí být dodržen při nakládání s nalezenými psy, jsme se již zabývali v naší analýze v souvislosti s informacemi, které naznačovaly záměry provádět v Ostravě nezákonné čipování již jinými způsoby označených/odchycených domácích zvířat, která mají svého majitele/chovatele - viz závěrečná část dokumentu zde: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf.

Pan Mgr. Kausta jistě velmi dobře jako znalec Ústavy a vášnivý obhájce svobod Tibeťanů zná výrok známého řeckého filozofa Démokrita, jenž prohlásil, že zákon může životu lidí prospět, jen chtějí-li oni sami, aby se jim dobře dařilo /IN: Svoboda, K.: Zlomky předsokratovských myslitelů, 2. vydání, NČSAV, Praha, 1962, s. 134/ a určitě také již četl důvodovou zprávu k novému Občanskému zákoníku, která praví:PŘÍZNAČNÝM PRVKEM TOTALITARISMU JE PŘEDSTAVA, ŽE STÁT SÁM NEJLÉPE VÍ, CO JE ŠTĚSTÍ, A SNAHA VNUTIT JE ČLOVĚKU I PROTI JEHO VŮLI.“; „PŘIROZENÁ SVOBODA ČLOVĚKA MÁ PŘEDNOST PŘED STÁTEM V TOM SMYSLU, ŽE STÁT NENÍ TVŮRCEM SVOBODY ČLOVĚKA, ALE JEJÍM OCHRÁNCEM. I podle čl. 8 Listiny základních práv a svobod STÁT ČLOVĚKU SVOBODU NEDÁVÁ, NÝBRŽ ZARUČUJE MU JI. Z tohoto pojetí vychází hledisko autonomie vůle. Autonomie vůle je pojata jako způsob určení a utváření vlastního právního postavení jednotlivce z jeho iniciativy a v důsledku jeho chtění. JE-LI PRVNÍ HODNOTOU PRÁVNÍHO STÁTU SVOBODNÝ ČLOVĚK A OCHRANA JEHO PŘIROZENÝCH PRÁV, PLYNE Z TOHO PRO SOUKROMÉ I OBČANSKÉ PRÁVO NEZBYTNOST PONECHAT CO NEJŠIRŠÍ PROSTOR JEHO ROZHODNUTÍ, JAK JE Z VLASTNÍ INICIATIVY PROJEVÍ A USKUTEČNÍ.“ - viz zdroj PS PČR http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71122, pozn. autora)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Děkuji. Kolega Babka.“

Předseda Právní komise Statutárního města Ostravy, zasloužilý právní expert a zastupitel KSČM pan JUDr. Josef Babka popisuje poctivou snahu členů Právní komise o nalezení toho nejlepšího řešení jak pro město, tak pro zvířata i občany. Nicméně korektně a po pravdě přiznává, že nový Občanský zákoník značně změnil dosavadní situaci a na tento fakt bylo nutno nějakým vhodným způsobem reagovat, nicméně upozornil zároveň, že je také pravdou: „Žádná judikatura ani příliš není, respektive žádná není“ a mnohé právní názory si „protiřečí“ (V podstatě potvrdil, že se může právní komise města ve svém výkladu mýlit, pozn. autora.). Dále poznamenal k tomu, co pan Hadaščok řekl, že si maily pana Hadaščoka pročetl a město podle něj v této věci postupovalo nad rámec toho, co by mělo dělat. Pan doktor práv Babka dále upozornil na svou nedůvěru k Emailům pana Hadaščoka, protože „nejsem si vědom toho, že by pan Hadaščok komunikovalmagistrátem prostřednictvím oficiálních dokumentů, tzn. prostřednictvím elektronicky ověřeného podpisu.“ Pan doktor Babka posléze opět vysvětlil situaci, že neodpovídá na všechny Emaily, které nepovažuje za důvěryhodné a prověřené. Již se mu stalo, že dostal dokonce Emaily podepsané panem primátorem a ve skutečnosti šlo o falzifikát. Je tedy přirozeně opatrný. Naznačil panu Hadaščokovi st., aby si raději zřídil elektronický ověřený podpis.

(Poznámka: Zákon o obcích /ale např. ani Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění - např. par. 13 a 14/ nenutí občana, aby používal při komunikaci s městem nebo svými zvolenými zastupiteli ověřený elektronický podpis - může zvolit klasický Email a je zapotřebí, aby mu bylo odpovězeno a daný podnět projednán. Pokud zastupitelé již mají k dispozici odpovědi: mají podle Zákona o obcích možnost odpovědět ihned a jinak jim zákon určuje přesné lhůty. Pokud zastupitelé nestíhají odpovídat na podněty občanů, mohou k tomu využít úředníky magistrátu, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů. Existuje zde také rozsáhlé tiskové oddělení. Vždyť občané by byli vděční i za tu férovou/přátelskou komunikaci prostřednictvím Facebooku, Twitteru atd. místo šermování paragrafy. Co říkáte? Občan se ptá: Jak často jsou ovšem tyto moderní metody komunikace využívány a ještě v tzv. ´progresivní Ostravě´? Emailová adresa pana Hadaščoka st. je již dostatečně známá, jelikož z ní chodí v uvozovkách ´Urbi et orbi - Městu a světu´ řada podnětů ve věci čipování minimálně přes rok a to skoro každý měsíc. Město je zvyklé s panem Hadaščokem běžně komunikovat. Žijeme v době Internetu, který nám všem pomáhá uspořit nejen peníze za papír a razítka, ale především čas. Doba již dávno pokročila: tzv. ´oficiální sdělení´ nebo vyjádření občané i samotní politici běžně umísťují na zmiňovaný Facebook/Twitter aj. komunikační nástroje/sociální sítě. Pan Hadaščok má většinu obsahu těchto magistrátu/zastupitelům odeslaných Emailů zveřejněnu v oznámeních pod svou Peticí. Pan Babka je jistě seriozní/důstojný - pravda také rozvážný a pochopitelně opatrný muž - nicméně je též stále zastupitel/veřejně činná osoba a představitel politické strany, která je tu „S lidmi pro lidi“. Stačilo tedy udělat si čas, nebo tím někoho pověřit, vše prostudovat a zabývat se precizně podněty občanů do hloubky, odpovědět panu Hadaščokovi st. a nikoliv hledat zástupné důvody. Kolik tak aktivních/ctihodných občanů Ostrava má? Schválně? Ke cti pana doktora Babky budiž uvedeno, že jej následně po skončení jednání Zastupitelstva oslovil zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ s prosbou, aby se podrobně zabýval především analýzou k otázce nelegálnosti čipování již jiným způsobem označených domácích zvířaton velmi korektně také dle svého předchozího veřejného vyjádření přislíbil, že tak učiní, bude o všem informovat dokonce celou Právní komisi a sdělí posléze také občanům výsledky jednání. Navíc po prostudování materiálu dohlédne na správnost novelizace výše zmiňovaných „čipovacích vyhlášek“. Nezbývá si tedy než přát: Kéž by jako čestný muž dodržel své slovo, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Dobře. Děkuju. Kolega Madej má slovo.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Já se ještě jednou vyjádřím všeobecně k vyhláškám. Jsem přesvědčený o tom, že jak tady sedíme v této místnosti: nepotřebuje vyhlášku nikdo z nás. Nepotřebujeme vyhlášku o tom, co je třeba házet do kamen. Nepotřebujeme protihlukovou vyhlášku. Nepotřebujeme vyhlášku o čipování psů. Jsme prostě vychovaní jako slušní lidi a víme, co si můžeme dovolit a co ne. Na druhou stranu musíme chránit občany proti těm, kteří tohle porušujou a to je jediná možnost, jak toho dosáhnout. Takže musíme takovouto vyhlášku, ať už na cokoliv, přijmout, aby byla vůbec šance takovéto lidi postihnout. To je můj názor všeobecně k vyhláškám. Děkuji za pozornost.

(Poznámka: Tedy jinak řečeno: My jsme ty elity, my to nepotřebujeme - plebs ano. Je třeba si všimnout, že se doba od roku 1989 a obzvláště po volbách z roku 2013 změnila. Obec nemůže v našem právním systému vydat tzv. „na cokoliv“ vyhlášku. Jak ovšem pak řešit problémy ve městě? Daleko lepší je 24/7 komunikace a vliv místní komunity. Schválně: Kolikrát již s Vámi - Vážení občané - osobně mluvil pan primátor nebo pan náměstek? Kolikrát Vám podal ruku, Vám lidem tvrdě pracujícím a bojujícím o přežití v tvrdé Ostravě? Kolikrát šel za Vámi do obvodů, hovořil s Vámi na ulici a snažil se osobně pomoci v terénu? No asi mnohokrát ne. Přeci pánové náměstci dostávají tolik podnětů, Emailů a chodí za nimi desítky tisíc občanů každý den do kanceláří, že již asi nemají na nic jiného čas? Všichni chápeme: jak je to absurdní. Navíc: Slušní lidé nemohou být zbavování svých práv a svobod jen proto, že jednotlivec činí zlo. Kolektivní vina je v našem státě již naštěstí minulostí. Válka skončila roku 1945 a Němci již byli odsunuti. Pejskaři zatím nikoliv. Tedy - činí-li osoba zlo, je třeba potrestat danou osobu a nikoliv všechny občany, kteří zlo nečiní - např. nikoliv postihovat všechny pejskaře čipováním, domkaře, kteří topí povinností vyměnit kotle, chodce, kteří jdou do práce, povinnými reflexními prvky apod. Navíc výkonnázákonodárná moc neustále mění pravidla hry a nutí lidi, aby likvidovali své tisícileté tradice. To mnohdy přímo znemožňuje vyznávat víru a chovat se podle svého svědomí. Takový přístup nejde již dále tolerovat! Vydáním vyhlášky se situace mávnutím kouzelného proutku nezmění, jak minuly rok správně řekl pan zastupitel Jan Becher.

Nezbývá než opět zopakovat: Již známý řecký filozof Démokritos prohlásil, že zákon může životu lidí prospět, jen chtějí-li oni sami, aby se jim dobře dařilo. /In Svoboda, K. Zlomky předsokratovských myslitelů. 2. vydání. NČSAV: Praha, 1962, s. 134./ Pan náměstek jistě také četl důvodovou zprávu k novému Občanskému zákoníku, která praví:PŘÍZNAČNÝM PRVKEM TOTALITARISMU JE PŘEDSTAVA, ŽE STÁT SÁM NEJLÉPE VÍ, CO JE ŠTĚSTÍ, A SNAHA VNUTIT JE ČLOVĚKU I PROTI JEHO VŮLI.“; „PŘIROZENÁ SVOBODA ČLOVĚKA MÁ PŘEDNOST PŘED STÁTEM V TOM SMYSLU, ŽE STÁT NENÍ TVŮRCEM SVOBODY ČLOVĚKA, ALE JEJÍM OCHRÁNCEM. I podle čl. 8 Listiny základních práv a svobod STÁT ČLOVĚKU SVOBODU NEDÁVÁ, NÝBRŽ ZARUČUJE MU JI. Z tohoto pojetí vychází hledisko autonomie vůle. Autonomie vůle je pojata jako způsob určení a utváření vlastního právního postavení jednotlivce z jeho iniciativy a v důsledku jeho chtění. JE-LI PRVNÍ HODNOTOU PRÁVNÍHO STÁTU SVOBODNÝ ČLOVĚK A OCHRANA JEHO PŘIROZENÝCH PRÁV, PLYNE Z TOHO PRO SOUKROMÉ I OBČANSKÉ PRÁVO NEZBYTNOST PONECHAT CO NEJŠIRŠÍ PROSTOR JEHO ROZHODNUTÍ, JAK JE Z VLASTNÍ INICIATIVY PROJEVÍ A USKUTEČNÍ.“ - viz zdroj PS PČR, http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71122, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Děkuju a teď poprosím pana ředitele městské policie, který je schopen k tomu odpovědět, ale myslím si, že vlastně mnohé již odpověděl pan doktor Babka ve svém vystoupení.

Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim - ředitel Městské policie Ostrava - prohlásil, že navrhované smlouvy byly řádně projednány tak, jak bylo zmíněno. Vše je v pořádku a v souladu s novým Oanským zákoníkem. Důrazně požádal, aby se oddělily dvě věci:

Jedna věc jsou smlouvy a potom druhá věc je čipování psů. Čipování psů s tímto vůbec nesouvisí. Víc k tomu nemám co dodat.

(Poznámka: Jak již bylo výše deklarováno: otázka identifikace nalezených zvířat, proces zjišťování právoplatného majitele např. zatoulaného psa a výsledná/správná podoba smluvní dokumentace spolu jednoznačně souvisí. To nelze popřít. Smlouvaopatrovnictví uvádí čipy i známky jako charakteristické znaky pro identifikaci zvířete.

Pan ředitel též jistě pozorně poslouchal předchozí diskusi zastupitelů s občany a zajisté tedy musel zaregistrovat, že panu Hadaščokovi st. nebylo umožněno, aby byl jím navrhovaný bod s tématikou dotýkající se pouze čipování zařazen na jednání zastupitelů Ostravy dne 19. února 2014. Postup pana Hadaščoka st. je třeba vnímat jako naprosto relevantní z hlediska jeho ústavně chráněných a garantovaných práv a svobod, která budou vždy nadřazena formálnímu pohledu na věc a v tomto smyslu jej svým vyjádřením také přijal pan primátor, když panu Hadaščokovi slovo jakožto řídící schůze Zastupitelstva neodebral a k cenzuře svobody slova tedy nedošlo - viz níže. Inu - je třeba si zvykat, že: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny,pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Ano, děkuji pane řediteli, to bylo trochu nad rámec, ale skoro bychom nečekali od pana Hadaščoka, že by se dokázal u tohoto materiálu nezmínit o čipování psů. A takže ten materiál - já jenom to dořeknu pane Hadaščok - takže ten materiál, za prvé: Všechnu korespondenci, kterou jste posílal, jsme nad rámec vyřizovali promptně, lépe řečeno úředníci magistrátu a protože to jak řekl pan doktor Babka, nebylo už, nebylo to oficiální /.../. Druhá věc je: právní komise projednala ten materiál (smlouvy města s občany ve věci nalezených zvířat, pozn. autora), stanovila znění, které v téhle chvíli považuje za optimální a podle svého nejlepšího svědomí ho doporučuje schválit. Tak to jen abych shrnul závěr diskuse. Co se týká čipování psů: to k tomu bodu nepatří a rozhodně by se to nemělo projednávat, ale my se k tomu vrátíme v pořádku přes ty komise a právní komisi; zase vyhláškou (se bude zabývat, pozn. autora) příští Zastupitelstvo.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“:

Dobře. Mohu pár slov ještě?

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Určitě.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“:

To je na pana doktora Babku teďka adresované. Pane doktore: je podstatný rozdíl, jestliže já - a jsem si vědom toho, že nemám elektronický podpis - jsem dědek, kterému je 68 roků a už si ho zřizovat nebudu. Přesto Vy velmi dobře víte podle stylu mého psaní, že je to ode mne. Ví to všichni, nebo téměř všichni - ať si moc nefandím. Ten mail jsem posílal patnáctého až šestnáctého ledna. Kdy Vy jste ho třeba dostal? Můžete se podívat? Nebo kdokoliv z Vás. Předpokládám a taky jsem to psal, že nejpozději 20. ledna jste ten mail měli dostat. Jeden vedle druhého. Je velice zajímavé, že pan náměstek ho dostal až 12. února. Opakuji: 12. února já už jsem tady lítal po magistrátu a už jsem se pídil, proč se tady toto děje, co se děje. Říkal jsem: nazval jsem to poprvé obstrukce, dneska už to je cenzura. Jestliže já něco prosazuji, aby se hlasovalo o této vyhlášce už od podzimu loňského roku a do této chvíle mi nebylo vyhověno: to se nedá nazvat jinak, pokud najde někdo nějaký jiný termín, budu o něm uvažovat. Z mého pohledu začátek obstrukce, dneska cenzura. Čili je podstatný rozdíl pane doktore, jestli někdo to dostane 20. ledna a někdo až 12. února. To je rozdíl tří týdnů a to u mailové korespondence není normální.“

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Děkuji. Kolega Madej.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy - (viditelně vyveden z míry - zesláblým hlasem, pozn. autora):

Pane Hadaščoku, nezlobte se, ale já už, jako já nevím, jedno Vám řeknu, že tady žádná cenzura není. Je to dokázáno tím, že to prostě dostávají nad rámec všichni zastupitelé (pan Hadaščok jim své dokumenty stejně posílá sám, pozn. autora), ale je to přesně jako o té debatě s Vámi (přesně to se dá říci v opačném gardu, pozn. autora). Seděl jste u mne já nevím s panem kolegou, seděl jste u pana starosty v Porubě. Byly Vám vysvětleny naše kroky v tom, proč se vyhláška dělá (Stejně tak pan Hadaščok vysvětlil kroky, proč by se takto vyhlášky dělat neměly a navrhl kompromisní řešení; pan náměstek nikoliv; změnu vyhlášky mohl již dávno na základě podnětů občanů iniciovat sám pán náměstek nebo jiný zastupitel, pozn. autora.) a Vy tu teď říkáte jedno a to samé. (Pan Hadaščok neustále předkládá zastupitelům nové informace z ČR i celého světa - viz také Necipujtenas.CZ, nyní již dokonce právní analýzy - bohužel někteří tyto informace asi nečtou nebo je ignorují; naopak pan náměstek a zástupci „čipovací lobby“ nejsou schopni přijít s ničím novým; občané zastoupeni panem Hadaščokem neustále usilují o komunikaci/diskusi a ta je jim upírána, ale naštěstí se dokáží i přes tyto obstrukční/cenzurní tlaky prosadit - viz nynější jednání Zastupitelstva, pozn. autora.) Navíc přitvrzujete tím, že se jedná o cenzuru. Takže pro Boha: važte slova. Děkuju.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Děkuju. Kolega Babka.

Předseda Právní komise Statutárního města Ostravy, zasloužilý právní expert a zastupitel KSČM pan JUDr. Josef Babka sděluje, že Email pana Hadaščoka

dostal sekundu po té, co jste ho odeslal; to je v pořádku, ale kdyby tam bylo napsáno pane Babka, nebo pane doktore, je to mail jenom pro Vás a udělejte s tím něco, tak s tím něco dělat budu“, ale jestliže obešlete 50 lidí tím způsobem, jak to děláte, „tak to je potom těžké to uchopit.“ Já v takovém případě nevím, „kdo přesně se tím má zabývat“, jestli komise, rada, nebo kdokoliv. Možná méně to portfólio oslovených a nebo s konkrétní prostě žádostí na toho, na koho se obracíte.(Pan Babka byl v tomto smyslu tedy po jednání zastupitelů osloven přímo - viz informace výše v textu, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy (bezpartijní):

Dobře, děkuju, končím diskusi.

Pan primátor vyslovil na závěr potěšení, že jeho materiál rozpoutal tak otevřenou - necenzurovanou - diskusi. Děkujeme :).

Tvůrci webu Necipujtenas.cz by rádi dále závěrem alespoň touto formou také oficiálně poděkovali představitelům politických stran (i těm již z partají vyloučeným osobnostem) a předně diskutujícím občanům v průběhu jednání Zastupitelstva 19. 2. 2014, kteří se nebáli vyslyšet volání obyvatel Ostravy s prosbou o pomoc a hájili jejich zájmy i samotných zvířat, která se proti některým „všečipujícím“ politikům bránit nemohou:

Děkujeme Vám, že jste na straně občanů, pomáháte lidem a bojujete statečně za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru - krok za krokem k dalším úspěchům! :)

Společenství webu Necipujtenas.CZ


16. prosince 2013: PRIMÁTOR OSTRAVY PŘIPUSTIL V PRŮBĚHU PROSINCOVÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA (11. 12. 2013) NELEGÁLNOST POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ A TO V PŘÍPADĚ JIŽ PSÍ ZNÁMKOU JEDNOU OZNAČENÝCH A ŘÁDNĚ ZAREGISTROVANÝCH/MĚSTU ZAPLACENÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, KTERÁ NECESTUJÍ SE SVÝMI CHOVATELI ZA HRANICE ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE A NEJSOU VYUŽÍVÁNA K OBCHODNÍ ČINNOSTI. VYZVAL TAKÉ ZASTÁNCE PŘIROZENÝCH PRÁV/ÚSTAVNÍCH SVOBOD, ABY TENTO PRÁVNÍ NÁZOR PROKÁZALI U SOUDŮ. - NÁMĚSTEK PANA PRIMÁTORA ZÁROVEŇ POTVRDIL, ŽE S ČIPOVÁNÍM NEJSOU V OSTRAVĚ ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI A PROTO SE BUDE TEPRVE NA OBČANECH/DRŽITELÍCH PSŮ CELÝ SYSTÉM TESTOVAT. UŽ NYNÍ JE VŠAK PODLE NĚJ JASNÉ: VYNUCOVÁNÍ IMPLANTACÍ MIKROČIPŮ PROBLÉM S OPUŠTĚNÝMI PSY NEVYŘEŠÍ. PAN NÁMĚSTEK NAVÍC PROHLÁSIL: NORMÁLNÍ OBČANÉ ŽÁDNÉ VYHLÁŠKY KE SVÉMU ŽIVOTU VŮBEC NEPOTŘEBUJÍ.

Zastupitelé Statutárního města Ostravy projednali na svém dvacátém devátém zasedání dne 11. prosince 2013 mj. nové argumenty občanů Petra Hadaščoka st., Jarmily K., společenství webu Necipujtenas.cz a zastupitele Jana Bechera, které úspěšně zpochybnily legalitu povinného čipování, směřovaly proti krutému a nákladnému vynucování implantací cizích těles - mikročipů - do živých těl domácích zvířat a s tím souvisejícímu potlačování přirozeného práva/ústavních svobod občanů České republiky. Tuto tristní situaci vyvolala v Ostravě bezcitná vyhláška č. 9/2012 o trvalém označování - tzv. „čipování“ psů.

V průběhu příštího roku 2014 osloví společenství webu Necipujtenas.cz v důsledku výše popsaného zjištění a v rámci nutné pomoci občanům ČR poslance, senátory, ministry, odborníky, právní experty aj. osobnosti nezatížené tzv. jedinými správnými názory „čipovací lobby“, kteří pak vyvinou úsilí k zastavení čipovacího útlaku mj. podporou schválení novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v aktuálním znění a související legislativy tak, aby již nemohla být extenzivně/mylně vykládána, zneužívána proti ústavnímu pořádku a lidu České republiky při výdělečných pokusech o povinné očipování všech domácích zvířat, dále k neústavnímu odpírání lidských práv/svobod a kriminalizaci držitelů zvířat v jednotlivých městech, obcích, kteří se chovají slušně, řádně platí poplatky, daně za psy aj. domácí mazlíčky (např. krmivo, veterinární péči, jízdné, celkovou péči). Nabízíme tímto ruku ke spolupráci všem slušným lidem napříč společenskopolitickým spektrem. Milióny utiskovaných občanů a zvířat čekají na Vaši pomoc! Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.cz má k dispozici oficiální písemné dokumenty Vlády ČRPoslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které potvrzují právní výklad pana Bechera (viz dále v textu) a dokládají, že navrhovatel zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a sporného paragrafu 13b - v tomto případě vláda - neměl nikdy v úmyslu udělit městům a obcím pravomoci povinně čipovat všechny psy skrze nařízení obecně závazných vyhlášek: Vždy mělo jít pouze o zvířata neoznačená, opuštěná, toulavá, nikoliv ovšem již označená, zaregistrovaná, o které je chovateli řádně postaráno. Rozkrytí a vysvětlení postupů zástupců „čipovací lobby“, kteří výše uvedený zákon zneužili ke svým výdělečným a mocenským účelům pak bude posléze věcí sdělovacích prostředků, které již mapují celou situaci podobně jako v předchozích měsících na Slovensku.

Podrobnější výklad vzniklé situace včetně legislativních faktů připravuje společenství webu Necipujtenas.cz v podobě samostatného článku.

Níže se můžete seznámit s komentovaným přepisem části audionahrávek z oficiálního/veřejného zasedání ostravských zástupců lidu ze dne 11. 12. 2013 k bodu jednání č. 14 s názvem „Projednání podání na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich majitelů“.

Pan Ing. Petr Kajnar -primátor Statutárního města Ostravy - uděluje slovo do diskuse řádně/ písemně přihlášenému panu Hadaščokovi po polední přestávce v cca 12 hodin 21 minut.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“:

Dobrý den, Vážený pane primátore, dámy a pánové, Vážení zastupitelé. Skutečně jsem dneska vůbec neuvažoval, že vystoupím, protože jsem poslal slovy šest písemných vyjádření k této problematice. Do dnešního dne mi nepřišla žádná odpověď. Včera na Internetu jsem našel písemné vyjádření pana náměstka, kdy už ví, jak rozhodnete, kdy už se vyjadřuje, že ho pověřujete k tomu, aby mi písemně odpověděl. Já v žádném případě nechci žádné písemné odpovědi, mi stačí, když mi to pošle mailem, ale jsem přítomen, takže nejsem hluchý, nejsem slepý. Co však chci, je, aby tato vyhláška po více než 14-cti měsících byla nějakým způsobem vyhodnocena, co pozitivního a co negativního přinesla. To, že finanční ztráty města nejsou určitě v těch miliónech tak hrozné (péče o zvířata v městském útulku, pozn. autora) jako finanční ztráty lidí (náklady chovatelů zvířat v souvislosti s růstem cen a povinným čipováním, následnými kontrolami, pozn. autora), je věc jedna, nakrknutost lidí, nebo chcete-li frustrace je obrovská. Já se setkávám s lidmi, nejenom s těmi, co mi, nebo ne mi, ale co nám podepsali Petici a setkávám se i se spoustou dalších lidí, kteří jaksi se se mnou dávají do hovoru a zásluhou toho, že na to mívám čas a najdu si vždycky na to čas, diskutuji s nimi. Není to o čipech, je to o lidském přístupu. Je to o tom, že např. město Orlová dneska nebo před několika dny vyhlásilo anketu, kde se ptá občanů, co by upřednostnili. Údajně, nejsou tam čísla, údajně je to půl na půl. Polovina občanů chce (čipovat, pozn. autora), polovina nechce. Další: Anketa v městě Ostravě žádná neproběhla. Ani před (zavedením povinného čipování, pozn. autora), ani po a teďka snad jsem zaslechl, že v listopadu proběhly dvě besedy na obvodu Ostrava-Poruba. Nevím, zda proběhly skutečně, nevím jejich výsledek, každopádně po více než roce od vyhlášení vyhlášky pořádat nějaké besedy s občany je sice záslužné, ale je to docela dost pozdě. Opakuji: Nejedná se jenom o občany nakrknuté, ale jedná se o všechny občany tohoto města. Nechápu, proč se vynucuje něco, co není normální z mého pohledu a nejenom z mého pohledu. Už jsem minule o tom hovořil. Slovensko mělo zákon dokonce o povinném čipování. Slovensko ho zrušilo. Minule jsem o tom mluvil, že to bylo zrušené. Dneska už víme, že to podepsal i pan president Slovenské republiky Gašparovič. Mezitím došly další zprávy z Polska. Polský ombudsman tady toto jednání (povinné čipování, pozn. autora) jednoznačně odsuzuje (jeho právní názor potvrdila řada rozsudků polských správních soudů, včetně Nejvyššího správního soudu ve Varšavě, pozn. autora). Je mi jasné, že nebydlíme v Polsku, že nebydlíme na Slovensku, ale to nejsou neandrtálci, to nejsou ani lidé z Běloruska nebo z Ukrajiny. Jsou to země Evropské unie (Slovensko, Polsko, pozn. autora) a chovají se k občanům docela jinak, než doposud se chová část zastupitelů města Ostravy. Neříkám, že všichni, protože už k určitému posunu došlo. K určitému názorovému posunu. Pokud jsem se dobře díval: Minule při hlasování o této vyhlášce se 19 zastupitelů zdrželo hlasování. Pokud se to srovná s tím prvním hlasováním, které proběhlo bez jakékoliv diskuse s občany v říjnu roku 2012, tak tam byla téměř jednota: všichni pro (povinné čipování, pozn. autora). Je zajímavé, že čipování začlo zhruba, zdůrazňuji zhruba, před osmi lety (viz. schválení Zákona č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a jím zavedený, „čipovací lobby“ zneužívaný a neblaze proslulý paragraf 13b , pozn. autora). Začalo to víceméně Plzeň, Praha, potom České Budějovice, ale ty už to kupodivu zrušily. Tam už v Českých Budějovicích naprosto jednoznačně schválili dobrovolnost, ba naopak je motivace pro občany na čipování, že ten, kdo si načipuje psa: může nebo bude žít ve městě bez jakéhokoliv poplatku za psa. Je to motivační, nikomu nikdo nic nevnucuje, pouze nabízí. Takže nechápu, proč něco podobného (nezavede také Ostrava, pozn. autora). Já neříkám, že v těch Českých Budějovicích je to až příliš velkorysé, ale je to věc zastupitelstva. Postavili se tak k tomu a občané si myslím: to ocenili. Takže není možné pořád jenom s bičem nad námi stát. Jsme normální myslící lidé. Navíc někteří už i věkově starší, mezi něž se počítám a považuju to za urážku, že se mnou někdo tímto způsobem jedná (vnucuje mi čipování, pozn. autora). Kdysi se takhle jednalo, ale dneska už není kdysi. Je třeba si zvyknout na to, že i občané můžou mít názor, že i občané ho chtějí vyjádřit /..../. Žádám, abych se dověděl, a nejenom já, ale všichni občané, co pozitivního a co negativního tato vyhláška přinesla po čtrnácti měsících od vyhlášení. Ještě jedna věc. O té Orlové jsem mluvil, o Slovensku, o Polsku také. Já myslím, že tohleto: V podstatě všechno bylo písemně, máte možnost si to přečíst, a závěrem teda. Je adventní doba. To, že jsem tady poslouchal řeči o XIV. sjezdu (respektive XIII. sjezdu KSČ; předchozí diskuse k bodu č. 7 jednání Zastupitelstva Ostravy s názvem „Základní inventura emisí CO2 a Akční plán pro udržitelnou energetiku“ mezi panem primátorem a zastupiteli KSČM, pozn. autora), o soudruhu generálním tajemníkovi, pomíjím, ale skutečně v té předvánoční době: zamyslete se, zda zbytečně neubližujete mnoha lidem, mnoha zvířatům. Ty zvířata se bránit nemůžou. Lidé ještě zatím jakž takž jo. Zda těmto nekřivdíte. Krásné vánoce Vám všem, zamyslete se. Na shledanou.“ (potlesk občanů na galerii pro veřejnost, pozn. autora)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Děkuju panu Hadaščokovi a hlásí se kolega Becher.“

Ostravský zastupitel pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak:

Já jsem názor už v této záležitosti prezentoval již několikrát a i když nemám taková emotivní vyjádření k tomuto tématu jako pan Hadaščok, přesto jsem rád, že on se v tom tak osobně angažuje, protože podklady, materiály, které zjistí z médií a zasílá nám zastupitelům, nám pomáhají trošku se dostat i do obrazu a vzhledem k tomu, co proběhlo na Slovensku v záležitosti povinného/trvalého označování psů čipem či tetováním a i po té, co nám poslal materiály z Polska, tak já bych měl dotaz - omlouvám se, nejsem právník - měl bych dotaz předpokládám na legislativně právní odbor, případně na právníky města, zda opravdu existuje jistota /.../, že tato vyhláška se nemůže dostat do rozporu se žádným zákonem České republiky že, jak jsem jako laik si pročítal ten zákon 264/1992 (Pan Becher se přeřekl, což se přirozeně v živé diskusi může stát každému. Správně jde o zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů; celou otázku pan Becher před jednáním zastupitelů konzultoval se zástupci společenství Necipujtenas.cz, kteří již od vzniku svého webu na jaře roku 2013 upozorňují na tento a další právní problémy vynucování čipování; již výše zmiňovaná slovenská novela podobného zákona je v tomto směru naprosto signifikantní, pozn. autora.), kde se hovoří v paragrafu 13b o povinném - o možnosti obcí ukládat občanům povinnost trvalého označování psů, tak ta věta zní, že obec má na to právo, pokud ti psi již označeni nejsou, ovšem neříká se v té větě, že trvale označeni nejsou a já se zároveň ptám, zda např. registrace psa a označení psí známkou nelze už za takovouto, takovéto nebo tu registraci respektive označení psa považovat, i když není trvalé, protože v zákoně se vyloženě nehovoří o tom, že se musí trvale označit psi, kteří trvale označeni nejsou. Mířím tím samozřejmě tam, že myslím si, že ta cesta té dobrovolnosti, či motivace občanů i mně osobně konvenuje a myslím si, že je tohle to vhodnější než represivně tlačit na občany a jenom doufám, že opravdu existuje právní jistota, že se v budoucnu nemohou objevit žádné spory. Umím si představit majitele drahého plemene, dobře zajištěného, který dostane padesátitisícovou pokutu, že by byl schopen se soudit s městem a mohly by tím vzniknout nějaké škody. Děkuji.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Děkuji. Já se zeptám kolegyně, jestli může odpovědět? Může.

Mgr. Renata Kolková - vedoucí Legislativního a právního odboru Statutárního města Ostravy:

Takže dobrý den dámy a pánové. Dle mého názoru je to zcela v souladu se zákonem a tento můj názor, potažmo názor právní komise, také zastává Veřejný ochránce práv, který hovoří o tom, že trvale označit psy čipem je zákonnou povinností každého majitele tohoto psa, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška.

(Nutno poznamenat, že výše uvedená stanoviska nejsou právně závazná. Právně závazné rozhodnutí může poskytnout pouze soud. Navíc Veřejný ochránce práv v prosinci 2013 ohlásil svou rezignaci. Jedním z řady spekulativních důvodů mohlo údajně také krom jiného být jarní vyjádření jeho úřadu v oblasti vynucování čipování, které se nezastávalo práv občanů. Navíc společenství webu Necipujtenas.cz má k dispozici oficiální písemné dokumenty Vlády ČRPoslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které hovoří jinak, než to uvedla paní Mgr. Kolková a potvrzují právní výklad pana Bechera a dokládají, že navrhovatel zákona /tvůrce/ a sporného paragrafu 13b - v tomto případě vláda - neměl nikdy v úmyslu udělit městům a obcím pravomoci povinně čipovat všechny psy skrze nařízení obecně závazných vyhlášek: Vždy mělo jít pouze o zvířata neoznačená, opuštěná, toulavá. Podrobněji k tomuto tématu připravovaný zvláštní článek, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Dobře, děkuji. Kolega Becher.

Ostravský zastupitel pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak“:

Ano, tak já to chápu stejně, ale pokud není pes již označen, ale ne trvale označen. Já tam vidím trošku významový rozdíl a já se ptám, zda registrace na obci, přihlášení psa, zaplacení poplatku, označení psí známkou již není označení psa. Neříkám trvale, ale označení psa.

(Stávající právní praxe pro oblast domácích zvířat, která necestují za hranice ČR ani nejsou využívána k obchodním účelům: viz tisíce obecně závazných městských vyhlášek o výběru poplatků z držby psů. Vychází se zde mj. předpisy hlavně ze Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění a Zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. taktéž v aktuálním znění. Všeobecný úzus pak tedy přijímá jako jeden z právoplatných způsobů označení domácích mazlíčků klasickou psí známku. Stačí se na to zeptat většiny starostů. Je třeba totiž vnímat rozdíl mezi definicí kategorie tzv. trvalého označení, kam bývá zpravidla řazeno tetování/čipování (v případě hospodářských zvířat třeba také výžeh, vrubování) a označením jako takovým, pod které spadají všechny známé způsoby značkování zvířat mj. klasická psí známka. Ta slouží jako doklad o zaplacení poplatku obci i jako identifikátor psa pro účely dohledání jeho držitele - viz tisíce případů navrácených psů ke svým chovatelům každý rok v rámci celé ČR. Psí známky používají s úspěchem chovatelé, příslušníci městské policie i ozbrojených sil a pověřené úřední osoby v Evropě po stovky let a v rámi ostatního světa už podobné systémy fungují dokonce celá tisíciletí jako vhodný identifikátor domácích zvířat a důkaz o zaplacení poplatku, neboli daně ze psa. Tedy shrnuto: Za označení psa považuje právní praxe v ČR klasickou známku, tetování, čipování nebo jiné způsoby (adresář, přívěsek, obojky aj.) a za trvalé označení zvířete zpravidla pouze tetování nebo čipování. Viz také kategorizace Světové organizace pro ochranu zvířat /WSPA/, která vysoce hodnotí právě psí známky. Nový Občanský zákoník navíc také potvrzuje právní výklad pana Bechera. Podrobněji k tomuto tématu viz opět připravovaný článek, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Dobře, já Vám řeknu, že já teda řeknu, že jak právníkům města, tak legislativně právní odbor si stojí za svým názorem, ale netvrdím a to eventuálně jsem netvrdil nikdy, že 100% jejich právních názorů je, bude potvrzených nejvyšším soudem světa a potom Pánem Bohem. Takže i to tak, že to napadnete a za 3-4 roky se dovíte, kdo měl pravdu. To máte jedinou jistotu, ale prostě kdo měl pravdu. Tak jak to vyloží asi Nejvyšší správní soud nebo někdo, kdo ještě ví, kde leží pravda a jinak kolega Kausta.

(Takové veřejně deklarované vyjádření pana primátora Ostravy ovšem nyní vytvořilo opravdu závažný problém. Lidé se teď důvodně domnívají, že zastupitelé Ostravy schvalují některé obecně závazné vyhlášky metodou pokus/omyl bez zajištění právní jistoty pro své občany - tzv. „Legal certainty“. Již samotný tento fakt pak zakládá porušení ústavního pořádku České republiky a základních principů právního státu k jakým patří mj. zejména jednoznačnost a nezměnitelnost právního řádu. Je-li důvodná pochybnost o dané normě, neměla by taková norma být vůbec aplikována až do doby, než bude pochybnost zcela odstraněna, když v případě měst a obcí umožňuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v aktuálním znění takovou normu nezavést. Vždyť také evropské právo garantuje každému občanu unie to, že legislativa a rozhodnutí správních orgánů musí být jednoznačné a jasné /laws and decisions must be definite and clear/. Občané nemohou být používáni jako „pokusní králíci“ moci výkonné. Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád v aktuálním znění - dále jasně v § 3 uvádí, že: „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“ Viz dále též paragraf 2 až 4 Správního řádu, které mj. specifikují povinnost korektního a slušného jednání orgánů výkonné moci - tedy také města/obce z hlediska požadavků na povinné čipování. Konečně viz i nový Občanský zákoník a jeho paragraf 2 až 3: „(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. (3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.“, cit. dle http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy udělil slovo dalšímu diskutujícímu.

Ostravský zastupitel Mgr. Petr Kausta z „Hnutí Ostravak: Debata pokračovala krátkým příspěvkem pana zastupitele Kausty, když ani on jako proslulý ostravský právní expert neměl ihned k dispozici konkrétní příklady z praxe nebo judikáty soudů tak, aby mohl rozporovat legislativní výklad občana/zastupitele Bechera. Pouze se v této věci odvolal na již výše uvedené - jiné - právní názory plynoucí např. z úřadu českého Veřejného ochránce práv.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Dobře - děkuji. A než dám slovo dalšímu občanovi, který je přihlášen do diskuse, jenom poznamenám, že samozřejmě jsem také zvědav - to dodám panu Hadaščokovi - řekněme po dvou letech, jak bude vypadat počet psů v útulku. Uvidíme, jestli to (čipování, pozn. autora) bude mít nějaký vliv na počet, že tam počet psů, o který se staráme, ubude, protože je budeme moci lépe vracet majitelům, nebo majitelé vědomi si tohoto, že ten pes, že toho psa nemohou opustit při označení čipem, tak snadno se ho nezbaví. Takže uvidíme. Já si od toho slibuji, že ano. A jinak má teda slovo paní Jarmila K. a jestli je tady, tak tedy prosím, jděte k mikrofonu.

(Současná i budoucí /nový Občanský zákoník/ známá právní úprava samozřejmě nepřikazuje majiteli trvale označeného /očipovaného, tetovaného/ psa, že takové zvíře nemůže prodat, přenechat jiné právnické nebo fyzické osobě - třeba útulku - nebo se jej zřeknout, opustit jej /derelikce/ atd., přičemž platnost související legislativy tím není dotčena /viz např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. S, § 6/. Pokud by možnost ukončení chovu zvířete zákon neumožňoval, docházelo by k naprosto šíleným/absurdním a z hlediska člověka i zvířete krutým životním situacím. Jde např. o dary, samovolné a cílené přesuny domácích mazlíčků nebo přirozené přírůstky mláďat, kterých by se nebylo možné zřeknout. Dále je třeba vzít v potaz naprosto nehumánní vynucování soužití zvířete s člověkem, který daného domácího mazlíčka nemá rád ani se o něj není schopen z různých objektivních důvodů postarat aj. absurdity jdoucí proti lidské i zvířecí přirozenosti a reálnému životu. Otázku přeplněných útulků tedy povinné čipování opět nevyřeší. Navíc děsivé náklady za jeden den pobytu ztraceného/zatoulaného zvířete v útulku včetně související/poskytnuté veterinární aj. „čipovací“ péče budou opět a ještě rychleji bezcitně uvalovány na nebohé/řádné chovatele domácích mazlíčků bez kontroly lidu a možnosti ovlivnit fakturovanou cenu na základě svobodné tržní soutěže /ostravský útulek patří městu/. Postihováni budou především chovatelé zatoulaných zvířat, kterým jejich mazlíčci občas utečou. Bude je však jejich držitel pak vůbec ještě kdy chtít za takových podmínek přijmout zpět /třeba důchodci/? Povinné čipování nyní dostává v Ostravě právě díky zdejší vyhlášce č.9/2012 - viz např. § 13b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - nádech nikdy nekončícího krutého/dobrého byznysu. Jako řešení přitom odborníci v této souvislosti doporučují politikům na základě praktických zkušeností a hrozících právních problémů především v městských aglomeracích raději investice /nemusí jít o peněžní investici/ do oblasti prevence a programů soužití lidí se zvířaty a nikoliv vynucování povinného čipování, pozn. autora.)

Paní Jarmila K.:

Dobrý den, já jsem ráda, že to tady zaznělo. Já si myslím, že todlencto čipování /.../ (odnesou slušní občané, pozn. autora), protože ať mi někdo zdůvodní, jak to bude s toulavými psy. Psy, kteří nejsou nahlášeni. Spousta lidí má psy aniž by je měla nahlášený. Jak bude tohle hlídáno. A nebo lidi, jak pán tady řekl, důchodci, jako jsem já, jsem starobní důchodce, já jsem ráda, že mám na léky, mám toho psa nechat utratit? To je jediná radost, kterou člověk starý má. Nebo jsou i mladí lidé, kteří mají k dětem pejska, že jo a dneska tady v tom ostravském kraji je ta nezaměstnanost a každá koruna je pro ty domácnosti opravdu (důležitá, pozn. autora), že jo. Takže by mne zajímalo, jak to bude s těma psama, s těma toulavýma, s těma nepřihlášenýma. Ti se řešit nebudou? Zase na to (doplatí, pozn. autora) jenom ti lidi, kteří poctivě platí atd. atd., ti budou muset nechat psa (očipovat, pozn. autora) a nebo jak budu trestána, když ho nenechám očipovat. Já mám pejska 8 let, který nevyšel ještě za zahrádku, navenek, na ulici, kterého mám doma a nebo ho maximálně pustím na zahrádku a jak budu trestána? Dostanu za to trest smrti - nebo já nevím. Padesát tisíc (pokuty, pozn. autora) no a když je nezaplatím, tak přijde exekutor? Nebo já nevím. Já bych potřebovala na todlencto vědět otázky, odpovědi teda.

(Policie ani úředníci nemohou vstupovat na pozemky občanů nebo do Listinou chráněného obydlí pouze z důvodů kontroly očipování psa. Pokud také považujeme psa za Váš osobní majetek, tak k jeho prohlídce - což fakticky úkon čipování je - by musel být vydán soudní příkaz. Takže doma jste ještě stále před tímto násilným činem povinné implantace cizích elektronických těles do živých těl příslušníků Vašich rodin chráněni. Nicméně pozor na jiné zástupné důvody, které by si případně mohly úřední osoby pověřené kontrolou čipování domýšlet: hrozba páchání trestného činu, týrání zvířete aj. tzv. legální možnosti porušení domovní svobody. Současní ostravští zastupitelé jsou již dlouhé roky u moci a oni moc dobře vědí, jak docílit svého. Jejich jednání a veřejné diskuse na mikrofon - např. o tom, jak dostat pozemek toho nebo jiného člověka do vlastnictví města - jsou v tomto ohledu naprosto neskutečné, široké veřejnosti dobře známé a odhalují pravou povahu machiaveliánské politiky. Mají k tomu také daňovými poplatníky placené týmy legislativních odborníků a ozbrojené útvary městské policie. Blíže viz již dříve zveřejněné odpovědi a rizika porušování Listiny v souvislosti s vynucováním čipování v našem článku zde: http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/strážníci-hájit-svobody-práva-občanů-čr.aspx, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Takže - děkuji. Hlásí se kolega Madej.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Já se omlouvám paní, ale nevím Vaše jméno, nicméně já Vám odpovím. Samozřejmě starobní důchodci jsou zvýhodněni už jenom tím, že poplatek za psa mají úplně jiný než běžný občan, který vydělává. /.../ Dále bych řekl, že jednotlivé obvody přispívají občanům na čipování, takže já si dovolím tvrdit, že Vás osobně čipování psa vyjde na nulu. Možná se mýlím, ale bude to určitě nula. Jedna věc. Co s toulavými psy a jak se to bude řešit, ještě pan Hadaščok říkal, jaké jsou zkušenosti. S čipováním samozřejmě není žádná, protože v této chvíli ještě čipování bylo odloženo, /.../ s tím, že si během toho letošního roku (chovatelé, pozn. autora) psa začipují. Takže první zkušenosti, které budou, tak budou během tohoto období v příštím roce, kdy budeme moct říct, jestli se to nějak osvědčilo, nebo projevilo v útulku atd. Co s toulavými psy. Na to je jednoduchá odpověď: To zase musíte řešit v čase. Samozřejmě nikdo soudný Vám neřekne, že to vyřeší (čipování, pozn. autora) toulavé psy. To samozřejmě, že ne. Ale já už jsem /.../ se i bavil s panem Hadaščokem (jednání 18. 11. 2013 v sídle Magistrátu Statutárního města Ostravy, pozn. autora). My normální lidi žádné vyhlášky v podstatě nepotřebujem, protože víme, jak se máme chovat. Bohužel jsou mezi námi takoví, kteří to neví a potřebujete mít ze strany města na ně nějakou zákonnou normu, jak toho člověka přinutit, aby se choval tak, jak má a neobtěžoval ostatní občany. Dále pan Hadaščok mluvil o tom, že Karviná, nebo které to město si nechávalo dělat průzkum, že tam to vyšlo 50 na 50. Já vám - bez toho aniž bychom tady dělali průzkum - můžu říct, že tady by to vyšlo zhruba stejně. Takže opravdu první zkušenosti s vyhláškou budou o tomto čase příští rok. Děkuju.

(Senátor, právník, jeden z největších dějepisců Publius Cornelius Tacitus panu náměstkovi vzkazuje: Čím zkorumpovanější je stát, tím více má zákonů.“; Dobré mravy zde znamenají více než dobré zákony jinde.“; Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc., cit. dle http://citaty.nethttp://cs.wikiquote.org, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Děkuju, já jenom, já to nevím přesně, ale my máme tuším kapacitu útulku asi 120 psů (oficiální údaj z útulku ovšem uvádí číslo 149, pozn. autora). V téhle chvíli je naplněná, nějak před vánocema se ti psi víc pouští, ale musí se. Městská policie, když je upozorněna na toulavého psa, tak ho odchytne. Je to v úkolech městské policie a toho psa načipuje a potom ho nabízí k osvojení. Takže a dneska je tam trvale 120 psů. Já tak odhaduju, že nás útulek stojí kolem dvanácti miliónů ročně. I Vám poví pan ředitel (městské policie v Ostravě Mgr. Zdeněk Harazim, pozn. autora), že je to zhruba tak. /.../ a jak říkal kolega Madej, kdyby byli všichni lidi jenom poctiví a chovali se řádně, tak nám odpadají náklady na policii, armádu, soudy, všechny, měli bychom ráj na zemi, jenže ono to tak není. (Odpadly by náklady na, pozn. autora) Právníky, vězeňskou službu. Kolega Madej.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Ještě jsem zapomněl jednu otázku zodpovědět. Skutečně ve správním řízení, pokud psa občan nebude mít načipovaného, může čekat pokutu až, říkám až padesát tisíc. Já nepředpokládám, že by městská policie toho prvního ledna nastoupila s čtečkama a hned udělovala pokutu 50.000, to nepředpokládám, nikdy nic takovédleho tady nebylo, nicméně říkám až 50.000.

(Zkušený politik, jakým pan Ing. Madej bezpochyby je, samozřejmě moc dobře ví, proč takovou výši pokut zmiňuje a čeho tím chce docílit. Občanům také neříká, že městskou policii úkoluje město a tedy i on! Městští policisté jsou zaměstnanci města a nikoliv státu. Mělo by mu tedy být také známo, že i pro orgány měst/obcí platí zásada proporcionality: Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán toho, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení. Padesátitisícová pokuta za neočipování psa je naprosto absurdní. V případě jejího vymáhání půjde o jasnou šikanu se všemi z toho plynoucími následky včetně zneužití pravomocí úřední osoby, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Dobrá. Domluva je také trest. Předpokládám, že městská policie bude napřed postupovat takto. Pan ředitel (městské policie v Ostravě Mgr. Zdeněk Harazim, pozn. autora) kýve hlavou, že ne. Kolega Becher. Pokáráním, jak chcete. Kolega Becher.

Ostravský zastupitel pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak:

Což nás přivádí k té praktické stránce věci a já bych se teda rád zeptal pana ředitele Harazima, jak je na to vlastně městská policie připravena, pokud vyhláška vstupuje v platnost 1. ledna. Jaká jsou opatření. Myslím si, že by nebylo špatné to tady alespoň ve stručnosti (uvést, pozn. autora) /.../. Děkuji.

Mgr. Zdeněk Harazim - ředitel Městské policie Ostrava mj. uvedl, že jeho strážníci nakoupili „16RFID čteček, z nichž „6“ je umístěno v útulku a „10“ v jednotlivých městských oblastech. Zmínil zároveň, že podle paragrafu č. 1053 odst. 2 nového Občanského zákoníku jsou obce a města povinny se o nalezené zvíře postarat, zjistit vlastníka a vyzvat jej k převzetí věci.

(Držitel/vlastník/pán např. nalezeného psa to však nemusí učinit, tedy ani zde povinné čipování nepomůže, neboť ochrana zvířete není definována jako v případě lidského dítěte. Původní vlastník/držitel/chovatel/pán nemá k nalezenému zvířeti vyživovací povinnost. Naopak má právo - jakkoliv to pro naši nynější společenskou náladu zní nepřijatelně a je to bez vlivu na platnost jiné legislativy na ochranu zvířete /viz zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. S, § 6/ - např. domestikovaného psa vypustit do jeho přirozeného prostředí, nepřevzít si jej z útulku, nebo jej naopak útulku předat, ale také má právo zvíře vyhnat, opustit jej jako jeho pán - viz paragrafy 1045, 1048, 1050 nového Občanského zákoníku. Popření tohoto práva tzv. derelikce by vytvořilo naprosto zoufalé a bezvýchodné situace jak pro člověka (např. dary domácích mazlíčků nebo přirozené přírůstky mláďat, kterých by se absurdně nebylo možné zřeknout), tak pro zvíře (kruté vynucování života s člověkem, který daného domácího mazlíčka nemá rád a není schopen se o něj z objektivních příčin postarat aj. absurdity jdoucí proti lidské i zvířecí přirozenosti). Je třeba mj. také vnímat stále platný náboženský a historický kontext slov: pán - člověk, který panuje nad zvířaty dle přirozeného práva, které stojí nad jakýmkoliv pozemským zákonodárcem nebo jeho legislativou: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.““; zvíře nikdy nemůže panovat skrze zákon nad člověkem, pozn. autora.)

Pan ředitel Harazim se také vyjádřil k výše zmíněnému paragrafu 13b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, když tvrdil, že tam povinnost čipovat zvířata je, že to může „skutečně potvrdit“. Zároveň vysvětlil praktický postup městské policie a zaměstnanců útulku: Pokud naleznou psa, „který volně pobíhá a není označen čipem“, tak mu ten čip implantují - „v útulku ho očipujeme“ - a přihlásí do evidence.

(Tedy občané, kteří mají např. tetované psy nebo jinak /známkou, přívěskem atd./ své domácí mazlíčky označené, jsou podle vysvětlení pana ředitele vystaveni dvojímu nebo i vícerému značení, posléze také dvojímu zdanění včetně zdravotních aj. rizik čipování + s tím souvisejícím - v mnoha případech - likvidačním nákladům, které budou identifikovaným chovatelům účtovány v souladu se stále rostoucími cenami; viz dále rozpor s Novým občanským zákoníkem, jelikož i uprchlý/toulavý/ pes má většinou ještě svého držitele a nelze s ním nakládat jako s opuštěným zvířetem až do uplynutí zákonem stanovené lhůty a zjištění faktického stavu. O tom, o jaké zvíře se jedná, musí nejprve proběhnout šetření dle § 3, odst. i) zákona č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nikoliv, že bude hned takové zvíře čipováno, protože proces očipování zvířete se všemi svými doplňujícími úkony může způsobit jeho chovateli nemalou škodu. Úkony čipování je možné pokládat bez souhlasu vlastníka psa za prohlídku majetku v osobním vlastnictví. Něco takového je bez soudního příkazu trestným činem. Navíc samotná implantace mikročipu také není důležitá pro zachování veřejného pořádku, obzvláště v případě již jiným způsobem - třeba psí známkou - označených zvířat. V případě uprchlých psů s rodokmenem, kteří se účastní prestižních soutěží, lze očekávat provedením povinného očipování proti vůli majitele značnou újmu rozšířenou novým Občanským zákoníkem také na oblast osobních pocitů majitele /§ 2951, odst. 2/. Majetková i nemajetková náhrada vzniklé škody může být posléze po zodpovědných osobách s úspěchem vymáhána - viz např. vítězství polských chovatelů v rámci tamější justice, pozn autora.)

Mgr. Zdeněk Harazim ještě ke všemu navrhl provedení povinného čipování těmi nejlevnějšími čipy za cca „90,- Kč bez DPH“ a zdůraznil, že je schopen takové starší implantáty městským obvodům zajistit. Jsou s nimi už prý osmnáctileté zkušenosti.

(Před podobnými typy starších a velmi levných mikročipů ovšem odborníci důrazně varují - viz http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/specialiste-pozor-na-zdravi-skodlive-cipy-pl.aspx; městská policie zde přeci nemůže sloužit jako zprostředkovatel obchodní činnosti /SIC!/, pozn. autora.)

Pan ředitel dále přednesl svůj návrh na tzv. hromadné čipovací akce.

(Ty ovšem důrazně odmítají veterináři včetně těch z Ostravy pro reálná zdravotní rizika a z důvodů hrozby narušení veřejného pořádku; navíc opět půjde o potlačení svobodné obchodní soutěže, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy udělil slovo panu Kaustovi.

Ostravský zastupitel Mgr. Petr Kausta z „Hnutí Ostravak hovoří o odpovědnosti vlastníka psa za škodu a za případné útoky zvířete. Podle něj čipování umožní lepší zjistitelnost chovatele psa v případě vzniklé újmy a to také podle nového Občanského zákoníku.

(Nelze ovšem opět nepřipomenout již výše osvětlené paragrafy Občanského zákoníku č. 1045, 1048, 1050, 2951 aj., pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Ano, děkuji. Kolega Becher má slovo.

Ostravský zastupitel pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak: Po úvodním konstatování osobního charakteru pokračuje:

Pane řediteli (Harazime, pozn. autora), čistě rámcově, jenom informaci, kolik případů, zda můžete aspoň rámcově, kolik případů neregistrovaných, neoznačených psů městská policie řeší v nějakém časovém úseku? Dokázal byste to říci? Abych si jenom udělal představu, ať už měsíčně nebo ročně? Abychom příště, až budeme mít tu pravidelnou zprávu, o kterou jsem žádal na předminulém zastupitelstvu, až ji budeme mít, tak abychom ji mohli srovnat. Děkuji.

(Panu Becherovi nezbývá než poradit, aby jako zástupce lidu nekompromisně trval na dodržení dikce zákona a splnění závazku města mu poskytnout informace do 30-ti dnů dle § 82 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění, pozn. autora.)

Mgr. Zdeněk Harazim - ředitel Městské policie Ostrava uvedl svůj odhad, že rámcově jde měsíčně o 100 - 150 psů“. Nebyl však schopen říct kolik z nich bylo registrováno a označeno čipem. Je však přesvědčen, že čipováním počet psů v útulku klesne. Kapacita útulku je podle něj dlouhodobě překračována.

(Občan se ptá: Jak bude pak ale zajištěna korektnost jakékoliv budoucí hodnotící zprávy? Útulek již přeci několik let zveřejňuje informace o nalezených zvířatech spolu s jejich fotografiemi včetně čísel mikročipů. Oficiální web městské policie navíc uvádí jiná čísla než pan ředitel nebo výše pan primátor. Proč tedy není pan ředitel schopen zástupcům lidu sdělit přesná data, když ta evidentně existují? Pokud je útulek opravdu přeplněn, kde je pak jistota, že toto hromadění zvířat neporušuje veterinární předpisy, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Ano - jako, jako kdyby se to zhoršovalo postupem doby ten počet těch odchycených psů. Ano a hlásí se ještě jednou pan Hadaščok.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“:

„Ještě jedna maličkost. Myslím si, že i dost podstatná. Jedná se o čipování psů, nejedná se o útulek. To, že to nese nějaké náklady, celkem tomu rozumím a že se to snažíte omezit: taky tomu rozumím. Nechápu však, jak to např. dělají v Olomouci, v Brně, v Jihlavě, ve Zlíně a v dalších velkých městech v České republice. Dokáží to. Proč to nejde v Ostravě. Proč v Brně, které je daleko větší město, má Brno, má útulek o kapacitě, pokud jsem četl dobře dopis pana primátora, ten mi napsal, že má kapacitu 240 míst, přičemž náklady na ten útulek jsou ročně něco přes 6 miliónů bez mzdových nákladů. Brno to utáhne a Ostrava to neutáhne? Je mi to divné. Jedná se o občany, nikoliv o útulky. Jedná se o práci policie a ta má myslím své práce víc než dost. Ne na to - ano ať kontrolují, jestli ten pes je evidovaný, jestli má známku nebo čip, je to celkem jedno (z hlediska svobody volby, pozn. autora), protože každý normální gramotný člověk to číslo (ze známky i bez skeneru/čtečky RFID, pozn. autora) přečte, přečte si, i z kterého městského obvodu je a tam jsou určitě povinni mu sdělit, komu ten pes patří. (Tady se pan Hadaščok mýlí, jelikož zákon na ochranu osobních údajů chrání mj. také soukromí majitele/chovatele nalezeného zvířete a k jeho kontaktním údajům má přístup pouze ten, komu udělil souhlas, nebo ta úřední osoba, kterou tím pověřil zákon, respektive v tomto případě je to obec/město zastupovaná úředními osobami a ty jsou povinny zachovávat mlčenlivost, pozn. autora.) Pokud nemá známku, nebude mít ani čip. Takže to je jedna věc. A věc druhá. Já jsem skutečně hovořil s panem náměstkem Madejem tady na půdě magistrátu (18. 11. 2013, pozn. autora). Moc společného jsme nenašli, ale přesto to jednání bylo korektní. Obdobně korektní bylo jednání i v Porubě (5. 11. 2013, pozn. autora) s panem radním (pan Lumír Palyza - ČSSD, pozn. autora) a s mým kolegou (pan J. Z. - Svobodní, pozn. autora). Byl přítomen i jeden radní, zastupitel za Ostravu-Porubu (pan Nikolas Pistolas - ČSSD, pozn. autora). Tam jsme se s ním moc neshodli, řekl bych, že téměř vůbec, ale co následovalo, si myslím zaslouží Vaší pozornosti. Na Internetu vyvěsil (přidal svůj příspěvek do oficiální diskusní místnosti společenství webu Necipujtenas.cz dne 5. 11. 2013, pozn. autora) velice krásné slova, že to, co jsem já tam vyslovil (na jednání 5. 11. 2013, pozn. autora), že je snůška hloupostí a navíc on, jako zastupitel, to nemá lehké, protože sloužit hlupákům je lehké, teda není lehké a není med. Velice se pozastavuji nad tímto chováním. Nečekám od pana starosty, radního, pana Palyzy, že se omluví. On se nemá za co omlouvat, ale každopádně byste měl, měli byste se od toho distancovat. Jsme občané, nejsme hlupáci a nenecháme se urážet. Byl bych velice rád, pokud to tady udělá veřejně. Děkuji Vám.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy - udělil slovo panu Kaustovi.

Ostravský zastupitel Mgr. Petr Kausta z „Hnutí Ostravak“ upozornil na velké částky, které již chovatelé psů vynakládají ze své psy, když o ně poctivě pečují. Vadí mu ovšem, že neustále přibývá počet psů v útulku. Dále řekl, že nesouhlasí se zatěžováním daňových poplatníků vyššími výdaji z rozpočtu města na rozšíření míst pro psy v útulku a na „nezodpovědné občany“. Vyzval k jednotným pravidlům z hlediska evidence psů a zdůraznil, že pomocí implantovaných mikročipů vznikne občanům také trestně-právní odpovědnost např. za vyřezání psovi čipu z těla. Samotný akt implantace mikročipu prý odradí lidi od toho, aby si vůbec svobodně psy pořizovali a pak se o ně odmítli postarat, opouštěli je. Nesouhlasil s tím, aby se kvůli psům nafukoval rozpočet města, zatěžovala by se tím městská policie, stavěly nové útulky atd.. To, že v Brně nemají povinné čipování, se může časem změnit a třeba se i tam inspirují ostravským příkladem.

(Pan zastupitel Mgr. Kausta ovšem nezmínil náklady související s povinným čipováním, které nejsou jednorázové a už vůbec ne zanedbatelné. Vytvářejí nové povinnosti úředníkům, policii i lidem. Psi se dále budou rodit, budou i tak cestovat se svými pány mezi městy a obcemi. Právo majitele/chovatele své zvíře prodat, darovat, půjčit, převést, opustit a zříci se ho jsme již výše uváděli. Zvíře zatím nepožívá stejné ochrany jako lidské dítě. Právo derelikce opět výslovně zavádí také Nový občanský zákoník - viz paragrafy 1045, 1048, 1050. Povinné čipování tedy dle současné ani budoucí známé legislativy nedokáže vyřešit problém s hromaděním zvířat v útulcích, když odborníci navíc potvrzují, že zvíře starší pěti let, byť očipované, je velice těžké znovu umístit k novému/vhodnému a láskyplnému vlastníkovi. Většinou dožije v útulku a nebo bude tzv. ze zdravotních důvodů utraceno. Vrátit opuštěné zvíře tomu, kdo je opustil, zřekl se ho a vyžadovat po takovém chovateli najednou láskyplný vztah je nereálné. Vynucováním povinného čipování a všech s tím souvisejících kontrolních kroků dojde k budoucímu týrání zvířete, zbytečným konfliktům s občany včetně nárůstu zabíjení a likvidace domácích zvířat. Každý soudný člověk přeci chápe, že daleko humánnějším způsobem než utýrání nebo zabití zvířete je v této souvislosti nalezení nového chovatele, nebo předání živočicha do útulku a v extrémní situaci vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí - což může být v případě domestikovaných zvířat také městská zástavba /při akceptaci možnosti legálního postihu - viz zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. S, § 6/, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy - poděkoval všem diskutujícím.

Tvůrci webu Necipujtenas.cz by rádi dále závěrem alespoň touto formou také oficiálně poděkovali představitelům politických stran a předně diskutujícím občanům v průběhu jednání Zastupitelstva 11. 12. 2013, kteří se nebáli vyslyšet volání obyvatel Ostravy s prosbou o pomoc a hájili jejich zájmy i samotných zvířat, která se proti některým „všečipujícím“ politikům bránit nemohou:

Děkujeme Vám, že jste na straně občanů, pomáháte lidem a bojujete statečně za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru - krok za krokem k dalším úspěchům! :)

Společenství webu Necipujtenas.CZ


 

1. listopadu 2013: NÁMĚSTEK PRIMÁTORA OSTRAVY A STAROSTA MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA KONEČNĚ VYSLYŠELI ARGUMENTY OBČANA PETRA HADAŠČOKA ST. A POZVALI AKTIVNÍ ZASTÁNCE PŘIROZENÝCH PRÁV/ ÚSTAVNÍCH SVOBOD K OFICIÁLNÍMU JEDNÁNÍ S CÍLEM ZRUŠENÍ NEBO ZMĚNY NA DOBROVOLNOU FORMU KRUTÉ VYHLÁŠKY Č. 9/2012 O POVINNÉM ČIPOVÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, KTERÁ NECESTUJÍ SE SVÝMI CHOVATELI ZA HRANICE ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE A NEJSOU VYUŽÍVÁNA K OBCHODNÍ ČINNOSTI.

Zastupitelé Statutárního města Ostravy projednali na svém dvacátém osmém zasedání dne 30. října 2013 mj. nové argumenty občana Petra Hadaščoka st., které směřovaly proti povinné implantaci cizích těles - mikročipů - do živých těl domácích zvířat a s tím souvisejícímu potlačování přirozeného práva/ústavních svobod občanů České republiky. Tuto tristní situaci vyvolala v Ostravě bezcitná vyhláška č. 9/2012 o trvalém označování - tzv. „čipování“ psů.

Kolegové ze společenství webu Necipujtenas.cz opakovaně informují širokou veřejnost - nejen ostravské radní - slušnou/fundovanou a také citově zabarvenou formou o zbytečnosti/škodlivosti povinného čipování. Sklízejí za to velký obdiv od tisícovek příznivců včetně významných představitelů společenského života v ČR i zahraničí, které spojuje velké přání žít opět ve svobodné a nikým nezotročené zemi bez neustálého směřování k opětovnému nastolení totalitních praktik dob dávno minulých.

Petr Hadaščok st. - spoluautor petice veřejnosti proti formě násilí: vyhláškou vynucovanému čipování - byl dne 30. října 2013 při jednání Zastupitelstva Ostravy vystaven dvojímu cenzurnímu zásahu ze strany pana primátora Kajnara. Řádně přihlášený diskusní příspěvek pana Hadaščoka byl Ing. Petrem Kajnarem nekorektně odmítnut jako neopodstatněný. Občan Hadaščok přitom na mikrofon jen stihl říci, že se jeho vystoupení týká ochrany a zacházení s osobními údaji obyvatel Ostravy (nejen pejskařů) při projednávání budoucího osudu společnosti Ovanet, a.s. Vystoupení mu přesto nebylo umožněno! Svoboda slova občanů, které Petr Hadaščok zastupoval, byla potlačena s odkazem na - považte - nepatřičnost!

Pan primátor Ostravy šel ve svých cenzurních opatřeních posléze ještě dále. Druhý příspěvek Petra Hadaščoka st. do občanské diskuse - opět řádně/písemně přihlášený - pan Kajnar na úplný závěr jednání zastupitelů zcela ignoroval. Dal dokonce přednost k vystoupení jiným občanům, kteří se takříkajíc předběhli a do diskuse se písemně přihlásili až po panu Hadaščokovi, jenž trpělivě čekal na možnost vyjádřit svůj názor přes cca 6,5 hodiny. Ing. Kajnarovi to však nestačilo: Primátor jednání zastupitelstva předčasně ukončil! Jeho cílem zřejmě bylo, aby už nikdo nemohl vystoupit v diskusi o zamezení čipování, aby mohly být posléze šířeny v oficiálních tiskovinách města i jeho obvodů pouze pro-čipovací názory. Občané přitom mají plné právo slyšet z veřejnoprávních médií (platí si je občané ze svých daní) všechny pohledy na dané téma! Mají právo vědět: Jak hájit své svobody, soukromí a rodiny proti bezcitné moci výkonné/zákonodárné. Ne všichni obyvatelé Ostravy totiž umí zacházet s Internetem.

Takový bezprecedentní zásah do Ústavou chráněných občanských svobod si ovšem pan Hadaščok jako slušný a svéprávný občan ČR nenechal líbit. Upozornil velmi korektně pana primátora na chybu, kterou jako vrcholový představitel města udělal. Nedal se odbýt a trval na uplatnění přirozeného práva svobodně říci svůj názor, informovat tak širokou veřejnost. Ing. Kajnar byl posléze opravdu nucen po poradě s právními a organizačními experty znovu otevřít jednání zastupitelstva.

Až teď konečně došlo na svobodnou diskusi. Petr Hadaščok předně zastupitelům referoval o novinkách ze Slovenska, když tamější poslanci osvobodili 22. října 2013 chovatele domácích zvířat od břemene povinného čipování a to dokonce zákonem právě dle podnětů občanů, petičních akcí, zájmu sdělovacích prostředků i zásahu Evropské komise.

Výsledkem diskuse ostravských zastupitelů bylo oficiální pozvání občana Hadaščoka st. včetně jeho kolegů k jednání o zrušení nebo změně na dobrovolnou formu kruté vyhlášky č. 9/2012 o povinném čipování domácích zvířat, která necestují se svými chovateli za hranice členského státu Evropské unie a nejsou využívána k obchodní činnosti.

Tento krok měli patřiční iniciátoři ostravské čipovací vyhlášky učinit již dávno, nikoliv až po zveřejnění slovenských událostí. Občan Hadaščok opakovaně vyzývalkolegy celý rok 2013 - bez adekvátní vstřícné reakce - k podobnému jednání pana primátora i další osobnosti.

Teprve nyní starosta Úřadu městského obvodu Poruba pan Ing. Lumír Palyza a pan náměstek primátora Statutárního města Ostravy Ing. Dalibor Madej vyslyšeli přání lidu. Pracovní schůzky s obhájci přirozených práv/ústavních svobod občanů ČR spolupracujících s Petrem Hadaščokem st. a výše uvedenými pány byly naplánovány na listopad roku 2013.

Níže se můžete seznámit s komentovaným přepisem části obsahu audio-nahrávek pořízených dne 30. října 2013 v rámci veřejné debaty mezi zastupiteli Ostravy a občanem Petrem Hadaščokem st., jenž zapsal své diskusními příspěvky s dostatečným časovým odstupem ještě před začátkem jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (09:00hod.) ke dvěma bodům programu: k číslu 71 - „Ovanet“ a na úplný závěr do sekce vyhrazené pro občanské podněty.

Pan primátor vyzval zastupitele v úvodu zasedání, aby schválili jím navržený program schůze včetně zařazení diskusních příspěvků pana Hadaščoka, což se také stalo.

Volení zástupci lidu dále rokovali až do přestávky na oběd.

Zatímco si radní dopřávali vybrané lahůdky, skromný Petr Hadaščok popíjel pouze oblíbenou kofolu.

Cenzurní zásah Ing. Kajnara mohla široká veřejnost sledovat cca po poledni 30. 10. 2013. Občan Hadaščok ještě pouze stihl zdůraznit, že mu jde o diskusi se vztahem ke společnosti Ovanet, která zpřístupňuje a nakládá s osobními údaji mnoha lidí (nejen chovatelů zvířat) - viz také zářijové jednání zastupitelů. Jestliže je záměrem města budoucí prodej 66% společnosti Ovanet do rukou soukromého vlastníka, který by tak měl kontrolu/přístup k těmto citlivým údajům, pak jsou takové obavy přirozeně na místě. Navíc v průběhu debaty zastupitelů sám představitel společnosti KPMG připustil jistou míru zneužití citlivých údajů již jen v procesu výběru soukromých investorů, když prohlásil:

Někteří zastupitelé se domnívají, že „pustit investory do tohoto dataroomu je určitým rizikem, že investoři se dozví citlivé informace, které můžou nějakým způsobem poškodit společnost Ovanet. /.../ A tyto záležitosti se standardně řeší tak, že citlivé informace se začerní a případně se zakódují tak, aby nedošlo k významnému zneužití.

Tento zásah do svobody slova občana České republiky, která je součástí Evropské unie, bychom si měli velmi dobře zapamatovat. Jde-li o peníze, pak zřejmě ústavní pořádek ani přirozené právo neplatí? Dnes je to občan Hadaščok. Kdo to bude příště? Co když půjde třeba o nucené transporty a ostrakizaci tzv. „nepřizpůsobivých“, respektive lidí s jinými názory než má současné vedení města? Kdo se jich poté ještě bude moci zastat?

Z galerie pro veřejnost i od některých ještě stále férových zastupitelů jakoby v dané chvíli zaznělo zvolání adresované primátorovi Ostravy: ´Hle: Velký cenzor zase úřaduje!!!´

Selektivní cenzorský přístup „mistra primátora“ také dokládá další vývoj situace. Zhruba ve 13:12hod. vstoupili bez ohlášení do jednací síně zastupitelstva přímo z ulice muž a žena s fotoaparátem. Prohlásili posléze směrem k plénu, že jdou předložit návrh na „privatizaci určitého objektu“ - jak se posléze ukázalo - doslova svého vlastního těla. V tomto případě již pan primátor ihned a bez okolků sdělil:

Určitě můžete vystoupit. Děkuju.

Těmto lidem následně pracovníci Magistrátu města Ostravy pověření organizací jednání zastupitelů korektně vysvětlili, že je třeba splnit formální podmínky diskuse dle jednacího řádu. Dotyčný muž „privatizátor“ se pak zapsal na seznam občanů do závěrečného diskusního bloku zastupitelstva za další již dříve přihlášené občany včetně pana Hadaščoka.

Druhý cenzurní zásah pana Ing. Kajnara mohli diváci sledovat právě v závěrečném bloku schůze zastupitelů, který je již tradičně věnován podnětům obyvatel Ostravy. Řádně do diskuse přihlášený občan Petr Hadaščok st. byl zbaven svého práva svobodně promluvit také nyní. ´Velký cenzor´ dal dokonce přednost všem jiným lidem (včetně výše zmíněného člověka „privatizátora“), jen ne panu Hadaščokovi.

Pan primátor zašel posléze až tak daleko, že diskusi i samotné zasedání zastupitelů předčasně zcela ukončil a vyzval k urychlenému setkání Rady města s odkazem na to, že už velmi spěchá.

Náhle se z tribuny pro veřejnost ozval od mikrofonu slušný/statečný/pevný hlas Petra Hadaščoka st.:

Pane primátore, nezapomněl jste náhodou na mně? Čirou náhodou.

Rozhostilo se dlouhé ticho.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“:

K Ovanetu jste mne ... (zcenzuroval, pozn. autora).“

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Vy jste se nepřihlásil znovu do diskuse.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Prosím???!!!

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Vy jste se znovu do diskuse nepřihlásil.

Když jste se přihlásil k Ovanetu, tak jsem Vám říkal, že to tam nepatří a Vy jste se znovu nepřihlásil.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Já jsem na tom papíru, na té přihlášce do diskuse, kterou jsem napsal v půl deváté“ a je to tam „jasně napsané“, protože „jsem předpokládal, že uděláte to, co jste udělal, tak jsem napsal, že bych to mohl spojit i s Ovanetem. Od Ovanetu jste mne vyhnal a teď po šesti a půl hodinách mne chcete vyhnat znovu?! Tak to teda ne pane primátore! Jsem docela normální/slušný občan tohoto města!

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Tak co teď paní Kolková?“ (Mgr. Renata Kolková - vedoucí Legislativního a právního odboru Statutárního města Ostravy, pozn. autora.)

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Petr Hadaščok se přihlásil k materiálu č. 71 se špatným tématem a já jsem ho nezařadil (do dalšího patřičného diskusního bloku, pozn. autora). Jak to budeme dále řešit?

Rozhostilo se ticho.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Tak buď teď (promluvíte, pozn. autora) neformálně nebo na příštím zasedání.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Mi se jedná o to, aby to bylo dneska!“ Jelikož další jednání je až v prosinci 2013.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Já tedy v tomhle tom poprosím, jestli bychom nemohli pokračovat v zastupitelstvu a máte slovo.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Děkuji Vám. Dobrý den pane primátore, dobrý den Vážení zastupitelé, dámy a pánové, Vážení hosté. Přišel jsem tady skutečně hlavně kvůli psí vyhlášky, vyhlášky č. 9 z roku 2012.“ Vyhlášky, kterou předložil „pan náměstek primátora Ing. Madej“. „Tato vyhláška je od samého začátku hozená na nějaké ty ´procenta´, jak jste se pane primátore vyjádřil i v jiném případě. V novinách říkali, že jste mluvil o ´nějakých těch procentech´, takže je třeba zvážit, co se za tou vyhláškou skrývá. Je velice zajímavé, že volební lídr ODS (pan Ing. Zbyněk Stanjura, pozn. autora) za Moravskoslezský kraj se jednoznačně vyjádřil, že do takovýchto problémů (s čipováním, pozn. autora) se město nemá co … (vměšovat, pozn. autora).“

Primátor Kajnar nevěnuje pozornost vystoupení občana Hadaščoka a vesele komunikuje se svou kolegyní.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Já počkám pane primátore.

Ticho v sále.

Pan Ing. Petr Kajnar - primátor Statutárního města Ostravy:

Klidně pokračujte.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Jednoznačně se vyjádřil (Ing. Zbyněk Stanjura, pozn. autora), že čipování nepatří do zásahu města, že se mají občané v takovémto případě svobodně rozhodnout. To samé řekl i muž č.2 na kandidátce moravskoslezské ODS (pan Ing. Miroslav Svozil, pozn. autora), který však neprošel do parlamentu. Je zajímavé, že kdybyste se chtěli zajímat a já jsem Vám to dal písemně, že psí vyhlášku, nebo respektive povinné čipování, zrušila spousta měst nejen v České republice, ale dospělo to dokonce tak daleko, že na Slovensku zrušili povinné čipování ze zákona a to od nového roku.

Zákon byl schválen Slovenskou národní radou dne 22. 10. tohoto roku a určitě to o něčem vypovídá.

Ze 137 přítomných poslanců Národní rady Slovenské republiky hlasovalo pro tento zákon, to znamená pro dobrovolnost čipování: hlasovalo 133 poslanců, jeden - pouze jeden - byl proti a 2 se zdrželi hlasování. O něčem to vypovídá. Jestliže z nás starších lidí, případně nesvéprávných dětí, které nemůžou tady vystupovat...

Primátor Ostravy odchází ze sálu a řízení schůze přejímá pan náměstek Madej, který se podobně vesele vybavuje s kolegyní.

Pauza v diskusi.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Pane Madeji: Já počkám! Jedná se hlavně o Vás!

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Jako klidně čekejte. Já nevím, na co čekáte, ale ...

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

No čekám na to, až se přestanete bavit, protože jaksi hovořím především k Vám. Jestli jste to nepochopil.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Pane Hadaščoku: My tady nejsme ve škole, takže jestli chcete něco říct, tak to klidně sdělte“ a „jako je moje věc, jestli Vás poslouchám, neposlouchám, nebo jestli se bavím. Do toho Vám teda vůbec nic není, ale pokračujte klidně dál.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Nějaká úcta k občanům tohoto města by snad mohla být. Já jsem Vám ničím neublížil, ale Vy mně určitě ano. Nejenom mně, ale dalším lidem a dalším 24.000 pejskařů v Ostravě, které nutíte čipovat. Jen tak pro dokreslení situace, že se jedná podle slovenských novin o tzv. ´biznis´, v Ostravě se tomu říká ´byzniz´ a nebo taky kšeft. Uvedu několik příkladů. Slovenský poslanec za stranu SMER, to znamená ´sociálna demokracia´, pan Záhumenský uvedl: Můj přítel v Mnichově čipuje psa za 8 eur, na Slovensku je cena 12 - 15 eur, později šla na 20 a teďka už je cena 40-50. V Ostravě je čipování - jen tak na okraj - od dvaceti eur nahoru. Srovnejme tato čísla: Německo, Slovensko, ČR a uvidíte, nebo doufám, že věříte, že se nejedná ani o ´biznis´, ani o ´byznis´, ale docela obyčejný kšeft. Jedna věc je další: Chcete nahánět (kvůli kontrolám čipování, pozn. autora) docela normální/slušné občany po městě, chcete k tomu používat městskou policii. Myslíte si, že městští policisté tu nemají jiné úkoly, daleko naléhavější, že mají hlídat zloděje, dacany, grázly a já nevím, co všechno a ne se starat o dědky s pejsky, babičky s pejsky, případně rodiče s dětmi s pejsky. Tohle-to je naprosto nedůstojné! Já bydlím ve Výškovicích 34 a půl roku. Za celou tu dobu mne nikdy policista nezkontroloval. Asi k tomu neměl důvod. Proč mne má teďka kontrolovat, když pes, kterého mám, váží 2 kila, nikomu neubližuje a pokud už by se to náhodou stalo, tak je naprosto jasné, že za to nesu zodpovědnost. Pane Madeji: Vzpamatujte se! Ten modrý pták u ODS ve Vašem případě notně zčervenal. Děkuji Vám za pozornost.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Vážený pane Hadaščok: Já se k tomu samozřejmě velice rád vyjádřím. Za prvé, že si personifikujete zrovna tuhle vyhlášku se mnou, je docela smutné, protože o tom rozhodovalo zastupitelstvo. Ten podnět přišel z Poruby. Zabýval se tím Sbor starostůbylo to na popud starostů, takže Vašich zástupců na Vašich obvodech.

Je smutné, že si to personifikujete s jednou osobou, ale rozhoduje o tom celá škála lidí, která tuhle vyhlášku dělá, takže to není jenom můj (nápad, pozn, autora), že bych se ráno vzbudil a přišel na to, jak je to úžasné dělat vyhlášku. Takže tady to bude jakási vnitřní demokracie a trošku mne mrzí, že si to tak personifikujete jenom takhle.

(Ing. Madej měl samozřejmě možnost proti bezcitné formě vyhlášky kdykoliv vystoupit; neučinil tak, pozn. autora.)

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Vy jste byl před ...“ (předkladatelem této vyhlášky č. 9/2012, pozn. autora)

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Já bych jen chtěl sdělit, že tohle odsouhlasilo zastupitelstvo, takže se neobracejte pouze na mou osobu, ale zkuste se obracet na všechny zastupitele. O to bych Vás poprosil. Děkuji.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Dobrá. Tudíž Vážení pánové, Vážené dámy, prosím Vás, opravdu prosím, slušně, zamyslete se nad tím, zda je normální, aby na celém Slovensku vydali zákon, že čipování nejenom psů, ale i ´maček´ (koček, pozn. autora), fretek: je dobrovolné. Tady v Ostravě si moc o tom nepočtete, ale za první dva dny jsem našel 17 odkazů na televizi, rozhlas, místní noviny, já nevím, co všechno. Slovensko o tom píše celé. Tady jaksi ne. Nevím, jestli je to uplacené, nebo co v tom je, ale není to normální. Stačí si přečíst argumenty ze Slovenska, ale dokonce i z České republiky. Stačí si přečíst názory na čipování od pana doktora (profesora, pozn. autora) Svobody. Je to jeden z předních veterinářů na klinice v Brně (mj. působí v rámci prestižní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno - VFU, pozn. autora), který jednoznačně poukazuje, že ne že to je bez rizik (čipování domácích mazlíčků, pozn. autora). Je to s riziky a s velkými riziky“ a já zdůrazňuji, že „ je na věci majitele psa, jeho pána, aby se k tomu postavil“.

Nechceme nikomu zakazovat čipování. V žádném případě. Kdo chce a dokonce i musí - podle Evropské unie musí - být (čipována ta domácí zvířata, pozn. autora), co cestují mezi státy, tam je to jednoznačné, ale ti (domácí mazlíčci, pozn. autora) co jsou chováni pouze doma, (tak pro ně v tomto případě, pozn. autora) není to (čipování, pozn. autora) povinné a pan Madej, teďka se to týká Vás pane náměstku: Vy jste v televizi říkal (Ve smyslu: Povinné čipování pro všechny psy na daném území města, státu, EU je bez výjimky, pozn. autora.): Evropská unie už v tomto režimu jede několik let. Vy jste v televizi říkal a vysloveně vyhrožoval občanům, že (je čekají, pozn. autora) padesátitisícové pokuty /.../. Jestli chcete, dám Vám odkaz na vysílání České televize. Mám to. Je to archivováno. To je všechno.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Pane Hadaščok, já samozřejmě vím, co jsem v té televizi říkal. Já jsem dostal takové informace, že je možná pokuta ve správním řízení až 50.000,-Kč a to je realita a to není žádné vyhrožování.

(Zkušený politik, jakým pan Ing. Madej bezpochyby je, samozřejmě moc dobře ví, proč něco takového v médiích zmiňuje a čeho tím chce docílit. Mělo by mu tedy být také známo, že i pro orgány měst/obcí platí zásada proporcionality : Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán toho, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení. Padesátitisícová pokuta za neočipování psa je naprosto absurdní. V případě jejího vymáhání půjde o jasnou šikanu se všemi z toho plynoucími následky včetně zneužití pravomocí úřední osoby, pozn. autora.)

Diskuse pokračuje.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Já ještě doplním, že „starostové nejenom, že to přivítali tu vyhlášku: oni ji dokonce iniciovali.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Není to pravda.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Pokud máte nějaký vstřícný návrh, tak se obraťte na obvod, a projde to úplně stejným kolečkem projednání, až to dojde do Zastupitelstva města.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Pane náměstku, není to pravda. Já osobně jsem navštívil 8 starostů městských obvodů. Je pravda, že jsem třeba v Porubě nebyl u pana Palyzy, protože mne všechno varovalo k tomu, že je zbytečné tam chodit. Jak vidím, tak jo, je to asi zbytečné. Pan Palyza má tento názor (razantní zastánce čipování, pozn. autora), já mu ho neberu, ale je třeba se podívat realitě do očí. Pan Palyza je sociální demokrat a vůbec mu nevadí, že třeba na tom Slovensku sociální demokraté: celá strana hlasovala pro zrušení povinného čipování. Celá strana SMER - sociální demokraté. Není to něco divného. Není něco divného pane Madeji, že třeba Vy jste vyhrožoval podle nějakých informací - nevím jakých - ale těmi padesáti tisíci“ a když si přečtete „slovenské noviny, tak na Slovensku hrozí maximální pokuta ve výši 300 eur: Je to asi 7.500 nebo necelých 8.000 (Kč, pozn. autora). To je podstatný rozdíl, tak jako je podstatný rozdíl v ceně čipování v Mnichově, v Česku a na Slovensku, tak takový rozdíl je i co se týče pokut.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Pane Hadaščok: Vy tady veřejně říkáte, že nemám pravdu. Já Vám říkám, že pravdu mám. Potvrdí mi to určitě kolega, opět kolega Palyza, to je jedna věc a ještě jednou opakuju, a můžu Vám tady pozvat pana vedoucího, kde jsou jasné správní poplatky, a říkal jsem, že skutečně je možná pokuta do 50.000,-Kč, a dokonce jsem řekl, že nepředpokládám, že městská policie hned při prvním přestupku (Znamená to, že při druhém již ano?, pozn. autora) bude chodit do tak vysokých částek. To se tady alespoň v tomto městě neděje. Takže prosím Vás: Nejprve si prověřte ty informace a potom je zkuste říkat veřejně.

(Zkušený politik, jakým pan Ing. Madej bezpochyby je, samozřejmě moc dobře ví, proč v médiích zmiňuje pouze tu nejvyšší míru pokuty a čeho tím chce docílit; strašení občanů pokutami má samozřejmě bohužel svůj hluboký smysl; panu náměstkovi by mohlo být známo, že i pro orgány měst/obcí platí zásada proporcionality : Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán toho, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení. Padesátitisícová pokuta za neočipování psa je naprosto absurdní. V případě jejího vymáhání půjde o jasnou šikanu se všemi z toho plynoucími následky včetně zneužití pravomocí úřední osoby, pozn. autora.)

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Já jsem je slyšel v televizi. Pokud Vás teda sestříhala Česká televize, tak si stěžujte na ně, ale jináč je to v záznamu České televize. Jsou tam dva záznamy. Jeden je myslím z února, jeden je myslím z konce března (včetně nezveřejněných materiálů/reportáží ČT, pozn. autora) - nejsem si přesně jistý - navíc jste teda vystupoval v televizi Polar a věřte nebo ne, já jsem to poctivě poslouchal několikrát. Záleželo mi na tom a záleží mi na tom pořád. A navíc chci zdůraznit, že ne všem se jedná jenom o peníze, jestli dostane stovku a stovku k tomu, jestli dostane stovku a čtyři stovky k tomu jako v Porubě. Mi třeba, ne že bych byl bohatý důchodce nebo rentiér, ale rád bych obětoval těch pět stovek za to, že bych nemusel čipovat. To jsem ochoten udělat, ale v žádném případě se (před Vámi, pozn. autora) neohnu, nepřijdu o své svobody, které jsme si tady před čtyřiadvaceti lety pracně vydobyli a Vy dneska s námi zacházíte jak s malými dětmi a nebo jak s těmi posledními onucemi, které … no s tím plebsem nejhoršího ražení. Takhle s námi jednáte Vážené dámy a pánové! Přemýšlejte nad tím.

Další diskuse probíhá.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Já svým příspěvkem ukazuji, že „se dá jednat také jinak (a povinně nečipovat, pozn. autora). „Je velice zajímavé, že Ostrava patří mezi asi 50 obcí a měst, kde se čipuje v České republice a v 6.200 obcích se nemusí čipovat. Jak je to možné? Jsou v Ostravě jenom ti lumpi nebo jenom ti psi nevychovaní? Ne: Je to zhruba všude stejné, akorát tady jsou jiní zastupitelé a tak jak tady pan primátor říkal: Jsou z toho asi ´nějaké procenta´. Něco z toho je. Jestli je to to, nebo ono, já nevím, každopádně Slováci to nazvali ´biznis´, u nás ´byznis´ a nebo taky kšeft.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Pane Hadaščok: Jestli máte tento názor, klidně dejte trestní oznámení. Já myslím, že na to jsou orgány činné v trestním řízení, které to umí vyšetřit.

Probíhají připomínky k jednacímu řádu a stylu diskuse.

Pan Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

A chtěl jsem Vám ještě (pane Hadaščoku, pozn. autora) položit otázku: Víte, Vy jste říkal, že jste oslovil starosty osmi městských obvodů, ale je třeba si tady říct, jestli jste oslovil ty starosty těch největších městských obvodů, protože je právě ta problematika neoznačených psů trápí. Samozřejmě v malých městských obvodech, kde se všichni téměř znají: TEN PROBLÉM NENÍ (Proč je potom čipování zavedeno na území všech obvodů v Ostravě plošně, když např. primátor Brna jasně říká, že něco takového by bylo neoprávněným zasahováním do kompetencí místní samosprávy?, pozn. autora.), takže já Vám teď položím s dovolením otázku, jestli jste hovořil se starostou Jihu, z Poruby, z Mariánských Hor, z Vítkovic a nebo z některých jiných velkých obvodů.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Kromě pana Palyzy, to už jsem tady otevřeně řekl - s ním jsem nemluvil. Jináč se všemi, které jste jmenoval, jsem mluvil. Se všemi. Stačí Vám to? Včetně největšího městského obvodu (Ostrava Jih, pozn. autora) v Ostravě a nejenom v Ostravě, ale v republice. Nebyl to (čipování, pozn. autora) podnět ze strany starostů. To jsem se od nich dozvěděl. Takže někdo tady lže. Já to nebyl. Já jenom reprodukuji to, co jsem sám zjistil.

V sále se rozhostilo dlouhé mlčení.

Pan Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Než Vám položím ještě poslední otázku a ukončíme tento hovor, tak bych Vám chtěl ještě říci jednu věc, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda společnosti a jiných jednotlivců (Pan náměstek asi důkladně studoval dílo Karla Marxe, jenž doslova ´kritizoval formální občanské svobody, protože nemají cenu pro člověka, trpícího nouzí a vykořisťováním. Naopak zkušenost diktatur 20. století znovu oživila zájem o politickou svobodu jako nutnou podmínku dobré vlády i bezpečnosti´, pozn. autora.) a co se týká toho, že v šesti tisících městech v republice tuto vyhlášku nemají, no tak samozřejmě, protože Vy počítáte hlavně ty malé obce a vždycky musí být někdo první. Vždycky musí být někdo první.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Počítám všechny.

Pan Ing. Jiří Hrabina - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

A ta moje otázka zní: Co Vám odpověděl starosta největšího městského obvodu (Ostrava Jih, pozn. autora)? Že ho toto netrápí?

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Pouze mi řekl, že oni to (čipování, pozn. autora) nenavrhovali. Já vím a mám stanovisko nejenom starosty městského obvodu Ostrava - Jih, znám písemně vyjadřování pana Mgr. Miklase (místostarosta Ostravy - Jih, pozn. autora). Tam je celkem jednoznačné, že ten to prosazuje, ale pan starosta Ostravy - Jih řekl, že oni to nenavrhovali a neřekl to jenom on. Neřekl to jenom on.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Děkuji. Kolega Palyza.

Starosta Úřadu městského obvodu Poruba pan Ing. Lumír Palyza: Pozývá pana Hadaščoka (později v kuloárech také jeho kolegy; připojuje se zde k němu s podobnou nabídkou také Ing. Madej) k oficiálnímu jednání u šálku dobré kávy na úřad do Poruby, kde vše prodiskutují.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Vítám to. Něco podobného jsem čekal už delší dobu od pana primátora, kterého tady vídávám jenom zde. Něco podobného jsem čekal i od předkladatele vyhlášky pana Ing. Madeje. Také ho vídávám jenom zde. Jsem velice rád, že teda aspoň Vy jste se k tomu odhodlal a jsem přesvědčený, že jsme schopni se rozumným způsobem domluvit. Děkuji.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Na to musím reagovat pane Hadaščok. Kdybych měl jaksi pozvat (k sobě do kanceláře, pozn. autora) s každým problémem 300.000 občanů tohoto města: to je dost dobře technicky nemožné. (300.000 občanů Ostravy tedy vnímá povinné čipování jako problém pro svůj svobodný život? Plošné čipování chtějí pouze politici?! Pan Hadaščok je velmi aktivní a již skoro celý rok 2013 vystupuje na zastupitelstvu i v televizi, rozhlase, píše petice, píše radním, argumentuje, dává o problémech občanů vědět, pozn. autora.) A všichni tady ví, že kdykoliv ty dveře jsou otevřené. Dá se domluvit schůzka, takže ta iniciativa musí být hlavně na Vaší straně.

(Pan Hadaščok st. aktivně, písemně i ústně neustále vyzývá k jednání. Teprve nyní - po volebním debaklu ODS i ČSSD z října 2013 a před dalšími různými typy voleb v roce 2014 - „někdo“ oficiálně pochopil, že už je třeba začít jednat a nabídnout ruku ke spolupráci včetně reálného řešení, pozn. autora.)

Pokračuje diskuse.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Kolegyně i pane Hadaščok: Já Vám děkuji za příspěvek a říkám: Jediná rada je: obrátit se ve svém obvodě na svého starostu, podat podnět. Projde to celým kolečkem dalšího jednání. Kolegyně, kolegové, já Vám všem děkuji za účast.

Občan Petr Hadaščok st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů:

Na shledanou.

Pan Ing. Dalibor Madej - náměstek primátora Statutárního města Ostravy:

Na shledanou. Já Vám děkuji.

Tvůrci webu Necipujtenas.cz by rádi dále závěrem alespoň touto formou oficiálně poděkovali představitelům politických stran a předně diskutujícím občanům v průběhu jednání zastupitelstva 30. 10. 2013, kteří se nebáli vyslyšet volání obyvatel Ostravy s prosbou o pomoc a hájili jejich zájmy:

 1. PAN PETR HADAŠČOK st. - člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

 2. OBČANÉ A ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ podporující svobodnou diskusi při jednání zastupitelstva Statutárního města Ostravy

Děkujeme Vám, že jste na straně občanů, pomáháte lidem a bojujete statečně za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru - krok za krokem k dalším úspěchům! :)S úctou společenství tvůrců webu Necipujtenas.cz

 


26. září 2013: OBČANÉ OSTRAVY PROSADILI SVÝM KULTIVOVANÝM PROJEVEM Z GALERIE PRO VEŘEJNOST I PŘES URPUTNÝ ODPOR ČÁSTI ZASTUPITELŮ PRECEDENTNÍ HLASOVÁNÍ O MĚSTSKÉ VYHLÁŠCE: DOBROVOLNOST V ČIPOVÁNÍ!

Zastupitelé Ostravy projednali na svém dvacátém sedmém zasedání dne 25. září 2013 v bouřlivé diskusi mj. velmi dobře propracované argumenty občanů/voličů (pro obecnou orientaci viz např. teze publikované ZDE) směřující proti povinné implantaci cizích těles - mikročipů - do živých těl zvířat, kterou zavedla bezcitná vyhláška č. 9/2012 o trvalém označování - tzv. „čipování“ psů.

Kolegové ze společenství webu Necipujtenas.cz předložili voleným zástupcům lidu opakovaně slušnou/fundovanou a citově zabarvenou formou (viz také ZDE) údaje z domova i ze světa o zbytečnosti/škodlivosti povinného čipování. Sklidili za to velké uznání a potlesk nadšených obyvatel Ostravy.

Pro občany celé České republiky je především velmi pozitivní zprávou úspěch diskutující veřejnosti, která svými argumenty dokázala přímo z galerie přesvědčit primátora našeho třetího největšího města, pana Ing. Petra Kajnara, aby povolil hlasování o dobrovolnosti čipování a o změně výše zmiňované kruté vyhlášky č. 9/2012. Tento návrh si následně tzv. „osvojil“ zastupitel pan Jan Becher z „Hnutí Ostravak a zbytek zastupitelů už o něm pak musel i přes svou nelibost řádně hlasovat. Podobná vítězství se občanům v současném systému komunální politiky daří docílit jen málokdy. Pro všechny znalce nelichotivé situace při jednání ostravských zastupitelů to bylo opravdu příjemné překvapení, jehož precedentní dopady si ještě nyní asi většina politiků pořádně dost dobře ani neuvědomuje. Jde také o důkaz postupného zlepšování situace, kdy jsou vedoucí představitelé Ostravy krok za krokem nucení stále více a více vnímat názory svých občanů, kterým až doposud většinou vnucovali své vyhlášky bez náležité diskuse. Lidé tak nyní dostávají do rukou konečně legitimní možnosti a předně návod/postup, jak se mohou díky své obdivuhodné aktivitě a kvalitní argumentaci přímo podílet na rozhodování o situaci ve svých městech/obcích/obvodech ve stávající zastupitelské demokracii. Společenství webu Necipujtenas.cz takový vývoj situace vysoce oceňuje - nejen v předvolební době!

Zatímco první část dopoledního jednání zastupitelstva Ostravy ještě bohužel probíhala v obvyklém duchu schvalování veškerých návrhů rady města bez jakékoliv signifikantní výměny představ o životě v Ostravě tzv. „automaticky jako na běžícím továrním pásu“ („už abychom byli na obědě"), tak bod č. 24 jednání - čipování - vyvolal vášnivé příspěvky, dojetí, slzy, nadšený potlesk a obdiv věnovaný odborně i pateticky diskutujícímu publiku.

Galerie pro veřejnost byla zaplněna přítomnými obyvateli Ostravy, novináři, publicisty a dalšími osobnostmi: Všichni však byli bohužel také svědky pohrdání, úsměšků, dokonce zloby části zastupitelů, kteří dávali jasně najevo své negativní emoce směrem ke slušně a dle jednacího řádu debatujícím lidem u mikrofonu na galerii. A právě tato část zastupitelů posléze dokonce navíc vyslala svými ústními projevy signál na adresu většiny lidí odmítajících čipovat. Podle těchto politiků totiž všichni až dosud řádně platící chovatelé domácích mazlíčků disponující psí registrační známkou, kteří ovšem statečně odmítají povinně čipovat dle svého přesvědčení, ze zdravotních i ústavně/právních důvodů, výhrady svědomí/víry: Jsou nyní před volbami degradování nálepkou doslova „nepřizpůsobiví“ včetně některých dalších nevybíravých slov. Zazněly bohužel také velice zlé/nenávistné teze o střílení nevinných pejsků v beskydských obcích poblíž Ostravy nebo o nucené desetileté otrocké práci na čištění blýskavých politických škrpálů. Jeden dotčený zastupitel se posléze vzpamatoval a za své nebetyčné výrazivo se lidem poněkud krkolomně omluvil.

Z jednání také vyplynul dojem, jakoby většinu politické reprezentace města Ostravy pronásledovaly na každém rohu tisíce divokých psů a samotní rozzlobení občané - chovatelé i s celými rodinami (Inu: kdo chce koho čipovat, že …?) a naopak lidé vůči tomu naznačovali svou lásku, kterou jim jejich zvířata každý den za jejich péči prokazují. Svým způsobem to opravdu svědčí o tom, jaká část osobností v současné době městem vládne, a především ze kterých politických stran se tito zřejmě „ukrutní a zlí lidé“ rekrutují, co za názory v těchto partajích panují. Společenství webu Necipujtenas.cz doporučuje všem občanům: Podobné lidské bytosti už příště nikdy NEVOLIT!

Ke cti ostravského pana primátora Kajnara budiž řečeno, že tentokráte si již dával při veřejném jednání pozor a svobodu slova diskutujících na galerii včetně mnoha zvolených zastupitelů v plénu před všudypřítomnými novináři nikterak neomezoval. Doslova korektně také zastoupil váženého pana předkladatele a další některé hlavní zastánce ostravské vyhlášky o povinném čipování č. 9/2012, když ti se z jednání zastupitelstva raději s velkým předstihem omluvili. Společenství webu Necipujtenas.cz tedy spravedlivě oceňuje gentlemanský/férový přístup pana primátora, byť našeho „čipovacího“ názorového oponenta :). Děkujeme Vám mistře :).

Ing. Kajnar svým projevem ve smršti dobře propracovaných argumentů odpůrců povinného čipování nicméně posléze sám zpochybnil celý čipovací systém a to předně v oblasti funkčnosti databáze chovatelů psů a shromažďování osobních údajů občanů. Poskytl tak další nové/vítané informace proti povinnému čipování, za což mu patří srdečné poděkování.

Odpůrci povinného čipování ke všemu dokázali rozšířit debatu zastupitelů také na oblast trvalého označování automobilů i lidských bytostí. Získali v tomto směru vítané argumentační spojence nejen v rámci již tradičně ústavní svobody/přirozená práva obhajujícího pana Jana Bechera z „Hnutí Ostravak, nýbrž nově také rozumné a velmi vlivné sympatizanty v části zastupitelů z místní ostravské ODS.

Kolem 12:00hod. však zastupitelé svým hlasováním nakonec odmítli všechny návrhy občanů směřující k dobrovolnému čipování a shodili ze stolu také možnost na svolání celospolečenské diskuse u kulatého stolu včetně vypracování korektní, vědeckými argumenty i osobními praktickými zkušenostmi podložené zprávy v reakci na již několikeré otevřené dopisy pana Petra Hadaščoka st.

Z dalších důležitých bodů níže vybíráme:

 • Pan Petr Hadaščok st. hned v úvodu svého diskusního příspěvku vyjádřil roztrpčení nad „strojovým mechanismem“ a zvyklostmi při projednávání podnětů občanů i samotných zastupitelů. Dostal totiž do ruky ještě před začátkem rozpravy k bodu č. 24 již hotový dopis s datem doslova v budoucnosti - 26. 9. 2013 -, který zcela dopředu počítal s odmítnutím veškerých argumentů odpůrců povinného čipování a předjímal hlasování zastupitelů 25. září 2013 tak, jako by vlastně ani nemuselo proběhnout. Tím byl samozřejmě podkopán celý smysl jakékoliv účasti občanů v komunální zastupitelské demokracii včetně fungování systému dělby moci. Občané vnímají takové věci velice citlivě!

  Jsou tady odpovědi napsané: téměř všechno fráze.

  Ale to, na co jsem vlastně upozorňoval, je vynecháno. Divím se vážení zastupitelé, vážené dámy a pánové, že si něco takového necháte líbit, že se vypracovává odpověď na něco, co ještě není projednáno a já ji mám zde v ruce. Je to pro mne naprosto nepochopitelná záležitost.“, řekl pan Hadaščok st.

 • Někteří zastupitelé navrhli uvalit na své občany/voliče další těžké břemeno: Chtěli vytvořit ještě jednu psí vyhlášku (Ostrava jich má už několik), která by vytvořila seznam tzv. „bojových plemen“ a ta by byla rovnou na území města Ostravy zakázána. Neznalost problematiky je ovšem ze strany politiků až zarážející. Pravděpodobně budou na tento tzv. „Mengeleho seznam“ zařazeni i pejsci, kteří jsou součástí těch rodin, které již své domácí mazlíčky pod hrozbami předkladatele vyhlášky č. 9/2012 tzv. „zodpovědně“ očipovaly a přitom předtím zde v Ostravě žily naprosto bez problémů řadu let. Nyní jim město možná sebere přímo člena rodiny? Lidé, kteří slepě podlehli nátlakovým operacím a začali čipovat, tak budou nyní muset opět zaplatit, zase řešit další problém a o svá zvířata buď úplně přijdou, nebo je budou muset chovat mimo území města, či podniknout jiné složité kroky k jejich záchraně před krutými politiky? A tím to jistě nekončí?! (Web Necipujtenas.cz nabízí v této otázce všem lidem dobré vůle již dnes s předstihem nezištnou konzultační pomoc.) Čipování zastupitelům totiž nestačí. Zdá se: Mnoho z nich možná zamýšlí uskutečnit úplnou likvidaci zvířat ve městě? Zastaví se takové zlo pouze u zvířat? Dejme ostatně slovo opravdovým profesionálům ze serveru pejskar.cz:

Bojová plemena psů v současné době podle právního řádu ani podle kynologických standardů fakticky neexistují. Označení "bojová plemena" podle Českomoravské kynologické unie není správné a je zavádějící. Historicky sice existovala a existují plemena, která dříve k boji byla využívána, ale s vývojem společnosti i chovu psů již toto označení nepřichází v úvahu. V současnosti jsou laickou veřejností za bojová plemena psů označována plemena psů agresivních, napadajících svévolně své okolí. V médiích bývají takto prezentování především pittbulové, dobrmani či rotvajleři. Podle odborníků chyba ovšem není na straně psů, ale příčinou problémů je člověk. Ten by také měl nést právní zodpovědnost se všemi důsledky.</