Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv 13

 • 31. ledna 2017: IV. ročník (Anti)Ceny „Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel roku“: Každý návštěvník webových stránek Necipujtenas.CZ může navrhnout (po řádném zdůvodnění včetně zaslání podkladů např. na Email) kandidáty z řad konkrétních fyzických nebo právnických osob na udělení (Anti)Ceny „Čipák“ rokuČestného uznání „Osvoboditel roku“.

  Největšího „Čipáka“ nominují lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, souvisejících podmínek pro občanský dialog, obecně závazných vyhlášek a to dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu., kdy např. dochází k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol, případně k jiným nepřijatelným opatřením v kontradikci s obhajobou občanských přirozených práv/svobod.

  Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu může stát ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo pozitivní změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek pro občanský dialog apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat.

  Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2017 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:

  a) největšího „Čipáka“ roku 2016, kterým byl zvolen slovutný zastupitel a věhlasný primátor (r. 2016 ještě bezpartijní) Statutárního města Ostravy: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA.

  Porota dále udělila:

  b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2016, kterým byl zvolen dopravní specialista, člen občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, podporovatel politického uskupení NEZÁVISLÍ (viz rozhovor zde): Vážený pan Michal Podloučka.

  Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků.

  Srdečně a s Božím Požehnáním gratulujeme! :)

  S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ.

  Bližší informace jsou k dispozici na webu Necipujtenas.CZ v sekci Cena hanby a Uznání".

 • 30. až 28. ledna 2017: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 22. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 14. prosince 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou/necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (navazující externí a pokusy o interní čipování lidí); městský rozpočet a metody dobré správy veřejných financí; prolamování domovní svobody a pokutování vlastníků soukromých pozemků/zahrad v souvislosti se zákazem spalování domácích suchých ořezů ze stromů např. v důsledku opékání buřtů, vaření vaječiny apod.; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy (Kunčice); předražené veřejné dotace/zakázky, které občané vůbec nepotřebují (viz lanovka nebo budování tramvajových linek tam, kde je lidé nechtějí: Pustkovec); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; chyby v komunikační strategii města, nedostatek dialogu a technické obtíže při jednání ZSMO včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, zákonem o ochraně osobních údajů, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury (tzv. technické obtíže s mikrofony, neúplné zápisy), formou vulgarit, dehonestací občanů, psychologickým nátlakem, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 21. zasedání ZM“; „2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 2017“; „5. Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017“; „7. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“; „8. Podnět občana Statutárního města Ostravy“; „35. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.

  Čtrnáctého prosince 2016 došlo během jednání ZSMO k další vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10., 16. 11., 14. 12. 2016 a 25. 1. 2017. Již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim hovořit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v prosinci 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Dotazy občanů vznesené v rámci programového bodu č. 2 tlumočil jejich adresátům a nechal je ihned na zápis bez problému odpovědět.

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však nebylo roku 2016 v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nešlo o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané zde neměli žádnou právní jistotu, že by mohli během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit (viz např. listopadové jednání ZSMO a zdokumentované narážky městského vedení na Váženého pana Ing. Novotného a Váženého pana Mgr. Přepioru).

  SwN připomíná, že podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům ČR důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru při komunikaci s politiky výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ zdůraznil politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního/legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Během programového bodu č. „4. Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 2017“, se podařilo v prosinci 2016 během jednání ZSMO mj. díky občanům a součinnosti Váženého pana primátora vyjasnit problémy s podivuhodným odebíráním financí jednotlivým městským obvodům.

  Rozsáhlá debata kolem městského rozpočtu na rok 2017 posléze vyústila v občanské ocenění dodržení principů dobré správy veřejných financí: Ostravě se totiž daří snižovat dluhy, nezvyšovat obyvatelstvu daně/poplatky a pohybovat se v rámci mantinelů určených pro vyrovnané finanční hospodaření. – Vážený pan Mgr. Přepiora se v rámci projednávání rozpočtu zastal Váženého pana primátora Macury, když mu Vážený pan zastupitel JUDr. Josef Babka vytýkal přílišnou svobodu slova při řízení jednání ZSMO. Vážený Mgr. Přepiora také pozval Váženého pana zastupitele Babku na mši do kostela v rámci adventu, který Vážený pan Babka podle svých slov ctí. Vysvětlil mu, že až vyhraje jeho strana volby, tak pak může řídit ZSMO; letos mu to třeba ještě na kraji nevyšlo.

  Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ ocenil poctivou snahu Vážených městských zapisovatelek o poctivé zpracování zápisu z listopadového jednání ZSMO včetně bránění možnému zásahu cenzury.

  Vážený pan Milan Moldřík vystoupil s drtivou kritikou ostravského vedení a mj. se svým tradičním tématem kolem tristní situace v Kunčicích.

  Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný přednesl projev ve věci svého oblíbeného tématu: ceny tepla v Ostravě a související dokumentace a dalších důležitých informací. Jeho snahu o získání kompletních údajů a souvisejících veřejně přístupných materiálů podpořil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Vysloužil si za to kritiku městského vedení. Vážený pan Ing. Novotný takovou kritiku jednoznačně odmítl, vysvětlil celou situaci a Váženého pana Mgr. Přepioru podpořil.

  Živá diskuse proběhla s městským vedením ve věci grandiózní miliardové výstavby tramvajové tratě v Pustkovci a Porubě. Se svými argumenty zaměřenými na obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci vystoupila členka petičního výboru proti výše uvedené stavební akci Vážená Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová a Vážený občan Jiří Štefka, kterému otevřel cestu k jeho projevu svým zastáním Vážený pan Mgr. Přepiora. ZSMO však nepochopitelně hlasovalo o právu na vystoupení Váženého oprávněného občana Štefky v diskusi; i když mu takové jeho právo nelze ze zákona hlasováním ZSMO upřít. Došlo při tom bohužel k některým opakovaným technickým problémům s mikrofony, které občas nefungovaly a tak se posléze část vyjádření řečníků nedostala do zápisu. – Mgr. Přepiora byl dokonce posléze na lednovém jednání ZSMO v roce 2017 vystaven dvojímu selhání mikrofonů při opakovaném vyslovení slov „Radikální levice“. Nikdo zatím nepředpokládá, že by mohlo jít o záměr nebo snad cílenou cenzuru. Mgr. Přepiora také během lednového jednání ZSMO doplnil z audio záznamu chybějící výroky účastníků diskuse do nového zápisu. Vážený pan primátor Macura mu za to poděkoval a slíbil nápravu situace.

  Dále Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. opět přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci z hlediska nevynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka.

  Ve věci programového bodu č. „35. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města“ proběhl ohromně pozitivní a inspirující/nadějný pokus o zastavení velice nebezpečné městské politiky prolamování domovní svobody na soukromých zahradách občanů, který podpořili dokonce svými třinácti hlasy Vážení zastupitelé a Vážené zastupitelky z ČSSD a KSČM. Invazivní městská agenda však nakonec bohužel prošla: papalášští byrokraté ji protlačili i přes odpor velké části městských obvodů. Vážený pan Mgr. Přepiora k tomu podle oficiálního zápisu ZSMO mj. sdělil: „Dále poděkoval panu starostovi a zastupiteli Ing. Juroškovi, Ph.D., a starostovi městského obvodu Staré Bělé RNDr. Krejčíčkovi za to, co teď řekli a sdělil, že se k nim plně připojuje. Řekl: Navrhuji totéž, co Vážený pan zastupitel a starosta Ing. Juroška, Ph.D. Navrhuji Vám stažení bodu č. 35 z programu dnešního jednání a nebo nejlépe jeho kompletní zamítnutí v hlasování, a to z důvodu možného konfliktu navrhované vyhlášky se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v aktuálním znění. Prosím osvojte si můj podnět a dejte o něm hlasovat, jelikož paragraf 16 tohoto zákona jednoznačně v odstavci čtvrtém uvádí, že v otevřeném ohništi lze spalovat suché rostlinné materiály a pátý odstavec téhož zákona mj. zní, cituji: „Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.“ Z materiázveřejněných na městském webu pro dnešní hlasování o navržené vyhlášce jednoznačně vyplývá, že se písemně vůči návrhu vyhlášky ohradilo celkem více než 10 ostravských územních obvodů, které hájí zájmy a tradiční životní styl svých občanů. Jde o ostravské územní obvody Martinov, Michálkovice, Nova ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Svinov, a dokonce také Moravská Ostrava a Přivoz. Rád bych na tomto místě poděkoval vedení a občanům všech výše uvedených ostravských územních městských obvodů a především Moravské Ostravě a Přívozu, kde jsou zřejmě opravdu lidé se zdravým selským rozumem, jelikož ve svém zamítavém stanovisku k navrhované vyhlášce jasně uvedli, cituji: „Není považováno za nutné řešit problematiku spalování formou obecně závazné vyhlášky.“ Ostrava, to totiž nejsou pouze chytré budovy, šmírovací senzory a kamery, neutěšená sídlištní zástavba a invazivním progresem prošpikované velké obvody, nýbrž jsou to také menší městské obvody, které dobře znají své území i lidi a mají ještě stále krásný, konzervativní, vesnický charakter a každodenní kontakt s přírodou, na což se bohužel zapomíná. Zdejší občané chtějí žít klidným životem bez neustálých zákazů, příkazů a šílených nařízení, které se na ně každý rok ze zdejšího ženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy valí a ruší tradiční život celých rodin a přispívají k degradaci zvyků našich předků, které nikomu nikdy nevadily. Až teprve nyní zasedl městský byrokrat a zase chce revolučně rozhodovat o cizím životě, a to dokonce na soukromých zahradách. Jak se asi domníváte, že budou v praxi probíhat kontroly otevřených ohnišť? Budete lidem ničit jejich život už i u nich doma na zahradě zásahovými komandy a likvidačními pokutami 50 tisíc korun za to, že jim spadne při opékáni buřtů do ohně kus trávy nebo kus jehličí či suchá větev, kterou si rodina pracně připravila? Vzpomeňte jen na to, jaké metody a hrozby používalo minulé městské vedení v případě vynucování čipování psů. Hnutí ANO mnoho lidí volilo, aby se těmto excesům zabránilo a nyní tohle. Návrh této vyhlášky představuje další šikanózní nástroj, který má za cíl jediné: vytlačit společenský život občanů už i z jejich privátních zahrad a zakázat tolik oblíbené táboráky, opékání špekáčků, vaření vaječiny apod. Uvědomujete si vůbec, že se na zahradách prostě provádí běžně ořez větví, které se posléze nasuší a slouží právě pro potřebu setkávání rodin a přátel u táboráků. Tenhle zákaz, co nyní plánujete, a není jediný, je úplně jak z temného království krále Kazisvěta. Navíc je naprosto nesmyslný, neboť jak asi naši žení měšťané nevědí, tak mokrý rostlinný materiál čmoudí daleko více než ten suchý a lidé to prostě vyřeší tím, že si postaví na zahradě krb nebo pec a tím pádem to nebude otevřené ohniště a máte vymalováno. Pod tímto legislativním nesmyslem by měl být podepsán žený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, toho času žený pan ostravský primátor a jeho toho času náměstkyně, žená paní Mgr. Kateřina Šebestova. Prosím taktéž o sděleni, který člen z žené právní komise velmi překvapivě a správně nehlasoval pro návrh teto „zlo-vyhlášky“. Děkuji.

  Vážený pan Mgr. Přepiora dále ocenil nabídku Váženého pana primátora Macury na dvouhodinovou soukromou debatu třeba nad dobrým čajem, nicméně raději navrhl přetavení takového vstřícného kroku do široké veřejnosti přístupného diskusního setkání s předními odborníky na ústavně správní právo v příjemné atmosféře zasedacího sálu ZSMO: a to sice s Váženým panem předsedou Ústavního soudu České republiky, JUDr. Pavlem Rychetským, Dr.h.c., předsedou Nejvyššího správního soudu České republiky Váženým panem JUDr. Josefem Baxou a specialistou na celou oblast ústavního práva Váženým panem doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D. – Věřím, že to bude přínosné pro všechny občany. Vážený pan primátor by takové akci jistě také velmi rád věnoval dvě hodiny svého času. Tohle je totiž přesně cesta, jak Vám konečně vysvětlit od těch nejpovolanějších a jistě Vámi respektovaných kapacit, kde je zde v Ostravě chyba a jak nastavit opravdu vstřícné podmínky pro celospolečenský dialog v rámci zdejšího zastupitelstva a ostatně také všech městských obvodů,uvedl Vážený pan Mgr. Přepiora. – Vážený pan primátor Macura „poděkoval Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek, za jeho poučeni i za podnět, který vznesl“. „Dále Mgr. Přepiorovi řekl, že je svobodný občan a nic mu nebrání takové setkání klidně zorganizovat a sdělil, že on osobně, ale neví, jak jiní, se ho rád zúčastní. Naznačil, že pakliže by k něčemu takovému došlo, tak pevně věří, že naleznou společnou vůli mu propůjčit pro tento účel i sál zastupitelstva.“ – Všichni výše uvedení Vážení předsedové soudů byli o takové možnosti Váženým Mgr. Přepiorou informováni v lednu 2017. Vážený pan JUDr Baxa tuto aktivitu oficiálně a mj. navíc v duchu svého televizního vystoupení podpořil. Vážený pan docent Koudelka by se dle svého písemného sdělení odborné ostravské/diskusní konference rovnou rád zúčastnil.

  Velice pozitivní výsledek nabrala diskuse ve věci kontroly plnění usnesení ZSMO, kterou inicioval šéfeditor webu Necipujtenas.CZ. Vážený pan předseda Kontrolního výboru ZSMO JUDr. Štefek posléze pozval Váženého pana Mgr. Přepioru na jednání tohoto Váženého výboru, které proběhlo 10. ledna 2017 ve vstřícném dialogu s Váženým Mgr. Přepiorou, jenž pro tento účel zpracoval podrobný materiál (k dispozici zde).

  SwN poznamenává: Občané nakonec dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (tzv. technické potíže s mikrofony) a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Vážené Mgr. et Mgr. Markéty Vysloužilové, Váženého pana Jiřího Štefky, Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat archivovanou a veřejnosti bohužel běžně nepřístupnou audionahrávku z oficiálního jednání ZSMO (lze ji však získat přes zastupitele a mj. dle zákona o svobodném přístupu k informacím), která přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse. Řadu právních komentářů, doplnění a faktických údajů lze najít v mnoha článcích a materiálech na webu Necipujtenas.CZ.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 14. prosince 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

  Dokument ke stažení v PDF:

 • 27. ledna 2017: Média: Světové ekonomické fórum v Davosu: Hrozí nebezpečné kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu (továrny, elektrárny, zdroje atomové energie, dopravní a vodovodní sítě) řady států, organizací globálně propojeného světa, na celý politický/volební systém (v ohrožení je především Francie, Německo, Nizozemsko) a na obyvatelstvo Evropské unie, které se stalo závislým na digitální elektronice; lze očekávat začátek kybernetického válečného konfliktu; vzájemně propojené inovace, věci běžné spotřeby vybavené mikročipy, Internet věcí, „Big Data“ aj. technologický progres: to vše otevírá dveře k daleko častějšímu úspěchu hackerů; starý mezinárodní/globální světový pořádek se rozpadá, je nahrazován novými silami z Asie a rozvojových zemí; čtvrtá průmyslová revoluce a dehumanizace lidstva může představovat konec celé nynější civilizace, pokud se nepodaří nejen zachovat, nýbrž postavit do centra připravovaných změn zcela zásadní význam lidskosti, empatie, soucitu, pomoci bližnímu, etiky, morálky, svobodné kreativity, práva na nikým nerušený oddych a soukromí! – Mezinárodní sdělovací prostředky informovaly ve druhé polovině ledna 2017 o výše uvedených trendech díky svým korespondentům z prostředí proslaveného Světového ekonomického fóra („World Economic Forum“, WEF, prestižní nezisková organizace, která vznikla roku 1971) významných osobností ve švýcarském Davosu, kterého se letos účastnilo přes 3.000 hostů ze skoro stovky zemí včetně padesáti vrcholových státních představitelů.http://www.foxnews.com/world/2017/01/21/cyber-security-and-trump-are-topics-on-final-day-at-davos.html; http://www.bostonherald.com/news/international/2017/01/the_latest_experts_warn_of_cyberattacks_on_infrastructure; http://www.cnbcafrica.com/insights/special-reports/world-economic-forum/wef-davos-2017/2017/01/23/kissinger-trump-will-have-to-define-americas-role-in-new-international-order/; http://fortune.com/2016/01/26/davos-cybersecurity-challenge-business/; http://www.euronews.com/2017/01/24/opinion-from-cybersecurity-to-health---10-takeaways-from-davos-2017; https://businessvalueexchange.com/blog/2017/01/24/davos-cybersecurity-board/; http://www.bbc.co.uk/programmes/p02hd9nr; http://www.cbronline.com/news/cybersecurity/business/europe-hit-cyber-storm-malware/; http://www.ibtimes.co.uk/davos-warned-over-weaponisation-iot-technology-1601368; https://www.weforum.org/agenda/2017/01/the-biggest-stories-from-davos-2017; https://www.weforum.org/agenda/2017/01/the-end-of-globalization-davos-disagrees; https://www.weforum.org/agenda/2017/01/case-for-optimism-tech-change; https://www.weforum.org/agenda/2016/09/in-the-machine-age-only-one-type-of-organization-will-thrive-a-human-one; https://www.weforum.org/agenda/2017/01/how-technology-is-making-leaders-more-responsible; https://www.weforum.org/agenda/2017/01/cyber-war
 • 26. - 25. ledna 2017: Média: Lupa.cz: Ředitel Národního bezpečnostního úřadu ČR: Kybernetické útoky na veřejnou moc v České republice jsou realitou! Zatím probíhají jako masívní testování možných chyb v elektronických systémech! Kyberhrozby budou letos zvučným tématem v souvislosti s parlamentními volbami! České politické strany si už konečně rizika hacknutí, úniku citlivých dat, manipulace s partajními weby/sociálními sítěmi většinou dobře uvědomují a snaží se jim čelit! – Odborný český IT web Lupa.cz (vznik roku 1998) informoval širokou veřejnost ve druhé polovině ledna 2017 o výše uvedených faktech mj. prostřednictvím ředitele Národního bezpečnostního úřadu ČR: Váženého pana Ing. Dušana Navrátila. – http://www.lupa.cz/clanky/politicke-strany-se-pripravuji-na-kyberutoky-pred-volbami-jen-komuniste-se-jich-neboji/; http://www.lupa.cz/clanky/dusan-navratil-nbu-velke-kyberutoky-na-cesky-stat-uz-probihaji-stoji-za-nimi-jine-zeme/
 • 24. ledna 2017: Fakta/Dokumenty ke stažení: Šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ představil Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Statutárního města Ostravy možnosti většího zapojení občanů do přímé správy veřejných záležitostí a nápravy chyb městského vedení z let 2015 a 2016! Výsledný vstřícný dialog přinesl první „dobré ovoce“! – Během jednání prosincového Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) v roce 2016 zaznělo mj. veřejné pozvání na jednání Váženého Kontrolního výboru (KV) ZSMO pro Váženého šéfeditora Společenství webu Necipujtenas.CZ, pana Mgr. Radka Přepioru, jenž se ho posléze účastnil 10. ledna 2017. Mgr. Přepiora k tomuto účelu zpracoval podrobný materiál (je k dispozici zde), který se později stal nedílnou součástí zápisu z výše uvedeného jednání KV. Hlavním cílem celé akce bylo úsilí o vyvolání širokého dialogu, zlepšení, otevření práce kontrolního výboru pro občany Ostravy a o daleko větší zapojení KV do korigování a informování o některých tristních záležitostech, kterých mohla být široká veřejnost v Ostravě svědkem mj. v období let 2015/2016. Mgr. Přepiora přitom vycházel ve své argumentaci z platného znění zákona o obcích, ústavního pořádku České republiky a v materiálu uvedených právních autorit. – „Souhlasím s tím, že výbor by měl plnění usnesení zastupitelstva/rady kontrolovat i z faktické/věcné stránky a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k plnění usnesení (je-li v usnesení stanovena),“ uvedl mj. exkluzivně k této záležitosti pro Necipujtenas.CZ legislativní specialista z Právnické fakulty Univerzity PalackéhoOlomouci (druhá nejstarší právnická fakulta v České republice z hlediska založení) Vážený pan Tomáš Grygar (mj. místopředseda Strany Svobodných občanů, SvobodníOlomouckém kraji, spolupracovník europoslance/předsedy Svobodných: Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D.) – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) tímto děkuje Váženému panu předsedovi KV JUDr. Štefkovi a všem Váženým členkám a členům Váženého KV ZSMO za oboustranně prospěšný dialog, který se vskutku podařilo 10. ledna 2017 zrealizovat. SwN obzvláště velice oceňuje pokus o nalezení kompromisního řešení ve věci férového zveřejňování městské dokumentace ze strany Váženého pana zastupitele a místopředsedy kontrolního výboru Ing. Lumíra Palyzy a Váženého pana zastupitele, člena KV Ing. Františka Kolaříka. SwN na realizaci takového kompromisu intenzivně s kolegy občany pracuje. – Lidé očekávají celou řadu pozitivních změn v místní ostravské správě veřejných záležitostí, pro které však na druhé straně zatím bohužel kontrolní výbor nenašel plné pochopení, což se však může v průběhu dalšího dialogu změnit. – Zapojení širokého spektra občanů do práce KV totiž přestavuje jednu z mnoha možností: jak toužebně očekávaných/pozitivních změn dosáhnout v období mezi volbami a to ve vzájemné/férové výměně názorů s občany bez veřejné funkce a volenými zastupiteli. V případě Kontrolního výboru ZSMO jde zatím pouze o malý krůček k velkému cíli, jímž je plné zapojení veřejnosti do řízení Ostravy a skutečná realizace v praxi spravedlivého podílu občanů na přímé správě svého města v mantinelech, které jim k tomu poskytuje ústavní pořádek České republiky. – Kontrolní výbor může předně předkládat zastupitelstvu ke schválení a připomínkám výsledky své práce na každém jednání zastupitelstva, kterého se účastní veřejnost, sdělovací prostředky. Jde také o důležitou politickou a zároveň obecně faktickou metodu určenou pro opozici k vyvažování možného/problematického směřování městského vedení.

  Zdroj: Materiál k široké veřejné diskusi ve věci (ne)plnění usnesení ZSMO ze dne 6. ledna 2017; zápis z jednání KV ZSMO ze dne 10. ledna 2017; zápisy Mgr. Radka Přepiory z jednání KV ZSMO ze dne 10. 1. 2017; vyjádření Váženého pana Tomáše Grygara ze dne 21. ledna 2017.

Dokument ke stažení v PDF:

Zdroj: Písemnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. ze dne 12. prosince 2016, 3. listopadu 2016 a 12. října 2016 (doručeny elektronicky 12. prosince 2016, 10. listopadu 2016 a 14. října 2016), adresované Váženému panu Mgr. R. Přepiorovi (šéfeditor webu Necipujtenas.CZ); http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/big-brother-and-final-solution-for-totalization-of-public-transport-in-ostrava-city-no-future-optout-cr-2016.pdf; http://dpo.cz/aktuality/2172-vysujeme-bezpecnost.html; http://ostrava.idnes.cz/sos-tlacitka-a-kamery-v-tramvajich-v-ostrave-mhd-fti-/ostrava-zpravy.aspx?c=A161104_171127_ostrava-zpravy_woj; http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/; http://m.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/; http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/nazory/; http://www.zive.sk/clanok/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika; http://www.zive.sk/diskusia/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika/; http://www.zive.sk/diskusia/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika/2/; http://www.mesec.cz/clanky/bezkontaktni-karty-v-praxi/; http://ekonomika.idnes.cz/muz-osalil-system-platebnich-karet-a-vybral-120-tisic-fht-/ekonomika.aspx?c=A160906_102734_ekonomika_nio; http://www.zive.sk/clanok/116709/preco-si-nezakupite-elektronicky-listok-v-bratislave-na-kartu-zssk; http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html; http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/sluzby-na-stanici/predaj-listkov-na-mhd.html; http://ostrava.idnes.cz/pozor-na-platebni-karty-system-dpo-strhava-penize-i-na-dalku-plt-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme; http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme&razeni=time; http://londonist.com/2014/07/avoid-card-clash-with-the-rfid-card-guard.php; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-primator-porusil-zakon-o-obcich-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/open-censhorship-and-insults-from-mouth-of-ostravas-mayor-escalates-in-banning-of-free-speech-in-ostrava-city-people-comming-together-in-defence-of-freedom-cr-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/believers-around-the-globe-against-mandatory-microchipping-marking-the-people-and-animals-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/archiv-12/

Dokument ke stažení v PDF:

 • 15. - 13. prosimce 2016: Média: Někteří zástupci TOP 09 pokračují v pokusu o likvidaci tradičního/svobodného chovu pejsků v České Republice! Chtějí prosadit jejich povinné/plošné/invazivní/předražené a často nefunkční čipování a registrace! Ustojí takový tlak Ministerstvo zemědělství ČR?http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/komise-doporucuje-pro-boj-proti-mnozirnam-centralni-registr-psu/1427303; http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/chcete-pod-stromecek-stene-pozor-na-psi-mnozirny-varuje-video; http://www.enviweb.cz/clanek/zemedelstvi/107318/stanovisko-ustredni-komise-pro-ochranu-zvirat-k-takzvanym-mnozirnam-psu; http://www.agris.cz/venkov/komise-doporucuje-pro-boj-proti-mnozirnam-centralni-registr-psu?id_a=194601
 • 12. a 11. prosince 2016: Média: Zástupce Ministerstva financí ČR pro Lidovky.cz: V souvislosti s EET teď ještě nechystáme čipování ani šmírování občanů ČR! Již nyní však chceme detailní přehledy o hotovosti každého podnikatele! – Webové stránky tradičního českého deníku Lidové noviny s více než sto dvaceti tříletou historií (Lidovky.cz) zveřejnily počátkem prosince 2016 odpovědi na dotazy svých čtenářů, které jim poskytl vedoucí oddělení 1504 – Elektronická evidence tržeb (EET) a regulace daňového poradenství Ministerstva financí České republiky (MF ČR) – Vážený pan Ing. Martin Šabo. V reakci na otázku tazatele Maxe ve věci nástupu totalitních IT technologií a jejich vynucování veřejnou mocí Vážený pan Šabo potvrdil, že MF ČR v souvislosti s EET teď ještě nechystá čipování ani šmírování občanů ČR; již nyní však chce detailní přehledy o hotovosti každého podnikatele. Více zde. – http://www.lidovky.cz/uctenky-zaplavily-cesko-co-vas-stve-a-cemu-nerozumite-ptejte-se-sefa-oddeleni-eet-g15-/odpovedi.aspx?t=O161201_214053_461_pave
 • 10. a 9. prosince 2016: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 21. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 16. listopadu 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování/sledování pohybu občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují (viz budování tramvajových linek tam, kde je lidé nechtějí; kotlíkové dotace); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; přípravy na radikální omezování provozu vozidel se spalovacími motory na fosilní paliva; podivuhodná akceptace právní nejistoty ve věci přijetí rizik cizích právních systémů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, zákonem o ochraně osobních údajů, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů, psychologickým nátlakem, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 20. zasedání ZM“; „2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. Souhlas s uzavřením dodatku ke společné úmluvě v rámci realizace projektu „Refill““; „5. Souhlas s uzavřením „společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro operační program Urbact III“ v rámci realizace mezinárodního projektu s názvem „In focus““; „17. Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“; „23. Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech zastupitelstva města - podněty občana města Ing. J. N.“; „24. Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)“; „34. Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji““; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Šestnáctého listopadu 2016 došlo během jednání ZSMO k již třetí vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10. a 16. 11. 2016 a již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim mluvit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v listopadu 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Dotazy občanů vznesené v rámci programového bodu č. 2 veřejně přislíbil rád přeposlat Váženému novému vedení Váženého Dopravního podniku Ostrava (akciovka stoprocentně vlastněná Statutárním městem Ostravou).

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však není v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané zde nemají žádnou právní jistotu, že budou moci během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit. Například Vážený pan primátor se během listopadového jednání ZSMO nepochopitelně několikrát snažil vstupovat přímo do příspěvků Váženého občana pana Ing. Jaroslava Novotného. V jednom případě však evidentně překročil únosnou míru takových zásahů. V bodu programu ZSMO „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, určenému přímo pro oprávněné obyvatelstvo ke svobodnému vyjádření názorů k jakémukoliv tématu i mimo program ZSMO, Vážený pan primátor velice často bezdůvodně přerušoval Váženého pana Ing. Novotného, sděloval mu, že mu odebere slovo, pokud bude opakovat to, co již zastupitelé dříve vyslechli a vyzýval jej, aby nehovořil svobodně o tom, co má na srdci. – Podobně velmi tristní vyjádření Váženého pana radního pro dopravu JUDr. Lukáše Semeráka, jenž se dvakrát obořil na Váženého pana Mgr. Přepioru v rámci programového bodu ZSMO č. 2 s tím, že svými slušnými dotazy směřovanými na dopravní problematiku a DPO všechny přítomné zdržuje a nikoho to stejně nezajímá. A to dokonce ani věcné dotazy, konkrétní podněty související se závažnými změnami v městské hromadné dopravě, kterou právě ZSMO ovlivňuje. Situace vypadala tak, že pokud jsou prý dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory v rozporu s oficiálním městským PR, tak je nikdo nechce slyšet (SIC!). Slova Váženého pana JUDr. Semeráka odměnil bouřlivým potleskem politický klub hnutí Ostravak. Ostatní členky a členové ZSMO napříč politickým spektrem se však k tomuto podivuhodnému názoru nepřidali. Naopak: Vážený pan primátor Macura z hnutí ANO veřejně Váženému panu Mgr. Přepiorovi sdělil, že on se svým týmem rád předá dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory vedení DPO a nevidí v tom vůbec žádný problém.

  Zanedlouho po výše uvedené smutné ukázce (ne)otevřené ostravské radnice došlo k zásahu „vyšší moci“, která už se nemohla dále dívat na takový smutný vývoj debaty, který popíral jakékoliv základy gentlemanství, dobré veřejné správy a principů stanovených zákonem o obcích i ústavním pořádkem ČR. Hned v následujícím programovém bodu ZSMO č. 3 se paradoxně zhroutil hlasovací sytém v chytré a elektronikou/kamerami prošpikované Ostravě. Vzniklo tak zdržení ZSMO ve faktické/skutečné délce takřka 20 minut. Vážený pan primátor musel vyhlásit přestávku. Tedy samo ZSMO se zdrželo po dobu větší než cca 4 diskusní příspěvky občanů: každý v délce dle dikce jednacího řádu pěti minut. Ke konci pauzy musel dokonce Vážený pan primátor avizovat, že už nebude čekat se začátkem jednání na opozdilé členky/členy ZSMO, kteří se ještě občerstvovali v kuloárech. – Vážený pan Mgr. Přepiora k tomu na galerii pro veřejnost mimo mikrofon poznamenává: ANO: „To je to zdržování.“ Na zápis posléze uvedl, že za výpadek hlasovacího systému opravdu nemůže a na Váženého pana radního JUDr. Lukáše Semeráka se za jeho předchozí nevlídná slova nezlobí, jelikož toho má Vážený pan radní Semerák moc a občas se mu pak takové tristní výroky stanou.

  Vážený pan primátor byl zásahem „vyšší moci“ tak vyveden z míry, že následně zapomněl udělit slovo k programovému bodu č. 4 Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž byl řádně/písemně přihlášen do diskuse. Stejného pochybení se dopustil také na závěr jednání ZSMO v bodu programu č. 34. Vážený pan Mgr. Přepiora však nehodlal něco takového připustit. Přihlásil se vždy v takové situaci o slovo přímo z galerie pro veřejnost. Vážený pan primátor se Váženému panu Mgr. Přepiorovi pokaždé velice slušně omluvil. – Vážený pan primátor navíc opomněl vyzvat ZSMO k osvojení podnětu Váženého pana Mgr. Přepiory k programovému bodu ZSMO č. 23. Učinil tak až po vlastním hlasování v rozporu se zákonem o obcích a výkladovým stanoviskem vnitra, nicméně se za to opět Váženému panu Mgr. Přepiorovi veřejně omluvil. – Vážený pan primátor dokonce během jednání ZSMO pochválil Váženého pana Mgr. Přepioru za perfektní dodržování časového limitu pro každé vystoupení občanů dle jednacího řádu. – Avšak stejně posléze sdělil: Díky pokusům Váženého pana Mgr. Přepiory o dialog s Váženým Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje již chová naději, že bude mít díky tomu Vážený pan Mgr. Přepiora méně příspěvků určených pro jednání ZSMO.

  V rámci programového bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ došlo k velice divoké výměně názorů mezi Váženou členkou petičního výboru, který zastupoval občany ve věci nesouhlasu s grandiózními městskými plány na rozšiřování tramvajové dopravy. Situace hrozila přerůst až v radikální slovní přestřelku a vzájemné obviňování ze lži. Vážená zástupkyně petentů si rozhodně nehodlala nechat od místních elit líbit žádné bezpráví.

  Během projednávání programového bodu ZSMO č. 24 zase Váženému panu primátorovi vadila upřímná snaha Váženého pana Mgr. Přepiory o probuzení pozornosti Váženého ZSMO formou slušné nadsázky se vztahem k zamýšlenému městskému omezení provozu motorových vozidel na fosilní paliva. Vážený pan primátor proto sdělil, že si pro příště zřejmě pozve zástupce Ministerstva vnitra ČR, aby zastavil takový zcela ústavní/legální a relevantní styl diskuse Váženého pana Mgr. Přepiory. – Na druhou stranu Vážený pan primátor překvapivě veřejně na zápis prohlásil, že se rád zúčastní dvouhodinového přátelského dialogu s Váženým panem Mgr. Přepiorou třeba nad šálkem dobré kávy.

  SwN připomíná, že podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům ČR důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru při komunikaci s politiky výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ zdůraznil politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního i legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Šestnáctého listopadu 2016 však došlo přeci jen k jedné velice pozitivní situaci, kdy se konečně někteří zastupitelé ZSMO sami od sebe ozvali, že zápis z minulého jednání Váženého ZSMO nezachytil všechny diskusní projevy. Část z řečníků totiž nemluvila na mikrofon nebo jim nebylo rozumět či selhala technika.

  Vážený pan primátor dále bohužel odmítl z finančních důvodů zpracování legislativní analýzy rizik vyplývajících z podřízení ZSMO cizímu právnímu řádu ve věci schvalování materiálů v programových bodech ZSMO č. 4, 5 a to i přes varování samotného městského legislativně-právního odboru ve shodě s projevem Váženého pana Mgr. Přepiory.

  Vážení ostravští radní taktéž odmítli pokračování své předvolební vize otevřené/vstřícné radnice, když nepodpořili zveřejňování základních kontaktních/profesních údajů o Vážených členkách/členech ZSMO na městském webu a dokonce smetli ze stolu i občanské doporučení, aby tak činili(y) dobrovolně na sociálních sítích (např. LinkedIn), jelikož pak veřejnost/voliči často neví, kdo je zastupuje, jaké má k tomu předpoklady, profesní a životní zkušenosti.

  Vážený pan Mgr. Radim Babinec, náměstek pro oblast veřejných zakázek, kapitálových účastí a městského majetku, velmi korektně uznal na základě podnětu Váženého pana Mgr. Přepiory chybu v anonymizaci údajů ve smluvní dokumentaci zveřejněné na městském webu. Sdělil, že se již pracuje na nápravě situace. Vážený pan Mgr. Přepiora však nedostal odpověď na své dotazy ve věci odkoupení pozemků od dotčených fyzických osob. – Rozumnou odpověď poskytl Váženému panu Mgr. Přepiorovi za několik dní později Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou.

  Živá diskuse proběhla ve věci tzv. kotlíkových dotací. Vážený pan Mgr. Přepiora totiž po dlouhé měsíce nedostal odpověď na své dotazy kolem kontrol topenišť, obrany občanů před možnou úřední šikanou a související vzniklou právní nejistotou spojenou s městskou a krajskou smluvní dokumentací. Vážená paní náměstkyně primátora pro životní prostředí se veřejně zavázala, že tedy již konečně Váženému panu Mgr. Přepiorovi odpoví. Své prohlášení korektně dodržela ještě 16. listopadu 2016. – Bohužel i posléze pořád trvá problém: Zatím není znám žádný přesný prováděcí předpis (kontrolní řád, vyhláška apod.) určující podrobná pravidla a kompetence pro byrokratické kontroly v ústavně chráněných soukromých domácnostech. Neustále novelizovaný zákon o ochraně ovzduší tuto věc detailně vůbec neřeší. Na webu Moravskoslezského kraje se občan s ústavněprávním povědomím pouze dočetl poměrně znepokojující vyjádření: „Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí.“ (Což může být v praxi vykládáno extenzivně jakkoliv, pozn. autora.) – Vážená paní náměstkyně primátora taktéž písemně Váženému panu Mgr. Přepiorovi sdělila: „U žadatelů se budou provádět tzv. vzorky (namátkové kontroly u proplacených žadatelů na kotlíkové dotace). Nebudou se kontrolovat všichni.“ Právní nejistota tedy neustále trvá. – Někteří Vážení členové ZSMO si bohužel nesprávně vyložili následný odkaz Váženého pana Mgr. Přepiory na článek webu „Rozhlas.cz“ z 11. listopadu 2016 o situaci v Karviné, kde lidé z důvodů nevhodně nastavených parametrů odmítali akceptovat kotlíkové dotace. Pro ZSMO šlo o naprosto zásadní otázku, která vzbudila velké ideologické emoce, načež pak již ve své honbě za grandiózním stoprocentním úspěchem dotačního programu část zastupitelů nezaregistrovala vstřícný návrh Váženého pana Mgr. Přepiory k úpravě dotačních podmínek a soustředila se pouze na rozdrcení disentního občanského stanoviska a to navíc zřejmě bez znalosti obsahu výše citovaného článku.

  Dále Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. opět přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci z hlediska nevynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. – Obdržel posléze také od zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ gratulaci k životnímu jubileu a sladkou pozornost s motivem Ostravy.

  Vážený pan Mgr. Přepiora informoval ZSMO o své prosbě adresované Váženému Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje ve věci získání odborného posudku Váženého pana profesora Svobody (podrobnosti viz zde), který má přispět k novelizaci chybné ostravské tzv. čipovací vyhlášky. Mgr. Přepiora poprosil ZSMO, aby všichni s novým krajským vedením v této věci vstřícně spolupracovali tak, aby se dílo konečně po dlouhých letech úspěšně podařilo. – Vážený pan Mgr. Přepiora taktéž představil oficiální výsledky selhání systému vynucování čipování psů v Havířově v letech 2012 až 2016 (zaveden ve stejném roce jako v Ostravě; podrobnosti zde).

  SwN poznamenává: Občané nakonec dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat archivovanou a veřejnosti bohužel běžně nepřístupnou audionahrávku z oficiálního jednání ZSMO (lze ji však získat mj. dle zákona o svobodném přístupu k informacím), která přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse. Řadu právních komentářů, doplnění a faktických údajů lze najít v mnoha článcích a materiálech na webu Necipujtenas.CZ.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 16. listopadu 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

  Dokument ke stažení v PDF:

 • 8. prosince 2016: Média: Vědci z prestižní anglické veřejnoprávní vysoké školy prolomili zabezpečení čipových karet Visa v rámci některých online plateb! Eshopy, bankovní služby a další internetové finanční transakce zajištěné pomocí protokolu 3-D Secure se jim však napadnout nepodařilo! – A co Ostrava a zdejší elektronické/karetní platby za jízdné v místní městské hromadné dopravě? – Odborný tým z prestižní anglické veřejnoprávní university sídlící ve městě Newcastle upon Tyne („Newcastle University“; NU) publikoval na začátku prosince 2016 šokující informace o úspěšném prolomení zabezpečení čipových karet Visa v rámci některých online plateb. Eshopy, bankovní služby a další internetové finanční transakce zajištěné pomocí protokolu 3-D Secure se jim však napadnout nepodařilo. – Angličtí vědci z NU naprogramovali systém („website bot“, automatický skript napsaný v jazyku Java a testovacím nástroji Selenium za použití prohlížeče Mozilla Firefox), který dokázal vyhledávat nebo dokonce i odhadovat ve stovkách špatně zabezpečených a globálně velice známých elektronických obchodech čísla různých kreditních/debetních karet a pak zkoušel náhodně generovat za pomoci Luhnova algoritmu další bezpečnostní prvky nutné pro realizaci každé transakce (tzv. „distributed guessing attack“). Výzkumníci dosáhli ohromujícího úspěchu v případě drtivé většiny zkoumaných karet Visa. Dokonce se jim podařilo založit falešný účet, poslat na něj do Indie peníze, které si spolupracující osoba během pár desítek minut vybrala a účet pak zrušila. – Jejich testy prokázaly v praxi obrovská rizika špatně nastavených online karetních plateb. Týká se to stovek miliónů spotřebitelů. – O výsledcích těchto zjištění masívně informovaly v prvním prosincovém týdnu roku 2016 dobře zavedené sdělovací prostředky. – Angličtí vědci před publikací svého výzkumu včas zaslali zprávu dotčeným Eshopům a dalším firmám včetně společnosti Visa, která ale vše zpochybnila. – Další IT experti posléze upozornili na tristní fakt, že používání nejrůznějších forem platebních karet s čipy a provázané elektronické systémy již nedokáží držet krok obzvláště s hackerskou komunitou. Celý karetní/platební moloch tak nesplňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Jelikož se však zatím nepodařilo prosadit a masově globálně rozšířit jiné metody realizace více chráněných elektronických transakcí, je třeba zkrátka s podobnými a stále častějšími útoky počítat včetně následného nelegálního obchodování s citlivými osobními/bankovními daty. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) proto opět upozorňuje na problémy, které může takový vývoj způsobit obzvláště spotřebitelům Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava), který se rozhodl vydat cestou megalomanské podpory již pouze elektronického jízdného, čipových karet a elektronických terminálů za nadšeného tleskání místní politické reprezentace. Tato pokračující tristní vize směřování DPO představuje zároveň problém pro ty cestující, kteří nesouhlasí s metodami Velkého bratra a preferují papírové nebo SMS anonymní jízdné (to zůstane v Ostravě naštěstí zatím zachováno) či jiné možnosti prokazování své legální přepravy. Je opravdu smutné, že ani nové vedení DPO nehodlá podpořit zavedení plného a férového opt-outu pro výše uvedenou skupinu cestujících, kam patří také část věřících spoluobčanů preferujících své soukromí/bezpečnost, kterou jim obzvláště elektronické systémy odbavení nedokáží zajistit (riziko hackerů, kyberteroristů, sledování osobního života apod.). Přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní/vězeňský/dohledový systém se stovkami kamer a celodenními kontrolami občanů již při pouhém vstupu do každého vozidla MHD bude tedy v blízké době definitivně dokončena. – Přitom již roku 2014 zdůraznila například Jenni Borgová – vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) – v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci RŮZNÝCH forem plateb (viz mj. diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se Stranou svobodných občanů) včetně příjmu/vydávání hotovosti (papírových dokladů) a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní nebo obecně elektronické transakce. – Do hry navíc mj. nyní vstupují díky informacím Policie České republiky a webu Měšec.cz další bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude muset Ostrava ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a kyberterorismu (viz mj. výsledky anglického výzkumu výše) včetně s tím spojených nákladů. Místní ostravská politická reprezentace a pověření oficiální koordinátoři městské i krajské dopravy však pořád většinou nic z toho nechtějí uznat. Bohužel. Lidé by si totiž správně měli mít možnost vybrat z různých typů prokazování jízdného: Jenže v monopolní situaci ostravské MHD si ani nemají šanci zvolit jiného a třeba i lepšího soukromého dopravce, který by jim zajistil za tržní cenu jak dostatečné soukromí, tak opt-out z „motivačně vynucovaného“ externího čipování a elektronizace obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním, hotovostní aj. Platby atd.), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. http://eprint.ncl.ac.uk/file_store/production/230123/19180242-D02E-47AC-BDB3-73C22D6E1FDB.pdf; http://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-38181149; http://www.bbc.com/news/technology-38207974; http://www.thetimes.co.uk/article/fraudsters-take-six-seconds-to-steal-bank-card-details-670wtrp67; http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/02/hacked-just-six-seconds-criminals-need-moments-guess-card-number/; http://www.pcworld.com/article/3145621/security/distributed-guessing-attack-lets-hackers-verify-visa-card-details.html; http://www.pcmag.com/news/350069/guessing-attack-bypasses-credit-card-security-in-6-seconds; http://www.forbes.com/sites/leemathews/2016/12/05/visa-numbers-are-frighteningly-easy-for-criminals-to-guess/#5dc5deb61f94; https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/02/tesco-bank-cyber-attack-involved-simply-guessing-details-study-claims; http://www.itv.com/news/tyne-tees/2016-12-02/hacking-takes-seconds-say-experts-at-newcastle-university/; https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/criminals-guess-visa-card-details-fraud-six-seconds-a7450776.html; http://www.universityherald.com/articles/53133/20161203/newcastle-university-hacking-researcher-attacks-takes-seconds.htm; http://www.lifehacker.co.in/jugaad/Visa-Cards-Can-be-Hacked-in-6-Seconds-Says-the-New-Study/articleshow/55854874.cms; http://www.techworm.net/2016/12/credit-cards-can-hacked-just-6-seconds-researchers-reveal.html; http://www.deccanherald.com/content/584364/your-credit-card-can-hacked.html; http://cio.economictimes.indiatimes.com/news/digital-security/your-debit/credit-card-can-be-hacked-in-less-than-6-seconds-research/55750678; https://www.scmagazine.com/distributed-guessing-attack-hacks-credit-card-data-in-six-seconds/article/576746/; http://www.infosecurity-magazine.com/news/researchers-warn-of-visa-payment/; https://ibsintelligence.com/ibs-journal/ibs-news/cybercrooks-exploit-visa-network-flaws-newcastle-university/; http://www.trustedreviews.com/news/hackers-can-guess-your-bank-details-in-just-six-seconds; http://www.ctvnews.ca/sci-tech/how-hackers-can-guess-your-credit-card-information-in-just-6-seconds-1.3185772; http://www.theregister.co.uk/2016/12/05/undetectable_sixsecond_visa_carding_priceless/; http://www.indiatimes.com/lifestyle/technology/visa-debit-credit-cards-can-be-hacked-in-just-a-few-seconds-finds-a-research-in-uk-266772.html; http://www.bgr.in/news/any-visa-credit-or-debit-card-can-be-hacked-in-just-6-seconds-research/; http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/how-your-visa-credit-debit-12261974; http://www.gamenguide.com/articles/83011/20161206/visa-card-latest-news-update-gone-in-six-seconds-research-claims-debit-or-credit-card-can-be-hacked.htm; https://fossbytes.com/distributed-guessing-attack-credit-card-six-seconds/; http://mashable.com/2016/12/05/visa-card-online-security-risk/#zoTb93NhPPqc; http://arstechnica.com/security/2016/12/thieves-can-guess-your-secret-visa-card-details-in-just-seconds/; https://www.root.cz/zpravicky/zlodejum-staci-par-sekund-aby-uhadli-udaje-na-karte-visa/; https://hacked.com/hackers-need-seconds-figure-card-details/; http://home.bt.com/lifestyle/money/cards-loans/study-finds-visa-cards-are-frighteningly-easy-to-hack-11364118792648; http://thenextweb.com/security/2016/12/05/credit-card-hackers/; http://www.techtimes.com/articles/187922/20161206/visa-credit-card-hack-your-details-cracked-in-just-6-seconds.htm; http://wccftech.com/crack-visa-credit-card-six-seconds/; https://techcrunch.com/2016/12/05/a-new-tool-can-crack-a-credit-card-number-in-six-seconds/; http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/frighteningly-easy-hack-guesses-full-credit-card-details-in-6-seconds/d/d-id/1327632; http://www.computing.co.uk/ctg/news/2479035/visa-security-flaws-enable-credit-card-numbers-and-expiry-dates-to-be-guessed-claim-researchers; http://www.dailymail.co.uk/news/article-3992370/Experts-say-flaws-mean-frighteningly-easy-collect-number-expiry-date-three-digit-security-code.html; http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3994960/It-takes-just-SIX-SECONDS-hack-credit-card-Flaw-Visa-makes-frighteningly-easy-hack-accounts-without-prior-details.html; http://news.sky.com/story/visa-payment-card-details-guessed-in-seconds-by-hackers-claims-study-10679721; http://www.dailydot.com/layer8/hackers-credit-card-guess-6-seconds/; https://stv.tv/news/uk/1374569-criminals-can-work-out-bank-card-details-in-just-six-seconds/; http://www.itsecuritynews.info/thieves-can-guess-your-secret-visa-card-details-in-just-seconds-3/; http://www.gizbot.com/laptop/news/did-you-know-your-credit-card-debit-card-can-be-hacked-just-6-seconds-036645.html; https://youtu.be/uwvjZGKwKvY; https://youtu.be/mxltvA17y2Qb; https://youtu.be/f7q9lMZE6gs; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/big-brother-and-final-solution-for-totalization-of-public-transport-in-ostrava-city-no-future-optout-part-1-and-2-cr-2016.pdf
 • 7. prosince 2016: Média: Největší britské aerolinky si zaregistrovaly patentovaný systém určený mj. pro interní očipování/sledování svých klientů! – Prestižní anglicky psané deníky informovaly na přelomu listopadu a prosince 2016 o pozoruhodných plánech největší britské letecké společnosti „British Airways“ (BA), která si zaregistrovala v rámci Úřadu průmyslového vlastnictví („The Intellectual Property Office“) patentovaný systém určený mj. pro interní očipování/sledování klientů na palubách letadel s možností využití například produktů obchodní společnosti „Proteus Digital Health“ (projekt pilulek s mikročipy; viz také realizace vize tzv. „totální digitální medicíny“). Aerolinky BA jsou díky tomu připraveny na dobu, kdy již budou cestující běžně a bez odporu akceptovat své interní očipování. V praxi by to mohlo probíhat tak, že každý pasažér dostane po vstupu na palubu letounu zdravotně nezávadnou tabletku o velikosti mandle s čipem, čidly a vestavěnými mikrofony; jakmile ji někdo spolkne, budou pak již o něm mít letušky, piloti a bezpečnostní personál dokonalý přehled pomocí bezdrátově odesílaných informací. Mohou pak operativně kontrolovat/ovlivňovat mj. teplotu, kyselost žaludečních tekutin a celou řadu dalších vnitřních i vnějších fyziologických stavů lidského těla. Společnost BA plánuje možné zavedení celého navazujícího systému dalších pevně zabudovaných externích nebo nositelných senzorů v prostoru každého pasažérského sedadla. Taková čidla by neustále podrobně informovala posádku letadla o tělesných funkcích jednotlivých cestujících. Mohlo by jít např. o polohu končetin, spánek, biorytmy, pohled očí, tep srdce, tlak, pot. Ve hře je také dálkové sledování emocí a dokonce myšlenek. Aerolinky samozřejmě zdůvodnily své výše uvedené záměry zlepšením komfortu a zkvalitňováním služeb. Jedná se nicméně nepochybně též o bezpečnostní hlediska. Očipovaní cestující by totiž byli pod daleko lepší kontrolou a představovali by menší riziko jak pro sebe, tak pro své okolí. – Nutno dodat: BA se zatím pouze připravuje na předpokládaný budoucí vývoj včetně hromadění „intelektuální munice“ pro úspěšné právní spory ve věci porušení svých patentových práv. Velké společnosti totiž zcela běžně registrují nové vynálezy a postupy pro jejich aplikaci do praxe proto, aby pak získaly od svých konkurentů značné finanční prostředky za prodej svých práv. Ony samy však nemusí patentovanou technologii využít. Není proto zatím jasné, zda BA vůbec někdy zavedou monitorovací tabletky s čipy do svých přepravních podmínek. – Plány BA však vyvolaly poměrně značný odpor diskutujících čtenářů anglicky psaných novin. – Simon Calder, dlouholetý profesionální korespondent britského deníku „The Independent“, jenž pravidelně píše o svých zážitcích z cestování, široké veřejnosti vysvětlil: „Letiště a letadla se dnes již v mnohém podobají věznicím (kromě snadné dostupnosti nelegálních drog): Takže se z nich chcete dostat pryč tak rychle, jak jen můžete,napsal korespondent Calder ve svém článku pro „The Independent“. – Dále například čtenáři deníku „Metro“ jednoznačně v anketě své očipování odmítli. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. Veřejná moc v řadě států našeho globálně propojeného světa lidem tristně a zcela bez skrupulí vnucuje čím dále silněji čipy a elektronickou identifikaci/komunikaci bez férového opt-outu. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních/technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Jana o znamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například v dopravě papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním aj.), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Ve svobodném tržním prostředí by totiž měli vždy existovali dopravci, kteří by nabídli cestujícím alternativní „nečipové“ metody přepravy a zachování soukromí, protože by po tom byla zkrátka poptávka. V přeregulované a často bohužel monopolní ekonomice však bude muset mít zřejmě každý člověk povinně svůj čip a strpět své neustálé šmírování. A proto: Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: https://www.ipo.gov.uk/p-find-publication-getPDF.pdf; http://www.telegraph.co.uk/travel/news/british-airways-passengers-swallow-digital-pill-monitor/; http://www.standard.co.uk/news/techandgadgets/british-airways-cabin-crew-could-serve-passengers-digital-pill-a3406381.html; http://www.thetimes.co.uk/edition/news/digital-pills-will-tell-cabin-crews-if-you-re-a-happy-flyer-022fqx8fd; http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3982702/Coming-BA-flight-menu-soon-digital-pill-passengers-tells-cabin-crew-hungry-nervous-hot-cold.html; https://www.irishexaminer.com/examviral/technology-and-gaming/british-airways-could-give-passengers-a-digital-pill-to-track-well-being-on-flights-433064.html; http://www.stuff.co.nz/travel/news/87292020/british-airways-wants-to-give-passengers-a-digital-pill-to-monitor-their-wellbeing; http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/british-airways-ba-digital-pill-patent-in-flight-services-cabin-crew-a7451771.html; http://www.express.co.uk/travel/articles/739890/British-Airways-digital-pill-patent-passenger-mood-future-travel; http://www.gizmodo.co.uk/2016/12/british-airways-digital-pills-could-one-day-decide-your-in-flight-meal-for-you/; http://metro.co.uk/2016/12/01/british-airways-wants-you-to-swallow-a-digital-pill-so-they-know-how-youre-feeling-6296064/; http://www.travelerstoday.com/articles/28079/20161130/british-airways-distribute-digital-pill-monitors-passenger-health-happiness.htm; http://www.breakingnews.ie/business/british-airways-could-give-passengers-a-digital-pill-to-track-well-being-on-flights-766505.html; http://www.cntraveler.com/story/british-airways-patents-digital-pill-to-monitor-in-flight-happiness; http://www.refinery29.uk/2016/11/131299/british-airways-passengers-digital-pill-future-flying; http://travelskills.com/2016/12/02/airline-inside-body/; http://www.rustourismnews.com/2016/12/05/british-airways-to-serve-digital-pill-in-flight/; https://futurism.com/british-airways-plans-to-monitor-its-passengers-with-a-digital-pill/; http://www.natureworldnews.com/articles/33170/20161201/british-airways-deploy-happy-pill-monitor-flight-happiness.htm; http://www.theaustralian.com.au/news/world/the-times/british-airways-eyes-digital-pills-to-battle-jet-lag/news-story/b1a1bef11e73eaf022e8961b2589295e; https://www.cnet.com/news/fight-jet-lag-with-the-digital-pill-that-tells-cabin-crew-what-you-need/; http://blog.sfgate.com/cmcginnis/2016/12/03/this-airline-wants-inside-your-body/; https://youtu.be/bl6bx_CODYA; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/bude-uzivani-leku-s-cipem-povinne-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/david-cameron-britain-prime-minister-endorsed-swallowable-pills-with-microchips-proteus-digital-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/archiv-novinek.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/massachusetts-institute-of-technology-wifi-to-detect-human-emotions-in-smart-cities-new-totalitarian-era-is-here-usa-global-2016.jpg

 • 6. prosince 2016: Média: Populární ostravský blogger Ladislav Větvička: Nebezpečné EET, čipování občanů a povinné kamery v autech? Lid si to prý přeje a ještě za to státu rád zaplatí? Občané: Vzpamatujte se! – Vážený pan Ladislav Větvička je mezinárodně proslulý/svérázný/ostravský „lidový blogger“ (pravidelně desítky tisíc čtenářů), spisovatel, fotograf a cestovatel. Na začátku prosince 2016 zveřejnil pomocí platformy iDNES.cz svůj velice kritický text zaměřený proti elektronické evidenci tržeb (EET) a potlačování svobodného života spoluobčanů v České republice. Nevynechal ani téma možného povinného čipování lidí včetně předpokládaných/nařízených kamer v osobních občanských vozidlech. Celá Větvičkova vize excelentně zapadá do nynějšího tristního systému postupné přeměny české společnosti na chytrý totalitní režim nové „smart“ očipované a neustále ze všech stran monitorované generace. Ladislav Větvička o tom ve svém blogu na iDNES.cz mj. trefně napsal: „Dyskuze, jak je zname z interneta dneska, zmizi, minysterstvo pravdy a lasky, kere ma začat monytoring nevhodnych projevu, už zajisti ten spravny pohled na věc. Už se rozjižďa cenzorska mašyneryja na pravdu a lasku. Kura, lidi, copak fakt nevidite ten pruser? Fakt vam připada normalni, že byste si měli povinně pořidit do auta kameru, kera bude monytorovat provoz před vama, hovory v autě, odesilat vše online na Minysterstvo? Fakt ste schopni si tu kameru ještě zaplatit a platit 500,-Kč měsičně za jeji provoz? Ja vim, ten, kery neporušuje předpis a nema protistatni kecy, se přece nema čeho bat, že? Furt nevidite tu zvrhlost, keru si sami volime? Fakt se nechate do čela nastřelit čip, kery bude monytorovat vašu polohu, teplotu, tlak a rosny bod a odesilat data na Minysterstvo? Budete za to statu ještě platit? Ja vim, omezi se tym pry kriminalita, všeci budu vědět, kdo byl na mistě činu, k nahle zemřelemu na ulici čip okamžitě přivola funebraka. Tuž to se vyplati! Pokrok nezastaviš …,uvedl Větvička v blogu iDNES.cz. – Pod autorovým textem se posléze rozproudila takřka sedmidenní živá debata široké veřejnosti. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. Veřejná moc v řadě států lidem tristně a zcela bez skrupulí vnucuje čím dále silněji čipy a elektronickou identifikaci/komunikaci bez férového opt-outu. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například v dopravě papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním aj.), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.http://www.necipujtenas.cz/media/#ixzz4S3YiIRrs http://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=569788; http://pravyprostor.cz/prichaza-eet-nejvetsi-podraz-od-dob-klemy-gottwalda/
 • 5. a 4. prosince 2016: Média: Potvrzeno: Systém povinného čipování psů v Plzni a Rychnově nad Kněžnou dlouhodobě selhává, neplní svůj účel! Tachov, Rokycany, Klatovy ani Vamberk nechtějí svým občanům RFID čipy vnucovat! Domažlice naopak ano i přes všechny dobře známé neúspěchy, rizika, nevymahatelnost a nefunkčnost celého radioidentifikačního molochu!Česká_tisková_kancelář a některé spolupracující deníky zveřejnily na přelomu listopadu/prosince 2016 informace o selhání městského systému tzv. povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v České republice. Obzvláště signifikantní byly statistické údaje z Plzně, kde veřejná moc nařídila RFID identifikaci psů, která ovšem nenaplnila v praxi svůj smysl ani po takřka deseti letech. Ve městě bylo sice evidováno přibližně kolem 12.500 psů, jenže jak uvedl web Ekolist.cz: „Podle mluvčí městské policie Jany Pužmanové například loni odchytili plzeňští strážníci 574 psů.“ Pouze „celkem 115 se jich vrátilo majiteli“ a jen „osmdesát devět mělo čipy,sdělila podle Ekolistu.cz mluvčí Pužmanová. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) informovalo o situaci v Plzni již roku 2015 zde. Podobný stav panoval v Rychnově nad Kněžnou, kde povinné čipování nesplnilo ani v první pětiletce svůj účel. Dvacet pět procent zdejších psů pořád nemělo RFID identifikaci a desítky zvířat putovaly do útulku (viz články SwN ze srpna 2016). – Politické vedení v nedalekém Vamberku si uvědomovalo problémy spojené s čipováním a proto tuto invazivní identifikační metodu odmítlo svým poddaným nařídit. – A nebylo v tom samo: Tachov, Rokycany, Klatovy s nepopulárním čipováním taktéž nepočítají. – Např. známý ostravský odpůrce vynucování implantací čipů Petr Hadaščok nst. podpořil v diskusi Rychnovského deníku osvobození spoluobčanů/chovatelů nejlepších čtyřnohých přátel člověka z nevítaného vrchnostenského čipovacího břemene. – V České republice naštěstí zatím městům/obcím přímo žádný zákon ani celkový ústavní pořádek neumožňuje plošně vynucovat povinné čipování domácích psů nebo i koček. Dle hodnotící zprávy Ministerstva vnitra ČR by měla být v ideálním případě situace taková, že: „Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, fungují hospodárně a flexibilně reagují na potřeby občanů. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ ke všemu již na základě oficiálních dat v realitě mnohokrát prokázalo, že systém vynucování čipování/registrace/poplatků a navracení zatoulaných/ztracených domácích zvířat zpět ke svým chovatelům nefunguje ani v rámci Evropské unie, natož pak v dalších národních státech, samotnou ČR nevyjímaje (viz Havířov, Ostrava, další lokality). – Například Anglie zavedla sice povinné čipování/evidenci nejlepších čtyřnohých psích přátel člověka v dubnu 2016, nicméně se zároveň zavázala k pravidelnému vyhodnocování takového nařízeného systému: Pokud se v sedmileté lhůtě neosvědčí, bude prostě zrušen. Takto zkrátka postupují odpovědní/moudří politici, kteří si uvědomují: nelze plýtvat donekonečna veřejnými prostředky na něco, co neplní svůj účel a ztrpčuje to navíc život voličům/spoluobčanům. – Systém čipování/registrace zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný moloch nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, v případě psů navíc klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/domazlice-chteji-vyhlasku-o-povinnem-cipovani-psu; http://relax.lidovky.cz/domazlice-chteji-vyhlasku-o-povinnem-cipovani-psu-fw1-/domaci-mazlicci.aspx?c=A161130_152926_domaci-mazlicci_ape; http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/cipovani-psu-v-domazlicich-bude-povinne-20161202.html; http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/diky-cipu-se-pes-vrati-drive-domu-20161108.html; http://www.rychnov-city.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=14410&id_dokumenty=1407; http://rychnovsky.denik.cz/diskuse/diky-cipu-se-pes-vrati-drive-domu.html;http://www.petice24.com/a/43512; http://www.necipujtenas.cz/archiv-12/; http://www.necipujtenas.cz/media/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/plzensky-denik-failing-rfid-microchipping-system-plzen-2015.jpg
 • 3. a 2. prosince 2016: Legislativa/Média: Slovenská veřejná moc „motivačně nutí“ právnické i fyzické statutární osoby zapsané ve veřejném rejstříku k externímu očipování formou aktivace občanských průkazů! Bez nich jim zatím plánuje odmítnout od 1. ledna 2017 zpřístupnění povinné elektronické schránky pro doručování veškerých úředních písemností a to se všemi následky! Slovenský zákon o „e-Governmente“ však počítá s plnohodnotným opt-outem mj. prostřednictvím tzv. „alternativního autentifíkátoru“ (AA), který však paradoxně v realitě není zatím možný! Neexistuje totiž vhodný právní předpis (vyhláška je v připomínkovém řízení) a slovenské ministerstvo vnitra si bohužel vykládá výše uvedené ustanovení zákona o AA mylně pouze ve smyslu vydání/aktivace alternativní čipové karty, která by sloužila jako náhrada za platnou občanku s kontaktním čipem! Podnikatelům však zůstanou alespoň zachovány již nyní funkční další dvě značně složitější možnosti opt-outu z externího očipování: plná moc pro třetí osobu k nakládání s elektronickou schránkou (ES) a jednorázové vyřizování přístupu k ES prostřednictvím úřední osoby přímo na patřičném kontaktním místě za využití prokázání identity občana podle platné legislativy také jinými prostředky než pouze občanským průkazem/pasem s aktivním čipem! – Společenství webu Necipujtenas.CZ již několikrát informovalo o situaci na Slovensku, kde si veřejná moc vynucuje externí očipování občanů (viz např. zdezde). Zatím však lidem vždy umožňovala rozumný opt-out: obyvatelstvo nemuselo svůj občanský průkaz s kontaktním čipem aktivovat a používat pro účely elektronické komunikace. Nyní se však bohužel ukazuje: jistí politici hledají neférové cestičky k tomu, jak výše uvedený opt-out postupně zlikvidovat a nakonec všechny své „poddané“ dotlačit tzv. „motivačním vynucováním“ k aktivnímu využívání kontaktních čipů v osobních dokladech (viz plán na externí očipování klientů zdravotních pojišťoven). – Bude se to nejprve týkat právnických a fyzických statutárních osob zapsaných ve veřejných rejstřících, které by se totiž bez občanky s aktivovaným čipem nemusely od 1. ledna 2017 vůbec dostat ke své povinně zřízené elektronické schránce určené pro „doživotní doručování“ (nedá se zrušit) všech úředních písemností: a to s veškerými vyplývajícími následky (např. fikce doručení písemnosti, o které však majitel ES ale vůbec nemusí vědět). – Slovenský zákon č. 305/2013 (EG) v aktuálním znění „o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)“ přesto počítá s plnohodnotným opt-outem. Má ho být dosaženo mj. prostřednictvím tzv. „alternativního autentifíkátoru“, který však paradoxně v realitě není zatím možný. Neexistuje totiž vhodný schválený prováděcí právní předpis (připravovaná vyhláška byla ještě na začátku prosince 2016 v připomínkovém řízení). Slovenské ministerstvo vnitra si navíc bohužel vykládá výše uvedené ustanovení zákona o AA mylně pouze ve smyslu vydání/aktivace alternativní čipové karty (bohužel zatím odmítá uznat třeba použití USB tokenu s identifikačním občanským certifikátem aj. relevantní bezčipové možnosti), která by sloužila jako náhrada za platnou občanku s kontaktním transpondérem a zbytečnou čtečku. Podnikatelům odmítajícím čipování však prozatím zůstanou alespoň zachovány již nyní funkční další dvě značně složitější možnosti, jak se z nevítaného čipování vyvázat: První řešení představuje udělení plné moci pro třetí osobu, které čipování nevadí nebo to bere jako oběť pro své Bližní. Ta pak nakládá s elektronickou schránkou v zastoupení jako disponent. Druhou možností je jednorázové vyřizování přístupu k ES prostřednictvím úřední osoby přímo na patřičném kontaktním místě za využití prokázání identity občana podle platné legislativy také jinými prostředky než pouze občanským průkazem/pasem s aktivním čipem. – Samotný zákon EG hovoří o možném opt-outu zcela zřetelně: § 8 (4) Pracovník integrovaného obslužného miesta je oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou na účely preberania alebo sprístupnenia elektronických správ, ak ho o to osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou písomne požiada a ak sa úspešne autentifikuje; takýto prístup a disponovanie sú možné len prostredníctvom informačného systému integrovaného obslužného miesta a na základe každej žiadosti je možné pristúpiť a disponovať s elektronickou schránkou len jednorazovo.“ Autentifikaci zákon popisuje takto: „§ 3 p) autentifikáciou preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora.“ „§ 13 Aktivácia a prístup do elektronickej schránky. (4) Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom alebo autentifikačný certifikát podľa § 22aa spôsobom podľa § 22a, ktoré boli pridelené alebo vydané majiteľovi elektronickej schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby mala osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým má takéto oprávnenie. Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.“ „§ 21 (1) Ak § 22a neustanovuje inak, na autentifikáciu sa môže použiť len autentifikátor, ktorým je a) úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu15) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a) alebo b) alternatívny autentifikátor, ktorým je jedinečná a konečná postupnosť znakov, ktorá sama nemá významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnosť týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia.“ „(6) Orgány verejnej moci sú oprávnené zaviesť a používať podľa odseku 1 pre špecializované portály, ktoré spravujú, aj iný spôsob autentifikácie osoby; ak iný spôsob autentifikácie osoby zavedú, sú povinné zabezpečiť možnosť autentifikácie osoby aj prostredníctvom autentifikátora podľa odseku 1 ustanoveného pre príslušnú alebo vyššiu úroveň autentifikácie v súlade so štandardom elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.“ „§ 22a (1) Právnická osoba alebo podnikateľ, o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, môže použiť na účely prístupu k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu automatizovaný spôsob s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného certifikátu podľa § 22aa. Na identifikáciu osoby pri jej prístupe k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu spôsobom podľa prvej vety sa použije identifikátor osoby z autentifikačného certifikátu podľa § 22aa a na autentifikáciu sa použije tento autentifikačný certifikát podľa § 22aa; ustanovenia o autentifikátore sa nepoužijú. Na orgán verejnej moci sa pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci prvá a druhá veta použijú rovnako. (2) Právnická osoba, podnikateľ alebo orgán verejnej moci môžu pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného certifikátu podľa § 22aa. Na identifikáciu osoby oprávnenej na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou spôsobom podľa prvej vety sa použije identifikátor osoby z autentifikačného certifikátu podľa § 22aa a na autentifikáciu sa použije tento autentifikačný certifikát podľa § 22aa; ustanovenia o autentifikátore sa nepoužijú.“ „§ 22aa Autentifikačný certifikát (1) Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý preukazuje elektronickú identitu toho, komu bol vydaný, a používa sa na účely identifikácie a autentifikácie pri prístupe k informačnému systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely prístupu do elektronickej schránky alebo disponovanie s elektronickou schránkou. (2) Autentifikačný certifikát obsahuje údaje o tom, že ide o autentifikačný certifikát a identifikátor toho, komu bol vydaný. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. Veřejná moc v řadě států lidem tristně a zcela bez skrupulí vnucuje čím dále silněji čipy a elektronickou identifikaci/komunikaci bez férového opt-outu. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například v dopravě papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním aj.), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

Zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-305; http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=statutari-potrebujete-e-obciansky-preukaz; http://www.statutar.sk; http://www.statutar.sk/nemam-obciansky-s-cipom; http://www.statutar.sk/splnomocnenie; http://www.statutar.sk/caste-otazky; https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pristup-a-disponovanie-so-schr/; https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Ziadosti/Ziadost_o_udelenie_opravnenia_na_pristup_PO.pdf; https://www.slovensko.sk/sk/navody/; https://portal1.slovensko.sk/sk/titulna-stranka; https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/postup_prihlasenie_na_portal.pdf; https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_parlament-schvalil-novelu-zako; https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka/; https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po; https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka; https://platforma.slovensko.digital/t/vyhlaska-o-alternativnom-autentifikatore-mpk/2770; http://tinyurl.com/hcz26lr; http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/verejna-sprava/5398-novela-zakona-o-e-governmente; http://www.dtca.sk/services/qualified_certs.php; http://blog.eisionline.org; https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/c/2945/category/informacne-technologie/article/elektronicke-uradne-schranky-2017.xhtml; http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/55590_televizne-noviny; http://www.hlavnespravy.sk/obciansky-preukaz-s-cipom-je-mozne-vybavit-aj-tuto-sobotu/867629; http://www.banos.sk/novinka/uz-ste-si-aktivovali-elektronicku-schranku-pozor-deadline-sa-blizi; https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2940/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/elektronicke-schranky-zahranicny-statutar.xhtml; http://www.etrend.sk/podnikanie/elekronickej-schranke-sa-nevyhne-ani-firma-so-zahranicnym-konatelom.html; http://www.relevans.sk/pravny-bulletin/elektronicke-schranky-nove-povinnosti-pravnicke-osoby/; https://dennikn.sk/359767/kalinak-odkazuje-ze-preukazy-vedia-nahradit-plastove-zdravotne-karty/?ref=mpm; http://www.zive.sk/clanok/112039/obciansky-preukaz-s-cipom-moze-nahradit-novu-zdravotnu-karticku-priznal-stat; http://www.bezpecnyklic.cz/bezpecnyklic/usb_token.html; http://www.necipujtenas.cz/archiv-12/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/slovenske-ministerstvo-financi-chceme-povinne-osobni-kody-mj-pro-drzitele-obcanek-kteri-odmitaji-cipy-sk-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo-vnitra-slovenske-republiky-nebudeme-vas-nutit-pouzivat-mikrocipy-v-obcanskych-prukazech-luboslav-plavina-stara-tura-sk-2015.jpg

 • 1. prosince 2016: 2016: Legislativa/Média: V Anglii začalo potlačování ANTI-čipovacího disentu! Za opakované odmítnutí povinného označení psa RFID invazivním transpondérem zde byla soudem uložena chovatelce celková likvidační částka k úhradě ve výši cca 20.000,- Kč! – Anglický deník „The Star“ („Sheffield Star“; vznik roku 1887; přibližně 179.000 čtenářů každý den) informoval v listopadu 2016 o drastickém případu potírání ANTI-čipovacího disentu ve Velké Británii. Sheffieldská chovatelka pejska se opakovaně odmítla podřídit invazivnímu a v Anglii celoplošně povinnému čipování svého nejlepšího čtyřnohého kamaráda. Místní veřejná moc v městě Sheffieldu (zhruba 564.000 obyvatel) na ní proto několikrát poslala úřední kontrolu tzv. „čipovacích komand“. Když to nepomohlo, tak doputovala celá záležitost až k prvoinstančnímu soudu. Chovatelce byla nakonec uložena celková likvidační částka za neočipování psa i se všemi soudními poplatky ve výši přibližně 20.000,- Kč. – Není zatím jasné, zda neúměrně postižená žena ustoupí a nebo ve svém ANTI-čipovacím přesvědčení vytrvá a bude dále vzdorovat. – Jde o děsivou ukázku destrukce přirozených práv/svobod a to pod vlivem stále silnější a velice nebezpečné/totalitní „eko-agendy“ šířené z Bruselu, která hodlá totálně zničit díky změně zákonů jednotlivých národních států Evropské unie tradiční/poklidný život/soukromí nejen občanů Velké Británie. – V České republice naštěstí zatím městům/obcím přímo žádný zákon ani celkový ústavní pořádek neumožňuje plošně vynucovat povinné čipování domácích psů nebo i koček. Dle hodnotící zprávy Ministerstva vnitra ČR by měla být v ideálním případě situace taková, že: „Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, fungují hospodárně a flexibilně reagují na potřeby občanů. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ ke všemu již na základě oficiálních dat v realitě mnohokrát prokázalo, že systém vynucování čipování/registrace/poplatků a navracení zatoulaných/ztracených domácích zvířat zpět ke svým chovatelům nefunguje ani v rámci Evropské unie, natož pak v dalších národních státech, samotnou ČR nevyjímaje (viz Havířov, Ostrava, další lokality). – Například Anglie zavedla sice povinné čipování/evidenci nejlepších čtyřnohých psích přátel člověka v dubnu 2016, nicméně se zároveň zavázala k pravidelnému vyhodnocování takového nařízeného systému: Pokud se v sedmileté lhůtě neosvědčí, bude prostě zrušen. Takto zkrátka postupují odpovědní/moudří politici, kteří si uvědomují: nelze plýtvat donekonečna veřejnými prostředky na něco, co neplní svůj účel a ztrpčuje to navíc život voličům/spoluobčanům. – Systém čipování/registrace zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, v případě psů navíc klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

Zdroj: http://www.thestar.co.uk/news/sheffield-dog-owner-ordered-to-pay-630-for-failing-to-microchip-dog-for-free-1-8255973; https://www.facebook.com/sheffieldstar/posts/10153924831148414; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/jiri-pospisil-budte-bojovne-i-a-cipujte-cr.aspx

 • 30. a 29. listopadu 2016: Média: Kyberzločinci napadli elektronický systém městské hromadné dopravy v San Franciscu! V metru nefungovaly platební kiosky na čipové karty, šeky a hotovost! Lidé jezdili zdarma! Městu vznikla nezanedbatelná škoda! Byla kompromitována osobní data cestujících včetně citlivých záznamů z kamerových systémů, smluvní dokumentace aj.! Hrozí podobná situace v Ostravě, kde se rozhodli zdejší dopravní plánovači popřít jakoukoliv možnost hackerského napadení a místo diverzifikace bezpečnostních rizik vsadili vše pouze na jedinou (čipovou) kartu ODISku, tedy na digitální jízdné? Co když dojde díky kybernetickému útoku k totálnímu kolapsu celé ostravské MHD? – Globální sdělovací prostředky informovaly na konci listopadu 2016 o napadení elektronického systému městské dopravní agentury („The San Francisco Municipal Transportation Agency“, SFMTA) v kalifornském San Franciscu (zhruba 865.000 obyvatel). Během pátku, soboty a neděle 25. až 27. listopadu 2016 zde nefungovaly platební kiosky na čipové karty, šeky a hotovost v městském metru („The San Francisco Municipal Railway“, „Muni“); cestující jezdili zadarmo. Městu tak vznikla nezanedbatelná škoda. Hackeři dokázali nakazit pomocí vyděračského software („ransomware“) od 9002.112 interních počítačů/serverů SFMTA. Podle prestižního IT časopisu Computerworld byla na obrazovkách infikovaných počítačů zobrazena po jejich restartu mj. zpráva: „Byli jste hacknuti, všechna data byla zakódována.“ Hackeři zašifrovali počítače/servery v doméně patřící pod „Muni“ pomocí algoritmu „AES 2048“. Ovlivnili zde všechny platební elektronické kiosky, interní automatizované operace a Emaily. Získali z SFMTA (ta to však popírala) až 30 GB neveřejných údajů včetně zaměstnaneckých i klientských informací, smluv, záznamů z kamer atd. – Kyberzločinci posléze vyzvali vedení SFMTA k zaplacení poplatku za rozšifrování dat a to ve výši v přepočtu přibližně 1.864.000,- Kč. Pokud by s nimi městská dopravní agentura v San Franciscu nespolupracovala, mělo dojít ke zveřejnění všech odcizených materiálů. – IT síť SFMTA byla nedostatečně zabezpečená v prostoru jednoho svého serveru vybaveného Windows 2000. Podle vyjádření kyberútočníků ovšem nešlo o cílenou akci, nýbrž pouze o využití velmi otevřených systémů SFMTA, kde se již pak „ransomware“ automaticky šířil. – Pravděpodobně tedy za vším stojí neodborná činnost přímo určitých zaměstnanců SFMTA např. v důsledku stahování dat z nedůvěryhodných zdrojů apod. – Hackeři zároveň ve svém písemném vyjádření varovali, že realita kybernetických hrozeb je již v praxi dávno na úrovni toho, o čem například hollywoodská filmová produkce dosud pouze sní; nechť se pak nikdo nediví, když budou napadeny elektronické systémy zrovna v jeho konkrétním městě, protože dopravním společnostem jde pouze o peníze a skutečná bezpečnost cestujících je vůbec nezajímá. – Podle televizní stanice „KPIX-TV“ (patří pod křídla mediálního gigantu CBS) si již někteří občané konečně uvědomují, že nejsou před elektronizací celé společnosti nikde v bezpečí: je to vskutku strašné, jaké to může mít v dalších letech následky. – SFMTA zprovoznila většinu svého důležitého hardware i software v neděli 27. listopadu 2016 i bez zaplacení výkupného. Po část pátku a víkendu však raději umožnila jízdy v městském metru zdarma. Platební terminály a elektronické kiosky, ve kterých bylo možné platit jak čipovými nebo pouze magnetickými kartami, šeky nebo hotovostí, byly mimo provoz. Vznikala tak škoda za neuhrazení jízdného. – Podobná situace se odehrála v lednu 2016 v Londýně. – K další velice nebezpečné akci hackerů došlo roku 2016 v nemocnici v Los Angeles. Její elektronické systémy byly vyřazeny z provozu po celý týden. Došlo k ohrožení citlivých dat. Kyberzločinci požadovali za zpřístupnění zašifrovaných souborů výkupné v přepočtu až skoro 92 miliónů korun. Dotčená nemocnice se musela vrátit k papírové evidenci a klasickým pevným telefonním linkám. – S každým rokem a dalším bezmyšlenkovitým postupem mnohde vynucované/povinné elektronizace všech součástí společenského i osobního života roste ohromný problém s takřka nedozírnými následky útoků kyberzločinců, teroristů apod. Pokud by jejich akce dokázala zastavit dopravu, nebo dokonce dostat do přepravních systémů mylné údaje: následky by byly katastrofální obzvláště v době automatizovaných řídících procesů. Právě proto je tolik důležitá včasná diverzifikace jednotlivých platebních/komunikačních prostředků. Vždy je nutné ponechat otevřené možnosti pro přechod na záložní a zcela nezávislé systémy včetně využití lidského faktoru, klasického papíru, kabeláže apod. Podle bezpečnostních odborníků mohou kyberteroristé zasáhnout každého občana už také u něj doma obzvláště v tzv. chytrých městech/regionech a celých státech. Ostatně americká FBI před výše uvedenými závažnými riziky letos včas varovala. – Pro srovnání: Je opravdu smutné, že nové vedení ostravského dopravního podniku zatím nehodlá diverzifikovat své systémy ani v důsledku výše uvedených rizik a dále se plně soustřeďuje na posilování pouze elektronického jízdného s totálním potlačením pozitivní bezpečnostní role papírových kuponů a klasických jízdenek. Vystavuje se tak možnému budoucímu masovému výpadku městské hromadné dopravy, který případně způsobí hackerský/kyberteroristický útok. Tento problém nepůjde jen tak rychle vyřešit: bude proto muset dojít k povolení všeobecných jízd zdarma. – Společenství webu Necipujtenas.CZ doporučuje jako řešení: podpořit zavedení plného a férového opt-outu z elektronického jízdného pro všechny cestující, kam patří také část věřících spoluobčanů, kteří preferují své soukromí/bezpečnost. No a tu jim obzvláště elektronické systémy odbavení nedokáží zajistit. – Zamýšlená přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní/vězeňský/dohledový systém se stovkami kamer a celodenními kontrolami občanů již při pouhém vstupu do každého vozidla MHD by totiž až příliš připomínala podmínky při vyhlášení výjimečného stavu. – Přitom již roku 2014 zdůraznila například Jenni Borgová – vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) – v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci RŮZNÝCH forem plateb (viz mj. diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se Stranou svobodných občanů) včetně příjmu/vydávání hotovosti (papírových dokladů) a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní nebo obecně elektronické transakce. – Do hry navíc mj. nyní vstupují díky informacím Policie České republiky a webu Měšec.cz nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude muset Ostrava ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a kyberterorismu (viz výše) včetně s tím spojených nákladů. Místní ostravská politická reprezentace a pověření oficiální koordinátoři městské i krajské dopravy však pořád většinou nic z toho nechtějí uznat. Bohužel. Lidé by si totiž správně měli mít možnost vybrat z různých typů prokazování jízdného: Jenže v monopolní situaci ostravské MHD si ani nemají šanci zvolit jiného a třeba i lepšího soukromého dopravce, který by jim zajistil za tržní cenu jak dostatečné soukromí, tak opt-out z „motivačně vynucovaného“ externího čipování a elektronizace obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním aj.), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: https://www.sfmta.com/news; https://www.sfmta.com/about-sfmta/blog/update-sfmta-ransomware-attack; https://www.root.cz/zpravicky/hromadnou-dopravu-v-san-francisku-napadl-ransomware/; http://www.computerworld.com/article/3144934/security/was-software-piracy-behind-the-san-francisco-muni-transit-system-ransomware-infection.html; http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3980578/San-Franciscos-public-railway-hit-hackers.html; http://www.theregister.co.uk/2016/11/27/san_francisco_muni_ransomware/; http://thenextweb.com/security/2016/11/28/san-francisco-transport-hack/; http://www.sfexaminer.com/muni-transit-hack-bears-striking-resemblance-sf-hacking-game-watch-dogs-2/; http://www.digitaltrends.com/computing/hackers-get-into-sf-transit-system/; http://motherboard.vice.com/read/hackers-are-giving-san-franciscans-free-subway-rides-for-thanksgiving-weekend; http://www.theverge.com/2016/11/27/13758412/hackers-san-francisco-light-rail-system-ransomware-cybersecurity-muni; http://www.theverge.com/2016/2/15/11004794/california-ransomware-hospital; http://www.sfexaminer.com/hacked-appears-muni-stations-fare-payment-system-crashes/; http://www.sfexaminer.com/alleged-muni-hacker-demands-73000-ransom-computers-stations-restored/; http://www.sfexaminer.com/muni-guarantees-customer-data-not-risk-hacker-sends-new-threat/; https://www.wired.com/2016/11/sfs-transit-hack-couldve-way-worse-cities-must-prepare/; http://gizmodo.com/it-looks-like-the-san-fransisco-muni-hack-was-worse-tha-1789443579; http://www.bbc.com/news/technology-38127096; http://www.sfchronicle.com/opinion/editorials/article/Weekend-Muni-hack-shows-that-cybersecurity-10641036.php; http://www.ibtimes.com/san-franciscos-muni-transport-system-recovers-hack-affected-fare-payment-machines-2451534; http://www.miamiherald.com/news/nation-world/national/article117563548.html; http://www.euronews.com/2016/11/28/hack-means-san-francisco-travels-for-free; http://www.ad.nl/buitenland/openbaar-vervoer-in-san-francisco-plat-na-hack~aeeca80d/; http://www.cnbc.com/2016/11/28/cybersecurity-experts-.html; http://www.mexicostar.com/index.php/sid/249746523; https://krebsonsecurity.com/2016/11/san-francisco-rail-system-hacker-hacked/; http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/11/28/san-francisco-muni-hacked-ransomware/#7c5c263154dd; http://fortune.com/2016/11/28/muni-hack-san-francisco/; http://fortune.com/2016/03/28/fbi-ransomware-extortion-hackers/; http://mashable.com/2016/11/27/san-francisco-muni-hacked/; http://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/11/28/san-francisco-metro-hack-meant-free-rides-saturday/94545998/; http://sanfrancisco.cbslocal.com/2016/11/26/you-hacked-cyber-attackers-crash-muni-computer-system-across-sf/; http://www.newsmax.com/TheWire/transit-hack-san-francisco/2016/11/28/id/760909/; http://www.breitbart.com/california/2016/11/28/sf-muni-free-rides-day-hacked/; http://thehill.com/policy/cybersecurity/307642-you-hacked-san-fran-light-rail-system-hit-with-ransomware; http://gizmodo.com/commuters-get-free-rides-after-hackers-target-san-franc-1789408436; https://sputniknews.com/us/201611291047945896-ransomware-hack-san-francisco-transit/; http://www.businessreviewusa.com/leadership/5661/San-Francisco-transport-network-threatened-by-hacker; https://en.dailypakistan.com.pk/viral/hackers-hack-transit-system-give-free-rides-to-everyone/; http://mashable.com/2016/11/27/san-francisco-muni-hacked/; http://www.sfgate.com/news/article/Muni-back-to-normal-after-apparent-computer-hack-10638550.php; http://www.businessinsider.com/san-francisco-muni-fare-system-hacked-rides-free-on-saturday-2016-11; https://techcrunch.com/2016/11/29/san-francisco-muni-hacker-gets-hacked-back/; http://www.itechpost.com/articles/60000/20161130/karma-san-francisco-muni-hacker-fell-victim-hacking.htm; http://www.denik.cz/ze_sveta/hackeri-napadli-mhd-san-francisca-doprava-byla-zdarma-20161128.html; https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/421974-system-mhd-v-san-francisku-napadli-hackeri-jezdilo-se-zadarmo.html; https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/76176/hackeri-napadli-web-verejne-dopravy-v-san-francisku-jezdilo-se-kvuli-tomu-zdarma.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/big-brother-and-final-solution-for-totalization-of-public-transport-in-ostrava-city-no-future-optout-part-1-and-2-cr-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf

 • 28. a 27. listopadu 2016: Média: Populární ostravský blogger Jiří Medula: Nejprve EET a pak implantované čipy? Akceptují občané České republiky své zotročení? Dojde na vznik nového odboje? – Ostravský blogger Jiří Medula (pravidelně tisíce čtenářů) zveřejnil ve dnech 20. až 21. listopadu 2016 prostřednictvím Facebooku, iDNES.cz, webů Svobodnenoviny.eu nebo Rukojmi.cz svůj brilantní komentář ke stále rychlejšímu postupu zavádění totalitního řízení společenských vztahů v ČR, Evropské unii a vůbec na celém globálně propojeném světě. S tradičním odkazem na román George Orwella1984“ mj. popsal děsivý vývoj situace v oblasti vynucování elektronizace a šmírování občanů, který masívně propagandisticky a finančně podporuje veřejná moc často bez možnosti férového opt-outu. Jiří Medula ve svém textu na iDNES.cz k tomu krom jiného píše: „A jelikož zatím nebyly zrušeny hotové peníze, připravil nám náš „velký slovenský bratr“ systém na sledování hotových transakcí … EET.“ „Poté bude představena nová „platební karta“, na kterou si můžete nahrát všechny potřebné doklady. Už slyším ty reklamní slogany…“ Nikdo vám ji nezcizí, nikde ji neztratíte a přesto ji budete mít stále u sebe … buďte moderní … používejte čipový podkožní implantát … a mnozí to opět přivítají s jásotem nad „pohodlným řešením“. A po nějaké době budou staré a překonané karty zrušeny a plošně nahrazeny čipy. Tím bude zaručena absolutní kontrola nad občanem, jeho spotřebou i poslušností. Za vykonanou práci nám bude přidělen určitý počet bodů, budeme-li poslušně a nekonfliktně fungovat, bude nám umožněno pracovat a konzumovat předkládané. Proviníme-li se jakýmkoliv přestupkem nebo projevíme-li touhu po svobodě a životě mimo systém, budou pokuty automaticky strhávány z našeho bodového konta. Největším rebelům a odboji, který by nepochybně vznikl, by byla bodová konta samozřejmě okamžitě zablokována,vysvětlil Jiří Medula v blogu na iDNES.cz. Vysloužil si za to drtivou většinu souhlasných čtenářských komentářů. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním; v případě zvířat třeba foto a DNA identifikace aj. metody), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.https://www.facebook.com/jiri.medula/posts/1290775280992896; http://medula.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=567148; http://medula.blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A161120_567148_blogidnes; http://www.rukojmi.cz/clanky/2915-vzdyt-je-to-uz-realitou-aneb-bude-zachrana-krvava-nebo-jeste-bez-krve; http://svobodnenoviny.eu/vzdyt-je-to-uz-realitou-aneb-bude-zachrana-krvava-nebo-jeste-bez-krve/#comments; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=696863120478138&id=240233692807752
 • 26. a 25. listopadu 2016: Média: Zastupitelé kanadského velkoměsta Hamiltonu opět konzistentně odmítli zavést a vynucovat na svých občanech povinné poplatky z registrace domácích koček včetně s tím logicky úzce související RFID identifikace! – Politická reprezentace kanadského velkoměsta Hamiltonu (přibližně 520.000 obyvatel) odmítla v listopadu 2016 zavést a nutit své občany k novému povinnému poplatku/registraci domácích koček včetně s tím logicky úzce související podpory RFID identifikace těchto čtyřnohých zvířat. Hamiltonští radní již řešili výše uvedenou záležitost během posledních několika desítek let vícekrát. Vždy však naštěstí převážil zdravý rozum nad enviromentálním fanatismem. Část chovatelů zdejších přibližně sto deseti tisíc koček oprávněně protestovala prostřednictvím svých volených zastupitelů vůči novým plánovaným finančním břemenům: v přepočtu od 380,- Kč (kočka nebo kocour trvalé zavřený v domě bez možnosti mít potomstvo) až do 855,- Kč (kompletně svobodní chovatelé a jejich čtyřnozí mazlíčci) ročně na osobu a jedno zvíře, přičemž právě svobodymilovní občané respektující tradiční/přirozený/volný život koček a zároveň své soukromí měli být ze svých názorů tzv. „vyléčeni“ a měli se ze svého přesvědčení povinně vykupovat větší výší poplatku. Pokud by ustoupili, podvolili se progresivní ekologické agendě, dostali by milostivě slevu. Registrace chovu každé kočky by nicméně zasáhla především sociálně slabé lidi, kteří chovají více těchto oblíbených čtyřnohých zvířat pro životně důležitou potěchu duše a v rozumné míře to nikomu po tisíce let nevadilo. Část hamiltonských zastupitelů také upozornila, že celý špatně naplánovaný systém evidence koček by stejně v praxi nepřinesl občanům žádné konkrétní benefity; obyvatelstvo by jej vnímalo pouze jako další zbytečné/těžké břemeno; když už by chovatelé poplatek ale přeci jen uhradili, přenesli by pak veškerou odpovědnost za případné problémy se svými zvířaty na město s poukazem na to, že si za zvíře řádně zaplatili a už není třeba dále nic řešit. Obrátilo by se to ve svém důsledku proti místním radním, pokrokářským politikům. Navíc plán na registraci všech koček neobsahoval ani detailní popis využití získaných financí, takže by se mohlo stát: vybrané peníze by putovaly úplně na jiné účely, než k jakým byly od občanů vybrány (viz např. situace v Ostravě v případě poplatků odváděných městu ze psů). – V podobně osvobozujícím duchu jako v Hamiltonu rozhodli roku 2016 také např. zastupitelé kanadského města St. Catharines (cca 131.400 obyvatel). – V České republice naštěstí zatím městům/obcím přímo žádný zákon ani celkový ústavní pořádek neumožňuje zavést povinné registrace/čipování/poplatky z koček. Dle hodnotící zprávy Ministerstva vnitra ČR by měla být v ideálním případě situace taková, že: „Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, fungují hospodárně a flexibilně reagují na potřeby občanů. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ již na základě oficiálních dat v realitě mnohokrát prokázalo, že systém vynucování čipování/registrace/poplatků a navracení zatoulaných/ztracených domácích zvířat zpět ke svým chovatelům nefunguje ani v rámci Evropské unie, natož pak v dalších národních státech, samotnou ČR nevyjímaje (viz Havířov, Ostrava, další lokality). – Například Anglie zavedla sice povinné čipování/evidenci nejlepších čtyřnohých psích přátel člověka v dubnu 2016, nicméně se zároveň zavázala k pravidelnému vyhodnocování takového nařízeného systému: Pokud se v sedmileté lhůtě neosvědčí, bude prostě zrušen. Takto zkrátka postupují odpovědní/moudří politici, kteří si uvědomují: nelze plýtvat donekonečna veřejnými prostředky na něco, co neplní svůj účel a ztrpčuje to navíc život voličům/spoluobčanům. – Systém čipování/registrace zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, v případě psů navíc klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: https://www.hamilton.ca/council-committee/council-committee-meetings/city-council; http://hamilton.siretechnologies.com/sirepub/agdocs.aspx?doctype=agenda&itemid=16366; http://hamilton.siretechnologies.com/sirepub/mtgviewer.aspx?meetid=1085&amp%3Bamp%3Bdoctype=AGENDA; http://hamilton.siretechnologies.com/sirepub/cache/2/4ybcgllth3rnc14zrae1cdqp/16839511252016041905899.PDF; http://hamilton.siretechnologies.com/sirepub/cache/2/4ybcgllth3rnc14zrae1cdqp/16839611252016050025103.PDF; http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/hamilton-cat-licensing-rejected-by-city-council-1.3865002; http://www.hamiltonnews.com/opinion-story/6985155-cat-licensing-retreat-is-embarrassing/; http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/cat-licensing-1.3852627; http://www.thespec.com/news-story/6983795-fur-flies-as-council-neuters-cat-licensing-plan/; http://www.thespec.com/news-story/6967633-councillors-split-on-hamilton-cat-licensing-plan/; http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/hamilton-council-cats-lrt-1.3862979; http://www.chch.com/licencing-cats/; http://www.thespec.com/news-story/6936051-brace-for-a-new-cat-fight-in-hamilton-over-licensing/; http://www.900chml.com/2016/11/24/92440/; http://www.hamiltonnews.com/news-story/6983988-hamilton-politicians-agree-to-allow-cats-to-roam-and-dogs-to-be-licensed/

 • 24. listopadu 2016: Legislativa/Média: Nejvyšší kontrolní úřad České republiky: Projekty/opatření vynucované a financované veřejnou mocí z veřejných peněz musí naplnit v praxi své cíle! Jinak jde o záležitost pro trestní právo a je třeba od takových projektů/opatření včas upustit a neplýtvat na ně prostředky daňových poplatníků! – Analogicky: Pokud nenaplní povinné čipování své cíle, je třeba jej zdobrovolnit!Vysoce respektovaný Nejvyšší kontrolní úřad České republiky vysvětlil politikům a široké veřejnosti v roce 2016 a 2015 na grandiózním selhání miliardových investic do strategie tzv. vládní „Smart Administration“ (efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), že projekty/opatření vynucované a financované veřejnou mocí z veřejných peněz musí naplnit v praxi své cíle, jinak jde o záležitost pro trestní právo a je třeba od takových projektů/opatření včas upustit, neplýtvat na ně už prostředky daňových poplatníků. – Analogicky: Pokud nenaplní povinné čipování zvířat své cíle, je třeba jej zrušit a učinit z něj opět dobrovolnou volbou. Vymáhání implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat pod hrozbami likvidačních pokut a masovými kontrolami populace formou tzv. „čipovacích komand“ vskutku nenaplňuje cíle tzv. „vládní chytré administrativy“, když navíc podle hodnotící zprávy Ministerstva vnitra ČR: „Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, fungují hospodárně a flexibilně reagují na potřeby občanů. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ již dle oficiálních dat v realitě mnohokrát prokázalo, že systém vynucování čipování domácích zvířat nefunguje ani v rámci Evropské unie, v dalších národních státech, natož pak v samotné ČR (viz Havířov, Ostrava, další lokality). – Například Anglie zavedla sice povinné čipování nejlepších čtyřnohých psích přátel člověka v dubnu 2016, nicméně se zároveň zavázala k pravidelnému vyhodnocování takového nařízeného systému: Pokud se v sedmileté lhůtě neosvědčí, bude prostě zrušen. Takto zkrátka postupují odpovědní/moudří politici, kteří si uvědomují, že nelze plýtvat donekonečna veřejnými prostředky na něco, co nefunguje a ztrpčovat tím navíc život svým voličům/spoluobčanům. – Systém čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, v případě psů navíc klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.http://www.mvcr.cz/soubor/dopadova-ex-post-evaluace-strategie-realizace-smart-administration-v-obdobi-2007-2015.aspx; http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/miliardovy-boj-s-byrokracii-selhal-zajima-se-o-nej-policie-1325448; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stat-neefektivne-vynalozil-230-milionu-na-sve-zefektivneni/r~75ddf54a1e5311e598af002590604f2e/; http://www.smartadministration.cz/clanek/o-smart-administration-smart-administration.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/doglaw-co-uk-solicitor-trevor-cooper-highlights-imperfections-in-the-rfid-microchipping-system-england-2015-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/bad-mandatory-rfid-microchipping-system-in-havirov-city-2016-2012-czech-republic.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/jiri-pospisil-budte-bojovne-i-a-cipujte-cr.aspx
 • 23. listopadu 2016: Fakta/Dokumenty ke stažení/Legislativa/Média: Nejvyšší správní soud České republiky (NSS) se zastal svobodomyslných občanů, kteří odmítli akceptovat invazivní zásahy do lidského/živého těla způsobené neústavním chováním veřejné moci ve věci plošného vynucování očkování! NSS ve shodě s dřívějším rozhodnutím Ústavního soudu ČR (ÚS) také odmítl akceptovat neústavní metody tzv. „legislativního násilí“: nesmí být používány vůči občanům ČR, kteří je evidentně odmítají přijímat na základě své konzistentně/veřejně prezentované výhrady svědomí, přesvědčení nebo víry! – Stejný postoj obou vysoce respektovaných soudů lze navíc očekávat v případě obhajoby přirozených práv/svobod chovatelů zvířat disentujících proti vynucování tzv. povinného/invazivního čipování živých tvorů v jednotlivých městech pod hrozbami likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand úředních osob“! Obzvláště zástupci ANTI-čipovacího disentu v Ostravě reprezentovaní mj. Petrem Hadaščokem nst. dostávají nyní do ruky další silné argumenty pro úspěch své případné ústavní stížnosti vůči povinnému nastřelování cizích RFID elektronických předmětů do zvířat nebo případně už i člověka! – Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky v Brně ve výše uvedené věci má datum 25. října 2016, spisovou značku „4 As 114/2016 – 43“ a podepsal jej Vážený pan soudce Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M., předseda senátu. – Jde o – doufejme – definitivní vítězství svobodomyslných občanů, kteří odmítají již řadu let konzistentně akceptovat dle svého přesvědčení, výhrady svědomí a víry metody tzv. „legislativního násilí“ veřejné moci ve věci bezvýjimečného vynucování očkování svých vlastních dětí. – Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo k této velmi důležité kauze v lednu 2016 rozhodnutí Ústavního soudu České republiky s podrobnou argumentací zde. – Kompletní znění říjnového rozsudku NSS bylo k dispozici široké veřejnosti zde. Každý si v něm může přečíst mj. následující vyjádření, které lze analogicky v mnoha ohledech použít z hlediska legální obrany občanů/chovatelů vůči urputnému/invazivnímu vymáhání čipování domácích zvířat: „Zbývá tedy uzavřít, že městský soud posoudil věc správně, pokud dospěl k závěru, že v konkrétním posuzovaném případě byly splněny všechny Ústavním soudem stanovené podmínky pro akceptování sekulární výhrady svědomí žalobců a upuštění od vynucení povinného očkování jejich nezletilé dcery uložením pokuty.“ „Proti rozhodnutí žalovaného se žalobci bránili žalobou, v níž namítali jeho nezákonnost spočívající v tom, že povinnost podrobit se očkování, resp. skutková podstata daného přestupku je stanovena vyhláškou č. 537/2006 Sb. jako podzákonným právním předpisem; to podle žalobců odporuje ústavnímu pořádku. V případě jejich dcery mimoto nebyla spolehlivě zjištěna možnost kontradikce či přirozené imunity ve smyslu § 46 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. Žalobci upozornili na rizika spojená s očkováním hexavakcínou a namítali, že nebyli řádně a úplně poučeni o rizicích a důsledcích očkování a alternativách k němu; ...“ V takovém postupu veřejné moci lze spatřovat rozpor s ústavním „principem přiměřenosti“. „Uloženou pokutu žalobci považují za nepřiměřeně vysokou; žalovaný se podle nich nevypořádal s nízkou společenskou nebezpečností jednání a skutečností, že žalobci jednali v nejlepším zájmu dítěte.“ „Městský soud dospěl k závěru, že žalobci neporušili zákonem stanovenou povinnost, neboť z obecného ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví nelze vyvozovat správněprávní odpovědnost, přičemž konkrétní skutkové podstaty reprobovaného jednání nejsou upraveny zákonem, nýbrž pouze vyhláškou č. 537/2006 Sb., tedy podzákonným právním předpisem.... stát by měl být schopen garantovat 0 % výskyt vedlejších účinků spojených s očkováním a v opačném případě nést odpovědnost za rizika spojená s očkováním, přičemž tato odpovědnost v současné době právním předpisem upravena není. Z výše uvedeného tak je zřejmé, že městský soud počítá se situací, že stát nebude schopen garantovat 0 % výskyt vedlejších účinků spojených s očkováním.“ „Nejvyšší správní soud však má za to, že … městský soud v rámci posouzení konkrétní věci konkrétních žalobců při poměřování jednotlivých zájmů pouze shledal, že k očkování nelze přistupovat pouze jednostranně a paušálním způsobem s odůvodněním, že se jedná o zákonem uloženou povinnost, ale je třeba při něm zachovávat co nejvyšší míru obezřetnosti a opatrnosti, neboť očkování zároveň představuje zásah do tělesné integrity jednotlivce.“ NSS zároveň vyjádřil názor, že by měla veřejná moc daleko více soustředit své úsilí na podporu vysvětlování pozitiv očkování, na racionální argumenty místo hrozeb pokutami a vyobcováním neočkovaných osob ze svobodné lidské společnosti. Samozřejmě je velice podivné, když stát není ještě stále připraven nést odpovědnost za své legislativní násilí. Nejvyšší správní soud v této záležitosti vyloženě a jasně konstatoval: „Stěžovatel může k zmírnění obav rodičů z nepříznivých následků očkování na zdraví dětí přispět i přípravou právní úpravy, která by na stát přenesla odpovědnost za zdravotní újmu způsobenou povinným očkováním. Přestože k přijetí takové právní úpravy vyzval Ústavní soud již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14, tedy téměř před dvěma lety, dosud přijata nebyla.“ – Logicky z toho vyplývá, že bude uplatněn stejný princip také v případě vzniku újmy (zdravotní, etické, finanční apod.) díky vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (psi), které probíhá v ČR na základě pouhých městských/obecních podzákonných předpisů pod hrozbami až likvidačních padesátitisícových pokut (nepoměr k nízké výši pokut za nenaočkování dětí) a popotahování tisíců lidí v přestupkovém/správním řízení (viz Ostrava, Havířov apod.). – Výše uvedené právní teze dávají především nyní plnou relevanci a velice silnou argumentaci pro případnou ústavní stížnost Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž bojuje konzistentně mírovými prostředky za osvobození občanů ČR z povinné RFID invazivní identifikace již od roku 2012 mj. formou petice, dopisů, vyjádřeními pro sdělovací prostředky a veřejnými projevy při debatách s politiky. Minimálně v případě jeho samotného a jeho domácích zvířat by mu po prozkoumání tisíců stran důkazních materiálů, fotografií, přepisů audio/video nahrávek aj. informací evidentně dala česká justice za pravdu včetně Ústavního soudu ČR. – Kompletní znění rozsudku NSS je k dispozici níže.

  Zdroj: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0114_4As__1600043_20161104132641_prevedeno.pdf; http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zdravotnictvi/rodice-nedali-dite-ockovat-ted-uspeli-v-letitem-sporu_406593.html; https://www.novinky.cz/domaci/421254-rodice-kteri-nenechali-ockovat-dite-uspeli-u-nejvyssiho-spravniho-soudu.html; http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/rodice-kteri-nenechali-ockovat-dite-uspeli-v-letitem-sporu-20161121.html; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rodice-nemusi-platit-pokutu-za-odmitnuti-ockovani-ditete-hex/r~1a191d58b00011e6b5600025900fea04/?redirected=1479804432; https://globe24.cz/domov/19895-rodice-odmitli-ockovani-ditete-spor-u-soudu-vyhrali; http://brno.idnes.cz/pravo-na-odmitnuti-ockovani-ustavni-soud-f1s-/brno-zpravy.aspx?c=A160120_102743_brno-zpravy_zuf; http://zpravy.idnes.cz/soud-se-zastal-rodicu-odmitli-ockovani-hexavakcina-fxd-/domaci.aspx?c=A161121_162103_domaci_hro; http://www.elaw.cz/judikatura/k-povinnemu-ockovani-deti; http://svobodneforum.cz/sve-dite-nemusite-dat-kvuli-svemu-svedomi-ockovat-rozhodl-soud/; http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/11/rodice-kteri-nenechali-ockovat-dite-uspeli-v-letitem-sporu/; http://domaci.eurozpravy.cz/zdravotnictvi/174716-rodice-nenechali-ockovat-dite-hexavakcinou-vlekly-spor-o-pokutu-vyhrali/; http://zpravy.tiscali.cz/rodice-neockovaneho-ditete-uspeli-u-soudu-po-sedmi-letech-289158; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-constitutional-court-backs-antivaccination-dissent-gives-great-arguments-for-antimicrochipping-dissenters-and-petr-hadascok-cr-2016-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/

  Dokument ke stažení v PDF:

 • 22. listopadu 2016: Média: Moravskoslezský kraj (MSK) publikoval na svém oficiálním webu videozáznam veřejného projevu šéfeditora Necipujtenas.CZ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MSK z 10. listopadu 2016! – Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo širokou veřejnost 10. 11. 2016 ve věci občanské prosby o spolupráci, kterou přednesl Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ (SwN), stejného dne Váženým političkám a Váženým politikům v rámci ustavujícího jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. MSK posléze zveřejnil na svém oficiálním webu kompletní videozáznam projevu reprezentanta SwN zde (stopáž 02:03:08 až 02:11:22). Textový přepis je k dispozici v samostatném článku zde. K datu 22. listopadu 2016 zatím ještě MSK ani jeho představitelé na výše uvedenou prosbu o spolupráci nijak konkrétně neodpověděli. – http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vystupy-z-jednani-zastupitelstva-82878/; http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-zasedani-zastupitelstva-kraje-82117/; http://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam-2016-11-10.html (stopáž 02:03:08 až 02:11:22); http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/projev-msk-10-11-2016-mgr-prepiora.pdf
 • 21. až 20. listopadu 2016: Média: Německý žurnalista a jeho pohled na nebezpečné/chytré technologie, nanorobotiku, označování lidí a ohromná rizika mocenského ovládání/manipulace s nevinnými masami spoluobčanů! Harald Kautz-Vella je německý výzkumník, žurnalista, spisovatel a mediálně aktivní osobnost. Proslul zájmem o mnohá velice kontroverzní témata. V červnu 2015 prezentoval v Anglii na konferenci „Bases“ výsledky svého bádání mj. ve věci nebezpečných „smart“ technologií, „chytrého prachu“, skalárních polí a vln, nanočástic včetně nano postřiků, nanokrystalů, nanorobotiky, vojenského výzkumu, označování populace, tzv. nemoci šílených krav, dálkové manipulace s DNA/RNA pomocí rádiových vln, Wi-Fi včetně souvisejících způsobů ovládání masy lidí a vedení přímo válečných nebo sociopsychologických mocenských/zpravodajských operací (např. explodující chytrý prach v lidských organismech; zásah podzemních krytů; dálkové radiofrekvenční zjišťování lidského chování, emocí a jejich spouštění apod.) – Jakkoliv mohou být názory Váženého pana Kautze-Velly značně spekulativní, přesto se v určitých konkrétních případech zakládají na vědeckých faktech a akceptovaných fyzikálněchemických teoriích. Rozvíjejí také tvůrčí myšlení. Rozhodně proto stojí za další podrobné kritické prozkoumání. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) nicméně dodává: Veřejná moc bohužel již mnohokrát v dějinách prokázala, že jakmile jednou dostane svolení k využití nějakého zpočátku jistě prospěšného vynálezu, začne posléze rychle vytvářet pro své občany invazivní legislativní opatření, často mění (zpřísňuje) podmínky jejich uplatnění a vnucuje pak danou invenci právě těm lidským bytostem, které nic z toho oprávněně nechtějí používat bez možnosti férového opt-outu. – SwN proto při znalosti dějin násilné podstaty veřejné moci (viz democida a státní terorismus) nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn nebo jakkoliv nesvobodně/neeticky manipulován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. – https://chemtrailsplanet.files.wordpress.com/2013/02/chemtrails_chemistry-manual-usaf-academy-1990.pdf; http://kepler.nasa.gov/files/mws/Gautier_090131_full_v21.ppt; https://youtu.be/wjzkEiO6AAc; https://youtu.be/pev-ce8qLIk; https://youtu.be/j88BcgzzcTc; https://youtu.be/HtAQdxowpYA; https://youtu.be/eKctLpxGbsE; https://gloria.tv/video/ovFXmUKUF7HN4DSJYfAm1NeDv; http://projectcamelotportal.com/2016/05/10/peter-paget-and-harald-kautz-vella/; http://www.aquarius-technologies.de/videos.html; https://www.ticketsource.co.uk/date/178443; http://www.truthcontrol.com/forum/ai-morgellons-and-black-goo-harald-kautzvella-bases-woodborough-video; http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9193-vyzkumnik-chemtrails-nanotechnologie
 • 19. a 18. listopadu 2016: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 20. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 19. října 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy (viz Kunčice); případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování/sledování pohybu občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují (viz rozšiřování tzv. vědecko-technologického parku v Porubě; budování tramvajových linek tam, kde je občané nechtějí; kotlíkové dotace); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; rozporuplné pojmenování ostravských ulic; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 19. zasedání ZM“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. podnět občana statutárního města Ostravy“; „35. návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“; „57. návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu ´kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji´“; „59. návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva ze dne 19. října 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že výše uvedeného dne došlo k již druhé vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10. a 16. 11. 2016 a již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim mluvit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v říjnu 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Podobně pozitivně se zachoval také v rámci následujícího listopadového jednání Váženého ZSMO. Na dotazy občanů vznesené během programového bodu č. 2 posléze odpovědělo přímo Vážené nové vedení Váženého Dopravního podniku Ostrava (viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde).

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však není při jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané nemají vůbec žádnou právní jistotu, že budou moci během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit (viz nejnověji incident z 16. 11. 2016 ve věci projevu Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného nebo poznámky jednoho Váženého pana radního o tzv. „zdržování“ zastupitelů legálně pokládanými dotazy občanů z téhož dne, které nebyly v souladu s oficiálním městským PR; obdobně viz poznámka o zdržování z úst Váženého pana zastupitele Babky z 19. 10. 2016).

  Podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům České republiky důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Tristní zářijová změna jednacího řadu ZSMO ke všemu přinesla avizované zhoršení podmínek pro dialog občanů se svými zastupiteli. Lidé museli opět čekat mnoho hodin (v jednom případě více než 7 a půl hodiny) na přednesení svého projevu. Díky odstranění tradičních závěrečných programových bodů s prostorem pro občanskou diskusi opět hrozilo, že nebude jednomu seniorovi ani vůbec umožněno svobodné vyjádření. Skrze dvojí prosbu a zastání ze strany Váženého Mgr. Přepiory k tomu naštěstí nedošlo. ZSMO přesto nadbytečně hlasovalo o udělení slova zcela oprávněnému (podle zákona o obcích) člověku z Ostravy.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ připomněl politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního i legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Legendární ostravský občanský aktivista/senior Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný také seznámil širokou veřejnost v rámci říjnového jednání ZSMO s mohutnými problémy při vyřizování své korespondence s Váženým panem primátorem a projednáváním svých písemných podnětů ve věci nezvyšování cen tepla.

  Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci. Vážený pan primátor mu na to odpověděl, že v progresivní Ostravě nicméně už také o této osobní svobodě (čipování domácích zvířat) chce a bude rozhodovat většina volených politiků a nikoliv sami občané. Dokud taková pravomoc bude k dispozici, tak ji budou ostravští politici také využívat.

  Velký zájem ZSMO a přítomných sdělovacích prostředků způsobilo vystoupení Vážené členky petičního výboru ve věci nevynucování stavby nové tramvajové trati v jednom z ostravských městských obvodů.

  Zástupce SwN dále připomněl zveřejnění zcela zásadního článku s tématikou celoevropského/nefunkčního čipování zvířat a hořkých zkušeností českých chovatelů psů aj. živých tvorů s udavačstvím a neférovým aktivismem některých spolků ochránců přírody. – Vysvětlil význam novelizace složitého Statutu města Ostravy pro život všech Ostravanů i jeho zastupitelů. – Zastal se občanů, kteří stále nevědí, jak přesně budou probíhat kontroly v jejich soukromých obydlích ve věci kotlíkových dotací. – Zajistil pro všechny občany Ostravy veřejný příslib Váženého pana primátora o nezvyšování daní/poplatků pro rok 2017 v následujícím znění: „Sdělil, že návrh rozpočtu na rok 2017 nepočítá s nárůstem daně z nemovitosti a ani to už není technicky možné i kdyby to chtěli provést. Dále sdělil, že se nepočítá s žádným navýšením jiných místních daní a poplatků.“ – Zástupce SwN ocenil pozitivní posun ve kvalitě oficiálního zápisu z jednání Váženého zářijového ZSMO, který tentokráte při srovnání audionahrávky korektně zachytil diskusi s veřejností.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až později), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 19. října 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 17. a 16. listopadu 2016: Média: Kalifornský deník „The Fresno Bee“: Pár stovek politiků rozhodne o tom, jestli budou stovky miliónů občanů očipovány! – Tradiční kalifornský deník „The Fresno Bee (vznik roku 1922; takřka 4 milióny výtisků a 8,6 milionů čtenářů webu za každé čtyři týdny) zveřejnil 8. listopadu 2016 na svých internetových stránkách v rubrice dopisy editorovi článek nazvaný „Čipování lidí už není příliš daleko“. Jeho autor se v něm zamýšlel nad celým pokračujícím povykem kolem evidentního nástupu čipování lidí, které každým rokem stále více a více sílí. S dalším rozvojem elektronizace celé společnosti a tlačení tržního prostoru veřejnou mocí k destrukci hotovostních plateb: to vše představuje prostě důležité indikátory konečného prosazení čipování občanů. Autor textu navíc poznamenal, že vše vždycky záleží nikoliv na svobodných/svéprávných lidech, nýbrž pouze na několika stovkách politiků, kteří zkrátka vnutí svou vůli miliónům občanů prostřednictvím svého legislativního násilí. – http://www.fresnobee.com/opinion/letters-to-the-editor/article113151103.html
 • 15. listopadu 2016: Média: Poslanec dolní komory Parlamentu ČR Mgr. Jan Klán z KSČM opět aktivně na straně svobody a soukromí každého člověka vůči povinnému/externímu očipování občanů České republiky! – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednala 19. října 2016 pod taktovkou předpisů eurounijních byrokratů tisk č. 928/0 z dílny Ministerstva vnitra ČR a české vlády. Sněmovnou tak prošla zatím jen prvním čtením změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Další postup novelizovaného zákona lze sledovat včetně návrhů všech doplňkových změn zde. – Společenství webu Necipujtenas.CZ se touto problematikou mj. zabývalo ve svém říjnovém textu z roku 2016 zde. – K nejhlasitějším kritikům výše uvedené novely nepatřila paradoxně tzv. „svobodomilná pravice“, od které by to logicky většina lidí očekávala, nýbrž naopak Vážený pan poslanec Mgr. Jan Klán z KSČM. Nejnověji ve svém příspěvku pro tradiční deník Haló noviny z 10. listopadu 2016, ve kterém např. mj. uvedl: „Elektronický občanský průkaz totiž může být využit i jako nástroj vaší kontroly. V tomto případě se narušuje vaše soukromí. Díky tomuto průkazu bude mít někdo další dodatečnou kontrolu o člověku, který průkaz vlastní. Bude mít přehled o jeho pohybu, o tom, s kým se daný člověk setkává atd.“ „Na straně druhé to ovšem omezuje osobní svobodu. Takový průkaz může být i nástrojem sdílené informace, o které občan často ani neví a netuší, že něco takového existuje. Uvedená rizika bude nutné řádně probrat v příslušných výborech sněmovny, abychom nedávali všanc naše soukromí,vysvětlil poslanec Klán. – Pod výše uvedeným článkem Haló novin se navíc rozproudila mnohdy velice fundovaná čtenářská debata na téma existujících reálných možností detailního špiclování široké veřejnosti bez soudního příkazu. – http://www.halonoviny.cz/articles/view/44448498; https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=928&O=7; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mandatory-microchipping-people-dangerous-agenda-on-the-rise-in-czech-parliament-czech-republic-2016.jpg
 • 14. až 12. listopadu 2016: Média: Rychnov nad Kněžnou: Povinné čipování nesplnilo ani v první pětiletce svůj účel! 25 % psů nemá RFID identifikaci a desítky zvířat stále putují do útulku! – Politické vedení v nedalekém Vamberku si uvědomuje problémy čipování a proto tuto invazivní identifikační metodu odmítá lidem nařídit! – Známý ostravský odpůrce vynucování implantací čipů Petr Hadaščok nst. podpořil v diskusi Rychnovského deníku osvobození spoluobčanů/chovatelů nejlepších čtyřnohých přátel člověka z vrchnostenského čipovacího břemene. – Společenství webu Necipujtenas.CZ již na rychnovskou situaci upozorňovalo ve svých srpnových článcích z roku 2016. – http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/diky-cipu-se-pes-vrati-drive-domu-20161108.html; http://www.rychnov-city.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=14410&id_dokumenty=1407; http://rychnovsky.denik.cz/diskuse/diky-cipu-se-pes-vrati-drive-domu.html; http://www.petice24.com/a/43512; http://www.necipujtenas.cz/archiv-12/; http://www.necipujtenas.cz/media/
 • 11. listopadu 2016: Fakta/Dokumenty ke stažení: Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO) opět vstřícně odpověděl na část dotazů Necipujtenas.CZ! – Potvrzeno: Nynější papírové jízdné bude v blízké budoucnosti bohužel zcela zrušeno včetně sedmidenních dlouhodobých kupónů! Spotřebitelům odmítajícím dálkově čitelné čipové karty ODISky však alespoň naštěstí zůstanou anonymní SMS jízdenky! Přibudou také povinné datové kontroly při každém nástupu do vozidla, sledování stovkami kamer a podrobné vyhodnocování pohybu občanů! Přeměně ostravské veřejné dopravy na tristní/totalitní dohledový systém tak zřejmě opravdu vůbec nic nebrání? – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 10. listopadu 2016 a 14. října 2016 velice vstřícné/korektní dopisy z provenience Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava) podepsané Váženým panem Ing. Danielem Morysem, MBA, jenž nastoupil v září 2016 na pozici nového předsedy představenstva DPO. Vážený pan Morys se pokusil odpovědět na část občanských dotazů, které lidé opakovaně adresovali vedení DPO během veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ze začátku i přes urputné cenzurní zásahy a nesouhlas některých ostravských vedoucích představitelů politické moci viz samostatné články Necipujtenas.CZ mj. zde, zde aj.). SwN právě proto vysoce hodnotí pozitivní komunikační styl Váženého pana Ing. Moryse! Nicméně ani z jeho nejnovější písemnosti nevyplynuly všechny odpovědi na vznesené občanské dotazy. Dopis Váženého pana Moryse taktéž podruhé potvrdil pokračující tristní vizi směřování DPO obzvláště z hlediska těch cestujících, kteří nesouhlasí s metodami Velkého bratra a preferují papírové nebo SMS anonymní jízdné (to zůstane v Ostravě naštěstí zatím zachováno) či jiné možnosti prokazování své legální přepravy. Je opravdu smutné, že ani nové vedení DPO nehodlá podpořit zavedení plného a férového opt-outu pro výše uvedenou skupinu cestujících, kam patří také část věřících spoluobčanů preferujících své soukromí/bezpečnost, kterou jim obzvláště elektronické systémy odbavení nedokáží zajistit (riziko hackerů, kyberteroristů, sledování osobního života apod.). Přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní/vězeňský/dohledový systém se stovkami kamercelodenními kontrolami občanů již při pouhém vstupu do každého vozidla MHD bude tedy v blízké době definitivně dokončena. – Přitom již roku 2014 zdůraznila například Jenni Borgová – vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) – v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci RŮZNÝCH forem plateb (viz mj. diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se Stranou svobodných občanů) včetně příjmu/vydávání hotovosti (papírových dokladů) a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní nebo obecně elektronické transakce. – Do hry navíc mj. nyní vstupují díky informacím Policie České republiky a webu Měšec.cz nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude muset Ostrava ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a kyberterorismu včetně s tím spojených nákladů. Místní ostravská politická reprezentace a pověření oficiální koordinátoři městské i krajské dopravy však pořád většinou nic z toho nechtějí uznat. Bohužel. Lidé by si totiž správně měli mít možnost vybrat z různých typů prokazování jízdného: Jenže v monopolní situaci ostravské MHD si ani nemají šanci zvolit jiného a třeba i lepšího soukromého dopravce, který by jim zajistil za tržní cenu jak dostatečné soukromí, tak opt-out z „motivačně vynucovaného“ externího čipování a elektronizace obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí! Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním aj.), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. Dopisy Váženého pana Ing. Daniela Moryse, MBA, jsou k dipozici široké veřejnosti níže.

  Zdroj: Písemnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. ze dne 3. listopadu 2016 a 12. října 2016 (doručeny elektronicky 10. listopadu 2016 a 14. října 2016), adresované Váženému panu Mgr. R. Přepiorovi (šéfeditor webu Necipujtenas.CZ); http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/big-brother-and-final-solution-for-totalization-of-public-transport-in-ostrava-city-no-future-optout-cr-2016.pdf; http://dpo.cz/aktuality/2172-vysujeme-bezpecnost.html; http://ostrava.idnes.cz/sos-tlacitka-a-kamery-v-tramvajich-v-ostrave-mhd-fti-/ostrava-zpravy.aspx?c=A161104_171127_ostrava-zpravy_woj; http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/; http://m.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/; http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/nazory/; http://www.zive.sk/clanok/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika; http://www.zive.sk/diskusia/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika/; http://www.zive.sk/diskusia/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika/2/; http://www.mesec.cz/clanky/bezkontaktni-karty-v-praxi/; http://ekonomika.idnes.cz/muz-osalil-system-platebnich-karet-a-vybral-120-tisic-fht-/ekonomika.aspx?c=A160906_102734_ekonomika_nio; http://www.zive.sk/clanok/116709/preco-si-nezakupite-elektronicky-listok-v-bratislave-na-kartu-zssk; http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html; http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/sluzby-na-stanici/predaj-listkov-na-mhd.html; http://ostrava.idnes.cz/pozor-na-pla